ÅRSBERETNING Sandnessjøen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 Astahaug Sandnessjøen havnevesen KF havn

2 FORORD Astahaug havnevesen KF (AH) hadde et travet år 2013, med mange krevende oppgaver. Aasta Hansteen AH a ned et betydeg arbed å utarbede en konsekvensvurderng forhod t en mug sammenstng av Aasta Hansteen på Hegeand. denne saken arbedet AH tett med kommunene; Astahaug, Lerfjord og Dønna. Temaene konsekvensvurderngen gkk bant annet på teknske øsnnger, mjø og ogstkk. I november 2013 be konsekvensvurderngen på 41 sder oversendt t Technp Norge AS og Stato, sk at dokumentet kunne nngå deres besutnngsgrunnag for endeg bestemmese om okatet for sammenstngen. Dokumentet be oversendt på Engesk og Norsk. AH fkk mye skryt av offshorenærngen for den effektve og kvatatve måten v arbedet på med denne konsekvensvurderngen. I januar 2014 be okateten for sammenstngen kunngjort, agt t Stord. T tross for at v kke yktes med vår ntensjon om en sammenstng på Hegeand, fkk foretaket markert seg offshorenaeríngen, som et te men effektvt foretak, som var stand t å bdra med gode konstruktve nnsp en kompsert prosess. Erfarngene med å produsere konsekvensvurderngen var betydege, og har styrket foretaket. Sak, arkv og IT pattform Høsten 2013 mpementerte AH et fueektronsk sak og arkvsystem «Pubc 360». Mået med denne ~ satsngen var å nnføre et forsvarg system for dokumentbehandng og arkverng. Nå ska a nngående og utgående post, arkveres systemet. Dette for å gjøre dokumentene ett tgjengeg, og skre at arkvverdge dokumenter får en forsvarg agrng. Vdere kan systemet produsere mange rapporter, sk som brevjourna, restansester mm. Oppærng og kompetanseutvkng på dette området be varetatt ved at vår konsuent tok et grunnkurs ' arkverng over et år. Dette har gtt AH grunneggende kunnskaper nnen arkvfagge probemstnger. ` Vdere be det gjennomført et tredagers kurs reg av everandøren av systemet. Her detok ae foretaket som har tgang t systemet. forbndese med nnførngen av sak og arkvsystem, be IT pattformen fornyet. Dette ga foretaket skker agrng av a data, større kapastet og fortøpende vedkehod av systemene. _Satsngen på sak, arkv og IT pattform, har ført foretaket et stort, og rktg steg fremover forhod t ~ forsvarg behandng av a arkvverdg data.

3 < å Kvatetsskrng og HMS ;. è Arbedet med kvatetsskrngssystemet t AH, be vdereført Mange nye prosedyrer er skrevet og mpementert foretaket. Utvagte prosedyrer br ukentg dskutert på nternmøter. Dette for å skre at ae ansatte får et nært forhod t systemet. ; Kvatetsstyrte prosesser, thører svært stor grad, våre kunders hverdag. I så måte er det het naturg og rktg at AH også drver sn vrksomhet på samme styrte måte. å å Et godt og evende kvatetsskrngssystem ska g foretaket en gevnst form av større effektvtet, skker gjennomførng av oppgavene, everng på td, og skre en forventet kvatet på våre tjenester. I tegg v systemet g nyansatte en rask og effektv nnførng prmæroppgavene t foretaket. HMSarbedet foretaket er agt nn kvatetsskrngssystemet,med egne prosedyrer, anayseverktøy 5 forbndese med skkerjobbanayse, vernerunder og oppføgng av medarbedere mm. Det har vært agt ned et godt arbede forhod t HMS arbed Det har kke vært personskader eer uhe som har krevd egebesøk eer sykemedng. Økonom å Den økonomske stuasjonen AH be styrket Foretaket tjener hovedsak penger på eendomsforvatnng og havnedrft. Begge områdene gkk godt Sste de av 2013 be det kart at havneaktvteten v gå ned for en perode på ett t to àr. Årsaken t dette er at baseaktvtetene på Horvnes v b redusert, forhod t de sste år. Færre skpsanøp v g utsag på nntektene for Det er budsjettert for en reduksjon nntektene for Når det gjeder eendomsforvatnngen er denne basert på angsktge kontrakter, og v kke påvrkes av at havneaktvtetene v b redusert en perode. Horvnes ndustr- og baseområde AH har kke gjennomført store prosjekter på Horvnes Aktvteter knyttet t vår drft, har forøpt på en god måte. Våre brukere er fornøyd med våre anegg. å\ Høsten 2013 be en «vekker» for ae aktørene på Horves, det man gkk nn en perode med avere aktvtet. Mange av aktørene på Horvnes har permttert ansatte, for å tpasse seg den nye stuasjonen som er ventet å vare ett t to år. Med store nvesternger br jobben med å maksmere aktvtetene og mnmere kostnadenesvært vktg. Dette har gtt segutsag at aktørene samarbederpå fere områder nå enn tdgere. Den største krtske suksessfaktor for offshorereaterte anegg gger at aktvtetene er tpasset nvesterngene. Dette har medført at veksttempoet på Horvnes sannsyngvs har nådd stt toppunkt. I dag huser Horvnes ndustr- og baseområde de vktgste funksjonene som er påkrevd for en effektv basedrft. Dette betyr sannsyngvs at nye nvesternger årene som kommer, angt større grad enn tdgere, v være tuftet på spesfkke behov og skker nntjenng. For AH sn de, har dette ført t at aktørene på Horvnes hartonet ned behovet for nye kaer. Aktørene er opptatt av å fnne gode øsnnger seg meom, forå utnytte ekssterende ka kapastet.

4 De to oppgavene som AH først må ta stng t, pà Horvnes er: 2 z ø Opparbedng av et K-område engst sør på området. Dette for å skre en effektv ogstkk meom ekssterende kaer frem t det panagte sub-sea anegget som ska stå ferdg v Fnanserng og byggng av en sjete forbndese med utfyng NØ på Horvnes 3 Reguerng Strendene og Vågen/Andvågen t í Det be startet et arbed med å reguere Strendene t ndustrformå Z013. Arbedet gjøres feesskap med Hegeandsbase AS og Aquarock AS. Arbedet forventes å være ferdgstt ved årsskftet e Det foregger ngen konkrete utvkngspaner for dette området. Arbedet med reguerng av Vågen/Andvågen be på det nærmeste ferdgstt Kun mndre arbeder gjenstod ved årsskftet. Forurensng Vågen, etter Høvdng skpsopphugger é Som føge av påegg fra Fykesmannen Nordand, har man arbedet med en ttakspan for å oppfye de krav, som Fykesmannen ga som en konsekvens av en mjøkarteggng som be utført Vågen. Mjøkarteggngen var utgangspunktet gtt som et krav t havner og skpsverft Nordand. Astahaug havnevesen KFhar oversendt en ttakspan for Vågen t Fykesmannen. Denne ttakspanen beskrver de nødvendge ttak på området. Gods- og passasjertermna Høsten 2013 startet AH arbedet med et forprosjekt for en mug utbyggng av dagens godstermna. Dette arbedet v b vdereført Av vktge oppgaver denne forbndese kan nevnes: prosjekterng, fnanserng, knytte kontakt med eventuee samarbedspartnere, knytte kontakt med angsktge eetakere og oppdeng eventuee byggetrnn. Dersom utbyggngen br reasert, er det et ønske at denne ska være ferdgstt høsten Hurtgruten ASA Denne saken er oppstått 2014, men er av en sk prnspe vktghet at den br beyst denne årsmedng. AH sn største kunde reatert t havnedrft, Hurtgruten ASA, har brev av 15. januar 2014, gjort oppmerksom på at de nnster betang av havnreaterte tjenester, (havneavgft og kavederag) da de mener at de betaer for mye. I samme brev krevde Hurtgruten ASA, at nnbetat havneavgft for årene 2011 ~ 2013 ska tbakebetaes rederet. Hurtgruten ASA har også bedt om nnsyn mange dokumenter knyttet t fastsettese og beregnng av havneavgftog kavederag.hurtgruten ASAhar fått a dokumentasjon de har bedt om.

5 å í Hurtgruten ASAhar tskrevet de feste havner de anøper på kysten, med samme krav. Dette har medført at Norsk Havneforenng som AH er medem av, er satt t å samordne havnenes reaksjoner forhod t å øse denne konfkten. Norsk Havneforenng og Astahaug havnevesen KF har en fees oppfatnng av at Hurtgruten ASA kke har anednng t å kreve særbehandng forhod t kommunens anøpsforskrft. AH har orden sn dokumentasjon knyttet t anøpsavgft og kavederag, sk at foretaket har ett for å ; synggjøre nntektene og bruken av dsse, samt prosessene knyttet t fastsettng av anøpsavgft og kavederag.» Denne saken v b vet stor oppmerksomhet fra AH sn sde nneværende år. Mået er å øse denne saken på en god måte med bstand fra Norsk Havneforenng. Saken br fugt opp havnestyret. VIRKSOMHETEN ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF I 2013 J Skpsanøp Endrng Anta skpsanøp Taene er nk. fast stasjonerte taubåter, men kke ferger, osbåt, frtdsfartøy, fartøv v/sp mv. z Herav anta anøp av: Lasteskp stykkgods » 2 Suppy-/offshorefartøy Bukskp ; Passasjer/asteskp Fskefartøyer Hurtgbåter

6 Godsmengde over ka Endrng Våt buk tonn Tørr buk tonn S_tvkkszods tonn Sum tonn V ser at for 2013 har v en ten nedgang tota godsmengde med ca Dette tsvarer nedgangen tørr buk. Inkudert stykkgods er også ast contaner (Loo), som utgjør ca tonn Når det gjeder tørr buk er ca tonn astet ved prvat ka. í ØKoNoMskE =orholo j Kommentarde Regnskap z j Drftsregnskag Regnskapet for 2013 er satt opp henhod t forskrft om særbudsjett, særregnskap og årsbudsjett for kommunae og fykeskommunae foretak, jfr. kommuneovens bestemmeser om kommunae foretak. : Det er foretatt regnskapsrapporterng t havnestyret pr. 1. og 2. terta. : r Drftsnntekter: Sum drftsnntekter for 2013 er kr ,-. For 2012 var drftsnntektene på ,-. Dette gr en øknng sum drftsnntekter med ca. kr ,- eer ca. 20 %. Øknngen fra 2012 t 2013 knytter seg a hovedsak t vareavgft og vannavgft på Horvnes, og festeavgft på Homen. forhod t budsjett er det en øknng på ca. 1,2 m. kr. Huseenntekter og tomte-/festeee utgjør for 2013 ca. 12,5 m. kr. Dette er en øknng forhod t 2012 med ca. 1,9 m. _ Husee og tomte-/festeee på Horvnes utgjør ca. kr ,- (57%) Dette er nntekter som er knyttet opp t angsktge eeavtaer. å Anøpsavgft for 2013 utgjør ca. kr ,-. Varevederag, kavederag, ISPSgebyr og andre gebyr knyttet t tjenester og everanser utgjør ca. kr ,-.. Eksterne fnansnntekter: Rentenntekter for 2013 er på ca ,-. Av dsse utgjør rente på justerngsforpktesen (Ascobygg) f ca. kr. 184 OO0,-_Renter på banknnskudd utgjør kr ,-. Drftsutgfter: Drftsutgftene for 2013er på kr ,-. For 2012var drftsutgftene på kr ,-.

7 Dette er en øknng forhod t 2012 med ca. 5,2 m. kr. Den største øknngen knytter seg t avskrvnnger. Avskrvnnger føres også som motpost på nntekter. I forhod t budsjett har v en øknng med ca. 3,3 m. kr. Avskrvnnger utgjør mesteparten av øknngen med ca. 2,3 m. kr., I tegg har v et merforbruk forhod t budsjett når det gjeder kjøp av varer og tjenester som nngår Z: tjenesteproduksjon, på ca. 1,5 m. kr. Overskrdesene er b.a. knyttet t data-drftsutgfter, vedkehod og konsuenttjenester., å Når det gjeder ønnskostnader har v et mndreforbruk forhod t budsjett. Eksterne fnansutgfter: Renteutgfter for ån ført drftsregnskapet for 2013 er pà kr ,-. I budsjett for 2013 var det beregnet renteutgfter med kr ,-. Det var agt t grunn en rente på 3,5 % (fytende) og 4 % å (fast) budsjettet. Avdrag for 2013 er bokført med kr ,-. Det er foretatt beregnng av mnmumsavdrag, som _ utgjør kr ,-. å Renter og avdrag utgjør for 2013 tsammen kr ,-. Drftsresutat: f Netto drftsresutat for 2013 er på kr ,- t Avsetnnger og overførnger henhod t budsjett: Avsetnnger t dspossjonsfond kr ,- N Bruk av avsetnnger í henhod t budsjett: Bruk avtdgere års mndreforbruk kr ,- Årets regnskapsmessge mndreforbruk kr ,- Investerngsregnskap 2013 har Astahaug havnevesen KF nvestert for kr _ Av dette utgjør egenkaptatskudd t KLPkr ,-. I. Dette gjeder b.a. f Avsutnng opparbedese tomt T3 kr ,-. Ka 2 Horvnes kr ,- Sak/arkvssystem kr ,- Transportmder kr ,- Fytebrygge (ambuansebåt) kr ,- Kjøp av tomt (Odden) kr ,-

8 For 2013 var det fere prosjekter som det var avsatt mder t budsjettet, og som av uke årsaker kke be gjennomført eer påbegynt Noen av dsse prosjektene er vdereført t Gjeder b.a Nybygg Vågen og opparbedese av I3/K3 Horvnes. Poster med yesentgayvk forhod t budsg EDBdrftsutgfter. Vser regnskapet kr ,- mer enn reguert budsjett. Merutgfter knyttet t nstaasjon/fyttng t ekstern server forbndese med mpementerng av sak/arkvssystem fra Software nnovaton. Ca ,-. kke tatt høyde for budsjettet og kostnadene kom sste de av Drft egne transportmder. Vser regnskapet kr ,- mer enn reguert budsjett Ekstra utgfter forhod t budsjett. Knytter seg t b.a. reparasjon og servce av kjøretøy (traktor, arbedsber og aneggsmaskn) ut over det som vangvs gjennomføres øpet av et drftsår. tegg be det kjøpt nn nye dekk t aneggsmasknen ca. kr , Lsens dataprogrammer. Vser regnskapet kr 58960,- mer enn reguert budsjett. Her er b.a. sens for nye sak/arkvssystemet tatt med for Dette systemet be mpementert Det be budsjettert med for te forhod t sensen Redskap og verktøy. É Vser regnskapet kr ,- mer enn reguert budsjett. Her er b.a. nnkjøpt bor, koffertsett med batterdrevet verktøy. Ca. kr ,-. tegg be det nnkjøpt nytt brøyteskjær t traktor. Dette var kke spesfkk tatt med budsjett og Vedkehod bygg/teknske anegg. f Vser regnskapet kr ,- mer enn reguert budsjett. Her er b.a. tatt med kostnader for ny takduk på de av tetha, da den game be ødeagt. tegg har v hatt ekstra kostnader med vedkehod av agerporter på godstermnaen, og ekstra vedkehod på kontorene t Statens vegvesen. Dette er kostnader som devs faktureres ut t eetaker og kommer som ` nntekt regnskapet. Utgfter t rep av porter er vderefakturert med ca. kr ,- t Nornes AS 2 I Vedkehod ka-trafkkområde. Vser regnskapet kr ,- mer enn reguert budsjett. Overskrdese skydes b.a. kostnader knyttet t vedkehod av ka Vågen. Her er utført betydeg betongarbed øpet av I tegg er det utført asfaternger område ved Hurtgrutekaa, og Vågen Fytebrygger demont. Vser regnskapet kr mot kr 0,- reguert budsjett. Dette gjeder kostnader forbndese med havarert fytebrygge/ekter. Kostnadene knytter seg t opphuggng av fytebrygge/ekter. Fytebryggen var ekk og sank under opphodet på Spen Mek. nntektene fra nnevert stå skue tfae havnevesenet. Kostnadene for arbedet og everng av Impregnert materaer be større enn nntektene, derfor den store utgften. Det totae kostnadsbdet var ' kke kjent før reguerng av budsjett og be derfor kke tatt med der.

9 s Andre konsuenttjenester. Vser regnskapet kr ,- mer enn budsjett. Her er tatt med havnevesenets ande av kostnader for arbedet med reguerngspan for området øst for FV 17. Vår ande på ca ,- var kke tatt med budsjettet. tegg er det påøpt kostnader forbndese med arbedet med utfyng sjø på området NØ på Horvnes. Dette er også kostnader som v ska fakturere vdere og som kommer som nntekt. I tegg er det påøpt kostnader forbndese med prosjektarbedet med sammenstng av Aasta Hansteen Sandnessjøen. Dette be tatt opp som egen orenterngssak havnestyret , der det be redegjort for budsjettkostnader prosjektet Avskrvnnger. 3 Vser regnskapet kr ,- mer enn budsjett 1 budsjettet var det forutsatt å starte noen av avskrvnngene først 2014, atså året etter at nvesterngene be foretatt/suttført. V har mdertd vagt å starte avskrvnng aerede første år, sk at dsse br størst mug grad samsvar med våre avdrag på ån. Avskrvnng føres også som motpost på nntekter og får såedes ngen nnvrknng på drftsresutatet. s ä Andre oppysnnger: Astahaug havnevesen KFrapporterer t havnestyret pr. 1. og 2. terta. Når det gjeder øknngen avskrvnnger har dette kke btt rapportert t havnestyre. Ser v bort fra øknngen avskrvnnger, vser å sum drftsutgfter et merforbruk forhod t budsjett med ca. 7 %. :» ANDRE FORHOLDTILKNYTTETFORETAKETSDRIFT Persona og HMS í í Ved utøpet av 2013var det 7 fast ansatte AstahaughavnevesenKF.Av dsseer fem menn ogto kvnner. Sykefraværet var 2013 på 1,43 %. Det er en nedgang på 0,89 % fra året før. Bedrften har en samarbedsavtae om nkuderende Astahaug kommunes avtae om bedrftshesetjeneste. arbedsv. I 2012 be havnevesenet tknyttet Havnedrektøren har gjennomført medarbedersamtaer, med ae ansatte Etkk Astahaug havnevesen KFønsker å ha et sterkt fokus på etkk og etsk standard hee sn vrksomhet, og har forbndese med nytt KSsystem utarbedet egen etsk standard for ansatte vrksomheten, med føgende formå:

10 «Astahaug havnevesen KF (AH) ska være et foretak med en høy etsk standard. Åpenhet og redeghet ska prege foretakets vrksomhet og være grunnagetfor tt meom koegaer og forhodet t brukerne. Etsk standard ska bdra t at ansatte forhoder seg på en etsk forsvarg og god måte stt â dagge arbed, og må sees sammenheng med foretakets vsjon». Lkestng Havnedrft br ofte oppfattet som en mannsdomnert vrksomhet. Det er strengt tatt ngen grunner for 5 at det ska vaere sk. AH er det en overvekt av mannge arbedstakere det, det er to kvnner og fem menn som jobber foretaket. For foretaket er det svaert vktg at ved fremtdge ansetteser, ster kjønnene på het k nje når kanddater ska vurderes. Dette gjeder også ved vurderng av kanddater for sommerjobb foretaket. I 2013 engasjerte foretaket fre ungdommer, tre gutter og en jente, t sommervedkehod på våre anegg. Når det gjeder ønnsforhod knyttet t kestng, er det et sevsagtprnspp AH, om at kt arbed gr k ønn. g Vernearbed 2013 t Astahaug havnevesen hadde 2013 fokus på ergonom. Fysoterapeut fra bedrftshesetjenesten hadde en gjennomgang med havnevesenets ansatte om arbedsstnger og utfordrnger. De ansatte fkk tps og veednng om arbedsstnger og tpasnnger for den enkete. Handngspan for 2013 med bstand fra Bedrftshesetjenesten be gjennomgått og det be utarbedet ny handngspan høsten Arbedstsynet kom på panagt tsyn hos Astahaug havnevesen våren AH fkk påegg om kursng av ansatte som eder andre. Dette be gjennomført og ukket høsten t AH detok på tre vernerunder på Horvnes kaanegg sammen med aktører som hoder t der Internt har AH hatt en genere vernerunde angående det fysske arbedsmjøet og en vernerunde Vågen på kaanegg og verksted. Det be også gjort en egenkontro av de eektrske nstaasjonene byggene, samt egenkontro av brannvern. Dette be gjennomført høsten Brannverneder har gjennomført brannøvese Godstermnaen med eetakerne, samt nnhentet og samet kontaktnfo t ae eetakere termnabyggene. Hegeand Brannskrng hadde våren 2013 et brannkurs for eetakere Godstermnaen, verneombud fra AH detok. Verneombud har detatt på samngerfor verneombud kommunen og andre aktuee samnger.leder ä og ttsvagt har også vært med på kurs som gjeder nkuderende arbedsv, konfkthåndterng. Forvatnng av havnedstrktet Astahaug havnevesen KF har utarbedet egne forskrfter hht. Havne og farvannsoven.

11 Forurensng Astahaug havnevesen KFforurenser kke det ytre mjøet med sn vrksomhet Teknsk vedkehod og rehabterngsarbeder r Det er utført øpende vedkehod og ombygnnger knyttet t bygnngsmasser og kaanegg. Av større tng kan det nevnes at rehabterngen av kadekke Vågen er avsuttet, med monterng av nødvendg truckvern. Det er ogsá utført sanerng og oppryddng forhod t gamme ka Vågen, og fytebrygge sentrum I 1, wo) MM, ~k>*- "'*"". w' 'HN Astahaug havnestyre Havnestyre har 2013 hatt føgende sammensetnng: 1. Trond Johansen, eder (Astahaug kommune) 2. Magne Stenhot, nesteder (Astahaug kommune) 3. Oddrun Iversen (Astahaug kommune) 4. Peter Taseth (Astahaug kommune) S. Margt Langseth (Astahaug kommune) 6. Frank Karsen (Astahaug havnevesen, ansattes representant) 7. Sv Heen Sgerstad (Nordand fykeskommune) Styret avhodt 10 møter og behandet 27 saker. I tegg be det avhodt et fees havnestyremøte havnestyret Mosjøen Havn, der saken med Hegeand havn IKSbe behandet. med

12 Av vktge saker som er behandet nevnes: ( - Etaberng av Hegeand havn KSmed detagese fra kommunene: Astahaug, Vefsn, Herøy, å Dønnaog Lerfjord. 0 Kjøp av andeer Odden G/br. nr. 38/192, som gr Astahaug havnevesen mugheter t å knytte Vågen t Horvnes ndustr- og baseområde. 0 Etaberng av egen brygge for ambuansebåter Vågen. 0 Innførng av fueektronsk sak og arkvsystem, og etaberng av ny IT pattform. f For årene som kommer v det være fere vktge saker, utbyggnger og utfordrnger som foretaket står ovenfor: å, 0 Vdereutvke de sentrumsnære eendommene I Bygge og fnansere et funksjonet K-område sør på Horvnes n Bygge og fnansere en sjete mot ny utfyng NØ Sandnessjøen / y/ C // ` ^ L I o/ndn\,/gé1/m//(` Havnedírektør Astahaug havnevesen KF

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06.

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumapostD: 10/5356 Arkv sakd.: 10/829 Suttbehandede vedtaksnstans: Kommunestyre Sak nr.: 044/10 KOMMUNESTYRE Saksbehander: Frank Bernardsen Dato: 17.06.2010 MEDNG - FAUSKE BYDRFT

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

Prisindeks for godstransport på vei

Prisindeks for godstransport på vei Notater Documents 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Notater 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Statstsk sentralbyrå Statstcs

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA ÅRSMELDING 1983 FISKERI RETTLEDE REN BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA KORT OM T~ENESTEDISTRIKTET - Tjenestedistriktet består av kommunene Binda, Sømna, Brønnøy og Vevestad. ~ Distriktet igger het sør

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE Berg Q kommune Utvag: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 12:00-16:00 Eventuet forfa medes ti tf. 77 85 90 13. Varamedemmer møter etter næ1mere avtae. Styringsgruppa for

Detaljer