PRODUKTUTVIKLING, BIPRODUKTER I EN SIRKULÆR ØKONOMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUKTUTVIKLING, BIPRODUKTER I EN SIRKULÆR ØKONOMI"

Transkript

1 PRODUKTUTVIKLING, BIPRODUKTER I EN SIRKULÆR ØKONOMI Miljøforum Sept 2015 Advanced materials shaping the future

2 PRODUKT ELLER SIDESTRØM Elkem Solar: Utvikling av en ny prosess: Industrialisere forskning for å lage ren silisium til solceller (Elkem ESS ) Laveste LCA / CO2 utslipp og laveste energiforbruk til solceller Flere rensetrinn i prosess, inkludert en slaggbehandling Velger mest effektive rensemetoder økonomisk og ressursmessig Ny fabrikk og industrialisering i stor skala: Produktstrøm: MT solcellesilisium OG MT ren slagg Størst verdiskapning er i silisium => Dette er hovedprodukt Like stort volum i slagg, med en åpenbar verdi som høyrent materiale Rene råstoffer, ingen tungmetaller, ingen vesentlige sporelementer, ikke organisk Elkem.com/elkem-solar cfp-japan.jp Et så rent materiale spisser problemstillingene mellom sidestrøm og avfall! En 6N Si (99,9999 %w) krever X N slagg 2 Advanced materials shaping the future Miljøforum 2015

3 SIDESTRØMSPROBLEMATIKK? Industrihistorie og utvikling fra problemavfall til sidestrøm til produkt The alkali act, London 1863: Den første loven mot luftforurensning Leblanc-prosessen , fremstilling av soda (natriumkarbonat, Na 2 CO 3 ) 1870-årene var britisk produksjon opp over MT årlig: Tilsvarer utslipp ca MT saltsyregass og MT kalsiumsulfid slam Lovpålagt begrensning i luftutslipp Utviklet vasketårn / absorpsjonstårn Lager klorgass => blekemiddel Klor blir i løpet av kort tid hovedproduktet og økonomisk bærer for prosessen Etter 1. verdenskrig utkonkurrert av Solvay-prosessen (sode) og saltelektrolyse (klor) 3 Advanced materials shaping the future Miljøforum 2015

4 WIDNES, CHESHIRE UK, SENT PÅ 1800-TALLET 4 Advanced materials shaping the future Wikipedia: Widnes

5 Wikipedia: Burj Khalifa recortado SIDESTRØMSPROBLEMET Elkems egen historie: Microsilica fra avfall til industrisuksess, fra 1980 og senere Produktutviklingen var fra ca 100 ideer til ca 10 produktstammer I dag flere forskjellige markedsområder Burj Khalifa, Dubai: MT Elkem Microsilica 5 Advanced materials shaping the future Miljøforum 2015 Wikipedia (James Muspratt)

6 RESSURSBRUK FOR ET NYTT PRODUKT Utgangspunkt Basiskarakterisering, utlakingstester, materialkarakterisering, fasekartlegging Låse prosess og sammensetning etter hvert som bedriften kjøres inn Kunnskapsbygging med utgangspunkt i egenskaper fra testene: Litteratursøk, rapporter => internasjonalt vekstområde Silisium til landbruk* Inkubasjonstester, 2 ½ år, effekter som følge av kornfinhet Nasjonal registrering som kalkingsmiddel, datablad, anvendelsesblad Fibrighet Sporelementer, tungmetaller 3 mndr prøvetaking fra løpende drift PSI Product safety information / produktsikkerhetsblad REACH-registrering, inkl innarbeidelse i dossier Applikasjonstester 3-årig Feltforsøk, korn, Drivhusforsøk, agurk, Spredeforsøk i landbruk, andre tester 6 Advanced materials shaping the future Miljøforum 2015

7 EU-INNARBEIDELSE NØDVENDIG? Fra nasjonal godkjenning til leveranse til flere land Mulig rute gjensidig nasjonal godkjenning (bilaterale avtaler) Ikke valgt pga antagelse om flere involverte land Innarbeidelse i EU Gjødselslovgivning (EC 2003/2003) EC Regulation 463/2013 innarbeider kalkingsmidler i gjødselsloven Vårt materiale passer ikke i loven per i dag, må opprette ny klasse / nytt stoff Leverer dossier iht komiteens fremgangsmåte (Nov. 2013), presenterer underlaget Vanskelig å få gjennomslag i komitémøte. Politikk og vanskelige avveininger? Behandling skyves på i møter via gjentatte spørsmål Internt ressursspørsmål deltar ikke i møtene, representert ved Mattilsynet Eksempel: Formalavklaring fra norske myndigheter: Biprodukt og ikke avfall Vurdering Miljødirektoratet: Biprodukt (9.3.15) Komiteen er ikke i tråd med sine egne krav og fremgangsmåte for endring Komiteens medlemmer diskuterer sirkulær økonomi seg i mellom 7 Advanced materials shaping the future Miljøforum 2015

8 NYTT PRODUKT TIL ET NYTT MARKED For Elkem: Svært utfordrende i forhold til andre aktiviteter Samtidig starte en ny fabrikk og industrialisere en ny prosess! Elkem må fokusere det andre hovedproduktet kost, kvalitet, kapasitet, inntekt Er ikke en leverandør til landbruksmarkedet og parallelle markeder Men Elkems microsilica var en tilsvarende utvikling (viktig for Elkem i dag) Dagens krav: En trippel høna og egget Vanskelig å investere i prosesseringsanlegg uten kjent markedsverdi Vanskelig å teste et materiale uten dokumentasjon (..put in the market..) Vanskelig å dokumentere produktverdi uten konsistent materiale fra prosessering Utfordring å vise kortsiktig økonomi i et slikt prosjekt! Kort- / langsiktighet i prioritet innen konsernutvikling / produktutvikling Vanskelig å vite hvor mye som skal investeres i forsøk, tester, underlag Har fått store resultater med en minimal innsats 8 Advanced materials shaping the future Miljøforum 2015

9 C Blok et al., Proc. IS on Growing Media & Soilless Cultivation, Acta Hort. 1034, ISHS 2014 Anne Erstad 9 Advanced materials shaping the future Miljøforum 2015

10 KONKLUSJONER - INNSPILL Kompliserte, ressurskrevende utviklingsarbeide Kartlegging, REACH eller PPoRD, PSI / SDS, variabilitet/stabilitet Ukjent økonomi i satsning for full karakterisering og registrering Ressurs- og tidskrevende å verifisere produktet usikkerhet i forsøk (klima..) Må ha mellomløsninger for å ivareta volumstrømmen (lagring, håndtering, anvendelse) God støtte fra myndighetsorganer Mattilsynet Sentralt for oss registrering, oppfølging mot EU, deltagelse i komitemøter Miljødirektoratet Avklaring juridisk vurdering biprodukt, støtte i prosessen EU og EU-baserte prosesser (eks REACH) Vanskelig prosesser, avhengig av støtte (finansielt og representasjon) for å fremme Støttemiddelapparatet betraktelig utviklet i løpet av de senere år NFR, Regionale forskningsfond, Skattefunn, mv 10 Advanced materials shaping the future Miljøforum 2015

11 LÆRINGSVERDIEN I HELT NYE PRODUKTER Må følge materialegenskapene Introduserer andre bransjer, modeller, tankebaner Alternative markedsmekanismer, ser nye muligheter Ville dette vært enda vanskeligere for en annen bedrift? Konserninterne ressurser System for innovasjonshåndtering Prosjektmuligheter Spørsmål? 11 Advanced materials shaping the future Miljøforum 2015 Anne Erstad