Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 5. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 5. mars 2015"

Transkript

1 Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 5. mars 2015 Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb

2 Innhold Side Dagsorden 3 Forretningsorden ved årsmøte 4 Årsberetninger for Styret A-laget 10 - Juniorlaget 11 - Guttelaget 12 - Bylagene 14 - FFK-akadamiet 15 - Fotballskolen og Keeperakademiet 16 - Old Boys 17 - «Spillende Old Boys» 18 Frivillighetsrådet 19 Sikkerhetsrådet (SGRP) 19 Historiekomiteen 21 Resultatregnskap for Balanse pr Fastsettelse av medlemskontingent 25 Innkomne forslag 25 Budsjett for Organisasjonsplan for Fredrikstad Fotballklubb 27 Valgkomiteens innstilling 29 Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 2

3 Dagsorden Sak 1. Konstituering Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2. Styrets årsmelding, årsrapport fra sport og årsrapport fra gruppene Sak 3. Regnskap Sak 4. Fastsette medlemskontingent Sak 5. Innkomne saker Sak 6. Budsjett Sak 7. Organisasjonsplan Sak 8. Valg Medlemsmøte. Etter Årsmøtets avslutning avholdes et kort medlemsmøte med følgende tre saker: 1. Utmerkelser 2. Orientering om kustgresset- ferdigstillelse og drift. 3. Situasjonen for sesongen- treneren orienterer 4. Eventuelt Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 3

4 Forretningsorden ved generalforsamlingen 1. Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent. Protokoll føres av valgt sekretær. 2. Intet medlem (med unntak av styrets medlemmer) gis rett til ordet mer enn tre 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsinnlegget settes taletiden til max 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 1 min. tredje gang. Medlemmer som forlanger ordet til foretningsorden har 1 min. taletid. Dirigenten kan foreslå nedsatt taletid eventuelt strek satt med inntegnede talere. 3. Alle forslag skal foreligge skriftlig (til dirigenten) og være undertegnet av medlemmet. Etter strek er satt, kan ikke forslag trekkes eller framsettes. Nye forslag kan heller ikke fremmes. Ovennevnte gjelder også etter at en sak er tatt opp i votering. 4. I alle saker skal vedtakene for å være gyldige være fattet med simpelt flertall når ikke annet er bestemt i lovverket. Ved avstemming ikke personvalg foretas valget ved håndopprekking. Forslag kan bare fremmes (fra salen) i saker som står på dagsorden. Skulle det oppstå tvil om avstemmingsresultatet, kan dirigenten forlange skriftlig avstemming i alle saker. 5. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er fattet. Blanke stemmesedler regnes som ikke avgitte stemmer. 6. Det velges to 2 representanter til å undertegne protokollen. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 4

5 Fredrikstad Fotballklubb Årsberetninger for Styret. 1. Fredrikstad fotballklubb (FFK) er en profesjonell fotballklubb som har spillere fra gutt til senior A-lag. FFK er videre engasjert i breddefotball gjennom organisering av bylag og FFK-akademiet. Gatelaget, som er et tilbud for menn og kvinner med rusproblemer, er også del av virksomheten. Klubben har tilholdssted i Fredrikstad kommune. 2. Styret Styret har i løpet av året hatt følgende sammensetning: Styreleder Arne Erik Olsen Nestleder Pål Christian Andersen Styremedlem Gjøril A. J. Solberg Styremedlem Håvard F. Johansen Styremedlem Øivind Stene Styremedlem Pål Andre Cwartek Varamedlem Ragnhild Engebretsen Varamedlem Frank Jensen Det har gjennom året vært gjennomført 12 styremøter. De viktigste sakene har vært: Omstrukturering. Gjennomføring av omstruktureringen av klubben, med dertil hørende nedbemanninger og forenkling av rutiner og system, tilpasset de nedskalerte økonomiske rammevilkårene. Økonomi. Gjennomføring av driften og aktivitetene innenfor rammene og budsjettet satt for Fastsettelse av nivåene for 2015 budsjettet med målsatt positivt driftsresultat. I dette inngår estimering av inntekter og fordeling av kostnadene innenfor drift og administrasjon samt spillere og trenerapparat Sport. Videreutvikling, organisering og rekruttering til trenerteamet og støtteapparatet rundt spillerne. Godkjenning og kontroll av spillekontrakter Stadion. Leiekontrakt og øvrige avtaler med Fredrikstad kommune i forbindelse med kommunens kjøp av Stadion. Tilrettelegging for overgang fra natur- til kunstgress. Avtale om utskifting av gammel rullereklameskilt til nye LED skilt for 2015 sesongen. Merkur. Etablering av garderobefasiliteter ved treningsfeltet på Merkur. Sportslig utvikling. Etablering av FFK akademiet for gutter i alderen 9 til 16 år. Gjennomføring av FFK fotballskole sommer og høst for gutter 9 til 16 år. Sportsplan. Utarbeidelse av FFK-Sportsplan Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 5

6 Frivillighetsarbeidet. Frivillige bidrar til drift og vedlikehold av stadion og treningsfeltene. Arrangering av kamper, loddsalg, kiosksalg og en rekke andre oppgaver gjennomført av frivillige. Samarbeid. Det er etablert et samarbeid om saker av felles interesser med FBK og Stjernen Elite. Verdigrunnlag. Visjon, mål og strategier, forankret klubbens verdier og mål i alle deler av FFK sin virksomhet. 3. Virksomheten og aktivitetene Klubbens prioriteringer for året har vært: - Økonomi - Omdømme - Sportslige resultater Økonomi. I tråd med dette har hovedmålet vært å etablere en sunn økonomisk plattform for klubben. Med den virkeligheten som nå gjelder for norsk toppfotball generelt og FFK spesielt har dette vært utfordrende. Etablering av inntekter og kostnader i underkant av 30 millioner kroner sammenlignet med 100 millioner for få år siden har krevd harde prioriteringer. Administrasjonen har her gjort en solid jobb med å redusere alle ikke sportsrelaterte kostnader samt å dimensjonere og avlønne administrasjon, trenere og spillere innefor budsjettene. En ekstra utfordring har vært at klubben fra Skatteetaten har blitt pålagt å betale ekstra arbeidsgiveravgift for fem spillere for tidsrommet 2004 til Inklusive renter beløper dette seg til kroner. Årsaken er i henhold til Skatteetaten at klubben i nevnte tidsrom har godtgjort de fem spillerne på annen måte en regulær lønn og således ikke betalt arbeidsgiveravgift. De berørte spillerne har blitt ilagt skatt for samme forhold. Skatteetaten har i tillegg varslet om mulig tilleggssavgift, som i verste fall kan ende på i underkant av kroner. Omdømme. Det har vært viktig å gjenreise tilliten til og omdømmet av klubben. Fokus i denne sammenheng har vært å opptre ryddig og ærlig i alle sammenhenger. Det har også vært viktig å ha et godt forhold til media og alle andre som er interessert i FFK og dens aktiviteter. Sportslige resultater. Målet var 4 runde i Cupen samt kvalifisering for eliteserien. I Cupen ble vi slått ut i andre runde og vi kom på siste kvalikkplass i serien. De sportslige resultatene har således ikke vært opp til forventningene. Organisasjon og daglig ledelse. Videre nedskjæringer i den administrative staben ble foretatt våren I tillegg til løpende administrative oppgaver har organisasjonen tilpasset seg at Fredrikstad kommune har overtatt Stadion med ansvar for løpende drift og vedlikehold. Dette har fungert bra og kommunen skal ha takk for velvilje og godt utført arbeide. Omlegging til kunstgress var planlagt gjennomført i sommerferien. På grunn av fare for forsinkelser, og ikke tilgjengelighet i høstsesongen, ble gjennomføringen utsatt til årsskiftet, med planlagt ferdigstillelse 1. mars 2015, dvs. i god tid før sesongstart. Ny stilling som utviklingsleder ble opprettet før ferien (selvfinansierende), og det ble gjennomført fotballskoler for gutter i alderen 8 til 12 år både i sommer- og høstferien. På begge arrangementene Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 6

7 var det over 100 påmeldte. I tillegg er FFK-akademiet startet, et tilbud til ekstratrening for interesserte fra breddeklubbene i distriktet i alderen 6-12 år. Her er det ca. 500 deltagere. Målet med aktivitetene knyttet til klubbens utvikling, er å bidra til økt fotballfaglig kompetanse i breddeklubbene samt gi et ekstra tilbud til de aller ivrigste i alderbestemte klasser. På sikt er håpet at dette skal styrke Fredrikstad som fotballby og FFK som toppfotballklubb. Geir Bakken har vært daglig leder i hele Fotballsesongen 2014 Før sesongstart så klubben positivt på mulighetene for gode sportslige resultater og mulig opprykk etter 2014 sesongen. De konkrete målene ble satt til 4. runde i Cupen og kvalikplass i serien. Håkon Wibe-Lund fortsatte sin kontrakt som hovedtrener med Jan Tore Ophaug som hjelpetrener. Jerome Brunier ble ansatt som fysisk trener samt at Hans Erik Ramberg ble tilsluttet trenerteamet på deltid. Midt i sesongen ble også Øyvind Nilsen engasjert for å bidra hovedtreneren i fotballfaglige spørsmål. Mental trener Christine Otterstad ble også engasjert foran høstsesongen for å støtte trenere og spillere ut året. Avtalen med de to sistnevnte har ikke blitt forlenget inn i 2015 sesongen. De sportslige resultatene var meget varierende. Vi hadde en svak åpning på serien med kun to seiere de første 7 kampene. I denne perioden ble vi også slått ut av Cupen i 2. runde av Follo. Midtperioden var betydelig bedre og i visse perioder forelå muligheter for direkte opprykk. Avslutningen ble dessverre under forventningene og vi endte opp på 6. plass og dermed siste kvalifiseringsplass. I første kvalikkamp møtte vi Mjøndalen borte, hvilket endte 2-0 og tap for oss og dermed var sesongen over. Selv om vi nådde kvalikplass, innfridde ikke sesongen forventningene og ut fra de relative forutsetningene i 1. divisjon burde vi ha prestert bedre. Andre aktiviteter: Gatelaget. Gatelaget er et viktig sosialt samfunnsengasjement for klubben. Gatelaget har hatt tilhold på Active Senter i hele Laget har deltatt i NM for Gatelag og en turnering i Oslo i løpet av året. Til tider gjennom året er rekruttering av spillere en utfordring. Gatelaget flytter inn på Stadion så snart kunstgresset er klart i Lars Petter Hansen og Markus Ringberg har vært prosjektledere og trenere for Gatelaget i FFK-modellen er brukt som mal for utrulling av lignende prosjekter i andre fotballklubber. Byposjektet. Byprosjektet og samarbeidet med de lokale klubbene har hatt større og større fokus gjennom Med ansettelsen av utviklingsleder Bjørn Frode Strand fra 1. Juli, fikk klubben større ressurser til å skape aktivitet. Bylagene har hatt større aktivitet enn tidligere i 2014 og har levert gode resultater. Byprosjektet er en avgjørende faktor for at FFK og byen skal lykkes med å få frem flere egne talenter i årene som kommer. Frivillige Fredrikstad Fotballklubb er også i 2014 som tidligere år en av de fremste arrangørene i Norge. Drift og vedlikehold Stadionanlegget og gressmatta er i hovedsak overtatt av kommunen men forberedelse og gjennomføring av kamparrangement inklusive sikkerhet og vakthold blir gjennomført av frivillige. Det kan også nevnes at det bl.annet er åtte kiosker på stadion. Disse bemannes av foreninger og frivillige hvor det stiller nær 30 personer til hver kamp. I tillegg til selve arbeidet i kioskene foretar frivvillige også klargjøring, varehenting, varelevering og alt forefallende på kampdager. Salget fra kioskene var i året over 1. million kroner Stor takk for bidraget fra samtlige frivillige uten dere ville ikke FFK kunne eksistere. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 7

8 Medlemmer og medlemsmøter FFK hadde ved utgangen av medlemmer inkl. 30 livstidsmedlemmer og 9 æresmedlemmer. Klubben tok i bruk et nytt medlemssystem i Systemet er enkelt i bruk, og alle medlemmer som ønsker det får kontingentfakturaen tilsendt pr . Det er i 2014 avholdt årsmøte samt 2 medlemsmøter. Representasjon Representanter fra administrasjonen og styret har deltatt på møter i NFF, NTF og FRID. 4. Resultat Klubbens inntekter består i hovedsak av medlemskontingenter, grasrotmidler, sponsorater og tilskudd. Resultatet for 2014 ble et overskudd på kroner. Av ekstraordinære poster nevnes pålagt betaling av arbeidsgiveravgift med renter for årene 2004 til Dette beløper seg til som forfalt til betaling januar Det er i regnskapet tatt høyde for at varslet tilleggsavgift fra Skatt Øst blir vedtatt. Videre er det inntektsført som er en tidligere avsetning for et bestridt krav som nå er foreldet. Med angitte årsresultat etter avskrivninger, finansposter og skatt er egenkapitalen ved årsskiftet For 2015 forventes det ingen ekstraordinære poster som beskrevet ovenfor. Budsjetterte inntekter er beregnet ut fra trenden i 2014 og kostnadene dimensjonert for et mindre overskudd for året. 5. Videre drift. Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og det bekreftes at forutsetningene for dette er tilstede. Egenkapitalen er positiv med og budsjettet er godkjent av styret med et overskudd på Beregninger i forhold til lisenskravene fra NFF tilsier at klubben vil ligge innenfor gul sone slik at fortsatt spill i norsk toppfotball er sikret i forhold til disse kravene. Likviditeten er god i den første halvdelen av året som følge av salg av sesongkort og innbetaling av sponsormidler. Likviditeten i annet halvår vil i stor grad være avhengig av publikumsoppslutningen på hjemmekampene, kiosksalg og andre inntektsbringende aktiviteter. Inntektsbudsjettet er generelt konservativt vurdert og tar utgangspunkt i sportslige resultater tilsvarende plassering blant de fire beste i serien og 4.de runde i Cupen. Ved sportslige resultater under dette nivået foreligger det viss risiko for lavere salg av engangsbilletter til hjemmekampene samt fare for mindre sponsorinntekter og kiosksalg. Det vil bli iverksatt tiltak for kostnadsreduksjoner tilsvarende den potensielle inntektssvikten dersom dette skulle inntreffe. 6. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Klubben har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter ut over den kontinuerlige spillerutviklingen som skjer som en del av klubbens ordinære drift og virksomhet. 7. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i klubben ansees å være godt. God moral, optimisme og glede er stort sett tilstedeværende i administrasjon, trenerapparat, spillere og frivillige. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 8

9 Av skader kan nevnes at Nicolai Solberg har vært ute hele sesongen p.g.a. en kneskade pådratt i 2013 sesongen. Etter en rekke undersøkelser og operasjon etter sesongen er han tilbake i trening men er ikke lenger kontraktsbundet til klubben. Simen Standerholen har også vært ute det meste av sesongen p.g.a. et lår/ hofteskade. Simen ble operert i hoften i november og trener alternativt. Det er håp om at han vil komme tilbake i troppen i løpet av 2015 sesongen. Forøvrig har det ikke vært vesentlige skader eller ulykker i Det foreligger ikke rapport om sykefravær, dette vil bli forsøkt etablert i Likestilling Styret består av 6 menn og 2 kvinner. FFK oppfyller kravet Norges Idrettsforbunds sin kvinneandel. Klubben har som policy at det skal råde full likestilling mellom kjønnene. 9. Ytre miljø Klubben ved dens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 9

10 A-laget Støtteapparat. Sportssjef Geir Bakken Hovedtrener Håkon Wibe-Lund Assistenttrener Jan T Ophaug. Spillerutvikler Magnus Meling Fysio Ove Ellia Materialforvalter Joachim Stensvik Karlsen Analyseansvarlig Magnus Meling Spillerstall Keeepere. Jon Masalin. Håvar Jenssen, Forsvar. Ola Lønn Jensen, Vidar Martinsen, Lars Grorud, Kevin Dùre (Frigitt i Mai), Haitam Aleesami, Simen Rafn, Netan Sansara (Fra Juli) midtbane. Julius Adaremola, Håvard Åsheim, Filip Westgård, Christian Berg, Bjørnar Holmvik Angrepspillere. Robert Stene, Mohammed Gueye, Nicolay Solberg, Rozhat Shaswari, Simen Standerholen, Steffen Nystrøm Dag Alexander Olsen Sesongen. Sesongen 2014 startet 6. Januar og ble avsluttet i november. Fra et sportslig perspektiv deler vi opp sesongen i to deler. Oppkjøring - Øker treningsmengde fra 50 økter i oppkjøringen til over Hovedprioritet er det fysiske grunnlaget og forsvarsspill - Spillerne drilles i system Sesongen - Legger om spillestil etter 7 kamper fra til da vi sliter med å skape målsjanser. Umiddelbar uttelling med en lang rekke kamper uten tap. I Cupen vinner vi første runde mot Oslo Juvelene, men blir slått ut i 2.runde mot Follo. - Blir nummer 6 i 1. Divisjon, og nådde dermed målsetningen om kvalifisering. Ryker ut i første runde av kvalifiseringen borte mot Mjøndalen. - Serien kan oppsummeres i tre faser. Vi innledet dårlig med mager poengfangst de sju første kampene. Så kom en lang og god periode på 16 kamper med bare ett tap, før vi avsluttet sesongen med få poeng de siste sju kampene. I kvalifiseringskampen mot Mjøndalen var vi rett og slett ikke gode nok til å vinne og tapte fortjent. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 10

11 Representasjon I løpet av året har FFK hatt representanter på flere aldersbestemte landslag. Håvard Åsheim Norge G19-3 kamper Ola Lønn Jensen Norge G18-12 kamper Ludvig Begby Norge G17-12 kamper Leonard Getz Norge G16-4 kamper Sondre Skulbørstad Norge G15-2 kamper Juniorlaget. Støtteapparat. Oppmenn: Jan Lothe og Elling Syrrist Trenerteam Hovedtrener: Magnus Espeland Meling Ass.trener: Magnus Nilsen Keepertrenere: Geir Aspelund, Fredrik Selvig og Håvard Kristiansen Spillere. Navn Posisjon Født Viktor Kristiansen Keeper 1997 Markus Stige Keeper 1996 Kristian Jensen Forsvar 1997 Petter Dines Forsvar 1996 Håvard Thun Forsvar 1996 Aslak Svensson Forsvar 1995 Rainer Pando Forsvar 1997 Markus Rekdal Forsvar 1997 Ismar Dizdar Forsvar 1997 Herman Selvig Forsvar 1996 Deni Hananagic Midtbane 1997 Erlend Mikalsen Midtbane 1996 Magnus Hart Midtbane 1996 Oscar Lopez Midtbane 1995 Oskar Hansen Angrep 1995 Youseff Chaib Angrep 1996 John Armstrong Angrep 1996 Herman Blystad Angrep 1997 Det var flere jr.spiller i FFK denne sesongen, men siden de var med i treningstroppen til A-laget (proffkontrakt) er de ikke med i dette oppsettet Kort om sesongen Jr.laget hadde sin kamp arena i 3.divisjon Sesongen startet tøft og vi fikk svar på hva vi, som lag og som enkelt spillere, måtte gjøre for å bli bedre. Vi økte bl.a. kravet om treningskultur og satte listen mye høyere i forhold til hva som kreves for å være med i FFK. Dette resulterte i at noen spillere fikk beskjed om at de ikke var ønsket med videre. I tillegg ble det gjennomført foreldremøte med hver enkelt spiller og foresatte for å informere om hva som kreves for å være med i FFK. Dette sammen med høyere krav på treninger resulterte i mye bedre treningsmiljø som ga bedre forhold for utvikling. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 11

12 Oversikt over prestasjons utviklingen til FFK jr.laget seongen 2014 ligger som vedlegg sist i beretningen. Samtlige spillere i jr.troppen har fått muligheten til å trene med A-laget gjennom sesongen. Flere av dem har også hospitert jevnlig med A-laget. Statistikk Seriespill 3.divisjon avd 1 Herrer Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng Plassering plass Cupspill NM jr.herrer - 1.runde: KFUM Fredrikstad runde: Lyn Fredrikstad (walkover) - 3.runde: Lillestrøm* Fredrikstad 2-2 (6-4 på straffer) *Lillestrøm ble tapende finalist mot Brann Skagen Cup - Gruppespill: Elfsborg FFK (2-2), Kvikk Halden FFK (0-2), Thisted FFK (1-1) - Semifinale B-sluttspill: FFK-Notodden (3-1) - Finale B-sluttspill: FFK Moss (4-0) Danske Bank Cup - Semifinale: FFK-Moss (9-0) - Finale: FFK Sarp 08 (2-3) Treninger Totalt har vi gjennomført 133 treninger. I tillegg til dette har guttene hatt 3 ukentlig treninger på skolen med Wang VGS. Magnus Espeland Meling Hovedtrener G16- Guttelaget Støtteapparat. Oppmenn: Harry Nilsen og John Pettersen Trenere. Hovedtrener: Magnus Pettersen. Spillerutvikler: Håvard Kristiansen Keepertrenere: Fredrik Selvig, Geir Aspelund og Håvard Kristiansen. Disse tre har rullert på trening av våre målvakter. Spillere. Troppen har bestått av 16 spillere, 10 spillere født 1998 og 5 spillere født 1999 og 1 spiller født Alle spillerne har også fått kamper på FFKs- rekruttlag i 3. divisjon. I to kamper stilte vi faktisk med rent guttelag. Trening. I perioden fra 2.januar til 1. desember trente guttelaget 6 økter pr. uke. I de 3 første månedene ble det gjennomført en økt i uken med Gaute Blekken fra FIF. De trente løpsteknikk, styrke for bena og utholdenhet. Alle fotballtreningene foregikk på nye Merkur. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 12

13 Kamper- serie, cuper og NM. Guttelaget har spilt 4 treningskamper før seriestart. Stabæk hjemme tap 1-2. Dobbeltkamp i Sverige, seier 8-0 mot Gais, seier 6-0 mot Varberg Bois. Borte mot Selbak Jr seier 3-1. Cuper: Laget deltok i Østfold fotballkrets årlige vår- cup. Her spilte laget 6 kamper med 5 seire og 1 uavgjort. Finalen endte med 7-1 seier over Sprint/Jeløy. Seier i cupen 3. året på rad. Askim- cup: Her ble det tap i semifinalen 0-1 mot Askim. Laget vant 2 klare seire med 4-0 og 4-1 og en kamp uavgjort i innledende pulje. Laget bestod av en del hospitanter da de beste var på kretssamling Fodtech-cup, Opsal: Turneringsseier med 3-0 over Kjelsås i finalen. To seire og en uavgjort i puljespillet. Seier i semifinalen. Her fikk 3 spillere på laget utmerkelse for beste målvakt, beste angriper og beste midtbanespiller. I tillegg ble Tobias Knudsen kåret til turneringens beste spiller Skaw-cup, Danmark: Nok en turneringsseier etter mye flott spill. Seier i 2 kamper og 1 uavgjort i innledende. Semifinalen ble vunnet på straffekonkurranse. Finalen klar 3-0 seier over Bryne. Seierssjekk på danske kr. NM G-16: Fantastisk fra første kamp. Glimrende innsats med flott fotball med klare seire i 5 strake kamper, 11-1 mot Grei, 5-0 mot Bærum, 4-2 mot Kjelsås, 4-2 mot Vålerenga, kvartfinalen ble Lyn slått 6-1. Dessverre så røk laget ut på straffekonkurranse i semifinalen. Konklusjon: NM var et eventyr hele veien. Serien: Guttelaget spiller som kjent i KM- junior. Her vant laget puljen i vårsesongen, med 7 seire og 1 tap. Høstsesongen spilte laget A- sluttspill for junior. Her gikk laget bort og ble kretsmestere etter 7 seire og 2 tap. Dette medførte at nå har FFK et juniorlag i interkretsserien igjen. Representasjon. Leonard Getz og Sondre Skulbørstad fikk kamper på G-15 landslaget. Leonard er også tatt ut til turnering med G-16 landslaget nå i januar. Laget har i år også hatt mange spillere på kretslaget. I tillegg ble 5 spillere tatt ut til talentsamling i Porsgrunn. Utvikling. Spillerne har hatt en formidabel utvikling fra januar til oktober, noe både individuelle tester og resultater beviser. Flere av spillerne fikk trene med både Jr og A-lag, samt at flere av spillerne ble nevnt i landslagsdiskusjonen. På guttelaget er det stort fokus på det viktigste- nemlig utvikling. Kjøring: Foreldre, trenere og oppmenn har kjørt personbiler. Buss til Gøteborg, kvartfinale borte mot Lyn og Skaw- cup i Danmark. Møter og tur til Liverpool. Det er avholdt flere foreldremøter, i tillegg til spillersamtaler med foresatte og spiller. På slutten av sesongen var laget 4 dager i Liverpool. Der hadde vi en treningsøkt med trener fra Liverpool, samt at laget spilte en kamp mot et regionlag fra Liverpoolområdet. Her ble det seier med 5-0. Rosinen i pølsa var omvisningen på Liverpoolakademiet. Siste kvelden ble det middag på restaurant med utdeling av priser. Årets spiller: Tobias Faye Knudsen ---- Årets mål: Oskar Fritzner --- Årets toppskårer: Anas Farah Best utvikling: Lazkin Barakat Harry Nisen Ass. lagleder FFK- gutt-16 Magnus Pettersen hovedtrener FFK- gutt Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 13

14 FFK Bylag 1999/00 og FFK Bylag 2000/01 Trenere Bylag Joar Dahle - ansvarlig Hans Petter Fredriksen Odd Magne Gulbrandsen - keepertrener I tillegg Sindre Rekdal og Joacim Jønsson med som hjelpere. Trenere Bylag 2001: Ole Jørgen Christiansen ansvarlig administrativt Hans Jørgen Mathisen ansvarlig på treningene Odd Magne Gulbrandsen - keepertrener Rokland «Rocky» Paula Ketil Lervik Truls-Petter Alexandersen Johnny Jonassen Spillere Det var ca 25 spillere på hvert av bylagene. 01-spillere har hospitert opp til 00, og 00-spillere har hospitert på guttelaget. Begge bylagene preger kretslaget til Østfold. Treninger Vi trente to ganger i uka om vinteren og gikk ned til en gang når sesongen startet da klubbene selv ønsket det. Treningene foregikk hovedsakelig på Merkur. Innholdet av treningene har følgende vært prioritert: Pasning/mottak, fotrapphet, avslutninger samt ulike spillformer. Kamper Det er ikke noe budsjett for cuper for bylagene, så dette må være foreldre- og/eller dugnadsfinansiert. Vi spilte i sommersesongen treningskamper på Merkur mot Vålerenga (begge kullene) og Hønefoss (00). Cuper Siste halvår var det stor aktivitet på bylagene, og resultatene var også gode. Vi har deltatt på følgende elitecuper: Vålerenga Elite Cup med 01 (finaletap mot Stabæk) Stabæk Elitecup med 00 (5.plass med 12 lag fra Norden) Moss Totakt (kun med 01, som vant) Bycupen med alle sonene i Østfold (5.plass for 00 og seier for 01) GAIS-cup i Gøteborg (kvartfinale for 00 og finaletap for 01) Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 14

15 Vi har hatt et fint år der samarbeidet med klubbene har vært bra. Foreldre og trenere har ofte vært på treningene og fulgt sine spillere og forhåpentligvis fått med noen impulser tilbake til sine egne lag. Vintersesongen, fram til seriestart, er en effektiv og god periode der vi virkelig ser utvikling hos spillerne. Vi må være forutsigbare og tidlig ute med kalenderen for våre aktiviteter, slik at det blir minst mulig kollisjoner med klubbenes aktiviteter. FFK Akademiet for 6-12 år Den 20.oktober 2014 startet FFK Akademiet for barn født i 2008 til og med 2003 (1.-6.klasse). 490 spillere meldte seg på og har vært med den første perioden. FFK Akademiet har 17 treninger fordelt over ulike baner i Fredrikstad fra mandag til fredag. Det er ti trenere som har alt fra én trening til ti treninger i uka. Disse trenerne har vært samlet flere ganger, og vi er samstemte om hvordan vi driver treningene. Det som vi ønsker å sette særlig fokus på er å gjøre alt i høyt nok tempo. Det hjelper ikke å drible en kjegle eller trikse 100 på ulike kroppsdeler, dersom du ikke klarer å gjøre det i en spillsituasjon med høyt press og høyt tempo. Så vet vi at det som kjennetegner de som blir virkelig gode er at de har hatt et sterkt læringsfokus og er dyktige på å ta til seg læring kontinuerlig. Vi ønsker å skape læringsdyktige barn. Det kan også overføres til andre arenaer i livet, som for eksempel skole. Trenere Trenerne er stort sett også engasjert i de lokale klubbene, og akademiet er på tidspunkter som gjør at dette ikke går utover trenerengasjementet i den lokale klubben. Per november 2014 er det disse trenerne som jobber i FFK Akademiet: Jan Erik Audsen, Thomas Severinsen, Sander Solberg, Thomas Johnsen, Thomas Skjærli Hansen, Dennis Dahl, Jon Hermansen, Ole Martin Nesselquist, Claes Hermansen og Rokland "Rocky" Paula. I tillegg har A-lagsspillerne Simen Rafn, Håvard Åsheim, Steffen Nystrøm, Ola Lønn Jensen og noen gutte- og juniorspillere vært med en del akademitreninger. Jan Erik Audsen er ansvarlig for akademiet på de yngste barna (2005 til 2008), mens Thomas Skjærli Hansen er den som leder de eldste (2003 til 2004). Mer info om FFK Akademiet ligger på Fotballskoler Etter at vi sjekket tidlig med alle klubbene byen valgte vi å ha en fem dagers FFK Fotballskole i uke 32- etter noen år uten fotballskole i FFKs regi. Antall påmeldte var 108 spillere i alderen 8 til 12 år. Tilbakemeldingene var svært positive, og vi fikk en veldig god start på arbeidet med barnefotballen i FFKs regi. Dette var også årsaken til at vi valgte å ha fotballskole også i høstferien, hvor vi arrangerte tre dager fra søndag til tirsdag. Denne gangen var det 124 påmeldte. Det var mange av de samme som var med fra sommerferien. Noen stikkord på fotballskolen er høye krav fra trenerne, filming av treninger samt foredrag om læringsstrategier, målsetting, kosthold, søvn og skole. Keeperakademiet Leder. Fredrik Selvig. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 15

16 Trenere. Håvard Kristiansen (Gutt, Junior, keeperskole) Geir Aspelund (Gutt, Junior, keeperskole) Odd Magne Gulbrandsen (Keepertreff, By og sone samt noe gutt og junior) Fredrik Selvig (Gutt, Junior, keeperskole og Keepertreff) Aktiviteter. ACTIV CENTER Januar til mars med 10 økter av to timer. 1 time keeperteknisk trening for så å ha 1 time basistrening i turnhallen med turntrenere. 22 deltakere to trenerer Keepertreff Skogstrand økter 1 time keeperteknisk trening 30 deltakere to trenere Keeperskole på Skogstrandbanen To dager med tilsammen 5 økter. Mat og teori mellom øktene. Avslutning med grilling og kamp på stadion. 20 deltakere. 4 trenere Aktiv center økter En time keeperteknisk trening i ballbingen. 35 deltakere fordelt på tre puljer over tre timer. To trenere Etter planen skulle vi gjennomført to treff til. Ett til på våren og ett til på høsten. Dette fikk vi ikke gjennomført da det var litt usikkerhet i forhold til FFK akademiet. Resultatet av dette er at vi ikke kom helt i mål rent økonomisk for Keeperakademiet denne sesongen. Vi har deltatt på Gutt og Juniorlaget med minimum én keepertrener på stort sett alle økter og også de fleste kampene disse har spilt. Sone og bylag har hatt oppfølging av Keepertrener fra Keeperakademiet. Håvard og Fredrik har hatt oppgaver for ØFK som trenere for 98 og 99 kullet og som instruktører på trenerkurs. Odd-Magne som keepertrener på Høstsesongen for ØFK. Vi har latt enkelte eksterne keepertrenere hospitere hos oss, etter eget ønske om å være med og lære/utvikle seg. Sesongen 2014 kan oppsummeres for keeperakademiet som vellykket selv om vi har hatt litt utfordringer underveis. Bjørn Frode Strand Utviklingsleder i FFK Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 16

17 FFK Old Boys Styret har i 2014 bestått av: Leder: Finn Arntzen Nestleder: Ragnar Johansen Kasserer: Ole Havna Sekretær: Frithjof Gjermundsen Styremedl.: Tore Eriksen Styremedl.: Tore Hansen Styremedl.: Hans Kristiansen Styremedl.: Lars Terje Larsen I 2014 har det blitt avholdt 8 styremøter og 7 medlemsmøter, i god tradisjon, inklusiv «Gåsaften» og julebord. Vi har hatt flere interessante foredragsholdere i løpet av sesongen: Håkon Wibe-Lund fortalte om sesongforberedelsene til A-laget. Jørn Enger holdt et fint foredrag om opphavsmannen til klubbsangen, «Fredrikstadgutter våre veier», som er skrevet av Øivind Nødtveidt, mens Oscar Bernstein har skrevet melodien. Arild Rostad inviterte oss med på en omvisning på det nye sykehuset på Kalnes. Bjørn Frode Strand, klubbens nyansatte utviklingsleder, fortalte om sine tanker rundt den jobben. Alle møter og arrangementer har vi i «Klubbhuset», hvor alt fungerer bra nå, også samarbeidet med kjøkkenet. Det er bra deltagelse på møtene og fin stemning. Våre trofaste sponsorer har hjulpet oss med annonser i lokalavisene, fram til vi begynte med varsling av møtene via SMS-meldinger. Det har fungert bra. Vi takker også for alle gaver til utlodningene. Finn Arntzen har, som vanlig, bidratt med en stor innsats rundt matserveringen på møtene. FFK OLD BOYS har stilt lag i kretsserien, M39 Veteran, også i år. Dette er meget gledelig og vi retter en takk til de som har dratt i trådene, spesielt Jon Petter Andersen og Øivind Johansen. Oppslutningen fra spillerne har vært bra, og laget vant serien klart med bare seiere og målforskjell på Regnskapet for 2014 er positivt. Old boys-avdelingen har i løpet av året hatt en omsetning på kr ,- og takket være bra oppslutning om møtene våre, gikk vi med et overskudd på kr ,-. Takk til alle tillitsvalgte og andre medlemmer for positiv innstilling til aktivitetene våre. Vi var bl.a. med på dugnad med vasking av setene på tribunen. Styret v/ Frithjof Gjermundsen Sekr Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 17

18 FFK veteraner «Spillende Old Boys». FFKs veteraner har hatt et fantastisk år i Grunnlaget for dette har blitt lagt gjennom et veldig bra treningsoppmøte hele sesongen, hvor vi har hatt mange spillere tilstede på én fast økt pr. uke. At alle har trent godt, stilt opp og bidratt gjennom hele sesongen har ført til at sesongen sportslig har blitt en sammenhengende opptur, med seier i samtlige kamper. Seriespillet ble gjennomført med 16 kamper i dobbel serie, som endte med 16 strake seire, 48 poeng og i målforskjell. Med dette ble vi overlegne kretsmestere. Vi benyttet 23 spillere i sesongen, og av disse har 18 havnet på scoringslista. Toppscorer ble Jon Forsberg med 23 mål. Alle treninger og hjemmekamper har foregått på Lunde-banen, og vi retter igjen en stor takk til Trolldalen IF for velvilje og positivitet. Året ble som vanlig avsluttet med deltagelse i en internasjonal veteranturnering i Ålborg, hvor vi for 3. år på rad, gikk til topps med seier i alle kamper. Vi vil igjen skryte av samtlige spillere og ledere, som er fantastiske representanter for klubben, som byr på seg selv og er positive både i inn- og utland. Dette er en gjeng klubben kan være stolte av. Vi gleder oss selvsagt STORT til å flytte hjem og bli en naturlig del av klubben på daglig basis. Vi tror at veterangjengen vil bidra til å utvikle det gode miljøet på Stadion, og samtidig vil vi øke fokuset på å bli en enda mer integrert del av «det voksne Old Boys»! Avslutningsvis er det flere vi ønsker å takke for at vi har kunnet gjennomføre denne sesongen på en god måte: Trolldalen IF v/ spesielt Pål Johansen og Thomas Severinsen, for lån av bane og service utover hva man kan forvente på Lundebanen. Jokka Giggs for hjelp med utstyr. Styret i FFK Old Boys for velvilje og oppbacking. Sponsorer: Blinken AS v/joar Johannessen, Manstad Norge AS v/ Trond Johannessen, Fredrikstad Langtransport AS v/ Henrik Thorstensen, Duokjemi Norge AS, v/ Knut Andre Helgesen og Golax AS v/ Trond Torstein Bjørnholm. Bonden og Næsje! Tusen takk for alle bidrag! Vi håper på fortsatt godt samarbeid i årene som kommer. Øivind Johansen lagleder Sportslig hilsen Jon Petter Andersen lagleder Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 18

19 Frivillighetsrådet 2014 Antall frivillige i 2014 var fortsatt ca 200. Frivillighetsrådet består av samme personer som forrige år: Gunnar Nyseth, leder: ansvarlig for ajourførte lister av vakter, web/medieaktører klubbstyret inkl. valgte komiteer og dommerverter. Johnny Jonassen ansvarlig for ajourførte lister av frivillige innen sport og old boys. Hanne Raae Hermansen og Gunnhild Hansen ansvarlig for ajourførte lister av, billett og supporter salg, ballhentere, flishaugen, gatelaget og jentegruppa. Pål Tangen ansvarlig for ajourførte lister fra kiosk og drift. Terje Sørlie ansvarlig for ajourførte lister fra Plankehaugens pyntekomite. Følgende arrangementer for frivillige ble gjennomført i : Fotballkveld (TV-kamp Man U Cardiff) på Fredrikstad stadion : Grillfest på Fredrikstad stadion : Julebord på Fredrikstad stadion. (64 deltakere) Det ble gjennomført 3 rådsmøter i i løpet av året. Frivillighetsrådet takker samtlige frivillige for deres innsats i Dere er særdeles viktige for klubben. Fredrikstad Gunnar Nyseth Sikkerhet og arrangement-2014 Sikkerhetsgruppen på Fredrikstad stadion under 2014-sesongen var organisert slik: Gunnar Nyseth Sikkerhetsansvarlig Stig Aardalen NK sikkerhetsansvarlig Alf Oscar Lillebøe Soneleder Akkreditering/VIP Jan Erik Kroglund Soneleder Kåre Nilsen Soneleder Camilla Dingstad Soneleder Tor Ingar Lofthus Soneleder Tom Pettersen Soneleder Lars P Syvertsen Soneleder Hege Langeid Soneleder Laila Abrahamsen Soneleder Det er gjennomført flere samlinger for sikkerhetsgruppen i løpet av sesongen. Bl.a. var gruppen samlet til møte og et hyggelig sosialt samvær på Kråkerøy, på hytta til Stig Aardalen. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 19

20 Den og ble det gjennomført internkurs for vakter/verter. Gyldigheten av slikt kurs er 2 år. For sesongen 2015 er det planlagt opplæring i brannvern for soneledere, samt førstehjelpsopplæring for samtlige vakter/verter. Internkurs for de som trenger å fornye godkjennelse for å være vakt/vert vil bli gjennomført før sesongstart. Det ble ingen store utfordringer hva gjelder sikkerheten under kampene i En hendelse under hjemmekampen mot Strømmen derimot, hvor en supporter fra Fredrikstad kastet en søppelbøtte ut på banen, resulterte i en reaksjon fra NFF. Fredrikstad brannvesen har vært tilstede under samtlige hjemmekamper. Knut Rørhagen har vært koordinator opp mot brannvesenet. Han har varslet at han ikke ønsker å fortsette i denne funksjonen lenger, og FFK vil derfor takke Knut for hans innsats som frivillig gjennom flere år. Fredrikstad Røde Kors deltok under hver hjemmekamp med 2 båreteam, pluss leder som har sin plass i kommandorommet. Det er rekrutert flere nye vakter/verter i inneværende sesong. Pr i dag har vi tilfredsstillende antall vakter så lenge det ikke møter større antall bortesupportere. På 15 hjemmekamper har antall oppmøte av vakter/verter vært 36,07. Dette er en liten økning i forhold til sesongen Kontakten med klubbens offisielle supporterklubb Plankehaugen har vært god. Beredskapsplanen for Fredrikstad stadion ble revidert før sesongstart i nært samarbeid med Politi og Brannvesen. Planen vil pånytt bli revidert før sesongstart i Arrangement FFK ble kåret til beste arrangør i 1.divisjon sesongen Det rettes en stor takk til alle de som har bidratt for at det ble et slikt resultat. Noen utskiftninger i sentrale funksjoner under arrangementene er blitt gjort. De nye, inkludert banemannskap/vaktmester fra Fredrikstad kommune har utført sine oppgaver på en utmerket måte. Gunnar Nyseth Sikkerhets- og arrangementsansvarlig Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 20

21 Historiekomiteen-2014 Styret. Leder Ragnar Johansen Medlemmer: Jan Hermansen, Per Kristoffersen, Kjell Andreassen, Jan-Erik Østberg (refr.) Varamedlemmer: Dag Solheim, Rolf Olsen Aktiviteter i Fotografering Fotografiene av tidligere formenn og æresmedlemmer er nå hengt opp i Klubbhuset og i Berglosjen. Alt er nå a jour. Pussing av pokaler Alle pokalene i pokalskapene er pusset. Dette er utført ved hjelp av medlemmer i Onsdagsgjengen. Stor takk fra Historiekomiteen. Bilder Det er gjennomført flytting av noen bilder og noen nye er hengt opp i lokalene på Stadion. Videre har komiteen planer om å omplassere flere bilder for at de skal kunne sees bedre. Gave fra familien Windingstad Historiekomiteen har vært behjelpelig med å demontere og flytte Haakon Windingstads store samling av minner fra et langt fotball-liv til Stadion. Dette er en sjenerøs gave gitt til klubben av familien Windingstad. FFK-fanen Historiekomiteen har forbedret opphenget for FFK-fanen og malt veggen der fanen henger i Stabbursalen. Komiteen takker Ragnar Johansen og Jappen Mathisen for vel utført jobb. Avtale med kommunen Historiekomiteen har, gjennom avtale med kommunen, samme ansvar som tidligere for utsmykking av den delen av Stadion som nå er kommunens eiendom. Nye pokaler Registrering og plassering av nye pokaler blir utført kontinuerlig av komiteen. Ragnar Johansen (leder) Sign. Jan-Erik Østberg (refr.) Sign. Styrets innstilling: Årsberetningene vedtas som de foreligger Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 21

22 Sak 3. Regnskap for 2014 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 22

23 Sak 3. Regnskap for 2014 Balanse pr. 31. desember EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Fotballspillere Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 23

24 Balanse pr. 31. desember Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Fredrikstad Styrets innstilling: Forslag til regnskap for 2014 vedtas. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 24

25 Sak 4. Fastsettelse av medlemskontingent. Medlemskontingen ble økt i fjor- til kr pr. år. Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. Styrets innstilling: Kontingen for 2016 fastsettes til kr Sak 5. Innkomne forslag. Det har innkommet en sak fra styret. Forslag om vedtektsendring..??? Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 25

26 Sak 6. Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2015 SALGS INNTEKTER SPONSOR INNTEKTER BILLETT INNTEKTER KIOSKSALG MEDIE AVTALE SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER ARBEIDSKRAFT VAREKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT AVSKRIVNINGER/NEDSKRIVNINGER SUM TOTALE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR FINANS NETTO FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT Overskudd -/ Underskudd + Styrets innstilling: Forslag til budsjett for 2015 vedtas som det foreligger Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 26

27 Sak 7. Organisasjonsplan for Fredrikstad Fotballklubb Styret kan ikke se at det i løpet av 2014 har fremkommet forhold som skulle tilsi endringer i organisasjonsplanen, som bygger på Idrettens Lovnorm. Det anbefales derfor at den vedtas uforandret. PUNKT 1 KLUBBFARGER 1.1 Klubbens farger er hvitt og rødt. Klubbens drakt er hvit overdel og røde bukser. PUNKT 2 TILLITSVALGTE styret 2.1 Styreleder Leder i Fotballklubben og ansvarlig for klubbens drift. Pressekontakt generelt for klubb. 2.2 Nestleder Ansvarlig leder i styreleders fravær. 2.3 Sportslig ansvarlig Ansvarsområde utarbeides av Daglig leder/sportssjef for FFK, og vedtas av klubbstyret. 2.4 Styre- og varamedlemmer Utover dette består styret av ordinære styremedlemmer og et varamedlem. PUNKT 3 TILLITSMENN utvalgsmedlemmer 3.1 Valgkomiteen Ref. NIFs basis lovnorm for idrettslag 15 årsmøtets oppgaver pkt 10 f: Velges av årsmøtet og består av leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. I hht basislovnorm 15 pkt 3, skal idrettslaget ha en valgkomitè som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og som har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet Medaljerådet Rådet skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Dersom et av medlemmene blir foreslått til utmerkelse, trår hele styret av og varamedlemmene overtar. PUNKT 4 OLD BOYS 4.1 Old Boys er en egen gruppe, men er underlagt klubbens lover og bestemmelser. Medlemskap i Old Boys betinger medlemskap i FFK. PUNKT 5 LOVKOMITÉEN 5.1. Består av 4 medlemmer som velges av Årsmøtet for et år av gangen. 5.2 Klubbens lovkomitéen skal vurdere lovligheten av lovforslag opp i mot NFF- og NIFreglement, og komme med innspill og/eller uttalelser ved eventuelle endringer. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 27

28 PUNKT 6 KONTROLLKOMITÉEN 6.1 Består av 5 medlemmer som velges av Årsmøtet for et år av gangen. 6.2 Kontrollkomitéen skal med bakgrunn i styreprotokoller etterse at klubbens lover og årsmøtevedtak blir fulgt. PUNKT 7 HISTORIEKOMITÉEN 7.1 Historie- komitéen består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. 7.2 Historie- komitéen skal ivareta FFK` s premie- og gavesamling og til enhver tid ajourføre denne. PUNKT 8 ØVRIGE UTVALG. 8. Årsmøtet gir styret fullmakt til å opprette utvalg- utover de faste utvalgene, hvis dette ansees hensiktsmessig for klubbens drift. PUNKT 9 VALG 9.1 Valg foretas i tråd med basis lov norm for idrettslag 15 Årsmøtets oppgaver pkt. 10 a-f. Valgene foretas etter bestemmelsene i NIFs lov 2-11 Stemmegivningen Utover ovennevnte som er lovbestemt ønsker FFK å sikre kontinuitet i styret ved å innføre følgende regel: Ved hvert valg skal halvparten av styret ha ett år igjen av sin styrerepresentasjon. Hvis en eller flere styremedlemmer, av uforutsette grunner, skulle trekke seg før perioden er over, velges et nytt styremedlem som fyller den resterende perioden PUNKT 10 REGLEMENT. 9.1 Klubbens reglement vedtas av klubbstyret. Styrets innstilling: Organisasjonsplan for Fredrikstad Fotballklubb vedtas som den foreligger. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 28

29 Sak 8. Valg. Valgkomiteens innstilling er ikke klar når årsmøtedokumentet legges ut. De forskjellige komiteene har for 2014 hatt følgende sammensetning: Lovkomité 2014 Kontrollkomité 2014 Finn Arntzen - leder Arne Willy Gustavsen leder Egil Nilsen - medlem Hans Kristiansen medlem Odd Hasselgård medlem Gunnar Andreassen medlem Per Bolstad - medlem Arne Sannes medlem Frithjof Gjermundsen medlem Medaljeråd 2014 Gunnar Andreassen leder Frithjof Gjermundsen- medlem Kjell Andreassen- medlem Egil Nilsen- medlem Per Kristoffersen- medlem Finn Mikalsen-medlem Yngvar Wernersen- medlem Robert Nilsson- varamedlem Pål Andre Czwartek- varamedlem Asle Arntzen-varamedlem Historiekomite 2014 Ragnar Johansen- leder Jan Erik Østberg- sekretær Per Kristoffersen- medlem Jan Hermansen- medlem Kjell Andreassen- medlem Dag Solheim- varamedlem Rolf Olsen- varamedlem Valg av revisor. Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 29

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 24. februar 2014

Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 24. februar 2014 Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 24. februar 2014 Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Innhold Side Dagsorden 3 Forretningsorden ved årsmøte 4 Årsberetninger for 2013 - Styret 5 - A-laget 9 - Juniorlaget

Detaljer

Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 3. mars 2016

Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 3. mars 2016 Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 3. mars 2016 Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Innhold Side Dagsorden 3 4 Forretningsorden ved årsmøte Årsberetninger for 2015 5-19 - Styret - A-laget - Juniorlaget

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 Årsmøte 2015 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 ÅRSMØTE 2015 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 16. mars 2013

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 16. mars 2013 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 16. mars 2013 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 212 888 663 192 Annen driftsinntekt 6 1 134 600 1 086 150 Sum driftsinntekter 2 347 488 1 749 342 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte i Drammen Tennisklubb

Årsmøte i Drammen Tennisklubb Årsmøte i Drammen Tennisklubb 29. mars 2012 kl. 19.00 i Tennishallen Dagsorden Sak 1 Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 2 Godkjenning av innkallingen Sak 3 Styrets

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1.

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball, Årsmelding 2014 Side 1 Årsmeldingen gir et bilde av aktiviteten i klubben og styrets arbeid. Sammen med regnskapet gir årsmeldingen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Håndballstyret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem arrangement Styremedlem oppstartsansvarlig Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: I tillegg til styret: Dommerkontakt:

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSMØTE I HALDEN INNEBANDYKLUBB

ÅRSMØTE I HALDEN INNEBANDYKLUBB Halden Innebandyklubb Postboks 608 1754 Halden ÅRSMØTE I HALDEN INNEBANDYKLUBB HJORTSBERGHALLEN TIRSDAG 12.APRIL 2011 KL.18.00 Årsmøte 12. april 2010 Agenda: 1. Velkommen - presentasjon av styret 2. Velge

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer