Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019"

Transkript

1 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti vil:... 4 Kap 2: Folkehelse, helse og omsorg... 5 Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:... 5 Kap 3: Utdanning... 5 Sør-Trøndelag Senterparti vil:... 6 Kap 4: Næring og nyskaping... 7 Samarbeid og FoU... 8 Eierskap og tilgang på kapital... 8 Reiseliv... 8 Sør-Trøndelag Senterparti vil:... 9 Landbruk... 9 Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:... 9 Skog- og utmarksressursene Sør-Trøndelag Senterparti vil: Marine næringer og fiskeri Sør-Trøndelag Senterparti vil: Kap 5: Kommunikasjon og samferdsel Kollektivtrafikk Sør-Trøndelag Senterparti vil: Kap 6: Miljø og energi Sør Trøndelag Senterparti vil: Kap 8: Samarbeid nasjonalt, regionalt og internasjonalt Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:

3 Innledning Senterpartiet har store visjoner for fylket vårt. I en tid med store politiske endringer både lokalt og regionalt er vår politikk viktigere enn noen gang. Senterpartiet vil føre en politikk hvor vi ikke overlater de politiske beslutninger til sentrale myndigheter, men hvor folk er med, i samarbeid med regionale og lokale politikere og selv bestemmer hvordan deres lokalsamfunn skal utvikles. Vi i Senterpartiet er utålmodige og vi vil videre. Vi har fortsatt mange oppgaver å løse og vi er klare for å arbeide for et ytterligere løft for samferdsel og infrastruktur, arbeidsplasser i hele fylket og et godt skoletilbud der du bor. Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er: - Kommunesammenslåinger skal skje etter folkeavstemming i de berørte kommuner - Desentralisering av bosetting, makt og kapital - Sterk vekt på folkestyre og deltakelse fra den enkelte - Frihet for enkeltmenneske, med ansvar for seg selv og fellesskapet - Forvaltning av naturgrunnlag og miljø - Nasjonal råderett over naturressursene - Kulturell identitet - Rettferdig fordeling både nasjonalt og internasjonalt - Trygghet for liv, helse og eiendom - Privat eiendomsrett for de mange - Søke løsninger i et samarbeid mellom offentlig og privat - Forpliktende internasjonalt samarbeid mellom selvstendige land 3

4 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet Et rikt kulturliv med et samspill mellom profesjonell kunst, amatørkultur og frivillighet er viktig for livskvalitet og folkehelse. Det er et offentlig ansvar å legge til rette for et rikt og variert kulturtilbud. Det er et mål at fylkeskommunen gjennom sin kultursatsing utløser bidrag fra andre, private, så vel som statlige og lokale myndigheter. Sør Trøndelag Senterparti vil: - Bedre det digitale tilbud hos bibliotekene for gi flere enklere tilgang til bibliotektjenester. - Arbeide for å få bygd et nytt kulturhus av nasjonal størrelse til Trondheim og Trøndelag. - Alle fylkeskommunale kulturbygg skal ha universell utforming. - Fortsatt gi gratis leie av lokaler til barn- og ungdomsaktivitet innen kultur og idrett. - Se på muligheter for å gi tilgang til bedre arenaer for øvelse og konserter for kor, korps og teatergrupper. - Bidra til å støtte kulturarrangement i hele fylket. - Arbeide for at en større andel av statlige bevilgninger til filmutvikling og -produksjon overføres til regionene. - Bidra til å sikre finansieringen av filmfestivalen Kosmorama, som en viktig del av regional filmsatsing, for bransjeutvikling og som visningsarena for film. - Videreutvikle arbeidet med den kulturelle skolesekken. - At nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen legges til Trondheim. - Utvikle Artist in recidency ordninger i samarbeid med Trondheim kommune og Nord- Trøndelag fylkeskommune. - Se på tiltak for å sikre at flere kunstnere arbeider og bosetter seg i regionen. - Bidra til drift av ny kunsthall i Trondheim som et viktig supplement til kunstmuseene i regionen og bidra til at samtidskunst får en arena. - At finansiering av idretten i større grad skal skje gjennom aktivitetsbasert tilskudd - Utvikle samarbeidet mellom Norges idrettsforbund, NTNU og høyskolene i regionen om å tilby "alpinuniversitet" på Oppdal. - Bruke MIST og deres konservatorkompetanse til å styrke de lokale bygdemuseene. - Styrke vedlikeholdet av bygningsmassen på Sverresborg folkemuseum - Bidra til Kystens arv og Kystmuseet videreutvikles som formidlingsarena for kystkultur. 4

5 Kap 2: Folkehelse, helse og omsorg Senterpartiet ser det som en svært viktig oppgave å bidra til at innbyggernes helsetilbud opprettholdes på et høyt nivå. Trygghet for egen helse er en av bærebjelkene som skal skape trygghet og forutsigbarhet i lokalmiljøet. Senterpartiet vil legge til rette for et forsvarlig helsetilbud nærmeste mulig der hvor innbyggerne bor. Alle må få hjelp til å ta ansvar for egen helse, men vi vil legge til rette for at forebyggende folkehelsearbeid i stadig større grad blir en prioritert oppgave for samfunnet. Senterpartiet ønsker å overflytte ansvaret for sykehusene fra helseforetakene til et folkevalgt organ. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - Arbeide for at universitetssykehuset St Olav framstår som et ledende nasjonalt medisinsk senter med et godt lokalsykehustilbud. - At sykehusutbyggingen på Øya sluttføres slik at psykiatrien kan få tidsriktige og effektiv behandlingslokaler. - Bidra til at ungdom med rusutfordringer i Midt-Norge får et bedre tilbud - Bidra å sikre en enhetlig oppfølging ved sykdom og rehabilitering, uavhengig av bosted i fylket. - Legge vekt på opplysning om folkehelse og forebyggende helsearbeid. - Legge til rette for fysisk aktivitet ved å bygge ut gang- og sykkelstier. - Stimulere til økt bevissthet om sunt kosthold i befolkningen, gjennom den videregående skolen. - Intensivere kampen mot narkotika og andre rusmidler gjennom økt vekt på holdningsskapende arbeid i den videregående skolen. - At tannhelsetjenesten i distriktene må styrkes gjennom økte bevilgninger og økt satsing på rekruttering - Styrke den helsefaglige-utdanninga og velferdsprofesjoner for å møte eldrebølgen Kap 3: Utdanning Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil at alle ungdom skal kunne få et likeverdig utdanningstilbud uavhengig av geografiske og sosioøkonomiske forutsetninger. For å ha et velfungerende samfunn, er det dessuten viktig at man har arenaer der folk fra ulike samfunnslag møtes. 5

6 Det er fylkeskommunen som skal ha ansvaret for å drive den videregående skolen. Senterpartiet er garantisten for en desentralisert skolestruktur og et bredt utdanningstilbud i hele fylket. Fylkeskommunen må arbeidet for at det skapes flere lærlingplasser både i arbeidslivet og i offentligsektor. Tilgang på kompetanse er viktig for utvikling av samfunnet og næringsliv. Vi må sikre at utdanningen i fylket er tilpasset samfunnet og næringslivets behov og støtte opp under tiltak som sikrer at unge etter endt utdanningsløp bosetter seg og får arbeid i Sør-Trøndelag. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - - Videreføre nærskoleprinsippet og sikre et bredt og variert linjetilbud i hele fylket. - Arbeidet for å styrke nettskolen. - Arbeide for å styrke lærlingeordningen. - Bidra til samarbeid mellom videregående utdanning og næringslivet for lærlingeplasser og framtidig jobbmuligheter - Utvikle et utdanningsløpet som legger vekt på entreprenørskap og grunnleggende opplæring i bedriftsadministrasjon - Øke lærertettheten i den videregående skolen - Linjetilbudene ved de videregående skolene må tilpasses samfunnet og næringslivets i regionen. - Tilrettelegg for at fagligsterke elver skal kunne ta enkelt fag på høyere utdanning. - Opprettholde et godt tilbud om agronomutdanning for å sikre rekruttering til jordog skogbruksnæringen, og ha et sterkt samarbeid med Skjetlein Grønt kompetansesenter - Bidra til å få flere miljøarbeidere og sosialpedagogisk rådgivere ved samtlige videregående skoler - Legge til rette for hospitering og utplassering på videregående for ungdomsskoleelever, slik at de velger rett utdanningsløp etterpå. - Arbeide for styrke rådgivningstjenesten mellom grunnskole, videregående skole og høyere utdanning - Stille krav om at rådgivere skal ha relevant utdanning. Alle karriererådgivere må få tilbud om relevant kursing. 6

7 Alle elever skal ha en obligatorisk, individuell samtale med karriererådgiver i løpet av avgangsåret på videregående - Arbeide for å styrke gjennomføringen i videregående skolen - Styrke helsesøster ressursen i den videregående skole, i samarbeide med vertskommunen. - Legg til rette for at yrkesfaglærerne skal kunne hospitere i arbeidslivet - Legg til rett for at yrkesaktive med relevant utdanning for skolen kan omskolere seg til pedagoger. - At det må være et reelt pedagogisk alternativ til den offentlige skolen hvis en privat skole skal opprettes, det skal ikke være mulig å profittere på skoler i Sør- Trøndelag. - Samarbeider med næringsliv og universitetsmiljø slik at flere studenter blir i fylket etter endt utdanning. - Prioritere studieretninger hvor det er et jobbmarked lokalt. Kap 4: Næring og nyskaping Sør-Trøndelag har forutsetning for å være internasjonalt ledende på flere områder. Senterpartiet arbeider for at både menneskelige ressurser, teknologikompetanse og naturressurser i regionen skal utnyttes på best mulig måte. Senterpartiet vil arbeide for gi bedriftene i regionen gode og forutsigbare rammevilkår gjennom fylkeskommunens eget arbeid og gjennom påvirkning mot sentrale myndigheter. Tilgang til næringsareal, mulighetene for rekruttering av kompetent arbeidskraft, utnyttelse av FoU og tilgang på kapital er sentralt for utvikling av næringslivet i fylket. Å bidra til utnyttelse av næringsareal og interkommunalt samarbeid om etablering av nytt næringsareal over kommunegrensene vil være viktig for å ivareta blant annet jordvernhensyn. Det må arbeides for å redusere skattemessige vridinger som hindrer effektiv arealutnyttelse. Effektive samferdselsløsninger er avgjørende for næringslivet. Å holde trykk på utvikling av mobildekning, utbygging av fiber og bedre 4G bredbåndsdekning vil være viktig. Tilsvarende gode veiforbindelser, en effektiv godstranport på jernbane og velfungerende havner er avgjørende for konkurransekraften til regionens næringsliv. 7

8 Samarbeid og FoU Fylket har en rekke mindre bedrifter som er små i forhold til sine viktigste kunder. Gjennom samarbeid mellom bedrifter kan bedriftene styrke sin konkurranseevne og utvikle seg til å levere til et større marked både nasjonalt og internasjonalt. Fylkeskommunen har her en viktig rolle som tilrettelegger. Sør-Trøndelag har et unikt teknologi- og forskningsmiljø i HIST, NTNU og SINTEF. Sør- Trøndelag Senterparti vil arbeide for å styrke samspillet mellom regionalt næringsliv og utdanning og forskning. Dette vil styrke regionens næringsutvikling i konkurranse med andre regioner og være viktig for økt kommersialisering av teknologi og økt bruk av FoU i regionens næringsliv. Det er et mål at en større del av bedriftene i regionen utnytter muligheten til å få skattefradrag for FoU-virksomhet gjennom SkatteFunn. Fylkeskommunen kan bidra i å gjøre mulighetene tilgjengelig. Eierskap og tilgang på kapital Lokalt eierskap gir tettere bånd mellom næringsliv og befolkningen, og bidrar til samfunnsperspektivet i næringslivet. Fylkeskommunen kan legge til rette for næringsutviklingen som «tilrettelegger» ved å tilpasse de offentlige tiltak til lokale behov og gjennom samarbeid med næringslivet Til samme tid er det viktig å legge til rette for at flere bedrifter har sitt hovedkontor i regionen. Når beslutningstakerne har sitt utgangspunkt i regionen, viser erfaringene at dette gir ringvirkninger langt utover arbeidsplassene i den enkelte bedriften. Sør-Trøndelag Senterparti arbeide for å få en regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i utnoterte aksjer. Denne muligheten kan gi mindre teknologibedrifter mulighet for å kommersialisere teknologi mht et internasjonalt marked, uten at avkastningen for staten blir nå dårligere enn alternativ plassering. Reiseliv Sør-Trøndelag har gode forutsetninger for reiselivsnæringen med et mangfold av kulturelle aktiviteter, arrangementer og tradisjoner som kan utnyttes bedre. Senterpartiet ønsker at trøndersk matkultur skal være et sentralt satsningsområde og ønsker større samhandling mellom matprodusenter og reiselivsnæringen. 8

9 Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Arbeide for å forsterke samarbeidet mellom lokale matprodusenter og reiselivsnæringen. - At reiselivsnæringen i større grad kan utvikle naturbaserte aktiviteter. - Styrke flyforbindelsen via Værnes, Røros og Ørlandet. - Fortsette arbeidet med satsinger som «perle på en snor» sammen med Fosen kommunene og arbeidet rundt cirkumfirensen i fjellregionen - Bruke kultursatsing og kulturlivet i reiselivssammenheng Landbruk Landbruket er en hjørnesteinsbedrift i fylket. Landbruket i Sør-Trøndelag består av ca landbrukseiendommer hvorav ca i aktiv drift. Hver 4. sørtrønder utenom Trondheim bor på en landbrukseiendom. Utvikling av landbruket er viktig både for de som driver landbruk, og alle andre som bor i fylket. Årlig kjøper bøndene i fylket varer og tjenester for ca. 1.2 milliarder kroner fra lokale håndverkere, transportører og andre næringer. Landbrukets næringsmiddelindustri er største industriarbeidsplass i fylket. Dyrka jord er en ikke-fornybar ressurs, og den er grunnlaget for all matproduksjon, enten det er plante- eller husdyrproduksjon. Med landets begrensede areal for matproduksjon, der dyrket og dyrkbart areal utgjør 3 % av landets totale areal, er det nødvendig med et sterkt jordvern. Vi vil at matjorda skal få et sterkere lovmessig vern, og at jordvern i større grad skal vektlegges i planprosesser og arealplaner. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - Opprettholde et variert landbruk i hele fylket, basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk, og kulturlandskap. - Innrette de fylkesvise virkemidler i landbruket slik at de skaper et mer miljøriktig og klimasmart landbruk. - Bruke Trøndersk Landbruksmelding aktivt og slik at vi får økt produksjon av jordbruksvarer med sikte på økt sjølforsyning - Gi gode rammevilkår til de bedrifter som foredler råstoffet fra landbruket - Bruke verktøyet Oi! Trøndersk Mat og Drikke i begge fylkene slik at selskapet får fortsette sitt arbeid med å utvikle mat- og drikkenæringene i Trøndelag 9

10 Gi Skjetlein videregående skole og Skjetlein grønt kompetansesenter gode rammevilkår for å gi nødvendig kompetanse til landbruket og de grønne næringer. - Utvikle en strategi for å sikre regional anvendelse av den forskningsbaserte kompetansen som særlig er lokalisert i Trondheim. - Satse på målrettede prosjekt innenfor FoU og kompetanse i landbruket - Sikre den planlagte gjennomføringen av de to etablerte prosjektene Kompetanseløft Trøndersk Landbruk og Grønn forskning. - Videreføre mat og/eller landbruk generelt som et tydelig satsingsområde for Regionalt Forskningsfond. - Etablere Landbruk21 Trøndelag som et innovasjonsprogram. - Støtte etableringen av en permanent mathall i Trondheim - Styrke kapitaltilgang og virkemidler gjennom målrettet bruk av virkemidlene innenfor Innovasjon Norge - Ta alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å skape en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri - Stimulere til økt bruk av tre i nybygg. - Utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning, slik at konfliktnivået i landbruket blir reduser - Få på plass forvaltningsplan for ørn Skog- og utmarksressursene Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil arbeide for økt klimavennling verdiskaping på bakgrunn av ressursene fra skogen i samarbeid med aktørene i skognæringa. Trøndelag har et unikt utgangspunkt med en komplett verdikjede innen skog, og mulighetene for økt aktivitet ligger klar. Industrien trenger mer lokalt tømmer og hogsten kan økes betraktelig uten at det vil gå ut over det biologiske mangfoldet. Senterpartiet vil arbeide for å øke aktiviteten i skogbruket og sikre eksisterende skogindustri samtidig som vi vil bidra til å løfte fram nye aktører som kan benytte skogressursen på nye måter. Framtidas mål om lavere fossile utslipp og behov for produkter som kan erstatte mer forurensende materialer vil gi et økt marked for produkter fra skogen. Senterpartiet vil bidra til at dette kan realiseres. 10

11 Senterpartiet vil også bidra til å øke opptaket av CO2 i ny skog gjennom å realisere tiltakene i klimaforliket om satsing på klimaskog i Sør-Trøndelag. Planting av skog på gjengrodde arealer er ett av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene for et bedre klima. Samtidig vil dette bidra til en økt skogressurs for kommende generasjoner. Skog- og utmarksressursene er viktige for klimavennlig verdiskaping, folkehelsen og CO2 binding. Senterpartiet ønsker et samarbeid med forskningsmiljøene og andre næringer for å se på nye måter å bruke utmarka. Bærekraftig bruk av utmarksressursene er det beste vern. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Arbeide for økt verdiskaping i alle ledd i skognæringen. Virkemiddelbruken må vris mot å sikre det grønne skiftet. - Ved hjelp av regionale utviklingsmidler og midler via Innovasjon Norge satse på økt videreforedling av tre og skogsråstoff. - Øke utbygging av skogsbilveier i skogen, for å sikre tilgjengeliggjøring av hogstmoden skog året rundt. - Bidra til at tømmervogntog på opptil 60 tonn og 24 meter får økt tilgang på fylkesvegnettet, både gjennom oppskriving av veger og opprusting av viktige ferdselsårer for næringstransporten. - Bruke skogråstoff som energi i fylkeskommunale bygg, og sikre flisproduksjonen i fylket både til smelteverksindustri og varmeproduksjon i bygg. - Arbeide for at fylkets byggeprosjekter velger tre som materialer. - Ivareta vern gjennom forsvarlig bruk, og sikre at forvaltning og vern går hand i hand. - Innføre differensiert forvaltning av strandsonen, samt areal i tilknytning til vassdrag og innsjøer. - Etablere det nye senteret for forskning på biologisk mangfold i Sør Trøndelag Marine næringer og fiskeri Havbruksnæring som lakseoppdrett har sin opprinnelse i vår region og har gitt og gir store ringvirkninger. Det er et mål at Sør-Trøndelag er havbruksfylket og Trondheim havbruksnæringens hovedstad, også i framtiden. I videre utvikling av oppdrettsnæringen er det viktig å finne løsninger som tar hensyn til andre sjøbaserte næringer, miljø og hensynet til sjøørret og villaks. Bruk av FoU og FoU-resultater er sentralt i dette arbeidet. 11

12 Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Støtte opp om etableringen av Ocean Space Center som navet i utviklingen av Trondheim som marint senter og gjennom dette sikre effektiv utnyttelse for videre utvikling av næringen. - Utarbeide fylkesdelplan for tilgjengelig areal for oppdrettsnæringen. Å sikre næringen tilstrekkelig areal er sentralt for miljø, fiskehelse og utvikling av næringen. - Sikre at kommunene skal få beskatningsmuligheter for bruk av sjøareal - Arbeide for at vern og bruk kan kombineres i Froan naturreservat og landskapsvernområde - Tilby utdanning tilpasset næringens behov gjennom å opprettholde akvakulturlinja på Frøya og utvikle Blått kompetansesenter til en ressurssenter gjennom samarbeid næringsliv, FoU-miljøet i regionen, kommune og fylkeskommune. - Bidra til økt rekruttering innenfor hele verdikjeden for fiskeri- og kystnæringen - Støtte opp og bidra til å utvikle møteplasser som Norfishing og Aqua-NOR slik at Trondheim også i framtiden er det naturlige møtestedet for fiskeri- og havbruksnæringene. - Arbeide for å opprettholde desentralisert mottaksstruktur for fisk i vår region. - At ungdom som vil satse i fiskerinæringen skal få investeringsstøtte gjennom Innovasjon Norge. Kap 5: Kommunikasjon og samferdsel Kollektivtrafikk Senterpartiet vil ha et godt kollektivtilbud, som samtidig er kostnadseffektivt og er tilgjengelig når folk trenger det. Bestillingstransport er et godt alternativ på ruter som går sjeldent og som få benytter seg av i dag. Senterpartiet vil prioritere trafikksikkerhet og bedre fremkommeligheten i hele fylket ved å ha gode, effektive og miljøvennlige løsninger innen samferdsel. Vi ønsker å prioritere helhetlige løsninger både innen person- og godstrafikken. Senterpartiet vil sikre gode digitale løsninger for hele fylket og sørge for at nødvendig infrastruktur er på plass uansett hvor man bor. Vi vil videreføre de offentlige støtteordningene for bredbåndsutbygging, være en pådriver for å bygge ut mobilnettet og sørge for at alle har tv-signaler. I tillegg vil Sør-Trøndelag Senterparti arbeide for at Ørland hovedflystasjon blir ene base for luftforsvaret 12

13 Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Vil få mer godstransport bort fra veg til bane. - Sikre statlige ras og flomsikringsmidler til utsatte vegstrekninger i fylket. - Elektrifisere Trønderbanen til Steinkjer og Meråkerbanen, for deretter å elektrifisere Rørosbanen - Videreutvikle tilbudet på Trønderbanen både nord- og sørover fra Trondheim. - Opprettholde Røros Lufthavn og arbeide for å få Ørland Lufthavn inn på kortbanenettet - Arbeid for å få økt investeringene i statsbudsjettet for å hente inn vedlikeholdsetterslepet på det øvrige fylkesvegnettet, med mål om fastdekke på alle fylkesveger. - Ha en betydelig økning i bevilgningene til gang- og sykkelveier - Videreutvikle tilbudet om «hjem for en 50-lapp» - Arbeide for bestillingstransport i hele fylket - At videreutvikling av bredbånd skjer, slik at alle i Sør Trøndelag får tilgang til fiber - At hensyn til jordvern inkluderes i planleggingen av gang og sykkelveier - At vi ser på mulighetene for å dele opp dagens driftskontrakter slik at mindre og lokale entreprenører får muligheter til å delta i anbudskonkurranser. - At prioritering av drift- og vedlikehold av fylkesveiene ikke bare styres av ÅDT. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil også vektlegge betydningen av veiene ift arbeidspendling, drift og utvikling av næringslivet, samt trafikksikkerhet. - Støtte arbeidet med å få bru over Trondheimsfjorden for å få det vurdert inn i nasjonal transport plan (NTP). Kap 6: Miljø og energi Frisk luft, ren natur og sunn mat er avgjørende for våre liv og livskvalitet. Utgangspunktet for Senterpartiet er at vi skal forvalte våre naturressurser slik at de kommer kommende generasjoner til gode. En god ressursforvaltning omfatter både bruk og vern. Senterpartiet vil støtte opp om en politikk som sikrer miljøvennlige valg både gjennom lokal tilrettelegging, gjennom sentral lovgivning, støtteordninger og skatte- og avgiftspolitikken. 13

14 Sør Trøndelag Senterparti vil: - Støtte opp om å utvikle kompetansesenteret for vannmiljø og villaks på Støren til et nasjonalt senter. - Arbeide for å lempe vernet i vassdrag som bedre muligheten for å gjøre avbøtende tiltak for flom, mindre kraftutbygging i sideelver og bedre fiskeforholdene. - At fylkeskommunen skal søke å ta i bruk nye og effektiv energiteknologi i sine nybygg. - At fylkeskommunen i sin innkjøpspolitikk legger vekt på miljøriktige valg. - At fylkeskommunen har fokus på initiativ for rettferdig handel og videreutvikles som et fairtrade-område Kap 8: Samarbeid nasjonalt, regionalt og internasjonalt Senterpartiet vil at vi gjennom samarbeid skal finne gode løsninger for utvikling i regionen. Som den naturlige regionhovedstaden spiller Trondheim på lag med resten av regionen. De ulike kunnskaps- og kompetansemiljøene i byen skal gjennom forskning i hele regionen bidra til utvikling og innovasjon. Vi vil arbeide aktivt for en nyskapende distriktspolitikk hvor lokalsamfunn tilbyr innbyggerne et godt bomiljø, sikre arbeidsplasser og gode offentlige tjenester. Målet er å bygge livskraftige, stabile og gode lokalsamfunn der folk har omtanke for hverandre, både i bygd og by. Senterpartiets nei til EU-medlemskap er ikke et nei til internasjonalt samarbeid. Vi vil at fylkeskommunen skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette samarbeidet skal ikke alene baseres på økonomisk nytteverdi gjennom varehandel og tjenesteproduksjon, men også ta hensyn til mellommenneskelige forhold og interesser innen felles historie, felles kultur og sosial samhandling. Senterpartiet vil at fylkeskommunen skal videreføre arbeidet med aktivt å legge til rette for at utenlandske bedrifter skal etablere seg i Trøndelag. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - At Trøndelags Europakontor i Brussel videreutvikles - At fylkeskommunen fortsatt deltar aktivt i interregionale prosjekt - Videreføre og utvikle skolesamarbeidet i Midt-Norden. - At det kulturelle og idrettslige samarbeidet i Midt-Norden styrkes. - Jobbe for at flere ungdommer benytter seg av de utvekslingsprosjekt og avtaler som finnes. Det er viktig at ungdommen reiser ut og skaffer seg erfaringer fra 14

15 utlandet. - Fortsatt ha et bredt samarbeid med Norden og EU om forskning og utvikling. Verdens utfordringer påvirker oss, og våre valg skal vi forsvare både overfor fattige deler av verden og kommende generasjoner. Vi må ta vår del av ansvaret for å produsere mat for en økende befolkning, både nasjonalt og globalt. Kravet om reduserte klimagassutslipp må vi klare å møte selv, før vi forventer det av andre. Gjennom styring av markedskreftene skal vi gjøre vårt for å unngå en ny finanskrise lik den som har rammet mange land og enkeltmennesker den siste tiden. En verdenssituasjon preget av folkevandringer på grunn av krig, klimaendringer, forfølgelse og urettferdig fordeling av ressurser gjenspeiles også i befolkningssammensetningen i vårt fylke. Vi skal bidra til inkluderende lokalsamfunn med gjensidige forventninger og forpliktelser uavhengig av menneskers bakgrunn. Målet er mer og ikke mindre solidaritet, forståelse og samarbeid mellom folk, og Senterpartiet sier derfor fortsatt nei til norsk EUmedlemskap. 15