HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar Gjennomført Dato/sign Mobbing Analysere hva som oppleves som de største hindringene for et solidarisk kollegialt miljø og en positiv fagutvikling på fakultetet. Vår lojalitet innad i lærerkollegiet og overfor øvrige ansatte på kunsthøgskolen. Kommunikasjonen oss i mellom, og ut til studentene. Informasjonsmøte om mobbing med innledning fra Hjelp 24 eller psykolog. Hva er mobbing, forebygging og hjelpetiltak. Obligatorisk deltagelse. 2. Utarbeide planer i dialoggrupper for hvordan mobbing kan motvirkes og samhandlingen bedres: - Mellom faglige- og administrativt ansatte - Mellom fagansatte og IT /drift: faglige premisser og utviklingsmuligheter opp mot juridiske, administrative og ressursmessige begrensninger. - Mellom kolleger fra forskjellige fagområder: tegning / teori / BA studieområdene og MA studiet. - Mellom ansatte og studenter: kollegial lojalitet og enhetlig informasjon ut om felles anliggende. Mai Mai/juni Samarbeidsutvalget og dekan Samarbeidsutvalget dekan Diskutert i kollegiemøter uten ekstern bistand Gjennomført dialogmøter Ny direktør og dekan Arbeider med ny struktur 3. Kartlegge om det kan være organisatoriske årsaker til mobbing Samarbeidsutvalget dekan 1

2 2. Medbestemmelse, kommunikasjon og informasjon: Bedre kommunikasjonen mellom fakultetets ledelse, tillitsvalgte, og SU. Utarbeide forslag til en ny fast møtestruktur for å sikre god dialog og informasjonsflyt, bla: * Fagansvarligmøte: studieledere, dekan studiekonsulent, koordinator. Følge opp årshjulet med rapport og plan, økonomistyring, studieplanarbeid, informasjonsutveksling * Kollegiemøte: (fagkollegiet på design) Faglige, strategiske diskusjoner på dagsorden i tillegg til løpende informasjon. Viktig å sørge for kontinuitet i saksbehandlingen, at vi gjenkjenner utfordringene og forfølger dem systematisk. * Fagseminarer: (kollegiet m. stud.repr) -Strategisk planlegging av fagutvikling på design, for de enkelte profesjonsløp og for designfakultetet som helhet: -Informasjon og diskusjoner rundt BT2, og hva det innebærer av faglige muligheter og utfordringer for KHIO og for designfagene spesielt. - Ansattes fremtidige arbeidsplasser på design, plassering. -Arbeid med revisjon av studieplanene implementering høsten Onsdager Hver annen onsdag 1-2 g. pr semester Samarbeidsutvalget, dekan /studieledere Dekan Dekan/studieledere Rektor inviterer alle ansatte Dekan: kollegiemøte Studieledere Gjennomført og implementert Prosesser startet -Teori og praksis. På BA og på MA nivå. Studieledere/ Maziar Seminar juni 2

3 3. Organisering og endring: Hvordan få til en bredere og mer aktiv deltakelse i beslutningsprosessene? Evaluere beslutningsprosessene ved fakultet for design: 1) En gjennomgang av mandat og arbeidsoppgaver for våre forskjellige møtefora for å etablere en oversikt over fakultetets beslutningsprosesser. Dette innebærer også en avklaring av dagens ulike roller, ansvars- og myndighetsområder. Samarbeidsutvalget, studieledere og dekan Ikke gjennomført Tas opp i kollegiemøte før jul 2) Evaluere styringsstrukturen på fakultetet. Er det strukturelle rammer som holder fagansatte utenfor fagspørsmål, fagstrategi etc. der dialog, medinnflytelse og medbestemmelse er viktige forutsetninger? 4. Arbeidsmengde og ressurser: Dårlig samsvar mellom arbeidsmengde og tilgjengelige ressurser. Hvordan kan vi bedre fordelingen av arbeidsoppgaver. Noen jobber alt for mye, og mange faglige stillinger er blitt borte fra design. Evaluere beslutningsprosessene ved fakultet for design: Utvikling av realistiske arbeidsplaner på basis av en årlig medarbeidersamtale og inngått FOU avtale. 2. Undersøke nærmere hva manglende ressurser innebærer for den faglige virksomheten. 3. Evaluere studieplanene, hvordan disse utvikles i tråd med tilgjengelige ressurser. Årlig vårsemester Årlig vårsemester Rapport/ plan Årlig kontinuerlig Dekan Dekan/ Studieleder Studieledere Dialogmøter og medarbeider samtaler startet 3

4 HANDLINGSPLAN FOR ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER Sak: Mål Tiltak Frist Ansvar Gjennomført Dato/Sign. Organisering og omstilling Gode rutiner for administrative tjenester Gjennomgå og videreutvikle samhandlingsrutiner mellom seksjoner og fakultet G Klargjøre oppgaver og ansvar gjennom stillingsbeskrivelser Direktør/seksjonssjefer Gjennomgå og videreutvikle kvalitetssikringssystemet Sosialt samspill og samarbeid GGod kjennskap til intensjon og innhold i avtaler om medbestemmelse Økt respekt for hverandres roller, oppgaver og ansvar Opplæring av ledere og tillitsvalgte i avtaleverket Gjensidig informasjon for å synliggjøre hva den enkelte jobber med ved deltakelse i ledermøter, seksjonsmøter og fakultetenes møter Personalseksjonen Direktør/seksjonssjefer Gjennomført Arbeidsinnhold og mestring Bedre kjennskap til hverandre på individnivå Avklare forventninger til seksjoner og den enkelte ansatte i administrasjonen Gode rutiner for introduksjon av nyansatte Reaktivisere ressursgrupper Etablere sosiale arenaer for de ansatte på tvers av organisasjonen Prioritere de seksjonsvise oppgavene i samråd med KHIOs ledergruppe (rektor, direktør og dekaner) Synliggjøre og forbedre KHiOs rutiner med fadderordning og sjekklister Dekaner/fakultetskoordin atorer Velferdsutvalget Seksjonssjefene Personalseksjonen? Fortløpende (mange tiltak i høst) Fortløpende Forbedre rutiner ved introduksjon av nyansatte våren 2010 Mobbing Nulltoleranse for mobbing (Gjennomføring av tiltakene over medvirker indirekte i et holdningsskapende arbeid) Fysiske forhold og Gode arbeidsplasser for alle ansatte Tilfredsstillende og adekvat tilrettelegging av nye tilrettelegging etter samlokalisering arbeidsplasser ifm flytting Prosjektledelse BTR2 i samarbeid med konsulenter Fortløpende Fortløpende 4

5 HANDLINGSPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Første prioritet SAK TILTAK FRIST ANSVAR GJENNOMFØRT Mobbing Gjennomføre to obligatoriske personalseminarer om hvordan et godt kollegialt miljø bør være, bl.a. for å etablere en sterkere bevissthet om hva som kan bidra til at personer opplever seg mobbet og om hvordan både mobbeoffre og de som observerer mobbing bør og kan reagere. Det trekkes inn ekstern ekspertise. Ett seminar innen medio juni og ett i første halvdel av høstsemesteret Samarbeidsutvalget Et seminar gjennomført Neste seminar våren Oppfordre medarbeidere som opplever at de selv eller andre blir mobbet, til å melde fra til leder, verneombud, tillitsvalgt eller bedriftshelsetjeneste. Innen 10. mai 2009 Dekan. Gjennomført 3. Planlegge særlige tiltak for kollegiale miljøer der det er registrert at personer opplever at det forekommer mobbing. Ekstern ekspertise trekkes inn. Innen utgangen av mai Dekan og respektive studieleder(e). Gjennomført 4. Påbegynne tiltak i tråd med planer utarbeidet under pkt. 2 Innen utgangen av juni Dekan og respektive studieleder(e). Gjennomført 5. Følge opp tiltak utarbeidet under pkt. 2 og påbegynt under pkt. 3. Høstesem. Dekan og respektive studieleder(e). Uaktuelt 5

6 Orden Sette opp husregler for orden i undervisningsrom, fellesrom, korridorer, garderober, toaletter etc. Innen utgangen av vårsemesteret Verneombud i samarbeid med studentutvalget. 2. Etablere en ordning med ettersyn og kontinuerlig evaluering av hvordan husreglene respekteres. Innen utgangen av vårsemesteret Verneombud i samarbeid med studentutvalget. Samspillet med administrasjonene og fellestjenestene 3. Evaluere de iverksatte tiltakene. Kartlegge i de respektive fagmiljøene på fakultetet hva som oppleves som de største hindringene for at den faglige virksomheten kan gjennomføres på beste måte (høyt nivå, effektivt, fleksibelt, forutsigbart, vennlig etc.). Innen utg. av november Innen 20. mai Verneombud i samarbeid med studentutvalget. Dekan og studieledere. 2. Utarbeide en handlingsplan for forbedringer på grunnlag av kartleggingen i pkt. Innen oktober med respektive seksjonsledere. Medbestemmelse Etablere møtestrukturer som gir mulighet til jevnlige samtaler innen hvert fagområde og på fakultetsnivå. Innen 15. oktober med studieledere. 2. Synliggjøre de forskjellige fora som har roller i beslutningsprosesser på fakultetet (sammensetning, mandat/oppgaver etc.) og etablere rutiner for formidling av informasjon fra disse fora. Innen 10. juni Dekan. 6

7 Annen prioritet SAK TILTAK FRIST ANSVAR GJENNOMFØRT Mottak av nyansatte Dekan. og nyengasjerte Det forutsettes at det etableres sentrale rutiner for hvordan nyansatte skal tas imot og introduseres til og i institusjonen. Med utgangspunkt i slike sentrale rutiner vil fakultetet utarbeide særlige rutiner for introduksjon til og i fakultetet for personer som skal arbeide på scenekunstfakultetet. Avhengig av frist for etablering av sentrale rutiner. Informasjonsflyt Det forutsettes at det utvikles nye sentrale rutiner for informasjonsflyt, bl.a. at intranettet omstruktureres for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig. Fakultet vil bidra til dette og utarbeide rutiner for formidling av informasjon fra og til fakultetet. Avhengig av frist for etablering av sentrale rutiner. Dekan. Forebygge skader og belastninger Kartlegge og konkretisere hvilke typer skader som er mest utbredt i kollegiet og utrede tiltak som kan redusere skadeomfanget. Høsten Dekan. Områder som fakultetet mener bør prioriteres i en handlingsplan for KHiO: Renhold Informasjon om samlokalisering (prosesser og beslutninger) Rutiner for mottak av nyansatte og gjestelærere Utvikling av intranett slik at det blir en hensiktsmessig arena for fakultetsmessig og fagbasert kommunikasjon Tydeliggjøring av ansvarsfordeling i hele organisasjonen 7

8 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR VISUELL KUNST, KUNSTFAG SAK TILTAK FRIST ANSVAR GJENNOMFØRT Mobbing Refleksjon: Ta tak i; - ikke-akseptabel negativ omtale av sine kollegaer og andre på KHiO, - ekskludering etc. - innføre skikk & bruk Tiltak for å fange opp dette Tiltak for å inkludere alle våre kollegier, oppvise større respekt og interesse for hverandre, større samspill m.m. Den enkelte må konfronteres med situasjonen. Sette en stopper for kos med misnøye. Tema tas opp på de obligatoriske fagområdeansvarlig møtene, og kollegiemøter bl.a. for å etablere en sterkere bevissthet om hva som kan oppleves som mobbing. Ekstern bistand, for eksempel HJELP24, som vi allerede er kjent med, ved første anledning, deretter kan andre som kan bistå inviteres. Planlegge særlige tiltak for kollegiale miljøer, ved fellesmøter og arrangementer som allerede er i årshjulet Eventuelt ekstern bistand, for eksempel Jon Lund Hansen. Tas opp 2-3 ganger i løpet av vårsemesteret. Tas opp igjen ved oppstart på høstsemesteret Høstsemesteret 2009, vårsemester Samarbeidsutvalget. Er tatt opp i ulike møtefora Tema tas opp i medarbeidersamtaler, ifm sosiale aktiviteter og i møter med studentenes tillitsvalgte Kontinuerlig Mobbing, negativ omtale har også fremkommet i studentenes semester evaluering. Viktig at de ansatte er vàr på hvordan en omtaler og behandler sine kollegier spesielt i studenters nærvær. Negativ adferd kan lett være smittsomt. Oppfordre medarbeidere som opplever at de selv eller andre blir mobbet, til å melde fra til leder, verneombud, tillitsvalgt eller bedriftshelsetjeneste. Omgående Dekan Kontinuerlig 8

9 Få en økt bevissthet rundt negativ omtale i studenters nærvær kan ikke tillates og vil resultere i en omtaleform som sprer seg videre. Følge opp temaet i de årlige medarbeidersamtaler og FoUsamtaler, konfrontere den enkelte. Ta initiativet til konkrete, enkle ting for å forbedre det kollegiale klimaet. Samle oss om noe felles - stå solidarisk Innen utgangen av mai/juni, vår 2010 Dekan. Studieleder, dekan Fagkollegiet Ledergruppen? Utilstrekkelighet Holdningskontrakt? Refleksjon: Få frem hva dette handler om hos den enkelte. Mange føler at de har alt for mye å gjøre. Kan dette forbedres ved at arbeidsmengden fordeles bedre? Konflikt mellom undervisning på KHiO og utvikling av eget kunstnerskap. Kartlegge arbeidsmengde, ved årlig medarbeidersamtale, FoUsamtale og i kollegiemøter og ved timeplanlegging. - bør også være tema på fagområdenes interne møter. Høstsemesteret. Tatt opp i medarbeidersamtaler Synliggjøring av kompetansen hos de ulike faglærerne. Bedre ivaretakelse av nyansatte og gjestelærere. Ved det årlige timeplanleggingsuken - foreta ansvars-/oppgavefordeling - bedre fordeling mellom oppgavene, internt på Høstsemesteret 2009, vår Tatt opp i FOU-samtaler med den enkelte og i FOUmøter med kollegiet 9

10 fagområdene, og felles- og tverrfaglige tilbud og aktiviteter, forpliktelser, møter - fordelingen mellom arbeidsmengde og ressurser. Veilederoppgaver, kompetanse, pedagogisk fokus med mer kan være viktig å ta opp med jevne mellomrom, som egne kompetansehevingsdager. Høstsemesteret 2009, vår Kompetansehevings-uker er gjennomført og vil følges opp Med utgangspunkt i studieplanen, fokusere på de faglige oppgavene som undervisningen krever. Eventuelt luke bort oppgaver, aktiviteter som er ut over våre ressurser. Høstsemesteret 2009 Kontinuerlig Fordele og gi ansvar for nyansatte og gjestelærere, sørge for at de er ivaretatt og blir godt integrert i fagmiljøet. Kontinuerlig Forbedrede rutiner for nyansatte og gjestelærere er iverksatt Faglige input - form av selvpresentasjon, eller fra andre fakulteter, friske opp samværet og gjerne fortsette i en mer sosial setting. 10

11 Informasjon/struktur Refleksjon: Et tydeligere informasjonskart mellom ledelse og fagansatte (org.kart). Plikten går begge veier ansatte må også sette seg inn i den informasjonen som foreligger. Informasjon oppover i systemet ikke bare ovenfra og ned. God påvirkning gjennom god informasjon, større innsikt i organisasjonsstrukturen. Er det behov for mer informasjon eller behov for riktig/nok informasjon. Byggetrinn 2, ny situasjon, hvordan blir min nye situasjon, hva skjer? Samlokalisering og Byggetrinn 2, tar mye fokus og tid og har skapt mye stress og turbulens. Fremdrift i prosessen er helt nødvendig for samtlige parter. Det bør etableres nye sentrale rutiner for informasjonsflyt - intranett omstruktureres for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig. Implementere gode rutiner for informasjon, når og på hvilke måte dette bør skje. Tydeliggjøre strukturen, roller og beslutningsprosesser. Kunstfag vil bidra til utvikling på KHiOs hjemmesider for å synliggjøre sine fagområder og informere om aktiviteten /undervisningen innad på fakultetet, overfor studentene og for KHiO som helhet og i offentligheten. Avhengig av frist for etablering av sentrale rutiner. Innføres umiddelbart og utvikles slik at det er mest mulig hensiktsmessig. Pågående Dekan, med innspill fra fagområdene. Dekan, studieleder, fagansatte, studieseksjon. Dekan, studieleder, fagansatte, studieseksjon. Kontinuerlig arbeid med å utvikle forutsigbare og transparente prosesser Møtereferat fra alle kollegiemøter og fagområdeansv.møter til alle Opplæringstiltak gjennomført for utvikling av egne hjemmesider/blogger Informasjon fra Kunstfag på KHIOs nettsider gjennomgås kontinuerlig Bedre struktur i forhold til hvem som får og formidler hva. For mye informasjon mye man ikke trenger? Informasjon til nyansatte og gjestelærer. En forbedret struktur på kunstfags møter et klarere skille mellom faglige og administrative saker, i egne blokker eller i helt separate møter. Et større faglig fokus er ønskelig. Umiddelbart og kontinuerlig. Forbedrede rutiner for nyansatte og gjestelærere er iverksatt 11

12 Saker av ulik sentral administrativ karakter, har og vil kunstfag invitere saksbehandler til å informere på kollegiemøter. Vesentlig at opplysninger kommer direkte fra kilden ikke som informasjon via flere ledd. Informasjon direkte fra byggeledelse om status for Byggetrinn 2, har Kunstfag arrangert og vil gjenta. Kunstfag har invitert seksjonene for å informere om aktuelle tema eller konkrete saker og vil fortsette med dette. Sørge for at nyansatte og gjestelærere får den nødvendige informasjonen slik at de er i stand til å manøvrere innenfor KHiO. Sosiale aktiviteter (tilbud) Refleksjon: Sosiale møtepunkter og kollegiale aktiviteter, kan ha en positiv virkning i å hindre og motvirke mobbing på en arbeidsplass. Likeledes vil det kunne innebære en inkludering, som kan oppleves som en støtte og mothjelpe utilstrekkelighet. Bruke de anledninger som allerede finnes i årshjulet, f.eks. BA eksamen, semesteroppstart, UKE 50 til sosiale møteplasser. Kartlegge behovet for - og etablere rutiner for sosial aktiviteter, på fakultetsnivå og KHiO som helhet. Etablerte møtepunkter: månedlige kollegiemøter, 2 FoUmøter i semesteret, UKE 49 og UKE 6/kompetanseheving, UKE 11/timeplanlegging, semesteroppstart, julesherry - disse etablerte møtepunktene kan brukes til å forbedre en Dersom mulig forsøkes det innført ved første anledning for eksempel ved eksamen, vårfest, siste kollegiemøte med mer. Gjerne på tvers av fakultetene dersom mulig. fagansatte og gjerne verksmestre mfl. Etablerte møtepunkter fastholdes 12

13 Behov for minst et felles KHiO arrangement i året, for eksempel julebord og/eller vårfest. sosial tilknytning/ivareta kollegiene og nyansatte og i enkelte anledninger kan også gjestelærere delta på disse. Møtene er som regel fastsatt i god tid på forhånd og er innarbeidet og gir åpning for å avrunde med et sosialt samvær. Faglig aktivitet, Workshop, kurs osv. Teori dager for ansatte har vært diskutert, tegnemodul for ansatte er en annen mulighet avsluttes med sosialt samvær hvor man gjør noe som IKKE handler om hvordan KHiO skal organiseres Studieturer: Kassel, Venezia, Istanbul, Louisiana osv. For eksempel ved en teaterforestilling på Seilduken, Åpent Forum på Akademiet. Fellesarrangem enter på KHiO. Sosiale møtepunkter legges inn i høstsemesteret 2009, vårsemesteret med studieledere, og fagansatte med studieledere, og fagansatte - etter initiativ fra og fagansatte Faglige aktiviteter legges primært til arbeidstiden for å få alle med. Høsten 2010 ønskes aktiviteter som gir innsikt i verksted og muligheter i nye lokaler. Workshop planlegges våren 201 Områder som Kunstfag mener bør prioriteres i en handlingsplan for KHiO: Informasjon om samlokalisering (prosesser og beslutninger) Utvikling av intranett slik at det blir en hensiktsmessig arena for fakultetsmessig og fagbasert kommunikasjon Tydeliggjøring av ansvarsfordeling i hele organisasjonen Målet er en tillitsvekkende organisasjon, med likeverdige parter, ikke monolog men dialog! 13

14 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR VISUELL KUNST, BILLEDKUNST KUNSTAKADEMIET SAK TILTAK FRIST ANSVAR PR IO. Mobbing Obligatorisk kollegiemøte med ekstern ekspertise. juni 2009 Dekan, Temaene: samarbeidsutvalget Hvordan skal et godt kollegialt miljø være? 2. Hva er mobbing? 3. Hvem skal man henvende seg til hvis man føler seg utsatt for mobbing? 4. Hvordan bør man reagere hvis man er vitne til mobbing? 5. Kollegial lojalitet i forhold til studentene. Mobbing - miljømessige faktorer: - uformelle maktkonstallasjoner - usikre arbeidsforhold Tydeliggjøring av roller/beslutningsprosesser (se pkt. Org. og endring og Orden) 2. Regelmessige medarbeidersamtaler 3. Klare ansettelsesforhold unngå midlertidige stillinger Fortløpende Dekan Dekan, studieledere GJ.FØRT Møte gjennomført uten ekstern ekspertise Kollegial lojalitet drøftes kontinuerlig Roller og prosesser drøftes Medarbeidersamtal er er gjennomført Språkpolitikk er utsatt - uklar språkpolitikk Organisering og endring internt 4. Utarbeide språkpolitikk for Akademiet Obligatorisk kollegiemøte med teamene: Tydeliggjøring av roller, ansvar og myndighet på akademiet. 2. Bedre kommunikasjon mellom akademiets ledelse og tillitsvalgte. Fortløpende Dekan + utvidet Samarbeidsutvalg Dekan + Samarbeidsutvalg Dekan, studieledere 2. Gjennomført Delvis gjennomført Samspillet med administrasjonene og (se også pkt. Medbestemmelsesrett internt/khio) Drøftes i kollegiemøte: Forbedre Akademiets omdømme og evne til å bidra til + Dekan 14

15 fellestjenestene ønskede endringer ved å ha god forståelse for rammebetingelsene: hva kan jeg påvirke på min arbeidsplass og hvordan? 2. å tydeliggjøre beslutningsprosesser/-myndighet innen KHiO. 3. Bredere og aktiv deltakelse i beslutningsprosesser fortløpende Rammebetingelser og prosesser er drøftet Flere aktive i byggeprosessen Medbestemmelse internt/khio 4. Bedre synliggjøring av Akademiets virksomhet gjennom (eget tema, kollegiemøte): - egne internettsider - bedre FoU registrering - bedre samarbeid med Kommunikasjonsavd. 5a. Kartlegge hos faglige og admin. ansatte hva som oppleves som de største hindringene for at den faglige virksomheten kan gjennomføres på beste måte (høyt nivå, effektivitet, fleksibilitet, osv.) 5b. Utarbeide en handlingsplan for forbedringer på grunnlag av kartlegging i pkt. 5b. Synliggjøre de forskjellige fora og og rollene de har i beslutningsprosesser på akademiet (kollegiet, ledergruppen, innstillingsutv., osv.) 2. Etablere/forbedre rutiner for formidling av info fra disse fora. Lett tilgjengelige referater som speiler grunnlaget for beslutninger. Innen okt Innen des Fortløpende Ledelse + fagansatte Ledelse + fagansatte Ledelse + fagansatte Dekan og studieledere, i samarbeid med lærere og admin. ansatte med respektive seksjonsledere Dekan Dekan, møteledere 2. Engasjement ifm 100-årsmarkering, avisdebatter og på egen webside FOU-registr tema i medarbeidersamtaler Kartlegging og handlingsplan for forbedring av faglig virksomhet utsatt Drøftet og tydeliggjort Fokus på møtereferat for kollegiemøter 3. Regelmessig drøfting av relevante styresaker i forkant av styremøter. 4. Opplæring i hovedavtalen, seminar Fortløpende Innen 2009 Dekan Koordineres sentralt? Dekan informerer kontinuerlig fra ledergruppemøter 15

16 Orden Sosialt og faglig samspill Bedre formidling av ordensregler for St.Olavsgt/KHiO. 2. Eget tema på kollegiemøte, der det blir understreket hvor viktig det er at ansatte forholder seg til dagens ordensregler og følger opp ordensproblemer hos studenter, og - 3. at evt. forslag om endringer av dagens ordensregler drøftes på riktig fora. Etablere uformelle fora som kan bidra til mer tverfaglig samarbeid 2. Kollegiemøter hver onsdag August 09 Dekan+ Samarbeidsutv. Dekan+ Samarbeidsutv. Dekan, studieledere Dekan Regler og endringsforslag er drøftet både prinsippielt og ifm konkrete saker Lunsjrom og faste onsdagsmøter er etablert Mottak av nyansatte Bedre opplæring av nyansatte mht., rutiner, arbeidsdeling og rolleforståelse. 15. aug Dekan i samarb. lokaladmin. Gjennomført Områder som Kunstakademiet mener bør prioriteres i en handlingsplan for KHiO: Tydeliggjøring av ansvarsfordeling i hele organisasjon. Bedre bevissthet om Hovedavtalen hos de som leder beslutningsprosesser. En mer fagnær administrasjon: beslutninger forankres i fakultetenes konkrete og ulike behov; unngå felles-/prinsippielle løsninger der det er mulig og mest hensiktsmessig for de individuelle studieretningene. Økt tillit mellom rektor/direktør/styret og Kunstakademiet: 1) Bedre kommunikasjon med rektor, både generelt mht. rektors intensjoner og spesielt mht. planer for Kunstakademiet i en fremtidig fakultetsinndeling; 2) Bedre forståelse for de senere årenes frustrasjon hos de ansatte på Kunstakademiet for å komme videre må begge parter anerkjenne både det som har hendt og partenes bidrag til å gjøre forholdene bedre. Tydeligere mandater og rammebetingelser i prosesser der de ansatte deltar ( brukergrupper o.l.), slik at deltakerne har et klart bilde på deres rolle. Bedre kommunikasjon om beslutninger, tidsplaner, endringer og lignende prosesser; tydelig formidling av beslutningsgrunnlag, slik at ansatte har innsyn i og kan rasjonelt forholde seg til beslutningsprosesser. Mer fokus på og gode prosesser for tilrettelegging av profesjonelle rammebetingelser, slik at fakultetene fungerer på høyt, internasjonalt nivå. Strategier for betingelser som ikke lar seg realisere i den nærmeste fremtid pga. manglende ressurser (f.eks. profesjonelt drevet galleri, lokaler for artist-in-residence program, o.l.) 16

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN PÅ KUNSTHØGSKOLEN mars 2009 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Sak 42 / 2016 Arbeidsmiljø Kunstakademiet (KA) tiltak for å normalisere og bedre arbeidsmiljøet ved Kunstakademiet oppfølging fra sist møte

Sak 42 / 2016 Arbeidsmiljø Kunstakademiet (KA) tiltak for å normalisere og bedre arbeidsmiljøet ved Kunstakademiet oppfølging fra sist møte Referat AMU 3. november 2016 Direktør Annemarie Bechmann-Larsen Dekan Ellen Aslaksen fravær Fungerende Seksjonssjef Ragnar Windahl - fravær HVO Yngve Muri Verneombud Verneombud Observatør Kikki Noren Løwgren

Detaljer

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging VEDLEGG 1 STYRESAK 107/07 OPPFØLGING AV SEMESTEREVALUERING VÅR HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGSMILJØTILTAK - 08 Seksjon/ Fakultet Fakultet for design Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging Data Kommunikasjon Teori

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , ,

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , , Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: 17.09.13, 01.05.14, 05.12.14, 9.06.16, 25.11.16 Klippet fra strategisk plan: «Undervisning, veiledning og vurdering: Undervisningen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Veileder for personalløpet

Veileder for personalløpet Veileder for personalløpet Del 1: Til deg som er under omstilling Politi- og lensmannsetaten 1 Forord 3 Del 1 Formelle rammebetingelser... 3 1.1 Omstillingsavtale... 4 1.2 Personalløpets rammer... 4 Del

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK 2010 Vedtatt av instituttstyret ved institutt for kulturstudier og orientalske språk 03. feburar 2011 Sak 05/2011 Innledning IKOS handlingsplan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Referat AMU. 28 mars. Tilstede: Arbeidstakerrepresentant HVO Ynge Muri. Arbeidstakerrepresentant/ VO vara Frido Evers

Referat AMU. 28 mars. Tilstede: Arbeidstakerrepresentant HVO Ynge Muri. Arbeidstakerrepresentant/ VO vara Frido Evers Referat AMU. 28 mars Tilstede: Arbeidstakerrepresentant HVO Ynge Muri Arbeidstakerrepresentant/ VO vara Frido Evers Arbeidstakerrepresentant/ VO Kikke Noren Løwgren Arbeidsgiverrepresentant direktør Annemarie

Detaljer

KJEMISK INSTITUTT mai Tiltaksplan Organisasjon Prioriteringer Tiltak Ansvarlig Når gjennomført. Kontorsjef

KJEMISK INSTITUTT mai Tiltaksplan Organisasjon Prioriteringer Tiltak Ansvarlig Når gjennomført. Kontorsjef Årsplan 2010 Organisasjon Uutarbeide ny strategisk plan Utvikle godt lederskap Kultur, verdier og holdninger Øke samhandlingen på tvers og holdninger Samhandling på tvers Tiltaksplan Organisasjon Utvikle

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN 1. Om kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen Kunsthøgskolen har formulert strategier for virksomheten i Strategisk plan. Det sentrale i strategien

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser Nasjonalt topplederprogram Elina Maria Ryymin Oslo, 9. april 2012 1. Bakgrunn Avdeling Legevakt og spesialistpoliklinikker Ski er en satellitt

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER KRAGERØ KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

O-sak 13/10 Arbeidsmiljøet ved ALT

O-sak 13/10 Arbeidsmiljøet ved ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kjell Hansen, organisasjons- og personaldirektør, HiST Dato: 08.06.10 O-sak 13/10 Arbeidsmiljøet ved ALT Det vises til avdelingsstyremøtet den 25. mai

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Referat AMU 5. DESEMBER Orienteringssaker. Direktør Annemarie Bechmann-Larsen. Dekan Ellen Aslaksen. Fungerende Seksjonssjef Ragnar Windahl

Referat AMU 5. DESEMBER Orienteringssaker. Direktør Annemarie Bechmann-Larsen. Dekan Ellen Aslaksen. Fungerende Seksjonssjef Ragnar Windahl Referat AMU 5. DESEMBER 2016 Direktør Annemarie Bechmann-Larsen Dekan Ellen Aslaksen Fungerende Seksjonssjef Ragnar Windahl HVO Yngve Muri Verneombud Verneombud Observatør Kikki Noren Løwgren Siren Tjøtta

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Handlingsplan med tiltak for arbeidsmiljø- og klimakartlegging (ARK) for Det kunstfaglige fakultet

Handlingsplan med tiltak for arbeidsmiljø- og klimakartlegging (ARK) for Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref.:2014/5408 Dato: 29.01.2015 Til: POA Fra: Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan med tiltak for arbeidsmiljø- og klimakartlegging (ARK) for Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder v/arbeidsgruppen for ARK-undersøkelsen Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: 44/2016 Møtenr. 6/2016 Møtedato: 13.

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid

Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid 1. Avtalens parter Avtalens parter er Universitetet i Bergen (Universitetet), org. nr 874 789 542, og Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2016 2018 // UNIVERSITETET I BERGEN HR-AVDELINGEN HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 2018 HR-AVDELINGEN 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UiB ET GODT

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling Vedlegg 27 Retningslinjer for likestilling Virksomhetsplan for likestilling ved Vea Godkjent på Drøftingsmøte 17.06.2008 Side 2 av 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR LIKESTILLINGSARBEIDET 2008 Vea Statens fagskole

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00

Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 g odkj ent KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer