Finans og psykologi: f

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finans og psykologi: f"

Transkript

1 MAGMA 0512 fagartikler 31 Finans og psykologi: f En småsparers investeringsferdigheter Knut Ny gaard er førsteamanuensis ved Institutt for økonomi og administrasjon, Høyskolen i Oslo og Akers hus (HiOA), med ph.d. i sam funns øko no mi 2011 fra Nor ges Handelshøyskole (NHH). Sammendrag Overgangen fra ytelsesbaserte til innskuddsbaserte pensjonsordninger aktualiserer behovet for kunnskap om småspareres investeringsferdigheter. Ikke bare kan man nå velge hvordan pensjonsmidlene forvaltes, men ansvaret for å finansiere pensjonsalderen hviler nå i større grad på den enkelte. Nyere forskning påviser at den gjennomsnittlige småsparer klarer seg godt i forhold til de normative idealene fra standard finansteori. Samtidig ser vi at mindre ressurssterke småsparere målt ved lav utdanning, lav samlet formue og lav IQ foretar systematiske investeringsfeil. Dette tyder på at mindre ressurssterke småsparere er mer påvirket av de kognitive begrensningene som adferdsbasert finansteori fremhever. Å hjelpe mindre ressursterke småsparere bort fra investeringsfeil krever smarte regulatoriske grep og finansielle produkter hvor det er mindre mulighet til å gjøre feil. Investeringshorisonten for en småsparer er lang: et helt liv. Kon se kven se ne av å gjø re feil kan være al vor li ge, for eksempel en underfinansiert pensjonsalder. Samtidig øker pensjonsreformer valgmulighetene for arbeidstakere, og innovasjon i finansiell sektor øker tilbudet av finansielle produkter. Med friheten til å foreta investeringsvalg øker også risikoen småsparerne kan utsette seg for. Hvor godt rus tet er egent lig van li ge små spa re re til å foreta investeringsvalg? I standard finansteori blir den enkelte beslutningsta ker an tatt å være ra sjo nell. Ra sjo nell i den for stand at han gjør bruk av all til gjen ge lig in for ma sjon og tar valg som passer hans langsiktige mål gitt hans tilgjengelige res sur ser. Når val ge ne er tatt, har han in gen pro ble mer med å hol de seg til dis se be slut nin ge ne. Det er in gen pro ble mer med selv kon troll. I den se ne re tid har fle re forskere satt spørsmålstegn ved denne representasjonen av småspareren. Inkorporeringen av psykologi til finans kalles adferdsbasert finansteori og er et voksende fagfelt. Denne artikkelen vurderer hva adferdsbasert fi nans teo ri kan for tel le oss om en små spa rers in vesteringsferdigheter. Hva er adferdsbasert finansteori? Si den 1960-tal let har fors ke re in nen adferdsbasert fi nans teo ri ka ta lo gi sert og prøvd å for stå de fak tis ke kog ni ti ve pro ses ser in vol vert i van li ge men nes kers in ves te rings valg. Det te ar bei det ba se rer seg ofte på funn fra psy ko lo gisk forsk ning. Til for skjell fra standard finansteori er adferdsbasert finansteori pessimistisk på veg ne av den ty pis ke små spa rer. Forsk ning på men nes ke lig adferd har av dek ket kog ni ti ve be grensninger i hvordan mennesker prosesserer informasjon. Dis se be grens nin ge ne kan være til hin der for å ta gode investeringsvalg. For eksempel er persepsjon og hukommelse upresise filt re av in for ma sjon (Ackert og Deaves 2010). Psy kolo gisk forsk ning rap por te rer at folk ofte ser hva de forven ter å se, el ler ser hva de øns ker å se. Det te kan føre til at folk ufor va ren de ser bort fra vik tig in for ma sjon.

2 32 fagartikler MAGMA 0512 Forsk ning in di ke rer også at in for ma sjon som ut lø ser sterke emosjonelle reaksjoner, gis mer vekt enn andre typer informasjon. Et aspekt ved småsparere som kan være en slik følelsesmessig reaksjon, er tapsaversjon. Kah ne man og Tver sky (1979) var de før s te til å på vi se at van li ge folk er mer føl som me over for tap enn til svaren de ge vins ter når de blir pre sen tert for uli ke hy pote tis ke lot te ri. Slik tapsaversjon gjør at folk mis li ker verdisvingninger ekstra sterkt når verdien av en eiendel (for eksempel en aksje) er i nærheten av kjøpesummen; når det er ri si ko for tap. Ny gaard (2011) fin ner at norske småsparere har en sterk tilbøyelighet til å likvidere ak sjer når pri sen nær mer seg den sam me pris de kjøp te den for; kon sis tent med slik tapsaversjon. Per sep sjon og hu kom mel se er i sin tur på vir ket av kon tekst. Ackert og Deaves (2010) rap por te rer re sultatene fra psykologiske eksperimenter hvor kontekst er fun net å ha stor be tyd ning. For eks em pel blir en person som beskrives som «intelligent, hardtarbeidende, im pul siv, kri tisk, sta», ge ne relt vur dert mer po si tivt enn en per son be skre vet som «sta, kri tisk, im pul siv, hardtarbeidende, intelligent». Den siste beskrivelsen inneholder den samme informasjonen som den første, bare i om vendt rek ke føl ge fra den før s te. Det te ty der på at folk leg ger mer vekt på det som kom mer først, når de blir presentert med informasjon. I en investeringsmulig het kan der for in for ma sjon gitt først gis mer vekt enn informasjon som mottas senere. Den senere mottatte informasjonen blir derfor ikke fullt integrert med den in for ma sjo nen som mot tas først. Gabaix og Laibson (2006) påpeker for eksempel at småsparere vektlegger «gratis brukskonto»-aspektet ved sitt bankforhold, uten å integrere «ekstratjenester» som overtrekkingsgebyr og ge byr for ut tak i mi ni bank. Et annet eksempel er fra Hortacsu og Syverson (2004) som finner en unaturlig høy variasjon i kostnadene forbundet med å investere i verdipapirfond med identisk investeringsstrategi. Vedvarende høy prisvariasjon på et identisk produkt kan forklares ved at kundene ikke tar all informasjonen om kostnadene med i beregningen når de kjøper produktet. Folk synes også å foretrekke minst mulig bearbeiding av informasjon. For å redusere den mentale belastningen ved å bearbeide informasjon benytter folk ofte snarveier eller tommelfingerregler. En fremtredende tommelfingerregel påvist av adferdsbasert finansteori er såkalte men ta le regn skap (Thaler 1999). Men ta le regn skap er en mental klassifisering av gevinster og tap i ulike kategorier eller konti. For eksempel kan en småsparer mentalt klassifiserer aksjer i forskjellige selskap som separate lotteri, fremfor som en del av en portefølje av finansielle ei en de ler. Baltussen og Post (2011) vi ser at deltagerne i et eksperiment ser bort fra viktige diversifiseringse f ekter når de vel ger ak sjer. Vi kom mer snart til ba ke til det te med diversifisering av total finansiell risiko. Psy ko lo gisk forsk ning vi ser også at folk har en sterk ten dens til å vekt leg ge umid del bart for bruk når de foretar valg. Den ne ten den sen ska per en kon flikt mel lom en per sons pre fe ran ser i dag og hans pre fe ran ser i fremtiden, og kalles for dynamisk inkonsistente preferanser (Laibson 1997). Dynamisk inkonsistente preferanser vil føre til valg i dag som ne ga tivt på vir ker vel fer den til den sam me per so nen i frem tiden. For eks em pel vil en 20-år ing ikke leg ge mye vekt på for bruk 20 år frem i tid. Der for vil han kun ne leg ge en plan om å spa re mye av sin ar beids inn tekt når han blir 40 år. Men når den sam me per so nen blir 40 år gam mel, vil han igjen verd set te umid del bart for bruk høy ere enn for bruk i frem tiden. Der for vil han som 40-år ing vel ge å ut set te sparingen og derfor avvike fra spareplanen han laget 20 år tidligere. Dynamisk inkonsistente preferanser kan forklare hvorfor småsparere har vanskelig for å spare til pensjonsalderen. Gir adferdsbasert finansteori et riktigere bilde av småspareren? Adferdsbasert fi nans teo ri teg ner et dys tert bil de av den typiske småsparers kapasitet til å foreta investeringsvalg. Denne forskningen er basert på bevis fra psykologiske tester og eksperimenter med helt vanlige mennesker som deltagere. Når vi overfører disse forskningsresulta te ne fra psy ko lo gi til fi nans, får vi et gan ske far gerikt bilde av en småsparer med mange ulike kognitive begrensninger. En småsparer med dynamisk inkonsistente preferanser, med upresis persepsjon og dårlig hukommelse, mer motivert av følelser enn en kald vurdering av de til gjen ge li ge al ter na ti ve ne, og ute av stand til å vurdere totale f ekten av sine økonomiske beslutninger. Stem mer det te bil det? Å do ku men te re at små sparere er påvirket av spesifikke kognitive begrensninger i sine finansielle valg, er ikke uten komplikasjoner. Ross (2005) på pe ker at det ofte er vel dig kort av stand mellom antagelser og kon klu sjon in nen for adferdsbasert fi nans teo ri. Som et re la tivt nytt fag felt kan fors ke re innen adferdsbasert finansteori trekke forhastede kon

3 MAGMA 0512 fagartikler 33 klusjoner om hvor relevant disse kognitive begrensningene er i finansielle valg. La oss bru ke som eks em pel en ofte fremhevet stu die som på står at små spa re re kjø per og sel ger ak sjer «for ofte». Bar ber og Odean (2000) ana ly ser et stort an tall individuelle aksjekontoer fra et amerikansk meglerfirma. De fin ner at de som hand ler mest i ak sjer, også har dårligst avkastning. Mye av grunnen er at kostnadene forbundet med den høye handelsaktiviteten overstiger den totale gevinsten fra prisendringene de opplever på aksjene de handler. Avkastningen dekker ikke transaksjonskostnadene. Hvorfor handler småsparerne så ofte? Et ter å ha av kref tet for kla rin ger som rebalansering av por te føl jen og skatt kon klu de rer Bar ber og Odean at den høye og tapsgivende handelsaktiviteten er drevet av småspareres overdrevne selvtillit. Konklusjonen er blant annet motivert ut fra spørreundersøkelser som av dek ker at over halv par ten av de spur te sy nes de er over gjen nom snit tet flin ke til å kjø re bil. Si den over halv parten lo gisk sett ikke kan be fin ne seg over et gjen nom snitt, taes det te fun net som en in di ka sjon på over dre ven tro på egne ev ner. Den ne over drev ne tro en på egne ev ner til å kjø re bil skal alt så spil le inn i ak sje han del. En nyere studie avkrefter denne sammenstillingen av over dre ven selv til lit og høy han dels ak ti vi tet. Linnainmaa (2011) analyserer de mest aktive småsparerne på bør sen i Fin land. Selv om den ne grup pen bare ut gjør 4 pro sent av alle små spa rer ne, så står de for to tred jedeler av alt handelsvolum fra småsparere. Han finner tydelig bevis for at småsparere handler for å avdekke om de har en na tur lig teft for ak sjer. De øker han dels størrelse etter suksessfulle handler, og reduserer handelsstørrelse eller slutter å handle etter dårlige handler. Både denne handelsstørrelse- og full stans-e f ekten er sterkest veldig tidlig i småsparernes aksjehandelskarriere. Alt så, en svært li ten grup pe av små spa re re handler mye i ak sjer. Den ne grup pen hand ler ikke i ak sjer for di de tror de er eks per ter, men for di de vil av dek ke om de har en na tur lig teft for ak sje han del. Selv en lav sann syn lig het for å av dek ke slik na tur lig teft kan rettferdiggjøre det forventede tapet. Linnainmaa estimerer at 1,2 pro sent av alle små spa re re har slik na tur lig teft for aksjehandel, mens denne andelen er 28 prosent blant små spa re re som be gyn ner med ak tiv og høy han delsaktivitet; en sterk selvseleksjonsefekt. Det te eks em pe let vi ser hvor lett det kan være å i første omgang la seg overbevise om relevansen av psykologi i finansielle valg. Reelle finansielle valg med store konsekvenser kan skille seg fra hypotetiske og ikke-økonomiske situasjoner i et psykologieksperiment. Andre as pek ter ved re el le si tua sjo ner kan også over skyg ge e f ek ten av de for skjel li ge kog ni ti ve be grens nin ge ne på vist av psy ko lo ge ne. La oss der for snu spørs må let på hodet: Hvor sterkt avviker småsparerne egentlig fra det de bør gjø re? Hvis det er sto re av vik, så er det rom og be hov al ter na ti ve for kla rings mo del ler, for eks empel adferdsbasert fi nans teo ri. Hvis av vi ke ne er små, er det kan skje mind re rom for adferdsbasert fi nans teo ri. Hvor mye avviker småsparerne fra idealene i standard finansteori? Adferdsbasert finansteori beskriver det folk faktisk gjør. Det er derfor en såkalt positiv teori om investeringsvalg. Standard finansteori, derimot, forklarer hvordan folk bør foreta investeringsvalg, og er dermed en normativ teo ri. Camp bell (2006) hev der at adferdsbasert fi nansteo ri gir oss inn blikk i de val ge ne som små spa re re gjør per i dag. Stan dard fi nans teo ri be skri ver de valg som små spa re re kan bli ut dan net til å gjø re. For skjel len mel lom hva folk gjør per i dag, og hva de bør gjø re, kan vi dermed definere som investeringsfeil. For å iden ti fi se re sli ke in ves te rings feil tren ger vi svært gode data på de fak tis ke in ves te rings be slutnin ge ne som små spa re re gjør. Vi tren ger også kla re nor ma ti ve idea ler som vi kan sam men lig ne med de investeringsbeslutningene som er gjort. Med disse to opplysningene kan vi avgjøre hvor langt småsparerne av vi ker fra det stan dard fi nans teo ri for kla rer at en ra sjo nell ak tør vil le gjort. Stør rel sen på av vi ket kan der med for tel le oss hvor sterkt på vir ket små spa re re er av de kog ni ti ve be grens nin ge ne som fremheves av adferdsbasert fi nans teo ri. Et kri tisk spørs mål er da: Er disse investeringsfeilene store (og derfor viktige) eller små (og der for ikke så vik ti ge)? For å for stå de nor ma ti ve idea le ne i stan dard fi nansteo ri tren ger vi først litt ram me verk. En por te føl je er en sam ling ei en de ler. Det er ver di en av en små sparers to ta le por te føl je som til slutt av gjør små spa rerens vel stands ni vå i pen sjons al de ren. En små spa rer bryr seg der for kun om ut vik lin gen av ver di en på den to ta le por te føl jen. For å vur de re por te føl jen tar han ut gangs punkt i to sta tis tis ke mål: por te føl jens gjennom snitt li ge av kast ning og av kast nin gens va ri ans. Av kast nin gen må ler end rin gen i ver di en på por te

4 34 fagartikler MAGMA 0512 r, 5 føl jen, og va ri an sen re pre sen te rer ri si ko. Jo høy ere va ri ans, jo høy ere ri si ko for dår li ge ut fall og der med lav fremtidig porteføljeverdi. Stan dard fi nans teo ri har to kjen te eks pli sit te normative idealer for småsparere: deltagelse og diversifise ring. Deltagelse be tyr at en små spa rer op ti malt vil holde noen risikable investeringer, for eksempel aksjer, uansett grad av risikotoleranse. Diversifisering innebærer at en små spa rer setter sammen sin portefølje slik at han totalt sett utsetter seg for la vest mu lig ri si ko for et gitt avkastningskrav og høyest mulig avkastning for en gitt risikotoleranse. Gode data på små spa rer nes fak tis ke in ves te ringsvalg er ikke lett til gjen ge lig. For det før s te bør da ta ene in ne hol de et re pre sen ta tivt ut valg av be folk nin gen. For det and re så tren ger vi, for hver en kelt små spa rer, ut tøm men de in for ma sjon om alle ei en de ler og endring i kom po si sjo nen av to tal for mu en over tid. For det tred je må da ta ene må les nøy ak tig; vi kan ikke be la ge oss på spør re un der sø kel ser. Det te er stren ge krav. Men uten så om fat ten de data er det van ske lig å trek ke konklu sjo ner om in ves te rings fei le ne til små spa re re. Et eks em pel på slik feil slut ning er stu di er som bru ker data på kun små spa re res di rek te be hold ning av ak sjer for å si noe om di ver si fi se ring. Kel ly (1995) fin ner at den gjen nom snitt li ge små spa re ren i USA eier ak sjer i ett sel skap, og hev der ut fra det te at små spa re re ikke le ver opp til di ver si fi se rings idea let fra stan dard fi nansteo ri. Det er klart at en så kon sen trert ak sje por te føl je én ak sje post sann syn lig vis vil føre til dår lig di versi fi se ring på egen hånd. Men den ne kon klu sjo nen ser bort fra at man ge små spa re re også in ves te rer i ak sjer in di rek te, for eks em pel gjen nom ver di pa pir fond som plei er å være mye bed re di ver si fi sert. Uten å kjen ne hele por te føl jen til hver små spa rer er di ver si fi se ringse f ek ten av en kon sen trert di rek te be hold ning av ak sjer ikke en ty dig. Calvet, Camp bell og Sodini (2007) ana ly se rer for førs te gang et da ta sett som opp fyl ler alle de tre nød ven di ge kravene. De har et detaljert datasett av alle personlige skatteytere i Sverige fra 1999 til Dette datasettet er tilgjengelig fordi det i Sverige, som i Norge, innkreves for mu es skatt. For å sam le inn den ne skat ten må skat temyndighetene innhente informasjon om beholdningen av alle personlige eiendeler fra finansielle institusjoner, som deretter verifiseres av hver enkelt skatteyter ved ut gan gen av hvert år. Ta bel l 1 er hen tet fra Calvet mfl. (2007) og vi ser per son li ge skat te yte res fi nans for mue inn delt i ak tivaklasser: blant annet bankkonto, aksjefond og direkte aksjeeierskap. Den første kolonnen er verdien av hver aktivaklasse aggregert over alle husholdninger i datasettet. Vi ser at personlige skatteytere i Sverige i 2002 had de en sam let fi nan si ell for mue på nær til 131 milli ar der dol lar, el ler dol lar per skat te yter. Den and re ko lon nen er sam me in for ma sjon slik den er rap por tert fra Statistiska centralbyrån i Sve ri ge. Ikke overraskende stemmer disse to informasjonskildene svært godt over ens. Den tred je ko lon nen opp gir i prosenter hver av aktivaklassene som andel av husholdninge nes sam le de for mue. Vi ser at finansformuen ut gjør 27,5 prosent av husholdningenes samlede formue. Den viktigste andre eiendelen som en svensk skatteyter eier, er fast eiendom. Den fjerde kolonnen gir prosentandelen som hver aktivaklasse representerer som andel av total finansiell formue. Vi ser at bankkontoer, fond og aksjer til sammen utgjør 80 prosent av skatteyternes finansformue. Hva fin ner fors ker ne når de ana ly se rer dis se da taene? Først do ku men te rer de at nes ten to tred je de ler av skat te yter ne had de en po si tiv an del av sin fi nansfor mue i ri si kab le ak ti va i Alt så, den sto re ma jo ri te ten små spa re re del tar; det før s te idea let fra stan dard fi nans teo ri. Der nest fin ner de at man ge av dis se sven ske små spa rer ne er godt di ver si fi sert, og at det es ti mer te ta pet fra underdiversifisering er be skjedent for den gjen nom snitt li ge små spa rer. Dis se oppmunt ren de re sul ta te ne på di ver si fi se ring kom mer fra den in ter na sjo na le di ver si fi se rin gen som er til gjenge lig for sven ske små spa re re gjen nom in ves te rin ger i ver di pa pir fond. Samtidig gjør noen små spa re re sto re di ver si fi se rings feil med svært kon sen trer te por te føljer av ak sjer. Dis se fun ne ne ty der på at ver di pa pir fond spil ler en nøk kel rol le i små spa re res di ver si fi se ring av to tal for mu en. Alt så, psy ko lo gisk forsk ning har fun net en rek ke kognitive begrensninger hos vanlige mennesker i psyko lo gis ke tes ter og eks pe ri ment. Al li ke vel sy nes den gjennomsnittlige småsparer å være mindre påvirket av disse begrensningene totalt sett i sine investeringsvalg. Små spa re re gjør det gan ske bra målt ut fra de to vik ti ge normative idealene fra standard finansteori: deltagelse og di ver si fi se ring. Men be tyr den ne kon klu sjo nen at det ikke er rom for adferdsbasert fi nans teo ri?

5 MAGMA 0512 fagartikler 35 Tabell 1 Aggregert finansiell formue, alle svenske privatpersoner, 2002 Aggregert beholdning (milliarder USD) Mikrodata (1) Offentlig statistikk (2) Aggregert aktiva-allokering (fra mikrodata) Andel total formue (3) Andel finansiell formue (4) Bankkonto 46,2 45,3 9,7 % 35,1 % Pengemarkedsfond 7,2 5,3 1,5 % 5,5 % Verdipapirfond 29,4 30,8 6,1 % 22,3 % Innenlandske aksjer 27,5 29,3 5,7 % 20,9 % Utenlandske aksjer 2,3 NA 0,5 % 1,8 % Kapitalforsikring 12,1 12,1 2,5 % 9,2 % Obligasjoner og derivater 6,9 8,6 1,4 % 5,2 % Totalt 131,7 131,3 27,5 % 100, 0 % Gjør enkelte grupper småsparere oftere investeringsfeil? Calvet mfl. (2007) un der sø ker også hva som dri ver ikkedeltagelse og underdiversifisering, alt så av vik fra våre to nor ma ti ve idea ler. De fin ner at deltagelse er mind re sannsynlig for mindre ressurssterke småsparere målt ved lav ut dan ning el ler lav to tal for mue. Det er også mer sannsynlig at disse to gruppene gjør alvorlige underdiversifiseringsfeil enn andre småsparere. En stu die fra Fin land be kref ter at mind re ressurs ster ke grup per små spa re re gjør in ves te rings feil. Grinblatt, Keloharju og Linnainmaa (2011) vur de rer IQ-tester foretatt under plikttjenesten i det finske militæ ret i lys av fin ske menns in ves te rings valg se ne re i li vet. De fin ner at aksjemarkedsdeltagelse er po si tivt re la tert til IQ, og at små spa re re med høy IQ of te re eier verdipapirfond og opplever lavere risiko. Sam me fors ker grup pe fin ner til og med at små spare re med høy IQ er flin ke re til å pluk ke ak sjer (Grinblatt, Keluharju og Linnainmaa 2012). Bil det un der er fra de res forsk nings ar tik kel og er et «varmekart» som plot ter fre kven sen av nye in ves to rer som kjø per seg opp i tek no lo gi ak sjer hver uke fra 1995 til 2002 for hvert nivå av IQ, el ler IQ-stanine (standard nine-skalaen). Grønn farge indikerer hvilken IQ-stanine som hadde den høy es te oppkjøpsraten på tvers av alle IQ-staniner, og rød far ge er as so si ert med IQ-staniner med la vest oppkjøpsrate. Perioden studien undersøker, er spesiell på grunn av den ekstraordinære økningen i prisen på teknologiaksjer til 2000 og det påfølgende fallet i pris deretter. Den heltrukne linjen i bildet er prisindeksen for den finske teknologisektoren. Vi ser at småsparere med over gjen nom snitt lig IQ kjø per seg sterkt opp i det te mar ke det frem til sis te halv del av Der et ter er det småsparere med under gjennomsnittlig IQ som dominerer kjøpersiden, et mønster som fortsetter for det mes te av 2000 og Alt så, mind re res surs ster ke småsparere kommer inn i teknologiaksjer på forskjellig tidspunkt fra ressurssterke småsparere rundt toppåret Det vir ker som mind re res surs ster ke og res surssterke småsparere samles i to separate grupper som oppfører seg forskjellig fra hverandre. Ytterligere forskning vil gjø re oss i stand til å av gjø re om det te er for di de to gruppene bruker ulike informasjonskilder, eller om de rett og slett tolker tilgjengelig informasjon forskjellig. En ytterligere dimensjon er alder. Agarwal, Driscoll, Gabaix and Laibson (2009) påpeker at eldre mennesker er spesielt utsatt for å gjøre dårlige finansielle valg på grunn av nedsatt kognitiv funksjon. Innskuddsbaserte pensjonsordning nødvendiggjør ofte kompliserte valg omkring uttak av pensjonskapital, i en alder hvor man påviselig er mindre skikket til å foreta kompliserte finansielle avveininger. For eksempel må man velge enten en lavere månedlig utbetaling som varer livet ut, eller en høyere månedlig utbetaling som er tidsavgrenset. Erfaringer fra andre land viser at småsparere i svært høy grad velger tidsavgrenset utbetaling av pensjonskapitalen (Benartzi, Previtero og Thaler, 2011; Poterba, Venti og Wise, 2011). En årsak kan være at eldre småsparere vektlegger risikoen for å tape penger «0 on

6 36 fagartikler MAGMA 0512 IQ Stanine Log Index Year ved å gå bort for tidlig, i stedet for risikoen for å gå tom for penger ved å leve lenge. Konklusjon Adferdsbasert finansteori har påvist en lang rekke kognitive begrensninger som påvirker vanlige folk når de gjør valg i psykologiske tester. Allikevel fremstår den gjennomsnittlige småsparer som mindre påvirket av disse begrensningene når det kommer til investeringsvalg. Den gjennomsnittlige småsparer klarer seg godt i forhold til de to normative idealene fra standard finansteori: deltagelse og diversifisering. Samtidig ser vi at mindre ressurssterke småsparere - målt ved lav utdanning, lav samlet formue og lav IQ foretar systematiske investeringsfeil. Dette tyder på at mindre ressurssterke småsparere er mer påvirket av de kognitive begrensningene som adferdsbasert finansteori påpeker. At mindre ressurssterke småsparere foretar systematiske investeringsfeil kan ha fordelingsimplikasjoner. Gabaix og Laibson (2006) argumenterer for at hvis småsparere gjør feil, så vil bedriftene forsøke å utnytte dem. Mindre ressurssterke småsparere kan legge vekt på at banken gir dem «gratis brukskonto», mens de undervurderer kostnadene ved «tilleggstjenester» som overtrekkingsavgifter. Gabaix og Laibson (2006) viser at under visse omstendigheter finnes perverse markedslikevekter der mindre ressurssterke småsparere uforvarende subsidiere ressurssterke småsparere som ikke bruker tilleggstjenestene. Det blir dermed vanskelig å introdusere nye produkter som fordeler kostnadene mer likt, fordi de ressurssterke småsparerne liker det nåværende produktet som har en innebygget subsidie. Hvordan kan vi hjelpe mindre ressursterke småsparere bort fra å gjøre investeringsfeil? Et standard regulatorisk svar er å kreve at tilbydere av finansielle tjenester gir mer informasjon om produkt rettet mot småsparere, og slik forbedre informasjonsgrunnlaget for småsparerne sine valg. Men som påpekt av Campbell, Jackson, Madrian og Tufano (2011) så vil et slikt pålegg ha liten efekt på personer som systematisk feilvurderer produktinformasjonens relevans i sine beslutningsprosesser. Thaler og Sunstein (2003, 2008) skisserer et alternativ, såkalt «libertariansk paternalisme». De hevder at i visse tilfeller kan man skape et bedre resultat hvis man «pufer» folk i retning av hva en godt informert fornuftig person ville valgt. Rammeverket er libertariansk i den forstand at folk står fritt til å velge, og paternalistisk i den forstand at reguleringen styrer folks valg i retning av det som vil forbedre deres liv. Sunstein (2011) gir en oversikt over resultatene av flere slike initiativ. Slik libertariansk paternalisme har allerede blitt populært i enkelte politiske kretser. David Cameron, statsminister i Storbritannia, opprettet et «Behavioral Insight Team» like etter valget i En interessant libertariansk paternalistisk løsning for å øke sparing til pensjon er spareprogrammet «Saving more tomorrow». Thaler og Benartiz (2004) utviklet dette spareprogrammet for en mindre industribedrift i USA: Ansatte kunne velge å la mesteparten av fremtidige lønnsøkningene de neste 4 årene bli allokert til pensjonsparing. De fleste arbeiderne valgte å delta i programmet, nesten alle fullførte programmet, og gjennomsnittlig spart andel av lønn økte fra 3.5 prosent til 13.6 prosent. Programmets suksess kan tilskrives at det faktisk appellerer til deltagernes dynamisk inkonsistente preferanser og tapsaversjon. Det er lettere å gå med på en økning i sparing i fremtiden enn i dag, og ved å sammenstille økningen i sparingen med økning

7 MAGMA 0512 fagartikler 37 i lønn blir det ingen nominell nedgang i lønnsposen for deltagerne. Men slik positiv «puffing» er ikke nødvendigvis nok til å beskytte mindre ressurssterke grupper. Agarwal mfl. (2009). påpeker at slik positiv «puffing» kun vil gi begrenset beskyttelse i forhold til negativ «puffing» fra agenter med motstridende økonomiske interesser. De foreslår regulatorisk godkjenning av nye finansielle produkter rettet mot småsparere, på linje med regulatorisk godkjenning av nye medisiner. Det er kanskje overraskende at pensjonsreformer og finansielle produkter rettet mot småsparere ofte belønner sofistikerte beslutninger, i stedet for enklere produkter hvor det er mindre mulighet til å gjøre feil. Adferdsbasert finansteori viser at det er rom for smarte regulatoriske grep og nye finansielle produkter som kan gjøre hverdagen enklere for småsparere. Ikke minst er det rom for ytterligere forskning på småspareres investeringsvalg, nettopp for å kunne informere både regulering og produktutvikling. m Re fe ran se lis te Ackert, L.F. og R. Deaves Behavioral finance: psychology, decision-making, and mar kets. Ma son, Ohio: South-Wes tern Cengage Learning. Agar wal, S., J.C. Dris coll, X. Gabaix og D. Laibson The age of rea son: Financial decisions of the life-cycle with implications for regulation. The Brookings Institution: Working paper. Baltussen, G. og G.T. Post Irrational diversification: An examination of individual portfolio choi ce. Jour nal of Financial and quantitative analysis, Vol. 46: Bar ber, B.M. og T. Odean Tra ding is hazardous to your wealth: The common stock investment per for man ce of individual investors. Jour nal of Finance, Vol. 55: Benartzi S., A. Previtero og R.H. Thaler Annuitization puzzles. Jour nal of Economic perspectives, Vol. 25: Calvet, L.E., J.Y. Camp bell og P. Sodini Down or out: Assessing the welfare costs of hou se hold investment mistakes. Jour nal of Political economy, Vol. 115: Camp bell, J.Y Hou se hold finance. Jour nal of Finance, Vol. 61: Camp bell, J.Y., H.E. Jack son, B.C. Madrian og P. Tufano Consumer financial protection. Jour nal of Economic perspective, Vol. 25: Gabaix, X. og D. Laibson Shrouded attributes, consumer myopia, and in for ma tion suppression in competitive markets. Quarterly Jour nal of Economics, Vol. 121: Grinblatt, M., M. Keloharju og J. Linnainmaa IQ and Stock Market Participation. Jour nal of Finance, Vol. 66: Grinblatt, M., M. Keluharju og J. Linnainmaa IQ, Tra ding Behavior, and Performance. Jour nal of Financial Economics, Vol. 104: Hortacsu, A. og C. Syverson Product diferentiation, search costs, and competition in the mutual fund industry: A case study of S&P 500 index funds. Quarterly Jour nal of Economics, Vol. 119: Kah ne man, D. og A. Tver sky Prospect theory: An analysis of decision un der risk. Econometrica, Vol. 47: Kel ly, M All their eggs in one bas ket: Portfolio diversification of US house holds. Jour nal of Economic behavior and organization, Vol. 27: Laibson, D Gol den eggs and hyperbolic discounting. Quarterly Jour nal of Economics, Vol. 112: Linnainmaa, J Why do (some) house holds tra de so much? Re view of financial stu dies, Vol. 24: Ny gaard, K The disposition efect and momentum: Evidence from Norwegian household investors. Norwegian School of Economics: Working paper. Poterba, J., S. Venti og D. Wise The composition and drawdown of wealth in retirement. Jour nal of Economic perspectives, Vol. 25: Ross, S.A Neoclassical finance. Princeton: Princeton University Press. Sunstein, C.R Empirically informed regulation. Universtiy of Chicago law review, Vol. 78: Thaler, R.H Men tal accounting mat ters. Jour nal of Behavioral decision making, Vol. 12: Thaler, R.H. og S. Benartiz Save more tomorrow: Using behavioral economics to increase employee saving. Journal of Political Economy, Vol. 112: Thaler, R.H. og C.R. Sunstein Libertarian Paternalism. American Economic Review, Vol. 93: Thaler, R.H. og C.R. Sunstein Nudge. New York: Pen guin Books.