ÅRSBERETNING Sandnessjøen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 Astahaug Sandnessjøen havnevesen KF havn

2 FORORD Astahaug havnevesen KF (AH) hadde et travet år 2013, med mange krevende oppgaver. Aasta Hansteen AH a ned et betydeg arbed å utarbede en konsekvensvurderng forhod t en mug sammenstng av Aasta Hansteen på Hegeand. denne saken arbedet AH tett med kommunene; Astahaug, Lerfjord og Dønna. Temaene konsekvensvurderngen gkk bant annet på teknske øsnnger, mjø og ogstkk. I november 2013 be konsekvensvurderngen på 41 sder oversendt t Technp Norge AS og Stato, sk at dokumentet kunne nngå deres besutnngsgrunnag for endeg bestemmese om okatet for sammenstngen. Dokumentet be oversendt på Engesk og Norsk. AH fkk mye skryt av offshorenærngen for den effektve og kvatatve måten v arbedet på med denne konsekvensvurderngen. I januar 2014 be okateten for sammenstngen kunngjort, agt t Stord. T tross for at v kke yktes med vår ntensjon om en sammenstng på Hegeand, fkk foretaket markert seg offshorenaeríngen, som et te men effektvt foretak, som var stand t å bdra med gode konstruktve nnsp en kompsert prosess. Erfarngene med å produsere konsekvensvurderngen var betydege, og har styrket foretaket. Sak, arkv og IT pattform Høsten 2013 mpementerte AH et fueektronsk sak og arkvsystem «Pubc 360». Mået med denne ~ satsngen var å nnføre et forsvarg system for dokumentbehandng og arkverng. Nå ska a nngående og utgående post, arkveres systemet. Dette for å gjøre dokumentene ett tgjengeg, og skre at arkvverdge dokumenter får en forsvarg agrng. Vdere kan systemet produsere mange rapporter, sk som brevjourna, restansester mm. Oppærng og kompetanseutvkng på dette området be varetatt ved at vår konsuent tok et grunnkurs ' arkverng over et år. Dette har gtt AH grunneggende kunnskaper nnen arkvfagge probemstnger. ` Vdere be det gjennomført et tredagers kurs reg av everandøren av systemet. Her detok ae foretaket som har tgang t systemet. forbndese med nnførngen av sak og arkvsystem, be IT pattformen fornyet. Dette ga foretaket skker agrng av a data, større kapastet og fortøpende vedkehod av systemene. _Satsngen på sak, arkv og IT pattform, har ført foretaket et stort, og rktg steg fremover forhod t ~ forsvarg behandng av a arkvverdg data.

3 < å Kvatetsskrng og HMS ;. è Arbedet med kvatetsskrngssystemet t AH, be vdereført Mange nye prosedyrer er skrevet og mpementert foretaket. Utvagte prosedyrer br ukentg dskutert på nternmøter. Dette for å skre at ae ansatte får et nært forhod t systemet. ; Kvatetsstyrte prosesser, thører svært stor grad, våre kunders hverdag. I så måte er det het naturg og rktg at AH også drver sn vrksomhet på samme styrte måte. å å Et godt og evende kvatetsskrngssystem ska g foretaket en gevnst form av større effektvtet, skker gjennomførng av oppgavene, everng på td, og skre en forventet kvatet på våre tjenester. I tegg v systemet g nyansatte en rask og effektv nnførng prmæroppgavene t foretaket. HMSarbedet foretaket er agt nn kvatetsskrngssystemet,med egne prosedyrer, anayseverktøy 5 forbndese med skkerjobbanayse, vernerunder og oppføgng av medarbedere mm. Det har vært agt ned et godt arbede forhod t HMS arbed Det har kke vært personskader eer uhe som har krevd egebesøk eer sykemedng. Økonom å Den økonomske stuasjonen AH be styrket Foretaket tjener hovedsak penger på eendomsforvatnng og havnedrft. Begge områdene gkk godt Sste de av 2013 be det kart at havneaktvteten v gå ned for en perode på ett t to àr. Årsaken t dette er at baseaktvtetene på Horvnes v b redusert, forhod t de sste år. Færre skpsanøp v g utsag på nntektene for Det er budsjettert for en reduksjon nntektene for Når det gjeder eendomsforvatnngen er denne basert på angsktge kontrakter, og v kke påvrkes av at havneaktvtetene v b redusert en perode. Horvnes ndustr- og baseområde AH har kke gjennomført store prosjekter på Horvnes Aktvteter knyttet t vår drft, har forøpt på en god måte. Våre brukere er fornøyd med våre anegg. å\ Høsten 2013 be en «vekker» for ae aktørene på Horves, det man gkk nn en perode med avere aktvtet. Mange av aktørene på Horvnes har permttert ansatte, for å tpasse seg den nye stuasjonen som er ventet å vare ett t to år. Med store nvesternger br jobben med å maksmere aktvtetene og mnmere kostnadenesvært vktg. Dette har gtt segutsag at aktørene samarbederpå fere områder nå enn tdgere. Den største krtske suksessfaktor for offshorereaterte anegg gger at aktvtetene er tpasset nvesterngene. Dette har medført at veksttempoet på Horvnes sannsyngvs har nådd stt toppunkt. I dag huser Horvnes ndustr- og baseområde de vktgste funksjonene som er påkrevd for en effektv basedrft. Dette betyr sannsyngvs at nye nvesternger årene som kommer, angt større grad enn tdgere, v være tuftet på spesfkke behov og skker nntjenng. For AH sn de, har dette ført t at aktørene på Horvnes hartonet ned behovet for nye kaer. Aktørene er opptatt av å fnne gode øsnnger seg meom, forå utnytte ekssterende ka kapastet.

4 De to oppgavene som AH først må ta stng t, pà Horvnes er: 2 z ø Opparbedng av et K-område engst sør på området. Dette for å skre en effektv ogstkk meom ekssterende kaer frem t det panagte sub-sea anegget som ska stå ferdg v Fnanserng og byggng av en sjete forbndese med utfyng NØ på Horvnes 3 Reguerng Strendene og Vågen/Andvågen t í Det be startet et arbed med å reguere Strendene t ndustrformå Z013. Arbedet gjøres feesskap med Hegeandsbase AS og Aquarock AS. Arbedet forventes å være ferdgstt ved årsskftet e Det foregger ngen konkrete utvkngspaner for dette området. Arbedet med reguerng av Vågen/Andvågen be på det nærmeste ferdgstt Kun mndre arbeder gjenstod ved årsskftet. Forurensng Vågen, etter Høvdng skpsopphugger é Som føge av påegg fra Fykesmannen Nordand, har man arbedet med en ttakspan for å oppfye de krav, som Fykesmannen ga som en konsekvens av en mjøkarteggng som be utført Vågen. Mjøkarteggngen var utgangspunktet gtt som et krav t havner og skpsverft Nordand. Astahaug havnevesen KFhar oversendt en ttakspan for Vågen t Fykesmannen. Denne ttakspanen beskrver de nødvendge ttak på området. Gods- og passasjertermna Høsten 2013 startet AH arbedet med et forprosjekt for en mug utbyggng av dagens godstermna. Dette arbedet v b vdereført Av vktge oppgaver denne forbndese kan nevnes: prosjekterng, fnanserng, knytte kontakt med eventuee samarbedspartnere, knytte kontakt med angsktge eetakere og oppdeng eventuee byggetrnn. Dersom utbyggngen br reasert, er det et ønske at denne ska være ferdgstt høsten Hurtgruten ASA Denne saken er oppstått 2014, men er av en sk prnspe vktghet at den br beyst denne årsmedng. AH sn største kunde reatert t havnedrft, Hurtgruten ASA, har brev av 15. januar 2014, gjort oppmerksom på at de nnster betang av havnreaterte tjenester, (havneavgft og kavederag) da de mener at de betaer for mye. I samme brev krevde Hurtgruten ASA, at nnbetat havneavgft for årene 2011 ~ 2013 ska tbakebetaes rederet. Hurtgruten ASA har også bedt om nnsyn mange dokumenter knyttet t fastsettese og beregnng av havneavgftog kavederag.hurtgruten ASAhar fått a dokumentasjon de har bedt om.

5 å í Hurtgruten ASAhar tskrevet de feste havner de anøper på kysten, med samme krav. Dette har medført at Norsk Havneforenng som AH er medem av, er satt t å samordne havnenes reaksjoner forhod t å øse denne konfkten. Norsk Havneforenng og Astahaug havnevesen KF har en fees oppfatnng av at Hurtgruten ASA kke har anednng t å kreve særbehandng forhod t kommunens anøpsforskrft. AH har orden sn dokumentasjon knyttet t anøpsavgft og kavederag, sk at foretaket har ett for å ; synggjøre nntektene og bruken av dsse, samt prosessene knyttet t fastsettng av anøpsavgft og kavederag.» Denne saken v b vet stor oppmerksomhet fra AH sn sde nneværende år. Mået er å øse denne saken på en god måte med bstand fra Norsk Havneforenng. Saken br fugt opp havnestyret. VIRKSOMHETEN ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF I 2013 J Skpsanøp Endrng Anta skpsanøp Taene er nk. fast stasjonerte taubåter, men kke ferger, osbåt, frtdsfartøy, fartøv v/sp mv. z Herav anta anøp av: Lasteskp stykkgods » 2 Suppy-/offshorefartøy Bukskp ; Passasjer/asteskp Fskefartøyer Hurtgbåter

6 Godsmengde over ka Endrng Våt buk tonn Tørr buk tonn S_tvkkszods tonn Sum tonn V ser at for 2013 har v en ten nedgang tota godsmengde med ca Dette tsvarer nedgangen tørr buk. Inkudert stykkgods er også ast contaner (Loo), som utgjør ca tonn Når det gjeder tørr buk er ca tonn astet ved prvat ka. í ØKoNoMskE =orholo j Kommentarde Regnskap z j Drftsregnskag Regnskapet for 2013 er satt opp henhod t forskrft om særbudsjett, særregnskap og årsbudsjett for kommunae og fykeskommunae foretak, jfr. kommuneovens bestemmeser om kommunae foretak. : Det er foretatt regnskapsrapporterng t havnestyret pr. 1. og 2. terta. : r Drftsnntekter: Sum drftsnntekter for 2013 er kr ,-. For 2012 var drftsnntektene på ,-. Dette gr en øknng sum drftsnntekter med ca. kr ,- eer ca. 20 %. Øknngen fra 2012 t 2013 knytter seg a hovedsak t vareavgft og vannavgft på Horvnes, og festeavgft på Homen. forhod t budsjett er det en øknng på ca. 1,2 m. kr. Huseenntekter og tomte-/festeee utgjør for 2013 ca. 12,5 m. kr. Dette er en øknng forhod t 2012 med ca. 1,9 m. _ Husee og tomte-/festeee på Horvnes utgjør ca. kr ,- (57%) Dette er nntekter som er knyttet opp t angsktge eeavtaer. å Anøpsavgft for 2013 utgjør ca. kr ,-. Varevederag, kavederag, ISPSgebyr og andre gebyr knyttet t tjenester og everanser utgjør ca. kr ,-.. Eksterne fnansnntekter: Rentenntekter for 2013 er på ca ,-. Av dsse utgjør rente på justerngsforpktesen (Ascobygg) f ca. kr. 184 OO0,-_Renter på banknnskudd utgjør kr ,-. Drftsutgfter: Drftsutgftene for 2013er på kr ,-. For 2012var drftsutgftene på kr ,-.

7 Dette er en øknng forhod t 2012 med ca. 5,2 m. kr. Den største øknngen knytter seg t avskrvnnger. Avskrvnnger føres også som motpost på nntekter. I forhod t budsjett har v en øknng med ca. 3,3 m. kr. Avskrvnnger utgjør mesteparten av øknngen med ca. 2,3 m. kr., I tegg har v et merforbruk forhod t budsjett når det gjeder kjøp av varer og tjenester som nngår Z: tjenesteproduksjon, på ca. 1,5 m. kr. Overskrdesene er b.a. knyttet t data-drftsutgfter, vedkehod og konsuenttjenester., å Når det gjeder ønnskostnader har v et mndreforbruk forhod t budsjett. Eksterne fnansutgfter: Renteutgfter for ån ført drftsregnskapet for 2013 er pà kr ,-. I budsjett for 2013 var det beregnet renteutgfter med kr ,-. Det var agt t grunn en rente på 3,5 % (fytende) og 4 % å (fast) budsjettet. Avdrag for 2013 er bokført med kr ,-. Det er foretatt beregnng av mnmumsavdrag, som _ utgjør kr ,-. å Renter og avdrag utgjør for 2013 tsammen kr ,-. Drftsresutat: f Netto drftsresutat for 2013 er på kr ,- t Avsetnnger og overførnger henhod t budsjett: Avsetnnger t dspossjonsfond kr ,- N Bruk av avsetnnger í henhod t budsjett: Bruk avtdgere års mndreforbruk kr ,- Årets regnskapsmessge mndreforbruk kr ,- Investerngsregnskap 2013 har Astahaug havnevesen KF nvestert for kr _ Av dette utgjør egenkaptatskudd t KLPkr ,-. I. Dette gjeder b.a. f Avsutnng opparbedese tomt T3 kr ,-. Ka 2 Horvnes kr ,- Sak/arkvssystem kr ,- Transportmder kr ,- Fytebrygge (ambuansebåt) kr ,- Kjøp av tomt (Odden) kr ,-

8 For 2013 var det fere prosjekter som det var avsatt mder t budsjettet, og som av uke årsaker kke be gjennomført eer påbegynt Noen av dsse prosjektene er vdereført t Gjeder b.a Nybygg Vågen og opparbedese av I3/K3 Horvnes. Poster med yesentgayvk forhod t budsg EDBdrftsutgfter. Vser regnskapet kr ,- mer enn reguert budsjett. Merutgfter knyttet t nstaasjon/fyttng t ekstern server forbndese med mpementerng av sak/arkvssystem fra Software nnovaton. Ca ,-. kke tatt høyde for budsjettet og kostnadene kom sste de av Drft egne transportmder. Vser regnskapet kr ,- mer enn reguert budsjett Ekstra utgfter forhod t budsjett. Knytter seg t b.a. reparasjon og servce av kjøretøy (traktor, arbedsber og aneggsmaskn) ut over det som vangvs gjennomføres øpet av et drftsår. tegg be det kjøpt nn nye dekk t aneggsmasknen ca. kr , Lsens dataprogrammer. Vser regnskapet kr 58960,- mer enn reguert budsjett. Her er b.a. sens for nye sak/arkvssystemet tatt med for Dette systemet be mpementert Det be budsjettert med for te forhod t sensen Redskap og verktøy. É Vser regnskapet kr ,- mer enn reguert budsjett. Her er b.a. nnkjøpt bor, koffertsett med batterdrevet verktøy. Ca. kr ,-. tegg be det nnkjøpt nytt brøyteskjær t traktor. Dette var kke spesfkk tatt med budsjett og Vedkehod bygg/teknske anegg. f Vser regnskapet kr ,- mer enn reguert budsjett. Her er b.a. tatt med kostnader for ny takduk på de av tetha, da den game be ødeagt. tegg har v hatt ekstra kostnader med vedkehod av agerporter på godstermnaen, og ekstra vedkehod på kontorene t Statens vegvesen. Dette er kostnader som devs faktureres ut t eetaker og kommer som ` nntekt regnskapet. Utgfter t rep av porter er vderefakturert med ca. kr ,- t Nornes AS 2 I Vedkehod ka-trafkkområde. Vser regnskapet kr ,- mer enn reguert budsjett. Overskrdese skydes b.a. kostnader knyttet t vedkehod av ka Vågen. Her er utført betydeg betongarbed øpet av I tegg er det utført asfaternger område ved Hurtgrutekaa, og Vågen Fytebrygger demont. Vser regnskapet kr mot kr 0,- reguert budsjett. Dette gjeder kostnader forbndese med havarert fytebrygge/ekter. Kostnadene knytter seg t opphuggng av fytebrygge/ekter. Fytebryggen var ekk og sank under opphodet på Spen Mek. nntektene fra nnevert stå skue tfae havnevesenet. Kostnadene for arbedet og everng av Impregnert materaer be større enn nntektene, derfor den store utgften. Det totae kostnadsbdet var ' kke kjent før reguerng av budsjett og be derfor kke tatt med der.

9 s Andre konsuenttjenester. Vser regnskapet kr ,- mer enn budsjett. Her er tatt med havnevesenets ande av kostnader for arbedet med reguerngspan for området øst for FV 17. Vår ande på ca ,- var kke tatt med budsjettet. tegg er det påøpt kostnader forbndese med arbedet med utfyng sjø på området NØ på Horvnes. Dette er også kostnader som v ska fakturere vdere og som kommer som nntekt. I tegg er det påøpt kostnader forbndese med prosjektarbedet med sammenstng av Aasta Hansteen Sandnessjøen. Dette be tatt opp som egen orenterngssak havnestyret , der det be redegjort for budsjettkostnader prosjektet Avskrvnnger. 3 Vser regnskapet kr ,- mer enn budsjett 1 budsjettet var det forutsatt å starte noen av avskrvnngene først 2014, atså året etter at nvesterngene be foretatt/suttført. V har mdertd vagt å starte avskrvnng aerede første år, sk at dsse br størst mug grad samsvar med våre avdrag på ån. Avskrvnng føres også som motpost på nntekter og får såedes ngen nnvrknng på drftsresutatet. s ä Andre oppysnnger: Astahaug havnevesen KFrapporterer t havnestyret pr. 1. og 2. terta. Når det gjeder øknngen avskrvnnger har dette kke btt rapportert t havnestyre. Ser v bort fra øknngen avskrvnnger, vser å sum drftsutgfter et merforbruk forhod t budsjett med ca. 7 %. :» ANDRE FORHOLDTILKNYTTETFORETAKETSDRIFT Persona og HMS í í Ved utøpet av 2013var det 7 fast ansatte AstahaughavnevesenKF.Av dsseer fem menn ogto kvnner. Sykefraværet var 2013 på 1,43 %. Det er en nedgang på 0,89 % fra året før. Bedrften har en samarbedsavtae om nkuderende Astahaug kommunes avtae om bedrftshesetjeneste. arbedsv. I 2012 be havnevesenet tknyttet Havnedrektøren har gjennomført medarbedersamtaer, med ae ansatte Etkk Astahaug havnevesen KFønsker å ha et sterkt fokus på etkk og etsk standard hee sn vrksomhet, og har forbndese med nytt KSsystem utarbedet egen etsk standard for ansatte vrksomheten, med føgende formå:

10 «Astahaug havnevesen KF (AH) ska være et foretak med en høy etsk standard. Åpenhet og redeghet ska prege foretakets vrksomhet og være grunnagetfor tt meom koegaer og forhodet t brukerne. Etsk standard ska bdra t at ansatte forhoder seg på en etsk forsvarg og god måte stt â dagge arbed, og må sees sammenheng med foretakets vsjon». Lkestng Havnedrft br ofte oppfattet som en mannsdomnert vrksomhet. Det er strengt tatt ngen grunner for 5 at det ska vaere sk. AH er det en overvekt av mannge arbedstakere det, det er to kvnner og fem menn som jobber foretaket. For foretaket er det svaert vktg at ved fremtdge ansetteser, ster kjønnene på het k nje når kanddater ska vurderes. Dette gjeder også ved vurderng av kanddater for sommerjobb foretaket. I 2013 engasjerte foretaket fre ungdommer, tre gutter og en jente, t sommervedkehod på våre anegg. Når det gjeder ønnsforhod knyttet t kestng, er det et sevsagtprnspp AH, om at kt arbed gr k ønn. g Vernearbed 2013 t Astahaug havnevesen hadde 2013 fokus på ergonom. Fysoterapeut fra bedrftshesetjenesten hadde en gjennomgang med havnevesenets ansatte om arbedsstnger og utfordrnger. De ansatte fkk tps og veednng om arbedsstnger og tpasnnger for den enkete. Handngspan for 2013 med bstand fra Bedrftshesetjenesten be gjennomgått og det be utarbedet ny handngspan høsten Arbedstsynet kom på panagt tsyn hos Astahaug havnevesen våren AH fkk påegg om kursng av ansatte som eder andre. Dette be gjennomført og ukket høsten t AH detok på tre vernerunder på Horvnes kaanegg sammen med aktører som hoder t der Internt har AH hatt en genere vernerunde angående det fysske arbedsmjøet og en vernerunde Vågen på kaanegg og verksted. Det be også gjort en egenkontro av de eektrske nstaasjonene byggene, samt egenkontro av brannvern. Dette be gjennomført høsten Brannverneder har gjennomført brannøvese Godstermnaen med eetakerne, samt nnhentet og samet kontaktnfo t ae eetakere termnabyggene. Hegeand Brannskrng hadde våren 2013 et brannkurs for eetakere Godstermnaen, verneombud fra AH detok. Verneombud har detatt på samngerfor verneombud kommunen og andre aktuee samnger.leder ä og ttsvagt har også vært med på kurs som gjeder nkuderende arbedsv, konfkthåndterng. Forvatnng av havnedstrktet Astahaug havnevesen KF har utarbedet egne forskrfter hht. Havne og farvannsoven.

11 Forurensng Astahaug havnevesen KFforurenser kke det ytre mjøet med sn vrksomhet Teknsk vedkehod og rehabterngsarbeder r Det er utført øpende vedkehod og ombygnnger knyttet t bygnngsmasser og kaanegg. Av større tng kan det nevnes at rehabterngen av kadekke Vågen er avsuttet, med monterng av nødvendg truckvern. Det er ogsá utført sanerng og oppryddng forhod t gamme ka Vågen, og fytebrygge sentrum I 1, wo) MM, ~k>*- "'*"". w' 'HN Astahaug havnestyre Havnestyre har 2013 hatt føgende sammensetnng: 1. Trond Johansen, eder (Astahaug kommune) 2. Magne Stenhot, nesteder (Astahaug kommune) 3. Oddrun Iversen (Astahaug kommune) 4. Peter Taseth (Astahaug kommune) S. Margt Langseth (Astahaug kommune) 6. Frank Karsen (Astahaug havnevesen, ansattes representant) 7. Sv Heen Sgerstad (Nordand fykeskommune) Styret avhodt 10 møter og behandet 27 saker. I tegg be det avhodt et fees havnestyremøte havnestyret Mosjøen Havn, der saken med Hegeand havn IKSbe behandet. med

12 Av vktge saker som er behandet nevnes: ( - Etaberng av Hegeand havn KSmed detagese fra kommunene: Astahaug, Vefsn, Herøy, å Dønnaog Lerfjord. 0 Kjøp av andeer Odden G/br. nr. 38/192, som gr Astahaug havnevesen mugheter t å knytte Vågen t Horvnes ndustr- og baseområde. 0 Etaberng av egen brygge for ambuansebåter Vågen. 0 Innførng av fueektronsk sak og arkvsystem, og etaberng av ny IT pattform. f For årene som kommer v det være fere vktge saker, utbyggnger og utfordrnger som foretaket står ovenfor: å, 0 Vdereutvke de sentrumsnære eendommene I Bygge og fnansere et funksjonet K-område sør på Horvnes n Bygge og fnansere en sjete mot ny utfyng NØ Sandnessjøen / y/ C // ` ^ L I o/ndn\,/gé1/m//(` Havnedírektør Astahaug havnevesen KF

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06.

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumapostD: 10/5356 Arkv sakd.: 10/829 Suttbehandede vedtaksnstans: Kommunestyre Sak nr.: 044/10 KOMMUNESTYRE Saksbehander: Frank Bernardsen Dato: 17.06.2010 MEDNG - FAUSKE BYDRFT

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Utsnitt av gjeldende kystsoneplan i området A8. Utsnitt av rulleringsforslag for samme område (Al)

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Utsnitt av gjeldende kystsoneplan i området A8. Utsnitt av rulleringsforslag for samme område (Al) SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumapostD: 09/8838 Arkv sakd: 09/1363 Suttbehandede vedtaksnstans: Pan- og utvkngsutvag Sak nr: 074/09 PAN- OG UTVKNGSUTVAG Saksbehander: Jan Erk Johansen Dato: 241 12009 MDERTDG

Detaljer

Utkast Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke

Utkast Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke Utkast Forskrft om vernepan for skog. Vern av Pausbo naturreservat Haden kommune Østfod fyke Fastsatt ved kongeg resousjon... med hjemme ov 19. jun 2009 nr. 100 om forvatnng av naturens mangfod (naturmangfodoven)

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

1'Å44 <*> J #,Y. Søknad om midler fra Femund-/T rysilvassdragets fiskefond.

1'Å44 <*> J #,Y. Søknad om midler fra Femund-/T rysilvassdragets fiskefond. ENGE,RDAL FJE,LLSTYRE, 1'Å44 J #,Y. 30. 10.2015 Engerda kommune Engerdasveen 794 2440 Engerda Søknad om mder fra Femund-/T rysvassdragets fskefond. Vedagt føger søknader fra Engerda fjestyre om mder

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Utkast Forskrift om verneplan for skog. V em av Berg naturreservat i Eidsberg kommune i Østfold fylke

Utkast Forskrift om verneplan for skog. V em av Berg naturreservat i Eidsberg kommune i Østfold fylke Utkast Forskrft om vernepan for skog. V em av Berg naturreservat Edsberg kommune Østfod fyke Fastsatt ved kongeg resousjon... med hjemme ov 19. jun 2009 nr. 00 om forvatnng av naturens mangfod (naturmangfodoven)

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger:

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 10/395 Arkv Jou:apostD: sakd.: 09/1963 Saksbehander: Gudrun Hagansdottr Suttbehandede vedtaksnstans: Formanskap Sak nr.: 012/10 FORMANNSKAP Dato: 01.02.2010 NEWS ON REQUEST AS -

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 FOR. Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

ÅRSBERETNING 2012 FOR. Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn ÅRSBERETNING 2012 FOR Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn Virksomheten i Alstahaug Havnevesen KF i 2012 I tillegg kommer skipsanløp som ferger, taubåt, fritidsfartøy, losbåt, fartøy v/siip mv. Herav:

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Prosjekt. Troll Antall sider

Prosjekt. Troll Antall sider o Stato Den norske stats ojeseskap as AVDELNG FOR RESERVOAREVALUERNG Denne rapport thører L&U DOK. SENTER L NR. ^O S qq 00 f S KODE \M«.U 3/.V T Returneres etter bruk Ttte Hstore-tpasnng, brønn 3/3-2 Oppdragsgver

Detaljer

Skaderapport. SpareBank. imsikaàieihummeri Egenandel i Skadedato i

Skaderapport. SpareBank. imsikaàieihummeri Egenandel i Skadedato i SpareBank Teknker I Takstmann: Karen Sndre 91613614 SpareBank1 Sde:1(17) Skadenummer: 1202502100002 Arbedsnummer: Rapport opprettet: 29.03.2015 Skaderapport mskaàehummer 1202502100002 Forskrngsseskap MSpareBank1

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkøe rørytemer Ppefe Norge AS har kabe- og avøprørytemer PVC, PP og PE med kompette deepektre. PE benytte trykkrør om utppednnger, om ednng dårge maer (myr) og ved høy overdeknng og/eer høy grunnvanntand.

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Rapport: Avdeling: Ansvarshavende: Stikkord: Nils ~dersen. Asbjørn Kverneland HD 693/760810

Rapport: Avdeling: Ansvarshavende: Stikkord: Nils ~dersen. Asbjørn Kverneland HD 693/760810 BLYKONTROLL FOR BLYAKKULATOR FABRKKR FØRSTE HALVÅR 1976 av Ns ~dersen Asbjørn Kverneand og G,'ar Mow' HD 693/760810 Rapport: Avdeng: Ansvarshavende: Stkkord: Yrkeshygensk nsttutt nr HD 693/760810 Kjemsk

Detaljer

g.: Innhold Postertil selvangivelsen Dine verdier, handler og avkastning Les også om: - Fortsett sparingen ved børsfall

g.: Innhold Postertil selvangivelsen Dine verdier, handler og avkastning Les også om: - Fortsett sparingen ved børsfall storebrand RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA MOTTATT RISSAKOMMUNE K -R24» v.\' }\ s\.1 \. Le,E,~.{ _ _. -...1 [g r_c'7?.r, ; _ ~ fn g.:.-" x I nf'. L:-"~::~. Innhod Års- og reasasjonsoppgave Postert

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Denne rapport tilhører O STATOIL L&U DOK. SENTER KODE. Ar. M. Returneres etter bruk. stotoil FOR BRØNN 31/2-9. Den norske stats oljeselskap a.

Denne rapport tilhører O STATOIL L&U DOK. SENTER KODE. Ar. M. Returneres etter bruk. stotoil FOR BRØNN 31/2-9. Den norske stats oljeselskap a. Denne rapport thører O STATOL L&U DOK. SENTER KODE Ar. M Returneres etter bruk stoto FOR BRØNN 3/2-9 Den norske stats ojeseskap a.s -r.-rtfttt O Oppdragsgver stotof OmrnntoaMs " Graderng ' 3/2 TROLL LSENS

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Samlet pris og prisbestemmelser

Samlet pris og prisbestemmelser \/Kéfzqq73 0f(p evry.com EVRY Norge AS Postboks 4 1330 Fornebu Norway Snarøyveen 30A, Fornebu T: +47 06500 Fortrog Bag 2 t Abonnementsavtae 2016 01 /\. Samet prs og prsbestemmeser Avtae om rett t bruk

Detaljer

Sentl El_ladfT'Hl"IlS!f&S]0n9n Dokid: '0. Tlf.: /f'{i 'u fll'.z. faen.; SLUTTRAPPORT , / i Tommi/( Handnes. \ H 'w/'_,_'f ['.h l..

Sentl El_ladfT'HlIlS!f&S]0n9n Dokid: '0. Tlf.: /f'{i 'u fll'.z. faen.; SLUTTRAPPORT , / i Tommi/( Handnes. \ H 'w/'_,_'f ['.h l.. KOMMUNE NA DQN Sent E_adfT'H"IS!f&S]0n9n 81 19) (16331 Dokd:160073 153,1 _: ' R æ 3553_ s''s$%2. q BLUECON ' g) 5*9\H~tL, 01'0 Tf.: /f'{ 'u f'.z _ ' AW? L nf_ faen.; VERDIVURDERING AV HELGELAND HAVN IKS

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Løsning til seminar 3

Løsning til seminar 3 Løsnng tl semnar 3 Oppgave ) Investerngsfunksjonen Investerngene påvrkes hovesaklg av renta og av aktvtetsnvået økonomen. Når renta går opp øker kostnaen ve å fnansere nvesternger. V kan s at et lr relatvt

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

.a.å +li;zj.l>zare;sl.-

.a.å +li;zj.l>zare;sl.- Søknad om endrng av gtt tatesef etter pan- og bygnngsoven Søknaden gjeder = X? 4? ' f;jf -~;;- L a Å +;zj>zare;s- _ r < J Eendom/Byggested Kommunenssaksnummer Kommune Gnr Bnr Adresse 2016/427 Kvnnherad

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

v&- ",famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene..

v&- ,famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene.. ' " 15. OCT. 2008 (WED) 12: 00 N. R. SK FTERETT 64842912 PAGE. 1/5. f.:.. '' _ NEDRE ROMERKE TNGRETT.. './ '.1 : Advokat Lars Bakund Advokatfnnaet Ncoasen & Co ANS Hvamstubben 17 2013 SKJTTEN Oak 12 ()

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Klassifisering av grunnstoffer

Klassifisering av grunnstoffer 12 KAPTTEL 1 Grunnstoffene og perodesystemet r@ @ ø * * * Kassfserng av grunnstoffer Grunnstoffer kan kassfseres på fere måter. En vang nndeng er metaer og kke-metaer. V kan også dee nn grunnstoffene etter

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

Løsningsforslag Grunnleggende magnetisk feltteori

Løsningsforslag Grunnleggende magnetisk feltteori Kaptte 2 øsnnsforsa Grunneende manetsk fetteor OPPGAVE 1 Manetsk krets 1.1 Fuks vknen,. Fetstyrken, H, bestemmes ut fra Maxves nn: (ndeks k for kjerne o for uftap) Fukstettheten jernkjernen, B k, o uftapet,

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

rt-tålsf: Forsvarsbygg 1 av23

rt-tålsf: Forsvarsbygg 1 av23 N rt-tåsf: Forsvarsbygg 1 av23 Vår dato Vårreferanse 11.12.2014 2013/541-92/315 Vår saksbehander 'Tdgeredato Tdgerereferanse Kje Lønne T Forsvarsdepartementet Postboks8126 Dep 0032 OSLO Forsag t reguerngspan

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Samarbeidsprogrammet GVD

Samarbeidsprogrammet GVD vii få.z 5:,, 'år I. \`.4- \. '. _` A.. E. i i `~ Opptur 8-kasse F: R. Leirset Styrets rapport 2014 Samarbeidsprogrammet GVD Et samarbeid meom 9 kommuner og Gitrevannverket IKS om vannforsyning og avøp

Detaljer

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN)

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) 1 ) tc > 2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER Utleer: Unverstetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) Leetaker: Unverstetet Tromsø 2. LEIEOBJEKT Modulbygg for kontorbruk /lesesalplasser

Detaljer

3. Aldersfordelingen av fartøyer i størrelsen 8,O-12,9 m, 1981.

3. Aldersfordelingen av fartøyer i størrelsen 8,O-12,9 m, 1981. 3. Adersfordengen av fartøyer størresen 8,O-12,9 m, 1981. " 16 3.1. Gjennomsnttsader for uke typer og størrese - grupper, heårsdrevne og kke heårsdrevne, 1981. " 16 3.2. Fykesvs sammensetnng av heårsdrevne

Detaljer

Det ble brukt følgende innstillinger på ekkolodd og integreringssystem: 38kHz 8 x 8 splitbeam HØY 20 log R - 10 db khz 1 ms db 0.

Det ble brukt følgende innstillinger på ekkolodd og integreringssystem: 38kHz 8 x 8 splitbeam HØY 20 log R - 10 db khz 1 ms db 0. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 11 FARTØY: AVGANG: Edjarn" ANKOMST: OMRADE: FORMAL: Bergen, 29. ju 1985 k. 20.00 Tromsø, 18. august k. 21.00 Norskehavet, Jan Mayen Kartegge oddebestanden ved Jan Mayen samarbed

Detaljer

GIS/LINEWebInnsyn- Kartutskrift

GIS/LINEWebInnsyn- Kartutskrift GS/LNEWebnnsyn- Kartutskrt xm, NLA t, Sde1av1 kommune Grunnkart Måestokk: 1:5 000 Dao14.12.2014 13100m Noppyonhgersomkrevesved omsetnngaveendommer,skabestesskrtghosmmronon. Een' us: kommunen ansvarg http://webhote2.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Notat i, Lier kommune

Notat i, Lier kommune Notat, Ler kommune Saksmappe: 207/478/3975/207 Arkv: Dato: 7..207 T: Gruppeederne Fra: Rådmannen v/ økonomsjef Øysten Granhem r SPØRSMÅL TIL HANDLINGSPROGRAMMET 208-202 - NR. 2 Spørsmå fra Lars Haugen

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: 17.1.2011 Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng

Detaljer

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore Ekofsk 2/4 C-16 Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1989 prekvalfst prekvalfst 1989 1989 Rammetale Rammetale ved ved ordre ordre ST-9-250288 ST-9-250288 nngått nngått 1989 1989 Første gang hode utstyr valgt nstallasjon

Detaljer

Prognosor. to r MELDING N R I. I. ORIENTERING OM UNDERSOKELSEN OVER FILOLOGER 2 II. FORELOPIGE PROGNOSER FOR FILOLOGER 3

Prognosor. to r MELDING N R I. I. ORIENTERING OM UNDERSOKELSEN OVER FILOLOGER 2 II. FORELOPIGE PROGNOSER FOR FILOLOGER 3 6/ 55, NORGES ALMENVTENSKAPELGE FORSKNNGSRÅD.. Prognosor to r akademsk utdannet arbedskraft. MELDNG N R. Sde. ORENTERNG OM UNDERSOKELSEN OVER FLOLOGER 2. FORELOPGE PROGNOSER FOR FLOLOGER 3. BEREGNNGSGRUNNLAGET

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status Forvaltnngsplan Lofoten- Barentshavet Utvklng og status PROOF årsmøte 2005 2 Innhold Behov Intatv Organserng Mandatet for arbedet Arbedsprosessen Noen resultater av utrednngene Vdereførng PROOF årsmøte

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN

ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF Virksomheten i Alstahaug Havnevesen KF i 2010 Skipsanløp Alstahaug havnedistrikt: 2010 2009 endring Antall skipsanløp 3748 3.375 + 373 I tillegg kommer skipsanløp

Detaljer

Landbruksdirektoratet Eanandoallodlrektorahtta. Søknad om godkjenning * cp, Tøm skjema. Grunnopplysningar. Ama/u,

Landbruksdirektoratet Eanandoallodlrektorahtta. Søknad om godkjenning * cp, Tøm skjema. Grunnopplysningar. Ama/u, ; ver5jon1 1 15 07 2015 Landbruksdrektoratet \\\\\w Eanandoaodrektorahtta m " j Søknad 1 (»t-dlw )) ; gff;t;-"1 \\ Skjema Mamsesééfestaav f, -,: _, av pan for nydyrkng ~~ ~~~~~v Landbruktmtdepartementet

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

BYENS HÅNDVERK OG INDUSTRI I 1800-ÅRENE

BYENS HÅNDVERK OG INDUSTRI I 1800-ÅRENE BYENS HÅNDVERK OG NDUSTR 1800-ÅRENE August Schou: Håndverk og ndustr Oslo 1838 1938. Utgtt av Oslo Hånd verk- og ndustrforenng. Detkjempestoff er sannelgången behandle ltenogopgave så å fåforfatteren det

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

EJ E! 5:3L ; G1 $.E? L ; L i fj;lfé

EJ E! 5:3L ; G1 $.E? L ; L i fj;lfé EJ E! 5:3L ; G1 $.E? L ; L i fj;fé E DØNN,,; gig,»; änune E.] _. Sentrapdministrasjonen Saksnr.: Hg j» g) Mottatt: Vedegg ti seskapsavtae Ben.: Einedommer og ferstetomter (G.nr og B.nr) Mosjøen Herøy Dønna

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Blypåvirkning ved innendørs skyting. med pistol. IL - UndersØkelse av skyttere innen Oslo Politi i s. HO 7l5/7l0803 L'? '-c:.l,a.

Blypåvirkning ved innendørs skyting. med pistol. IL - UndersØkelse av skyttere innen Oslo Politi i s. HO 7l5/7l0803 L'? '-c:.l,a. Bypåvrknng ved nnendørs skytng med psto L - UndersØkese av skyttere nnen Oso Pot s drettsa9 av : B Gyseth og KM Soberg HO 75/70803 L s' --'f 's c J S; -- () q q ', L'? / ~f (,') '-c:,a/~,\ J ARBEDSFORSKNNGSNSTTUTTENe

Detaljer

D Enslig D Gift/reg.partner/samboer D Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer D Skilt/separert Status

D Enslig D Gift/reg.partner/samboer D Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer D Skilt/separert Status Søknad om økonomsk stønad (Alle spørsmål må besvares) For NAV: Kontor Mottatt (dato) Søker-D Journalnr. Saksnr. Saksbehandler Arkvkode Det søkes om mdler tl Se ev. utdypng på s. 4 Begrunnelse Søkerens

Detaljer