Østfold Historielag. Hefte 77 Nummer Løssalg kr 100,- Utgitt I samarbeid med 2013-gruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold Historielag. Hefte 77 Nummer 1 2013 Løssalg kr 100,- Utgitt I samarbeid med 2013-gruppa"

Transkript

1 Østfold Historielag Hefte 77 Nummer Løssalg kr 100,- Utgitt I samarbeid med 2013-gruppa

2 issb opplag: 1200 Redaksjonskomité: Berit Hogseth, tlf mobil: e-post: Jens Bakke, tlf Lars egeberg, tlf Anne Haakaas, tlf trond svandal, tlf abonnement Østfold historielag Kasernegaten 47, 1632 gamle Fredrikstad tlf (mand ) e-post: Bankgiro: nummer pr. år, pris kr 120,- fritt tilsendt Grafisk design: Byline as, halden trykk: Krona trykk, Moss WiWar nr ek wiwar after woduride slik begynner den lengste og viktigste runeinnskriften på urnordisk. innskriften er ristet på tunesteinen som sto innmurt i kirkegårdsmuren ved tune kirke. Dette er også den første skriftlige melding vi kjenner fra en østfolding til hans samtid og etterslekt. Men Wiwar eller Vi som han antagelig ville hete i dag, kunne umulig forestilt seg at de runene han ristet, skulle leses 1600 år senere med begeistring og forundring. tolkningene av innskriften har vært mange og forskjellige bortsett fra de første fire ordene: ek Wiwar after Woduride «Jeg, Vi, til minne om Vodurid» Da Østfold historielag for 40 år siden bestemte seg for å gi ut et medlemsblad, syntes det som en god ide å gi bladet navn etter den første skrivende østfolding. Men laget valgte den urnordiske versjonen av navnet det var mer kraft i det. Dagens Wiwar skrives ikke i stein og vil neppe leses om 1600 år. Men bladets skiftende redaksjoner håper det fortsatt vil begeistre de som leser det. Forsideillustrasjoner: Grafisk idé ved elever på Glemmen videregående skole, medier og kommunikasjon, vg 2, Bakside: Detalj av tune arbeiderpartis Kvinneforenings fane fra 1907.

3 INNHOLD Wiwar nr , hefte 77 Tanker rundt et jubileum Tanker rundt et jubileum 3 Veien mot Kvinnelige pionerer i utdanningens tjeneste 15 Katti Anker Møller mødrenes og barnas forkjemper 19 Når guttæne blir gærne, må jentene vite å passe seg 26 Sarpsborg og Omegn Kvinneråd 29 Kvinnene og krigen 34 Martha Frederikke Johannessen, stortingskvinne fra Torsnes 36 Abortsaken hva gjør man når prevensjonen svikter 39 Kvinnebevegelsen på 70-tallet nasjonalt og lokalt 41 Kvinner i Østfoldpolitikken 43 Hvert år har sine jubileer og minnemarkeringer, noen små og noen store. I år feirer vi at det er hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett. Hundre år er ikke lang tid i historisk sammenheng. Dette lovvedtaket 11. juni 1913 er viktig ikke bare fordi det var en seier i kvinnenes kamp for like rettigheter, men fordi det ga alle norske borgere over 25 år, fattig som rik, mann som kvinne, den samme rett til å stemme. For første gang var vi alle like for loven. Den prosessen som startet 17. mai 1814 da Norge tok skrittet fra å være en del av et opplyst enevelde til å bli et folkestyre, var fullbrakt. På nyåret 2011 ble jeg spurt av Marit Ekeberg Krog om å være hennes varamann i en selvoppnevnt gruppe Østfoldkvinner som ønsket å bidra til en lokal markering av det kommende jubileet for kvinners stemmerett. Vi skulle representere Østfold Historielag i gruppa. Dette utløste tanken om et temanummer av Wiwar som ØHs bidrag til markeringen. Under arbeidet prøvde vi å holde fast ved at jubileet gjaldt kvinnenes rett til å stemme og ikke kvinnesak generelt stemmeretten var bare én av de sakene kvinnesaksforeningene arbeidet for. Det viste seg imidlertid fort at de forskjellige sakene var så knyttet til hverandre at det var umulig å snakke om det ene uten å komme inn på det andre. For Wiwar-redaksjonen var i tillegg historien før 1913 minst like interessant som historien de siste hundre år. Jakten på kilder viste at kvinnehistorien er sørgelig forsømt i norske historieverk. De lokale historielagene og privatpersoner har derimot i medlemsblad og bøker tatt vare på historien om den vanlige mann og kvinne, noe vi nå har hatt glede av. Det har vært et nært samarbeid med 2013-gruppa hvor spesielt Liv Åsta Nielsen har vært behjelpelig med å samle stoff. I tillegg har redaksjonen mottatt store mengder stoff fra lokallagene; noe er skrevet for anledningen, noe er tidligere publisert. Vi har sitert, klippet og lånt over en lav sko. Noe er gjengitt i sin helhet, men store mengder er det ikke blitt plass til. Derfor vil noen sikkert savne noen eller noe i det heftet som nå foreligger. Vi håper likevel Wiwar også denne gang skal ha noe for enhver. Hyggelig lesning og et engasjerende jubileumsår ønskes av Wiwar-redaksjonen og 2013-gruppa ved Berit Hogseth 3

4 Berit Hogseth Veien fram til 1913 Ideene om like rettigheter for alle mennesker oppsto under opplysningstiden i de siste tiår av 1700-tallet. Disse tankene ble nedfelt bl.a. i USAs uavhengighetserklæring fra 1776 og den franske menneskerettserklæringen av Hvorvidt kvinnene ble omfattet av den franske revolusjons slagord Frihet, likhet og brorskap skal være usagt. Men kvinnene, spesielt Pariserkvinnene, deltok aktivt både under marsjen mot Bastillen i 1789 og senere mot Versailles. Kvinnesakskvinnenes viktigste våpen var nok likevel pennen. 4 Norge fikk en av Europas mest liberale konstitusjoner på det tidspunkt. Som eksempel kan nevnes Olympe de Gouges: Erklæring om kvinnens og borgerinnens rettigheter i 1791 og Mary Wollstonecraft: Tanker om døtres oppdragelse i 1787 og Et forsvar for kvinnens rettigheter i Hundre år senere delte norske kvinnesakskvinner sine tanker med hverandre gjennom tidsskriftet Nylænde, som Norsk Kvinnesaksforening utga regelmessig hver fjortende dag fra Veien til stemmerett. Da Eidsvoll-mennene møttes våren 1814 for å gi Norge en grunnlov, var den nordamerikanske og den franske forfatningen blant de viktigste inspirasjonskildene. Forsamlingens arbeid resulterte i at Norge fikk en av Europas mest liberale konstitusjoner på det tidspunkt, ikke minst fordi den ga stemmerett til alle eiere av matrikulert jord. Totalt ga dette stemmerett til 40 prosent av alle menn over 25 år, hvilket ville si ca. 20 prosent av den voksne totalbefolkning. I realiteten fikk det liten betydning; det var fortsatt embetsmennene og de store eiendomsbesitterne som styrte landet. Utover på 1800-tallet vokste den norske befolkningen. Veksten var størst innen den eiendomsløse delen av befolkningen. Dette førte til at den prosentvise andel av stemmeberettigede regnet av hele befolkningen, sank ned mot 7 prosent ved midten av århundret. Først i 1884 ble stemmeretten utvidet til å omfatte menn som betalte skatt av en viss størrelse. Fjorten år senere, i 1898, ble allmenn stemmerett for menn innført. Men det skjedde mer i Dette året stiftet Gina Krog og Hagbart Berner Norsk Kvindesaksforening. Ganske raskt ble det klart at det hersket uenighet i foreningen om hvordan en av deres viktigste kampsaker, nemlig stemmerettssaken, skulle angripes. En sen høstkveld i 1885 kom Gina Krog på besøk til Anna Rogstad. «Vi

5 maa i denne kveld faa stiftet vor forening for stemmerett! Kvindesagsforeningen tør ikke ta kravet om stemmerett op paa sitt program», sa hun i følge Anna Rogstad. Og slik ble det. Senere samme kveld på hybelen til Anna Holsen, ble Kvindestemmerettsforeningen stiftet. Året etter ble forslaget om stemmerett for kvinner for første gang lagt fram for Stortinget. Forslaget om den grunnlovsendring som var nødvendig for at kvinnene kunne stemme, ble grundig behandlet i Stortinget i Det ble avslått slik det ble i de etterfølgende Storting. I stedet ble kvinnenes stemmerett innført trinnvis etter samme mønster som for mennenes vedkommende. I 1913 var tiden endelig moden. Klokken ti om kvelden 11. juni vedtok et enstemmig Storting å utvide Grunnlovens 50 fra «Stemmeberettigede ere norske Borgere der have fyldt 25 Aar» til «Stemmeberettigede ere norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar» et tillegg på tre små, men så betydningsfulle, ord. Nye lover ga økt frihet. Grunnloven av 1814 nevnte ikke kvinnene bortsett fra de kongeliges stilling. Sivile forhold ble fortsatt i det vesentlige regulert av Christian Vs lov. Etter denne var både gifte og ugifte kvinner umyndige, dvs. uten råderett over eiendom. Faren var døtrenes verge til de giftet seg og ektemannen overtok det samme ansvar. Alt konen brakte inn i ekteskapet, arvet eller tjente, ble disponert av ektemannen. Enker var myndige, men boet var sjelden stort nok til å gi økonomisk handlingsfrihet i vesentlig grad. Det fantes imidlertid unntak. Maren Juel ( ) ble enke to ganger, og for hvert ekteskap vokste formuen. Hennes ektemenn hadde bestyrt eien dommene fornuftig; det samme hadde hun selv gjort i sine to perioder som enke. Maren Juel skal ha vært Norges rikeste kvinne i sin tid. Da hun døde, etterlot hun seg ingen barn, men en enkemann og et testamente som begunstiget hennes nevøer og nieser. Godset som da i Stemmeberettigede ere norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar. Maren Juel ( ) ble enke to ganger. Hun forvaltet sin arv med kløkt og innsikt og ble sin tids rikeste kvinne i Norge. det vesentlige besto av Hafslund og Borregård, var stort og komplisert, og det tok 30 år før boet var gjort opp. Fra 1845 fikk ugifte kvinner over 25 år myndighet som mindreårige mannspersoner mellom 18 og 25 år, dvs. at de fikk hånd om sin eiendom, men at kjøp og salg måtte godkjennes. I 1863 fikk ugifte kvinner full myndighet, noe de gifte kvinnene fikk først i Inntil ny lov av 1854 ga kvinner og menn lik arverett, var sønnenes lodd ved arveskifte dobbelt så stor som døtrenes del. Mot slutten av 1800-tallet var altså kvinnenes situasjon en helt annen enn ved begynnelsen av århundret. Men én ting er hva loven tillot, en annen ting er hva som var akseptert etter samfunnets mange uskrevne lover for den enkeltes sosiale klasse. Arbeidslivet. I det gamle bondesamfunnet arbeidet alle som var i stand til det, for gifte kvinners vedkommende i hjemmet. Hun hadde det fulle ansvar for å administrere husholdningen enten den var liten eller stor. Også i arbeiderklassen var den gifte kvinnens arbeidsplass i hjemmet, selv om hun også kunne hjelpe til i ektefellens arbeid. Lønnsarbeid var forbeholdt ugifte kvinner; det var bare ren nød og sult som tillot kvinnen å forlate hjem og barn for inntektsbringende arbeid. Det var lite penger i omløp; de fleste husholdninger var i det vesentlige selvforsynt, og store deler av lønna var gjerne omregnet til verdien av kost og losji og tøy til et par kjoler eller skjørt og bluse. Den største yrkesgruppen både i by og land var tjenestejentene. Fra 1842 fikk ugifte kvinner og enker eller skilte over 25 år rett til å drive handel. Men allerede i 1810 fikk Mathea Lowum i Fredrikstad kongelig bevilling til å drive handel med de ting hun selv forarbeidet. 1 Ved unionen med Sverige i 1814 ble dette borgerbrevet slettet, men fire år senere fikk hun utstedt nytt borgerbrev av Carl Johan. 5

6 Aktieselskabet Norsk Gardinfabrik, Fredrikshald ble stiftet i Foto fra Kantesalen stammer fra et album utgitt av fabrikken. Foto utlånt av Aase Larsen, Halden / fotograf ukjent. 6 all søm alene utgjorde halvparten av industriarbeidsplassene for kvinner. Fra 1866 fikk ugifte kvinner og enker samme rett som menn til å drive håndverk. I statistikken blir håndverk og industri slått sammen og viser da at dette var det tredje største kvinneyrke på landsbasis, og sysselsatte i prosent av alle kvinner i lønnet arbeid. Selv om kvinner søkte seg til de fleste industrigrenene, sysselsatte tekstilindustrien langt de fleste. Industri, sy stuer og hjemmesøm medregnet, utgjorde all søm alene halvparten av industriarbeidsplassene for kvinner. Det er ingen grunn til å tro at andelen var lavere i Østfold. Jordmødre. Jordmorutdanningen ble Norges første formelle utdanning for kvinner. I København ble det opprettet en fødselsstiftelse med jordmorskole i 1761, og allerede i 1766 ble de første norske kvinner sendt dit for opplæring. Norge fikk egen jordmorutdanning ved fødselsstiftelsen i Kristiania fra Fra slutten av 1600-tallet var det i byene legene 2 og på bygdene presten 3 som hadde ansvaret for undervisningen av jordmødre. Jordmødrene fikk også ansvar for koppevaksinasjonen som var tatt i bruk i Norge fra Sokneprest Thorkild Aschehoug i Rakkestad uttrykker i sin innberetning i 1817 bekymring over at prestegjeldet ikke har noen vaksinatør. I slutten av 1818 kan Aschehoug imidlertid meddele stiftsdireksjonen i Christiania at han har funnet en kvinne som er både passende og villig til å begynne på jordmorutdannelsen. Ragnhild Eliasdatter, senere Olsen, fikk sin jordmorattest fra det medisinske fakultet i Christiania i slutten av Fra 1820 og i nærmere 50 år var hun jordmor og vaksinatør i Rakkestad. Den norske jordmorforening ble stiftet i 1908 med Ragna Marie Huser fra Rødenes som sin første formann, et verv hun beholdt i over 20 år.

7 Ida Korseberg med gåseflokken ca «Jordmor-dammen» skimtes bak til venstre. Foto utlånt av Solveig Korseberg / fotograf ukjent. Ragna Huser var født i 1872 og tok sin jordmoreksamen i Jordmødrene nøt stor respekt og anseelse i lokal samfunnet. Det knytter seg også mange historier til dem. I Torsnes hvor Ida Korseberg var jordmor fra 1900 til 1942, var det ikke storken som kom med spedbarna. Der visste alle barn at de ble hentet i «jordmor-dammen» på Korseberg. 5 Alma Hellgren var registrert som jordmor i Tistedalen allerede i folketellingen i Da hun ble enke tolv år senere, tok hun opp igjen yrket. Hun startet også en liten fødestue i det lille huset hvor hun bodde. Denne drev hun i nærmere 30 år til hun falt for aldersgrensen. I Tistedalen ble det et munnhell at man var ikke ekte tistedøl hvis man ikke var tatt imot av jordmor Hellgren. 6 Det var ikke uvanlig at jordmødrene fortsatte i stillingen selv om de giftet seg, antagelig fordi det ble regnet som deltidsstilling uten fast arbeidstid. Sykepeleiere. Sykepleierutdanningen kom i gang rundt hundre år senere i det vesentlige takket være Cathinka Guldberg, født i Christiania i I 1866 dro hun til Kaiserwerth i Tyskland for å utdanne seg til diakonisse. To år senere, 28. november 1868 opprettet hun Diakonisseanstalten, senere Diakonissehuset, på Grønland, og med én elev startet hun Norges første sykepleierutdanning. I 22 år var det også landets eneste. Cathinka Guldberg gjorde avtale med Rikshospitalet om at diakonisser skulle ta ansvaret for sykepleien der; etter hvert ble slike avtaler inngått med sykehus i landet forøvrig, og på den måten var Cathinka Guldberg med på å forsyne hele landet med kvalifiserte sykepleiere. Både søstrene ved Amtsykehuset i Fredrikstad og ved Moss syke hus var nok utdannet ved Diakonissehuset. Norges Røde Kors ble stiftet 1865 som «For- man var ikke ekte tistedøl hvis man ikke var tatt imot av jordmor Hellgren. 7