Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019"

Transkript

1 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti vil:... 4 Kap 2: Folkehelse, helse og omsorg... 5 Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:... 5 Kap 3: Utdanning... 5 Sør-Trøndelag Senterparti vil:... 6 Kap 4: Næring og nyskaping... 7 Samarbeid og FoU... 8 Eierskap og tilgang på kapital... 8 Reiseliv... 8 Sør-Trøndelag Senterparti vil:... 9 Landbruk... 9 Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:... 9 Skog- og utmarksressursene Sør-Trøndelag Senterparti vil: Marine næringer og fiskeri Sør-Trøndelag Senterparti vil: Kap 5: Kommunikasjon og samferdsel Kollektivtrafikk Sør-Trøndelag Senterparti vil: Kap 6: Miljø og energi Sør Trøndelag Senterparti vil: Kap 8: Samarbeid nasjonalt, regionalt og internasjonalt Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:

3 Innledning Senterpartiet har store visjoner for fylket vårt. I en tid med store politiske endringer både lokalt og regionalt er vår politikk viktigere enn noen gang. Senterpartiet vil føre en politikk hvor vi ikke overlater de politiske beslutninger til sentrale myndigheter, men hvor folk er med, i samarbeid med regionale og lokale politikere og selv bestemmer hvordan deres lokalsamfunn skal utvikles. Vi i Senterpartiet er utålmodige og vi vil videre. Vi har fortsatt mange oppgaver å løse og vi er klare for å arbeide for et ytterligere løft for samferdsel og infrastruktur, arbeidsplasser i hele fylket og et godt skoletilbud der du bor. Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er: - Kommunesammenslåinger skal skje etter folkeavstemming i de berørte kommuner - Desentralisering av bosetting, makt og kapital - Sterk vekt på folkestyre og deltakelse fra den enkelte - Frihet for enkeltmenneske, med ansvar for seg selv og fellesskapet - Forvaltning av naturgrunnlag og miljø - Nasjonal råderett over naturressursene - Kulturell identitet - Rettferdig fordeling både nasjonalt og internasjonalt - Trygghet for liv, helse og eiendom - Privat eiendomsrett for de mange - Søke løsninger i et samarbeid mellom offentlig og privat - Forpliktende internasjonalt samarbeid mellom selvstendige land 3

4 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet Et rikt kulturliv med et samspill mellom profesjonell kunst, amatørkultur og frivillighet er viktig for livskvalitet og folkehelse. Det er et offentlig ansvar å legge til rette for et rikt og variert kulturtilbud. Det er et mål at fylkeskommunen gjennom sin kultursatsing utløser bidrag fra andre, private, så vel som statlige og lokale myndigheter. Sør Trøndelag Senterparti vil: - Bedre det digitale tilbud hos bibliotekene for gi flere enklere tilgang til bibliotektjenester. - Arbeide for å få bygd et nytt kulturhus av nasjonal størrelse til Trondheim og Trøndelag. - Alle fylkeskommunale kulturbygg skal ha universell utforming. - Fortsatt gi gratis leie av lokaler til barn- og ungdomsaktivitet innen kultur og idrett. - Se på muligheter for å gi tilgang til bedre arenaer for øvelse og konserter for kor, korps og teatergrupper. - Bidra til å støtte kulturarrangement i hele fylket. - Arbeide for at en større andel av statlige bevilgninger til filmutvikling og -produksjon overføres til regionene. - Bidra til å sikre finansieringen av filmfestivalen Kosmorama, som en viktig del av regional filmsatsing, for bransjeutvikling og som visningsarena for film. - Videreutvikle arbeidet med den kulturelle skolesekken. - At nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen legges til Trondheim. - Utvikle Artist in recidency ordninger i samarbeid med Trondheim kommune og Nord- Trøndelag fylkeskommune. - Se på tiltak for å sikre at flere kunstnere arbeider og bosetter seg i regionen. - Bidra til drift av ny kunsthall i Trondheim som et viktig supplement til kunstmuseene i regionen og bidra til at samtidskunst får en arena. - At finansiering av idretten i større grad skal skje gjennom aktivitetsbasert tilskudd - Utvikle samarbeidet mellom Norges idrettsforbund, NTNU og høyskolene i regionen om å tilby "alpinuniversitet" på Oppdal. - Bruke MIST og deres konservatorkompetanse til å styrke de lokale bygdemuseene. - Styrke vedlikeholdet av bygningsmassen på Sverresborg folkemuseum - Bidra til Kystens arv og Kystmuseet videreutvikles som formidlingsarena for kystkultur. 4

5 Kap 2: Folkehelse, helse og omsorg Senterpartiet ser det som en svært viktig oppgave å bidra til at innbyggernes helsetilbud opprettholdes på et høyt nivå. Trygghet for egen helse er en av bærebjelkene som skal skape trygghet og forutsigbarhet i lokalmiljøet. Senterpartiet vil legge til rette for et forsvarlig helsetilbud nærmeste mulig der hvor innbyggerne bor. Alle må få hjelp til å ta ansvar for egen helse, men vi vil legge til rette for at forebyggende folkehelsearbeid i stadig større grad blir en prioritert oppgave for samfunnet. Senterpartiet ønsker å overflytte ansvaret for sykehusene fra helseforetakene til et folkevalgt organ. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - Arbeide for at universitetssykehuset St Olav framstår som et ledende nasjonalt medisinsk senter med et godt lokalsykehustilbud. - At sykehusutbyggingen på Øya sluttføres slik at psykiatrien kan få tidsriktige og effektiv behandlingslokaler. - Bidra til at ungdom med rusutfordringer i Midt-Norge får et bedre tilbud - Bidra å sikre en enhetlig oppfølging ved sykdom og rehabilitering, uavhengig av bosted i fylket. - Legge vekt på opplysning om folkehelse og forebyggende helsearbeid. - Legge til rette for fysisk aktivitet ved å bygge ut gang- og sykkelstier. - Stimulere til økt bevissthet om sunt kosthold i befolkningen, gjennom den videregående skolen. - Intensivere kampen mot narkotika og andre rusmidler gjennom økt vekt på holdningsskapende arbeid i den videregående skolen. - At tannhelsetjenesten i distriktene må styrkes gjennom økte bevilgninger og økt satsing på rekruttering - Styrke den helsefaglige-utdanninga og velferdsprofesjoner for å møte eldrebølgen Kap 3: Utdanning Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil at alle ungdom skal kunne få et likeverdig utdanningstilbud uavhengig av geografiske og sosioøkonomiske forutsetninger. For å ha et velfungerende samfunn, er det dessuten viktig at man har arenaer der folk fra ulike samfunnslag møtes. 5

6 Det er fylkeskommunen som skal ha ansvaret for å drive den videregående skolen. Senterpartiet er garantisten for en desentralisert skolestruktur og et bredt utdanningstilbud i hele fylket. Fylkeskommunen må arbeidet for at det skapes flere lærlingplasser både i arbeidslivet og i offentligsektor. Tilgang på kompetanse er viktig for utvikling av samfunnet og næringsliv. Vi må sikre at utdanningen i fylket er tilpasset samfunnet og næringslivets behov og støtte opp under tiltak som sikrer at unge etter endt utdanningsløp bosetter seg og får arbeid i Sør-Trøndelag. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - - Videreføre nærskoleprinsippet og sikre et bredt og variert linjetilbud i hele fylket. - Arbeidet for å styrke nettskolen. - Arbeide for å styrke lærlingeordningen. - Bidra til samarbeid mellom videregående utdanning og næringslivet for lærlingeplasser og framtidig jobbmuligheter - Utvikle et utdanningsløpet som legger vekt på entreprenørskap og grunnleggende opplæring i bedriftsadministrasjon - Øke lærertettheten i den videregående skolen - Linjetilbudene ved de videregående skolene må tilpasses samfunnet og næringslivets i regionen. - Tilrettelegg for at fagligsterke elver skal kunne ta enkelt fag på høyere utdanning. - Opprettholde et godt tilbud om agronomutdanning for å sikre rekruttering til jordog skogbruksnæringen, og ha et sterkt samarbeid med Skjetlein Grønt kompetansesenter - Bidra til å få flere miljøarbeidere og sosialpedagogisk rådgivere ved samtlige videregående skoler - Legge til rette for hospitering og utplassering på videregående for ungdomsskoleelever, slik at de velger rett utdanningsløp etterpå. - Arbeide for styrke rådgivningstjenesten mellom grunnskole, videregående skole og høyere utdanning - Stille krav om at rådgivere skal ha relevant utdanning. Alle karriererådgivere må få tilbud om relevant kursing. 6

7 Alle elever skal ha en obligatorisk, individuell samtale med karriererådgiver i løpet av avgangsåret på videregående - Arbeide for å styrke gjennomføringen i videregående skolen - Styrke helsesøster ressursen i den videregående skole, i samarbeide med vertskommunen. - Legg til rette for at yrkesfaglærerne skal kunne hospitere i arbeidslivet - Legg til rett for at yrkesaktive med relevant utdanning for skolen kan omskolere seg til pedagoger. - At det må være et reelt pedagogisk alternativ til den offentlige skolen hvis en privat skole skal opprettes, det skal ikke være mulig å profittere på skoler i Sør- Trøndelag. - Samarbeider med næringsliv og universitetsmiljø slik at flere studenter blir i fylket etter endt utdanning. - Prioritere studieretninger hvor det er et jobbmarked lokalt. Kap 4: Næring og nyskaping Sør-Trøndelag har forutsetning for å være internasjonalt ledende på flere områder. Senterpartiet arbeider for at både menneskelige ressurser, teknologikompetanse og naturressurser i regionen skal utnyttes på best mulig måte. Senterpartiet vil arbeide for gi bedriftene i regionen gode og forutsigbare rammevilkår gjennom fylkeskommunens eget arbeid og gjennom påvirkning mot sentrale myndigheter. Tilgang til næringsareal, mulighetene for rekruttering av kompetent arbeidskraft, utnyttelse av FoU og tilgang på kapital er sentralt for utvikling av næringslivet i fylket. Å bidra til utnyttelse av næringsareal og interkommunalt samarbeid om etablering av nytt næringsareal over kommunegrensene vil være viktig for å ivareta blant annet jordvernhensyn. Det må arbeides for å redusere skattemessige vridinger som hindrer effektiv arealutnyttelse. Effektive samferdselsløsninger er avgjørende for næringslivet. Å holde trykk på utvikling av mobildekning, utbygging av fiber og bedre 4G bredbåndsdekning vil være viktig. Tilsvarende gode veiforbindelser, en effektiv godstranport på jernbane og velfungerende havner er avgjørende for konkurransekraften til regionens næringsliv. 7

8 Samarbeid og FoU Fylket har en rekke mindre bedrifter som er små i forhold til sine viktigste kunder. Gjennom samarbeid mellom bedrifter kan bedriftene styrke sin konkurranseevne og utvikle seg til å levere til et større marked både nasjonalt og internasjonalt. Fylkeskommunen har her en viktig rolle som tilrettelegger. Sør-Trøndelag har et unikt teknologi- og forskningsmiljø i HIST, NTNU og SINTEF. Sør- Trøndelag Senterparti vil arbeide for å styrke samspillet mellom regionalt næringsliv og utdanning og forskning. Dette vil styrke regionens næringsutvikling i konkurranse med andre regioner og være viktig for økt kommersialisering av teknologi og økt bruk av FoU i regionens næringsliv. Det er et mål at en større del av bedriftene i regionen utnytter muligheten til å få skattefradrag for FoU-virksomhet gjennom SkatteFunn. Fylkeskommunen kan bidra i å gjøre mulighetene tilgjengelig. Eierskap og tilgang på kapital Lokalt eierskap gir tettere bånd mellom næringsliv og befolkningen, og bidrar til samfunnsperspektivet i næringslivet. Fylkeskommunen kan legge til rette for næringsutviklingen som «tilrettelegger» ved å tilpasse de offentlige tiltak til lokale behov og gjennom samarbeid med næringslivet Til samme tid er det viktig å legge til rette for at flere bedrifter har sitt hovedkontor i regionen. Når beslutningstakerne har sitt utgangspunkt i regionen, viser erfaringene at dette gir ringvirkninger langt utover arbeidsplassene i den enkelte bedriften. Sør-Trøndelag Senterparti arbeide for å få en regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i utnoterte aksjer. Denne muligheten kan gi mindre teknologibedrifter mulighet for å kommersialisere teknologi mht et internasjonalt marked, uten at avkastningen for staten blir nå dårligere enn alternativ plassering. Reiseliv Sør-Trøndelag har gode forutsetninger for reiselivsnæringen med et mangfold av kulturelle aktiviteter, arrangementer og tradisjoner som kan utnyttes bedre. Senterpartiet ønsker at trøndersk matkultur skal være et sentralt satsningsområde og ønsker større samhandling mellom matprodusenter og reiselivsnæringen. 8

9 Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Arbeide for å forsterke samarbeidet mellom lokale matprodusenter og reiselivsnæringen. - At reiselivsnæringen i større grad kan utvikle naturbaserte aktiviteter. - Styrke flyforbindelsen via Værnes, Røros og Ørlandet. - Fortsette arbeidet med satsinger som «perle på en snor» sammen med Fosen kommunene og arbeidet rundt cirkumfirensen i fjellregionen - Bruke kultursatsing og kulturlivet i reiselivssammenheng Landbruk Landbruket er en hjørnesteinsbedrift i fylket. Landbruket i Sør-Trøndelag består av ca landbrukseiendommer hvorav ca i aktiv drift. Hver 4. sørtrønder utenom Trondheim bor på en landbrukseiendom. Utvikling av landbruket er viktig både for de som driver landbruk, og alle andre som bor i fylket. Årlig kjøper bøndene i fylket varer og tjenester for ca. 1.2 milliarder kroner fra lokale håndverkere, transportører og andre næringer. Landbrukets næringsmiddelindustri er største industriarbeidsplass i fylket. Dyrka jord er en ikke-fornybar ressurs, og den er grunnlaget for all matproduksjon, enten det er plante- eller husdyrproduksjon. Med landets begrensede areal for matproduksjon, der dyrket og dyrkbart areal utgjør 3 % av landets totale areal, er det nødvendig med et sterkt jordvern. Vi vil at matjorda skal få et sterkere lovmessig vern, og at jordvern i større grad skal vektlegges i planprosesser og arealplaner. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - Opprettholde et variert landbruk i hele fylket, basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk, og kulturlandskap. - Innrette de fylkesvise virkemidler i landbruket slik at de skaper et mer miljøriktig og klimasmart landbruk. - Bruke Trøndersk Landbruksmelding aktivt og slik at vi får økt produksjon av jordbruksvarer med sikte på økt sjølforsyning - Gi gode rammevilkår til de bedrifter som foredler råstoffet fra landbruket - Bruke verktøyet Oi! Trøndersk Mat og Drikke i begge fylkene slik at selskapet får fortsette sitt arbeid med å utvikle mat- og drikkenæringene i Trøndelag 9

10 Gi Skjetlein videregående skole og Skjetlein grønt kompetansesenter gode rammevilkår for å gi nødvendig kompetanse til landbruket og de grønne næringer. - Utvikle en strategi for å sikre regional anvendelse av den forskningsbaserte kompetansen som særlig er lokalisert i Trondheim. - Satse på målrettede prosjekt innenfor FoU og kompetanse i landbruket - Sikre den planlagte gjennomføringen av de to etablerte prosjektene Kompetanseløft Trøndersk Landbruk og Grønn forskning. - Videreføre mat og/eller landbruk generelt som et tydelig satsingsområde for Regionalt Forskningsfond. - Etablere Landbruk21 Trøndelag som et innovasjonsprogram. - Støtte etableringen av en permanent mathall i Trondheim - Styrke kapitaltilgang og virkemidler gjennom målrettet bruk av virkemidlene innenfor Innovasjon Norge - Ta alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å skape en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri - Stimulere til økt bruk av tre i nybygg. - Utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning, slik at konfliktnivået i landbruket blir reduser - Få på plass forvaltningsplan for ørn Skog- og utmarksressursene Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil arbeide for økt klimavennling verdiskaping på bakgrunn av ressursene fra skogen i samarbeid med aktørene i skognæringa. Trøndelag har et unikt utgangspunkt med en komplett verdikjede innen skog, og mulighetene for økt aktivitet ligger klar. Industrien trenger mer lokalt tømmer og hogsten kan økes betraktelig uten at det vil gå ut over det biologiske mangfoldet. Senterpartiet vil arbeide for å øke aktiviteten i skogbruket og sikre eksisterende skogindustri samtidig som vi vil bidra til å løfte fram nye aktører som kan benytte skogressursen på nye måter. Framtidas mål om lavere fossile utslipp og behov for produkter som kan erstatte mer forurensende materialer vil gi et økt marked for produkter fra skogen. Senterpartiet vil bidra til at dette kan realiseres. 10

11 Senterpartiet vil også bidra til å øke opptaket av CO2 i ny skog gjennom å realisere tiltakene i klimaforliket om satsing på klimaskog i Sør-Trøndelag. Planting av skog på gjengrodde arealer er ett av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene for et bedre klima. Samtidig vil dette bidra til en økt skogressurs for kommende generasjoner. Skog- og utmarksressursene er viktige for klimavennlig verdiskaping, folkehelsen og CO2 binding. Senterpartiet ønsker et samarbeid med forskningsmiljøene og andre næringer for å se på nye måter å bruke utmarka. Bærekraftig bruk av utmarksressursene er det beste vern. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Arbeide for økt verdiskaping i alle ledd i skognæringen. Virkemiddelbruken må vris mot å sikre det grønne skiftet. - Ved hjelp av regionale utviklingsmidler og midler via Innovasjon Norge satse på økt videreforedling av tre og skogsråstoff. - Øke utbygging av skogsbilveier i skogen, for å sikre tilgjengeliggjøring av hogstmoden skog året rundt. - Bidra til at tømmervogntog på opptil 60 tonn og 24 meter får økt tilgang på fylkesvegnettet, både gjennom oppskriving av veger og opprusting av viktige ferdselsårer for næringstransporten. - Bruke skogråstoff som energi i fylkeskommunale bygg, og sikre flisproduksjonen i fylket både til smelteverksindustri og varmeproduksjon i bygg. - Arbeide for at fylkets byggeprosjekter velger tre som materialer. - Ivareta vern gjennom forsvarlig bruk, og sikre at forvaltning og vern går hand i hand. - Innføre differensiert forvaltning av strandsonen, samt areal i tilknytning til vassdrag og innsjøer. - Etablere det nye senteret for forskning på biologisk mangfold i Sør Trøndelag Marine næringer og fiskeri Havbruksnæring som lakseoppdrett har sin opprinnelse i vår region og har gitt og gir store ringvirkninger. Det er et mål at Sør-Trøndelag er havbruksfylket og Trondheim havbruksnæringens hovedstad, også i framtiden. I videre utvikling av oppdrettsnæringen er det viktig å finne løsninger som tar hensyn til andre sjøbaserte næringer, miljø og hensynet til sjøørret og villaks. Bruk av FoU og FoU-resultater er sentralt i dette arbeidet. 11

12 Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Støtte opp om etableringen av Ocean Space Center som navet i utviklingen av Trondheim som marint senter og gjennom dette sikre effektiv utnyttelse for videre utvikling av næringen. - Utarbeide fylkesdelplan for tilgjengelig areal for oppdrettsnæringen. Å sikre næringen tilstrekkelig areal er sentralt for miljø, fiskehelse og utvikling av næringen. - Sikre at kommunene skal få beskatningsmuligheter for bruk av sjøareal - Arbeide for at vern og bruk kan kombineres i Froan naturreservat og landskapsvernområde - Tilby utdanning tilpasset næringens behov gjennom å opprettholde akvakulturlinja på Frøya og utvikle Blått kompetansesenter til en ressurssenter gjennom samarbeid næringsliv, FoU-miljøet i regionen, kommune og fylkeskommune. - Bidra til økt rekruttering innenfor hele verdikjeden for fiskeri- og kystnæringen - Støtte opp og bidra til å utvikle møteplasser som Norfishing og Aqua-NOR slik at Trondheim også i framtiden er det naturlige møtestedet for fiskeri- og havbruksnæringene. - Arbeide for å opprettholde desentralisert mottaksstruktur for fisk i vår region. - At ungdom som vil satse i fiskerinæringen skal få investeringsstøtte gjennom Innovasjon Norge. Kap 5: Kommunikasjon og samferdsel Kollektivtrafikk Senterpartiet vil ha et godt kollektivtilbud, som samtidig er kostnadseffektivt og er tilgjengelig når folk trenger det. Bestillingstransport er et godt alternativ på ruter som går sjeldent og som få benytter seg av i dag. Senterpartiet vil prioritere trafikksikkerhet og bedre fremkommeligheten i hele fylket ved å ha gode, effektive og miljøvennlige løsninger innen samferdsel. Vi ønsker å prioritere helhetlige løsninger både innen person- og godstrafikken. Senterpartiet vil sikre gode digitale løsninger for hele fylket og sørge for at nødvendig infrastruktur er på plass uansett hvor man bor. Vi vil videreføre de offentlige støtteordningene for bredbåndsutbygging, være en pådriver for å bygge ut mobilnettet og sørge for at alle har tv-signaler. I tillegg vil Sør-Trøndelag Senterparti arbeide for at Ørland hovedflystasjon blir ene base for luftforsvaret 12

13 Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Vil få mer godstransport bort fra veg til bane. - Sikre statlige ras og flomsikringsmidler til utsatte vegstrekninger i fylket. - Elektrifisere Trønderbanen til Steinkjer og Meråkerbanen, for deretter å elektrifisere Rørosbanen - Videreutvikle tilbudet på Trønderbanen både nord- og sørover fra Trondheim. - Opprettholde Røros Lufthavn og arbeide for å få Ørland Lufthavn inn på kortbanenettet - Arbeid for å få økt investeringene i statsbudsjettet for å hente inn vedlikeholdsetterslepet på det øvrige fylkesvegnettet, med mål om fastdekke på alle fylkesveger. - Ha en betydelig økning i bevilgningene til gang- og sykkelveier - Videreutvikle tilbudet om «hjem for en 50-lapp» - Arbeide for bestillingstransport i hele fylket - At videreutvikling av bredbånd skjer, slik at alle i Sør Trøndelag får tilgang til fiber - At hensyn til jordvern inkluderes i planleggingen av gang og sykkelveier - At vi ser på mulighetene for å dele opp dagens driftskontrakter slik at mindre og lokale entreprenører får muligheter til å delta i anbudskonkurranser. - At prioritering av drift- og vedlikehold av fylkesveiene ikke bare styres av ÅDT. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil også vektlegge betydningen av veiene ift arbeidspendling, drift og utvikling av næringslivet, samt trafikksikkerhet. - Støtte arbeidet med å få bru over Trondheimsfjorden for å få det vurdert inn i nasjonal transport plan (NTP). Kap 6: Miljø og energi Frisk luft, ren natur og sunn mat er avgjørende for våre liv og livskvalitet. Utgangspunktet for Senterpartiet er at vi skal forvalte våre naturressurser slik at de kommer kommende generasjoner til gode. En god ressursforvaltning omfatter både bruk og vern. Senterpartiet vil støtte opp om en politikk som sikrer miljøvennlige valg både gjennom lokal tilrettelegging, gjennom sentral lovgivning, støtteordninger og skatte- og avgiftspolitikken. 13

14 Sør Trøndelag Senterparti vil: - Støtte opp om å utvikle kompetansesenteret for vannmiljø og villaks på Støren til et nasjonalt senter. - Arbeide for å lempe vernet i vassdrag som bedre muligheten for å gjøre avbøtende tiltak for flom, mindre kraftutbygging i sideelver og bedre fiskeforholdene. - At fylkeskommunen skal søke å ta i bruk nye og effektiv energiteknologi i sine nybygg. - At fylkeskommunen i sin innkjøpspolitikk legger vekt på miljøriktige valg. - At fylkeskommunen har fokus på initiativ for rettferdig handel og videreutvikles som et fairtrade-område Kap 8: Samarbeid nasjonalt, regionalt og internasjonalt Senterpartiet vil at vi gjennom samarbeid skal finne gode løsninger for utvikling i regionen. Som den naturlige regionhovedstaden spiller Trondheim på lag med resten av regionen. De ulike kunnskaps- og kompetansemiljøene i byen skal gjennom forskning i hele regionen bidra til utvikling og innovasjon. Vi vil arbeide aktivt for en nyskapende distriktspolitikk hvor lokalsamfunn tilbyr innbyggerne et godt bomiljø, sikre arbeidsplasser og gode offentlige tjenester. Målet er å bygge livskraftige, stabile og gode lokalsamfunn der folk har omtanke for hverandre, både i bygd og by. Senterpartiets nei til EU-medlemskap er ikke et nei til internasjonalt samarbeid. Vi vil at fylkeskommunen skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette samarbeidet skal ikke alene baseres på økonomisk nytteverdi gjennom varehandel og tjenesteproduksjon, men også ta hensyn til mellommenneskelige forhold og interesser innen felles historie, felles kultur og sosial samhandling. Senterpartiet vil at fylkeskommunen skal videreføre arbeidet med aktivt å legge til rette for at utenlandske bedrifter skal etablere seg i Trøndelag. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - At Trøndelags Europakontor i Brussel videreutvikles - At fylkeskommunen fortsatt deltar aktivt i interregionale prosjekt - Videreføre og utvikle skolesamarbeidet i Midt-Norden. - At det kulturelle og idrettslige samarbeidet i Midt-Norden styrkes. - Jobbe for at flere ungdommer benytter seg av de utvekslingsprosjekt og avtaler som finnes. Det er viktig at ungdommen reiser ut og skaffer seg erfaringer fra 14

15 utlandet. - Fortsatt ha et bredt samarbeid med Norden og EU om forskning og utvikling. Verdens utfordringer påvirker oss, og våre valg skal vi forsvare både overfor fattige deler av verden og kommende generasjoner. Vi må ta vår del av ansvaret for å produsere mat for en økende befolkning, både nasjonalt og globalt. Kravet om reduserte klimagassutslipp må vi klare å møte selv, før vi forventer det av andre. Gjennom styring av markedskreftene skal vi gjøre vårt for å unngå en ny finanskrise lik den som har rammet mange land og enkeltmennesker den siste tiden. En verdenssituasjon preget av folkevandringer på grunn av krig, klimaendringer, forfølgelse og urettferdig fordeling av ressurser gjenspeiles også i befolkningssammensetningen i vårt fylke. Vi skal bidra til inkluderende lokalsamfunn med gjensidige forventninger og forpliktelser uavhengig av menneskers bakgrunn. Målet er mer og ikke mindre solidaritet, forståelse og samarbeid mellom folk, og Senterpartiet sier derfor fortsatt nei til norsk EUmedlemskap. 15

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Styringsgruppa har med dette gleden av å legge fram melding om kystskogbruket 2015 Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter.

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling Næringssamling, Ørland 17.03.2010 Kari Mette Elden Fylkesmannens oppdrag Opprettholde et levende og mangfoldig

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Kystskogbruket - Store muligheter De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 45 % av Norges produktive skogareal - hvorav 42 % hogstmoden skog balansekvantum

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014

HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014 HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014 Prioriterte regionale/lokale næringspolitiske Økonomisk vital og miljømessig

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark Samarbeidserklæring // Fylkesrådet i Hedmark // 2015-2019 2 Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark 2015-2019 God samfunnsutvikling er avhengig av den enkeltes innsats, og samfunnets evne og vilje til

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Tittel: SAKSPROTOKOLL - MELDING OM KYSTSKOGBRUKET 2015 Behandling:

Tittel: SAKSPROTOKOLL - MELDING OM KYSTSKOGBRUKET 2015 Behandling: 1 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09.06.2015 Sak: 55/15 Resultat: Innstilling enst. vedtatt Arkivsak: 15/7982 Tittel: SAKSPROTOKOLL - MELDING OM KYSTSKOGBRUKET 2015 Behandling: Votering: Innstillingen

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Felles fylkesplan for Trøndelag høring

Felles fylkesplan for Trøndelag høring Saksframlegg Arkivnr. 120 Saksnr. 2008/1506-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Odd Arne Bratland Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 - høring Dokumenter i saken: 1 I Felles

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Kulturens plass i et samlet Trøndelag

Kulturens plass i et samlet Trøndelag Kulturens plass i et samlet Trøndelag Karen Espelund Påtroppende fylkesdirektør for Kultur i Trøndelag fylkeskommune Stjørdal 9.3.17 Grunnleggende utgangspunkt: Livet leves lokalt! Gode opplevelser/vaner

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Venstre fylkespartiprogram

Venstre fylkespartiprogram Venstre fylkespartiprogram Landbruk Sør-Trøndelag er landets fjerde største landbruksfylke. Matproduksjonen har melk og kjøtt som hovedproduksjon. Næringa står overfor utfordringer med hensyn til både

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser"

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser Agder Bondelag Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig utnytting av Agders naturressurser" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Nytt fra (Klima- og)

Nytt fra (Klima- og) Nytt fra (Klima- og) Irene Lindblad, 23.10.2013 1 Tittel på presentasjon 7. november 2013 Ny politisk ledelse Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) Politisk

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

ROAN SENTERPARTI PROGRAM

ROAN SENTERPARTI PROGRAM ROAN SENTERPARTI PROGRAM ved kommunevalget 2015 i Roan kommune All næringsvirksomhet i Roan er viktig, både enkeltforetak, små og store arbeidsplasser! Vi har både kraftproduksjon, bygg-og anleggsvirksomhet,

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer