HOVEDUTSKRIFT. Rådmannen, Vidar Torgersen, Kate Hovdegård, Ottar Huseby, Ragnhild Haug, Grete Blørstad, Anne Rudi. Protokollen godkjent:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Rådmannen, Vidar Torgersen, Kate Hovdegård, Ottar Huseby, Ragnhild Haug, Grete Blørstad, Anne Rudi. Protokollen godkjent:"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 48 53/11 Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda, ordfører, Eirik Solheim, Eli Hovd Prestegården, Lars Fullu Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Hans Beltesbrekke Følgende varamedlemmer møtte: Ingvar Svendsen Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmannen, Vidar Torgersen, Kate Hovdegård, Ottar Huseby, Ragnhild Haug, Grete Blørstad, Anne Rudi. Protokollen godkjent: Orienteringssak Numedalsbanen. Det ble lagt fram notater av fra administrasjonen og av fra Numedalsutvikling.

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 48/11 Plan for drift og forvaltning av kommunale næringsbygg og -arealer. PS 49/11 Kommunale husleiepriser, ny behandling. PS 50/11 Utviklingsfondet for Trillemarka. Endring av vedtekter for plassering. PS 51/11 Evaluering av servicekontoret. PS 52/11 Numedal Produksjon AS PS 53/11 Konsesjonskraft. Gjennomføring av kommunestyrets vedtak. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 614 Saksmappe : 2011/448 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Eget styre for drift og forvaltning av kommunale næringsbygg og -arealer. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Saken gjelder: Kommunestyret vedtok i behandlingen av budsjett, sak 72/2009 at det skulle utredes en sak om kommunens næringsbygg og -areal kan driftes av et eget styre. Fakta: Kommunen eier følgende næringsbygg: Industribygg Gvammen Industribygg Rødberg Industribygg Tunhovd Næringsparken Uvdal Kommunen eier næringsarealer på følgende steder: Gvammen Tunhovd Uvdal I industri- og næringsbyggene er det følgende leietakere: Gvammen: Nore Plast AS Rødberg: Numedal Installasjon AS Nye Risans Eftf. AS Euronics Rødberg Tunhovd: Tunhovd Produkter AS (Tunhovd Mosesenter AS) Uvdal: Nore og Uvdal Næringsselskap BA Numedal Næringshage AS Plus Revisjon AS

4 Fjellsnaret AS/Uvdal Utmarkslag BA Uvdal Regnskapsservice AS Anita E. Bekkeseth Fjellhandelen ANS Revisorkollegiet AS Nordic Imex Kommunestyret har vedtatt at Industribygget på Rødberg skal vurderes solgt. Nore og Uvdal Næringspark AS ved daglig leder, organiserer og drifter næringsparkens lokaler. Det er pr. i dag ledige lokaler til leie. Kommunens egen fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) har i dag ansvaret for kommunens eiendommer med forvaltning, drift og vedlikeholdsrelaterte (FDV) oppgaver i henhold til rammer fastsatt av Nore og Uvdal kommunestyre. Saksbehandlers vurdering: Dagens situasjon. I henhold til kommuneplanen er det i dag ledig kommunalt eid næringsareal i Tunhovd med ca m2 i Tunhovd, og ca m2 i området ved næringsparken i Uvdal. Det har i lengre tid vært etterspørsel etter næringsareal i nærheten av Rødberg. Et forsøk på å etablere næringsareal ved Nordskogen på Rødberg ble for et par år siden stoppet som følge av innsigelser fra fylkesmannens miljøavdeling. Samtidig ble det etablert et næringsområde på Gvammen, og kjøperne er her i gang med grunnarbeidene for opparbeidelse av næringstomt. Det er i sommer varslet oppstart av reguleringsplan for et foreslått næringsområde ved Dokkeberg. Området her er i privat eie, mens industriarealet på Gvammen var delvis kommunal og delvis privat eiendom. Kommunen har i alle tilfellene sett det som viktig å være med og legge til rette for næringsarealer også i privat eie. Det er kommunestyret som gir de økonomiske rammene for eiendomsforvaltningen gjennom årlige budsjettvedtak. I enkelte tilfeller har kommunestyret utenom budsjettbehandling vedtatt å bevilge ekstra midler til oppussing og renovering av enkelte industri- og næringsbygg. Nore og Uvdal kommunes eiendomsmasse som hører innunder kategorien industriog næringsbygg, er av begrenset og forholdsvis oversiktlig omfang. Bortsett fra Norsk Wavin AS sin utflytting fra industribygget på Gvammen i 2010, har det vært stabile og langvarige leieforhold i de fleste utleieobjektene. Det kan se ut til at den lokale næring og industri stort sett har fått dekket sine behov for lokaler, i alle fall når det gjelder varme lokaler. Bygg som kan nyttes til forskjellige former for lager er imidlertid etterspurt, og det antas derfor at det er et underskudd på tilbydersiden av slike lokaler. Det har f.eks. i flere år vært tilgjengelig ledige lokaler på privat eierhånd som kan nyttes til næringsformål i Rødberg sentrum. Det har også i løpet av det siste året blitt

5 lagt ned to butikker i øvre del av Rødberg sentrum, og disse lokalene på privat eierhånd står nå tomme. Det siste store løftet på utviklingssiden av industri- og næringsbygg, var ved utbyggingen av næringsparken på Stormogen i Uvdal, og i den sammenheng etableringen av Nore og Uvdal Næringspark AS. Det har etter det ikke vært lagt ned store ressurser på utvikling av nye industri- og næringsbygg. I tilfeller der etterspørsel og behov har meldt seg, har det blitt satt inn nødvendige ressurser og behovet har blitt dekket med eksisterende bygningsmasse. Kommunen vedtok tidligere i år vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Den synliggjør tilstand og vedlikeholdsbehovet bl.a. for det enkelte industri- og næringsbygg, og vil være retningsgivende for framtidig vedlikehold og renoveringsarbeider. Organisering av kommunens eiendom. Utfordringene ved forvaltningen av kommunens industri- og næringsbygg ligger i dag på vedlikehold- og driftssiden. Det å sørge for et verdibevarende vedlikehold slik at eiendommer ikke forfaller er helt avhengig av god planlegging av vedlikeholdet og nødvendige utskiftinger. I tillegg kommer kravet til modernisering og tilrettelegging av bygningene, slik at de kan fremstå som attraktive og framtidsrettede utleieobjekter. For å oppnå dette kan flere organisasjonsmodeller være aktuelle. Mange kommuner har vært igjennom en prosess med utredning av kommunalt eierskap. Enkelte av rapportene og eierskapsmeldingene er gjennomgått med henblikk på å finne informasjon som kan ha overføringsverdi til vår egen kommune. Et eksempel er Gjerdrum kommune, som nylig har gjennomført en omfattende prosess med å utarbeide en plan for kommunal eiendomsforvaltning. Planen ble vedtatt i revidert utgave i Gjerdrum kommunestyre den 2. mars Selv om planen i stor grad er relatert til formålsbygg (skoler, barnehager, sjukeheim o.l.) og utleieboliger, er det her svært mye nytting og relevant informasjon. Gjerdrum kommune hadde før denne gjennomgangen organisert eiendomsforvaltningen som en egen virksomhet på linje med kommunens øvrige virksomheter. Relaterte utdrag fra Gjerdrum kommunes plan: Kriterier for god eiendomsforvaltning (NOU 2004:22) At det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen. At det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Generelle delkriterier: o Effektiv arealutnyttelse o Godt, verdibevarende vedlikehold o Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning o Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter o Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen o Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter At lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt.

6 Rammebetingelser. Riktige økonomiske rammebetingelser må legge til rette for rasjonelle beslutninger i et langsiktig perspektiv. Erfaring viser at det er dårlig totaløkonomi å vedlikeholde eiendom dårlig. Effektene av dårlig vedlikehold rammer imidlertid ikke umiddelbart, og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende eller til og med nødvendig å skjære ned på vedlikeholdet. De negative virkningene for eiendommens verdiutvikling, for brukerens verdiskaping og i form av økte kostnader til reparasjoner og ekstraordinært vedlikehold blir først synlige på noe lengre sikt. Det er derfor viktig at eiendomsforvaltningens økonomiske rammebetingelser er tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter. Organisering Den vanligste måten å ivareta eiendomsforvaltningen i kommunene på, er at denne er organisert i en enhet under rådmannen. Enheten får bevilget budsjettmidler som dekker forvaltning, løpende drift, vedlikehold etc. Modellen er enkel å administrere og fungerer bra i mindre kommuner. Der rådmannen har god kjennskap til kostnader ved bygging og drift av kommunens bygninger og hvor det er politisk vilje og økonomisk evne til å budsjettere med et riktig vedlikehold, kan denne modellen fungere bra. Alternative organisasjonsformer kan være kommunalt foretak (KF),interkommunalt selskap (IKS) eller kommunalt aksjeselskap (AS). En god organisasjonskultur er imidlertid det viktigste for å nå målene. En organisasjonskultur som fremmer felles holdninger og mål, godt samarbeid mellom politisk nivå, kommunens ledelse og administrasjon, virksomhetene og eiendomsforvaltningen, bidrar til optimal prioritering av ressursene for kommunen totalt og dermed til fokus på god eiendomsforvaltning i et langsiktig perspektiv. Organisasjonskulturen påvirker i stor grad hvilke løsninger og prioriteringer som blir gjort i en organisasjon. Med en god organisasjonskultur kan man oppnå mye selv om den formelle organiseringen ikke er ideell. Det er kommunestyret som har det overordnede eieransvaret for alle eiendommene som kommunen eier. Videre er ordføreren kommunens rettslige representant, jf. kommuneloven 9 nr. 3, 2. ledd. I det daglige er det administrasjonen som ivaretar (forvalter) kommunestyrets (eiers) eieroppgaver, og det er viktig at administrasjonen har gode rapporteringsrutiner, som gjør det mulig for eier å ivareta sitt eieransvar på en forsvarlig måte. Forvalterrollen kjennetegnes primært av å forestå løpende drift og vedlikehold av bygningen. Forvaltningen innebærer også å ivareta andre funksjoner på vegne av eieren, eventuelt å forestå utleie og særlig å følge opp eierens plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukeren Kompetanse Eiendomsforvaltning er en kompleks og flerfaglig virksomhet, som krever både teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse. Organisasjonens kompetanse, motivasjon og evne til å kommunisere er avgjørende for å oppnå en god eiendomsforvaltning.

7 Kompetanse er essensielt for å fremskaffe gode beslutningsunderlag og dermed en god utnyttelse av ressursene. For at samspillet mellom eier, bruker og forvalter skal være problemløsende og effektivt, er en gjensidig avklaring av rolleforståelse og klare ansvarsforhold hos de aktuelle aktørene helt essensielt. Uklare forhold når det gjelder forvaltnings- og vedlikeholdsoppgaver, fører i mange tilfeller til at oppgaver ikke blir utført, og til konflikter om hvem som har ansvaret og hvem som må bære kostnadene. Gjerdrum kommune valgte altså hverken å organisere eiendomsforvaltningen i et eget styre, foretak eller AS. Vedtaket i Gjerdrum kommune ble at den kommunale eiendomsforvaltningen skulle beholdes som enhet under rådmannen, men at den skulle flyttes til rådmannens stab. Undersøkelser utført av kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) viser også at valg av organisasjonsmodell ikke er avgjørende. Lokale forhold som politisk fokus, god kommunikasjon og personlige egenskaper hos aktørene har ofte større betydning enn hvilken organisasjonsmodell man har. KS sier videre at det første skrittet i utviklingen av en god eiendomsforvaltning bør uansett være å etablere et godt folkevalgt eierskap gjennom god rapportering og kommunikasjon mellom eiendomsforvalteren og de folkevalgte. Et eget styre for Nore og Uvdal kommunes industri- og næringsarealer vil også kunne synliggjøre behovet for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. En ser det likevel slik, at det er mange fordeler ved å beholde lokaliseringen og tilknytningen til fagavdelingen NMK. Det er en positiv synergieffekt ved at man nyttiggjør seg de felles merkantile funksjonene, eiendomsarkivet er lokalisert på avdelingen og forvaltning og drift av kommunens utleieboliger og formålsbygg vil fortsatt være tillagt fagavdelingen NMK. I tillegg er næringskonsulenten plassert på fagavdelingen NMK, og denne samlokaliseringen er i noen sammenhenger svært nyttig. Oppsummering Forvaltning og drift av næringsbygg og -arealer er viktig for både de direkte berørte og for hele kommunen dersom en ønsker å utvikle et næringsliv og spille en rolle som ansvarlig vertskap for de delene av næringslivet som enten er eller kan bli kunder. Rådmannen har antatt at det i den bestillingen som er gjort i vedtaket, skal svares på to spørsmål: Vil overføring til et eget styre gi en bedre forvaltning? Er det særskilte forhold ved næringsbyggene som tilsier at forvaltning og drift av disse skal legges utenom kommunens normalorganisering med kommunestyret som eier og administrasjonen i en gjennomføringsrolle? Rådmannen finner ikke avgjørende grunnlag for å tilrå at drift og forvaltning overføres til et eget styre. Den forholdsvis begrensede bygningsmassen og det forholdsvis beskjedne forvaltningsomfanget peker etter rådmannens oppfatning ikke i retning av at slik overføring er nødvendig. Det later til at den daglige drift og forvaltning krever forholdsvis beskjedne ressurser og går greit, men at det er noe usikkert hvordan en håndterer store eller uventede avvik fra daglig drift.

8 Samtidig er det gjennom utgreiinga om vedlikeholdsbehovet i kommunalt eide bygg påvist et forholdsvis omfattende behov også i denne bygningsmassen, men det ses ingen direkte sammenheng mellom organisasjonsform og dette behovet. Gjennomgangen av denne og tidligere saker (blant annet organisasjonsutvikling i fagavdelingen NMK) har etter rådmannens oppfatning vist at det er rom for forbedring av rutiner for styring og gjennomføring også på området forvaltning og drift av næringsbygg, herunder at det gis tydeligere mål og jevnere rapportering. Som en siste henvisning skal det også bemerkes at en del kommuner (stort sett større kommuner med mer omfattende bygningsmasse og større løpende utfordringer) har gjort vurderinger av om hele bygningsmassen (ikke bare industri- og næringsbygg) skal legges i egne virksomheter, oftest som kommunale foretak (KF). Begrunnelsene for å opprette egne foretak har variert noe, men det later til at en gjennomgående begrunnelse er at vedlikehold og drift av bygninger skiller seg så vesentlig ut fra annen kommunal virksomhet at det er grunnlag for utskillelse. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forvaltning og drift av kommunale næringsbygg og -arealer beholdes som oppgave for fagavdelingen NMK. 2. Forvaltning og drift av kommunale næringsbygg må gis særlig oppmerksomhet i organisasjonsutviklingen i fagavdelingen. Fordeling av ansvar og rutiner for oppfølging skal beskrives særskilt. Behandling i Formannskap : Formannskapet sluttet seg enst. til rådmannens innstilling. Innstilling i Formannskap : 1. Forvaltning og drift av kommunale næringsbygg og -arealer beholdes som oppgave for fagavdelingen NMK. 2. Forvaltning og drift av kommunale næringsbygg må gis særlig oppmerksomhet i organisasjonsutviklingen i fagavdelingen. Fordeling av ansvar og rutiner for oppfølging skal beskrives særskilt.

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 613 Saksmappe : 2011/447 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Kommunale husleiepriser, ny behandling. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Saken gjelder: Kommunestyret vedtok i sak 94/10 at det skulle fremmes sak til kommunestyret om husleie i kommunale boliger med grunnlag i forretningsmessige prinsipper. Kommunestyret behandlet saken i sak 42/11, og vedtok da å utsette saken. Ved kommunestyrets behandling ble det uttrykt ønske om en grundigere dokumentasjon på hva Husbankens bostøtteordning kan utløse både for kommunen ut i fra et forretningsmessig prinsipp, og også hva de forskjellige husleiene da vil bli. Fakta: Se kommunestyrets sak 42/11 og notat datert fremlagt for kommunestyret Følger vedlagt, vedlegg 3. Saksbehandlers vurdering: Fordeling av utgifter til strøm og fyring. Det ble ved kommunestyrets behandling av sak 42/11 stilt spørsmål vedrørende endringen i strøm- og fyringsutgifter i tabell 2 i rådmannens innstilling til formannskapet i formannskapets sak 33/11 og tabell 2 i notat av Endringene er forklart i notatet av , men en nøyere forklaring følger her. Den største endringen er reduksjonen i strømutgifter. Det var i saksframlegget for formannskapet lagt til grunn et strømforbruk som var noe lavere enn gjennomsnittet for omsorgsboligene i Uvdal og på Norefjord. Etter behandlingen i formannskapet, ble nøyaktige tall for strømforbruket i enkelte av de 16 omsorgsleilighetene i bygg D

10 innhentet, og det viste seg da at det første anslaget var for høyt. Tabell 2 i notat av er derfor det som antas å være nærmest det korrekte. For å treffe riktig andel strømutgifter sett i lys av nye tall for de 16 omsorgsleielighetene i bygg D, blir andelen strømutgifter som er belastet fellesfunksjoner ca. 95 %. Endringene i fyringsutgiftene i tabell 2 er et resultat av at en hadde valgt å ikke legge inn andel for fellesfunksjoner på utgifter til fyring i den første beregningen. Alle utgifter til fyring ble derved utlignet på 35 sjukeheimsplasser, 16 omsorgsleiligheter i bygg D og 5 omsorgsenheter i bygg C. Etter ny vurdering fant en det riktig å følge samme prinsipp som ved fordeling av strømutgiftene, og derfor tillegge fellesfunksjonene en andel på 80 %. Fordi bl.a. at behandlingsbassenget varmes opp med strøm, blir fellesfunksjonenes andel høyere ved beregning av strømutgiftene (ca 95 %) enn ved beregning av fyringsutgiftene. Endringene i tallgrunnlaget for fordeling av strøm- og fyringsutgifter gjør at vedlegg 1 i k-sak 42/11 etter dette er endret. Vedlagte vedlegg 1 og vedlegg 2 gir en oversikt på måten fordelingene er gjort. Husbankens bostøtteordning. Det ble ved kommunestyrets behandling av sak 42/11 stilt spørsmål om hva Husbankens bostøtteordning kan utløse for kommunen ut i fra et forretningsmessig prinsipp, og hva de forskjellige husleiene da vil bli. Vedlegg 2 i saksframlegget viste utslag av Husbankens bostøtteordning ved forskjellige husleieutgifter. Saksbehandler og kommunens saksbehandler på bostøtte, Ragnhild K. Haug, har i det følgende forsøkt å gi en nærmere utgreiing av Husbankens bostøtteordning, og hvilke utslag dette kan ha for leietakere og kommunens husleieinntekter. Husbankens bostøtteordning skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Alle som har fylt 18 år kan søke bostøtte. Personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste og studenter uten barn, kan ikke få bostøtte. Studenter som studerer som et ledd i et offentlig arbeidskvalifiseringsprogram eller lignende, kan likevel søke. Bostøtte er rettighetsbasert ytelse basert på økonomisk behovsprøving. Det er øvre inntektsgrenser for å kunne motta bostøtte, samtidig som boutgifter over bestemte grenser ikke godtas som grunnlag for beregning av bostøtte. For husstander med 1 person kan høyeste bostøtte oppnås ved husleie på ca kr ,- pr. mnd. For husstander med flere personer ligger beløpsgrensen ca. ved kr ,- pr. mnd. Dvs. at det er ingen økning i bostøtten for husleie over disse beløpene. Det beregnes en grunnlagsinntekt ut fra inntekt og antall personer i husstanden. På bakgrunn av grunnlagsinntekten beregnes det en egenandel på hvor mye husleie husstanden selv kan bidra med. Boutgifter innenfor godkjente grenser, med fratrekk i egenandel, danner grunnlaget for bostøtten. Med kommunal boutgift gis det en dekningsgrad på 80% av grunnlaget for bostøtten (privat bolig 70%). Bostøtte utbetales hver måned, og den betales etterskuddsvis påfølgende måned.

11 Eksempler på utslag av husleiereguleringer sett i lys av Husbankens virkemidler for bostøtte. En vurdering av alle kommunens boenheter sett i lys av Husbankens virkemidler for bostøtte, kan gi utslag som vist nedenfor. Utgifter til strøm og fyring kommer i tillegg. Alle tall som refererer til Husbankens bostøtte kan leses ut fra vedlegg 2. I kommunestyrets sak 42/11 er det foreslått å harmonisere/justere husleieprisene pr. m2, slik at de blir sammenlignbare innenfor samme type utleieenhet og tilstandsklasse. Dette gir en ny leiepris ved inngåelse av nye kontrakter, og det er denne leieprisen som er brukt ved ny leietaker i eksemplene. Utslaget av de harmoniserte prisene kan før en eventuell økning som vist til i eksemplene nedenfor, allerede ha gitt noen av utleieenhetene i eksemplene 1 til 3 en månedlig husleieøkning på opp til kr. 165,- pr. mnd., mens noen andre eksisterende kontrakter som følge av samme harmonisering, allerede har fått en reduksjon på opp til kr. 300,- pr. mnd. I de tilfellene det er stor variasjon i husleien for eksisterende kontrakter i eksemplene nedenfor, er grunnen at den laveste husleien gjelder en gammel kontrakt, som ikke har tatt opp i seg de økningene som har kommet som følge av reguleringer kommunen har gjort utenom vanlig indeksregulering. Eksempel omsorgsleiligheter på Bergtun i fløy D. I dag varierer husleien her fra kr ,- (1 soverom, gammel kontrakt) til kr ,- (2 soverom). Leietakere med pensjon får uttelling i forhold til bostøtte, dersom de har formue under ,-. Eksempel: Ny leietaker vil i dag måtte betale kr 3.818,- pr. mnd (1 soverom). Dersom leietaker har minstepensjon, ordinær sats, vil leietaker etter innvilget bostøtte på kr ,- få netto husleie på kr ,-. En økning på for eksempel kr. 500,- pr. mnd., vil gi en husleie på kr ,- (1 soverom, ny kontrakt). Samme leietaker vil etter innvilget bostøtte på kr ,- få netto husleie på kr ,-. Netto økning blir derved kr. 100,- pr. mnd. 2 av omsorgsleilighetene vil etter en eventuell økning på kr. 500,- pr. mnd. komme over grensen for bostøtteordningen, og derved ikke få uttelling i bostøtten for deler av økningen. Eksempel trygdeleiligheter. I dag varierer husleien her fra kr ,- (sovealkove, gammel kontrakt) til kr ,- (1 soverom). Leietakere med pensjon eller annen ytelse fra NAV får uttelling i forhold til bostøtte der husleien overstiger kr ,-, og de har formue under kr ,-. Eksempel: Ny leietaker vil i dag måtte betale ca. kr ,- pr. mnd (sovealkove, ny kontrakt). Dersom leietaker har minstepensjon, ordinær sats, vil leietaker etter innvilget bostøtte på kr. 994,- få netto husleie på kr ,-. En økning på for eksempel kr ,- pr. mnd., vil gi en husleie på kr ,- (sovealkove, ny kontrakt). Samme leietaker vil etter innvilget bostøtte på kr ,- få netto husleie på kr ,-. Netto økning blir derved kr. 200,- pr. mnd.

12 Eksempel 3. 4 omsorgsboliger i Uvdal og 9 omsorgsboliger i Nore. I dag varierer husleien her fra kr ,- (1 soverom, gammel kontrakt) til kr ,- (2 soverom). Leietakere med pensjon eller annen ytelse fra NAV får uttelling i forhold til bostøtte der husleien overstiger kr ,-, og de har formue under kr ,-. Eksempel: Ny leietaker vil i dag måtte betale ca. kr ,- pr. mnd (1 soverom, ny kontrakt). Dersom leietaker har minstepensjon, ordinær sats, vil leietaker etter innvilget bostøtte på kr ,- få netto husleie på kr ,-. En økning på for eksempel kr. 500,- pr. mnd., vil gi en husleie på kr ,- (1 soverom, ny kontrakt). Samme leietaker vil etter innvilget bostøtte på kr ,- få netto husleie på kr ,-. Netto økning blir derved kr. 100,- pr. mnd. 4 av omsorgsleilighetene vil etter en eventuell økning på kr. 500,- pr. mnd. komme over grensen for bostøtteordningen, og derved ikke få uttelling i bostøtten for deler av økningen. Eksempel ordinære utleieboliger. Her er det store variasjoner i husleien i dag. Generelt kan man si at der leietaker oppnår bostøtte, vil leietakers netto økning være kr. 20,- pr. kr. 100,- kommunen øker den månedlige husleien med. Statistikk pr Nore og Uvdal kommune, Husbankens bostøtteordning. Innvilget bostøtte: Omsorgsboliger og trygdeleiligheter: 10 av 48 utleide enheter Ordinære utleieboliger: 12 av 29 utleide enheter Økonomiske vurderinger. Dersom man benytter husleieprisene etter harmonisering av m2-prisen for nye kontrakter, og bruker samme prosentandel utleide utleieenheter som i dag (ca 90 %), vil verdien av brutto husleieinntekter i dag utgjøre ca kr ,- pr. mnd. (ca kr ,- pr. år). Ved en eventuell økning som vist i eksemplene, vil den månedlige husleien øke med ca kr ,- (ca kr ,- pr. år). Dersom man velger å øke husleien for de ordinære utleieboligene med kr. 500,- pr. mnd., og forutsetter samme prosentandel utleide utleieenheter (90 %), vil det gi en økning på ca. kr ,- pr. mnd. (ca kr ,- pr. år). Noen flere leietakere vil oppnå bostøtte ved en oppjustering av husleien. En vil anslå at andelen bostøtteberettigede kan øke fra dagens nivå på ca. 28 %, til over 50 %. Rådmannen fremmer ikke forslag til økning i husleien utover det som følger av korrigering av pris pr. m2 og den foreslåtte 10 % økning på Rødberg. Det foreslås at kommunestyret på fritt grunnlag fastsetter en eventuell økning i husleien med bakgrunn i leietakers mulighet til bostøtte gjennom Husbankens bostøtteordning.

13 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Husleieprisene korrigeres slik at alle utleieenheter beregnes etter lik pris innenfor samme tilstandsklasse og pris pr. m 2 som vist i tabell 1. Reguleringen trår i kraft umiddelbart ved inngåelse av nye kontrakter. Der leietaker betaler for mye i forhold til den korrigerte prisen pr. m2, reguleres husleien den i henhold til tabellen. Det innføres prisdifferensiert husleie, slik at pris pr. m 2 for ordinære utleieenheter på Rødberg tillegges 10% som vist i tabell 1. Tabell 1. Sted Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Trygde- og omsorgsenheter ved Bergtun, kr pr m Omsorgsenheter ved Bergtun fløy C, kr pr m Trygde- og omsorgsenheter Norefjord og Uvdal, kr pr m Ordinære utleieenheter unntatt Rødberg, kr pr m Ordinære utleieenheter på Rødberg, kr pr m Hybelhuset Messa, kr pr m 2 99 Det skal ikke beregnes leie for arealer utover 115 m Leietakere i omsorgsenhetene på Bergtun faktureres ikke for strøm og fyring av fellesarealer, jfr. innstilling i formannskapet i F-sak 33/11. Leietakere i omsorgsenhetene på Bergtun faktureres for anslått forbruk av strøm og fyringsutgifter som vist i tabell 2. Beløpene anslås hvert år med grunnlag i regnskapstall foregående år. Tabell 2. Omsorgsenheter i Strøm, kr. pr. mnd Fyring, kr. pr. mnd bygg C-bygg 100,- 154,- (1 radiator) D-bygg 308,- (2 radiatorer) 3. Rådmannen fremmer ikke forslag til økning i husleien utover det som er synliggjort i punkt 1 i innstillingen. Kommunestyret fastsetter på fritt grunnlag en eventuell økning i husleien med bakgrunn i leietakers mulighet til bostøtte gjennom Husbankens bostøtteordning. Behandling i Formannskap : Formannskapet sluttet seg enst. til rådmannens innstilling. Innstilling i Formannskap : 1. Husleieprisene korrigeres slik at alle utleieenheter beregnes etter lik pris innenfor samme tilstandsklasse og pris pr. m 2 som vist i tabell 1. Reguleringen trår i kraft umiddelbart ved inngåelse av nye kontrakter. Der leietaker betaler for mye i forhold til den korrigerte prisen pr. m2, reguleres husleien den i henhold til tabellen. Det innføres prisdifferensiert husleie, slik at pris pr. m 2 for ordinære utleieenheter på Rødberg tillegges 10% som vist i tabell 1. Tabell 1. Sted Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Trygde- og omsorgsenheter ved Bergtun, kr pr m Omsorgsenheter ved Bergtun fløy C, kr pr m Trygde- og omsorgsenheter Norefjord og Uvdal, kr pr m Ordinære utleieenheter unntatt Rødberg, kr pr m Ordinære utleieenheter på Rødberg, kr pr m Hybelhuset Messa, kr pr m 2 99 Det skal ikke beregnes leie for arealer utover 115 m 2. 2.

14 Leietakere i omsorgsenhetene på Bergtun faktureres ikke for strøm og fyring av fellesarealer, jfr. innstilling i formannskapet i F-sak 33/11. Leietakere i omsorgsenhetene på Bergtun faktureres for anslått forbruk av strøm og fyringsutgifter som vist i tabell 2. Beløpene anslås hvert år med grunnlag i regnskapstall foregående år. Tabell 2. Omsorgsenheter i Strøm, kr. pr. mnd Fyring, kr. pr. mnd bygg C-bygg 100,- 154,- (1 radiator) D-bygg 308,- (2 radiatorer) 3. Rådmannen fremmer ikke forslag til økning i husleien utover det som er synliggjort i punkt 1 i innstillingen. Kommunestyret fastsetter på fritt grunnlag en eventuell økning i husleien med bakgrunn i leietakers mulighet til bostøtte gjennom Husbankens bostøtteordning. Vedlegg: 1. Fordeling strøm Bergtun Fordeling fyring Bergtun Kommunestyrets sak 11/447 med vedlegg.

15 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2009/34 Avd. : Rådmannen Saksbehandler : Frank Pedersen Utviklingsfondet for Trillemarka. Endring av vedtekter for plassering. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Fakta: Utviklingsfondet for de tre kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal blir hvert år i fem år tilført 6 millioner kroner over statsbudsjettet slik at det 2013 vil ha en beholdning på 30 millioner kroner. Organisering og vedtekter for fondet er vedtatt. Fondets styre har nå bedt om at det vurderes om vedtektene kan endres slik at noe av midlene kan plasseres i andre papirer enn i dag. Endret plasseringsstrategi forutsetter godkjenning i de tre kommunene og ettersom midlene tilføres over statsbudsjettet, skal en vedtektsendring også godkjennes i Miljøverndepartementet. Til møte i utviklingsfondets styre heter det i utredningen blant annet: Sak (UFK 10/6) vedrørende finansiell plassering av midlene i utviklingsfondet for Trillemarka- Rollagsfjell Naturreservat er behandlet i formannskapet i Sigdal kommune. Formannskapet i Sigdal gikk ikke inn for å endre retningslinjene for plassering av midlene. Gitt status i saken var det behov for styret i utviklingsfondet, på generelt grunnlag, å diskutere konsekvensene av dette. Dagens lave avkastning gir styret utfordringer knyttet til å forvalte tidligere vedtak om tildelinger og ambisjoner for utvikling i området. Det har derfor blitt utredet ulike alternativer som antas å gi bedre avkastning enn dagens plassering. Disse beskrives i medfølgende vedlegg. En endring i tråd med foreliggende beskrivelser forutsetter en endring i punkt 4 i fondets retningslinjer der det heter at (den understrekede setningen må endres eller utgå dersom en skal endre retningslinjene etter foreliggende alternativer) : Fondet består av avsatte midler fra staten i forbindelse med vern av barskogvernområdet Trillemarka- Rollagsfjell. Kapitalen plasseres langsiktig i bank og grunnfondsbevis (ikke mer enn 50 prosent). Antatt realavkastning settes til 4 prosent per år, dette beløpet kan disponeres etterskuddsvis året etter inntjening. I spesielle tilfeller kan fondsstyret disponere inntil 5 års antatt avkastning forskuddsvis, men bare slik at den totale bruken av midler ikke overstiger avkastningen i den aktuelle perioden. Nore og Uvdal kommunes eget finansforvaltningsreglement er vedtatt i desember 2010 og gir ikke rom for en endring i skissert retning idet det i punkt 4.2 heter at

16 Langsiktige investeringer kan i tillegg til innskudd i bank gjøres innenfor følgende: 1. Norsk pengemarkedsfond. 2. Norsk obligasjonsfond. Maksimum plassering i pengemarkeds- og obligasjonsfond er 5 millioner kroner. Sak med lignende innhold har tidligere vært fremmet for Sigdal kommunestyre uten å få flertall og ettersom dette samarbeidet forutsetter enighet, ble saken ikke fremmet i Rollag kommune eller i Nore og Uvdal kommune. Med vedlagte utredning oppfattes dette som en ny sak og Nore og Uvdal blir første kommune som får den til behandling i folkevalgt organ i denne runden. Vurdering: Fondet vil få en betydelig kapital på 30 millioner kroner og det ses som forståelig at styret for fondet ønsker å få vurdert alternative plasseringsmuligheter og bedre avkastning slik at det kan settes i gang flere utviklingstiltak. Samtidig er det etablert en forståelse av at grunnkapitalen ikke skal brukes og dermed ikke utsettes for risiko. Nore og Uvdal kommunes reglement har tatt utgangspunkt i et forsiktighetsprinsipp der behovet for innsikt i plasseringene og forutsigbarhet for avkastning og kapital har vært styrende. De beskrevne alternativene innebærer noe plassering i KLP-papirer (KLP: Kommunal LandsPensjonskasse) som må oppfattes som forholdsvis sikre plasseringer med god avkastning. Rådmannen oppfatter at det ikke er bedt om et vedtak som i detalj angir plasseringen, men om at det foretas en endring i retningslinjene som gjør slik plassering mulig. Ut fra den betydelige kapitalen, det langsiktige perspektivet for plasseringen og det behovet for utvikling som kan støttes over fondet, vil rådmannen tilrå at det gjøres endring i retningslinjene. Det må forutsettes at det fattes tilsvarende vedtak i Rollag kommune og Sigdal kommune og at staten ved Miljøverndepartementet godkjenner endringen. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Retningslinjer for bruk og plassering av utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal, punkt 4 lyder i dag: Fondet består av avsatte midler fra staten i forbindelse med vern av barskogvernområdet Trillemarka- Rollagsfjell. Kapitalen plasseres langsiktig i bank og grunnfondsbevis (ikke mer enn 50 prosent). Antatt realavkastning settes til 4 prosent per år, dette beløpet kan disponeres etterskuddsvis året etter inntjening. I spesielle tilfeller kan fondsstyret disponere inntil 5 års antatt avkastning forskuddsvis, men bare slik at den totale bruken av midler ikke overstiger avkastningen i den aktuelle perioden. 2. Andre setning i punktet lydende Kapitalen plasseres langsiktig i bank og grunnfondsbevis (ikke mer enn 50 prosent) tas ut. 3. Endringen forutsetter tilsvarende vedtak i Sigdal kommune og Rollag kommune. 4. Endringen i vedtektene må forelegges Miljøverndepartementet til godkjenning. Behandling i Formannskap : Formannskapet sluttet seg enst. til rådmannens innstilling

17 Innstilling i Formannskap : 1. Retningslinjer for bruk og plassering av utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal, punkt 4 lyder i dag: Fondet består av avsatte midler fra staten i forbindelse med vern av barskogvernområdet Trillemarka- Rollagsfjell. Kapitalen plasseres langsiktig i bank og grunnfondsbevis (ikke mer enn 50 prosent). Antatt realavkastning settes til 4 prosent per år, dette beløpet kan disponeres etterskuddsvis året etter inntjening. I spesielle tilfeller kan fondsstyret disponere inntil 5 års antatt avkastning forskuddsvis, men bare slik at den totale bruken av midler ikke overstiger avkastningen i den aktuelle perioden. 2. Andre setning i punktet lydende Kapitalen plasseres langsiktig i bank og grunnfondsbevis (ikke mer enn 50 prosent) tas ut. 3. Endringen forutsetter tilsvarende vedtak i Sigdal kommune og Rollag kommune. 4. Endringen i vedtektene må forelegges Miljøverndepartementet til godkjenning. Vedlegg Notat om alternative plasseringer Oversikt over utvikling på utvalgte plasseringer

18 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 034 Saksmappe : 2011/700 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Evaluering av servicekontoret. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Saken gjelder: Evaluering av servicekontoret. Fakta: Kommunestyret har gjennom arbeidsprogram i budsjett/økonomiplan vedtatt at det skal gjennomføres evaluering av servicekontoret og sentralarkivet. Bakgrunnen for etablering av offentlig servicekontor i Nore og Uvdal var vedtak i regjeringen i 1999/2000 om bedre og mer brukervennlige offentlige institusjoner, samt etterfølgende vedtak gjort i Nore og Uvdal kommunestyre. Det ble ansatt en prosjektleder, på ett-årig engasjement for å komme i gang med arbeidet med et offentlig servicekontor med elektronisk sentralarkiv, og postmottak. Ved etableringen ble det utarbeidet følgende mål: Etablere servicekontor med sentral plassering for innbyggerne og utstyr tilpasset for å: behandle alle henvendelser og all saksbehandling, unntatt skjønnsmessig saksbehandling, i den utstrekning det i samarbeid med den respektive avdeling finnes hensiktsmessig foreta forberedende/påbegynt saksbehandling, m.a.o. sørge for korrekt utfylte skjemaer samt kontroll av at alle nødvendige papirer medfølger individuell og generell informasjon/rådgivning/veiledning betjene sentralbord servicekontoret skal være under stadig utvikling i forhold til innbyggernes behov og de tjenester kommunen skal og bør utføre møte publikum 24/7, gjennom det elektronisk servicetorget I regjeringens intensjon lå at det skulle etableres samarbeid og evt. felles kontor med statlige tjenester slik som: ligningskontor/folkeregister, trygdekontor, arbeidsformidling.

19 Ligningskontor/folkeregister er omorganisert slik at hovedtjenesten nå er lagt til Kongsberg. I Nore og Uvdal er det igjen et en-mannsbetjent kontor med redusert åpningstid og felles ekspedisjon med servicekontoret. Trygdekontoret er også omstrukturert til NAV, slik at NAV og kommunens barneverntjeneste er slått sammen. Arbeidsformidlingens tjenester er i sin helhet lagt til Kongsberg. Sentralarkivet ble satt i gang i 2004, men servicekontoret ble satt i drift januar Bakgrunnen for ulik igangsetting var at sentralarkivets lokaler tidelig ble klargjort, men det tok noe lengre tid å få det bygningstekniske på plass for servicekontorets lokaler. Det er nå igangsatt et forprosjekt med tanke på å innføre fullelektronisk arkiv i Numedalskommunene. Planen kommer til politisk behandling i de tre kommunene i løpet av høsten. Et mulig alternativ kan være felles arkivtjeneste i Numedalskommunene, for eksempel etter samme organisering som økonomikontoret er i dag. Det kan bli aktuelt å foreta en gjennomgang av arkivorganiseringen når prosjektet er gjennomført. Gjennom OU-prosessen i fagavdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk ble det lagt til grunn at servicekontoret overtok flere av oppgavene for å kunne betjene publikum på en rask og effektiv måte. Arbeidet har avdekket behov for et tettere samarbeid mellom NMK og servicekontoret for å utvikle en best mulig og effektiv tjeneste. Følgende forhold bør utvikles: Det må utarbeides oversikt over hvem som har hvilken delegasjon på type sak. Oversikt over tilgjengelighet hos saksbehandlere (aktiv bruk av kalender) o Skjerming (tidsperiode man ikke er tilgjengelig, samordning for best mulig tilgjengelighet) o Siling, inkludert fysisk via servicekontoret (kreve avtale) Tilrettelegging for å levere tjeneste/informasjon i første ledd (delegasjon) Digitalisering (krav overfor kunde/leverandør) og tilgjengelighet på oppdatert materiale kan avlaste saksbehandler, men også 1.linjetjenesten. Plikt til oppfølgende kontakt overfor kunde (at man faktisk svarer på henvendelse) En av de viktige erfaringene fra OU-prosessen i NMK hittil, er at de arbeidsoppgaver som krever en skjerming mht ikke planlagt publikumskontakt, bør kunne skjermes fysisk via servicekontorets 1.linjetjeneste. I organisasjonen er det nok noen forventninger om at servicekontoret skal betjene andre fagavdelinger og kontorer med interne støttetjenester. Hovedmålet for servicekontoret er å betjene publikum/kundene, og at intern støtte kan skje dersom det er tid og rom for det. Antall ansatte på servicekontoret vil gi ramme for dette, og det må derfor skje en avklaring og oppgavefordeling i forhold til fagavdelingene. I dag leverer servicekontoret interne tjenester som frankering og telefonsystem, samt en del enkeltoppdrag for fagavdelingene. Saksbehandlers vurdering: Det sier seg selv at form, omfang og innhold i det kommunale tjenestetilbudet hele tiden må vurderes med sikte på løpende tilpassing til endrede behov og etterspørsel i befolkningen og nye rammebetingelser. 1. Det generelle inntrykket. Servicekontoret har ført til at det offentlige tjenestetilbudet i Nore og Uvdal er blitt lett tilgjengelig for brukerne. Kontoret dekker behov på tvers av forvaltningsnivåene, og blir i økende grad stedet som oppsøkes, nær sagt uansett om det er statlige, fylkeskommunale eller kommunale virksomheter som er det egentlige målet for henvendelsen. 2. Servicekontoret som tjenesteprodusent. Servicekontoret fungerer godt, produktiviteten er høy, og brukerne får rask og effektiv hjelp til å dekke de behov som var grunnlaget for å kontakte servicekontoret. I dette inngår også voksende nytte som publikum har av at servicekontoret bistår i formidlingen i forhold til oppgaver som statsetater har ansvaret for.

20 3. Servicekontorets ansvar og arbeidsoppgaver. Det synes som om tjenesteprofil og omfang av arbeidsoppgaver i det store og hele har fått en hensiktsmessig avgrensning i forhold til fagavdelingene, men det må skje utvikling, dvs. videre overføringer av oppgaver til servicekontoret. 4. Samarbeidet mellom servicekontoret og fagavdelingene. Alt har ikke fått sin endelige form i praksis, og det må til en avklaring og presisering. Det som peker seg ut for faktiske og konkrete tiltak på kort sikt, gjelder samspillet med fagavdelingen NMK. 5. Nye utfordringer for servicekontoret. Et videre omstillingsarbeid i offentlig sektor vil gi grunnlag for nye løsninger hvor dagens barrierer blir bygd ned og fellestjenester tilbys publikum uavhengig av om dette opprinnelig var statlige, fylkeskommunale eller kommunale oppgaver. For publikum er ikke etatstilhørighet det viktige, men at tjenestetilbudet er lett tilgjengelig og at servicenivået er tilfredsstillende. Servicekontoret er et slikt samlende tjenestested. 6. Sentralarkivet. Etableringen av sentralarkiv, som var første skritt mot et elektronisk arkiv, har bidratt til en betydelig profesjonalisering av arkivdanningen i Nore og Uvdal. Det har ført til økt kvalitet og vi har bygget opp betydelig kompetanse på arkivområdet. Like etter årsskiftet ble det satt i gang et forprosjekt med tanke på å innføre fullelektronisk arkiv i Numedalskommunene. Det er satt ned en prosjektgruppe med representanter fra alle Numedalskommunene for å utarbeide en forprosjektplan. Fagleder ved IKA Kongsberg er prosjektleder. Planen kommer til politisk behandling i de tre kommunene i løpet av høsten. 7. Framtidige behov. Det antas at allmenne krav til informasjon, åpenhet og selvbetjente løsninger bare vil øke. Det er usikkert om kommunen i dag fyller alle kravene og det virker naturlig at servicekontoret har en sentral rolle i utviklingen. Rådmannens forslag til innstilling: Servicekontoret videreføres med dagens oppgaver og ressurser innenfor rammen av fagavdelingen. Det foretas gjennomgang av oppgavefordeling og ansvar i forhold til fagavdelingene med sikte på å legge flere oppgaver til servicekontoret, jfr. OU-prosess i NMK. Fokus settes på ytterligere utvikling av publikumsrettede tjenester, herunder elektroniske tjenester og sosiale medier. Servicekontoret avlaster fagavdelingene/saksbehandlere gjennom regelstyrt saksbehandling og fullmaktssaker. Dette krever overføring av oppgaver, opplæring og kompetanseutvikling for ansatte på servicekontoret. Etter at prosjekt med fullelektronisk arkiv er avsluttet, gjennomføres en egen vurdering av organisasjonstilknytningen for sentralarkivet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta vurderingen og gjennomføre evt. endringer. Behandling i Formannskap : Formannskapet sluttet seg enst. til rådmannens innstilling. Innstilling i Formannskap : Servicekontoret videreføres med dagens oppgaver og ressurser innenfor rammen av fagavdelingen. Det foretas gjennomgang av oppgavefordeling og ansvar i forhold til fagavdelingene med sikte på å legge flere oppgaver til servicekontoret, jfr. OU-prosess i NMK. Fokus settes på ytterligere utvikling av publikumsrettede tjenester, herunder elektroniske tjenester og sosiale medier.

21 Servicekontoret avlaster fagavdelingene/saksbehandlere gjennom regelstyrt saksbehandling og fullmaktssaker. Dette krever overføring av oppgaver, opplæring og kompetanseutvikling for ansatte på servicekontoret. Etter at prosjekt med fullelektronisk arkiv er avsluttet, gjennomføres en egen vurdering av organisasjonstilknytningen for sentralarkivet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta vurderingen og gjennomføre evt. endringer. VEDLEGG: Evalueringsrapport dat

22 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : X65 Saksmappe : 2008/1314 Avd. : Rådmannen Saksbehandler : Frank Pedersen Numedal Produksjon AS MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Fakta: Numedal Produksjon AS (NUPRO) har i brev av henvendt seg til de tre eierkommunene med spørsmål om framtidig utvikling. Brevet ligger ved saken. NUPRO tar opp problemstillingen ved at endrede regler i NAV kan medføre at statsstøtten til bedriften bortfaller og knytter dette til behovet for nye lokaler. Det gjøres også en oppfordring til kommunene om å bruke bedriftens tjenester mer. Rådmennene har diskutert saken, men det har etter rådmannens kunnskap ikke blitt gjort mer ut over en orientering fra styrets leder for kommunestyret i Rollag. Saken fremmes fra rådmannens side til formannskapet til orientering. Vurdering: Rådmannen ser det som nødvendig at henvendelsen følges opp og antar at dette best skjer i et samarbeid mellom de tre eierkommunene. Det synes likevel mest hensiktsmessig at styret gis et oppdrag med å gå noe nærmere inn på de kravene som stilles av NAV, hvilke hensyn som må tas til ansattes forhold og hvilke krav som skal stilles til nye lokaler og plassering. Det synes naturlig at denne vurderingen må gis av styret og at rådmennene stiller seg til rådighet i en eventuell prosess. Styrets vurderinger kan så utgjøre grunnlaget for videre arbeid, herunder prosjektbeskrivelser og eventuelle bevilgninger. Framdriften kan ikke oppgis nå, men det ses som ønskelig at et første grunnlag kan gå inn i arbeidet med kommende økonomiplan og arbeidsprogram.

23 Til orientering Saken legges fra rådmannens side fram til orientering. Behandling i Formannskap : Formannskapet tar saken til orientering. Vedtak i Formannskap : Saken tas til orientering

24 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : S05 Saksmappe : 2011/562 Avd. : Rådmannen Saksbehandler : Frank Pedersen Konsesjonskraft. Gjennomføring av kommunestyrets vedtak. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret /11 Fakta: Et utkast til herværende sak ble lagt fram i formannskapet til gjennomgang før utsending til formannskapet og kommunestyret Kommunestyrets vedtak og kontakter med e-verkene Kommunestyret fattet følgende vedtak: Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil (nytt pkt2) Den delen av konsesjonskrafta som tilsvarer et års alminnelig forbruk i Nore og Uvdal kommune selges til egne innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere via de lokale e-verkene med et påslag på 15 øre. Den overskytende konsesjonskrafta som kommunen har rettmessig krav på selges på det åpne markedet til høystbydende. Kontraktstid 1 år. Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg. Inntektene utover 5 millioner av salget settes på disposisjonsfond. Formannskapet i samråd med administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre forhandlinger. Det åpnes for ekstern bistand. Saken legges frem for formannskapet 22. august og til sluttbehandling i kommunestyret 5. september En gjennomgang av praktiske og økonomiske erfaringer fra 2012 med tanke på ny innmelding og nytt salg for 2013 må gjennomføres.

25 Det har nå blitt gjennomført forhandlinger med e-verkene og det foreligger forslag til enighetsprotokoll om kjernepunktene i en avtale. E-verkenes styrer har behandlet saken. Det har blitt holdt følgende møter: med kommunen og e-verkene med formannskapet med kommunen og e-verkene med e-verkenes daglige ledelse og rådmannen med kommunen og e-verkene. Mellom møtene har det blitt gjort avklaringer og det har blitt brukt faglig bistand fra LVK/advokatfirmet Lund & co. Forslag til avtale og e-verkenes behandling Etter møte ble det satt opp referat med forslag til avtale som lyder: Forhandlerne er enige om at det til styre- og kommunestyrebehandling kan legges fram en avtale med følgende innhold: 1. Nore og Uvdal kommune selger til Nore Energi et volum tilsvarende et årsvolum på 37.1 GWh og til Uvdal kraftforsyning tilsvarende et årsvolum på 30.7 GWh. Det foretas ingen regulering av volumet for Kraften leveres til verkenes innmatingspunkt. 3. Kraften tas ut etter faktisk uttaksprofil. 4. Prisen til everkene er OED-pris + 15 øre. Innmatingskostnader dekkes av kommunen. Eventuelle økninger i OED-pris eller offentlige avgifter påvirker ikke denne prisen. (Merknad til dette punktet er tatt inn i forslag til vedtak, punkt 2) 5. Avtalen gjelder for 23 måneder med start og avslutning Det kreves ikke ytterligere opsjoner fra noen av partene. 6. Everkene samordner prisprofil slik at kunder med fast avtale får lik pris. Rabattert strøm leveres til kunder som inngår fast avtale. Kunder uten avtale betaler løpende pris. 7. Endelig påslag til everkene kan ikke fastsettes i møte 15.8, men tas inn enten i endelig avtale eller i saksframlegg til kommunestyret. 8. Overskytende kraft tas ikke inn i denne avtalen. 9. Partene avtaler et felles opplegg for kunngjøring til almenheten og media. 10. Eventuelle forbehold, forutsetninger og force majeure. Nore Energi AS behandlet forslaget i sitt styremøte og fattet følgende vedtak: Det kjøpes konsesjonskraft i tråd med enigheten mellom partene 15/8. Endrer kommunestyret på avtalen, behandler styret saken på ny. Enstemmig.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Møtet ble avholdt på Brøstrud Gård og Pensjonat. I forkant

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16.

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16. ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 13:00-16.00 Orienteringer Notat fra ordfører samt notat om planlegging

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Odmund Deinboll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd Møtested: Herredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.11.2010 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 38 47 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 38 47 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 38 47 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-3 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:15 12:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-3 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:15 12:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-3 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.01. Tidspunkt: 09:15 12:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Ronny

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 27-39 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 11:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3193-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt:

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 15.30 17.30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gj. Hovda, ordfører Dagfinn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:00 16:15 Økonomisjefen ga en orientering til sak 32/09. Orienteringer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende ble delt ut i møtet: Prinsipper for god ledelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 13:00 16:00 Ettersendinger: Kommunestyresalen, Rødberg De tre siste sakene på sakslisten ble delt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Sigrid Enerstvedt Heggelien Viola

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 12:30 18:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 12:30 18:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 48-62 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.09.2011 Tidspunkt: 12:30 18:45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling.

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eirik

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-50 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25 31 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara.

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17 19/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Utvalget mottok informasjon vedr. klagesak v/saksbehandler Kari Huseby.

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Utvalget mottok informasjon vedr. klagesak v/saksbehandler Kari Huseby. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-18 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe kl. 11.00 13.00

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12 17 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 20:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 20:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-28 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.03.2017 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Viola Bergerud Ingvar Svendsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 10:00 11:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 10:00 11:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16-20 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.02.2017 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-18 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 82-86 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.11.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eirik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-62 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.10.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble gitt informasjon om følgende: Budsjettarbeid 2010

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Orientering: Jan Egil Halbjørhus. Varaordfører ledet formannskapet under orientering og påfølgende spørsmålsrunde.

HOVEDUTSKRIFT. Orientering: Jan Egil Halbjørhus. Varaordfører ledet formannskapet under orientering og påfølgende spørsmålsrunde. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 58-65 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.08.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Frøydis Hansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-37 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 17:00 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26/09-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Else Bekkeseth,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-51 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.04.2009 Tidspunkt: 14:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat God kommunikasjon nøkkelen til godt eierskap Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 25-11-2009 KoBE Eierkonferanse 2009 1 Temaet for konferansen er kommunikasjon -hvorfor?

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Uvdal, Rollag og Sigdal Møtested: Heredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.02.2010 Tid: Kl. 10.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/1 10/115 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtested: Herredshuset i Pestfoss Møtedato: 28.04.2011 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Utviklingsfondet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelssen Køvjan STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING II Trykte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6-9 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 27.02.2017 Tidspunkt: 09:00 09:40 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 44-50 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans Beltesbrekke

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 49-52 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00-14:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Husleie 2008 på kommunale boliger i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Husleie 2008 på kommunale boliger i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Eiendomsavdelingen Saksmappe: 2007/9877-2 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Husleie 2008 på kommunale boliger i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer