MØTEINNKALLING Møte nr. ll20l3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Møte nr. ll20l3"

Transkript

1 v Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEINNKALLING Møte nr. ll20l3 Arkivkode 4t1 08 Journalnr / ÅpnNr l ØTE Kontrollutvalget: Børrø Stabell,leder Knut Arnestad Mona Aune Tid: Tirsdas 10. september 2013 kl Sted Måsøy Rådhus, møterom på teknisk etat Saksliste Havøysund Havnevesen Måsøy KF's særregnskap og årsberetning for Sak 0r/ Kontrollutvalgets uttalelse Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap og arsberetning for Sak 02/20t3 Kontrollutval gets uttalelse Sak 03120t3 Måsøy kommunes årsregnskap og arsmelding for kontrollutval gets uttalelse Sak 04/2013 Uttalelse fra revisjonen vedrørende bestilling fra kontrollutvalget i sak ad praktisering av kommuneloven $ l3 (hasteparagrafen) Sak 0sl20t3 Orientering fra revisj onen Sak Forvaltningsrevisj onsrapport Eiendomsforvaltning o g bygningsvedlikehold Sak Oppstart forvaltningsrevisi onsprosi ekt Rutiner for internkontroll Sak Måsøy kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i Kontrollutval gets forslag Sak Kontrollutvalsets årsmelding for 2012 Sak t0/2013 Referater Innkalling og saksliste sendes også kontrollutvalgets varamedlemmer, ordfbreren, rådmannen og kommunerevisjonen til informasjon. Denne vil også bli tilgjengelig på KUSEKs webside http ://www.kusek.no/kontrollutval gene?q :måsøy-kommune Saksdokumenter er vedlagt til kontrollutvalgets medlemmer og l.varamedlem, ordfører og kommunerevisjonen. Kommunens årsregnskap og arsmeld\ng 2012 samt særregnskap og årsrapporter 2012 fra de kommunale foretakene sendes kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer i egen forsendelse direkte fra kommuneadministrasjonen. Referater fremle gges i møtet. Kontrollutvalgets sekretaria! KUSEK IKS: Org.nr.99l AÌta Løkkeveien 4b Pb. 1261,9505 Alta Tff. 90'1 07 s7l Hammerfest Sjøgúa25 Pb. 95, 9615 Hammer fest Tlf. 9l I /

2 Kontrollutvalget i Måsøy kommune Varamedlemmer møtü kun etter næûnere innkalling. Forfall meldes snarest til sekretariatet på telefon eller pr. e-post til j an. he nning.þ s s e k. no Det gjøres oppmerksom på at møter i kontrollutvalget skal nå som hovedprinsipp være åpne for offentligheten. Havøysund / Alta, den 29. august 20 I 3 Børre Stabell / sign. kontrollutvalgsleder Jan Henning Fosshaug sekretær for

3 Kontrollutvalget i Måsøy kommune Møte nr.1120' september 2013 Arkivkode 4/l 08 Journalnr. 20t3n SAKSFREMLEGG Sak HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF'S S.ItrRREGNSKAP OG ÅnsnnnETNING FoR KoNTRoLLUTvALGETS UTTALELSE Saksbehandler: JanHenningFosshaug Saksdokumenter: Saksutredning med vedlegg fra revisjonen om Havøysund Havnevesen Måsøy KF's særregnskap og årsberetning for 2012 (vedlagf) Saksopplysninger: Det vises til vedlagte saksutredning med vedlegg fra revisjonen, med forslag til uttalelse. Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften $ 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Sekretariatet har ingen merknader til revisjonens utredning og forslag til uttalelse. Sekretariatets tilrådning: Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingen i revisjonens saksutredning, og vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften $ 7: Kontrollutvalgets uttalelse om Havøysund Havnevesen Måsøy KF's særregnskap for Kontrollutvalget har behandlet Havøysund Havnevesen Måsøy KF's særregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært særregnskap og årsberetning for 2012, avlag! av Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS Orgnr Web: www kusek no Alta Altaveien 96 Pb 1261,9505 Alta Tlf '71 Hammerfest SjøgaTa25 Pb. 95, 9615 Hammer fest Tff. 9l I /

4 Kontrollutvalget i Måsøy kommune Sak l/2013 foretakets styre den 18. april 2013 ogrevisors beretning av 19.juli Revisors beretning av 19. juli 2013 erstatter beretning av 15. april2013 som var en negativ beretning. Kontrollutvalget har merket seg at Havøysund Havnevesen Måsøy KF's driftsregnskap for 2012 viser et netto driftsresultat päl<r ,91. Driftsregnskapet er avlagt med et mindreforbruk på l< ,97. Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket beløp pä kr ,62. Kontrollutvalget har for øvrigmerket seg at revisors beretning er en beretning med avvik fra normalberetningen som følge av: a Manglende avstemming av balanseposter under kortsiktig gfeld Ut over ovennevnte og revisors beretning av 19.juli 2013 har kontrollutvalget ikke merknader til Havøysund Havnevesen Måsøy KF's særregnskap for Side 2

5 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Oarje-Finnmárkku suohkanreviðuvdna SGO IIAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF'S S,4ORREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2012 Saksbehandler: Ranveig Olaussen Saksopplysninger: Havøysund Hatmevesen Måsøy KF's særregnskap med årsberetning2072 Revisors beretning Generelt Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner $ 7, fremgår at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før årsregnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen fra konhollutvalget skal stiles i original form til kommunestyret, men med kopi til formannskapet. Det er sentralt at konhollutvalgets uttalelse skal være forannevnte organ i hende før dette avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Foretaket skal i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak $ 7 for hvert kalenderår utarbeide særregnskap og årsberetning. Særregnskapet består av balanse, driftsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet denne datoen, og noteopplysninger. Avslutningen av foretakets særregnskap skal følge forskrift av 15. desember 2000 om ärsregnskap og årsberetning (for kommuner og fulkeskommuner) $ 9. Det vil si at særregnskapet skal avlegges 15. februar og årsberetning innen 31. mars året etter regnskapsåret. Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at særregnskapet er avlagt og senest 15. april i det påfølgende år. Revisors beretning gir en uttalelse om særregnskapet og revisors oppgaver og plikter. Øvige forhold som er omtalt i revisors beretning er konklusjon om særbudsjett, årsberetning og om registrering og dokumentasjon. VEFIK IKS har avgitt en beretning med awik fra normalberetningen som følge av manglende avstemming av balanseposter under kortsiktig gjeld. Havøysund Havnevesen Måsøy KF's driftsregnskap for 2012 viser et netto driftsresultat på kr ,91. Driftsregnskapet er avlagt med et rnindreforbruk på kr ,91. Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket beløp på kr ,62. Økonomiske oversikter og obligatoriske noteopplysninger i særregnskapet er i henhold til gjeldende forskrift.

6 Forslag til uttalelse om Havøysund Havnevesen Måsøy KF s særregnskap for 2012 Kontrollutvalget har behandlet Havøysund Havnevesen Måsøy KF's sænegnskap for 2012 Grunnlaget for behandlingen har vært sænegnskap og årsberetning for 2012, avlagt av foretakets styre den 18. april 2013 ogrevisors beretning av lg.juli Kontrollutvalget har merket seg at Havøysund Havnevesen Måsøy KF's driftsregnskap for 2012 viser et netto driftsresultat på kr ,91, Driftsregnskapet er avlagt med et mindreforbruk på kr ,91. Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket beløp på kr l3 809,62. Konhollutvalget har for øvrig merket seg at revisors beretning er en beretning med awik fra nomralberetningen som følge av:. manglende avstemming av balanseposter under kortsiktig gjeld Ut over ovennevnte og revisors beretning av 19. juli 2013 har kontrollutvalget ikke merknader til Havøysund Havnevesen Måsøy KF's særregnskap for 2012.

7 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Oarje-Finnmárkku suohkanreviðuvdna SGO Til kommunestyret i Måsøy kommune Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasjonssjefen Styret i Havøysund Harmevesen Måsøy KF REVISORS BERETNING Uttalelse om særregnskapet Vi har revidert særregnskapet for Havøysund Havnevesen Måsøy K-F som viser et netto driftsresultat på kr ,91 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,91, Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Sryrer og daglig leders ansvarþr særregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide sænegnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et sænegnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Var oppgave er à gi uttrykk fo en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder lnternational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjeruromfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at sænegnskapet ikke inneholder vesentlig feilínformasj on. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter sller feil, Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en rnening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonsn av særregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Havøysund Havnevesen Måsøy KF per 31. desember 2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forslffift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

8 Uttalelser om øvrige forhold Konklusj on om s ærbudsj ett Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusj on om årsberetningen Basert på vår revisjon av særegnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med sænegnskapet og er i samsvar med lov og forskrifte. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basefi på vår revisjon av særegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 <cattestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjou, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsva med lov og god bokføringsskikk i Norge. Andre.forhold Foretaket har ikke tilfredsstillende rutiner for avstemming av balanseposter vedrørende kortsiktig gjeld. Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 15, april2013, som ble avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Fullstendig særregnskap og årsberetning var på dette tidspunkt ikke avgitt av foretakets styre. Alta, 19. juli 2013 revrsor

9 Kontrollutvalget i Måsøy kommune Møte nr september 2013 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2013n SAKSFREMLEGG Sak MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF''S S/ÐRREGNSKAP OG ÅnsnnnETNrNG FoR KoNTRoLLUTvALGETS UTTALELSE Saksbehandler: JanHenningFosshaug Saksdokumenter: Saksutredning med vedlegg fra revisjonen om Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap og årsberetning for 2012 (vedlagl) Saksopplysninger: Det vises til vedlagte saksutredning med vedlegg fra revisjonen, med forslag til uttalelse Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften $ 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Sekretariatet har ingen merknader til revisjonens utredning og forslag til uttalelse. Sekretariatets tilrådning: Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingen i revisjonens saksutredning, og vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften $ 7: Kontrollutvalgets uttalelse om Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap for 2012 Kontrollutvalget har behandlet Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært særregnskapet og årsberetningen for 2012, avlagt av Kontrollutvalgets seketariat, KUSEK IKS Orgnr Web: www kusek no Alta Altaveien 96 Pb l2ól, 9505 Alta Ttf.907 0'7 s1l Hammerfest Sjøga a25 Pb 95, 9615 Hammer fest Ttf 9t I I

10 Kontrollutvalget i Måsøy kommune Sak2/2013 foretakets styre den 14. mai2013 og revisors beretning av 12. august Revisors beretning av 12. august 2013 erstatter beretning av 15. april2013 som var en negativ beretning. Kontrollutvalget har merket seg at Måsøy Industrieiendom KF's driftsregnskap for 2012 viser et negativt netto driftsresultat på kr ,-. Drifts- og investeringsregnskapet er avlagt i balanse. Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at revisors beretning er en beretning med awik fra normalberetningen som følge av at: o driftsinntektene er vesentlig lavere enn budsjettert o det avlagte investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik Ut over ovennevnte og revisors beretning av 12. august 2013 har kontrollutvalget ikke merknader til Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap for Side 2

11 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Oarje-Finnmárkku suohkanrevi5uvdna SGO MÅSøY INDUSTRIEIENDoM KF.s SÆ,RREGNSKAP og ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Ranveig Olaussen Saksopplysninger: Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap rned årsberetning2012 Revisors beretning Generelt Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner $ 7, fremgår at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet, Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å kn te kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før årsregnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal stiles i original form til kommunestyret, men med kopi til formannskapet. Det er sentralt at kontrollutvalgets uttalelse skal være forannevnte organ i hende før dette avgir innstilling om årsregnskapet til kommunesfyret. Foretaket skal i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak $ 7 for hvert kalenderår utarbeide særregnskap og årsberetning. Særregnskapet består av balanse, driftsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet denne datoen, og noteopplysninger. Avslutningen av foretakets særregnskap skal følge forskrift av 15. desember 2000 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) $ 9. Det vil si at særregnskapet skal avlegges 15. februar og årsberetning innen 31. mars året etter regnskapsåret. Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at særregnskapet er avlagt og senest 15. april i det påfølgende år. Revisors beretning gir en uttalelse om særregnskapet og revisors oppgaver og plikter. Øvnge forhold som er omtalt i revisors beretning er konklusjon om særbudsjett, årsberetning og om registrering og dokumentasjon. VEFIK IKS har avgitt en beretning med avvik fra normalberetningen som følge av at: o driftsinntektene er vesentlig lavere enn budsjettert o det avlagte investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettawik Måsøy Iqndustrieiendom KF 's driftsregnskap for 2072 viser et negativt netto driftsresultat på W ,-. Drifts- og investeringsregnskapet er avlagt i balanse. Økonomiske oversikter og obligatoriske noteopplysninger i særregnskapet er i henhold til gjeldende forskrift.

12 Forslag til uttalelse om Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap for 2012 Kontrollutvalget har behandlet Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært særregnskapet og årsberetning for 2012, avlag!. av foretakets styre den 14. mai 2073 ogrevisors beretning av 12. august Kontrollutvalget har merket seg at Må.riøy Industrieiendom KF 's driftsregnskap for 2012 viser et negativt netto driftsresultat på kr 82 4I9,-. Drifts- og investeringsregnskapet er avlagt i balanse. Kontrollutvalget har for øwig merket seg at revisors beretning er en beretning med awik fra notmalberetningen som følge av at: o driftsirurtekfene er vesentlig lavere enn budsjettert r det avlagte investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettawik Ut over ovennevnte og revisors beretning av 72. august 2013 har kontrollutvalget ikke merknader til Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap for 2012.

13 Vest-tr'innmark kommunerevisj on IKS Oarje-Finnmárkku suohkanrevi5uvdna SGO Til kommunestyret i Måsøy kommune Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasj onssj efen Styret REVISORS BERETNING Uttalelse om særregnskapet Vi har revidert særregnskapet for Måsøy Industrieiendom KF som viser et negativt netto driftsresultat på kr ,- og et driftsregnskap avlagt i balanse. Særregnskapet bestar av balanse per 31. desember 2012, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar þr særregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjeruromført revisjonen i samsvar med lov, forskrifr og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditíng. Revisjonsstandardene k ever at vi etterlever etiske krav og planlegger og giennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasj on. En revisjon in rebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at sænegnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets inteme kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av oln de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en wrdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Ette vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon, Konklusjon Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Måsøy Industrieiendom KF per 31. desember 2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

14 Uttalelser om øvrige forhold Konklusj on med forbehold om særbudsj ett Driftsinntektene er vesentlig lavere enn budsjettert og det avlagte investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettawik. Base t på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulef budsjett. Konklusj on om årsberelningen Basert på var revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfo mener vi at opplysningane i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konhlusj o n om regis trering og dola.rmentasj on Basert på vår revisjon av særegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon)), mener vi at ledelsen har oppfult sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Andreforhold Den e beretning erstatter tidligere avgitt beretning, daßrt 15. april 2013, som ble avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Fullstendig særregnskap var på dette tidspunkt ikke avgitt av styret og årsberetning var ikke utarbeidet. Alta,12. august 2013

15 Kontrollutvalget i Måsøy kommune Møte n.'ll september 2013 Arkivkode 4/l 08 Journalnr SAKSFREMLEGG Sak 3 /2013 MÅsØY KoMMUNES Ä.RSREGNSKAP og ÅRsnnnT,DING F,oR 2OI2. KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksbehandler: JanHenningFosshaug Saksdokumenter: - Saksutredning med vedlegg fra revisjonen om Måsøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2012 (vedlagf) - Måsøy kommunes årsregnskap for 2012 og årsberetningfor 2012 Saksopplysninger: Det vises til vedlagte saksutredning med vedlegg fra revisjonen, med forslag til uttalelse. Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften $ 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Sekretariatet har ingen merknader til revisjonens utredning og forslag til uttalelse. Sekretariatets tilrådning: Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingen i revisjonens saksutredning, og vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften $ 7: Kontrollutvalgets seketariat, KUSEK IKS: Org,nr Alta Altaveien 96 Pb 1261,9505 Alta Hammerfest Sjøgata25 Pb 95, 9615 Hammer fest Web: www kusek no Ttf t Tlf 9ll /

16 Kontrollutvalget i Måsøy kommune Sak 3/2013 Kontrollutvalgets uttalelse om Måsøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 Kontrollutvalget har i møte 10. september 2013 behandlet Måsøy kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet av 15. april2013, administrasjonssjefens årsberetning mottatt av revisjonen 13. mai 2013 ogrevisors beretning av 7. juni 2013.I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. Kontrollutvalget har merket seg at Måsøy kommunes regnskap for 2012 er avlagt i balanse og viser et netto driftsresultat på kr I 415 S20,43.Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp päkr ,69. Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at: o Revisors beretning er en beretning med avvik fra normalberetningen o Det avlagte investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik o Det er ikke regnskapsført bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet inntil budsjettert nivå Ut over overnevnte og revisors beretning av 7. juni 2073 har ikke kontrollutvalget merknader til Måsøy kommunes årsregnskap for Side 2

17 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Oarje-Finnmárkku suohkanreviõuvdna SGO MÅsØy KoMMUNES ÅRsREcNsKAp oc Ånsvrnr,DINc FoR 2012 Saksbehandler: Saksopplysninger: Ranveig Olaussen Ärsregnskapet20l2 (sendt ut fra kommunen) Årsmelding (sendt ut fra kommunen) Revisors beretning Generelt Det fremgår av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner $ 7 at kontrollutvalget skal avgi Uttalelse om årsregnskapet. Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før årsregnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal stiles i original form til kommunest net, men med kopi til formannskapet. Det er sentralt at kontrollutvalgets uttalelse skal være forannevnte organ i hende før dette avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Revisjonsberetningen skal avgis av revisor uten ugrunnet opphold, og senest 15. april i det påfølgende år. Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Måsøy kommune per 31. desember 2072, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. VEFIK IKS har avgitt en beretning med forbehold vedrørende investeringsregnskapet. Det avlag[e investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettawik. Det er ikke regnskapsført bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet inntil budsjettert nivå. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfot, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Måsøy kommunes regnskap er gjort opp i balanse, og viser er netto driftsresultat på lff S20,43.Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp päkr ,69 Forslag til kontrollutvalgets uttalelse om Måsøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 Konhollutvalget har imøte behandlet Måsøy kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 15. april 2013, administrasjonssjefens årsberetning mottatt av revisjonen I 3. mai og revisors beretning av 7. juni 2013.

18 Kontrollutvalget har merket seg at Måsøy kommunes regnskap for 2012 er avlagt i balanse og viser et netto driftsresultat på kr S20,43.lnvesteringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp på W ,69. Kontrollutvalget har for øvngmerket seg at: o Revisors beretning er en beretning med awik fra normalberetningen o Det avlagte investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettawik Det er ikke regnskapsført bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet inntil budsjettert nivå Ut over overnevnte og revisors beretning av 7. juni 2013 har ikke kontrollutvalget merknader til kommunens årsregnskap for 2012.

19 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Oarje-Finnmárkku suohkanrevi5uvdna SGO Til kommunestyret i Måsøy kommune Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Admini strasj onssj efen REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Måsøy kommune som viser kr ,65 til fordeling drift og et driftsregnskap avlagt i balanse. Ärsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivel se av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Adminis trasj ons sj efen s an svar for årsregns kap et Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intem kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder lntemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene k ever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasj on. En revisjon irurebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlíngene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikowrdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregrrskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestímatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet, Etter vår oppfatning er irurhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grurmlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Måsøy kommune per 31. desember 20L2, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrifr og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

20 Uttalelser om øvrige forhold Konklusj on med forbehold om budsjett hvesteringsregnskapet viser vesentlige budsjettawik. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene beskrevet i avsnittene ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon ou årsberettùngen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med arsregnskapet og er i samsvar med lov og forslcrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjou, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Andreforhold Det er ikke regnskapsføf bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet inntil budsjettert nivå. Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 15. april 2013, som ble avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Fullstendig årsregnskap var på dette tidspunkt ikke avgitt av administrasjonssjefen, og årsberetning var ikke utarbeidet. Alta, 7. juni 2013 revrsor

21 Kontrollufvalget i Måsøy kommune Møte n september 2013 Arkivkode 4n 08 Journalnr SAKSFREMLEGG Sak 4/2013 UTTALELSE FRA REVISJONEN VEDRØRENDE BESTILLING FRA KONTROLLUTVALGET I SAK 6/2012 AD PRAKTISERINGAV KOMMUNELOVENS S 13 (HASTEPARAGRAFEN) Saksbehandler: JanHenningFosshaug Bakgrunn: - Kontrollutvalgets vedtak i sak Uttalelse fra revisjonen vedrørende bestilling fra kontrollutvalget i sak 6/2012. Saksdokument (vedlagt) : Saksdokument med vedlegg fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS: Uttalelse fra revisjonen vedrørende bestillingfra kontrollutvalget i sak 6/2012. Saksopplysninger: Det henvises til vedlagte saksdokument fra revisjonen, med utfyllende saksopplysninger, vurderinger o g konklusj oner. Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften $ 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Etter sekretariatets vurdering gir revisjonens uttalelse svar på de problemstillinger som ble reist i bestillingen i kontrollutvalgets sak Det må presiseres at revisjonens uttalelse ikke bygger på en ordinær forvaltningsrevisjon, men er en begrenset undersøkelse avgrenset til to konkrete saker. Videre må det presiseres at uttalelsen ikke må oppfattes som en lovlighetskontroll av de aktuelle sakene jfr. kommuneloven $ 59, da slik kontroll tilligger departementet ved fylkesmannen. Kontrollutvalgets seketariat, KUSEK IKS Orgnr Web: www kusek no Alta Altaveien 96 Pb 1261, 9505 Alta Tlf Hammerfest Sjøgata25 Pb 95,9615 Hammer fest Tlf I

22 Kontrollutvalget i Måsøy kommune Sak4/2013 Revisjonen konkluderer i uttalelsen med at formannskapet etter revisjonens vurderinger ikke har hatt formell myndighet til å fatte vedtak i de to sakene 6112 og7ll2. Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven $ 77 nr. 6 rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasj onssj efen til uttalel se. Kontrollutvalgethar ikke myndighet til å overprøve eller vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak. lfølge Kommunal- og regionaldepartementets veileder for kontrollutvalg (Kontrollutvalgsboken s. 32) kan kontrollutvalget likevel uttale seg dersom kommunestyret for eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe et vedtak som vil være ulovlig. I de to konkrete sakene som liggertil grunn i denne anledning er det fattet vedtak av et politisk underutvalg, som ved bruk av koml. $ l3 (hasteparagrafen) har utøvd myndighet som til vanlig tilligger kommunestyret. Kontrollutvalgetbør med bakgrunn i opplysningene ovenfor ta stilling til videre oppfølging av konklusjonene i revisjonens uttalelse, eventuelt ved å oversende uttalelse / sak til kommunestyret. Sekretariatets tilrådning: Kontrollutvalget tar revisjonens uttalelse til ettenetning og vedtar å påpeke overfor kommunestyret de forhold som fremkommer i saken vedrørende bruk av koml. $ 13 ved formannskapets behandling i sak 6112 og7ll2 g ennom følgende uttalelse: Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgets sak og særlig til revisjonens konklusjoner i saken. Kontrollutvalget ser med bekymring på de forhold som der fremkommer vedrørende behandlingen i formannskapet av sak 6112 og7l72,hvor formannskapet ut fra revisjonens vurderinger har fattet vedtak i saker som tilligger kommunestyret selv, uten å ha hatt formell myndighet til dette. Kontrollutvalget har ikke kunnskap som gir grunnlag for å si noe om hvorvidt tilsvarende er praktisert ved behandling av andre saker i formannskap eller andre politiske underutvalg. Kontrollutvalget ser det likevel som viktig pä generelt grunnlag at de kommunale underutvalg ved utøvelse av delegert myrdighet på vegne av kommunestyret, overholder lover, forskrifter og gjeldende reglementer. I dette tilfellet handler det om kommunens eget delegasjonsreglement og kommunelovens $ l3 (den såkalte hasteparagrafen), og ivaretakelse av demokratiske prinsipper på vegne av kommunens innbyggere. Vedrørende bruk av den såkalte hasteparagrafen vil kontrollutvalget derfor særlig vektlegge det som fremkommer i revisjonens uttalelse om at det ifølge kommuneloven og dens forarbeider jfr. NOU 1990:13 skal stilles strenge krav for å ta i bruk den såkalte hasteparagrafen, og også om mulige konsekvenser i forhold til vedtakets gyldighet dersom dette fattes av feil organ. Kontrollutvalget ønsker med bakgrunn i overnevnte å sette fokus på ovennevnte i et forebyggende perspektiv, ved på denne måte å påpeke de nevnte forhold med anmodning om at dette blir gitt oppmerksomhet i kommunestyret. Side 2

23 ì'ert-lidnmark hon munererisjorr tlls Oar-je-Finnm irkku suohkanrrer{ëuvdn äg() UTTALELSE FRA REVISJONEN VEDRøRENDE BESTILLING FRA KONTROLLUTVALGET I SAK 6/12 Saksbehandler: Tove Mathisen Vedlegg: o Særutskrift av referatsak6l20l2 fra kontrollutvalgets møte 8. marc20l2 o Møteinnkalling til formannskapet av 9. febraar2012 o Møteprotokoll fra formannskapsmøte 15. februar 2012 Bakgrunn: Det vises til vedlagte særutskrift av sak 6/2012 fra kontrollutvalget i Måsøy kommune den 8. mars hvor kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke om de formelle forhold omkring behandling og vedtak i formannskapets sak 6/12 er oppfylt. 2. Kontrollutvalget har videre merket seg at formannskapet i behandlingen av saktll2 har benyttet kommunelovens $ l3 (hasteparagrafen), med den begrunnelse at <det er nødvendig at rekrutteringsprosessen starter snarest mulig og fordi tiltaket har en totalkostnad som overstiger kr ,- eks mva. som er r tmmen for vedtak med økonomisk konsekvens som formannskapet kan fatte>>, og stiller spørsmål om dette er innenfor de strenge kriteriene til bruk av denne paragrafen. Møtet i formannskapet varberammet med saksliste den 9. februar 2012 og formannskapets representanter var in kalt med saksliste samme dag. Sakslisten inneholdt sak 6/12,7 /12 og 8/t2.Yararepresentantene ble tilstilet sakslisten til orientering. Rådmannens uhedning/innstilling ble også sendt formannskapets representanter/vararepresentanter den 9. februar unntatt utredning/innstilling til sak Frädmannens utredningiinnstilling til sak T ll2ble sendt formannskapets representanter og vararepresentanter den 14. februar Seks dager etter at innkalling og saksliste var sendt ut, den 15. februar 20l2,ble det avholdt møte i Måsøy formannskap.

24 Ì'est-Finnm rrk ho nmunerevisjorr llls (Jurje-Í'innnrlrkku suohkanrprißuvdnu ti(_lo Vurdering: 1) I punkt en i særutskriften (sak 6/12)ber kontrollutvalget revisjonen å undersøke om de formelle forhold omkring behandling og vedtak i formannskapets sak 6112 q oppfylt. I sak 6112har formannskapet vedtatt å opprette en treårig prosjektstilling. Kommuneloven er nøye når det gjelder å presisere hvilke kommunale organer som har myndighet (<d<ompetanse>) til å bestemme hva. I utgangspunktet ligger all myndighet hos kommunest5net, men myndighet kan være delegert eller lagt til andre organer ved lov jf. kommuneloven $ 6. Av kommuneloven $ 24 første ledd fremgår det at <<I(ommunestyret kan tildele formannskapet kommunerådet, utvalg, styre for institusjon eller adminishasjonssjefen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgiørelse i personalsaken. I kommunens delegasjonsreglement (vedtatt av kommunestyret av kommunestyret ) i personalsaker heter det at: siste endring vedtatt K2 Formannskapet: L Vedta reglement og retníngslinjer - utenom ansettelses-, arbeids- og permisionsreglement - soln angårþrholdet mellom kommunen som arbeídsgiver og de ansøtte. 2. Godkienne avtaler og protokoller frø sentrale og lokale þrhandlinger, med unntak av þrhandlinger etter kap. 4.A,1 hvor myndighet legges til det lokaleforhandlingsutvalg. 3. Ansettelse og lønnsfastsettelse av:. Etats sj efer (kultur-/oppveks tsj ef hels e-/s osialsj ef o g telmis k sj efl. Økonomisjef. Uniklingssjef 4. Behandle permisionssølouder vedr. ovennevnte stillinger sorn ikke går under begrepet "velftrdspermisjoner" 5. Andre saker vedr ovennevnte stillinger. 6. Organisasions- og bemanningsplaner innenfor de rqmmer somframgår av vedtatt budsjett og økonomiplan. 7. Oppsígelse, suspensjon og avskjed med unntak av administrasjonssjef.> Slik revisjonen ser det er ikke formannskapet tildelt myndighet til å opprette stillinger

25 Ì'est-l'irt mnrk hommutererisjorr ll(^s O nie-finnmírkku sunhkameyiåuvdn.!i(io 2) I punkt to i særutskriften (sak 6/12) stiller kontrollutvalget spørsmål om bruk av hasteparagrafen i formannskapets sak7/\z er innenfor de strenge kriteriene til bruk av denne paragrafen. I saktll2 har formannskapet behandlet rekruttering av økonomisjef og teknisk sjef. Kommuneloven $ 13, den sfüalte <drasteparagrafen>> åpner mulighet for at kommunestyret <<selv> kan bestemme at formannskapet, et fast utvalg eller kommunerådet <skal ha myndighet til å teffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette>. Ifølge kommunens delegasjonsreglement (sist endret av kommunestyret 13. juni 2008) er formarurskapet delegert myndighet til å fatte beslutninger i hastesaker. I rådmannens innstilling går det fram at begrunnelsen for at vedtaket ble fattet med hjemmel i kommuneloven $ 13 va at det var nødvendig at rekrutteringsprosessen startet snarest mulig og fordi tiltaket har en totalkostnad som overstiger kr ,- eks mva som er rammen for vedtak med økonomisk konsekvens. Revisjonen forutsetter at hasteparagrafen ble benyttet i forhold til den økonomiske konsekvensen da formannskapet, i henhold til delegasjonsreglernentet, er tildelt myndighet til å ansette etatsjefeq økonomisjef og utviklingssjef. Av kommuneloven fremgår det at det stilles strenge krav for å kunne bruke hasteparagrafen. Forarbeidene støtter også klart opp om en streng linje på dette punkt. Kommunelovutvalget INOU 1990: 13) uttaler følgende: < Det er ba e i situasjoner hvor det er fusisk umulig å fü sammenkalt det kompetente organ, at det kan utøves beslutningsmyndighet på dette grunnlag. Var det mulig å sammenkalle rett organ, er vedtaket truffet av feil organ, og dette vil kunne bety at det er ugyldig>. Spørsmål til vurdering er om det hadde eller ikke hadde vært tid til å innkalle kommunestyret. Kommunen har en praksis med å sende ut sakspapirer til kommunestyremøte minst 7 dager før møtet skal avholdes. Dette fremkommer også av reglanent for kommunestyret og formannskap som ble vedtatt i jnni20l2, I nevnte sak er formannskapet innkalt til møte 9. februar og møtet er avholdt 15. februar, seks dager senere. I henhold til kommunens møteplan va det berammet ordinært kommunestyremøte22. mars zùlz.inuidlertid kunne kommunestyret vært innkalt til ekstraordinærtmøte, og saken kunne da vært behandlet 16. februar. Etter revisjonens vurdering er bruk av kommuneloven $ 13 i dette tilfelle ikke irurenfor de strenge kriteriene til bruk av denne paragrafen. Kommunestyret kunne ha vært innkalt og behandlet saken omtrent like raskt som formannskapet.

26 l''esl-!'in nm a h hommu ererisj orr LILS OIrrje-l'innnrilkku suohk nrer{iuvdn ll(io Konklusjon 1) Etter revisjonens vurdering er ikke de formelle forhold omkring behandling og vedtak i formannskapets sak oppfylt. Formannskapet er ikke tildelt myndighet til å fatte vedtak om opprettelse av stillinger. 2) Etter revisjonens vurdering er denne saken ikke innenfor de strenge kriteriene som stilles til bruk av denne paragrafen og fonnannskapet hadde i denne saken ikke myndighet til å fatte vedtak i saken.

27 Kontrollufvalget i Måsøy kommune Vest-Finnmark Kommunerevisj on IKS v/ revisjonssjef Tove Mathisen Epost : tove. k.no Journr. Arkivkode 20t211802s-11 4/l 08 Saksbehandler Telefon Jan Henning Fosshaug Deres ref Dato HENVENDELSE TIL KOMMUNEREVISJONEN VEDRØRENDE SAK FRA KONTROLLUTVALGET I MÅSØY KOMMUNE Det vises til vedlagte særutskrift av sak fra kontrollutvalget i Måsøy kommune, fra utvalgets møte den 8. mars Det henvises spesielt til i vedtakets pkt. 1 under det som omhandler ref.sak rtr.2172: Protokoll fra formannskapsmøte 15. februar 20l2,hvor <kontrollutvalget ber revisjonen undersøke om de formelle forhold omkring behandling og vedtak i formannskapets sak 6112 er oppfylt.> Med henvisning til ovennevnte bes revisjonen på vegne av kontrollutvalget i Måsøy kommune om äfølge opp denne sak, med snarlig tilbake rapportering til kontrollutvalget. Med vennlig hilsen sekretær fof kontroll Vedlegg: - Særutskrift av kontrollutvalgets sak Møteprotokoll formannskapsmøte t Kopi: Kontrollutvalget i Måsøy v/ leder Kommunestyret i Måsøy v/ ordfører Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS: Orgnr.99l Web: rvrt'u'.kusck.no Alta Løkkeveien 4 Pb. r261,9505 Aìta Tlf Hammerfest Sjøgatz25 Pb. 95, 9615 Hammer fest Tlf. 9l l /'t

28

29 Kontrollufvalget i Måsøy kommune Måsøy kommune v/ kommunestyret Epost: kommune.no Vest-Finnmark Kommunerevisj on IKS v/ revisjonssjef Tove Mathisen Epost: k.no Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2012n S,æRUTSKRIF'T Møte 8. mars 2012 Sak Referater F ølgende referatsak forelå: Ref.sak 1/12: Brev fra Masøy kommune datert ; Melding om vedtak i K.sak 1/12 - Søknad om entledigelse fra vervet som representant og leder i kontrollutvalget valgt i h.h.t. kommunelovens S 77 for Ref. sak 2/ 1 2 : Protokoll fra formannskapsmøte I 5. februar 2012 I forbindelse med ref.sak 2ll2 var rådmannen innkalt av kontrollutvalgets leder for å redegjøre om formannskapets sak6/12 Bemanning teknisk sektor. Sekretariatets tilrådning: Kontrollutvalget tar referatsak I I 12 til orientering. Vedrørende ref.sak 2lI2 tibädes kontrollutvalget å ta med rådmannens muntlige redegjørelse i møtet som del av utvalgets vurderingsgrunnlag i den videre behandling av saken. Behandling: Rådmann Edmund Mikkelsen jr. møtte innledningsvis og orienterte om referatsak2ll2, avgrenset til formannskapets sak 6112 Bemanning teknisk sektor og omstendighetene vedrørende opprettelse av 3- årig prosjektstilling ved teknisk etat. Rådmannen fratrådte deretter møtet. Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS Org.nr Web: rvww.klrsck.no Alta Løkkeveien 4 Pb. l2ó1,9505 Alta Tlf Hammerfest Sjøgúa25 Pb. 95,9ó15 Hamm rfest Tlf I

30 Kontrollutvalget i Måsøy kommune Etter en inngående drøfting fremmet kontrollutvalget følgende vedrørende ref.sak 2ll2 med utgangspunkt i referatsaken og rådmannens opplysninger i møtet: Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke om de formelle forhold omlcring behandling og vedtak i formannskapets sqk 6/ I 2 er oppfylt Kontrollutvalget drøftet også det som fremkommer i referatsaken vedrørende formannskapets sakt/i2, og det forhold at formannskapet har behandlet saken som hastesak etter kommunelovens $ 13, og fremmet følgende tilleggs avsnitt urder det som omhandler ref.sak 2/12: Kontrollulvalget har videre merket seg at formannskapet i behandlingen av sak 7/l2 har benyttet kommunelovens $ I3 (hasteparagrafen), med begrunnelse at <tdet er nødvendig at rekrutteringsprosessen starter snarest mulig ogfordi tiltaket har en toltalkþstnad som overstiger lcr eks mva. som er rammenfor vedtak med økonomisk konsekvens som formannskapet kanfatte. og stiller spørsmål ved om dette er innenfor de sírenge kriteriene til bruk av denne paragraf. Kontrollutvalget vil giennom særutslcrift av saken også gjøre kommunestyret oppmerksom på de to ovennevnte forhold. Sekretariatets tilrådning vedrørende ref. sak I I 12 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar referatsak nr. I/12 til orientering. Vedrørende rcf.sak 2l 12: 1. Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke om de fbrmelle forhold omkring behandling og vedtak i formannskapets sak 6112 er oppfult. 2. Kontrollutvalget har videre merket seg at formannskapet i behandlingen av saktll2 har benyttet kommunelovens $ 13 (hasteparagrafen), med begrunnelse at <det er nødvendig at rekrutteringsprosessen starter snarest mulig og fordi tiltaket har en toltalkostnad som overstiger kr eks mva. som er rafirmen for vedtak med økonomisk konsekvens som formannskapet kan fatte>, og stiller spørsmål ved om dette er innenfor de strenge kriteriene til bruk av denne paragraf. Kontrollutvalget vil gjennom særutskrift av saken også gjøre kommunestyret oppmerksom på de to ovennevnte forhold. Rett utskrift bekreftes. den 12. marc20i2 Sekretær for 2

31 Kontrollutvalget i Måsøy kommune Kopi: Måsøy kommune v/ rådmannen Kontrollutvalget i Måsøy kommune 3

32

33 MÅsøY KotrltvttlNE MøTEINNKALLING Utvalg : Møtested: Møtedato: Formannskapet Rådhuset - ordførerens kontor '12 Tid: kt Representantene lnnkalles herved. Eventuelle forfall bes meldt snarest - telefon , Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling. SAKLISTE Arkiv Saksnurnmer Journr. lnnhold A194 BEMANNING TËKNISK SEKTOR t187 REKRUTTERING økonomrsjef og TEKN SK SJEF (Behandres i lukket møte -Jfr. otr l. S 23)., 12t8 12t232 VEDR. SALG AV LÆRERBOLIG I SNEFJORD sa ksdoku mentene kan sees ved h envendelse til fo rmannskapskontoret. MASøY KOMMUNE, 9690 Havøysund den 0g Ordfører Det vil bligitt orientering om regnskapet20ll

34

35 Den ble det avholdt mote i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på på rådhuset - ordførercns kontor. Møtet var berammct med sakliste dcn og formannskapcts representanter var innkalt med saklíste samme dag. Varareprescntantene ble tilstillet saklisten til orientering. Rådmannens utredning/innstilling ble også sendt formannskapets representanter/vararepr. den 09, unntatt utredning/innstilling til sak 7/12. SaklÍste og rådmannen utredning/innstilling ble også utlagt på kommunens hjemmeside. Rådmannens utredning/innstilling til sak 7/12ble sendt formannskapets represcntantcr og varareprcsentantcr den Dennc ble ikkc lagt ut på kommuncns hjemmesiden da den er unndratt offentligheten. Frammøtf var: 1. Ordførcr Anne Karin Olli (H/SP) 2. Rcpr. Gudleif Kristiansen (H/SP 3. Vararepr. AnnÍken Johanscn (H/SP) 4. Repr. Arvid Mathisen (AP) 5. Repr. Siv Berg (AP) Møtet ble satt kl Videre deltok rådmann Edmund Mikkelsen jr. og konsulcnt Eli Moe.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2012 8. mars 2012 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2012/18025-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Under møtets del 2 deltok også: Egon Leonhardsen, leder Knut Arnestad, nestleder Mona

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 29. september 2011 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2011/18021-16 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Egon Leonhardsen, leder Ernst Seppola, varamedlem for Inger Marie Strande Andre: Vefik

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2012 29. mai 2012 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2012/18027-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Egon Leonhardsen, leder Knut Arnestad, nestleder Mona Aune, medlem Vefik

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.1 /20115 11. mai 2015 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2015/18050-1 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Knut Arnestad, leder Rolf Emil Jensen, MØTEUTSKRIFT Vefik IKS: Regnskapsrevisor Aud Synnøve

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2013 6. mai 2013 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2013/11057-15 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Andre: Knut Klevstad, leder Eva Carlsdotter Schjetne, nestleder Jostein Vaskinn, medlem Alf Bjørn, medlem Ann

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2017 30. mai 2017 MØTEUTSKRIFT Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2017/18060-18 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Arvid Mathisen, leder Mona Aune, nestleder Bodil Rabben Majala, medlem Vefik IKS:

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2013 04. mai 2013 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2013/14021-7 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Laila Somby Sandvik,

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2012 20. april 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10035-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3/2011 31.august 2011 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2011/16011-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder Hildur S. Israelsen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasi onssj efen

Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasi onssj efen YTRE HELGELA ID KOMMUNEREVISJON Alstahaug - Dønna - Herøy - Leirfjord - Rødøy - Træna Til kommunestyret irødøy kommune Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasi onssj efen Deres ref. Vår ref. JLL

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2017 24. april 2017 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2017/11091-10 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Ikke kommet: Jan Arne Kristiansen, leder Hege Foss Westgaard, nestleder Tony Andre Rishaug,

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag , kl. 08:00 12:10. Tilstede

Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag , kl. 08:00 12:10. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag 27.5.2015, kl. 08:00 12:10. Tilstede Ståle Melby (nestleder) medlemmer Anne M. Sandholt Tilstede Gudbrand Bræk varamedlemmer

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 5/ september 2012 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 5/ september 2012 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 5/2012 10.september 2012 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2012/14017-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Laila

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 16. august 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10038-6 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Tirsdag 28. april 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 7. juni 2016, kl. 9.00, Helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2012 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2012 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2012 14. mai 2012 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 2012/15027-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 2/2011 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-14 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Forfall meldt: Ikke møtt: Andre: Cecilie Lysjø Jacobsen,

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I ALVDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I ALVDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 3. mai 2016 KL.: 13:00 STED: Kammerset ved Alvdal kommunehus

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/16

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/16 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 9. mai 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Drengstua (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor

Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor Kontrollutvalget i Berlevåg kommune Dato: 8. juni 2016 Arkiv 416.5.1-5.2 Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor Kopi til: Kontrollutvalgets varamedlemmer. Rådmannen MØTEINNKALLING Det innkalles

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/421-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 14.04.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: tirsdag 21.04.2015 Tid: 12:00-15:00 Sted: Rådhuset Dersom de ikke kan møte

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Loppa kommune Møte nr. 1/2017 23. mai 2017 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2017/17063-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Berit Land, Leder (AP) Torbjørn Johnsen, Nestleder (H) Andre:

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 21. februar 2013 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2013/10047-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/14 012/14

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/14 012/14 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 6. mai 2014 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer