Nore og Uvdal. Alle skal med. Nore og Uvdal Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal. Alle skal med. Nore og Uvdal Arbeiderparti"

Transkript

1 Nore og Uvdal Alle skal med Nore og Uvdal Arbeiderparti Kommunevalgprogram

2 Nore og Uvdal kommune er og skal fortsatt være en flott kommune å bo i. I tillegg til naturgitte ressurser, er det menneskene som bor og virker her som utgjør den viktigste ressursen i lokalsamfunnet vårt. Engasjement og innsats må få gode vekstvilkår. For å legge til rette for vekst og utvikling vil Arbeiderpartiet fortsatt ha solid fokus på planprosesser og en effektiv kommuneorganisasjon. Stort mangfold i lag og organisasjonsliv krever engasjement og gir gode muligheter for å involvere seg og bidra. De to siste årene har folketallet vist en svak økning og det er positivt. For å opprettholde mangfold og god kvalitet på tjenester og servicetilbud både innenfor offentlig og privat sektor, er folketallet en viktig faktor. Bredde og variasjon når det gjelder arbeidsplasser, næringsliv og botilbud er viktige bidrag for å opprettholde og aller helst øke folketallet. Et attraktivt kommunesentrum skal sikres ved at Rødberg framstår som et senter for handel og service, trivsel og opplevelser. Gjennom aktivt samarbeid med fylkeskommunen må vi gjøre det vi kan for å styrke Numedal videregående skole. Godt valg! Gode sambygdinger! Så er det atter tid for kommunens innbyggere til å bestemme hvem som skal få plass i kommunestyret de neste fire årene. Det blir spennende både for den enkelte og for de fem partiene som stiller lister ved valget i høst. Jeg håper du tar deg tid til å se hva Nore og Uvdal Arbeiderparti vil ha spesiell fokus på i de fire neste årene og at du vil bruke stemmeretten din. Kirsten Gjestemoen Hovda ordførerkandidat

3 Nore og Uvdal en kommune med vekst og trivsel Nore og Uvdal skal være en flott kommune å bo i. Det skal være enkelt for barnefamilier å etablere seg i Nore og Uvdal. Bevissthet og stolthet av å bo i kommunen gjør innbyggerne til gode ambassadører. Ved å sørge for møteplasser og samlingssteder skal det være lett å engasjere seg og delta i et inkluderende samfunn. Stort engasjement blant innbyggerne er en ressurs for lokalsamfunnet. sikre areal til boligområder i alle deler av kommunen samt legge til rette for store tomter gjennom samarbeid med private aktører sikre tilgang på ulike botilbud vedlikeholde og videreutvikle Fritidsparken som et samlingssted spesielt for barn og unge prioritere støtte til samarbeid mellom lag og foreninger stimulere holdningsskapende arbeid og toleranse blant annet gjennom arbeidet som MOT-kommune redusere strømutgifter ved å tilby konsesjonskraft til en forutsigbar pris Nore og Uvdal skal være et godt sted å komme til også for mennesker fra andre land og kulturer gratis husleie i kommunale bygg til lag og foreninger for å sikre variasjon i kulturtilbudet våre innbyggere og besøkende skal møte en brukervennlig og effektiv kommuneorganisasjon sette av prosjektmidler og innlede samarbeid med lokale grupper om for å få til trasèer for snøscooterkjøring Rødberg sentrum Rødberg må videreutvikles som kommunesenter og framstå som et viktig sted for handel og service, trivsel og opplevelser både for kommunens innbyggere og tilreisende. fullføre og iverksette tettstedsplanen for Rødberg sentrum med spesielt fokus på Fritidsparken og jernbaneområdet. kartlegge interesse og være positive til aktører som kan bidra til at jernbaneområdet framstår som attraktivt. legge til rette for samarbeid med private aktører for å framskaffe bredde i botilbud med bla leiligheter for ulike aldersgrupper

4 Epic night, Rødberghallen, Mars Foto: Ole Jørn Solberg tilrettelegge for næringsvirksomhet gjennom effektiv planbehandling legge til rette for nye arrangement og for å videreutvikle eksisterende arrangement for å skape liv, møteplasser og attraktivitet. Dette må skje i samarbeid med kulturog næringslivet sikre Rødberghallen som en funksjonell og brukervennlig arena Barn og unge Gode og trygge oppvekstvilkår basert på faglig og sosial kompetanse er investering i framtida. Barnehage- og skoletilbud, kulturskole og helsetilbud, fritidstilbud og møteplasser er viktige elementer i barne- og ungdomsår. bidra til best mulig kvalitet på tilbud rettet mot unge bevare det gode tilbudet og miljøet i ungdomsklubben. Ungdom for ungdom sikre fortsatt god kvalitet på barnehage- og skoletilbud bidra til møteplasser som skaper aktivitet bygge kunstgressbane i full størrelse i tilknytning til Rødberg støtte opp om lag og foreningsliv som sikrer bredde slik at alle kan finne et område som skaper engasjement videreføre kommunal støtteordning til lokale bedrifter som tar inn lærlinger prioritere videreutvikling av Ungdomsrådet

5 Kunnskap for alle livslang læring Gjennom et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud skal elevene i grunnskolen sikres tilpasset undervisning i et inkluderende skolemiljø som gir mulighet for mestring. Tidlig innsats for å sikre gode basiskunnskaper i lesing, skriving og regning er en forutsetning for interesse og vilje til livslang læring. Numedal videregående skole er ikke bare en sentral aktør i utdanning av unge, men også en betydelig arbeidsplass og et ressurssenter for livslang læring. organisere grunnskolen slik at den sikrer elevene best mulig kvalitet og kompetanse, faglig og sosialt prøve ut en ordning med skolemat fremme arbeidet som MOT-kommune styrke SFO-tilbudet med pedagogisk ledelse stimulere samhandlingen mellom heim og skole gjennom veiledning og godt samarbeid gjennom samarbeid med Numedal videregående skole jobbe for å få til desentraliserte tilbud for høgskoleutdanning og andre kompetansehevende tiltak sammen med Numedal videregående skole jobbe aktivt for å skape og beholde bredde i tilbudet legge til rette for at ansatte kan kombinere jobb og utdanning etablere yrkesmesse i samarbeid mellom grunnskolen, Numedal videregående skole og næringslivet gjennom Næringsselskapet Helse og velferdstjenester Helse og omsorgstjenesten i Nore og Uvdal har god kvalitet. Både unge og eldre skal være trygge på at de får den hjelp de trenger, når de trenger den. Folkehelse er ett av satsningsområdene i kommuneplanen og det skal følges opp blant annet med mer fokus på forebyggende og tverrfaglig arbeid. ha større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid for alle aldersgrupper ha større fokus på rehabilitering legge til rette for et bredt spekter av aktivitetstilbud for befolkningen tilby en forsvarlig boform og en fleksibel tjeneste ut fra den enkeltes behov ivareta gode og forutsigbare ordninger for legetjenester, ambulanse, akuttberedskap og pasientreiser ivareta et helhetlig og godt tilbud innen rus og psykiatri Foto: Dag Jensen samarbeide med nabokommuner om helse og omsorgstilbud for å sikre robuste fagmiljøer

6 Næring og arbeidsplasser Et næringsliv med bredde og attraktive arbeidsplasser innen både offentlig og privat sektor er av stor betydning for å få beholde innbyggerne som bor i kommunen og for å få flere til å flytte hit. Sammenlignet med andre kommuner er det relativt få nyetableringer, men en økning i antall ansatte i eksisterende bedrifter. Kommunens ressurser, både naturgitte og gjennom stabil og dyktig arbeidskraft, må markedsføres bedre. bidra til økt markedsføring av kommunen som et attraktivt sted for både etablering, jobb og fritid blant annet som Nasjonalparkkommune og med fokus på utmarksressurser gjennom Nore og Uvdal Næringsselskap, annet næringsarbeid og aktiv bruk av næringsfondet legge til rette for videre utvikling av eksisterende bedrifter og nyetableringer at Nore og Uvdal Næringsselskap skal videreutvikle samarbeid på tvers av næringer samt være næringenes talerør overfor kommunen sammen med Næringsselskapet og næringslivet støtte opp om kvalitet, kreativitet og entreprenørskap utnytte etablert fiberutbygging som gir mulighet for nye arbeidsplasser at det til enhver tid skal finnes innregulerte områder for næring i kommunen bidra til bedre rammevilkår for utmarksnæring gjennom lokal forvaltning gjennom gode ordninger for lærlinger og samarbeid med Numedal videregående skole bidra til at både offentlig og privat sektor sikres tilgang på kompetent arbeidskraft opprettholde samarbeid med regionale og sentrale myndigheter for å sikre utbedring av Bogstrandhøgda og andre flaskehalser på Fv 40 i samarbeid med næringsliv og private opprettholde god kvalitet på sti-og løypenett.

7 Fra Eidsfjell. Foto: Kari K. Redalen. Nore og Uvdal i et regionalt samarbeid Samarbeid og samhandling både interkommunalt og regionalt gir større tyngde og mer robuste fagmiljø. Både politisk og administrativt må samarbeidet styrkes. Samarbeid på tvers av kommunegrenser er også viktig for å fremme felles saker og for å styrke næringsutvikling som kan sikre eksisterende og legge til rette for nye arbeidsplasser. gjennom aktivt og systematisk samarbeid i Kongsbergregionen fremme både kommunale saker og saker som bidrar til utvikling og ivaretar hele regionen at kommunen skal ha en aktiv deltagelse på Buskerudtinget og gjennom Kommunenes Sentralforbund vurdere flerkommunalt samarbeid for å beholde og tiltrekke seg kompetanse vurdere flerkommunalt samarbeid med tanke på effektivisering av drift og ledelse samarbeide om oppgaver/prosjekter som utløser regionale og statlige midler søke samarbeid i større regioner for å ivareta kommunens interesser innen for eksempel utmarksforvaltning, vegstandard, bredbånd og mobildekning Valgliste Kirsten Gjestemoen Hovda 2. Hans Beltesbrekke 3. Anne Grete Svendse Sevlejordet 4. Ingvar Svendsen 5. Sigrid Enerstvedt Heggelien 6. Andreas Jahren 7. Viola Bergerud 8. Olav Thoen 9. Kari Kleiv Redalen 10. Terje Skriudalen 11. Anette Sevlejordet 12. Tor Helge Bjerke 13. Elsi Haug 14. Halvor O. Svendsen 15. Ingebjørg Ulbaasen 16. William Strømme 17. Guro Emilie Haug 18. Guillermo Aguilar 19. Linda Sevlejordet Foto: Dag Jensen 20. Lars Borgar Rudi 21. Erik Hauge

8 Fra ungdomskandidatene Våren 2010 ble Nore og Uvdal AUF etablert. Politikk berører oss i alle livets faser. Skal ungdommens meninger og synspunkt komme fram, må vi også engasjere oss i det politiske arbeidet. Representanter fra AUF har deltatt aktivt i arbeidet med utforming av programmet for Nore og Uvdal Arbeiderparti. På lista til Nore og Uvdal Arbeiderparti stiller AUF med fire kandidater, noe vi er godt fornøyd med. Vi er klare og håper på god oppslutning fra velgerne! Med hilsen Andreas Jahren leder Nore og Uvdal AUF Bruk stemmeretten rykksak Erik Tanche Nilssen AS Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Valgprogram 2011-2015 Fremtidens Hemnes Ved kommunevalget 2007 ble Arbeiderpartiet det desidert største partiet i Hemnes og har derfor hatt styringen på utviklingen

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5:

Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5: Kommuneplan 2002-2012, kapittel 5: - opprettet iht. vedtak om ny kommuneplanstrategi 31. mai 2006 (ny tekst i kursiv) Overordnet mål, hovedutfordringer og satsingsområder Overordnet mål Overordnede mål

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

prog o ram 2011-2015

prog o ram 2011-2015 program 2011-2015 Venstre gjør en forskjell i Oppegård! På disse områdene vil du merke at valg av Venstre gjør en forskjell: Naturen Tettsteder Skole Folk Frivilligheten Næringsliv Kultur Idrett Kommunen

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE Oppsummering: Bystyret vedtok i sak 13/291 den 07.11.13: Vårt mål er å gjøre Vardø kommune til et enda bedre sted å bo. Vårt mål er å legge til rette for at Vardø

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted. Utfordringer Sandnessamfunnet har hatt en sterk vedvarende vekst gjennom generasjoner. Samtidig gir Stortinget kommunene stadig nye oppgaver som bare delvis blir finansiert av staten. Sterk vekst gir behov

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Arbeid Trivsel Trygghet

Arbeid Trivsel Trygghet Arbeid Trivsel Trygghet Levende og aktivt folkestyre ja takk! Kulturelt mangfold og kulturelt fellesskap ja takk! Kommunevalget 2011 Grane Senterparti JA-kommunen GRANE Grane kommune skal sikre innbyggernes

Detaljer

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL Høringsutkast Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til 2016. Kommuneplanen er

Detaljer

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 UTKAST FRA STYRINGSGRUPPE/FSK 16.10.2014 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 UTKAST FRA STYRINGSGRUPPE/FSK 16.10.2014 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 UTKAST FRA STYRINGSGRUPPE/FSK 16.10.2014 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier FORORD Et godt lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid og medvirkning

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen Program 2011 2015 Frøya Venstre Skole og oppvekstmiljø Omsorgstjenestene Kultur Natur og miljø Interkommunalt samarbeid Samferdsel og infrastruktur Næringsutvikling Integrering Boligpolitikk Ansvarlig

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer