HOLE KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKOLER/BARNEHAGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKOLER/BARNEHAGER"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKOLER/BARNEHAGER

2 INNLEDNING 1. Beredskapsplanen tar sikte på å regulere skole- og barnehagedriften i overgangen fra fredsforhold til en beredskapssituasjon. En vesentlig del av planen inneholder veiledning og retningslinjer for hvorledes skole- og barnehagesektoren og den enkelte skole/barnehage bør forholde seg i en slik situasjon. Planen danner også grunnlag for iverksetting av konkrete tiltak. Planen er utarbeidet på grunnlag av - Normalreglement for kommunens beredskapsarbeid i fredstid, ved beredskap og i krig. - Lov av 15 desember 1950 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold. - Bestemmelser om endringer i kommuneloven. 2 a) For øvrig vil organisering og gjennomføring av undervisningen foregå i samsvar med Lov om grunnskolen og den videregående opplæring vedtatt 9 juni 1998 så lenge som det ikke er gitt fullmakt til avvik fra loven eller loven er suspendert, helt eller delvis, som følge av beredskapssituasjonen. Likeledes vil forskrift og regler for grunnskolen fastsatt av Kirke- og undervisnings- og forsningsdepartementet, (KUF) i 1999, gjelde. Eventuelle endringer i eller avvik fra lov, forskrift og regler, vil bli meddelt av seksjonsleder. Dersom det på grunn av situasjonen ikke er mulig for en skole å forholde seg i samsvar med bestemmelsen, skal dette omgående tas opp med seksjonsleder. 2 b) På tilsvarende måte vil barnehagevirksomheten foregå i samsvar med Lov om barnehager m.v. 1 januar 1996 nr 68. DEN POLITISKE OG FORVALTNINGSMESSIGE LEDELSE 3. I en beredskapssituasjon forutsettes humanitært styre og seksjonsleder å gjennomføre tilnærmet normal virksomhet så lenge som mulig i samsvar med Lov om grunnskolen og Lov om barnehager. Oppgavene vil bli - i tillegg til de ordinære - å treffe beslutninger i saker som følger av situasjonen og å holde skole- og barnehagedriften i gang. 2

3 4. Etter hvert som en beredskapssituasjon utvikler seg og blir mer tilspisset og kritisk, er det forutsatt at Regjeringen ved kgl.res. vil fastsette endringer i bl.a. kommuneloven og derved gi nødkompetanse til kommunestyre og ordfører, jfr vedlegg 8, «Bestemmelser om endringer i kommuneloven og fylkeskommuneloven og bemyndigelse for fylkesmennene til å godkjenne vedtak av kommunale myndigheter under krig og krigsfare». Dette innebærer at humanitært styres oppgaver blir suspendert, og at seksjonsleder blir pålagt å lede den kommunale skoleadministrasjonen etter direktiver fra ordfører/kommunestyre, eventuelt etter utvidede fullmakter. I en slik tilspisset situasjon, hvor f.eks geografiske områder er avsondret og forbindelse med skolene er vanskelig eller umulig å opprettholde, må den enkelte skoles styringsorganer være forberedt på å overta det fulle ledelsesansvar og handle etter fullmakter. Hvis det ikke har vært mulig å gi slike fullmakter, skal rektor på eget initiativ overta ledelsesansvaret og treffe avgjørelser om skolens drift i samråd med samarbeidsutvalg/lærerråd dersom disse fortsatt er funksjonsdyktig. Det er viktig at de respektive skoler i en slik situasjon forholder seg til den generelle veiledning og de retningslinjer, som fremgår av beredskapsplanen, og treffer sine beslutninger i samsvar med denne. 5. Dersom tiltak som besluttes iverksatt, medfører økonomiske konsekvenser ut over ordinært tildelte budsjettmidler, uten at det på forhånd er approbert, skal dette innrapporteres til seksjonsleder ved første høve. Utgifter må under enhver omstendighet kun omfatte midler til drift av skolen/barnehagen. OPPGAVER 6. Skoleundervisningen/barnehagedriften ved beredskap skal fortsette i den utstrekning situasjonen og forholdene tillater, noe som anses av største betydning såvel for førskolebarn, elever, foreldre og samfunnet. Ved omstilling fra fred til en beredskapssituasjon kan det bli nødvendig å redusere kravene til driften, legge om virksomheten eller innstille den helt eller delvis. 7. Forhold som kan medføre endringer, eventuelt helt eller delvis nedleggelse av virksomheten for en tid, kan være følgende: - Lokalene er eller blir rekvirert til andre formål. - Mangel på personale som følge av bl.a. disponering til annen tjeneste, i Forsvaret, Sivilforsvaret o.a. - Fraflytting av befolkningen fra et krigsutsatt område. 3

4 - Krigsødeleggelser. 8. Der befolkningen øker som følge av krigsutflytting fra andre områder, eller ved omflytting av befolkningen innenfor kommunen, vil behovet for virksomhet kunne øke betydelig, - med tilsvarende større behov for ressurser, når det gjelder lokaler og undervisningsmateriell. 9. Skolene kan i en beredskapssituasjon bli tillagt oppgaver innenfor totalforsvaret, dvs å yte bistand eksempelvis innenfor helse- og omsorgstjenesten eller i annen samfunnsgavnlig virksomhet. Slike oppgaver kan komme i tillegg til undervisningen eller i stedet for den - helt eller delvis. RETNINGSLINJER FOR IVERKSETTING AV TILTAK FOR Å HOLDE SKOLEDRIFTEN I GANG 10. Som nevnt foran i pkt. 7 er det en rekke forhold som kan endre og vanskeliggjøre skoledriften. Uansett årsaker er det viktig at de respektive skoler/barnehagers ledelse innrapporterer snarest til seksjonsleder/barnehageleder, med nærmere beskrivelse av forholdet samt med forslag til tiltak. Dette vil danne grunnlaget for seksjonsleders videre behandling av saken. I det etterfølgende er gitt en del retningslinjer for hvorledes skolene/barnehagene skal forholde seg. Lokaler som er/ kan bli rekvirert 11. En del av lokalene kan bli rekvirert til andre formål ved beredskap. Oversikt over skolene og hvilke skoler som er rekvirert, fremgår av vedlegg 1. Avhengig av beredskapssituasjonen er det også mulig at andre skoler kan bli rekvirert, helt eller delvis. Slik rekvisisjon vil bli sendt skolen gjennom seksjonsleder. Å skaffe alternative lokaler krever et nært samarbeid mellom vedkommende skole/barnehage og de kommunale myndigheter. Fra skoleledelsenes side kreves aktiv medvirkning, når det gjelder å finne mulige lokaler i nærområdet. Aktuelle lokaler er bl.a. nedlagte skoler, menighetshus, samfunnshus, større gardsstuer o.l. Det bør derfor etableres kontakt mellom stedlige myndigheter, kommune, organisasjoner, institusjoner, private selskaper o.l. som antas å være eiere, med sikt på avtalt om leie. I tilfelle hvor eier(e) er villige til framleie, oversendes forslag til leiekontrakt til eiendomsforvalter for godkjenning. Hvor dette ikke er mulig, fremmes eventuelt forslag til rekvisisjon av lokaler til eiendomsforvalter som avgjør om den skal oversendes ordfører. Seksjonsleder vil i egen ekspedisjon til skoler som allerede er 4

5 rekvirert, ta opp spørsmålet om bruk av andre lokaler. 12. Lokaler som er leid/rekvirert, kan ha behov for ominnredning, for å tjene som undervisningsrom. Forslag til eventuell ominnredning fremmes eiendomsforvalter ved beredskap, når lokalene er frigjort til bruk. Utvidet/endret undervisnings-/arbeidstid 13. Arbeidstid og tjenesteforhold for det pedagogiske personalet er fastsatt på grunnlag av lov om grunnskolen/barnehageloven og tariffer. Med hjemmel i lov av 15 desember 1950 om særlige rådgjerder i krig, krigsfare og liknende forhold, vil departementet ved beredskap kunne gi bestemmelse om økning/endring av arbeidstiden. En omlegging av arbeidstiden er aktuell ved skoler/barnehager hvor en del av personalet er innkalt til annen tjeneste og hvor det er nødvendig å kompensere dette. Likeledes ved skoler/ barnehager som vil få øket tilgang, som følge av tilflytting fra krigsutflyttede/evakuerte områder. Øket behov for utvidet/endret arbeidstid kan også være aktuelt, dersom skolen/barnehagen er rekvirert til andre formål og hvor virksomheten er spredt på flere steder i mindre lokaler, som nødvendiggjør deling av klasser/avdelinger. Rektor vil gi retningslinjer for gjennomføringen av utvidet/endret arbeidstid, når det foreligger pålegg om det fra departementet. Skolen/barnehagenes ledelse må i samsvar med dette tilpasse arbeidstiden ut fra de spesielle behov, slik at driften kan holdes igang. På tilsvarende måte vil det bli gitt hjemmel for å utvide/endre arbeidstiden for det øvrige personalet, når Arbeidsmiljølovens arbeidstid, blir suspendert. Økning av klassestørrelsen 14. Som følge av mangel på personale, tilflytting av barn utenfra og mangel på tilstrekkelige lokaler, kan det også være aktuelt å øke størrelsen på klasser/avdelinger. Ledelsen gis fullmakt til å iverksette dette, når det anses nødvendig for å holde driften igang. Erstatning av personell 15. Selv om frafallet av personell til en viss grad kan kompenseres ved bl.a. utvidet arbeidstid, kan det likevel oppstå underskudd på alle kategorier personell. Skolene skal så snart som mulig ved beredskap skaffe seg oversikt over personellsituasjonen og i henhold til punkt 32 rapportere til seksjonsleder. 5

6 Ved beredskap vil all arbeidskraft bli kanalisert gjennom den offentlige arbeidsformidling, med hjemmel i lov av 15 desember 1950 (krigsloven). Dette innebærer at seksjonsleder i første omgang må fremme sine behov for erstatning av personell til nærmeste distriktsarbeidskontor. Såfremt det ikke er mulig å finne erstatning for pedagogisk personell gjennom arbeidskontorene, vil seksjonsleder ved henvendelse fra skolen/barnehagen iverksette tiltak for om mulig å skaffe erstatning, enten ved omdisponering eller på anmodning til høyere myndighet om utskriving av studenter fra universitet, høyskoler o.l., som ikke er disponert til andre beredskapsoppdrag. Pedagogisk personale som er pensjonert, vil om nødvendig, bli kontaktet med tanke på engasjement og disponering av dette personell ved beredskap. Undervisningsmateriell/ inventar/ arkiv 16. Dersom skolens lokaler rekvireres, skal alt undervisningsmateriell og inventar flyttes til nye lokaler, eventuelt anbringes på lager som er tilfredsstillende sikret. Av forskjellige årsaker kan det bli økt behov for undervisningsmateriell og inventar. I tilfeller der slike behov ikke kan dekkes lokalt ved hjelp av f.eks. omdisponeringer eller anskaffelser, skal bestilling sendes til skolefaglig ansvarlig som vil være behjelpelig med anskaffelse. 17. Skolen/barnehagen skal snarest ved beredskap sørge for at dokumenter og arkiver blir tilfredsstillende sikret for å unngå ødeleggelse Skoletransport 18. De fleste skoler har i fredstid skoletransportordning. Behov for transport til andre formål ved beredskap, vil medføre at ordningen opphører. Eksisterende offentlig ruteopplegg vil bli opprettholdt og bør benyttes der det er mulig. Imidlertid er det flere områder innenfor kommunen, hvor offentlig ruteopplegg ikke vil kunne tilfredsstille transportbehovet. De respektive skoler/barnehager bør derfor vurdere behovet, når det eventuelt oppstår, og deretter sende transportrekvisisjon til skolefaglig ansvarlig. Under vurdering må også andre transportmuligheter overveies, eksempelvis offentlige kommunikasjoner, privatkjøring, bruk av sykkel o.l. Tilfluktsrom 19. Oversikt over tilfluktsrom som fremgår av skjema 1. Ved skoler/barnehager der det ikke finnes tilfluktsrom, skal kjellerlokalene forsterkes ved beredskap så fremt de ikke allerede er innredet som tilfluktsrom, for å kunne dekke 6

7 øyeblikkelig behov for beskyttelse. Anmodning om bistand til dette fremmes til drift- og vedlikehold, som vil sørge for at de nødvendige tiltak blir truffet. Mottak av tilflyttede elever 20. Ved beredskap kan det bli planlagt iverksatt krigsutflytting/ evakuering fra områder utenfor Hole kommune Blant de utflyttede vil det også være en del elever grunnskole-/førskolebarn. Disse skal så langt råd er gis tilbud om undervisning ved tilflytting. Hvilke kategorier elever det er, vil først kunne registreres når den aktuelle situasjonen oppstår. 21. Ved beregning av antallet utflyttede/evakuerte elver, må også den ukontrollerte utflyttingen som kan skje tas i betraktning. Det gjelder personer som på eget initiativ flytter til hytter og til andre bosteder (til kjente og familie). Skolen og barnehagen skal henvende seg til skolefaglig ansvarlig for å få nærmere opplysninger om slik tilflytting. Fordeling av tilflyttede elever 22. I samsvar med forventet tilflytting til Hole, skal skolene/ barnehagene være forberedt på å motta barn, og innenfor rammen av tilgjengelige ressurser, gi tilbud om fortsatt skolegang/ barnehageopphold. 23. Melding til elevene om frammøtet til undervisning vil bli formidlet av kommunen, på anmodning fra skolene. Skoleledelsen skal rapportere om elevtilgangen til seksjonsleder. Eventuelle behov for økte ressurser og annen støtte bes samtidig meddelt. SKOLEORDNINGEN 24. Ved beredskap kan bli nødvendig å redusere kravene til driften og/eller legge om virksomheten, helt eller delvis. Nedenfor er omtalt en del forhold ved ordningen som mest sannsynligvis vil kreve endringer/justeringer. Seksjonsleder vil meddele/approbere/iverksetting av slike endringer. 25. Dersom situasjonen utvikler seg slik at det blir vanskelig å gjennomføre normal drift, skal forslag til endringer i opplegget forelegges seksjonsleder, som vil sørge for at nødvendige tiltak blir truffet. Samtidig skal skolen/ barnehagen, såfremt det har vært nødvendig å innstille virksomheten, organisere og gjennomføre hjemmearbeid når det ligger til rette for det, og i den grad det er mulig gi nødvendig veiledning til elevene. Det kan og bli aktuelt å legge om undervisningen for å bygge opp motstandskraft i krisesituasjoner, førstehjelp, vernehjelp og søke nye ernæringskilder. 7

8 Undervisningstid 26. Dersom virksomheten ikke kan gjennomføres normalt, slik at undervisningstiden må forlenges og/eller omfordeles som følge av personellmangel, rekvirerte lokaler, økte klassestørrelser o.l., kan det bli aktuelt å innføre ettermiddags- og kveldsundervisning, i tillegg til normal undervisningsdag. Skolefaglig ansvarlig vil gi nærmere retningslinjer når bestemmelse om endring/utvidelse av undervisningstiden blir gitt av departementet. Karakterer-, eksamens- og vitnemålsbestemmelser 27. Eventuelle endringer til disse bestemmelser vil bli gitt av Kirke- og undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) og meddelt skolen av skolefaglig ansvarlig med utfyllende retningslinjer. Skolehelsetjenesten 28. På grunn av mangel på leger og helsepersonell i det offentlige helsevesen, som følge av innkallinger til Forsvaret/Sivilforsvaret og økningen av beredskapen ved sykehusene, må skolene være forberedt på omlegging av skolehelsetjenesten. Seksjonsleder vil gi nærmere retningslinjer, når lege- og helsepersonellsituasjonen er avklart. Forebyggende virksomhet må imidlertid tillegges stor vekt ved den enkelte skole/ barnehage, bl.a. iverksetting av hygieniske tiltak, bygningstekniske utbedringer av provisoriske lokaler og sanitæranlegg, vannkontroll o.l. RAPPORTERING Personellrapport 29. Ved beredskap skal skolene snarest innsende personellrapportskjema i utfylt stand til seksjonsleder. Skjemaet som skal benyttes, fremgår av vedlegg 3. skolelokaler 30. I tillegg til at enkelte lokaler allerede kan være planlagt rekvirert, jfr vedlegg 1, er det mulig at også andre lokaler kan bli det, etterhvert som beredsskapssituasjonen utvikler seg. Slik rekvisisjon vil bli foretatt av ordfører og fremmet gjennom seksjonsleder til skolen/ barnehagene jfr for øvrig pkt. 11. Dersom det skjer skal skolen/ barnehagen sende rapport til 8

9 seksjonsleder på skjema som fremgår av vedlegg 2. Telefonsamband 31. Ved beredskap kan Televerket koble ut telefoner, slik at det ikke vil være mulig å ringe ut, dersom det ikke er gitt dispensasjon på forhånd. Dersom skolen er rekvirert og telefonen ikke kan benyttes, bes nytt telefonnummer meddelt seksjonsleder som vil fremme anbefaling om fritak fra utkobling til rådmannen/ordfører. HUMANITÆR SEKSJON 32. Humanitær seksjon vil fortsatt være i Herredshuset, sammen med den øvrige kommunale administrasjon. Ved rådmannens kontor vil det bli etablert døgntjeneste, likeledes ved sentralbordet. Det vil således være mulig å formidle meldinger og forespørsler til seksjonsleder også utenfor ordinær arbeidstid. «beredskapsplan» /bk. Revidert i forhold til ny organisasjon

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 1 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2 Innledning Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Tilpasningsavtale for Høgskolen i Ålesund

Tilpasningsavtale for Høgskolen i Ålesund Tilpasningsavtale for Høgskolen i Ålesund 2 Introduksjon: Dette dokumentet inneholder Tilpasningsavtalen som er inngått for Høgskolen i Ålesund. Tilpasningsavtalen er basert på og gjengir Hovedavtalen

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Tilpasningsavtale. for. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (virksomheten)

Tilpasningsavtale. for. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (virksomheten) Tilpasningsavtale for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (virksomheten) Inngått den 20. mai 2009 mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (virksomheten) og LO, YS-S, Akademikerne,

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Hovedavtalen i staten. 1. februar 2009 31. desember 2012

Hovedavtalen i staten. 1. februar 2009 31. desember 2012 Hovedavtalen i staten 1. februar 2009 31. desember 2012 Gjeldende fra 1. februar 2009 Hovedavtalen i staten Inngått den 19. januar 2009 mellom staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet og LO

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

FASTLEGEORDNINGEN. Veileder og kommentarutgave

FASTLEGEORDNINGEN. Veileder og kommentarutgave FASTLEGEORDNINGEN Veileder og kommentarutgave 2013 1 Veileder og kommentarutgave Kjære fastleger! Ett år er gått siden Legeforeningen advarte mot forskriftsendringer vi mente kunne ødelegge fastlegeordningen.

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Gjerdrum kommune Godkjent av: Gjerdrum kommunestyre, sak 14/122 Dato: 29.10.14 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: Rev. 15.04.15 Innhold 1. Mål og definisjon...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid November 2013 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet

Detaljer

Høring - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop.91L Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høring - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop.91L Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 11/00266-27 Arkivkode: Saksbehandler: Torun Risnes Deres referanse: Dato: 11.10.2011 Høring - forslag til forskriftsendringer og

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- En veileder for folkevalgte tilsynsutvalg i Oslo kommune Pensjonistforbundet

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer