IDRETTSVITENSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL HOVEDFAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDRETTSVITENSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL HOVEDFAG"

Transkript

1 SIDE 105 EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL HOVEDFAG Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsrådet senest 24.mars INNLEDNING Mål for studiet Studiet i idrettsvitenskap skal gi grunnlag for arbeid med idrett blant barn og unge. Det skal kvalifisere for yrke som kroppsøvingslærer i grunnskolen, videregående skole og andre skoleslag. Det skal videre kvalifisere for arbeid innenfor den frivillig organiserte idretten, og for rådgivning i det offentliges tilrettelegging av idretts og mosjonsaktivitet. Studentene skal tilegne seg: -erfaring, ferdighet i og kunnskap om idrett med tanke på undervisning, instruksjon og veiledning -kunnskap om idrettens verdi og den betydning idrettsaktivitet og idrettsmiljø kan ha for det enkelte menneskes utvikling og helse -innsikt i idrettens organisering og dens funksjon i samfunnet -teoretisk og praktisk kjennskap til vitenskapelige arbeidsmåter brukt på problemstillinger i idrett. Opptak Opptak til idrettsstudiet skjer etter de regler som til enhver tid gjelder ved opptak til adgangsbegrensede fag ved NTNU. Inntil 20% av opptakskvoten er avsatt til søkere på et høyt idrettslig nivå som ikke vil komme inn etter de ordinære rangeringsreglene. Disse må også fylle kravene til studiekompetanse. Søkere til fageksamen 20 vekttall i idrettsvitenskap (grunnfag) må bestå en praktisk opptaksprøve før opptak til emnet SV IDR103. Ved opptaksprøven blir fysiske ferdigheter kontrollert i følgende øvelser: Svømming, momenter på matte, bevegelse til musikk, ballspill, løp på bane, styrke- og spenstøvelser. Detaljert beskrivelse av prøven utarbeides foran hvert opptak. Opptaksprøven gjelder for det året prøven avlegges og det påfølgende år.

2 SIDE 106 EMNEOVERSIKT Emne Benevnelse Vekttall Underv. SV IDR 101 Treningslære og biologiske emner 7 høst SV IDR 102 Treningslære og samfunnsvitenskapelige emner 7 vår SV IDR 103 Praktiske disipliner 6 høst/vår SV IDR 200 Mellomfagstillegg i idrettsvitenskap 10 høst SV IDR 210 Mellomfagstillegg i bevegelsesvitenskap 10 vår SV IDR 211* Barne- og ungdomsidrett 5 vår SV IDR 212* Idrett i forebyggende helsearbeid 5 vår SV IDR 220 Semesteroppgave i idrettsvitenskap 5 SV IDR 221* Ferdighets- og prestasjonsutvikling 5 vår SV IDR 090 Idrett fagdidaktikk 3 vår Det gis ikke undervisning i emnene SV IDR 211, SV IDR 212 og SV IDR 221 dersom det melder seg færre enn fem studenter. Fageksamen på 20 vekttall Fageksamen på 20 vekttall i idrettsvitenskap omfatter emneeksamenene SV IDR 101, 102 og 103. Studiet bygger på samfunnsvitenskapelige arbeidsmåter og inneholder treningslære, biologiske og samfunnsvitenskapelige emner, praktiske disipliner og motorisk atferd. Fageksamen på 30 vekttall Fageksamen på 30 vekttall i idrettsvitenskap omfatter fageksamen på 20 vekttall i idrett og SV IDR 200 eller SV IDR 210.(Opptak til det ordinære hovedfagsstudiet i idrettsvitenskap forutsetter fageksamen med SV IDR 200, opptak til hovedfagsstudiet i bevegelsesvitenskap forutsetter fageksamen med SV IDR 210). Fageksamen på 30 vekttall kan utvides ved å ta flere emner ved instituttet, men det kan maksimalt inngå 40 vekttall idrett. For flere av emnene forutsettes bestått eksamen i andre emner for å kunne melde seg til eksamen (se forkunnskapskrav under det enkelte emne). Seminar på mellomfagsnivå: - 2 timer pr. uke i høstsemesteret om aktuelle idrettspolitiske tema. - 2 timer pr. uke i vårsemesteret om idrettsforskning.

3 SIDE 107 SV IDR 101 Treningslære og biologiske emner (Theory of training and biological topis) Vekttall: 7 Varighet: 1 semester (høst). Undervisning: 8t. forelesning/øving pr. uke. Eksamen: 8t. skriftlig prøve. Emnet omfatter treningslære, anatomi, bevegelseslære, fysiologi og idrett og helse. Målet er å gi studentene en grunnleggende innføring i treningslære og biologiske fag. I treningslære legges det vekt på trening av fysiske ressurser, spesielt trening og testing av utholdenhet, styrke og bevegelighet. Anatomiundervisningen gir en innføring i kroppens oppbygning og funksjon. Kunnskaper i funksjonell anatomi blir vektlagt. I bevegelseslære vektlegges mekaniske prinsipper og analyse av bevegelsesmønstre i idrett. Undervisningen i idrettsfysiologi har energiomsetning, ernæring, nerve- og muskelfysiologi, sirkulasjon, respirasjon og temperaturregulering som hovedemner. Idrett og helse omfatter temaer som vekst og utvikling, endokrinologi, doping, kvinner og idrett, idrettsskader og idrettens betydning for folkehelsen. SV IDR 102 Treningslære og samfunnsvitenskapelige emner (Theory of training and social scientific topics) Vekttall: 7 Undervisning: 8t. forelesning/øving pr. uke. Eksamen: 8t. skriftlig prøve. Emnet gir en samfunnsvitenskapelig tilnærming til idrett og treningslære. I treningslære legges det vekt på treningsplanlegging, taktikk/samhandling og trening av teknikk ved hjelp av et læringsteoretisk perspektiv (motorisk utvikling, motorisk læring og motorisk kontroll). Emnet inneholder fire andre elementer: idrettshistorie, et sosiologisk perspektiv på idrett, idrettspsykologi og statistikk. I idrettshistorie gjennomgås idrettshistorien fra oldtiden og fram til moderne idrett i dag. I idrett i et sosiologisk perspektiv vil barn og unges totale oppvekstmiljø bli studert i et sosialiserings-perspektiv med vekt på idretten som oppvekstmiljø. Barne- og ungdomsidrett blir drøftet med referanse til nyere samfunnsutvikling. Idrettens organisasjon belyses. I idrettspsykologi gis innføring i flere psykologiske tilnærminger til idrett. Tema fra læringspsykologi, personlighetspsykologi, utviklingspsykologi, sosialpsykologi, organisasjonspsykologi og helsepsykologi tas opp. I statistikk gis en grunnleggende innføring i behandling av numeriske data, beskrivende statistikk og generaliserende statistikk.

4 SIDE 108 SV IDR 103 Praktiske disipliner (Practical disciplines) Vekttall: 6 Varighet: 2 semester (høst og vår). Undervisning: 220t. kurs. Eksamenskrav: Godkjent egenferdighet og minst 80% deltakelse i undervisningen i idrettene. Forkunnskapskrav: For opptak til emnet kreves bestått praktisk opptaksprøve. Prøven gjelder for det året prøven avlegges og det påfølgende år. Eksamen: 6t. skriftlig prøve, essay og/eller kortsvar. Følgende idretter blir undervist: - Ballspill: Fotball, håndball, volleyball og basketball. - Friidrett (løp / hopp / kast). - Orientering. - Dans / gymnastikk. - Skiidretter: Langrenn og aplint. - Svømmeidrett (svømming / stup). - Turn. For hver idrett skal studentene tilegne seg: - erfaring med, ferdighet i og kunnskap om idretten, - evne til observasjon og analyse av bevegelsesløsninger. SV IDR 200 Mellomfagstillegg i idrettsvitenskap (Intermediate addition in sport sciences) Vekttall: 10 Varighet: 1 semester (høst). Undervisning: 12t. forelesning/øving pr. uke. Eksamenskrav: Godkjent semesterrapport. Forkunnskapskrav: Fageksamen 20vt. i idrettsvitenskap eller tilsvarende. Eksamen: 8t. skriftlig prøve. Målet med mellomfagstillegget er å gi studentene en innføring i forskningsproblematikk spesielt knyttet til treningslære. Dette gjøres både gjennom vitenskapelig fordypning og generell og spesifikk metodekunnskap. Metodedelen skal gi studentene innføring i vitenskapsfilosofi, generell forskningsmetode og forskningsdesign. Det gis innføring i ikke-parametrisk statistikk, tidsserieanalyser og statistikk knyttet tematisk til semesteroppgaven. Treningslæredelen omhandler fysiologisk grunnlag og ressurser, trening av teknikk, taktikk/samhandling og treningsplanlegging, med eksempler fra

5 SIDE 109 prestasjonsforbedring, barne- og ungdomsidrett og idrett i forebyggende helsearbeid. I semesteroppgaven skal studentene gjennomføre en datainnsamling fra et av forskningsområdene ved instituttet. SV IDR 210 Mellomfagstillegg i bevegelsesvitenskap (Intermediate addition in human movement science) Vekttall: 10 Undervisning: 10 t. forelesning/øving pr. uke. Eksamenskrav: Godkjent semesterrapport. Forkunnskapskrav: Fageksamen 20 vekttall i idrettsvitenskap, eller 3-årig fagutdanning i fag med relevans for bevegelsesvitenskap (fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, dans, etc.). Eksamen: 8 t. skriftlig prøve. Målet med emnet er å kvalifisere studentene i metoder som brukes i studiet av menneskelige bevegelser - bevegelsesvitenskap (eng. Human Movement Science). Emnet vil gi studentene både en innføring i modeller/teorier for forståelse av menneskelige bevegelser og i grunnlaget for bruken av moderne teknologi i registrering og analyser av bevegelser. Studentene vil gjennom øvinger også få praktisk erfaring med bruk av ulike former for teknologi i innsamling av data, samt en innføring i signal prosessering og grafiske/ statistiske analyser. I semesterrapporten skal studentene lage en oversikt over de sentrale begreper og metoder som har inngått i forelesninger og øvinger. SV IDR 211* Barne- og ungdomsidrett (Children s and youth sports) Undervisning: 5t. forelesning, prosjekt- og gruppearbeid pr. uke. Eksamen: 6t. skriftlig prøve. Eksamenskrav: Godkjent praksis, observasjon og semesterrapport. Forkunnskapskrav: Fageksamen 20vt. idrettsvitenskap eller tilsvarende. Målet med emnet er å gi studentene innsikt i barns kognitive og motoriske utvikling, idretten som sosialiserings faktor og denne kunnskapens betydning for organisering av lek og trening. Emnet omfatter følgende hovedelementer: Barns utvikling, idretten som sosialiseringsfaktor, lek - aktivitet - trening og organisering og utforming av barnog ungdoms idrettsaktivitet. Pensum er på sider. Som del av emnet skal studentene gjennomføre 10t. praktisk trening med barn. Dessuten skal de gjennomføre strukturert observasjon av

6 SIDE 110 barne- og ungdomstrening og skrive en kort semesterrapport. Det gis ikke undervisning i emnet dersom det melder seg færre enn fem studenter. SV IDR 212* Idrett i forebyggende helsearbeid (Sports in disease prevention and health promotion) Undervisning: 5t. forelesning, prosjekt- og gruppearbeid og ekskursjoner pr. uke. Eksamen: 6t. skriftlig prøve. Eksamenskrav: Godkjent semesterrapport. Forkunnskapskrav: Fageksamen 20vt. idrettsvitenskap eller tilsvarende. Emnet skal gi studentene en innføring i idrettens betydning i sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Andre tema er generell helseteori og livsstilssykdommer hvor fysisk aktivitet kan ha en forebyggende effekt. Idrettens og helsevesenets organisering med tanke på forebyggende helsearbeid blir også drøftet. Pensum er sider. Som del av emnet skal studentene skrive en semesterrapport. Tema for rapporten skal velges i samråd med faglærer. Det gis ikke undervisning i emnet dersom det melder seg færre enn fem studenter. SV IDR 220 Semesteroppgave i idrettsvitenskap (Procect work in sport sciences) Undervisning: Individuell veiledning og 2 t. seminar pr. uke. Eksamen: Skriftlig rapport. Rapporten skal leveres i 3 eksemplarer. Forkunnskapskrav: SV IDR 200. Godkjenning av problemområde og problemstilling innen 1. oktober i høstsemesteret og 1. mars i vårsemesteret. Innleveringsfrist for rapporten er henholdsvis 1. desember og 15. mai. Emnet består av en forskningsrapport i idrettsvitenskap og er et tilbud til studenter som ønsker å gjennomføre et forskningsarbeid over et selvvalgt emne. Arbeidet bør omfatte en empirisk undersøkelse. Problemområde og problemstilling skal godkjennes av instituttet som også oppnevner veileder. Forskningsarbeidet skal sammenfattes i en skriftlig rapport med redegjørelse for problemstilling, metode, resultater, samt en diskusjon av resultatenes betydning.

7 SIDE 111 SV IDR 221* Ferdighets- og prestasjonsutvikling (Skill and perfomance development) Undervisning: 5t. forelesning/øving pr. uke. Eksamenskrav: Godkjent laboratoriearbeid og rapport. Forkunnskapskrav: SV IDR 200. Eksamen: 6t. skriftlig prøve. Emnet er konsentrert om ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, og vil formidle forskning som er relevant for trening med sikte på et høyt prestasjonsnivå. I emnet inngår obligatorisk laboratoriearbeid, som danner grunnlag for en semesterrapport. Det gis ikke undervisning i emnet dersom det melder seg færre enn fem studenter. SV IDR 090 Idrett fagdidaktikk (Didactics in sports) Vekttall: 3 Undervisning: 100 t. kurs Feltkurs: 3 dg. friluftsliv Eksamenskrav: Godkjent egenferdighet i praktiske didaktikksituasjoner, og minst 80% deltakelse i undervisningen i praktiske disipliner. Forkunnskapskrav: SV IDR 101, SV IDR 102 og SV IDR 103. Det gis anledning til å avlegge eksamen i emnet i samme semester som fageksamen 20vt. (SV IDR 101, SV IDR 102 og SV IDR 103) fullføres. Eksamen: 4t. skriftlig prøve. Emnet legger hovedvekten på de deler av fagdidaktikken som omhandler undervisnings- og læringssituasjonen i idrett. Målet er å gi bakgrunn for og trening i rollen som kroppsøvingslærer og trener i idrett. Det skal gi innsikt i arbeidsmåter for planlegging og gjennomføring av trening med hensyn på ulike aldersgrupper, anleggsforhold og prinsipper for formidling. Undervisningen legges slik at emnet kan tas samtidig med SV IDR 102 og SV IDR 103. Studieplaner for lærerutdanningen er under revisjon. Det tas derfor forbehold om dette emnet undervises i studieåret 1998/99. Endelig studieplan vil foreligge senest ved semesterstart høsten Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon.

8 SIDE 112 SV IDR X Åpent emne Varighet: 2 semester Undervisning: 100 t. forelesning Eksamenskrav: Godkjent seminarrapport fullføres. Eksamen: 6t. skriftlig prøve. HOVEDFAG Det tas opp studenter èn gang pr år, med studiestart hvert høstsemester. Opptak til det ordinære hovedfagsstudiet forutsetter cand.mag.-grad med fageksamen 20 vekttall i idrett og emnet SV IDR 200 eller tilsvarende. Opptak til hovedfagsstudiet i bevegelsesvitenskap forutsetter cand.mag.-grad med relevans for denne studieretningen (se egen beskrivelse). Studentene anbefales å avlegge eksamen i SIB 1 før opptak til hovedfag, men kan avlegge eksamen i løpet av første semester. Studenter som er tatt opp på hovedfaget oppretter i 1.semester hovedfagsavtale med instituttet. Hovedfagsstudiet i idrettsvitenskap er et fordypningsstudium, med spesiell vekt på en forskningsmessig forståelse og tilnærming til idrettsfaglige problemstillinger. Studiet fører fram til graden cand.polit., og samfunnsvitenskapelig tilnærming til idrett har en sentral plass i studiet. Studiet tar sikte på å gi studentene et grunnlag for praktisk og vitenskapelig arbeid innenfor idrett. Det kan kvalifisere for lærerstillinger i idrett/kroppsøving i alle skoleslag, spesielt i videregående skole og høgskolene. For trener- og lederoppgaver i idrett, rådgiving, administrasjon og utredningsarbeid i idrettsorganisasjonene og offentlig forvaltning, samt forskningsarbeid. Studiet danner også grunnlag for opptak til dr.grads-studium. EMNEOVERSIKT Emne Benevnelse Vekttall Underv. SV IDR 300 Idrettsvitenskapelig teori 10 høst SV IDR 305 Idrettsvitenskapelig metode 5 vår SV IDR 310 Spesialisering - fysisk prestasjonsevne 5 vår SV IDR 311 Spesialisering - motorisk atferd 5 vår SV IDR 312 Spesialisering - sosial atferd 5 vår

9 SIDE 113 SV IDR 340 Forskningspraksis 5 høst/vår SV IDR 390 Hovedfagsoppgave 15 Hovedfagsstudiet er et 2-årig fulltidsstudium, som består av de obligatoriske emnene SV IDR 300, SV IDR 305, SV IDR 340, SV IDR 390 og ett av spesialiseringsemnene SV IDR 310, SV IDR 311, SV IDR 312. Studentene må ha godkjent tema for hovedfagsoppgaven og oppnevnt veileder før de begynner på SV IDR 340 og SV IDR 390. Frist for å levere søknad om godkjenning av tema for hovedfagsoppgave og oppnevning av veileder er 1. mai for studenter som skal begynne på forskningspraksis (SV IDR 340) i høstsemesteret og 1. november for for studenter som skal begynne i våsemesteret. Normal studieprogresjon med studiestart i høstsemesteret: SV IDR 300 i første semester, SV IDR 305 og spesialiseringsemne i andre semester. SV IDR 340 og SV IDR 390 (hovedfagsoppgaven) i tredje semester. Hovedfagsoppgaven fullføres i fjerde semester, og avsluttes med en muntlig eksamen. Alle hovedfagsstudenter skal inngå en hovedfagsavtale med instituttet i løpet av første semester. EMNEBESKRIVELSE SV IDR 300 Idrettsvitenskapelig teori (Sport sciences - theoretical frameworks) Vekttall: 10 Varighet: 1 semester (høst). Undervisning: 12 t. forelesning/seminar/øving pr. uke. Forkunnskapskrav: Cand.mag.-grad med fageksamen 20 vekttall i idrett og SV IDR 200. Eksamen: 8 t. skriftlig prøve. Emnet omhandler generell teori for studier av fysisk prestasjonsevne, motorisk atferd og sosial adferd. SV IDR 305 Idrettsvitenskapelig metode (Research methods in sport sciences) Undervisning: Forkunnskapskrav: 6 t. forelesning/seminar/øving pr. uke. Cand.mag.-grad med fageksamen 30 vekttall i idrett og SIB 1, eller cand.mag.-grad med relevans for

10 SIDE 114 Eksamen: bevegelsesvitenskap og SIB 1. 6 t. skriftlig prøve. Hovedelementer i emnet, som bygger på SIB 1, er -vitenskapsteori med fokus på idrett -forskningsmetoder: kvalitative metoder, single-case og smågruppedesign. SV IDR 310 Spesialisering - fysisk prestasjonsevne (Specialisation - physical performance) Undervisning: 6 t. forelesning/seminar/øving pr. uke. Eksamenskrav: Godkjent tema. Forkunnskapskrav: SV IDR 300. Eksamen: Skriftlig rapport. Rapporten skal leveres i 3 eksemplarer. Emnet er en spesialisering i fysisk prestasjonsevne. Studentene skal skrive en semesterrapport på ca ord, knyttet til forskningsprosjekter ved instituttet. Tema for rapporten skal velges i samråd med faglærer. SV IDR 311 Spesialisering - motorisk atferd (Specialisation - motor behaviour) Undervisning: 6 t. forelesning/seminar/øving pr. uke. Eksamenskrav: Godkjent tema. Forkunnskapskrav: SV IDR 300. Eksamen: Skriftlig rapport. Rapporten skal leveres i 3 eksemplarer. Emnet er en spesialisering i motorisk atferd. Studentene skal skrive en semesterrapport på ca ord, knyttet til forskningsprosjekter ved instituttet. Tema for rapporten skal velges i samråd med faglærer. SV IDR 312 Spesialisering - sosial atferd (Specialisation-social behaviour) Undervisning: 6 t. forelesning/seminar/øving pr. uke. Eksamenskrav: Godkjent tema. Forkunnskapskrav: SV IDR 300. Eksamen: Skriftlig rapport. Rapporten skal leveres i 3 eksemplarer.

11 SIDE 115 Emnet er en spesialisering i sosiale tilpassinger. Studentene skal skrive en semesterrapport på ca ord, knyttet til forskningsprosjekter ved instituttet. Tema for rapporten skal velges i samråd med faglærer. SV IDR 340 Forskningspraksis idrettsvitenskap (Reasearch apprenticeship in sport sciences) Varighet: 1 semester (høst og vår). Undervisning: 2 t. forskningsseminar/veiledning pr. spesialiseringsområde pr. uke. Eksamenskrav: Godkjent tema og deltakelse. Forkunnskapskrav: SV IDR 300, SV IDR 305 og spesialiseringsemnet (SV IDR 310, SV IDR 311 eller SV IDR 312). Eksamen: Skriftlig rapport. Rapporten skal leveres i 3 eksemplarer. Frist for å levere søknad om godkjenning av tema for hovedfagsoppgave og oppnevning av veileder er 1. mai for studenter som skal begynne på SV IDR 340 i høstsemesteret og 1. november for for studenter som skal begynne i våsemesteret. Øvrige frister kunngjøres ved oppslag. Emnet er en læreperiode, som omfatter en empirisk eller teoretisk undersøkelse, f.eks et pilot-eksperiment, for å studere metodikk knyttet til hovedfagsoppgaven. Arbeidet skal utføres under veiledning av oppnevnt veileder for hovedfagsoppgaven, og sammenfattes i en skriftlig rapport. Tema for arbeidet skal godkjennes av veileder. SV IDR 390 Hovedfagsoppgave i idrettsvitenskap (Thesis in sport sciences) Vekttall: 15 Undervisning: Individuell veiledning. Forkunnskapskrav: SV IDR 340. Eksamen: Hovedoppgaven, og en muntlig prøve. Den muntlige karakteren brukes til å justere karakteren på hovedfagsoppgaven, normalt med maksimum 2 tideler. Se teksten nedenfor. Hovedfagsoppgavens temavalg begrenses normalt til de områder hvor instituttets ansatte har sin forskningskompetanse, og skal bygge på valgt spesialisering (SV IDR 310, SV IDR 311 eller SV IDR 312). Instituttet skal godkjenne temaet og oppnevne veileder.

12 SIDE 116 Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med hovedoppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en hovedoppgave. Frist for å levere søknad om godkjenning av tema for hovedfagsoppgave og oppnevning av veileder er 1. mai for studenter som skal begynne på SV IDR 340 i høstsemesteret og 1. november for for studenter som skal begynne i våsemesteret. Studentene melder seg til eksamen i SV IDR 390 på eget skjema, som fås ved instituttet, studentekspedisjonene og eksamenskontoret. Oppmeldingen leveres på instituttet senest 8 uker før den muntlige prøven. Sammen med oppmeldingen leveres fire eksemplarer av hovedfagsoppgaven. (Det skal totalt trykkes fem eksemplarer av oppgaven og en går til studenten.) Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmelding leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Dersom studenten leverer inn hovedoppgaven etter 15. mai i vårsemesteret og etter 1. november i høstsemesteret, kan det ikke garanteres at sensur og muntlig prøve kan gjennomføres innen utganen av henholdsvis vårsemesteret og høstsemesteret. Den siste prøven i hovedfaget kan normalt ikke avvikles i sommerperioden 20. juni til 20. august. Studentene bør videre være oppmerksom på at sensur av hovedoppgaver som leveres i perioden fra 15. november til 15. januar og 15. mai til 15. august kan ta vesentlig lengre tid enn i andre perioder av året. Samlet hovedfagskarakter: Den samlede karakteren er et vektet gjennomsnitt av karakterene i hovedfagets delemner. VEKTTALLSREDUKSJONER IDR IDR vekttall IDR IDR vekttall OVERGANGSORDNINGER Fageksamen 20 vekttall For studenter som har avlagt deler av fageksamen 20 vekttall i idrett senest i vårsemesteret 1993, gjelder: De som mangler Idrett 1 avlegger eksamen i SV IDR 101. De som mangler Idrett 2 avlegger eksamen i SV IDR 102. De som mangler Idrett 3 avlegger eksamen i SV IDR 103 og SV IDR 090.

13 SIDE 117 Hovedfag For studenter som er tatt opp på studieplan for (IDR20, IDR21, IDR22 og IDR23), gjelder følgende overgangsordning: Ved overgang til ny studieplan gir IDR 20 fritak for SV IDR 305, IDR 21 for SV IDR 300 og IDR 22 for tilsvarende spesialiseringsemne (SV IDR 310, 311 eller 312). Studenter som følger gammel plan kan erstatte IDR 20 med SV IDR 305, IDR 21 med SV IDR 300 og IDR 22 med ett av emnene SV IDR 310, 311 eller 312. HOVEDFAG- STUDIERETNING BEVEGELSESVITENSKAP Bevegelsesvitenskap (eng. Human Movement Science) er grunnforskningsaktivitet som utgjør en faglig basis for studiet i idrettsvitenskap. Opptak til hovedfagsstudiet i bevegelsesvitenskap forutsetter cand.mag.-grad med fageksamen 20 vekttall i idrettsvitenskap og SV IDR 210, eller cand.mag.- grad med 3-årig fagutdanning i fag med relevans for bevegelsesvitenskap (fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, dans, etc.) og SV IDR 210. Det tas opp studenter én gang pr. år med studiestart hvert høstsemester. Studenter som har både IDR 104 og SV IDR 200 gis fritak for SV IDR 210 ved opptak. Studentene anbefales å avlegge eksamen i SIB 1 før opptak til hovedfagsstudiet, men kan avlegge eksamen i løpet av første semester. Studenter som er tatt opp på hovedfaget oppretter i 1. semester hovedfagsavtale med instituttet. Hovedfagsstudiet i bevegelsesvitenskap er et fordypnings-studium med spesiell vekt på forskningsmessig forståelse av menneskelige bevegelser i et tverrvitenskapelig perspektiv, og gir teoretisk grunnlag for anvendelse i en rekke retninger. Studiet tar primært sikte på å kvalifisere studentene til å arbeide med forskning og undervisning knyttet til menneskelig bevegelse. Studiet fører fram til graden cand. polit, og danner grunnlag for opptak til dr.grads-studium. EMNEOVERSIKT Emne Benevnelse Vekttall Underv. SV IDR 360 Bevegelsesvitenskap - generell teori 10 SV IDR 305 Idrettsvitenskapelig metode 5 SV IDR 370 Spesialisering - bevegelsesvitenskap 5 SV IDR 380 Forskningspraksis i bevegelsesvitenskap 5

14 SIDE 118 SV IDR 391 Hovedfagsoppgave i bevegelsesvitenskap 15 Studiet er et 2-årig fulltidsstudium, som består av emnene SV IDR 305, SV IDR 360, SV IDR 370, SV IDR 380 og SV IDR 391. Studentene må ha godkjent tema for hovedfagsoppgaven og oppnevnt veileder før de kan begynne på SV IDR 380 og SV IDR 391. Frist for å levere søknad om godkjenning av tema for hovedfagsoppgave og oppnevning av veileder er 1. mai for studenter som skal begynne på SV IDR 380 (forskningspraksis) i høstsemesteret og 1. november for studenter som skal begynne i vårsemesteret. Normal studieprogresjon med studiestart i høstsemesteret: SV IDR 360 i første semester, SV IDR 305 og SV IDR 370 i andre semester, SV IDR 380 og SV IDR 391 (hovedfagsoppgaven) i tredje semester. Hovedfagsoppgaven fullføres i fjerde semester, og avsluttes med en muntlig prøve. Alle hovedfagsstudenter skal inngå en hovedfagsavtale med instituttet i løpet av første semester. EMNEBESKRIVELSE SV IDR 360 Bevegelsesvitenskap - generell teori (Human movement science - theoretical framework) Vekttall 10 Varighet 1 semester (høst). Undervisning 5 t. forelesning/seminar/øving pr. uke H97. Forkunnskapskrav: Eksamen: Cand.mag.-grad med fageksamen 20 vekttall i idrett og SV IDR 210, eller cand.mag.-grad med 3-årig fagutdanning i fag med relevans for bevegelsesvitenskap (fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, dans, etc.) og SV IDR t. skriflig prøve. Emnet omhandler grunnleggende teori for bevegelsesvitenskap. Bevegelsesvitenskap dreier seg om studier hvor menneskelig bevegelse inngår som avhengig eller uavhengig variabel; dvs. studier hvor bevegelse skal forklares eller kan bidra til forklaring. Generelt kan en si at studiene typisk er tverrfaglige og at en skiller mellom studier av bevegelse på ulike ferdighetsnivå (normale bevegelser, bevegelsesproblemer, bevegelses-eksperter).

15 SIDE 119 SV IDR 370 Spesialisering - bevegelsesvitenskap (Specialisation - human movement science) Vekttall 5 Varighet 1 semester (vår). Undervisning 5 t. forelesning/seminar/øving pr. uke. Eksamens krav: Godkjent rapporttema. Forkunnskapskrav: SV IDR 360 Eksamen: Skriftlig rapport. Emnet er en spesialisering i teorier og temaer innen området bevegelsesvitenskap. Studentene skal skrive en semesterrapport på ca ord, knyttet til forskningsprosjekter ved instituttet. Tema for rapporten velges i samråd med faglærer. SV IDR 380 Forskningspraksis i bevegelesesvitenskap (Research apprenticeship in human movement science) Vekttall 5 Varighet 1 semester (høst og vår). Undervisning 2 t. forskingsseminar/veiledning pr.uke. Eksamens krav: Godkjent tema og deltakelse. Forkunnskapskrav: SV IDR 360, SV IDR 370 og SV IDR 305. Eksamen: Skriftlig rapport. Frist for å levere søknad om godkjenning av tema for hovedfagsoppgave og oppnevning av veileder er 1. mai for studenter som skal begynne på SV IDR 391 i høstsemesteret og 1. november for studenter som skal begynne i vårsemesteret. Øvrige frister kunngjøres ved oppslag. Emnet er en læreperiode, som omfatter en empirisk eller teoretisk undersøkelse. Arbeidet skal utføres under veiledning av oppnevnt veileder for hovedfagsoppgaven, og sammenfattes i en skriftlig rapport. Temaet for arbeidet skal godkjennes av veileder. SV IDR 391 Hovedfagsoppgave i bevegelsesvitenskap (Thesis in human movement science) Vekttall 15 Undervisning Individuell veiledning. Eksamens krav: Godkjent tema. Forkunnskapskrav: SV IDR 380 Eksamen: Hovedoppgaven og en muntlig prøve. Den muntlige

16 SIDE 120 prøven brukes til å justere karakteren på hovedfagsoppgaven, normalt med maksimum 2 tideler. Se teksten nedenfor. Hovedfagsoppgavens temavalg begrenses normalt til de områder hvor instituttets ansatte har sin forskningskompetanse, og skal bygge på valgt spesialisering (SV IDR 370). Instituttet skal godkjenne temaet og oppnevne veileder. Frist for å levere søknad om godkjenning av tema for hovedfagsoppgave og oppnevning av veileder er 1. mai for studenter som skal begynne på SV IDR 370 i høstsemesteret og 1. november for studenter som skal begynne i vårsemesteret. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med hovedoppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en hovedoppgave. Studentene melder seg til eksamen i SV IDR 391 på eget skjema, som fås ved instituttet, studentekspedisjonene og eksamenskontoret. Oppmeldingen leveres på instituttet senest 8 uker før den muntlige prøven. Sammen med oppmeldingen leveres fem eksemplarer av hovedfagsoppgaven. (Det skal totalt trykkes seks eksemplarer av oppgaven og en går til studenten.) Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmelding leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Dersom studenten leverer inn hovedoppgaven etter 15. mai i vårsemesteret og etter 1. november i høstsemesteret, kan det ikke garanteres at sensur og muntlig prøve kan gjennomføres innen utganen av henholdsvis vårsemesteret og høstsemesteret. Den siste prøven i hovedfaget kan normalt ikke avvikles i sommerperioden 20. juni til 20. august. Studentene bør videre være oppmerksom på at sensur av hovedoppgaver som leveres i perioden fra 15. november til 15. januar og 15. mai til 15. august kan ta vesentlig lengre tid enn i andre perioder av året. Samlet hovedfagskarakter Den samlede karakteren er et vektet gjennomsnitt av karakterene i hovedfagets delemner. DR.POLIT-GRAD Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til institutt eller fakultet.

IDRETTSVITENSKAP INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

IDRETTSVITENSKAP INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 89 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsrådet senest 23.mars 1999. INNLEDNING Idrettsvitenskap dreier seg om alle

Detaljer

Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultet senest 5. desember 2000.

Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultet senest 5. desember 2000. SIDE 72 Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultet senest 5. desember 2000. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Idrettsvitenskap dreier seg om alle

Detaljer

,'5(7769,7(16.$3. Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999.

,'5(7769,7(16.$3. Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999. IDRETTSVITENSKAP SIDE 83,'5(7769,7(16.$3 Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999. (01((.6$0(1(5 *5811)$* 0(//20)$* +29(')$*,11/('1,1*

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

SOSIOLOGI INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

SOSIOLOGI INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 215 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. mars 1999. INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon SIDE 185 Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt i Kollegiet senest 29. mars 2000 og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 12. desember 2000. EMNEEKSAMENER HOVEDFAG

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Studieprogramkode: MBEV Studieprogrammets nettside: www.ntnu.no/studier/mbev Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2014/2015. Innledning Master

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

SAMFUNNSKUNNSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL

SAMFUNNSKUNNSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL SIDE 175 EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 25. januar 1993.

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 03.02.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 03.02.2011. SIDE 38 Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 03.02.2011. EMNER I BACHELOR I MASTER I INNLEDNING Bevegelsesvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

SOSIALANTROPOLOGI FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG

SOSIALANTROPOLOGI FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG SIDE 183 FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. februar 1982. Innledning Sosialantropologien er det sammenlignende studium

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i idrett Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag 2014 INVITASJON TIL KARRIEREDAG 12. februar Norges idrettshøgskole arrangerer karrieredag for studenter og arbeidsgivere, og inviterer dere til å komme og

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. SIDE 166 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. INNLEDNING Studiet tar sikte på

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADER INNEN DE HISTORISK- FILOSOFISKE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

FORSKRIFT OM GRADER INNEN DE HISTORISK- FILOSOFISKE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG SIDE 348 Forskrift om grader innen de historisk-filosofiske og samfunnsvitenskapelige fag FORSKRIFT OM GRADER INNEN DE HISTORISK- FILOSOFISKE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Fastsatt av Kollegiet 16. september

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett Tromsø 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80

.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80 ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 257.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 23. mars 1999. &$1'0$**5$'0('',3/20233*$9(,.2120,6.

Detaljer

IDRETTS- OG BEVEGELSESVITENSKAP

IDRETTS- OG BEVEGELSESVITENSKAP SIDE 85 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.03.04 BACHELORGRAD I SAMFUNNSVITENSKAP MED FORDYPNING I IDRETTS- OG BEVEGELSESVITENSKAP

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13.01.12.

Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13.01.12. SIDE 40 Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13.01.12. Studietilbud: BACHELOR I MASTER I EMNER I Kort om faget Bevegelsesvitenskap

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 V2KRO5101 Kroppsøving, 5. - 10. trinn Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et fulltidsstudium som består av fire emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt. Punktene 2 og 3 kan gå inn som deler av cand. mag.-graden

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt. Punktene 2 og 3 kan gå inn som deler av cand. mag.-graden SIDE. 72 +(/6()$*+29(')$* Vedtatt i Kollegiet 23. juni 1995, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15. juni 1999.,11/('1,1* Hovedfag i helsefag ved Norges teknisk

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn

Detaljer

Vedtatt av styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 139 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 28.02.05 BACHELORGRAD I SAMFUNNSVITENSKAP MED FORDYPNING I IDRETTS- OG BEVEGELSESVITENSKAP

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

BEVEGELSES- OG IDRETTSVITENSKAP

BEVEGELSES- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 52 BEVEGELSES- OG IDRETTSVITENSKAP BEVEGELSES- OG IDRETTSVITENSKAP Vedtatt av Styret ved NTNU 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Detaljer

SOSIALANTROPOLOGI GRUNNFAG 20 VEKTTALL MELLOMFAGSTILLEGG 10 VEKTTALL EMNEEKSAMEN HOVEDFAG

SOSIALANTROPOLOGI GRUNNFAG 20 VEKTTALL MELLOMFAGSTILLEGG 10 VEKTTALL EMNEEKSAMEN HOVEDFAG SIDE 175 GRUNNFAG 20 VEKTTALL MELLOMFAGSTILLEGG 10 VEKTTALL EMNEEKSAMEN HOVEDFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. februar 1982 med endringer vedtatt av Fakultetsstyret siste gang 16.06.98. Innledning

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad.

Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad. SIDE 194 Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. januar 2001. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene

Detaljer

PSYKOLOGI FAGEKSAMEN 20 VEKTTALL (GRUNNFAG) FAGEKSAMEN 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) HOVEDFAG

PSYKOLOGI FAGEKSAMEN 20 VEKTTALL (GRUNNFAG) FAGEKSAMEN 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) HOVEDFAG SIDE 148 FAGEKSAMEN 20 VEKTTALL (GRUNNFAG) FAGEKSAMEN 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) HOVEDFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 16. desember 1976 med endringer vedtatt siste gang 24. mars 1998. INNLEDNING Psykologi

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Vedtatt av fakultetet 2. mars 1987, med endringer siste gang 23. januar 2001.

Vedtatt av fakultetet 2. mars 1987, med endringer siste gang 23. januar 2001. SIDE 109 Vedtatt av fakultetet 2. mars 1987, med endringer siste gang 23. januar 2001. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Pedagogikk er læren eller vitenskapen om oppdragelse og undervisning.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 21 BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 21 BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene Stjørdal, 6. juni 2014 Prodekan utdanning

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Årsstudium i idrett ( ) Studiepoeng: 60. Læringsutbytte. Målgruppe. Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studieplan 2017/2018. Årsstudium i idrett ( ) Studiepoeng: 60. Læringsutbytte. Målgruppe. Relevans for arbeidsliv og videre studier Studieplan 2017/2018 Årsstudium i idrett (2017-2018) Studiepoeng: 60 Årsstudium i idrett er tverrfaglig studium som består av fire emner. Målet for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SIDE 364 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STUDIEÅRET 1999/2000 Ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse forhåndslegges

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

PSYKOLOGI GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

PSYKOLOGI GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 131 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 16. desember 1976 med endringer vedtatt siste gang 20. mars 1999. GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Psykologi omhandler studiet av mennesker og dyr, hvor adferd,

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 331 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 1.2.12 Studietilbud i samfunns- og idrettsvitenskap: ÅRSSTUDIUM I KROPPSØVING

Detaljer

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Idrett og samfunn Emnekode: IDR101_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. april EMNEOVERSIKT - lavere grad Emne Benevnelse Vekttall Underv.

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. april EMNEOVERSIKT - lavere grad Emne Benevnelse Vekttall Underv. SIDE 232 GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG EMNEEKSAMENER Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. april 1999. INNLEDNING Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Studieplan for Bachelor i idrett

Studieplan for Bachelor i idrett Studieplan for Bachelor i idrett Campus Tromsø 2016-2019 Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan for Bachelor i idrett...

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 39 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 18.12.2009. BACHELORGRAD I SAMFUNNSVITENSKAP MED FORDYPNING I EMNER I MASTER

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv.

Emne Tittel Vekttall Underv. SIDE 194 SOSIALT ARBEID 626,$/7$5%(,' Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. desember 1999 og i Kollegiet 29. mars 2000.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK KUNSTFAG SIDE 45 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG Kort om studieretningen Studiets målsetting er å gi fordypning i fagdidaktikk i kunstfag

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 36 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 18.02.2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Kroppsøving 2 ( trinn)

Kroppsøving 2 ( trinn) Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Emnekode: GLU2061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplanen for treningslære kommer i revidert utgave fra høsten 2015. Innholdet i programfagene er endret, og det vil være

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001.

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001. SIDE 212 Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001. GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG EMNEEKSAMENER INNLEDNING Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i

Detaljer

2.6 MARIN BIOLOGI STUDIEGRUNNLAG GRUNNSTUDIET

2.6 MARIN BIOLOGI STUDIEGRUNNLAG GRUNNSTUDIET SIDE 101 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 18. april 1977 med endringer sist vedtatt av Fakultetsstyret for Fakultet for kjemi og biologi 10 januar 1997. Marin biologi omfatter studiet av planter og dyr i

Detaljer

IDRETTS- OG BEVEGELSESVITENSKAP

IDRETTS- OG BEVEGELSESVITENSKAP SIDE 66 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 17.12.02 BACHELORGRAD I SAMFUNNSVITENSKAP MED FORDYPNING I IDRETTS- OG BEVEGELSESVITENSKAP

Detaljer