FRIVILLIGSENTRALEN SKI KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRIVILLIGSENTRALEN SKI KOMMUNE ÅRSMELDING 2011"

Transkript

1 FRIVILLIGSENTRALEN SKI KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 Frivilligsentralens styre MEDLEMMER Jens Døvik (Kirken, leder) Tove Pedersen(Aktivitør K3, nestleder) Ola Øygard (Politiker) Roar Bjørn Larsen (Kiwanis, Ski) Anne M Andersen(Røde kors) John Holmstrand (Frivillige/Jernbaneveteraner) Kirsten Grøstad (Daglig leder) sekretær VARAMEDLEMMER Unni MW Langen (Kirken) Aina Wold Mørk (Bestillerktr.) Einar Stein Haugen (Politiker) Helge Aas (Kiwanis, Ski)) Astrid Kahrs (Røde kors) Odd Borgenholt (60+ Langhus) Frivilligsentralen var også i år 2011 underlagt virksomhet Administrasjon/IKT. Ved siden av styret var nærmeste leder for daglig leder, som er ansatt i 70 % stilling, virksomhetsleder Administrasjon/IKT, Hans-Gunnar Karlsson. Sentralen driftes med midler fra Kulturdepartementet og Ski kommune, et budsjett som drives i balanse. Årsmøte ble holdt 13.april Utvalg for tjenesteutvikling var Årsmøtet. Det ble holdt 4 styremøter i Daglig leder orienterte i år 2011 om Frivilligsentralen og dennes tjenester for - Ca 30 ansatte Nav Ski - Ca 90 Konfirmanter 2011, fra Ski menighet ved treff i kirken og senere på kurs v/fvs - Follo Kvalifiseringssenters elever (ca 40flyktninger/innvandrere) - Elever IKT-/Servicefag (30 p), Helse- og sosialfag (16p) og Barne- og ungdomsarbeiderfag (17p)- alle v/drømtorp vgs. Ski - 4 Ergoterapi studenter Oslo og UMB Ås, m/praksisplass Ski kommune - Demenskonsulent Ski kommune - Frisklivskonsulent Ski kommune (+vikar) - Reise- og hyggeklubben, Ski (ca. 30 p) - Siggerud pensjonistforening (ca. 35 p) - Ås Frivilligsentral sin ny-oppstartede Ved-gruppe + leder (7 p) - Deltakere Datakurs Drømtorp vgs og Fotokurs Langhuset i regi av frivillig (107 p/ 40 p) - Røde kors kontakt for flyktninger i Ski

2 Daglig leder har deltatt ved - 4 heldags Nettverksgruppe-møter. Fora for ledere av Frivilligsentralene i Follo, Asker og Bærum oppnevnt/satt sammen fra Kulturdepartementet. Møteansvar/-sted for gruppen går på omgang. Planlegger felles styreseminar i Asker, mai Regionskonferanse for Frivilligsentraler Region 1, Olavsgaard - 2 dager høst. Opplegg for leder av frivilligsentralene og et styremedlem fra hver sentral. Nestleder i styret deltok sammen med daglig leder. - Kompetansehjulet Follo opplegg for forebygging brukere som har vært på rehabilitering (Sted Finstadtunet). Samt Seminar Kultur for helse, UMB februar års jubileet Røde kors Ski Daglig leder Frivilligsentralen var i år 2011 deltagende i opplegg og gjennomføring av møter/tiltak ved: - 4 Nettverksgruppemøter for ledere av sentralene i Follo, Asker og Bærum - Arbeidsgruppen for forebyggende arbeid eldre hjemmeboende i Ski kommune m/sikkerhetsukeopplegg - innhold; Stand Ski Storsenter, Møteprogram om Møteplasser før og nå v/historielaget, Turopplegg i Hebekkskogen m/brukere og elever v/helse og Sosial-fag som medhjelpere, 2x bilførerkurs 65+, Info lokalavis vedr. Brannvarslerdagen 1.desember - Livsglede for alle -opplegg med; Tur for eldre hjemmeboende i samarbeid med elever fra Helse- og sosialfag til Gamlebyen i Fredrikstad og Besøk m/orientering ved Natur, kultur og helsesenteret Sem i Asker med de samme elevene og deltakere mandags-turgruppe FVS, tur rundt Semsvannet. Under samme prosjekt har elever fra Ski ungdomskole hatt ansvar for bevertning v/julekonsert 2011, arrangert av Follo seniororkester & Frivilligsentralen bevertning og underholdning før jul ved Finstadtunet bo- og rehabiliteringssenter. Vestråt Barnehage, Ski deltok med 15 små Lucia er på Julekonserten. - Sorggruppesamarbeid/koordinator lokaler, kursdeltakere fra hele Follo. - Prosjektgruppe-medlem Frisklivssentral i Ski. - Pusterommet kafé (en innbygger i Ski ønsket/meldte behov for en stille kafé i Ski sentrum. FVS leide eksisterende lokaler i sentrum 2 kvelder/måned m/midler fra Lions Ski og Langhus-Siggerud, Sanitetsforeningen Ski, Ski menighetsråd, Røde kors Ski, Ski Rotary ). Evaluert til ikke aktuelt å fortsette med etter 7 åpne kvelder. - Seniorsurf-Dag-arrangement (i samarbeid med Seniornett Norge, Drømtorp vgs og Ski Bibliotek) Åpningsseremoni for Norgesarrangement fra Drømtorp vgs. - 8 Konfirmanter underholdt m/sang Finstadtunet bo- og rehabiliteringssenter, Solborg og Langhus bo- og aktiviseringssenter. - Stand Verdensdagen for Psykisk helse i oktober v/folloklinikken. - Presentasjon frivillige til beboere i institusjoner som besøks-/turvenner. - Ansvar for Åpent hus i Ski Rådhusteater foajé for samtalebehov og/eller skrive i Kondolanseprotokoll etter 22.juli-katastrofen. Sørge for bemanning med frivillige hver dag uken etter. - Videreformidling penger fra privatperson til ved-innkjøp 4 brukere i kuldeperioden vinter 2011 og fra samme person ble det bevilget penger til fordeling 4 aleneforsørgere før jul. - Videreformidling penger fra kvinnelosje til aleneforsørger med 1 barn fast 2 g i året.

3 Daglig leder hadde ansvar for opplegg for gjennomføring slik at 10 p/gj.sn. ukentlig har fått dagligvarer brakt hjem. Tils. Brukte 30 p tjenesten 6 p/gj.sn. ukentlig har deltatt i data-/internettopplæring Kirkeveien 3, 1-1. For tils. 39 p 6 p/gj.sn. ukentlig har deltatt i fast tur-(stavgangs)gruppe. Tils. har ca. 12 p brukt tjenesten Andre oppgaver; - Daglig drift/rekruttering av frivillige. - Hjembesøk brukere og presentasjon av frivillig/bruker i hjem eller institusjon (flyktninger fra Follo kvalifiseringssenter/personer m/samfunnstjeneste har bl.a. vært besøksvenner i institusjon med stort hell!). - Sammenkomst for de frivillige, (ca 85 personer deltok 2011). - Turgruppen «Den gyldne spaserstokk - 23.de-sesong-markering på Langhuset (ca 40 medlemmer deltok) - Spaserstokken er nå tilbakeført pensjonistforeningene! - Barnevakt-/besøksvenn-kurs hvor 28 konfirmanter deltok, februar Alle fikk godkjente oppdrag m/10 timers sosiale oppgaver (sang/barnevakt/raking). - Vedprosjekt m/12 hjelpere ga 870 sekker ved i 2011 veden ble gitt bort/kjørt ut til 49 personer med vanskelig økonomi (15 stek pr husstand) - aleneforsørgere prioritert. Noen sekker ligger igjen til tørk etter en våt sommer/høst! - Koordinert ved-innkjøp tidl. vinter til 5 familier med gavepenger fra 1 enkeltperson. - Koordinering av dagligvarehandel-opplegg (1 frivillig ringer brukere for handleliste, 2-3 frivillige pakker varene, den 4. frivillige&2 hjelper kjører varene hjem til brukere. - Koordinering kurs videregående skole (Drømtorp) for deltakere data-/internettundervisning hvor 107 seniorer (55+) deltok vår/høst Elevene fra IKT- og tilrettelagt fag Drømtorp vgs var ansvarlige v/seniorsurfdagen 2011 m/30 fremmøtte seniorer. - Koordinert /gjennomført opplegg med 12/16 elever HS-fag Drømtorp vgs og brukere fra institusjoner og dagsentere til; Tur i Hebekkskogen m/bål og kaffe i Sikkerhetsuka 2011, nyttårsfest for 25 hjemmeboende enslige eldre med midler fra overskudd Follo Seniororkester-konsert i Ski Rådhusteater, høsten Koordinert 15 elever fra Ski ungdomsskole til underholdning/bevertning av egen bakst ved Finstadtunet før jul. - Koordinering gratis økonomisk rådgivningstjeneste for noen få personer. - Lesegruppe m/5-6 deltakere. - Koordinert Foto-kurs for 40 personer med frivillig lærer. Koordinering av 1-1 oppdrag/følgeoppdrag er en stor tjenesteandel for sentralen, det er nesten daglige forespørsler rundt dette. Ca 400 personer brukte Frivilligsentralens tjenester i løpet av 2011.

4 Frivilligsentralen har i 2011 hatt et godt samarbeid med: Veteranlauget Jernbanens idrettslag - uvurderlig hjelp til årlig ved-prosjekt! Grønt Miljø AS videreformidlet om sentralens gratis ved-tjeneste", så sentralen fikk gratis virke etter hogst-oppdrag. Vevelstadåsen boligsameie som ga tømmer/hugst for videreforedeling til sentralens brukere. DET ble mye ved! Driftsavdelingen Ski kommune som kjørte tømmer/ved til lagringsplass og som også bekostet strøsingel som ble kjørt ut til eldre og uføre. Lagret hos Kiwanis Ski. Kiwanis Ski - for utkjøring av 42 bøtter m/strøsingel, som svømmehjelpere til bruker FVS og for transport av handicapet ungdom til sjakk-møte hver uke. Dagsentrene i kommunen for julemesseopplegg, samarbeid om tur- og enkeltoppdrag. Aktivitør og frivillige Kråkstadtunet for kakebaking før jul Hjemmetjenestene for følge-/besøksvenn-/vaktmester - og handleoppdrag. Helsesøster - for deltagelse i kurs for konfirmanter og for samarbeid om familier som trenger barnepass/nettverk. Bestillerkontor og avd. helse (rehab) for oppdrag som besøksvenn/følgehjelper og div. småreparasjoner samt oppsetting av hjelpemidler til hjemmeboende brukere. Kvinneloge for tildeling av midler til aleneforsørger i varig vanskelig livssituasjon. Sanitetsforeningen Ski for enkeltoppdrag og pengestøtte til vanskeligstilte, samt deltakelse i kafé-prosjekt våren Reise- og hyggeklubben Ski for trygge turopplegg og forebygging av ensomhet. Pensjonistforeningene i Ski/Siggerud/Langhus 60+for turgrupper- og møtedeltakelser. Røde Kors for deltakelse i kurs for konfirmanter, besøksvennssamarbeid samt deltakelse i kafèsamarbeid våren 2011 Menighetens Hobbyklubb for samarbeid/ivaretakelse av brukere til sosialt samvær og deres bruk av elever fra Drømtorp-elever til praktisk oppdrag/ filmfremvisning. Ski bibliotek for deltakelse Seniorsurf-dag og koordinering frivillige til Leseombudstjeneste i kommunens institusjoner. Kriminalomsorgen Akershus for formidling av personer i samfunnstjeneste til besøksvennstjeneste, snømåking, hagehjelp og vedutkjøring i Norsk Maskinservice AS som bidrar med rimelige sekker, gratis paller og hjelp til utstyr/reparasjon under sentralens årlige vedprosjekt-opplegg. Felleskjøpet Holstad takkes også for gratis paller til lagring av vedsekker i Menighetspedagog og Ungdomsarbeidere Ski menighet for samarbeidet rundt årets konfirmanter. Ski Menighetsråd for deltakelse i kafé-samarbeid våren Lions Ski og Lions Langhus-Siggerud for deltakelse i kafé-samarbeid våren Rotary Ski for deltakelse i kafé-samarbeid våren Follo Seniororkester for flott Konsert i Ski nye kirke dessverre med dårlig publikumsoppslutning. Vestråt barnehage m/lucia-opptreden under Julekonserten i Ski nye kirke. ØB lokalavis med flott og stadig profilering av sentralen. TV8 Follo for oppmøte og synliggjøring av sentralens tjenester. Rema 1000 Ski for god støtte v/ handling til hjemmeboende hver uke. Flyktningkonsulentene, ønske for mer opplegg/samarbeid for sine brukere.

5 Sentralen hadde 106 ENKELTPERSONER som faste frivillige i løpet av året. I tillegg kommer; 33 gode kontaktpersoner i lag/foreninger/næringslivet. 28 konfirmanter, 25 elever fra Ski ungdomsskole, 30/30 elever ved IKT og Servicefag og 12/16 elever ved Helse- og sosialfag, Drømtorp videregående skole som alle 141unge var med i gitte oppgaver/oppdrag. Den frivillige innsatsen fra sentralen utgjorde 5 årsverk (8435 timer) i Konfirmanter og elevers innsats kommer i tillegg med nesten 1 årsverk alene, 1630 timer! De frivillige hedres hvert år med en sammenkomst på Servicesenteret i Kirkeveien 3. Under sammenkomsten i februar 2011 var det Vidar Bøe, prisvinner årets ildsjel 2010, som trollbandt publikum med sin beretning om frivillighet. Rådmann Audun Fiskvik var sammen med oss denne kvelden og takket de frivillige! Vi hadde et spesielt ønske for Frivilligsentralens fremtid ved sammenkomsten i 2011; Et eget hus, helst Waldemarhøy! Etter ny organisering i kommunen 2011/2012 blir dette VIRKELIGET! Fra , blir Frivilligsentralen innlemmet i Kultur og i løpet av første halvår flytter sentralen inn på Waldemarhøy! Dette gleder vi oss til! Februar 2012/kg

6