Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013-2015. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet"

Transkript

1 Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf Planen oppsummerer det pedagogiske innholdet i Haga barnehage, og skal fungere både som en arbeidsplan for personalet, og som et sted foreldre og andre interesserte kan finne informasjon om vårt faglige ståsted og innhold. Denne utgaven er godkjent juni 2013

2 Innhold INNHOLD... 2 OM PLANEN... 4 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 5 TILVENNING... 6 OMSORG OG TRIVSEL... 7 Mestring... 7 LEK... 8 BARNEHAGEN SOM LÆRINGS OG DANNINGSARENA FOKUSOMRÅDER Sosial kompetanse Språkutvikling ARBEIDSMÅTER Alderslike grupper Prosessorientert temaarbeid OBSERVASJON OG KARTLEGGING EVALUERING OG DOKUMENTASJON SAMARBEID MED BARNAS HJEM SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER PERSPEKTIVER PÅ LIKESTILLING FLERKULTURELT MANGFOLD SISTE ÅRET FØR SKOLESTART OVERGANG TIL SKOLEN Å VÆRE VOKSEN I HAGA BARNEHAGE Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

3 VÅRE KOMMUNIKASJONSREGLER LEDELSE INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN PROGRESJONSBASERTE FAGOMRÅDER Progresjonsmodell REFERANSER Litteratur Utgivelser Kommunale planer/ rutiner Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

4 Om planen Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage er vedtatt som en del av årsplanverket i Haga barnehage i SU Planen er godkjent for to barnehageår, og skal revideres våren Haga barnehages pedagogiske plan er laget med utgangspunkt i formålsparagrafen for barnehager, som definerer barnehagens samfunnsmandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Videre sier 1: Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (barnehageloven 1) Planen oppsummerer det pedagogiske innholdet i Haga barnehage, og skal fungere både som en arbeidsplan for personalet, og som et sted foreldre og andre interesserte kan finne informasjon om vårt faglige ståsted og innhold. Planen er skrevet av pedagoggruppen i barnehagen, og forankret i hele personalgruppen gjennom diskusjon og arbeid med enkelttemaer. Årsplanen som deles ut til foreldrene er laget med utgangspunkt i denne planen, og er derfor kortfattet og enkel å forholde seg til. Årsplanen som deles ut til foreldrene skal godkjennes i SU hvert år. 4 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

5 Pedagogisk grunnsyn Voksne i Haga barnehage er oppmerksom på at vi har kultur med oss fra vår oppvekst. Denne kulturen er ofte annerledes enn det gjeldende syn i dag, og kan også være annerledes en den kulturen barnehagen vår har. Vi er bevisste vår profesjonelle rolle, og forholder oss til et felles humanistisk syn på mennesket i vårt arbeid i barnehagen. Vi tenker at barn er likeverdige, selvstendige individer som er like kloke og reflekterte som voksne - de har bare ikke alle erfaringene vi har med oss. Vi velger derfor å sette likhetstegn mellom menneskesyn og barnesyn. Vi ønsker å ta barn på alvor. Vi inkluderer barna i daglige prosesser, og lar barn erfare selv. Dette er avhengig av gode relasjoner mellom voksne - barn, mellom barn barn, men ikke minst mellom voksne foreldre. ALLE i vår barnehage skal bli respektert og møtt på en åpen og anerkjennende måte. Barn lærer på mange måter. Hos oss skal barn få erfare selv, og de skal få varierte opplevelser. Ved å klare ting på egenhånd lærer barn at de mestrer. De skal få muligheten til å oppleve mestring. For å utvikle seg trenger man også nye impulser, dette skal voksne i barnehagen vår legge til rette for. Vi ønsker å gi barn nye impulser til lek og utforskning, og nye oppdagelser. I Haga barnehage tenker vi at barn lærer gjennom å være i prosesser. Barn får en impuls som de kan velge å arbeide videre med eller gå en annen vei. Eksempelvis setter voksen i gang malings aktivitet og presenterer en ny måte å arbeide på. Dette passer noen barn som uttrykksmåte, de vil kunne bruke dette senere også, og utvikle denne videre. Det er altså ikke produktet som er viktig, men veien barnet går for å komme fremover. lære. Danning handler om at barn settes i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap (sitat; Rammeplanen). I Haga barnehage arbeider vi med fokus på medvirkning for å gi barn en opplevelse av å bli sett og hørt og tatt på alvor. Dette er en tilnærming til det å vokse opp og leve i et demokratisk samfunn og dermed et viktig bidrag i barnas danningsprosess. Demokrati forutsetter slik vi ser det at menneskene i det tar ansvar for egen utvikling og egen handling. Barn gjøres klare for dette ved å bli tatt på alvor og få lov til å medvirke i egen hverdag fra de er små. Ved å arbeide prosessorientert med tema ønsker vi å pirre barnas nysgjerrighet og utforskertrang. 5 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

6 Barnehagen skal gi barnet et læringsmiljø som er til barnets beste. Vi er en pedagogisk institusjon, men også et velferdsgode for foreldrene. Vi er bevisst barnehagens mandat i tidlig forebygging mot diskriminering og mobbing. Godt samarbeid og god tone mellom hjem og barnehagen er avgjørende for at barna skal oppleve barnehagen som et trygt og godt sted og være. Vi ser på dette som avgjørende for barns mulighet for å lære å utvikle seg i barnehagen, og setter derfor samarbeidet med barnas hjem høyt. Vi er oss også bevisst opplysningsplikten vi har i forhold til barnevernet. Vi har plikt på oss til å opplyse om forhold vi mener kan gå ut over barnets utvikling. Dette gjøres i samarbeid med barnets hjem. Tilvenning Når et barn starter i barnehagen for første gang er det viktigste at barnet skal få tilknytning til en ny voksen, flere voksne og resten av barna i gruppen etter en tid. Det vil være en voksen som tar i mot barnet de tre første dagene. På småbarnsavdeling forsøker vi to timer første dagen i fri lek, med en fortsatt tilstede. Dagen etter vil det være naturlig å prøve seg på et måltid. Hvor lenge foresatte er tilstede er individuelt, men det kan være lurt å prøve å gå litt i fra dag to. Dag tre forsøker vi vanligvis å ha måltid og hviletid i barnehagen, maks fire timer. Foresatte må være tilgjengelig dersom barnet trenger det. Vi ønsker å være fleksible i denne perioden, og alle barn er forskjellige. Det kan være vanskelig å gå fra et barn som gråter, men vår erfaring er at det går fort over, og det er en naturlig reaksjon. Dersom gråten vedvarer lenge ringer vi foreldrene. I denne perioden skal voksne være ekstra observante både overfor barnet, men også foreldrene. De må bli kjent med oss og kjenne seg trygge på at barnet vil få det godt hos oss, at voksne i barnehagen viser forståelse og omsorg for barnets behov. Dette gjør vi ved å være fleksible i forhold til foreldres behov. Vi gjør foreldre tryggere ved å fortelle de hyggelige historier fra barnets dag når de kommer å henter. Det kan være fint å støtte historiene med bilder, eller med en liten videosnutt. 6 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

7 Omsorg og trivsel Skal barna oppleve trivsel må det være omsorgsfulle voksne og andre barn tilstede. Haga barnehage har en visjon, og den handler om at alle barn som har vært hos oss skal ha et godt minne i livet. Til dette trenger vi voksne som er med å legger til rette. Voksne har plikt til å se at alle barn har en venn å være sammen med. Dersom vi oppdager at et barn ikke har en venn må vi handle aktivt i forhold til dette. Vi må finne ut av barnets interesser, legge til rette for at barnet får erfaringer, og at vi vekker interessen hos andre barn. Det handler om å hjelpe barnet å bli sett av de andre barna. Hva det er som kan gjøre at det har vanskelig for å få kontakt med andre barn kan være så mangt, språkproblemer, sjenanse, lite sosial erfaring, sinne eller andre frustrasjoner. Voksne må finne ut av dette i samarbeid med foreldrene og finne en metode som kan hjelpe barnet å finne en venn. Voksne som arbeider i Haga barnehage må ha et våkent øye for om enkelte barn blir bevisst utestengt av andre. Vi må være oppmerksom på om barn kan bli mobbet. Voksne i Haga barnehage er omsorgsfulle voksne som har evnen til å se, lytte og handle ut ifra hvert enkelt barns behov. Voksne må ta seg tid å være oppmerksom og åpen overfor det unike hos hvert barn og det unike i situasjonen og i gruppen(rm.pl. s 29) I alle aktiviteter gjennom hele dagen skal relasjonene være preget av innlevelse, nærhet og evne og vilje til samspill. Dette gjelder relasjoner mellom barn og voksen, og barnas omsorg for hverandre. Skal vi få til det er vi igjen avhengige av voksne som tar seg tid til å vise for barna og forklare i situasjoner hva andre opplever dersom de gråter eller er lei seg. Dette er en del av barnets sosiale utvikling. Det er gjennom «steg for steg» vi får satt ekstra fokus på utviklingen av barnas sosiale kompetanse. Barna og foreldre må også oppleve trygghet i perioden barna er i barnehagen. Da har barnet mulighet til å oppleve trivsel som igjen vil føre til læring og utvikling. Mestring Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. (Rm.pl. s. 29). Vi arbeider for at barn skal oppleve mestring hver dag. For å oppnå dette arbeider vi med individuell tilrettelegging for alle barn, slik at de møter utfordringer som passer de der de er. De skal både oppleve å klare og å ha noe å strekke seg etter. Vi er opptatt av at barn skal oppleve mestring både i læresituasjoner og i sin sosiale samhandling med barn og voksne. Vi støtter barn i konflikt, og hjelper de til å klare selv også i disse situasjonene. Voksne her hos oss skal så ofte de kan innta meglerrollen. Denne måten å være voksen på hjelper barn til mestringsopplevelse og tar ikke fra barna muligheten til å lære selv. De skal forsøke å finne ut hva barna selv tenker om situasjonen, og støtte dem i egen løsningsprosess. Når barn utøver vold mot andre barn er det nødvendig at voksne griper inn og stanser konflikten. 7 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

8 Lek Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. (2.2 Lek i Rammeplanen) En generell forklaring på hva lek er, er ikke lett å forklare presist. Det er mange forskjellige lekteorier som sier noe om det. Årsaken til at det kan være vanskelig å definere er blant annet; at samme type lek kan variere fra tidspunkt til tidspunkt. Den kan også arte seg helt annerledes for ett barn enn for et annet. Kommer det et nytt barn i gruppa, ser vi ofte at leken endrer karakter. Likevel støtter vi oss til disse karakteristiske trekkene for å forstå hva lek er: - Lek er en typisk aktivitet blant barn - Lek tilfredsstiller viktige behov hos barn (aktivitet og motorisk trening, trygghet, spenning, nysgjerrighet, estetiske uttrykk, blant annet) - engasjerer barn - er en frivillig aktivitet, som barnet selv velger å delta i - lek er for barnet på liksom, den ligger utenfor den virkelige verden ( barn kan ha behov for å trekke seg tilbake fra den virkelige verden) - innebærer at det skapes en viss orden (et system med regler/barnas regler) - er lokalisert til et bestemt sted og ei bestemt tid - har en egenverdi for barnet, er et mål i seg selv - er et middel for utvikling av identitet og selvrespekt - er en arena for utprøving av oppfatninger og roller - er viktig for videreføring av barnekulturen - er en arena for sosialisering (barna samspiller med omgivelsene/lærer å omgås andre mennesker) 8 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

9 Med dette som kunnskap, hva gjør vi så i Haga barnehage for å støtte opp om barns behov for lek?: Vi tilrettelegger for lek: Fordi: vi skal se barnets interesse og initiativ, og legge til rette for dette i lek. Kanskje barnet trenger noe ekstra utstyr? Eller trenger ekstra tid for å bli ferdig? Kanskje barnet vil fortsette leken etterpå så vi ikke trenger å rydde, vi deler inn i lek- soner slik at det blir oversiktlig for barna og ro for den bestemte leken. Vi er observerende og/eller aktivt deltagende etter barnas behov: Fordi: vi har respekt for leken og at barn vil leke alene, uten voksen. Vi vet at barna er eksperter her! Vi skal observere for å fange opp dersom ett barn går alene uten å ha valgt det selv. Noen ganger går vi inn i leken for å: - lære et barn å delta i lek med andre barn (rolleteknikk) - hjelpe et barn til å bli akseptert som deltaker i leken - for å bidra til konstruktiv videreutvikling av leken, (-gi allsidig og utviklende opplevelser og erfaringer. Noen barn trenger hjelp til å leke eller påfyll for at leken skal fortsette) - vi vil møte barnets ønske om at den voksne skal delta (samspill voksen-barn) - vi kan bidra til å styre leken når f.eks et barn dominerer så sterkt at det gir en negativ virkning på andre barn Vi er lyttende og barnlig i leken: Fordi: barnet/barna skal styre leken. Vi skal ikke ta over for barna! Vi må vite noe om hvordan barn leker og følge deres initiativ. Dette betyr også at vi må ta barnas humor på alvor. Lyd er dessuten og en del av barns kommunikasjon, noen ganger blir det mye lyd som voksne kan kalle bråk, men vi ser også verdien av dette som kan virke kaotisk og urolig. 9 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

10 Vi er undrende sammen med barna: Fordi: barnet føler at vi tar dets innspill på alvor. Hva gjør deg nyskjerrig?, Jeg kan ikke alle svarene, men la oss finne ut av det sammen. Dette er dessuten en fin måte å jobbe med barns medvirkning på. Vi lar barna lære om seg selv gjennom tid til lek og aksept for lekens innhold: Fordi: -De leker med følelser og blir kjent med sine følelses reaksjoner -De leker med språket som blir viktig for dem i kommunikasjonen med andre -De beveger seg mye som gir kroppsbeherskelse, kroppsbevissthet og bedre selvbilde -Barn i lek med voksne lærer mye om den voksne verden; sosialt samvær, felleskap, gjensidighet osv. 10 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

11 Barnehagen som lærings og danningsarena I Rammeplanen står det: Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Livslang læring er læring som skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Derfor må personalet i barnehagen være tilstedeværende, imøtekommende, og ta barns initiativ på alvor. Gjennom sosialt samspill med både barn og voksne, lærer barna noe om seg selv, andre og de lærer av det de gjør for seg selv eller sammen med andre.( R-06 s. 26) I Haga barnehage mener vi å vite at barn lærer gjennom subjektive erfaringer de lærer når de selv får gjøre og prøve og reflektere over det de har opplevd sammen med andre. De lærer når de får utforske flere sider av en sak sammen med støttende voksne og når de får kjenne noe på kroppen. Kanskje ikke så lett å vite hva en banan er når man bare har sett en? Aldri smakt en eller tatt på en? Eller og vite hvor mange 3 er om man bare har sett tallet? Aldri forsket på mengden 3? Vi støtter oss til at læring foregår i både formelle og uformelle situasjoner. Formell læring er når barna skal lære noe spesielt. Dette er planlagte aktiviteter som er forberedt, og oftest satt inn i en plan. Uformell læring er læring som skjer i her og nå situasjoner. Dette er den læringen som skjer i lek med andre, i samspill med andre barn og voksne, uten at det var planlagt at det skulle skje. Uformell læring er kanskje den viktigste læringen for små barn, det er derfor viktig at læringsmiljøet er lagt til rette slik at barn får oppleve og lære i hverdagen. I Haga barnehage foregår uformell læring i mange ulike situasjoner. Vårt humanistiske menneskesyn krever at voksne ser og tar vare på barnas initiativ. Barn skal virke med og være aktører i egen hverdag. Sammen undrer barn og voksne seg over ting som skjer i hverdagssituasjoner som måltid, påkledning, lek og andre situasjoner i løpet av dagen. Dette danner grunnlag for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen vår. Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og tema. Engasjerte voksne med mye kunnskap og oppfinnsomhet, skal vekke barnas interesse og sammen kan de stadig lære noe nytt av hverandre. De voksne skal gi barna støtte og utfordringer ut fra barnas utvikling og alder. Gjennom å planlegge ulike aktiviteter med progresjonsmålene i alle de sju fagområdene i fokus vil vi sikre at barna lærer ut fra sitt ståsted og sin kunnskap. Når barnet opplever støtte og anerkjennelse fra nære og trygge voksne, får barnet styrket sine positive opplevelser av seg selv som en som duger jeg kan. Et barn som stadig opplever seg selv som en som duger, blir mindre redd for å kaste seg ut i nye situasjoner, noe som igjen fører til økt 11 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

12 læring. Barns lærelyst og læreevne er sterkt knyttet til deres selvbilde. Barna vil føle at de blir tatt på alvor og sammen skaper vi en god og lærerik hverdag. Vi definerer danning som det å bli seg selv. Med all læring og erfaring og i alle møter med andre på godt og vondt dannes barn og voksen her hos oss. Ved å være bevisste på barns mestringsopplevelse og barns utvikling i samspill med andre vil vi støtte barnet i dets danningsreise, slik at de etter endt barnehagetid står sterkere i møte med resten av samfunnet. Vi er opptatt av at danningsprosessen er kontinuerlig, og ønsker derfor at barn også i konfliktfylte situasjoner skal oppleve mestring. Voksne skal være veldig nær og skal støtte barna i konfliktsituasjoner, men skal ikke løse de for barna. Gå et skritt bak hold hånden varsomt på barnets rygg og støtt det igjennom ugreie situasjoner. 12 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

13 Fokusområder Haga barnehage følger felles satsninger i kommunen på sosial kompetanse og språkutvikling. Sosial kompetanse Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, og er en forutsetning for sosial mestring, sosial akseptering og for vennskap (Terje Ogden) Vi arbeider med sosial kompetanse på flere måter. Den strukturerte delen er gjennom programmet steg for steg. Dette er et program som er utarbeidet i USA, har som hensikt å styrke barns evne til empati, problemløsning og mestring av sinne. Dette for å forebygge atferdsproblemer og vold. I Norge har skoler og barnehager brukt dette i oversatt utgave siden Sammen med barna 1-3 år handler det meste om å bli oppmerksom på forskjellige følelser, og å kunne kjenne de igjen hos andre. Følelsene er glad, lei meg, redd, sint og overrasket. Vi bruker mye bilder, øver på ansiktsuttrykk, historier blir fortalt via to hånddukker, en snegle og en hund. Barna 3-6 år trener på konfliktløsning, strategisk tenkning og sinnemestring og har leksjoner som skal følges i i forhold til dette. Som eksempel: Hva kan jeg gjøre når jeg ikke får det som jeg vil? Det følger med forslag til litteratur og sanger. Dramatisere Tuppen og lillemor er et eksempel, samtalen med barna i etterkant blir viktig. Videre lærer vi sosial kompetanse hele dagen. Voksne i barnehagen er der for å hjelpe til da Oda på 1.5 år ikke skjønner hvorfor hun ikke kan ta boka fra Arne på 2 år. Atle og Oddveig trenger hjelp da begge står å drar i den store sykkelen, og begge er så sinte at de ikke klarer å si annet enn min!! De trenger en voksen som støtter og hjelper de igjennom de ugreie situasjonene. Ola trenger hjelp til å se hva han kan gjøre for Per som ligger å gråter og er lei 13 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

14 seg. Kjempefint at du hentet en voksen, men du, skal vi spørre nå hva Per er lei seg for, om det er noe vi kan hjelpe han med? I barnehagen er det også en del ganger vi må vente på andre, holde plassen vår i køen, sitte rolig på plassen, ikke forstyrre andre, vente med å fortelle noe man brenner veldig for er ikke alltid lett. Da er det godt å ha en voksen der som minner barna på å se de andre barna som også gjerne vil, NÅ Språkutvikling På samme måte som med sosial kompetanse er arbeidet med barns språkutvikling en integrert del av hverdagen. Hvert barn har språk, begrepsforståelse og ordforråd relevant for dets alder, kultur og utvikling. Et barns språk kan ha en stor spennvidde og variasjon da barna i barnehagen har ulikt erfarings- og funksjonsnivå. For enkelte barn vil språket bestå av lyder, blikk o.l, mens flesteparten har mulighet for verbalt språk og skriftspråk. Alle ansatte i barnehagen skal ha bevissthet om barnets språklige progresjon. Barnehagen skal legge til rette for at barnet kan bruke sitt språk til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer og til å skape positive relasjoner og løse konflikter i lek og annet sosialt samvær. Ansatte skal aktivt bruke språket gjennom hele dagen og benevne aktiviteter og begreper. En god språkutvikling danner grunnlaget for den sosiale, kognitive og emosjonelle utviklingen det hele barnet. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap og for å kunne delta i vårt utdannings- og kunnskapssamfunn. Språkutvikling er en av barnehagens viktigste oppgaver (bhg.loven 2) og personalet i barnehagen skal være bevisst sin rolle som språklig forbilde og skal bidra til å skape et kvalitativt godt språkstimulerende miljø for alle barn. Vi legger til rette for spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale og skal tilrettelegge for språkgrupper. Forskning viser at det er stor sammenheng mellom barnets tidlige språklige ferdigheter og senere utdannelsesløp. Personalet skal lytte til barna i hverdagen, og gi konstruktiv respons gjennom kroppsspråk, talespråk og tekstskaping. 14 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

15 Arbeidsmåter Vi er opptatt av at de arbeidsmåtene vi velger å fokusere på gir oss mulighet til å utøve vårt pedagogiske grunnsyn i praksis. Vi har valgt de to understående fordi vi mener de gjør nettopp dette. Alderslike grupper Alderslike grupper vil barnehageåret 2013/2014 bli organisert avdelingsvis. Førskolebarna arbeider i tillegg på tvers av avdelingene også dette året. Fokus i aldersdelte grupper er strukturert arbeid med fagområdene i rammeplanen. Disse er strukturert som progresjonsområder/ progresjonsmål innen for de ulike fagområdene. Progresjonsmålene sikrer at vi arbeider alderstilpasset, og samtidig at barna får noe og strekke seg etter. De er satt opp i trapp, og meningen er at det nederste trinnet i trappen skal være grunnlag for neste osv. Se progresjonsmål i eget avsnitt. Prosessorientert temaarbeid På avdelingene arbeider vi med tema. Fokuset i temaarbeidet skal være prosessorientert. Voksne skal ta barna med i temaarbeidet, og la barna få påvirke hvilken retning temaet skal ta. Vi skal være i prosess, og barna skal ha mulighet til å virke med. I temaarbeidet ønsker vi å pirre barnas forskertrang og nysgjerrighet ved å legge ut spor være undrende voksne og ved å ta barna med i arbeidet. Vi har valgt felles hovedtema i hele barnehagen for et år. Dette temaet vil bli endret og justert hvert år. Selv om temaet er felles og vil prege barnehagen på mange måter, vil det konkrete tema- arbeidet i all hovedsak foregå avdelingsvis. 15 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

16 Observasjon og kartlegging Haga barnehage har tatt i bruk kartleggingsverktøyet Alle med som er utviklet av Eigersund kommune og Senter for atferdsforskning. Hensikten med den rutinemessige kartleggingen er å sikre at alle barn i barnehagen vår får et godt individuelt tilpasset barnehageløp, slik at de er best mulig rustet til å møte hverdagene også etter endt barnehagetid. Vi vil ikke ha fokus på å finne feil, men på å finne ut hva barnet trenger av oss for å utvikle seg på best mulig måte. Alle med tar for seg områdene: - Lek - Trivsel - Hverdagsaktiviteter - Sansing/ motorikk - Språk - Sosio/ emosjonell utvikling Her i barnehagen er det de pedagogiske ledernes ansvar at barn kartlegges ved hjelp at dette verktøyet minst tre ganger i løpet av barnehagetiden. Rutinemessig gjennomføres kartleggingen på småbarnsavdeling før overgang til ny avdeling, på stor avdeling nest siste år før overgang til skolen samt våren før skolestart. Observasjoner og pedagogiske vurderinger knyttet til denne skal gjøres kjent for- og drøftes med foreldre/ foresatte i foreldresamtale. Observasjonene skal følges opp med pedagogiske tiltak enten på individ- eller på gruppenivå når dette vurderes til å være nødvendig/ ønskelig. En pedagogisk vurdering vil i alle tilfeller ligge til grunn for hvorvidt kartleggingen av enkeltbarnet gjennomføres eller ikke. Disse vurderingene gjøres i samarbeid med foreldrene.

17 Evaluering og dokumentasjon Dokumentasjon er et viktig hjelpemiddel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis i barnehagen vår. Barnehagens dokumentasjon skal gi barn, foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen vår. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid. I offentlig synlig dokumentasjon skal prosesser ha fokus ikke enkeltbarn. Vi skal ivareta barns frihet til å være og til å si, uten å tenke på om det de gjør eller sier vil bli hengt opp på veggen til allmenn beskuelse. Vi er varsomme slik at barna ikke opplever seg vurdert og dokumentert som enkeltpersoner. Vi dokumenterer enkeltbarnets opplevelser, læring og utvikling gjennom å inkludere alle i kartleggingsverktøyet alle med, gjennom observasjoner og foreldresamtaler og i barnas permer. Avdelingenes arbeid dokumenteres ved bruk av ulike metoder, som blant andre: - månedsbrev og månedsplaner - daglige tilbakemeldinger muntlig og i dagen i dag - bilder - utstillinger av barnas arbeid - blogg (www.haga13.blogspot.no) Dokumentasjonen vil være et viktig verktøy i arbeidet med å evaluere jobben vi gjør. Har vi gjort det vi sa vi skulle? På den måten vi sa vi skulle? Har vi fått vist frem det vi har gjort og gitt andre mulighet til å evaluere? 17 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

18 Samarbeid med barnas hjem Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. (Rammeplanen, 1 Formål.) Barnehagen skal bistå hjemmet i deres omsorgs og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. ( 2 Innhold) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. ( 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg.) Vi i Haga barnehage ønsker å ha et nært og godt samarbeid med barnets hjem. Det gjør vi ved å ha regelmessig kontakt med foresatte, først og fremst i det daglige møtet med barnet og foresatte i garderobesituasjon ved henting og bringing. Vi ønsker at barnet og foreldrene blir sett og at vi utveksler informasjon om barnet som er viktig for oss og dere å vite. God kommunikasjon er grunnleggende for et godt foreldresamarbeid. Det er ikke alltid mulig for ansatte å gå fra avdelingen/barna, så foreldre bør derfor komme helt inn til oss dersom noe er viktig, eller spare det til dagen etter om det er en mulighet. Finner du dette vanskelig er du velkommen til å ta kontakt med styrer i barnehagen. Vi har foreldresamtaler høst (for alle) og vår (hvis ønskelig), men er det behov for samtaler setter vi opp fler. Vi vil fortelle hva vi gjør i hverdagen og dokumenterer gjennom å skrive om dagen i dag, bilder på avdelingen, og oppslagstavler med informasjon. Barnehagen og hjemmet har et felles ansvar for et åpent og nært samarbeid. Vi har flere flerkulturelle familier, og det er spesielt viktig med gjensidig respekt, å lytte til hverandre og ha innsikt i ulike kulturer og bakgrunner for å få størst mulig forståelse for hverandre. Barnehagen har et foreldreråd og FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). Videre er foreldrene representert i SU (samarbeidsutvalg) med to representanter. Her er også ansatte og styrer representert. Disse utvalgene er viktig for samarbeidet med hjemmet og barnehagen. Her har man gode muligheter til å uttale seg om barnehagen og hvordan denne drives. 18 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

19 Samarbeid med andre instanser Barnehagen jobber for et mest mulig helhetlig tilbud i forhold til barns oppvekst og utvikling. For å få til det kreves det et tett samarbeid med andre innstanser som f.eks barnevernet, PPT ( pedagogisk psykologisk tjeneste) og helsestasjon. I samarbeidet med barnevernet er alle som er ansatt i barnehagen pålagt opplysnings- og meldeplikt uten hinder av taushetsplikten (bhg loven 22 ), dette for å hjelpe hverandre hvis det er grunn til bekymring. Samarbeidet med barnevernet skjer så langt det er mulig i samarbeid med barnets hjem. PPT er sakkyndig instans ved vurdering og tildeling av spesialpedagogisk hjelp. Ved slik hjelp må barnehagen ha foreldrenes samtykke og foreldrene trekkes aktivt inn i dette arbeidet. I Haga barnehage har vi et jevnlig samarbeid med disse instansene, gjennom BUFF ( barne- og ungdoms faglige forum ). BUFF- møtene har vi ca en gang pr måned, der vi drøfter generelle problemstillinger eller enkeltsaker. Blir det tatt opp enkeltsaker blir disse tatt opp anonymt eller med skriftlig tillatelse fra foreldrene. Dette er også et møte dere som foreldre er velkomne til å delta på, hvis dere har ting dere strever med, er usikre på osv. Det kan være alt fra do- trening, grensesetting og vansker med søvnmønster til større utfordringer knyttet til for eksempel adferd eller utvikling. Ta gjerne kontakt! På møtene der foreldre deltar, er det kun pedagogen fra barnets avdeling som er tilstede sammen med representanter fra samarbeidsinstansene, og disse møtene skrives det ikke referater fra. Ved å drøfte sammen med flere kan dette bidra til tiltak, noen ganger enkle tiltak, man kan velge å prøve ut. 19 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

20 Perspektiver på likestilling For å kunne beskrive vårt syn på likestillingsarbeidet ønsker vi å referere til vårt definerte syn på barn som likeverdige, selvstedige individer. Dette gjelder uavhengig av kjønn, alder og kulturell bakgrunn, og danner grunnlaget for arbeidet også på dette området. Vi opplever at vårt ansvar i forhold til likestillingsarbeidet er å gi jenter og gutter like muligheter til å utvikle seg selv som den de er, uavhengig av kjønn og implementerte kjønnsrollemønstre. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som felleskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. For å imøtekomme vår oppgave arbeider personalet i Haga barnehage med følgende mål i likestillingsarbeidet: - jeg skal sørge for at gutter og jenter har like muligheter til å bli sett og hørt - jeg skal oppmuntre jenter og gutter til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen - jeg skal reflektere over mine egne holdninger til samfunnets forventninger til gutter og jenter 20 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

21 Flerkulturelt mangfold Også med fokus rettet mot flerkulturelt arbeid ønsker vi å trekke parallellen fra vårt humanistiske syn på barn. Vi har tidligere sakt at vi ser på barn som likeverdige og selvstendige individer, og at dette er uavhengig av kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Vi ser med dette som bakteppet på vårt flerkulturelle mangfold, og arbeidet med dette som noe positivt og viktig for barnehagen vår. Vi ønsker å gi både barn og voksne i barnehagen like muligheter til utvikling og medvirkning uavhengig av kultur. Vi arbeider for dette på ulike måter. Vi; - synliggjør mangfoldet med å henge opp flagg fra nasjonene, og velkommen på eget språk. - har alternativer til de som ikke ønsker å delta på kirkebesøk i høytidene - tilrettelegger så langt som mulig i forhold til ulike behov knyttet til mat - markerer og snakker om ulike høytidsdager som for eksempel same- dagen, ramadan og id. - tar i mot personer med ulik kulturell bakgrunn i språkpraksis i barnehagen vår - reflekterer over egne holdninger og handlinger - velger historier fra andre kulturer så ofte vi kan når vi jobber med tema- arbeid 21 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

22 Siste året før skolestart Det siste barnehageåret, har førskolebarna gruppe i barnehagen hver uke. Her blir barna introdusert for aktiviteter som kan være med på å gjøre overgangen til skolen enklere. Førskolegruppa er på tvers av avdelingene i barnehagen, dvs. at det er barn fra alle avdelinger samlet der. Personale fra alle avdelinger med førskolebarn er også med. Mål: Barna skal utvikle vennskap på tvers av avdelingene, gjennom lek, oppgaver og aktiviteter. I tillegg skal de få kjennskap til skoleforberedende aktiviteter og lysten til å lære skal bli stimulert. Når barnet begynner på skolen, er det helt nødvendig at de har utviklet en viss grad av selvstendighet og trygghet på seg selv. Det er for eksempel godt å vite hva som er lurt å ha på seg i ulikt vær, hva man gjør når man blir våt og lignende. Så tema i løpet av førskoletiden er også å ha samtaler om dette. Vi legger vekt på selvstendighetstrening i forhold til å klare å gå på do selv, få til automatikk i forhold til håndvask og bidra til at barna i større grad blir i stand til å ta egne fornuftige valg til eget beste. I førskolegruppen følger vi også et opplegg utarbeidet av Drammensregionens brannvesen, hvor barna får kunnskap om forebygging av brann. Vi besøker Drammen brannstasjon hver høst, og får være med på ulike aktiviteter der, som slokking av brann på en dukke og i en kjele, spyle med en ordentlig brannslange og være med Simon Snorkel (brannstige) høyt opp med utsikt over hele Drammen. Progresjonsområdene for femåringene vil ha fokus i førskolegruppen. Vi arbeider med alt fra begrepstrening til mengder, tall og telling, nærmiljø og ulike kreative inntrykk og uttrykk. Vi ønsker også med førskolegruppen å arbeide slik at vi ivaretar vårt syn på læring. Dette innebærer færre skolske oppgaver, og mer fokus på å gjøre og oppleve. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle med andre i ulike situasjoner. Det er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing, og er et tema som må jobbes med både på avdeling og i førskolegruppen. 22 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

23 Overgang til skolen Vi legger vekt på at barna skal få en så god overgang til skolen som mulig. Vi forstår at dette kan være avgjørende for å få en god start på et langt skoleløp, og legger til rette som best vi kan. Under følger den vedtatte rutinen for overføringsarbeidet. I tillegg til denne imøtekommer vi så langt vi kan individuelle behov og tilpassinger i samarbeid med skolen. Barnehage Barneskole Tidspunkt Tiltak Kapittel/ansvar Tidspunkt Tiltak Kapittel/ansvar Aug.sept.okt. Foreldremøte i barnehagen Ansvar: Før 1.mars Innmelding SFO Ansvar: Informasjon om overgangsrutiner og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart. Styrer April/mai Informasjonsmøte på barneskolen for nye foresatte. Foresatte Ansvar: Rektor Samarbeidsmøte ppt, barnehage, skole. Planlegging av individuelle løp. Informasjon om SFO, skolens organisering og innhold. SFO leder Presentasjon av spes.ped koordinator, helsesøster og PP- tjenesten. Før 1.nov Innmelding grunnskole Ansvar: Mai-aug. Fadderordning Ansvar: Eventuell fremskutt skolestart vurderes. Sakkyndig vurdering fra PPT kreves. Foresatte Servicekontoret Rektor / kontaktlærer Mars Avslutningssamtale Ansvar: Siste foreldresamtale i barnehagen Pedagogisk leder (Utfylling av overføringsskjema) Mars/april 1. Overføringsskjemaene sendes barneskolen 2. Dialogmøte barnehage/skole/sfo om overføringsskjema. Ansvar: Styrer / pedagogisk leder Ansvar: Mai/juni Besøksdag på barneskolen for nye elever Ansvar: Rektor PPT April/mai Utarbeide nye sakkyndige vurderinger i forhold til overgang skolen Ansvar: PPT Lærer sender hver elev kort. Fadder sender et brev til sitt fadderbarn. Ansvar: Kontaktlærer 23 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

24 April/mai Eventuell utsatt skolestart vurderes. (Kap.4.4) Sakkyndig vurdering fra PPT kreves. Ansvar: PPT August Første skoledag Ansvar: Rektor Aug.sept Aug.sep.okt Foreldremøte for foresatte til nye elever Oppstartssamtale med foreldrene. Hva vil foreldrene fortelle om sitt barn? (overføringsskjema) Skjemaet settes inni IUP. Ansvar: Kontaktlærer Ansvar: Kontaktlærer (Godkjent av Kommunalsjef for oppvekst, Bjørn Tollaas, ) 24 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

25 Å være voksen i Haga barnehage Som voksne i barnehagen er vi bevisst vårt ansvar som barns rollemodeller. Derfor arbeider vi bevisst med kommunikasjon mellom voksne. Vi tenker igjennom hvordan vi snakker med hverandre og respekterer hverandre. Dette henger sammen med menneskesynet vårt, alle har like stor verdi og har krav på respekt. Voksne skal så ofte de kan agere i forhold til barn i konflikt ved å innta meglerperspektivet. Hva har barna egentlig opplevd i konfliktsituasjonen? Har de selv forslag til løsning på problemet? Voksne i Haga barnehage går et skritt bak barna med en støttende, varsom hånd på ryggen deres i konfliktsituasjoner og tar ikke fra barna muligheten til å lære også her. Voksne skal videre fange opp barnas initiativ til kontakt med andre eller initiativ til aktiviteter. Barns initiativ er alt fra en pekefinger som retter seg ut og et blikk, til nysgjerrig undring og sprelske kommentarer og spørsmål. Vi skal ta disse initiativene på alvor, vi vise barnet at vi ser det og skjønner hva det ønsker. Det handler også om å se og anerkjenne barnet for det det er. Vi er alle forskjellige og har ulike behov som skal tas på alvor. Vi skal være bevisst barns adferd og være bevisst at barnet er en del av et større system som påvirker adferd og væremåte. Vi tar ansvar og agerer når vi ser barn som ikke har det bra. I barnehagen er det mange voksne som er skolert i forholdt til arbeid med barn i familier med rusproblematikk. Vi kan hjelpe til, formidle annen hjelp, og har alltid barnets beste i fokus. For å sikre at vi er gode rollemodeller for barna i vår måte å kommunisere med hverandre på, forholder vi oss til kommunikasjonsregler utarbeidet av psykolog Jan Atle Andersen. De er sitert på neste side. Vi voksne i barnehagen er ansvarlig for kommunikasjonen og den gode samtalen, det er vi som skal gi barna de gode minnene! 25 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

26 Våre kommunikasjonsregler Jeg praktiserer diskresjon Jeg har rett til å si NEI Jeg snakker for meg selv Jeg har rett til å vise følelser Jeg er her og nå Jeg sjekker ut tolkninger, og tror på svaret Jeg snakker MED - ikke OM Jeg ansvarer for meg selv og egen læring Jeg unngår formuleringen Jeg føler at... Jeg sier det jeg mener, og gjentar ikke argumenter Jeg forteller hva jeg trenger, i stedet for å kritisere Jeg unngår bruk av uklare ytre kilder Jeg har rett til å spørre, men har ikke krav på svar Jeg holder meg utenfor andres konflikter Jeg har rett til å feile (Sitat, Jan Atle Andersen, psykolog og spesialist i konflikthåndtering) 26 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

27 Ledelse Her i barnehagen er alle voksne ledere enten for voksne eller for barn. Ledelse i barnehagen skal være preget av relasjonsorientering og fokus på positiv atferd. Den ledelse som utøves skal fremme positive egenskaper og gi opplevelse av mestring i hverdagen. Vi skal gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger, og vi skal ta hverandre i å gjøre gode ting. Ledere i barnehagen skal ha en støttende adferd både i forholdet til barn og i forholdet til andre voksne. Ledere skal ta tydelige beslutninger som gir retning og forutsigbarhet for den enkelte. Lederteamet i barnehagen består av pedagogiske ledere, assisterende styrer og styrer. Lederteamet har et spesielt ansvar for ledelse av voksne. Vi skal være gode rollemodeller, forklare hva vi gjør og hvorfor, gi andre ansatte konstruktive tilbakemeldinger og vi skal ta andre ansatte i å gjøre gode ting. Lederteamet har videre hovedansvar for oppfølging/ veiledning i hverdagen både av faste ansatte, av de som er i praksis hos oss og av vikarer som er innom en gang i mellom. Oppfølgingen skal som annen ledelse være preget av relasjonsorientering. Barnehagen skal preges av et åpent, inkluderende og godt læringsmiljø der barn og voksne motiveres til innsats og utvikling. Barn og voksne skal reflektere over egen praksis i lys av medvirkning og aktiv deltagelse. Barnehagen skal ha ledere som ser sandebarnehagen og kommunen som en helhet, har barnas beste i fokus og gir de ansatte en opplevelse av å bli hørt og verdsatt. 27 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

28 Informasjonssikkerhet og personvern Barnehagen behandler personopplysninger. Behandlingen av disse reguleres gjennom personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Regelverket forvaltes av datatilsynet. Det gjennomføres årlig risikovurdering i forhold til barnehagens rutiner for innsamling, bearbeiding og oppbevaring av personopplysninger. All informasjon Haga barnehage har om barn med barnehageplass her oppbevares sikkert. Foreldre og foresatte har innsynsrett i eget barns mappe. Når barnet slutter i barnehagen kan noe av materialet i barnets mappe overføres til skole eller til ny barnehage når samtykke fra foreldrene er innhentet. Dokumenter arkiveres ellers av Sande kommune jfr krav i arkivloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven. Alle ansatte har undertegnet taushetserklæring. 28 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

29 Progresjonsbaserte fagområder Vi har valgt å strukturere rammeplanens fagområder i progresjonsmodellen under. Tanken bak dette er at vi vil sikre en viss progresjon i barnas aktiviteter direkte knyttet til fagområdene, og modellen er inspirert av Kari Papes tanker rundt progresjon i arbeidet. Barna skal ha et annet tilbud og et annet fokus som femåring i barnehagen enn det de har som treåring. Det faglige innholdet skal være utfordrende og utviklende for alle. Vi ønsker at dette arbeidet skal være gjennomtenkt og tilpasset barnets alder og utviklingsnivå. Vi har valgt å formulere setningene i progresjonsmodeller som områder vi skal ha fokus på, ikke som mål. Dette for å ta høyde for ulikheter i ulike grupper, ulike individuelle forskjeller hos både små og store, samt for å sikre muligheten for at formuleringene kan brukes over en lengre periode. Detaljene i arbeidet vil fremgå av mer detaljerte månedsplaner. Fagområdene kan sees på som om en trapp det som har fokus i arbeidet med 3- åringen bygger på det vi har gjort med 2- åringen og videre på arbeidet med 1- åringen. 29 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

30 Progresjonsmodell Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal øve på å dele opplevelser med hverandre på en god måte 5-6 år Fokus på fortelling og gjenfortelling Barna kjenner igjen og har et forhold til eventyr, rim og regler 4-5 år Vi øver på å lytte til bøker, rim og regler Barna skal kunne kjenne igjen navnet sitt Fokus på beskrivelse - øve på å snakke om og fortelle om (skattekiste/ pose?) 3-4 år Setningsbygging 2-3 år Fokus på takt i ord og orddeling Synge kjente sanger og utvide repertoaret etter hvert 1-2 år Få støtte til utvikling av språket gjennom voksen som er aktive språkbrukere Etikk, religion og filosofi Bli kjent med religion og livssyn som del av kultur og samfunn 5-6 år 4-5 år 3-4 år 2-3 år 1-2 år Finne egne løsninger og stå for egne valg Kjennskap til kristne høytider og innholdet i disse Kjennskap til tradisjoner knyttet til ulike religioner og livssyn som er representert i gruppen Arbeid med samfunnets grunnleggende holdninger og verdier Deltar i julegudstjeneste i Sande Kirke Få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen Besøker kirken en dag før jul Arbeid med toleranse og respekt for ulikehet og for hverandre Besøker kirken en dag før jul Tid og rom for undring Antall, rom og form Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper 5-6 år Erfare plassering av meg selv i forhold til omgivelsene 4-5 år Utvikle rom- forståelse 3-4 år Utforske og leke med form og mønster 2-3 år Sortere og sammenligne 1-2 år Erfare rom og form med alle sine sanser 30 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

31 Nærmiljø og samfunn Utvikle forståelse for samene som Norges urbefolkning, og få kjennskap til samiske historier, sagn og annen samisk kultur 5-6 år Orientere seg i sentrum Fokus på trafikksikkerhet 4-5 år Barna skal bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn Utvikle forståelse for ulikehet knyttet til bidrag til fellesskapet - hvor viktig er 3-4 år de andre? 2-3 år Om bidrag til fellesskapet - hvor viktig er jeg? 1-2 år Bli kjent i og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Kropp, bevegelse og helse Fokus på hygiene og egen mestring Fokus på menneskekroppen - skape forståelse for viktigheten av gode vaner og sundt kosthold 5-6 år Bli i stand til å ta mer bevisste valg i påkledningssituasjoner Fokus på hygiene og egen mestring Erfaringer som bidrar til at barna utvikler glede ved å bruke naturen på ulike måter 4-5 år Utvikle forståelse for hvordan vi kan bidra til å ta vare på miljøet Omsorg og trygghet i stelle- situasjoner Meg og de andre - selvstendighet Videreutvikle sin kroppsbeherskelse og motorikk knyttet til sosial kompetanse Selvstendighet i påkledningssituasjoner 3-4 år Gode erfaringer med friluftsliv og uteliv i ulike årstider Omsorg og trygghet i stelle- situasjoner 2-3 år Erfaring med ulike og allsidige bevegelser og utfordringer Omsorg og trygghet i stelle- situasjoner 1-2 år Gi barna opplevelser som bidrar til utvikling av positiv selv oppfatting gjennom kroppslig mestring Kunst, kultur og kreativitet Utvikle elementær kunnskap om teknikk og form 5-6 år Fokus på musikk, dans og drama Bearbeide og kommunisere inntrykk på ulike måter Fokus på varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet 4-5 år 3-4 år Styrke barnas kulturelle identitet og sine personlige uttrykk 2-3 år Ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede 1-2 år Lære og erfare gjennom alle sansene 31 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

32 Natur, Miljø og teknikk 5-6 år Fokus på eksperimentering med teknikk og tekniske leker 4-5 år Fokus på dyr og vekster og deres betydning for matproduksjon 3-4 år Fokus på natur, miljøvern og samspillet i naturen 2-3 år Anledning til å undre seg over naturens mangfold 1-2 år Erfare ulike fenomen med alle sine sanser 32 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

33 Referanser Litteratur Glaser, Vibeke og Kari Hoås Moen, Sissel Mørreaunet, Frode Søbstad, red Barnehagens grunnsteiner Formålet med barnehagen Universitetsforlaget Ingeberg, Petter Barnehageloven og forskrifter Med forarbeid og kommentarer PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Kuvaas, Bård og Anders Dysvik Lønnsomhet gjennom menneskelig ressurser Evidensbasert HRM. Faktabokforlaget Lunde stad, Magritt Konflikter- bare til besvær? Konfliktløsning i barnehagen. Høyskoleforlaget Marthinsen, Mette og May Britt Postholm Personalutvikling i en lærende organisasjon Tapir Akademisk Forlag Martinsen, Øyvind Lund, red. Perspektiver på ledelse. Gyldendal Norsk Forlag Moser, Thomas og Monica Rothle, red Ny rammeplan ny barnehagepedagogikk? Universitetsforlaget Pape, Kari Fra plan til praksis 1 Prosessorientert arbeid i barnehagen Kommuneforlaget Pape, Kari Fra plan til praksis 2 Dokumentasjon og vurdering i barnehagen Kommuneforlaget Pape, Kari Fra plan til praksis 3 Verktøy Kommuneforlaget Utgivelser Stortingsmelding nr. 24 Framtidens barnehage Kunnskapsdepartementet Språk i barnehagen mye mer enn bare prat. Utdanningsdepartementet Barns trivsel voksnes ansvar. Utdanningsdirektoratet Kommunale planer/ rutiner GOD OPPVEKST I SANDE KOMMUNE - Overordnet strategisk plan Handlingsplan for barnehagen Rutine for overganger, Barnehage Barneskole 33 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

2011-2013. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2011-2013. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2011-2013 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 Post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1) og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU 1973-2013 Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU 23.5.2011. Den pedagogiske planen tar grundigere for seg

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne som

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer