INNHOLD. Styrets beretning Økonomiske nøkkeltall Kraftinor AS. Resultatregnskap 6. Balanse 7. Kontantstrømoppstilling 9. Regnskapsprinsipper 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Styrets beretning 2014. Økonomiske nøkkeltall Kraftinor AS. Resultatregnskap 6. Balanse 7. Kontantstrømoppstilling 9. Regnskapsprinsipper 10"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 214

2 INNHOLD Styrets beretning Økonomiske nøkkeltall Kraftinor AS 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømoppstilling 9 Regnskapsprinsipper 1 Noter til regnskapet 11 Revisors beretning 18

3 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 214 VIRKSOMHETENS ART Kraftinor AS driver omsetning av elektrisk kraft og annen virksomhet som hører naturlig sammen med det. Lofotkraft Holding AS og Nordkraft AS eier 5, % hver av aksjene. Selskapet leverer kraft til forbrukere, og skal være åpent for samarbeid med, og deltagelse i, andre selskaper som har lignende virksomhet. Forretningsadressen er i Narvik. Selskapet har også avdelinger i Svolvær og på Sortland. Virksomheten opererer innenfor et ensartet marked begrenset til Norge. Selskapet er organisert og bemannet for å ivareta markedsføring, salg og innkjøp av kraft. Ved utgangen av 214 hadde selskapet tre ansatte i Svolvær, fem på Sortland og seks i Narvik. Det planlegges ikke flere ansettelser i 215. Selskapet kjøper en rekke administrative tjenester fra forskjellige samarbeidspartnere. FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Kraftinor AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. RESULTAT, FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapets omsetning var på 358,8 millioner kroner i 214, noe som tilsvarer en økning på 2,7 millioner kroner eller,8 % fra foregående år. Den økte omsetningen har sammenheng med volumøkning. Årsresultat ble på 8,3 millioner kroner, og er en økning fra foregående år. Selskapet har gjort gunstige innkjøp, og oppnådd tilfredsstillende marginer i et marked preget av mange aktører og hard konkurranse. Kraftinors finansielle stilling er god. Pr var samlede omløpsmidler 111,4 millioner kroner, mens samlet gjeld utgjorde 51,5 millioner kroner. Selskapets arbeidskapital var på 6,2 millioner kroner. Pr var totalkapitalen 119,3 millioner kroner, med en egenkapitalandel på 56,9 %. RISIKOFORHOLD Selskapet jobber etter eget risikodokument som fastsetter rammer for arbeidet med risikostyring og kontroll forbundet med kraftomsetningen. Samlet risiko blir fortløpende vurdert. Selskapet har klare risikorammer for krafthandelen, og det er etablert rutiner og systemer for løpende risikomåling og rapportering. Aktiviteten i engrosmarkedet er begrenset til sikring av de forpliktelsene som oppstår når selskapet selger kraft til sluttbrukere. FINANSIELL RISIKO Kraftinors virksomhet er eksponert for risiko av markedsmessig og finansiell art. Selskapet er noe eksponert for endringer i rentenivå for den eksterne gjelden som har flytende rente. Selskapet benytter finansielle instrumenter tilknyttet kraftkjøp for å sikre en stabil og forutsigbar kontantstrøm. Selskapets finansielle risiko vurderes å være middels. MARKEDSRISIKO Selskapet er eksponert for prisendringer på kraft og elsertifikater for inngåtte fastprisprodukter med sluttbruker. Motpartsrisiko minimeres gjennom utstrakt bruk av standardiserte kontrakter på Nasdaq OMX. Ved salg av kraft til fast pris sikres innkjøpene parallelt i samme kvantum på Nasdaq. Fra og med 27 har all finansiell krafthandel på Nord Pool vært gjort i Euro. Kraftinor foretar fortløpende valutasikring av kraftkontraktene. Dette for å redusere selskapets valutarisiko. Ifm. salg av strøm kan det være risiko for større kundefrafall eller kortere varighet på kundeforholdet enn forventet. Historisk sett har risikoen for dette vært liten. KREDITTRISIKO Kredittrisiko er i all hovedsak tilknyttet omsetning av kraft til privat- og næringslivskunder i sluttbrukermarkedet. Kundene faktureres etterskuddsvis og selskapet har til enhver tid betydelige fordringer og dermed kredittrisiko mot kunder. I tiden fra selskapet ble etablert i 1999, har tapene vært marginale. Selskapet har vurdert kundeporteføljen til å ha lav kredittrisiko. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er risikoen for å ikke kunne gjøre opp sine løpende forpliktelser ved forfall. Selskapet må betale strømkjøp forskuddsvis før faktura sendes til kundene. Kraftinor har etablert trekkrettigheter for å sikre nødvendig likviditet i perioder med stor volatilitet i kraftmarkedet. Med det er selskapets likviditetsrisiko redusert til et minimum. Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR 3

4 STYRETS BERETNING ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Totalt sykefravær i 214 var 2,2 % mot 2,4 % i 213. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker som har ført til materielle skader eller personskader i løpet av året. Selskapet har lav turnover av medarbeidere. Samtlige ansatte arbeider på kontor med utstrakt bruk av datamaskiner. For medarbeiderne er fysisk risiko i hovedsak knyttet til ergonomiske forhold og fare for belastningsskader som følge av liten variasjon i arbeidsstilling mv. Selskapet har lagt vekt på at medarbeiderne skal ha gode arbeidsforhold. Store geografiske avstander, høy aktivitet og utstrakt reisevirksomhet kan være utfordrende for arbeidsmiljøet. Selskapet gjennomfører løpende tiltak med sikte på å holde medarbeiderne informert om planer, aktiviteter og resultater og utvikle gode relasjoner mellom de enkelte medarbeiderne. Selskapet har bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes som godt. Samarbeidet mellom medarbeiderne fungerer tilfredsstillende. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet gir ikke utslipp av stoffer som kan føre til miljøskader. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg i forhold til utslipp eller ressursbruk. LIKESTILLING Styret består av tre menn og én kvinne. Av fire varamedlemmer er det én kvinne. Av selskapets 14 ansatte pr , er seks kvinner. Det er for tiden ingen kvinner i selskapets administrative ledelse. Ved utlysning av ledige stillinger oppfordres kvinner spesielt til å søke. For øvrig er det ikke iverksatt eller planlagt noen tiltak innen likestilling. ÅRETS RESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av overskuddet i Kraftinor AS: Avsatt til utbytte 8 kroner Avsatt til annen egenkapital kroner Sum overføringer kroner Pr utgjør opptjent egenkapital kroner. FORSKNING OG UTVIKLING I 214 er det brukt betydelige midler på produkt- og systemutvikling. Den største aktiviteten har vært videreutvikling av konseptet Kraft til idretten. Lanseringen av Kraft til idretten ble gjort mot slutten av 213 og forventes å gi Kraftinor en styrket posisjon i markedet. FREMTIDIG UTVIKLING Selskapet følger fortsatt en vekststrategi med ambisiøse mål. Ved inngangen av 215 er det etablert nye aktiviteter som vil øke veksten både innen næringsog privatsegmentet. Vi forventer å øke markedsandelen i 215, spesielt utenfor vårt kjerneområde. Narvik, 24. mars 215 Styret i Kraftinor AS Arnt M. Winther styreleder Herold Myrland daglig leder Øyvind Løvdal Anett Kristensen Eirik Frantzen styremedlem styremedlem styremedlem 4 ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR

5 Ø K O N O M I S K E N Ø K K E LTA L L K R A F T I N O R A S ØKONOMISKE NØKKELTALL KRAFTINOR AS (Tall i 1 kr) Resultat Driftsinntekter Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat Finansinntekter Netto finansposter Resultat før skatt Anleggsmidler Omløpsmidler Resultat etter skatt Balanse Egenkapital Forpliktelser og langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital Nøkkeltall EBITDA Resultatgrad 3,2 % 4,3 % 4,1 % 2,5 % 3,4 % Resultatgrad før avskrivninger 3,8 % 5, % 4,9 % 3,4 % 4,6 % Driftsresultat før avskrivninger/antall ansatte ,48 2,6 2,19 1,95 2,18 Arbeidskapital Likviditetsgrad Egenkapitalandel 34,9 % 64,4 % 57,8 % 52,1 % 56,9 % Totalkapitalrentabilitet før skatt 9,6 % 11,5 % 13, % 7,8 % 1,4 % Tot.kap. rentabilitet før avskrivninger og skatt 11,1 % 13,2 % 15,5 % 1,5 % 13,8 % ,5 14,5 Andre forhold Antall årsverk Investeringer i driftsmidler Utbytte Forklaring til enkelte nøkkeltall EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Resultatgrad: Driftsresultat x 1 Driftsinntekter Likviditetsgrad 1: Arbeidskapital: Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Egenkapitalandel: Totalkapitalrentabilitet før skatt: ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR Egenkapital x 1 Totalkapital (Driftsresultat + finansinntekter) x 1 Gjennomsnittlig totalkapital 5

6 R E S U LTAT R E G N S K A P RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kraftkjøp Lønnskostnad 1, Aktivert lønn 1, , Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Avskrivning på driftsmidler Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad Ordinært resultat Årsoverskudd Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 5 Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer 6 ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR

7 BALANSE BALANSE Eiendeler Note Immaterielle driftsmidler Utsatt skattefordel Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3 Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 4, 6 Andre kortsiktige fordringer 6 Sum fordringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Bankinnskudd, kontanter o.l. ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR 7 7

8 BALANSE Egenkapital og gjeld Note , Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser 2 Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld , Betalbar skatt Skattetrekk og offentlige avgifter Utbytte 8, , Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld 8 ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR

9 K O N TA N T S T R Ø M O P P S T I L L I N G KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tilført fra årets virksomhet 1) /- Endringer i debitorer og kreditorer /- Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer - Investering i varige driftsmidler = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansieringer - Utbetalt utbytte - Andre finansielle instrumenter /- Endring i trekkrettighet = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året + Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Av samlet likviditetsbeholdning pr er ca. 9,1 mill. kr bundet i forbindelse med sikkerhetsstillelser for krafthandel samt skattetrekk. 1) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler - Betalt skatt = Tilført fra årets virksomhet ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR

10 REGNSKAPSPRINSIPPER REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk i Norge. INNTEKTER Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når kraft er levert eller avregnet til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. KOSTNADER Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. EIENDELER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Eventuelle pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. Valutadifferanser er presentert som finansinntekt/finanskostnad. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. IMMATERIELLE EIENDELER Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er balanseført i utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 1 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. KRAFTHANDEL Selskapet prissikrer fortløpende de forpliktelser som oppstår ved inngåelse av avtaler om fysisk levering av kraft til sluttbrukere. Sikringen skjer ved hjelp av avtaler om fysisk levering samt ved inngåelse av finansielle future- og forwardkontrakter. Selskapet driver ikke handel med fysiske eller finansielle engrosavtaler ut over den handelen som gjøres i forbindelse med sikringen av forpliktelsene overfor sluttbrukerkundene. Samtlige kontrakter registreres og følges i selskapets portefølje-/risikostyringssystem. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet iht. den indirekte metoden. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. PENSJONER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes 1 ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR

11 N OT E R T I L R E G N S K A P E T NOTE 1 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, REVISJON M.M. (Alle tall i 1 kr) Lønnskostnader Lønninger og honorarer 1) Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Styrehonorarer ,5 12, Sum Antall ansatte og årsverk pr Ansatte, inkl. engasjement Årsverk Kostnadsførte ytelser til daglig leder Ordinær lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse 2) Sum Godtgjørelse til revisor Revisjonshonorar lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Annen revisjonsrelatert bistand Sum Andre honorarer til revisor består i hovedsak av bistand i forbindelse med ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. 1) Det er fra 29 innført en ordning for kollektiv variabel lønn (KVL) med øvre tak iht. gjeldende prinsipper fastsatt av selskapets styre. KVL for alle selskapets ansatte beregnes på grunnlag av vekst, lønnsomhet og vurderinger utført av selskapets styre. Det er avsatt resultatlønn i regnskapet for 214 med kr 3,- inkludert arbeidsgiveravgift og feriepenger. KVL for 213 var avsatt med kr 23 83,- med tillegg av arbeidsgiveravgift og feriepenger, totalt kr ,-. Egne lønnskostnader knyttet til utviklingsprosjekter er aktivert med kr ) Annen godtgjørelse består av innberettede fordeler knyttet til fri telefon, kjøregodtgjørelse og kollektive forsikringsordninger. Det er ikke inngått avtaler om lån eller opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det foreligger ikke avtale om etterlønn eller sluttvederlag for daglig leder. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektoratets forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. Selskapet har ingen fordringer på ansatte ved årsskiftet. ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR 11

12 N OT E R T I L R E G N S K A P E T NOTE 2 PENSJONER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Storebrand Livsforsikring AS. Beregningen tar utgangspunkt i 11 yrkesaktive personer og 5 pensjonister pr (Alle tall i 1 kr) 214 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 987 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Resultatførte estimatavvik Administrasjonskostnader Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Diskonteringsrente 3, % 4,1 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,8 % 4,4 % Årlig forventet lønnsvekst 3,25 % 4, % Avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse/ - (midler) inkl. arbeidsgiveravgift Økonomiske forutsetninger Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling,1 %,6 % Årlig forventet G-regulering 3, % 3,5 % 14,1 % 5,1 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftfaktor De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Tallene i tabellen ovenfor inkluderer avsetninger til arbeidsgiveravgift. 12 ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR

13 N OT E R T I L R E G N S K A P E T NOTE 3 ANLEGGSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER (Alle tall i 1 kr) Anskaffelseskost pr Årets tilgang Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar mv. EDButstyr mv. Sum Årets tilgang, egentilvirket Årets avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets nedskrivninger Årets avskrivninger Avskrivningssats 33% 16,7 2 % 2 33,3 % Avskrivningstid (år) Immaterielle eiendeler består av selskapets nettsted, mobilapp og kraftportal tilknyttet selskapets produkter. Det foregår løpende utviklingsarbeid og forbedringer av nettsted og portal. Mobilapp ble lansert for bruk i begynnelsen av 212. Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er balanseført i utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Kriteriene anses oppfylt når man har en identifiserbar immateriell eiendel som kontrolleres av foretaket og forventes å gi selskapet økonomiske fordeler. Av aktiverte FoU kostnader, gjelder kr ,- lønnskostnader knyttet til egne timeverk på utviklingsprosjekter i 214. Det er kostnadsført kr ,- tilknyttet FoU aktiviteter i 214. Det er i 214 nedskrevet kr 698,- som gjelder balanseført verdi på utviklet teknologi tilknyttet Kraft til Idretten som ble erstattet med ny teknologi i 214. Selskapet leaser ingen driftsmidler. NOTE 4 KJØP FRA AKSJONÆRER, NÆRSTÅENDE/SAMARBEIDENDE SELSKAPER Kjøp av tjenester fra aksjonærer og nærstående/samarbeidende selskaper utgjør i 214 ca. 5,7 mill. kr. Tallene gjelder kjøp av tjenester fra selskap tilknyttet aksjonærene. For Lofotkraft Holding AS gjelder det Lofotkraft AS, Lofotkraft Eiendom AS, Lofotkraft Bredbånd AS og Lofotkraft Fakturaservice AS, tilsammen 4,5 mill. kr. For Nordkraft AS og Nordkraft Nett AS, tilsammen 1,2 mill. kr. Det er etablert avtaler med aksjonærene og de nærstående/samarbeidende selskapene om kjøp av samfaktureringstjenester, økonomitjenester og leie av lokaler samt inventar/utstyr. Avtalene løper «inntil videre» med klausuler om oppsigelsestid. Pr utgjorde leverandørgjeld til Lofotkraft Fakturaservice AS,41 mill. kr, Lofotkraft,75 mill. kr. og Lofotkraft Eiendom AS,11 mill. kr. Factoringfordring pr mot Lofotkraft AS utgjorde 18,819 mill. kr og mot Nordkraft Nett AS 16,995 mill. kr. Alle faktureringer mellom nærstående parter gjøres opp løpende. ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR 13

14 N OT E R T I L R E G N S K A P E T NOTE 5 SKATT Årets skattekostnad Resultatført skatt på ordinært resultat Betalbar skatt Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Reduksjon betalbar skatt FoU Forskuddsbetalt skatt Avsetninger mv Pensjonspremie/pensjonsforpliktelse Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt i balansen Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Varige driftsmidler Fordringer Sum Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skatt / skattefordel (27 %) Permanente forskjeller inkluderer: representasjon-, kontingenter- og gaver ikke fradragsberettiget, ikke skattepliktig skattefunn tilskudd, og ikke skattepliktig urealisert gevinst på verdipapirer. 14 ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR

15 N OT E R T I L R E G N S K A P E T NOTE 6 FORDRINGER / TAP PÅ KRAV (Alle tall i 1 kr) Konstaterte tap på fordringer Innbetalt tidligere avskrevne fordringer Avsetning til usikre fordringer pr Avsetning til usikre fordringer pr Bokførte tap på fordringer Pålydende strømfordringer Avsetning til usikre fordringer Bokført verdi kundefordringer Spesifikasjon av andre fordringer Til gode mva Forskuddsbetalte kostnader/tidsavgrensninger Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer NOTE 7 BANKINNSKUDD / SIKKERHETSSTILLELSER (Alle tall i 1 kr) Samlet innskudd i bank Herav bundne likvider Skattetrekk Sikkerhetsstillelse Nord Pool (spot/terminhandel) Sum bundne likvider Sikkerhet overfor Nasdaq OMX Stockholm AB Sikkerhet overfor Nord Pool Spot AS Sikkerhet overfor Statnett SF 5 5 Sikkerhet overfor Hafslund Strøm AS Sum sikkerhetsstillelser (bankgarantier) Selskapet disponerte en ramme på 12 mill. kr i bankgarantier pr Selskapet disponerte trekkrettigheter på 8 mill. kr ved årsskiftet. Benyttet trekk utgjorde,5 mill. kr. ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR 15

16 N OT E R T I L R E G N S K A P E T NOTE 8 EGENKAPITAL (Alle tall i 1 kr) Aksjekapital Overkursfond Egenkapital pr Annen EK Sum Årets resultat etter skatt Korreksjon tidligere år Avsatt til utbytte Egenkapital pr NOTE 9 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i selskapet består bare av en aksjeklasse. Det er lik stemmerett for hver aksje. Antall Pålydende Bokført Aksjekapital pr Aksjekapital pr Antall Eierandel Lofotkraft Holding AS , % Nordkraft AS , % Sum , % Eierstruktur pr Ingen av eierselskapene har bestemmende innflytelse. Eierstrukturen er ikke endret i løpet av ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR

17 N OT E R T I L R E G N S K A P E T NOTE 1 KORTSIKTIG GJELD (Alle tall i 1 kr) Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Arbeidsgiveravgift Skattetrekk Sum Betalbar skatt Skattetrekk og offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Påløpte feriepenger Andre tidsavgrensninger Sum Sum kortsiktig gjeld NOTE 11 USIKRE FORPLIKTELSER Det foreligger en tvistesak med en nettaktør i forbindelse med kraftleveranser for perioden til Tvisten gjelder et krav på 4,52 mill. kr for kraftleveranser som vi mener er uberettiget. Kravet er følgelig avvist fra vår side. På grunn av manglende avklaring av tvisten opplyses det ikke om eventuelle avsetninger for å dekke usikre forpliktelser i regnskapet pr NOTE 12 - FINANSIELLE INSTRUMENTER Selskapet er eksponert for prisendringer på kraft og elsertifikater for inngåtte fastprisprodukter med sluttbruker. Motpartsrisiko minimeres gjennom utstrakt bruk av standardiserte kontrakter på Nasdaq OMX. Ved salg av kraft til fast pris sikres innkjøpene parallelt i samme kvantum på Nasdaq. Fra og med 27 har all finansiell krafthandel på Nord Pool vært gjort i Euro. Kraftinor foretar fortløpende valutasikring av kraftkontraktene. Dette for å redusere selskapets valutarisiko. Det er inngått terminkontrakter for valutasikring med tilsvarende løpetid som kraftkjøpkontraktene. Kraftkjøpkontraktene og terminkontraktene er vurdert til balansedagens kurs. ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR 17

18 REVISORS BERETNING 18 ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR

19 REVISORS BERETNING ÅRSRAPPORT 214 KRAFTINOR 19

20 Teknologiveien 2 Postboks Narvik Telefon 26 E-post