Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling"

Transkript

1 Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset (Omvisning på Frøkengården kl ) Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 40/10 Godkjenning av protokoll for forrige møte PS 41/10 Spørsmål PS 42/10 Tertialrapport PS 43/10 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hvaler kommune PS 44/10 Ny orientering om om progresjon av virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter PS 45/10 Lysløype - Kirkeøy kommunal overtakelse PS 46/10 Drift av Krise- og incestsenter for kommunene Fredrikstad og Hvaler fra PS 47/10 Meldinger og informasjon Sverre Johnsen leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 16

2 PS 40/10 Godkjenning av protokoll for forrige møte Møteinnkalling side 2 av 16

3 PS 41/10 Spørsmål Møteinnkalling side 3 av 16

4 Hvaler kommune Saksnr 2010/ Tertialrapport Arkivkode 153 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /10 Utvalget for miljø og teknikk Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport Sammendrag Hvaler kommune forventer å kunne levere et årsresultat for 2010 i balanse. Lavere renteutgifter enn tidligere anslått dekker opp forventet merforbruk innen flere områder. Tidligere avsatte fondsmidler bidrar også til å dekke opp merutgifter innen noen områder. Skatteinngangen viser fortsatt en merinntekt i forhold til budsjettet, men ikke i en slik størrelsesorden at administrasjonen foreslår en budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Saksopplysninger Vedlagt er tertialrapport pr som hovedsakelig har fokus på økonomi og avvik i forhold til vedtatt økonomiplan og årsbudsjett for Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. Samlet skatteinngangen nå i 2010 ved utgangen av august måned var på totalt 57,0 mill kr, og dette er foreløpig 1,4 mill kr over periodisert budsjett. I forhold til landsgjennomsnittet var skattenivået pr juli 92,8%, noe som var høyest i Østfold fylke. Kommunens rammetilskudd fra staten er i tråd med periodisert budsjett. Utviklingen i kommunens frie inntekter, skatt og rammetilskudd gir foreløpig ingen grunn til å endre gjeldende budsjett. Vedlegg Tertialrapport Hjemmelsgrunnlag Delegeringsreglementet. Finansreglementet. Vurdering Forventede resultater fra seksjoner og virksomheter Møteinnkalling side 4 av 16

5 Av seksjonene og staben, er det kun Opplæring og kultur som melder om merforbruk som ikke forventes å kunne dekkes innenfor egne budsjettrammer innen årets slutt. Det er økte rettighetsbehov for barneskolene som forårsaker forventet merforbruk på tilsammen ca kroner. Seksjon Helse og sosial forventer å kunne dekke merforbruk innen virksomhet NAV ( ) og kommunale boliger ( ) innen egne seksjonsrammer. Finansområdet Rentenivået har ikke steget like fort som forutsatt i markedet og i forhold til det som var forutsatt i årsbudsjett for Det foreslås derfor å nedjustere anslaget på rentekostnadene med 2,5 mill kroner i denne tertialrapporten. Kommunens anslag på momskompensasjon fra investeringsregnskapet viser seg å være litt for høyt. Det er både forsinkelser i noen investeringer og endrede forutsetninger som bidrar til dette. Når det gjelder investeringen i boliger for vanskeligstilte ved Sandbakken, er man kommet til at det mest lønnsomme for kommunen vil være å tilbakeføre momskompensasjonen i sin helhet til investeringstiltaket. Dette for å redusere kapitalutgiftene og dermed også husleien for disse boligene mest mulig. Da vil risikoen for at brukerne av boligene også vil belaste sosialbudsjettet reduseres. Derfor foreslås det å nedjustere anslaget på inntekten som gjelder momskompensasjon fra investeringsregnskapet med kroner og å øke overføringen fra drifts- til investeringsregnskapet med kroner. Regnskapsresultat 2010 De fleste seksjoner og virksomheter melder om kontroll på økonomistyringen og forventning om at vedtatte budsjettrammer vil holde for dette året. Ser man på de tidligere nevnte forhold under ett, så ser det ut som at kommunens resultat vil ende nær null ved årets slutt. Selv om det skulle oppstå uforutsette utgifter helt i slutten av året, så er det såpass store avsetninger som ev kan havne under kategorien pliktige strykninger ved regnskapsavslutningen, at sluttresultat mest sannsynlig vil bli null da også. Konklusjoner Forslag til budsjettjusteringer Kommunestyret fattet i møte i sak 44/10 om årsmelding og regnskap 2009 vedtak om å avsette 6,3 mill kroner til bundet driftsfond pensjon premieavvik. Fondet er tenkt som en buffer for de fremtidige kostnadsføringer for pensjon i kommuneregnskapet fremover. Revisjonen har i etterkant av vedtaket etterlyst en hjemmel fra kommunen sin side på plasseringen av disse midlene i kategorien bundne fond. De henviser til en presisering fra Kommunal- og regionaldepartementet fra oktober 2003 hvor det presiseres at kommunestyret ikke kan opprette bundne fond på eget initiativ. Bundne driftsfond omfatter i første rekke selvkostområdene og øremerkede driftstilskudd hvor det ligger bindinger på midlene gjennom lov, forskrift eller avtale med giver. Administrasjonen vil ta revisjonens innvendinger til etterretning før en ev revisjonsmerknad utarbeides og fremmer i denne rapporten forslag om å flytte fondet pensjon premieavvik fra kategorien bundne fond til disposisjonsfond. Virksomhet Havn har arbeidet mye med videre utvikling av Utgårdskilen som regional fiskerihavn. Mye av ressursbruken er forutsatt finansiert av tidligere avsatte fondsmidler til dette formålet. Fondsbruken var ikke tatt med i budsjettet for 2010 i utgangspunktet og derfor foreslås det å dekke årets ressursbruk ved bruk av disse fondsmidlene, totalt ,33 kroner. Hvaler kommune har i etterkant av arbeidet med Skjærhalden brygge og krabbeakvarium hatt ulike synspunkter på fordeling av utgifter med Cardio eiendom. På nåværende tidspunkt legger Hvaler kommune til grunn at Hvaler kommunes andel av fordelingen utgjør kroner. Dette foreslås dekket av tidligere avsatte midler til forprosjekt og utvikling av Nasjonalparksenter. Seksjon Opplæring og kultur har iverksatt tiltak med utvikling av rutiner innen internkontroll og kvalitetsutvikling, samt kompetanseutvikling innen både barnehage og skole. Mye av disse ressursene er forutsatt finansiert av tidligere avsatte midler som formelt må vedtas av kommunestyret. Det foreslås å benytte kroner fra disse midlene i Fra KLP er det varslet en innbetaling av egenkapitalinnskudd. Dette fordi den innsparte kapitalen til kommunen og pensjonsforpliktelsen vokser og det er nødvendig å opprettholde kravet til andel egenkapital. Tilleggsbehovet er på kroner. I henhold til kommuneloven er det ikke tillatt å Møteinnkalling side 5 av 16

6 lånefinansiere denne utgiften, slik at dette foreslås finansiert med overføring fra drifts- til investeringsregnskapet. Inntekten fra mva kompensasjon fra investeringsregnskapet foreslås redusert med kroner og overføringen fra drifts- til investeringsregnskapet foreslås øket med kroner jfr vurdering i tidligere avsnitt. Både forrige og denne tertialrapporten inneholder opplysninger om at nattkjøringen for hjemmetjenesten skaper både uttrygghet hos ansatte, utfordringer i tjenesteproduksjonen og avvik ved legemiddelhåndteringen. Man vil foreslå at virksomhet Omsorgstjenesten tilføres kroner for at natt-tjenesten for hjemmetjenesten skal kunne foretas av to ansatt fra og med i høst av. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at eldrerådet gjøre slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at rådet for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Det foreslås følgende omdisponeringer innenfor seksjonsrammen til Helse og sosial: Virksomhet NAV tilføres kroner slik at budsjettrammen økes fra til kroner. Dette dekkes ved at administrasjonsrammen nedjusteres fra til kroner, virksomhet Barnevern nedjusteres fra til kroner og virksomhet Lege og fysioterapi nedjusteres fra til kroner. Rådmannen foreslår at administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at arbeidsmiljøutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at formannskapet gir en slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Tidligere avsatte midler til pensjon premieavvik flyttes fra fondskategori bundne fond til disposisjonsfond med samme tekst som før. 3. Virksomhet Havns ressursbruk innen Utgårdskilen foreslås dekket med tidligere avsatte fondsmidler med ,33 kroner. 4. Restfordeling av utgifter for Skjærhalden brygge og krabbeakvarium foreslås dekket med tidligere avsatte fondsmidler med kroner. 5. Seksjon Opplæring og kulturs ressursbruk innen kvalitets- og kompetanseutvikling foreslås dekket med tidligere avsatte fondsmidler med kroner. 6. Renteutgiftene nedjusteres med kroner og foreslås disponert til følgende formål: kroner tilføres virksomhet Floren skole, ny nettoramme blir kroner kroner tilføres virksomhet Åttekanten skole, ny nettoramme blir kroner kroner tilføres virksomhet Omsorgstjenesten, ny nettoramme blir kroner. - Mva kompensasjon nedjusteres med kroner. - Overføring mellom drifts- og investeringsregnskapet økes med kroner, hvorav gjelder egenkapitaltilskudd KLP. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 6 av 16

7 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2010/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Hvaler kommune Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Kommunestyret Sak om tilstandsrapport for grunnskolen i Hvaler kommune Sammendrag Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapporten er blitt utarbeidet av seksjon opplæring og kultur og rådmannen legger tilstandsrapporten frem til orientering. Saksopplysninger Hvalerskolen består av 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. med tilsammen 479 elever. Det ble i 2009 opprettet en mottaksklasse for flyktninger ved Hvaler ungdomsskole. Nedskjæring på budsjettene for skolene i 2008, påvirker antall årsverk knyttet til undervisning. Det har vært en økning i gruppen elever som har krav på spesialundervisning i Det er stor stabilitet blant ansatte i skolene. Skolebygningene i Hvaler er beregnet for færre elever i klassene enn dagens situasjon tilsier på enkelte trinn. Dette medfører at vi må se på eksisterende skolebygg i en skolebruksplan i Det er blitt opprettet en ny virksomhet i Dette er Hvaler oppvekst og kultursenter (HOK). Denne virksomheten består av Hvaler ungdomsskole og Kulturskolen, Biblioteket, Fritid og idrett og Frivilligsentralen. Virksomheten skal samlokaliseres rundt Hvalerhallen. Biblioteket er foreløpig lokalisert i Kornmagasinet. Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Hvaler for har fokus på læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Dette er viktige områder i skolehverdagen som gjenspeiles bl.a. i Nasjonale prøver og elevundersøkelsen. I Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) heter det i 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Møteinnkalling side 7 av 16

8 Dette innebærer et spekter av områder innen opplæring som ikke er like lett å måle gjennom disse verktøyene, men som skolen skal ivareta i elevens skolehverdag. Hvalerskolen arbeider kontinuerlig for å gi elevene kompetanse i tråd med Kunnskapsløftet på alle områder og inne alle fag. Vi forventer resultater som avspeiler vår satsning i løpet av 2-3 år. Dette er et arbeid som bl.a. krever samarbeid på tvers av skoler. Våre felles fokusområder med utvikling av digital kompetanse, vurdering og leseutvikling mener vi bl.a. skal gjennspeiles i våre faglige resultater. Vedlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Hvaler kommune Vurdering Tilstandsrapporten for grunnskoeln i Hvaler er en rapport som skal fremlegges for skoleeier hvert år og den gir politikerne mulighet for å følge utviklingen i Hvalerskolen med fokus på læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Elementene som rapporten bygger på vil bli brukt av virksomhetene i det interne vurderingsarbeidet som foregår kontinuerlig. Neste tilstandsrapport vil bli fremlagt for skoleeier før sommerferien Rådmannens forslag til vedtak Utvalg for kultur og personrettede tjenester anbefaler kommunestyret å ta saken til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 16

9 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2009/ Organisering av Virksomhet kultur høsten 2009 C00 Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Ny orientering om progresjon i forhold til virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter Sammendrag Det vises til tidligere behandling i sak PS 77/09 i kommunestyret , og til orientering PS i UKPT Det ble etterspurt en ny orientering om Hvaler oppvekst og kultursenter i UKPT Saksopplysninger I UKPT ble det vist til at arbeidet er delt inn i tre hovedfaser, og det ble gitt nærmere orientering om arbeidet i Fase 1. Fase 1- Vårhalvåret 2010: Etablering av den nye virksomheten, inkludert prioritering av satsingsområder, organisasjonsstruktur og bemanning innenfor virksomhetens vedtatte budsjettrammer. Fase 2 - Fra og med 1. august 2010: Iverksettingstidspunkt for arbeid i samsvar med prioriterte satsingsområder, innen rammene av ny organisasjonsstruktur i virksomheten Fase 3 - Foreløpig uavklart tidspunkt: Bygningsmessige endringer, primært bygging av nytt kombinert skole- og folkebibliotek tilknyttet Hvalerhallen Virksomheten befinner seg fra i Fase 2. Internorganiseringen beskrevet i Fase 1 er nå etablert, og arbeidet med prioritering og utvikling av satsingsområder (jfr. Fase 2) er iverksatt. Foreløpig er det arbeidet i Kulturskolen som er prioritert, etter at stillingen som daglig leder der er utvidet. Oppstart av nytt skoleår i Kulturskolen (opptak av elever, klargjøring av opplæringstilbud, bemanning) er gjennomført som tidligere. I tillegg er det iverksatt et utviklingsarbeid med sikte på å etablere nye kulturtilbud i Kulturskolens regi til alle barn og unge i kommunens barnehager og skoler. Prioriterte aldersgrupper er barneskolens årstrinn fra 1-4, samt SFO-elever på samme årstrinn. Foreløpig arbeid: 1. Eksternt finansierte prosjekttilbud, grunnskoleelever 1-4: Etter drøftinger med barneskolene omsøkes nå forsøksmidler for to prosjekter (billedkunst, kor og dramatisering) rettet mot alle barneskolenes elever på 1. til 4. trinn. Prosjektene skal tilbys brukerne kostnadsfritt, og gjennomføres for alle interesserte elever i skolenes SFO-tid, altså utenom ordinær undervisning. 2. Annet utviklingsarbeid: Det arbeides samtidig med etablering av permanente kulturtilbud til barn og unge i Hvaler kommune. Planarbeidet er organisert i to hovedløp: Kulturtilbud i skoletiden: Arbeidet tar utgangspunkt i nasjonal målsetting om at de kommunale Kulturskolene skal utvikles som ressurssentre innad i hver kommune. I Hvaler ønsker vi å tilby skolene (primært barneskolene, deretter også ungdomsskolen) undervisning i deler av fagene Musikk og Kunst og Håndverk. Undervisningen skal knyttes til kompetansemålene i læreplanen på vanlig måte. Møteinnkalling side 9 av 16

10 Undervisningen vil bli temaavgrenset, og gjennomført av eksterne lærere med særskilt kompetanse innen temaet. Valg av temaer skal avklares med den enkelte skole, og skal primært innrettes slik at elevene får dekket opplæring som forutsetter en særskilt spisskompetanse som den enkelte skole vanskelig kan tilby. Det har vært gjennomført møter og orienteringer med skolenes rektorer. Tilbudet forutsetter avklaring av budsjettjusteringer mellom grunnskole og kulturskole, og vil bli drøftet seksjonsinternt i forbindelse med budsjettet for Andre lokale kulturtilbud: Det arbeides i tillegg med å etablere faste lokale kulturtilbud utenfor den ordinære fagundervisningen. Slike tilbud skal også omfatte barn i barnehage. I første omgang tas det sikte på å tilby aktiviteter for barn fra 3-6 i barnehagene, årstrinn 1-4 og 5-7 på barneskolene, samt til ungdomstrinnet. Det er et langsiktig mål å utvikle tilbud til de enkelte årstrinn. Mulige tilbud har vært drøftet med Kystmuseet Hvaler, som vil være en viktig samarbeidspartner i det videre utviklingsarbeidet. Vurdering Fase 1 et gjennomført i henhold til planen. Fase 2 er igangsatt og det utvikles kulturtilbud for barn i barnehager og barneskoler i samarbeid med virksomhetslederne. Det vil over tid etableres kulturtilbud for barn og unge der kulturskolen vil fungere som et ressurssenter for skoler og barnehager der dette er mulig. Det arbeides også med å etablere faste lokale kulturtilbud for barn og unge fra barnehage til og med elever på ungdomstrinnet. Dette krever bl.a. samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som f.eks Kystmuseet. Fase 3 Bygningsmessige endringer i forbindelse med bygging av nytt kombinert skole og folkebibliotek. Forprosjektet er under ferdigstillelse og det vil bli lagt fram en egen politisk sak om dette. Målsettingen med etableringen av Hvaler oppvekst og kultursenter var blant annet å styrke innsatsen for barn og unge, ved bedre samordning av ressursene på tvers i kommunens organisasjon. Rådmannen mener at denne målsettingen er i ferd med å bli nårr. Rådmannens forslag til vedtak Saken tas til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 10 av 16

11 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2010/948 - Lysløype - Kirkeøy T54 Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Formannskapet Kommunestyret Lysløype - Kirkeøy kommunal overtakelse Sammendrag Hvaler kommune har mottatt en henvendelse fra Hvaler Idrettslag med ønske om kommunal overtakelse av lysløypa på Kirkeøy. Lysløypa ligger i skogområdet bak Rådhuset på Skjærhalden og strekker seg ned mot Storesand. Løypa er opparbeidet og utstyrt med 45 lysmaster. Lysløypa benyttes sommer som vinter av mange brukergrupper. Hvaler Idrettslag mottok spillemidler til anlegget i 1980 på kr Saksopplysninger Hvaler Idrettslag gjorde i brev i mai 2010 en henvendelse til Hvaler kommune. I henvendelsen beskriver Hvaler IL utfordringene de sliter med i forhold til lysløypa og drift av denne. Tidligere hadde idrettslaget egen gruppe for mosjonister som også hadde ansvaret for løypa. Denne gruppa eksisterer ikke lengre og idrettslaget ser derfor at løypa ligger utenfor deres områdefelt både driftmessig og økonomisk. I henvendelsen til kommunen gjorde Hvaler IL det klart at de i styremøtet vedtok å stenge av strømmen, men de avventer svar på henvendelsen fra kommunen. Hvaler Idrettslag har en festekontrakt med Statsskog som løper til Årlig festeavgift er på 713 kr. Lysarmaturene i lysløypa er gamle og trenger utskifting. De er ut i fra dagens forskrift heller ikke godkjente. Årlig kostnader til strøm har de siste årene ligget på ca kr. Hvaler Idrettslag ser seg ikke i stand til å bære de økonomiske kostnadene og har derfor et ønske om at Hvaler kommune overtar driftsansvaret for anlegget. Hvaler oppvekst og kultursenter ved fritid og Idrett og kommunal teknikk har befart løypetraseen. Nettpartner har vurdert kabelstrekk og armaturer. Kabelstrekket i løypa ser greit ut og må ikke skiftes. Derimot må samtlige av armaturene skiftes da de ikke lenger er lovlige. I tilegg må noen få armer skiftes da disse er rustne. Nettpartner foreslår også å skifte ut dagens armaturer, som gir 125W med nye som gir 50W. Det vil i tilegg gi 3150W pr år i redusert effekt/strømutgifter. Grunnforholdene i traseen er i de største delene gunstige da de trenger svært lite vedlikehold. Kun et lite parti i løypa har tett vegetasjon, noe mer kupert og vanskelige grunnforhold. Her er det behov for noe rydding og påfyll av masse. Et annet lite parti er fuktig og her ser man for seg å måtte legge ned to rør for drenering og noe ny masse. På bakgrunn av befaring har kommunalteknisk avdeling vurdert vedlikeholdsbehovet til svært lite i årene fremover. VurderingRådmannen vurderer at lysløypa på Kirkeøy er et viktig felles anlegg for befolkningen i kommunen. Drift av lysløype er en ikke lovpålagt tjeneste for kommunen. Sett i sammenheng med folkehelsearbeidet og arbeidet med samhandlingsreformen vil et slikt anlegg være med på å legge til Møteinnkalling side 11 av 16

12 rette for fysisk aktivitet for alle, både organisert og uorganisert. Spesielt er anlegget viktig i vinterhalvåret da store områder i Hvaler ligger i mørke. På sikt vil også anlegget kunne tilrettelegges for universell utforming ved enkle midler. Rådmannen vurderer at Hvaler kommune bør overta driften av lysløypa på Kirkeøy. Årlig drift og vedlikeholdsutgifter anslås til kr. I summen ligger festeavgift og strøm samt kostnader til kommunalteknikk og nettpartner for årlige vedlikehold av traseen og utstyr. Disse midlene foreslås dekket gjennom omdisponering av frie midler til kulturstøtte, da lysløypa vil være et pre for mange av søkergruppene. Da dette anlegget er spillemiddelfinansiert, kan ikke overdragelse av anlegg og drift skje før tilskuddsmottaker har fått skriftlig samtykke fra Kulturdepartementet. Rådmannens forslag til vedtak: UKPT anbefales å forslå at formannskapet gjør følgende vedtak: 1. Under forutsetning av samtykke fra Kulturdepartementet overtas lysløypa av Hvaler kommune. Årlige utgifter til drift (vedlikehold, strøm og festeavgift) innarbeides i budsjett for Hvaler Oppvekst og kultursenter. Pengene omdisponeres fra de frie kulturmidlene da dette anlegget vil komme hele befolkningen til gode. 2. Kr legges inn i investeringsbudsjettet for 2011 for å bytte ut samtlige armaturer til godkjent standard og til oppgradering av grunnforholdene i løypa. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 12 av 16

13 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2010/388 - Krisesentertilbud fra 2011 H43 Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Formannskapet Kommunestyret Drift av Krise- og incestsenter for kommunene Fredrikstad og Hvaler fra Sammendrag Saken omhandler ny Lov om kommunale krisesentertilbud som trådte i kraft fra Loven pålegger kommunene å gi krisesentertilbud til begge kjønn, samt plikt til å tilpasse tilbudet til de behovene brukerne har, inkludert kjønnsspesifikke behov. Hvaler og Fredrikstad har bedt om tilbud på drift av krise- og incestsenter fra Blå Kors, Kirkens bymisjon og Røde Kors Fredrikstad. Det er bare Blå Kors som har gitt tilbud. Det er ført forhandlinger om kontrakt og saken handler om å inngå korntrakt for drift i 4 år med opsjon på 2+2 år. Saksopplysninger Stortinget vedtok i juni 2009 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova). Loven trådte i kraft 1. Januar Formålet med loven er å sikre et helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner. Loven pålegger kommunene å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, som har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Krisesenter har hittil hovedsakelig vært et tilbud til kvinner og barn. Den nye loven gir kommunen plikt til å sørge for et krisesentertilbud til begge kjønn, samt plikt til å tilpasse tilbudet i tråd med de behovene brukerne har, inkludert kjønnsspesifikke behov. Kommunen pålegges også å samordne krisesentervirksomheten med andre deler av tjenesteapparatet. I tillegg betyr loven at kommunen får ansvar for økonomien i driften, og for internkontroll og tilsyn med krisesentre. Alle kommuner må nå ha et krisesentertilbud, men det står fritt opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan tilbudet skal organiseres og hvordan driften skal være. Krisesentervirksomheten i Norge har eksistert i mange år, men den har ikke vært lovpålagt. Det er i dag 50 sentre i Norge, med mange ulike eie og driftsformer. I Fredrikstad har det vært krisesentertilbud til kvinner og barn i 30 år. Senteret ble startet opp på initiativ av Blå Kors Fredrikstad. Fredrikstad og Hvaler samarbeider i dag om krise- og incestsentertilbudet som er organisert og administrert av Blå Kors og lokalisert i Sandveien. Blå Kors mottar 80 % av sine driftsmidler direkte fra staten, mens Hvaler og Fredrikstad kommune betaler resterende 20 %. Denne andelen fordeles etter antall innbyggere i kommunene. Midlene til krisesenter og etter hvert incestsenterdrift har i alle år vært øremerket. Fra og med 2011 vil imidlertid kommunene få overført driftsmidler gjennom rammetilskuddet. Midler til incestsenteret vil fortsette som før med øremerkede midler, og fordelingen mellom stat og kommune. Drift av incestsenter er ikke lovpålagt. Møteinnkalling side 13 av 16

14 2010 blir et overgangsår når det gjelder økonomien. Det er i tillegg til ordinære tilskuddsmidler mulig å søke tilleggsbevilgning til nødvendige endringer for å tilpasse tilbudet lovens krav. Videre er det mulig å søke om midler til å dekke ekstra kostnader knyttet til utredning og planlegging av det framtidige krisesentertilbudet. Utvalg for kultur og personrettede tjenester ble i mars 2010 orientert om at Hvaler sammen med Fredrikstad kommune ville forhandle om fremtidig drift av krisesenter med Blå Kors. Kommuneadvokaten vurderte drift av krisesenter som så omfattende at tilbudsforespørsel måtte sendes til flere tilbydere. I juli 2010 ble konkurransegrunnlag sendt til Blå Kors, Kirkens bymisjon og Røde Kors Fredrikstad i henhold til retningslinjer etter Lov om offentlig anskaffelser. Det er kun mottatt tilbud fra Blå Kors. Orienteringsbrev er sendt til alle forespurte. Det er gjennomført flere forhandlingsmøter med Blå Kors og tilbudet på drift av krise og incest senter er ferdigforhandlet. Økonomiske konsekvenser I overgangsåret 2010 blir det ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Fra 2011 går midlene til krisesentertilbud inn i rammetilskuddet til kommunen. I henhold til tilbud vil dette gi: Årlige driftskostnader for krisesenter på kr hvorav Hvaler må betale en årlig andel på kr Årlige driftskostnader for incestsenter er kr hvorav Hvaler må betale etter statstilskudd kr Dette tilsvarer en økning i henhold til budsjetterte utgifter i 2010 på kr Det vil med andre ord si at seksjon Helse og sosial tilføres kr i ekstra midler fra rammetilskuddet som igjen fordeles til virksomhet NAV. Det er virksomhet NAV som administrerer avtalen og følger opp driften av Krisesenter. Kommunene har mulighet til å inngå avtale med andre kommuner om samarbeid om krisesentertilbudet til menn innenfor de ressurser som ligger i kontrakten. Dette vil kunne redusere kommunenes driftskostnader. Flere østfoldkommuner har vist interesse og det føres dialog om samarbeid.. Hvaler- og Fredrikstad kommune har søkt om tilskuddsmidler til nødvendige endringer for å tilpasse tilbudet lovens krav. Totalt har vi blitt innvilget kr Deler av tilskuddet tilføres Blå Kors for tilrettelegging av lokaler etter krav om universell utforming. Deler av tilskuddet benyttes til kompetanseheving av ansatte i Blå Kors og kommunene. Direktoratet har avslått søknad om tilskudd til IT relaterte kostnader og kommunene må beregne en utgift til dette. Det er virksomhet NAV som administrerer og følger opp avtaler om krise- og incestsenter. I følge reglement for delegering fra rådmann vedtar utvalg for kultur og personrettede tjenester de økonomiske rammer for virksomhetene og det vil være UKPT som innstiller til kommunestyret i denne sak.. Vedlegg (sendes ikke ut sammen med saken) Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) Ot.prp.nr.96 ( ) Tilbud på drift av krise- og incestsenter for kommunene Fredrikstad og Hvaler. Utkast til kontrakt for drift av krise- og incestsenter for Hvaler og Fredrikstad kommune. Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) Ot.prp.nr.96 ( ) Vurdering Tilbudet fra Blå kors om drift av krise- og incestsenter er et godt faglig tilbud innenfor økonomiske rammer som er langt rimeligere en om kommunen selv skulle drifte dette tilbudet. Krise og incestsenteret vil kunne drives i hensiktsmessige lokaler og med en bemanning som har lang og bred erfaring med dette arbeidet. Samlokaliseringen av krise - og incestsenter gjør at det er effektiv bruk av Møteinnkalling side 14 av 16

15 personalet, og driften for øvrig. Det ligger fysisk til rette for å tilby et krisesentertilbud til menn i en skjermet del av bygget, men med fortsatt bruk av personalet i hele tilbudet. Det er svært positivt at flere kommuner har vist interesse for samarbeid om tilbudet til menn og at dette kan gjennomføres innenfor tilbudets rammer. Rådmannens forslag til vedtak Utvalg for kultur og personrettede tjenester ber Kommunestyret fatte slikt vedtak; 1. Rådmannen inngår kontrakt i sammen med Fredrikstad kommune om drift av krise- og incestsenter med blå kors for perioden til med rett til opsjon år. 2. Kommunestyret tilfører seksjon Helse og sosial kr ekstra i budsjett 2011 til drift av krise- og incestsenter. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 15 av 16

16 PS 47/10 Meldinger og informasjon Møteinnkalling side 16 av 16