Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling"

Transkript

1 Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset (Omvisning på Frøkengården kl ) Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 40/10 Godkjenning av protokoll for forrige møte PS 41/10 Spørsmål PS 42/10 Tertialrapport PS 43/10 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hvaler kommune PS 44/10 Ny orientering om om progresjon av virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter PS 45/10 Lysløype - Kirkeøy kommunal overtakelse PS 46/10 Drift av Krise- og incestsenter for kommunene Fredrikstad og Hvaler fra PS 47/10 Meldinger og informasjon Sverre Johnsen leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 16

2 PS 40/10 Godkjenning av protokoll for forrige møte Møteinnkalling side 2 av 16

3 PS 41/10 Spørsmål Møteinnkalling side 3 av 16

4 Hvaler kommune Saksnr 2010/ Tertialrapport Arkivkode 153 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /10 Utvalget for miljø og teknikk Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport Sammendrag Hvaler kommune forventer å kunne levere et årsresultat for 2010 i balanse. Lavere renteutgifter enn tidligere anslått dekker opp forventet merforbruk innen flere områder. Tidligere avsatte fondsmidler bidrar også til å dekke opp merutgifter innen noen områder. Skatteinngangen viser fortsatt en merinntekt i forhold til budsjettet, men ikke i en slik størrelsesorden at administrasjonen foreslår en budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Saksopplysninger Vedlagt er tertialrapport pr som hovedsakelig har fokus på økonomi og avvik i forhold til vedtatt økonomiplan og årsbudsjett for Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. Samlet skatteinngangen nå i 2010 ved utgangen av august måned var på totalt 57,0 mill kr, og dette er foreløpig 1,4 mill kr over periodisert budsjett. I forhold til landsgjennomsnittet var skattenivået pr juli 92,8%, noe som var høyest i Østfold fylke. Kommunens rammetilskudd fra staten er i tråd med periodisert budsjett. Utviklingen i kommunens frie inntekter, skatt og rammetilskudd gir foreløpig ingen grunn til å endre gjeldende budsjett. Vedlegg Tertialrapport Hjemmelsgrunnlag Delegeringsreglementet. Finansreglementet. Vurdering Forventede resultater fra seksjoner og virksomheter Møteinnkalling side 4 av 16

5 Av seksjonene og staben, er det kun Opplæring og kultur som melder om merforbruk som ikke forventes å kunne dekkes innenfor egne budsjettrammer innen årets slutt. Det er økte rettighetsbehov for barneskolene som forårsaker forventet merforbruk på tilsammen ca kroner. Seksjon Helse og sosial forventer å kunne dekke merforbruk innen virksomhet NAV ( ) og kommunale boliger ( ) innen egne seksjonsrammer. Finansområdet Rentenivået har ikke steget like fort som forutsatt i markedet og i forhold til det som var forutsatt i årsbudsjett for Det foreslås derfor å nedjustere anslaget på rentekostnadene med 2,5 mill kroner i denne tertialrapporten. Kommunens anslag på momskompensasjon fra investeringsregnskapet viser seg å være litt for høyt. Det er både forsinkelser i noen investeringer og endrede forutsetninger som bidrar til dette. Når det gjelder investeringen i boliger for vanskeligstilte ved Sandbakken, er man kommet til at det mest lønnsomme for kommunen vil være å tilbakeføre momskompensasjonen i sin helhet til investeringstiltaket. Dette for å redusere kapitalutgiftene og dermed også husleien for disse boligene mest mulig. Da vil risikoen for at brukerne av boligene også vil belaste sosialbudsjettet reduseres. Derfor foreslås det å nedjustere anslaget på inntekten som gjelder momskompensasjon fra investeringsregnskapet med kroner og å øke overføringen fra drifts- til investeringsregnskapet med kroner. Regnskapsresultat 2010 De fleste seksjoner og virksomheter melder om kontroll på økonomistyringen og forventning om at vedtatte budsjettrammer vil holde for dette året. Ser man på de tidligere nevnte forhold under ett, så ser det ut som at kommunens resultat vil ende nær null ved årets slutt. Selv om det skulle oppstå uforutsette utgifter helt i slutten av året, så er det såpass store avsetninger som ev kan havne under kategorien pliktige strykninger ved regnskapsavslutningen, at sluttresultat mest sannsynlig vil bli null da også. Konklusjoner Forslag til budsjettjusteringer Kommunestyret fattet i møte i sak 44/10 om årsmelding og regnskap 2009 vedtak om å avsette 6,3 mill kroner til bundet driftsfond pensjon premieavvik. Fondet er tenkt som en buffer for de fremtidige kostnadsføringer for pensjon i kommuneregnskapet fremover. Revisjonen har i etterkant av vedtaket etterlyst en hjemmel fra kommunen sin side på plasseringen av disse midlene i kategorien bundne fond. De henviser til en presisering fra Kommunal- og regionaldepartementet fra oktober 2003 hvor det presiseres at kommunestyret ikke kan opprette bundne fond på eget initiativ. Bundne driftsfond omfatter i første rekke selvkostområdene og øremerkede driftstilskudd hvor det ligger bindinger på midlene gjennom lov, forskrift eller avtale med giver. Administrasjonen vil ta revisjonens innvendinger til etterretning før en ev revisjonsmerknad utarbeides og fremmer i denne rapporten forslag om å flytte fondet pensjon premieavvik fra kategorien bundne fond til disposisjonsfond. Virksomhet Havn har arbeidet mye med videre utvikling av Utgårdskilen som regional fiskerihavn. Mye av ressursbruken er forutsatt finansiert av tidligere avsatte fondsmidler til dette formålet. Fondsbruken var ikke tatt med i budsjettet for 2010 i utgangspunktet og derfor foreslås det å dekke årets ressursbruk ved bruk av disse fondsmidlene, totalt ,33 kroner. Hvaler kommune har i etterkant av arbeidet med Skjærhalden brygge og krabbeakvarium hatt ulike synspunkter på fordeling av utgifter med Cardio eiendom. På nåværende tidspunkt legger Hvaler kommune til grunn at Hvaler kommunes andel av fordelingen utgjør kroner. Dette foreslås dekket av tidligere avsatte midler til forprosjekt og utvikling av Nasjonalparksenter. Seksjon Opplæring og kultur har iverksatt tiltak med utvikling av rutiner innen internkontroll og kvalitetsutvikling, samt kompetanseutvikling innen både barnehage og skole. Mye av disse ressursene er forutsatt finansiert av tidligere avsatte midler som formelt må vedtas av kommunestyret. Det foreslås å benytte kroner fra disse midlene i Fra KLP er det varslet en innbetaling av egenkapitalinnskudd. Dette fordi den innsparte kapitalen til kommunen og pensjonsforpliktelsen vokser og det er nødvendig å opprettholde kravet til andel egenkapital. Tilleggsbehovet er på kroner. I henhold til kommuneloven er det ikke tillatt å Møteinnkalling side 5 av 16

6 lånefinansiere denne utgiften, slik at dette foreslås finansiert med overføring fra drifts- til investeringsregnskapet. Inntekten fra mva kompensasjon fra investeringsregnskapet foreslås redusert med kroner og overføringen fra drifts- til investeringsregnskapet foreslås øket med kroner jfr vurdering i tidligere avsnitt. Både forrige og denne tertialrapporten inneholder opplysninger om at nattkjøringen for hjemmetjenesten skaper både uttrygghet hos ansatte, utfordringer i tjenesteproduksjonen og avvik ved legemiddelhåndteringen. Man vil foreslå at virksomhet Omsorgstjenesten tilføres kroner for at natt-tjenesten for hjemmetjenesten skal kunne foretas av to ansatt fra og med i høst av. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at eldrerådet gjøre slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at rådet for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Det foreslås følgende omdisponeringer innenfor seksjonsrammen til Helse og sosial: Virksomhet NAV tilføres kroner slik at budsjettrammen økes fra til kroner. Dette dekkes ved at administrasjonsrammen nedjusteres fra til kroner, virksomhet Barnevern nedjusteres fra til kroner og virksomhet Lege og fysioterapi nedjusteres fra til kroner. Rådmannen foreslår at administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at arbeidsmiljøutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at formannskapet gir en slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Tidligere avsatte midler til pensjon premieavvik flyttes fra fondskategori bundne fond til disposisjonsfond med samme tekst som før. 3. Virksomhet Havns ressursbruk innen Utgårdskilen foreslås dekket med tidligere avsatte fondsmidler med ,33 kroner. 4. Restfordeling av utgifter for Skjærhalden brygge og krabbeakvarium foreslås dekket med tidligere avsatte fondsmidler med kroner. 5. Seksjon Opplæring og kulturs ressursbruk innen kvalitets- og kompetanseutvikling foreslås dekket med tidligere avsatte fondsmidler med kroner. 6. Renteutgiftene nedjusteres med kroner og foreslås disponert til følgende formål: kroner tilføres virksomhet Floren skole, ny nettoramme blir kroner kroner tilføres virksomhet Åttekanten skole, ny nettoramme blir kroner kroner tilføres virksomhet Omsorgstjenesten, ny nettoramme blir kroner. - Mva kompensasjon nedjusteres med kroner. - Overføring mellom drifts- og investeringsregnskapet økes med kroner, hvorav gjelder egenkapitaltilskudd KLP. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 6 av 16

7 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2010/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Hvaler kommune Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Kommunestyret Sak om tilstandsrapport for grunnskolen i Hvaler kommune Sammendrag Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapporten er blitt utarbeidet av seksjon opplæring og kultur og rådmannen legger tilstandsrapporten frem til orientering. Saksopplysninger Hvalerskolen består av 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. med tilsammen 479 elever. Det ble i 2009 opprettet en mottaksklasse for flyktninger ved Hvaler ungdomsskole. Nedskjæring på budsjettene for skolene i 2008, påvirker antall årsverk knyttet til undervisning. Det har vært en økning i gruppen elever som har krav på spesialundervisning i Det er stor stabilitet blant ansatte i skolene. Skolebygningene i Hvaler er beregnet for færre elever i klassene enn dagens situasjon tilsier på enkelte trinn. Dette medfører at vi må se på eksisterende skolebygg i en skolebruksplan i Det er blitt opprettet en ny virksomhet i Dette er Hvaler oppvekst og kultursenter (HOK). Denne virksomheten består av Hvaler ungdomsskole og Kulturskolen, Biblioteket, Fritid og idrett og Frivilligsentralen. Virksomheten skal samlokaliseres rundt Hvalerhallen. Biblioteket er foreløpig lokalisert i Kornmagasinet. Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Hvaler for har fokus på læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Dette er viktige områder i skolehverdagen som gjenspeiles bl.a. i Nasjonale prøver og elevundersøkelsen. I Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) heter det i 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Møteinnkalling side 7 av 16

8 Dette innebærer et spekter av områder innen opplæring som ikke er like lett å måle gjennom disse verktøyene, men som skolen skal ivareta i elevens skolehverdag. Hvalerskolen arbeider kontinuerlig for å gi elevene kompetanse i tråd med Kunnskapsløftet på alle områder og inne alle fag. Vi forventer resultater som avspeiler vår satsning i løpet av 2-3 år. Dette er et arbeid som bl.a. krever samarbeid på tvers av skoler. Våre felles fokusområder med utvikling av digital kompetanse, vurdering og leseutvikling mener vi bl.a. skal gjennspeiles i våre faglige resultater. Vedlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Hvaler kommune Vurdering Tilstandsrapporten for grunnskoeln i Hvaler er en rapport som skal fremlegges for skoleeier hvert år og den gir politikerne mulighet for å følge utviklingen i Hvalerskolen med fokus på læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Elementene som rapporten bygger på vil bli brukt av virksomhetene i det interne vurderingsarbeidet som foregår kontinuerlig. Neste tilstandsrapport vil bli fremlagt for skoleeier før sommerferien Rådmannens forslag til vedtak Utvalg for kultur og personrettede tjenester anbefaler kommunestyret å ta saken til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 16

9 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2009/ Organisering av Virksomhet kultur høsten 2009 C00 Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Ny orientering om progresjon i forhold til virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter Sammendrag Det vises til tidligere behandling i sak PS 77/09 i kommunestyret , og til orientering PS i UKPT Det ble etterspurt en ny orientering om Hvaler oppvekst og kultursenter i UKPT Saksopplysninger I UKPT ble det vist til at arbeidet er delt inn i tre hovedfaser, og det ble gitt nærmere orientering om arbeidet i Fase 1. Fase 1- Vårhalvåret 2010: Etablering av den nye virksomheten, inkludert prioritering av satsingsområder, organisasjonsstruktur og bemanning innenfor virksomhetens vedtatte budsjettrammer. Fase 2 - Fra og med 1. august 2010: Iverksettingstidspunkt for arbeid i samsvar med prioriterte satsingsområder, innen rammene av ny organisasjonsstruktur i virksomheten Fase 3 - Foreløpig uavklart tidspunkt: Bygningsmessige endringer, primært bygging av nytt kombinert skole- og folkebibliotek tilknyttet Hvalerhallen Virksomheten befinner seg fra i Fase 2. Internorganiseringen beskrevet i Fase 1 er nå etablert, og arbeidet med prioritering og utvikling av satsingsområder (jfr. Fase 2) er iverksatt. Foreløpig er det arbeidet i Kulturskolen som er prioritert, etter at stillingen som daglig leder der er utvidet. Oppstart av nytt skoleår i Kulturskolen (opptak av elever, klargjøring av opplæringstilbud, bemanning) er gjennomført som tidligere. I tillegg er det iverksatt et utviklingsarbeid med sikte på å etablere nye kulturtilbud i Kulturskolens regi til alle barn og unge i kommunens barnehager og skoler. Prioriterte aldersgrupper er barneskolens årstrinn fra 1-4, samt SFO-elever på samme årstrinn. Foreløpig arbeid: 1. Eksternt finansierte prosjekttilbud, grunnskoleelever 1-4: Etter drøftinger med barneskolene omsøkes nå forsøksmidler for to prosjekter (billedkunst, kor og dramatisering) rettet mot alle barneskolenes elever på 1. til 4. trinn. Prosjektene skal tilbys brukerne kostnadsfritt, og gjennomføres for alle interesserte elever i skolenes SFO-tid, altså utenom ordinær undervisning. 2. Annet utviklingsarbeid: Det arbeides samtidig med etablering av permanente kulturtilbud til barn og unge i Hvaler kommune. Planarbeidet er organisert i to hovedløp: Kulturtilbud i skoletiden: Arbeidet tar utgangspunkt i nasjonal målsetting om at de kommunale Kulturskolene skal utvikles som ressurssentre innad i hver kommune. I Hvaler ønsker vi å tilby skolene (primært barneskolene, deretter også ungdomsskolen) undervisning i deler av fagene Musikk og Kunst og Håndverk. Undervisningen skal knyttes til kompetansemålene i læreplanen på vanlig måte. Møteinnkalling side 9 av 16

10 Undervisningen vil bli temaavgrenset, og gjennomført av eksterne lærere med særskilt kompetanse innen temaet. Valg av temaer skal avklares med den enkelte skole, og skal primært innrettes slik at elevene får dekket opplæring som forutsetter en særskilt spisskompetanse som den enkelte skole vanskelig kan tilby. Det har vært gjennomført møter og orienteringer med skolenes rektorer. Tilbudet forutsetter avklaring av budsjettjusteringer mellom grunnskole og kulturskole, og vil bli drøftet seksjonsinternt i forbindelse med budsjettet for Andre lokale kulturtilbud: Det arbeides i tillegg med å etablere faste lokale kulturtilbud utenfor den ordinære fagundervisningen. Slike tilbud skal også omfatte barn i barnehage. I første omgang tas det sikte på å tilby aktiviteter for barn fra 3-6 i barnehagene, årstrinn 1-4 og 5-7 på barneskolene, samt til ungdomstrinnet. Det er et langsiktig mål å utvikle tilbud til de enkelte årstrinn. Mulige tilbud har vært drøftet med Kystmuseet Hvaler, som vil være en viktig samarbeidspartner i det videre utviklingsarbeidet. Vurdering Fase 1 et gjennomført i henhold til planen. Fase 2 er igangsatt og det utvikles kulturtilbud for barn i barnehager og barneskoler i samarbeid med virksomhetslederne. Det vil over tid etableres kulturtilbud for barn og unge der kulturskolen vil fungere som et ressurssenter for skoler og barnehager der dette er mulig. Det arbeides også med å etablere faste lokale kulturtilbud for barn og unge fra barnehage til og med elever på ungdomstrinnet. Dette krever bl.a. samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som f.eks Kystmuseet. Fase 3 Bygningsmessige endringer i forbindelse med bygging av nytt kombinert skole og folkebibliotek. Forprosjektet er under ferdigstillelse og det vil bli lagt fram en egen politisk sak om dette. Målsettingen med etableringen av Hvaler oppvekst og kultursenter var blant annet å styrke innsatsen for barn og unge, ved bedre samordning av ressursene på tvers i kommunens organisasjon. Rådmannen mener at denne målsettingen er i ferd med å bli nårr. Rådmannens forslag til vedtak Saken tas til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 10 av 16

11 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2010/948 - Lysløype - Kirkeøy T54 Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Formannskapet Kommunestyret Lysløype - Kirkeøy kommunal overtakelse Sammendrag Hvaler kommune har mottatt en henvendelse fra Hvaler Idrettslag med ønske om kommunal overtakelse av lysløypa på Kirkeøy. Lysløypa ligger i skogområdet bak Rådhuset på Skjærhalden og strekker seg ned mot Storesand. Løypa er opparbeidet og utstyrt med 45 lysmaster. Lysløypa benyttes sommer som vinter av mange brukergrupper. Hvaler Idrettslag mottok spillemidler til anlegget i 1980 på kr Saksopplysninger Hvaler Idrettslag gjorde i brev i mai 2010 en henvendelse til Hvaler kommune. I henvendelsen beskriver Hvaler IL utfordringene de sliter med i forhold til lysløypa og drift av denne. Tidligere hadde idrettslaget egen gruppe for mosjonister som også hadde ansvaret for løypa. Denne gruppa eksisterer ikke lengre og idrettslaget ser derfor at løypa ligger utenfor deres områdefelt både driftmessig og økonomisk. I henvendelsen til kommunen gjorde Hvaler IL det klart at de i styremøtet vedtok å stenge av strømmen, men de avventer svar på henvendelsen fra kommunen. Hvaler Idrettslag har en festekontrakt med Statsskog som løper til Årlig festeavgift er på 713 kr. Lysarmaturene i lysløypa er gamle og trenger utskifting. De er ut i fra dagens forskrift heller ikke godkjente. Årlig kostnader til strøm har de siste årene ligget på ca kr. Hvaler Idrettslag ser seg ikke i stand til å bære de økonomiske kostnadene og har derfor et ønske om at Hvaler kommune overtar driftsansvaret for anlegget. Hvaler oppvekst og kultursenter ved fritid og Idrett og kommunal teknikk har befart løypetraseen. Nettpartner har vurdert kabelstrekk og armaturer. Kabelstrekket i løypa ser greit ut og må ikke skiftes. Derimot må samtlige av armaturene skiftes da de ikke lenger er lovlige. I tilegg må noen få armer skiftes da disse er rustne. Nettpartner foreslår også å skifte ut dagens armaturer, som gir 125W med nye som gir 50W. Det vil i tilegg gi 3150W pr år i redusert effekt/strømutgifter. Grunnforholdene i traseen er i de største delene gunstige da de trenger svært lite vedlikehold. Kun et lite parti i løypa har tett vegetasjon, noe mer kupert og vanskelige grunnforhold. Her er det behov for noe rydding og påfyll av masse. Et annet lite parti er fuktig og her ser man for seg å måtte legge ned to rør for drenering og noe ny masse. På bakgrunn av befaring har kommunalteknisk avdeling vurdert vedlikeholdsbehovet til svært lite i årene fremover. VurderingRådmannen vurderer at lysløypa på Kirkeøy er et viktig felles anlegg for befolkningen i kommunen. Drift av lysløype er en ikke lovpålagt tjeneste for kommunen. Sett i sammenheng med folkehelsearbeidet og arbeidet med samhandlingsreformen vil et slikt anlegg være med på å legge til Møteinnkalling side 11 av 16

12 rette for fysisk aktivitet for alle, både organisert og uorganisert. Spesielt er anlegget viktig i vinterhalvåret da store områder i Hvaler ligger i mørke. På sikt vil også anlegget kunne tilrettelegges for universell utforming ved enkle midler. Rådmannen vurderer at Hvaler kommune bør overta driften av lysløypa på Kirkeøy. Årlig drift og vedlikeholdsutgifter anslås til kr. I summen ligger festeavgift og strøm samt kostnader til kommunalteknikk og nettpartner for årlige vedlikehold av traseen og utstyr. Disse midlene foreslås dekket gjennom omdisponering av frie midler til kulturstøtte, da lysløypa vil være et pre for mange av søkergruppene. Da dette anlegget er spillemiddelfinansiert, kan ikke overdragelse av anlegg og drift skje før tilskuddsmottaker har fått skriftlig samtykke fra Kulturdepartementet. Rådmannens forslag til vedtak: UKPT anbefales å forslå at formannskapet gjør følgende vedtak: 1. Under forutsetning av samtykke fra Kulturdepartementet overtas lysløypa av Hvaler kommune. Årlige utgifter til drift (vedlikehold, strøm og festeavgift) innarbeides i budsjett for Hvaler Oppvekst og kultursenter. Pengene omdisponeres fra de frie kulturmidlene da dette anlegget vil komme hele befolkningen til gode. 2. Kr legges inn i investeringsbudsjettet for 2011 for å bytte ut samtlige armaturer til godkjent standard og til oppgradering av grunnforholdene i løypa. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 12 av 16

13 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2010/388 - Krisesentertilbud fra 2011 H43 Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Formannskapet Kommunestyret Drift av Krise- og incestsenter for kommunene Fredrikstad og Hvaler fra Sammendrag Saken omhandler ny Lov om kommunale krisesentertilbud som trådte i kraft fra Loven pålegger kommunene å gi krisesentertilbud til begge kjønn, samt plikt til å tilpasse tilbudet til de behovene brukerne har, inkludert kjønnsspesifikke behov. Hvaler og Fredrikstad har bedt om tilbud på drift av krise- og incestsenter fra Blå Kors, Kirkens bymisjon og Røde Kors Fredrikstad. Det er bare Blå Kors som har gitt tilbud. Det er ført forhandlinger om kontrakt og saken handler om å inngå korntrakt for drift i 4 år med opsjon på 2+2 år. Saksopplysninger Stortinget vedtok i juni 2009 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova). Loven trådte i kraft 1. Januar Formålet med loven er å sikre et helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner. Loven pålegger kommunene å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, som har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Krisesenter har hittil hovedsakelig vært et tilbud til kvinner og barn. Den nye loven gir kommunen plikt til å sørge for et krisesentertilbud til begge kjønn, samt plikt til å tilpasse tilbudet i tråd med de behovene brukerne har, inkludert kjønnsspesifikke behov. Kommunen pålegges også å samordne krisesentervirksomheten med andre deler av tjenesteapparatet. I tillegg betyr loven at kommunen får ansvar for økonomien i driften, og for internkontroll og tilsyn med krisesentre. Alle kommuner må nå ha et krisesentertilbud, men det står fritt opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan tilbudet skal organiseres og hvordan driften skal være. Krisesentervirksomheten i Norge har eksistert i mange år, men den har ikke vært lovpålagt. Det er i dag 50 sentre i Norge, med mange ulike eie og driftsformer. I Fredrikstad har det vært krisesentertilbud til kvinner og barn i 30 år. Senteret ble startet opp på initiativ av Blå Kors Fredrikstad. Fredrikstad og Hvaler samarbeider i dag om krise- og incestsentertilbudet som er organisert og administrert av Blå Kors og lokalisert i Sandveien. Blå Kors mottar 80 % av sine driftsmidler direkte fra staten, mens Hvaler og Fredrikstad kommune betaler resterende 20 %. Denne andelen fordeles etter antall innbyggere i kommunene. Midlene til krisesenter og etter hvert incestsenterdrift har i alle år vært øremerket. Fra og med 2011 vil imidlertid kommunene få overført driftsmidler gjennom rammetilskuddet. Midler til incestsenteret vil fortsette som før med øremerkede midler, og fordelingen mellom stat og kommune. Drift av incestsenter er ikke lovpålagt. Møteinnkalling side 13 av 16

14 2010 blir et overgangsår når det gjelder økonomien. Det er i tillegg til ordinære tilskuddsmidler mulig å søke tilleggsbevilgning til nødvendige endringer for å tilpasse tilbudet lovens krav. Videre er det mulig å søke om midler til å dekke ekstra kostnader knyttet til utredning og planlegging av det framtidige krisesentertilbudet. Utvalg for kultur og personrettede tjenester ble i mars 2010 orientert om at Hvaler sammen med Fredrikstad kommune ville forhandle om fremtidig drift av krisesenter med Blå Kors. Kommuneadvokaten vurderte drift av krisesenter som så omfattende at tilbudsforespørsel måtte sendes til flere tilbydere. I juli 2010 ble konkurransegrunnlag sendt til Blå Kors, Kirkens bymisjon og Røde Kors Fredrikstad i henhold til retningslinjer etter Lov om offentlig anskaffelser. Det er kun mottatt tilbud fra Blå Kors. Orienteringsbrev er sendt til alle forespurte. Det er gjennomført flere forhandlingsmøter med Blå Kors og tilbudet på drift av krise og incest senter er ferdigforhandlet. Økonomiske konsekvenser I overgangsåret 2010 blir det ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Fra 2011 går midlene til krisesentertilbud inn i rammetilskuddet til kommunen. I henhold til tilbud vil dette gi: Årlige driftskostnader for krisesenter på kr hvorav Hvaler må betale en årlig andel på kr Årlige driftskostnader for incestsenter er kr hvorav Hvaler må betale etter statstilskudd kr Dette tilsvarer en økning i henhold til budsjetterte utgifter i 2010 på kr Det vil med andre ord si at seksjon Helse og sosial tilføres kr i ekstra midler fra rammetilskuddet som igjen fordeles til virksomhet NAV. Det er virksomhet NAV som administrerer avtalen og følger opp driften av Krisesenter. Kommunene har mulighet til å inngå avtale med andre kommuner om samarbeid om krisesentertilbudet til menn innenfor de ressurser som ligger i kontrakten. Dette vil kunne redusere kommunenes driftskostnader. Flere østfoldkommuner har vist interesse og det føres dialog om samarbeid.. Hvaler- og Fredrikstad kommune har søkt om tilskuddsmidler til nødvendige endringer for å tilpasse tilbudet lovens krav. Totalt har vi blitt innvilget kr Deler av tilskuddet tilføres Blå Kors for tilrettelegging av lokaler etter krav om universell utforming. Deler av tilskuddet benyttes til kompetanseheving av ansatte i Blå Kors og kommunene. Direktoratet har avslått søknad om tilskudd til IT relaterte kostnader og kommunene må beregne en utgift til dette. Det er virksomhet NAV som administrerer og følger opp avtaler om krise- og incestsenter. I følge reglement for delegering fra rådmann vedtar utvalg for kultur og personrettede tjenester de økonomiske rammer for virksomhetene og det vil være UKPT som innstiller til kommunestyret i denne sak.. Vedlegg (sendes ikke ut sammen med saken) Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) Ot.prp.nr.96 ( ) Tilbud på drift av krise- og incestsenter for kommunene Fredrikstad og Hvaler. Utkast til kontrakt for drift av krise- og incestsenter for Hvaler og Fredrikstad kommune. Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) Ot.prp.nr.96 ( ) Vurdering Tilbudet fra Blå kors om drift av krise- og incestsenter er et godt faglig tilbud innenfor økonomiske rammer som er langt rimeligere en om kommunen selv skulle drifte dette tilbudet. Krise og incestsenteret vil kunne drives i hensiktsmessige lokaler og med en bemanning som har lang og bred erfaring med dette arbeidet. Samlokaliseringen av krise - og incestsenter gjør at det er effektiv bruk av Møteinnkalling side 14 av 16

15 personalet, og driften for øvrig. Det ligger fysisk til rette for å tilby et krisesentertilbud til menn i en skjermet del av bygget, men med fortsatt bruk av personalet i hele tilbudet. Det er svært positivt at flere kommuner har vist interesse for samarbeid om tilbudet til menn og at dette kan gjennomføres innenfor tilbudets rammer. Rådmannens forslag til vedtak Utvalg for kultur og personrettede tjenester ber Kommunestyret fatte slikt vedtak; 1. Rådmannen inngår kontrakt i sammen med Fredrikstad kommune om drift av krise- og incestsenter med blå kors for perioden til med rett til opsjon år. 2. Kommunestyret tilfører seksjon Helse og sosial kr ekstra i budsjett 2011 til drift av krise- og incestsenter. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 15 av 16

16 PS 47/10 Meldinger og informasjon Møteinnkalling side 16 av 16

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / 2013 Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skole - en skole for trygghet, læring og vekst

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte.

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Kveldens program Mål for denne kvelden: Bli kjent med de forventninger

Detaljer

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Hva står i loven? 1 Regelverk Utviklingsarbeid KVALITETSUTVIKLING 2 Hva er tilsyn? Lovlighetskontroll Dypdykk i en/noen bestemmelser Fra paragraf til rettslige krav Å undersøke praksis Tilsyn eller veiledning?

Detaljer

"Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon?

Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon? Avdeling for PPT og spesialskoler "Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon? Walter Frøyen Oslo Oslo er fylke og Oslo er kommune Vugge til grav 188 opplæringssteder

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

Samspill mellom bygg og læringsutbytte

Samspill mellom bygg og læringsutbytte Overskrift Tekst Samspill mellom bygg og læringsutbytte Banning and Canard (1986); Among the many methods employed to foster student development, the use of the physical environment is perhaps the least

Detaljer

Fornyet generell del av læreplanverket

Fornyet generell del av læreplanverket Fornyet generell del av læreplanverket Trøndelagskonferansen 22. oktober 2015 Prosess Skriving i 2015 og 2016 Sammenhengen med NOU 2015:8 (Ludvigsenutvalget) NOU 2015:2 (Djupedalutvalget) Ny rammeplan

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Opplæringsloven Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte http://www.youtube.com/watch?v=dmdtbep3w9c 21.09.2016 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 28.09.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Vedlegg: doc; doc

Vedlegg: doc; doc Høyringsuttale Fra: Anne Hjermann [Anne.Hjermann@post.hfk.no] Sendt: 29. oktober 2007 12:02 Til: Postmottak KD Emne: Høyringsuttale Vedlegg: 110205599-4-200705131-2.doc; 110205599-2-200705131-5.doc Vedlagt

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Mona Vauger Øyvind Fjeldberg Ottar

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene.

Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene. Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene. Honne, 31.okt.-1.nov. 2017 Program dag 1 Program dag 2 09.30 10.00 Registrering

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Statistikk analyse og fallgruver Innlegg på regionsmøte, januar 2017 Rådgivar Bjørnar Midtbust

Statistikk analyse og fallgruver Innlegg på regionsmøte, januar 2017 Rådgivar Bjørnar Midtbust Statistikk analyse og fallgruver Innlegg på regionsmøte, januar 2017 Rådgivar Bjørnar Midtbust Kva skal vi med alle tala? Barnehagelova 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak «It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehage et ledd i et helhetlig utdanningsløp Utjevning av sosial ulikhet Omsorgstilbud til foreldre Formålsparagrafen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

"Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs

Computers are like bicycles for the mind. Steve Jobs "Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs "Se mot Randaberg!" Læringsledelse i teknologirike læringsmiljø. Det er så mange fristelser og så mye en har lyst til å sjekke ut. Sånn som VG. Man

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Espen Konrad Andreassen

Detaljer

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Hvem er jeg? Erfaringer med PALS. Arild Sandvik Rektor Harestua skole

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Hvem er jeg? Erfaringer med PALS. Arild Sandvik Rektor Harestua skole Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle Arild Sandvik Rektor Harestua skole 14.09.2009 Hvem er jeg? 20 år i skoleverket, 8 år som rektor Pilotskole for PALS fra 2002 PALSer på både sfo, b-trinn og u-trinn

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 15:00 16.20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Læreplanen av Kunnskapsløftet. Fagdag for PPT 22. november 2017

Læreplanen av Kunnskapsløftet. Fagdag for PPT 22. november 2017 Læreplanen av Kunnskapsløftet Fagdag for PPT 22. november 2017 Hva er ordinær opplæring? Hva er Kunnskapsløftet 2006 Nytt målregime (kompetansebegrepet) Progresjon Sikre sammenhenger og helhet (på langs

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen.

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen. Hvaler kommune Saksnr 2012/2554 - Skoleutredning - Bruksplan for barnehage og skole. - Doknr 14 Arkivkode B40 Saksbehandler Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd

Detaljer

Livsglede. Livsgledeseminar. 19. september Seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, sosial- og helseavdelingen

Livsglede. Livsgledeseminar. 19. september Seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, sosial- og helseavdelingen Livsgledeseminar 19. september 2017 Hvordan Fylkesmannen ser på serti4iseringsordningen Livsgledehjem som verktøy for å gi innhold til gjeldende lovverk Hvordan kommunene kan tenke Livsgledehjem som ledd

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

varamedlem FRP Thor Tangen Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård Dag Skinnes varamedlem H For Trygve Lie, sak 69

varamedlem FRP Thor Tangen Andreassen Kjell Bothne varamedlem SP Hans Herman Utgård Dag Skinnes varamedlem H For Trygve Lie, sak 69 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Øyvind

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Agenda: Info fra skolen Info fra SFO Info fra FAU Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2014-2015: Liv Fossen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1085-2 Arkiv: A20 &20 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1085-2 Arkiv: A20 &20 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Kommunestyret Formannskapet Arkivsaksnr.: 14/1085-2 Arkiv: A20 &20 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015 Forslag til vedtak: 1. Stranden

Detaljer

Om skolebasert vurdering og statistikkportalen

Om skolebasert vurdering og statistikkportalen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Om skolebasert vurdering og statistikkportalen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Bakgrunn for dagen Skolebasert vurdering som tema for felles nasjonalt tilsyn Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Agenda: Info fra skolen Info fra SFO Info fra FAU Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2017-2018: Sigvor Sterri

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring.

En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring. En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring. BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) som mulighet til aktiv deltakelse og brukerstyring Landskonferansen om Down syndrom,

Detaljer

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Vedtatt i HOO 18. november 2010 1 INNHOLD 1- Innledning 2- Regelverk og rammebetingelser 3- Barnehagen og skolen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

UTTALELSE VEDR HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN oktober 2007.

UTTALELSE VEDR HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN oktober 2007. 07.12.07 UTTALELSE VEDR HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN oktober 2007. Uttalelse vedr forslag om endring i opplæringslovens kapittel 5, Spesialundervisning. Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utdanningsforbundet Notat 1 av 2. Høringssvar fra Oppland. Seksjon for utdanning og forskning

Utdanningsforbundet Notat 1 av 2. Høringssvar fra Oppland. Seksjon for utdanning og forskning Utdanningsforbundet Notat 1 av 2 Utarbeidet av: Dato: Referanse: Geir Moen, Utdanningsforbundet Oppland 16.05.2017 17/00630-8 Seksjon for utdanning og forskning Høringssvar fra Oppland Høringen har vært

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Vedtatt i HOO 18. november 2010 Revidert Pedagogisk lederteam november 2014 1 INNHOLD 1- Innledning 2- Regelverk

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møtested: Hotell Gabelshus Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 17. april kl. 11.00 onsdag 18. april, kl. 16.30

Møtested: Hotell Gabelshus Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 17. april kl. 11.00 onsdag 18. april, kl. 16.30 Bostadutvalget Kunnskapsdepartementet, postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 74 98 / 22 24 75 23 Faks: 22 24 75 96 E-mail: Bostadutvalget@kd.dep.no http://www.regjeringen.no/kunnskapsdepartementet/bostadutvalget

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Roy Hansen Medlem A/SP

Detaljer