Arsberetning. En ny losning for idrett og spill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oponentus@ Arsberetning. En ny losning for idrett og spill"

Transkript

1 Arsberetning En ny losning for idrett og spill Oponentus har forretningsadresse i Oslo kommune og har som form6l 6 utvikle nye online innen idrett. Selskapet har i flere 5r arbeidet med en ny losning for cup-, bane-, og medlemsadministrasjon og hadde i201,1 endelig planene klare for en betaversjon. I perioden er det utviklet en prototype i programmeringsspriket PHP som trenger noe mer arbeide for den kan testes ut. Motivasjonen har vert 5 skape en online l6sning som forenkler organisering og deltagelse i idrett, og den ventede effekten av losningen er at flere vil organisere og delta i idrett. PatentsOknaden som selskapet leverte i 2OLt er viktig dokumentasjon av losningen. Det ligger mange ubetalte arbeidstimer bak, og det er feil som noen sier at"a soke patent p6 programvar er feil prioritering av ressurser" og "at first to market er det som gjelder". Patenter verner oppfinnerens rolle og er like viktig for programvare som for andre type varer. De fleste ledende selskaper innen programvare og internett befinner seg i USA og har patenter i bunn. Arbeidsmengden knyttet til planlegging av ny programvarer minst like stor som for fysiske produkter og programvare kan kopieres uten at man trenger stort mer enn kunnskap om programmering og en PC. SA det er ingen fornuftig grunn til at programvarepatenter skal vere mindre gyldige eller ha lavere verdi enn andre type patenter. Programvarepatenter snakkes gjerne ned i miljoer der selskapene henger etter. Uansett utfall av patentsoknaden har Oponentus opphavsrett, og opphavsmannens enerett er et prinsipp som gjelder i de fleste land. Kompleksiteten og at losningen skiller seg s6 mye fra andre losninger er da en fordel. Lang planleggingsfase Selskapets 6rsresultat i zotl ble negativt med kroner. 201,L var et 5r med spesielle utfordringer og det var liten aktivitet i selskapet fra mai mdned til og med desember. Det viktigste som skjedde i 2OLL var en internasjonal varemerkespknad, patentsoknaden og arbeidet med en PCT soknad. For 6 n6 sine mil trenger selskapet tilforsel av kapital kroner av selskapets gjeld ble konvertertil aksjer ijuni 2OL2 noe som bedrer selskapets egenkapital iforhold til utgiende

2 balanse 3L.L Det vil ogsi bli gjennomf4rt en aksjekapitalutvidelse 20L2 - en enkel jobb i forhold til oppgavene som allered er lost. Andre m6l i 201,2/20L3 er 5 begynne planlegging av en modul for lagidrett og en ny og integrert modul for en annen type idrett parallelt'med fokuset pi 5 ferdigstille det som allerede er utviklet. Selskapet hadde ved Srsskiftet l- ansatt og 1- styremedlem Christian M. Borge (styreformann/daglig leder) og varamedlem Patience Allen. Med 1 ansatt er det lite 6 si om arbeidsmilig oe likestilling. Disponering av resultat Arets underskudd p kroner til konto for udekketap. T7 -'t, bartn t - QK.7,zo tl sted/dato Christian M. Styreformann

3 Resultatregnskap Oponentus As Driftsinntekter og driftskostnader Note Valuta NOK NOK Salgsinntekter 0 0 Sum driftsinntekter 0 0 Varekostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære poster Esktraordinær inntekt 0 90 Sum ekstraordinære poster 0 90 Årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital Sum overføringer

4 Balanse Oponentus As Eiendeler Valuta Note 20rt NOK 2010 NOK OmlOpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Offentlige avgifter til gode Skatt tilgode Andre fordringer Sum omlopsmidler Sum eiendeler ,L t8709t Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital 1092s Opptjent egenkapital Udekketap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital s t3 Gjeld Langsikti gjeld Annen langsiktigjeld Sum langsiktigjeld Kortsiktig gjeld Leverandorgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsikti gjeld Sum kortsikti gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld L! tI s 12L5 19t L tlcnn.,r-?t,?'zo(l Sted/dato Christian Morten Borge, stfreformann

5 Spesifikasjon til resultatregnskap Oponentus As Salgsinntekter Salgsinntekter, avgiftspliktig høy sats Varekostnader 4105 Programmering og utvikling Fotografier Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift påløpne feriep Andre fordeler i arbeidsforhold Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Annen driftskostnad 6110 Toll Leie lokaler Hardware Software Serverleie/drifting av tjenesten Domenenavn Rekvisita Administrative kostnader Regnskap og revisjon Diverse kostnader, emisjon investor/samarbeid Sikkerhet, konsulenttjenester mm Andre konsulenttjenester Annen fremmed tjeneste Kurs og lærebøker Møter Telefon Internett Forsikringer Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Markedsføring (f.eks annonser) MVA øreavrunding Øreavrunding Forsikringspremier Kostnader ved varemerkesøknad Patentkostnader ved egne patenter Bank og kortgebyrer Overførsler utland 0 250

6 Finansinntekter 8040 Renteinntekter, skattefrie Annen renteinntekt Finanskostnader 8150 Annen rentekostnad Ekstraordinære poster 8400 Ekstraordinær inntekt Årsresultat Overført annen egenkapital 8960 Overføringer annen egenkapital

7 Spesifikasjon til balanseregnskap Oponentus As Omløpsmidler 1390 Andre fordringer Bankinnskudd Bankinnskudd Depositumkonto leie av lokaler Bankinnskudd for skattetrekk Betalbar skatt, ikke utlignet Oppgjørskonto merverdiavgift Innskutt egenkapital 2000 Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital 2080 Udekket tap Annen langsiktig gjeld 2265 Gjeld til ansatte/aksjonærer Annen gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Arb. giveravgift påløpne feriepenger Annen kortsiktig gjeld 2940 Skyldige feriepenger Avsetninger og forpliktelser

8 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler er klassifisert som omløpsmidler og vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Selskapets viktigste driftsmiddel, programvare, er ikke balanseført på grunn av usikkerheten knyttet til fremtidige inntekter. Fordringer oppføres til pålydende. Driftsmidler som PC og annet kontorutstyr kostnadsføres løpende. Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling mer enn ett år etter balansedagen. Alle tall er oppgitt i norske kroner om ikke annet er spesifisert. Note 2 Gjeld til ansatte/aksjonærer Lån Långiver Beløp Forfall Rentesats Låneavtale Christian M. Borge Låneavtale Sebelroth, org. nr Sum Selskapet har inngått låneavtale med Sebelroth om at kroner utbetales ved behov i Dette lånet sikrer fortsatt drift av selskapet i 2012.

9 Note 3 Egenkapital Aksjekapital etter kapitalforhøyelse juli Overkursfond Underskudd Underskudd Underskudd Underskudd Årets underskudd Ny egenkapital Endring egenkapital Aksjekapital Overskursfond Udekket tap Inngående balanse Årets resultat Utgående balanse Note 4 Lønn/styrehonorarer Daglig leder fikk kroner i lønn betalt av selskapet i Selskapet er registrert i arbeidsgiverregisteret og betaler arbeidsgiveravgift. Det ble ikke utbetalt styrehonorarer. Note 5 Skyldige feriepenger SUM Christian Morten Borge Anne C. Eriksen SUM Note 6 Merverdiavgift Selskapet er forhåndsregistrert i merverdiavgiftsmantallet.

10 Note 7 Aksjonærer Navn Antall aksjer Andel i prosent Christian Morten Borge % Anne Eriksen % Digital Spinners (Private) Limited % Sum % Note 8 Revisor Kostnaden for revisjon av årsregnskapet er ikke fastsatt og kostnadsføres i Note 9 Skattefunn Selskapets prosjekt er godkjent som skattefunn prosjekt fra og med 2009 til og med Innkjøp av FoU tjenester 0* Personalkostnader og andre indirekte kostnader Andre driftskostnader Sum Årets skattefradrag *Innkjøp av utviklingstjenester er ført under annen driftskostnad Regnskapspost Regnskap Tilskudd Regnskap uten tilskudd Varekostnad Lønnskostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat før skatt Årsresultat

11

12