Hamar Vest Invest AS. Planbeskrivelse d etaljregulering for Hamar OL - amfi. Utgave: 2 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamar Vest Invest AS. Planbeskrivelse d etaljregulering for Hamar OL - amfi. Utgave: 2 Dato: 2015-06 - 03"

Transkript

1 Planbeskrivelse d etaljregulering for Hamar OL - amfi Utgave: 2 Dato:

2 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi Utgave/dato: 2 / 3. jun Arkivreferanse: - Oppdrag: Boliger og skole Hamar vest Oppdragsleder: Geir Egilsson Fag: Plan og urbanisme Skrevet av: Geir Egilsson Kvalitetskontroll: Nils-Ener LUndsbakken INNHOLD Forord... 3 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 3 Hensikten med planen... 3 Roller og eierforhold... 4 Vurdering av krav om konsekvensutredning... 6 Planprosessen... 6 Varsel om oppstart av planarbeid og medvirkning... 6 Mulighetsstudie... 6 Planstatus og rammebetingelser... 7 Overordnede planer... 7 Gjeldende reguleringsplaner... 7 Detaljreguleringsplan for Storhamar Arena (PlanID , 2013)... 7 Reguleringsplan for Nedre Dalsløkka (PlanID 316, 1990)... 7 Andre planer... 7 Bebyggelsesplan for et område på Nedre Dalsløkka (1991)... 7 Forslag til planprogram for kommunedelplan for dobbeltspor strekningen Sørli Brumunddal Statlige planretningslinjer og føringer... 8 Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging... 8 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)... 8 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/12)... 9 Beskrivelse av planområdet... 10

3 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 2 Lokalt møtested og nasjonale arenaer Handel og tjenester Grønnstruktur Offentlig kommunikasjon oversiktsbilder Beskrivelse av planforslaget Hovedstruktur Uteområdene Bygninger Logistikk Virkninger og konsekvenser av planforslaget Forhold til bystrukturen Mobilitet og tilgjengelighet Lokalisering av virksomheter Lekeplass/uteoppholdsarealer Tilgang på friluftsområder Sol og skygge Arkitektur og estetikk Støy Risiko- og sårbarhetsanalyse Innkomne innspill Naboer Offentlige høringsinstanser Andre dokumenter:... 28

4 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utarbeide detaljreguleringsplan for Hamar OL-amfi. Geir Egilsson har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Hamar, SAMMENDRAG Denne planbeskrivelsen følger planforslag for Hamar OL-amfi i forbindelse med planlegging av 2 nye bygninger langs Knut Alvsons gate. Den ene bygningen planlegges for etablering av privat videregående skole, treningssenter, storkiosk og kontorer. Den andre bygningen planlegges som boligblokk. Planen viderefører også dagens bruk av Nordlyshallen Hamar OL-amfi med tilhørende parkeringsplasser, men legger til rette for opparbeiding av bedre uteområder mellom hallen og de nye bygningene. BAKGRUNN HENSIKTEN MED PLANEN Planen skal legge til rette for videreføring av dagens bruk av Hamar OL-amfi med omforming av dagens enebolig og barnehage langs Knut Alvsons gate til boliger, offentlig og privat tjenesteyting i kombinasjon med forretning og kontor. Formålene planlegges fordelt på hver side av passasjen fra Knut Alvsons gate til hovedinngangen til Hamar OL-amfi. Boligformålet planlegges som en selvstendig del på østsiden, mens tjenesteyting, forretning og kontor plasseres mot vest. Figur 1 Plankart for Hamar OL-amfi

5 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 4 Figur 2 Kart som viser Hamar OL-amfi med område for omforming langs Knut Alvsons gate vist med blå omramming ROLLER OG EIERFORHOLD

6 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 5 Forslagsstiller: Hamar vest Invest AS Plankonsulent: Eierforhold: GNR./BNR. EIER 1/920 Hamar kommune 1/5040 Hamar kommune 1/1163 Hamar kommune 1/4713 Hamar kommune 1/3762 Hamar kommune 1/4533 Hamar kommune 1/7464 Hamar vest Invest AS 1/727 Hamar kommune 1/4839 Hamar kommune 1/952 Hamar vest Invest AS

7 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 6 VURDERING AV KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING Vurderinger av planen i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven. Planen hører ikke til kategorien som i henhold til forskrift om konsekvensutredninger alltid skal konsekvensutredes. (Planer som alltid skal konsekvensutredes, jf. forskriftens 2) Planen er medfører en mindre endring av kommuneplanens arealdel I kommuneplanen er boligeiendommen gnr./bnr. 1/952 vist som grønnstruktur. Denne planlegges flyttet innenfor planområdet. Hamar kommune har vurdert dette og konkludert med at dette ikke medfører at planen skal behandles etter forskrift om konsekvensutredninger. (Planer som skal vurderes nærmere, jf. forskriftens 3 bokstav b) Planen vurderes ikke å ha vesentlige virkninger og skal ikke behandles etter forskrift om konsekvensutredninger. PLANPROSESSEN VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG MEDVIRKNING Planarbeidet ble varslet gjennom Hamar arbeiderblad 14. mars 2015 og på Hamar kommunes hjemmesider. Frist for innspill til planarbeidet var 10. april Det er lagt opp til medvirkning gjennom annonsering og kunngjøringer slik loven beskriver. Det skal også vurderes å arrangere et åpent møte i forbindelse med offentlig ettersyn av plandokumentene. Det har vært dialog med Arealplanavdelingen i Hamar kommune gjennom hele planprosessen. Hamar Olympiske Anlegg har bidratt i arbeidet for å bli kjent med logistikken og bruken av arealene rundt Nordlyshallen Hamar OLamfi. MULIGHETSSTUDIE Som grunnlag for reguleringsarbeidet er det gjort en mulighetsstudie for å gjøre vurderinger av hvordan området kan utvikles. Mulighetsstudien er utført etter ønske fra Hamar kommune som grunnlag for vurdering av makeskifte og salg av eiendom, og for å vise mulige konsekvenser av planen i forbindelse med reguleringsarbeidet. Figur 3 Illustrasjoner fra mulighetsstudie

8 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 7 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER OVERORDNEDE PLANER Kommuneplanens arealdel Aktuelle temaer: krav om registrering og analyse for å ivareta områdekvalitet lokalisering av virksomheter lekeplasser og uteoppholdsarealer tilgang på friluftsområder arkitektur, estetikk og byform Figur 4 Utsnitt kommuneplan GJELDENDE REGULERINGSPLANER DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORHAMAR ARENA (PLANID , 2013) Planen for Hamar OL-amfi grenser mot detaljreguleringsplan for Storhamar arena, som ble vedtatt i Adkomst til Hamar OL-amfi fra vest går over dette området, og er sikret i den planen. REGULERINGSPLAN FOR NEDRE DALSLØKKA (PLANID 316, 1990) Figur 5 Reguleringsplaner i webkart Denne planen regulerer i hovedsak boligområdene nord og vest for planområdet for Hamar OL-amfi. Den er i hovedsak avløst av bebyggelsesplan for et område på Nedre Dalsløkka (1991). Denne planen legger i liten grad føringer for planarbeidet. ANDRE PLANER BEBYGGELSESPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ NEDRE DALSLØKKA (1991) Denne planen skulle legge til rette for bygging av Nordlyshallen Hamar OL-amfi til de olympiske leker på Lillehammer i Den nye planen for Hamar OL-amfi vil i hovedsak være en stadfesting av tidligere bebyggelsesplan med endringer knyttet til transformasjon av områdene nord for ishallen.

9 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 8 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR DOBBELTSPOR STREKNINGEN SØRLI BRUMUNDDAL. Planforslaget berører utredningskorridor for nytt dobbeltspor på Dovrebanen gjennom Hamar. På spørsmål om konsekvenser av å starte planarbeid innenfor utredningskorridor svarer Jernbaneverket (brev datert ): Utredningskorridoren som er foreslått i forslaget til planprogram har en stor bredde fordi Jernbaneverket på dette stadiet ønsker å sikre store nok områder for planleggingen av dobbeltspor og anleggsområder i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket. Trasekorridoren som skal vedtas i kommunedelplanen er smalere og vil etter planvedtak være et båndlagt areal mtp videre detaljplanlegging av dobbeltsporet. Utredningskorridoren er ingen båndlegging, men et varsel om at området er gjenstand for trasevurdering og konsekvensutredning som en del av kommunedelplanen. Det er derfor vanskelig å vurdere nå hvilke områder som blir berørt og konsekvensen av å starte planarbeid innenfor utredningskorridoren. Men så lenge det råder usikkerhet om endelig trasévalg må utbygger bære risikoen selv ved å starte opp planarbeidet i første halvdel av Det konkrete området ligger innenfor utredningskorridorens tunnelområde, sannsynligheten er derfor mindre for at området vil bli berørt av framtidig dobbeltspor. De planlagte bygningene innenfor i planen ligger utenfor det som er utredningskorridor for dobbeltspor i dagløsning, men innenfor området som skal utredes for tunnel. STATLIGE PLANRETNINGSLINJER OG FØRINGER Figur 6 Kart som viser skravur med utredningskorridorer for nytt dobbeltspor STATLIGE RETNINGSLINJER FOR SAMORDNET BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - legger føringer for høy arealutnyttelse og bærekraftige løsninger i byer og tettsteder. Retningslinjene er i hovedsak rettet mot regionale planer og kommuneplanlegging. Denne planen vurderes å følge opp hovedintensjonen i de statlige retningslinjene for bolig-, areal- og transportplanlegging. RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV LUFTKVAL ITET I AREALPLANLEGGING (T- 1520) Kommunene kan utarbeide kart som viser luftkvalitet, men dette er ikke gjort for Hamar. Luftforurensningen bør kartfestes i en gul og en rød sone. I følge retningslinjen vil dette i hovedsak de er over årsdøgntrafikk ), eller hvor det er større punktutslipp. For området som omfattes av reguleringsplan for Hamar OL-amfi er har omkringliggende gater følgende trafikktall:

10 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 9 - Knut Alvsons gt Kornsilovegen ca Langsiktig arealplanlegging ut fra rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging vil over tid hvor det er målkonflikt mellom den rikspolitiske retningslinjen og anbefalingene i denne retningslinjen for behandling av luftkvalitet. anbefalingene i denne retningslinjen. Hamar OL-amfi er ikke definert som et sentrumsområde eller kollektivknutepunkt, men ligger sentralt i et triangel av tydelige knutepunkter i bydelen Hamar vest, som i tillegg til Hamar OL-amfi, omfatter Maxi kjøpesenter og Storhamarsenteret. Stedet er godt betjent med bybuss B1 og B2 som har avganger mot sentrum mellom hvert 15. Minutt, og med ennå tettere frekvens om man ser rutene under ett. Bydelen Storhamar er et av Innlandets tettest befolka områder, og med en utvikling bl.a. på Martodden rett sør for planområdet som bidrar til å forsterke befolkningskonsentrasjonen rundt Hamar OL-amfi. Med dagens trafikk gjennom området utgjør ikke luftforurensning et problem jf.trafikktallene som forventes lagt til grunn i retningslinjen. Dersom trafikken likevel skulle øke kontinuerlig vil dette bildet kunne snu i løpet av noen år. Det er likevel en internasjonal, nasjonal og lokal ambisjon om å redusere utslippene bl.a. av klimagasser. Enten dette skjer gjennom teknologiutvikling eller med redusert biltrafikk, eller en kombinasjon av disse vil det kunne redusere en av de viktigste faktorene for lokal luftforurensning. Med utgangspunkt i kunnskapen om området, målsettinger for utviklingen av byen og miljøet forutsettes det at det kan planlegges for etablering av nye boliger langs Knut Alvsons gate. Retningslinjen for behandling av luftkvalitet er veiledende RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING (T-1442/12) Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Det er gjort en egen støyutredning i forbindelse med planarbeidet (vedlegg). Støy omtales også under kapittelet Virkninger og konsekvenser av planforslaget. Retningslinjen for behandling av støy i arealplanleggingen er veiledende.

11 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 10 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Figur 7 Kart Hamar vest

12 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 11 LOKALT MØTESTED OG NASJONALE ARENAER Hamar OL-amfi er en viktig arena for ishockey på nasjonalt nivå og fungerer som møtested for deltagere og publikum for ishockeylaget Storhamar Dragons. Mange barn og unge har et forhold til dette stedet. OL-amfiet brukes også til andre arrangementer, som f.eks. Idrettsgallaen. Sammen med Idrettshall Hamar vest (Storhamar Arena) vil dette stedet styrkes ytterligere som et knutepunkt for idrett og trening, med kamper på nasjonalt nivå som kan trekke til seg flere tusen tilskuere. I Hamar OL-amfi er det 6100 tilskuerplasser, mens det i Idrettshall Hamar vest (Storhamar Arena) planlegges for inntil 1850 tilskuere. Figur 8 Idrettshall Hamar vest, ark. ASH HANDEL OG TJENESTER I nærområdet til Hamar OL-amfi finnes dagligvarebutikk og solstudio, og et gatekjøkken og en barnehage som skal rives. Dagligvarebutikken integreres nå i Idrettshall Hamar vest som er under bygging. GRØNNSTRUKTUR Innenfor planområdet er det idag ikke grønnstruktur som er åpen for allmenheten. Det er noe grønt i tilknytning til eksisterende barnehage og en privat bolig. I kommuneplanen er boligeiendommen vist som grønnstruktur. OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Det er gode bussforbindelser gjennom området som er betjent av bybuss 1 og 2 på henholdsvis Kornsilovegen og Knut Alvsons gate. Disse har en frekvens på 15 minutter hver, men høyere om de ses under ett. OVERSIKTSBILDER

13 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 12

14 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 13 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET HOVEDSTRUKTUR Figur 9 Situasjonsplan

15 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 14 I planforslaget legges det til rette for transformasjon av området rundt Nordlyshallen Hamar OL-amfi, i hovedsak langs Knut Alvsons gate og mot krysset med Kornsilovegen. Dette innebærer riving av eksisterende barnehage og enebolig. 2 større bygninger er planlagt langs Knut Alvsons gate, plassert på linje slik at de definerer gaterommet og med avstand til Nordlyshallen Hamar OL-amfi slik at rommet mellom kan oppleves som luftig. I åpningen som blir mellom de to planlagte bygningene vil eksisterende adkomst fram til Nordlyshallen bli et tydeligere definert rom, som kan fungere som en portal i overgangen fra Kurt Alvsons gate til OL-amfiet. Dette forsterkes ved at publikum føres videre på bro fram til dørene i Nordlyshallen. Det har vært viktig i planarbeidet å planlegge for et godt forhold til Nordlyshallen som er hjemmearena for Storhamar Hockeyteam, og som ble bygget til Olympiske leker på Lillehammer i 1994 som arena for kunstløp og kortbaneskøyter. Med ei åpen sone mellom Nordlyshallen og de nye bygningene og med en arkitektur som i uttrykk ikke forsøker å konkurrere med OL-amfiet skal planforslaget bidra til en oppgradering av omgivelsene som også styrker ishallens plass i bystrukturen. UTEOMRÅDENE Uteområdene med grønnstruktur og forbindelser mellom bygningene og offentlige gang- og sykkelveger skal framstå som bedre og mer brukbare for de myke trafikantene med dette planforslaget. I vest er utearealene fordelt mellom en klart definert parkeringsplass og et gatetun. Gatetunet skal fungere som møteplass og gangsone rundt inngangen til Nordlyshallen og ny bygning ved krysset Kornsilovegen Knut Alvsons gate. Gatetunet skal kunne krysses av kjøretøyer som har behov for å betjene innganger eller for varelevering innenfor området. Det foreslås å ta vare på eksisterende større furuer i områdene regulert som park og gatetun. I området regulert for annen veggrunn teknisk anlegg mellom bygninger og plangrense mot Knut Alvsons gate skal det kunne etableres utvidelse av fortau eller gang- og sykkelveg som kan brukes som møblerings- og inngangssoner for virksomheter og boliger i bygningene. Her kan det settes av plass til sykkelparkering, uteservering mm. Området kan også brukes som et forhagebelte langs bygningene. BYGNINGER Det planlegges for 2 nye bygninger langs Knut Alvsons gate. Bygningen lengst vest planlegges i 4 etasjer, derav 2 etasjer benyttet til videregående skole, arealene på gateplan til treningssenter og en liten butikk eller kiosk, og på toppen kontorlokaler. Dette er foreløpige planer som kan justeres ved videre prosjektering og planlegging. Øst for skolebygget planlegges ny boligblokk på inntil 6 etasjer og med leiligheter. Boligene vil få parkeringskjeller for å dekke eget behov. Innenfor formålet for bolig skal det settes av plass til nærlekeplass, avfallshåndtering og uteoppholdsarealer. Bygningen skal planlegges og prosjekteres etter godkjent plan. LOGISTIKK Planområdet har adkomst for biler fra 2 sider, fra Kornsilovegen og fra Knut Alvsons gate. Disse adkomstene betjener hver av de 2 parkeringsplassene innenfor planområdet. Disse områdene er planlegges med forbindelser langs nordfasaden av Nordlyshallen Hamar OL-amfi, og på sørsiden av bygningen. Disse forbindelsene er ikke til allmenn bruk, men skal sikre at ambulanser

16 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL - amfi 15 og busser kan slippe gjennom uten å måtte snu inne på området. Publikum og besøkende til Nordlyshallen Hamar OL - amfi er sikret trygge veier fram til inngangen fra Knut Alvsons gate og Kornsilovegen. Områdene for gående og syklende reguleres som gatetun, slik at reguleringen ikk e skal være til hinder for å betjene bygningene med kjøretøyer. Det er blant annet tenkt at varelevering til skolebygget kan foregå via gatetunet. Dimensjonering for varelevering tar utgangspunkt i Bransjestandard for varelevering (LUKS dok. 3430, ) Figur 10 Mulig kjøremønster for busser i forbi ndelse med arrangementer i Nordlyshallen Adkomst til parkeringskjeller under boligene foreslås lagt slik at man kan utnytte høydeforskjellen og unngå rampe ned til parkeringskjelleren. Langs adkomstvegen lengst øst i planområdet tillater bestemmelsene for boliger kantp arkering i kom binasjon med avfallshåndtering. Figur 11 Mulig kjøremønster for varelevering til nybygg VI RKNI N G ER OG KON SE K VE N SER AV P L AN F ORSLA G ET FORH OLD TI L B YSTRU KT U RE N De to planlagte bygningene plasseres slik at de definerer gaterommet i Knut Alvson s gate, og slik at rommet rundt Nordlyshallen Hamar OL - amfi fortsatt kan være fritt. Sammen med planlagte adkomster, innganger og interne gangveger bidrar planen til å integrere hele området bedre i bystrukturen enn med dagens situasjon. M OBI LI TET OG TI LGJ E N GE LI GH E T BU SSER Planområdet ligger inntil krysset mellom 2 fylkesveger/hovedveger i Hamar og er betjent med 2 bybussruter, B1 og B2 med avganger med i snitt mellom 10 og 15 minutters mellomrom. Området er ogs å sentralt plasser inntil gang - og sykkelveg som krysser jernban en, og som forbinder Ham ar vest med Martodden og Mjøsa. Figur 12 Bussholdeplasser i området PARKERI N G Hamar OL - amfi er omkranset av ca. 200 p - plasser som skal være allment tilgjengelige og til bruk for alle virksomheter innenfor planområdet. Planlagte boliger skal ha dekket sitt parkering sbehov i egen parkeringskjeller. Ved kamper og større arrangementer vil ikke arealene innenfor planområdet dekke

17 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 16 parkeringsbehovet og man er avhengig av sambruk med andre områder med ledig kapasitet. Idag dekkes dette opp ved at det er mange ledige plasser bl.a. ved Storhamarsenteret og Maxi på de tidene det er behov for parkering i forbindelse med kamper og arrangementer. Med fortetting av arealene i bydelen vil dette kunne redusere den totale parkeringskapasiteten i bydelen. Denne framtidige underdekninge n av parkering løses ikke i denne planen, men dagens kapasitet opprettholdes. Nye bygninger og virksomheter innenfor området vil i hovedsak dra nytte av den ledige kapasiteten på parkeringsplassene rundt Nordlyshallen på hverdager på dagtid. BI L OG BI LBRU K For biltrafikk ligger området inntil hovedvegnettet i Hamar og vil være lett tilgjengelig for byens befolkning og regionen. Dersom det er en målsetting fra myndighetene om å redusere behovet for å kjøre bil er det sannsynlig at dette krever tiltak som prioriterer andre trafikkgrupper foran bil. Dette løses ikke i denne planen. U NI VERSELL U TFORMI N G Tilgjengeligheten til området er god, og med gjennomføring av planene vil det i større grad også bli tilrettelagt for trygge og universelt utformede forbindelser mellom bygningene og fram til offentlig infrastruktur. Opparbeidelse av uteområdene, gangveger og inngangssoner skal utføres i tråd med krav i tekniske forskrifter. Hamar kommune har også en veileder for universell utforming som kan legges til grunn for behandling i byggesaker. GÅ OG SYKLE Fortetting med ulike formål i denne tett befolkede delen av Hamar vil bidra til at flere vil kunne gå eller sykle til området, og flere vil kunne bo så sentralt at de ikke har behov for å kjøre. Innenfor planområdet legges det til rette for nye og bedre gangforbindelser, plass for sykkelparkeringsplasser og god kontakt med offentlig infrastruktur for gående og syklende. LOKALI SERI N G AV VI RK SOM H ETE R Med planlagt skole, treningssenter og butikk, sammen med kontorer vil virksomheten kunne kategoriseres som besøksintensiv og dermed i kategori A. Dette er virksomheter som normalt skal plasseres i sentrum og ved kollektivknutepunkt. Skolen det planlegges for er en privat videregående skole som ønsker nærhet til idrettsarenaer og vil ligge inntil 2 ishaller og 1 håndballhall. Et treningssenter vil kunne suppler e de andre sportsfunksjonene z z. Butikken det planlegges for kan være en storkiosk som skal kunne betjene de mange besøkende til treningsaktiviteter og arrangementer. Sammen med boligene og kontorene i planen vil området ved Hamar OL-amfi bidra til økt aktivitet og flere tilbud i bydelen Hamar vest.

18 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 17 For de som skal bo og bruke området vil man innenfor en aksjonsradius på 1 km finne Storhamar videregående skole, Storhamar skole, barnehager, flere dagligvarebutikker, kjøpesenter og bydelssenter, museer og en rekke arbeidsplasser innen industri, tjenesteyting mm. En av disse er Figur 13 Dekning kvartalslekeplasser i Hamar Norsk Tipping med ca. 380 ansatte. Hamar stasjon er 2,5 km unna. LEKEPLASS/UTEOPPHOLDSAREALER Det stilles ikke krav til uteoppholdsarealer for den planlagte videregående skolen, men det settes av plass til opparbeiding av park og gatetun som er til allmenn bruk i umiddelbar nærhet til skolen. For boligene vil uteoppholdsarealene bli fordelt mellom egen terrasse og uteoppholdsplasser på bakken. Det stilles krav i bestemmelsene til plassering av uteoppholdsplasser på stille side, og det skal legges til rette for felles uteoppholdsplasser skjermet for innsyn. Det skal etableres nærlekeplass i tilknytning til boligene, opparbeidet med lekeapparater og med benker eller andre sitteløsninger. Det er lett tilgang til kvartalslekeplass sør for Dovrebanen, 200 meter unna boligene. I planbestemmelsene sikres et minste uteoppholdsaral på min. 25 m 2 pr. boenhet som kan fordeles slik at minst halvparten må tilfredstilles på bakkeplan. Det stilles krav til et grønt preg og overflater som kan fordrøye vann i perioder med høy nedbørsintensitet. Boligene ligger også inntil parkarealer i sona mellom planlagt ny bebyggelse og Nordlyshallen Hamar OL-amfi som vil kunne fungere i samspill med uterealene rundt boligene.

19 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL - amfi 18 TI LGAN G PÅ F RI LU F TSO M RÅDE R Boligene vil være knyttet til friområdene langs Mjøsa og i Furuberget via gang - og sykkelveg under Dovrebanen og gjennom p arkområde fram til Strandvegen. Kun en trafikkert vei må krysses for å komme til større friluftsområder SOL OG SKYGGE Det er gjort sol - og skygge studier for å se på konsekvensen av planforslaget. Disse er vist under: Figur 14 Sol - og skyggestudie V ÅR OG HØSTJEVN DØGN 12.00: Skyggen dekker deler av gatetunet nærmest OL - amfiet og slår delvis inn på en villa eiendom nord for Knut Alvsons gate.

20 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL - amfi 19 Figur 15 Sol - og skyggestudie VÅR - OG HØSTJEVN DØGN KL Skyggen av OL - amfiet dekker store deler av parken på nordsida. Skyggen av ny boligblokk (6 etasjer) dekker store deler av naboeiendom nord for Knut Alvsons gate. Figur 16 Sol - og skyggestudie MI DTSOMM ER KL Lite påvirkning a v skygge

21 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL - amfi 20 Figur 17 Sol - og skyggestudie MI DTSOMM ER KL De fleste uteoppholdsarealer er i sol OPPSU M M ERI N G LYSFORH OLD Sol - og skyggestudiene viser at det i sommerhalvåret vil være gode solforhold på de fleste uteoppholdsarealene i planområdet og i de nærmeste omgivelsene. Vår og høst vi l kveldssola forsvinne for noen utover kvelden, men det vil i tillegg til nye planlagte bygninger være stor påvirkning av Nordlyshallen og vegetasjon som er på stedet i dag. ARKI TEKTU R OG E STETI KK Forholdet til Hamar OL - amfi som en internasjonal arena knyttet til de olympiske leker, og områdets betydning som møtested i bydelen gjør at det bør legges vekt på høy kvalitet i arkitektur og utemi ljø i dette området. I kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (Vedtatt ) er det lagt en hensynssone rundt Nordlyshallen Hamar OL - amfi. Barnehagen som planlegges revet er også en del av denne hensynssona. I planforslaget for Hamar OL - amfi vil nye bygninger trekkes nærmere Knut Alvsons gate, slik at det åpne rommet som barnehagen i dag er en del av vil oppleve s mer åpent etter realisering av planen. I bestemmelsene til planen er det også lagt inn et punkt som hindr er større endringer a v Nor dlyshallen s form og uttrykk, Her er utdrag om Nordlyshallen fra kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer: Både OL - historien og de spesielle kvalitetene disse anleggene har, gir dem et potensial som mulige fremtidens kulturminner. Det er dermed grun n til å være varsom med endringer av disse anleggene. Det er ikke bestemt form eller uttrykk på bygningene i reguleringsfasen. Mulighetsstudien som er gjort antyder noe som kan være mulig. Det vil også være naturlig å drøfte forholdet til gater, uterom og nabobygninger gjennom byggesaksprosessen. Krav til arkitektur og estetikk skal også være sikret gjennom kommuneplanens bestemmelser.

22 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 21 Figur 18 Eksempel fra mulighetsstudien STØY Støyutredningen (vedlegg) påviser at boligene i planen ligger med nordfasaden i rød støysone. Bolig er definert som et støyfølsomt formål og skal unngås lagt i rød sone. Retningslinjene for behandling av støy i arealplaner åpner for at kommunene gjør unntak i sentrumsområder og rundt kollektivknutepunkt, dersom disse sonene er definert i kommuneplanen. Hamar har ikke definert noen slike soner, men har likevel ambisjoner om å utnytte arealene innenfor byområdet effektivt, av hensyn til jordvern og ambisjonen om å redusere transportbehovet. I retningslinjene for behandling av støy i arealplaner legges det også vekt på at forventningene om høy utnyttelse i sentrumsområder og rundt kollektivknutepunkter skal gå foran dersom forventningene i retningslinjene ikke lar seg kombinere. Hamar kommune har lagt vekt på at området rundt Hamar OL-amfi ligger så sentralt i tettstedet, har så mange sentrale funksjoner og god kollektivdekning at det vil kunne aksepteres at boliger kan bygges i rød sone dersom soverom og uteplasser blir liggende på stille side. Konsekvensen ved å flytte boligblokka vekk fra Knut Alvsons gate kan være positivt i forhold til støy, men vil ha negative konsekvenser for andre områder. En slik tilpasning vil redusere arealene for opphold ute på stille side, redusere åpenheten i rommet rundt Nordlyshallen Hamar OL-amfi og vil redusere bygningens rolle som romdannende element i gaterommet. En slik flytting reduserer også effekten av samspillet med skolebygget ved siden av. I planforslaget er de ulike hensynene vurdert slik at ulempene ved å bygge i rød sone langs Knut Alvsons gate kan kompenseres med fordelene som oppnås. Det skal også sikres at leilighetene som planlegges i hovedsak blir gjennomgående og har kontakt med stille side. Dette skal gjelde minst ett soverom og uteoppholdsplassen.

23 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 22 RI SI KO - OG SÅRBARH ETSAN ALYSE Det er utført risiko- og sårbarhetsanalyse for planen (vedlegg). Her følger oppsummeringen fra denne analysen: NATURRI SIKO - Klimaendringer Ifølge Meterologiskinstitutt forventesnedbørsmengdene å øke med ca. 20% innen Dette krever bl.a. bevissthet om håndtering av overvann og sikring mot skader i forbindelse med langvarig regnvær eller kraftige regnskyll. Det er lagt inn krav i bestemmelsene om som skal sikre at planlagteti ltak ikke medførerskadersom følge av økt nedbør - Radongass Etter reglenei TEK10 skal det nå sikresmot radongassi alle bygninger.dette skal derfor væreivaretattutennærmereundersøkelser SÅRBARE N ATUROMRÅDER OG KULTURMI LJØER - Nyeretids kulturminner NordlyshallenHamarOL-amfi fungertesomarenafor kunstløpog kortbaneskøyter under OL på Lillehammeri 1994.Hallener idag i bruk somishall for ishockey,og brukestil treningsaktiviteterog kamper.pågrunnav hallensrolle underol, og fordi denframstår meden egenartetarkitekturer områdetrundt hallendefinertsomen hensynssone i Hamar kommunedelplan for kulturminnerog kulturmiljøer.gjennombestemmelsene til planen for HamarOL-amfi er arkitekturen,form og uttrykk sikret bevart.plasseringav bygninger medgod avstandtil Nordlyshallener sikret i plankartet. VI RKSOMHETSRI SIKO - Kilder til støybelastning Trafikk på veienenord for planområdeter kilder til støy.forholdettil boligeri rød støysoneer drøfteti planbeskrivelsen. Gjennombestemme lsenesikressoveromog uteplasspå stille side. - Ulykker i forbindelsemedav- og påkjørsler Det stilles krav til opparbeidingav krys og avkjørsleri tråd medhåndbokn100 for veg og gateutforming(statensvegvesen)eller etterkommunensretningslinjer - Ulykker medgåendeog syklende I nnenforplanområdetvil ulykker medgåendeog syklendeværeknyttet til kryssingav parkeringsplasser og andreområderhvor biler har tilgang.det er lagt inn bestemmelse for å sikre tryggegangvegerfra parkeringsplasser til innganger. - Sabotasje - og terrormål Det er vanskeligå vurderehva somkan væreaktuellesabotasje - og terrormål,men dersomdet å lammeinfrastrukturer viktig for de somaksjonerervil Dovrebanenkunne væreet aktueltobjekt.det vil værevanskeligå sikre jernbanenmå slike overlagte aksjoner,ettersomdet gjelderlangestrekninger,og medkonsekvenser somi tillegg kan oppleves somnegativefor omgivelsene.nordlyshallenhamarol-amfi vil ogsåkunne væreet aktueltterrormålknyttet til storearrangemen ter. Det leggesikke inn særskiltekrav

24 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL - amfi 23 for å sikre verken jernbanen eller Nordlyshallen utover det som kan gjøres gjennom daglig drift og sikkerhetsrutiner for de berørte virksomhetene. I N N KO M N E I N N S PI L L Etter varsel om oppstart av planarbeid kom det inn følgende innspill: I N N SPI L L N AB O E R E - post 10.april 2013 Fra Audhild Lillemoen og Per Martin Jøraholmen Viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Hamar OL - amfi datert Vi bor i Knut Alvsons gate 21 som er vis a vis området som tenkes tilrettelagt for boligblokk/undervisningsbygg. Vi har følgende innspill til planarbeidet: Må passe inn i eksisterende villabebyggelse og ikke være vesentlig høyere enn denne. Må ikke være høyblokk da dette vil ha innvirkning fo r våre lys - og solforhold. Øvrig blokkbebyggelse i nærheten er 3 og 4 etasjer E - post 23. april 2015 Gunn Elin Dystvold Håper det blir fastsatt arbeidstid, slik at det ikke bygges døgnet rundt. Ved utbygging av jernbanen, ble arbeidstiden strukket både på morgen og kveld til stor plage for familiens skolebarn. Vi er også plaget med mye støv fra veien ned til parkeringsplassen og med anleggstrafikk må det tas hensyn og veien saltes oftere. Er det under planlegging asfaltering av parkeringa og veien ned i forbindelse med utbygginga? KOM M EN TAR OG OPPFØLG I N G I nnspillene tas til orientering Det planlegges for en større bebyggelse som er med i tråd med skalaen for Hamar OL - amfi og andre større bygninger i området langs nordsida av D ovrebanen. Dette vil føre til et sprang i høydene i overgangen mellom villabebygg elsen og planlagt ny bebyggelse på inntil 6 etasjer Lys - og solforholdene vil påvirke nærmeste naboer, men vil fortsatt være sol på uteplasser til alle naboer på dagtid i som merhalvåret Innspillene tas til orientering. Arbeidstid reguleres ikke gjennom denne planen Om parkeringsplassen skal asfalteres må vurderes opp mot behovet for å bruke dette området til infiltrering og fordrøyning av overvann Denne planen vil ikke medføre krav om endring av dagens pa rkeringsplass OF F E N TLI G E HØRI N G SI N STAN SE R Fylkesmannen i Hedmark, : Vi viser til oversendelse datert med varsel om oppstart av planarbeid for omregulering av område ved Hamar Of - amfi i Hamar kommune. Formålet med planen er å legge ti l rette for undervisningsbygg og boligblokk. Området er i kommuneplanen satt av til OL - amfi og grønnstruktur. Fylkesmannens innspill tas til orientering og emnene skal være ivaretatt i plankart og bestemmelser og omtalt i planbeskrivelsen. Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig -, areal - og transportplanlegging (SPR- BATP 2014) og ber om at transport omtales i planbeskrivelsen og minner om at det skal legges

25 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 24 vekt på å legge til rette for kollektivbruk, sykkel og gange. Videre at det legges opp til effektiv arealbruk i området, samtidig som grønnstruktur i området ivaretas. Støy Område ligger delvis innenfor gul og rød støysone for vegtrafikk, og det forutsettes at det utføres en støyvurdering og at nødvendige avbøtende tiltak legges inn for å sikre tilfredsstillende støyforhold for framtidige boliger, jf. T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Ev. støy fra jernbanen bør også inngå i vurderingen. Luftforurensing Lokal luftforurensning gir negative helseeffekter i befolkningen ved dagens konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Det er kjent at det er lokale luftforurensningsproblem i Hamar. Vi ber om at luftkvaliteten i området vurderes og viser til veileder T Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Lokal overvannshåndtering Meterologisk institutt anslår at nedbøren vil øke med 20 prosent innen Vi anbefaler at det planlegges for lokal overvannshåndtering som kan avlaste ledningsnettet ved å infiltrere de mindre nedbørmengdene, fordrøye større nedbørsmengder, og avlede de store skybruddene i trygge flomveier på overflaten. Vi viser veiledning på temaside om overvann på miljøkommune.no. Barn og unge Fylkesmannen minner om de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (rundskriv T-2/2008 Om barn og planlegging med temaveileder T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven) Vi forutsetter at det settes av tilstrekkelige og egnede arealer for lek og utendørs opphold. Planforslaget bør også legge til rette for å sikre forholdene for gående og syklende innenfor området og forbindelsen til nærmeste skole. Fylkesmannen ber om at dekning av leke- /oppholdsareal for leilighetene/boligene synliggjøres i forbindelse med utlegging av et eventuelt planforslag til offentlig høring. I bestemmelsene bør det stilles krav til opparbeiding av arealene utover tilsåing, herunder krav til lekeapparater og beplantning/skjerming. Det bør videre stilles krav om at arealene er ferdig opparbeidet samtidig med at første boenhet tas i bruk.

26 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 25 Generelt Videre forutsetter vi at bestemmelser og kart utformes i samsvar med gjeldende nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, samt gjeldende utvekslingsformat for SOSI Plan. Vi ber om at ett eksemplar av SOSl-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring, oversendes Statens kartverk Hamar for kontroll. Vi viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fastsatt i Kongelig resolusjon , og forutsetter at forventningene her følges opp i det videre arbeidet med planen. Videre minner vi om at planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder: Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. 5-1 i plan- og bygningsloven. Vurdering av virkninger for naturmangfold jf i naturmangfoldloven Universell utforming av uteareal og bygninger Tilrettelegging for alternative oppvarmingskilder og lav energibruk Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget Sikring av miljømessig forsvarlige løsninger for vannforsyning og avløp Dersom det er behov for mer informasjon om hva som ligger i de nasjonale målene og føringene se eller ta kontakt med saksbehandlere hos Fylkesmannen i Hedmark, jf. liste under. Vi viser ellers til veileder til utarbeiding av reguleringsplaner på under Veiledning til plan og bygningsloven og forskrifter. Fylkesmannen har ut over det ovenstående ingen vesentlige merknader til oppstartsmeldingen, men legger til grunn at vi får anledning til å uttale oss til et eventuelt planforslag når det er utlagt til offentlig ettersyn. Statens vegvesen, : Vi henviser til varsel om oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Hamar OL- Amfi. Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Innspillene tas til orientering. Fylkesveger som var tatt med innenfor planområdet ved varsel om oppstart er tatt ut av planforslaget i samråd med Hamar kommune. Planområdet Omfatter Hamar OL-amfi med områdene mellom

27 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 26 Dovrebanen, Kornsilovegen og Knut Alvsons gate. Planområdet det nå varsles oppstart for omfattes av to gjeldende reguleringsplaner. Formålet med reguleringen er å legge til rette for undervisningsbygg og bolig. Kommentarer til varsel om oppstart Statens vegvesen ser positivt på at tilgrensende veggrunn i fylkesveg 75 og 79 er innlemmet i planområdet. Det er spesielt viktig at videre planarbeider vurdere trafikksituasjonen i krysset mellom Kornsilovegen, fv. 75 og Knut Alvsons gate, fylkesveg 79, planforslaget må også tilrettelegge for gode løsninger for syklende og gående både intern innenfor planområdet og i tilknytning til fylkesvegnettet. Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader knyttet til varsel om oppstart av planarbeider forutsatt at vi gis mulighet til å komme med merknader senere i prosessen. Jernbaneverket, : Jernbaneverket har følgende innspill til planarbeidet. Planområdet ligger inntil Dovrebanen sør og vi vil derfor gjøre oppmerksom på Jernbaneverkets tekniske regelverk vedrørende nærføring og kryssing av jernbane, samt byggegrenser i jernbaneloven 10. Jernbaneverket er opptatt av at sikkerheten rundt våre anlegg blir ivaretatt og ber om at ROS-analysen belyser dette dersom jernbanens anlegg blir berørt direkte eller indirekte. Det bør vurderes om forslag til arealbruk i nærheten av jernbanen, medfører behov for sikring. Jernbaneverket ved InterCity-prosjektet la i desember 2014 ut planprogram for dobbeltspor på strekningen Sørli til Brumunddal. Planprogrammet er grunnlag for utarbeidelse av kommunedelplan for å avklare trasekorridor for dobbeltspor på strekningen. Planområdet ligger innenfor forslaget til utredningskorridor i planprogrammet og det er viktig at hensynet til framtidig dobbeltspor blir ivaretatt i planarbeidet. Hedmark fylkeskommune, Planfaglige forhold Planområde er i kommuneplanen vist delvis som grønnstruktur, og delvis som område for offentlig og privat tjenesteyting. Planforslaget vil i tillegg åpne for boligformål, som også er det tilgrensende formålet omkring planområdet. Fylkesdirektøren gjør oppmerksom på at deler av planområdet ligger Jernbaneverkets innspill tas til orientering. Det er tidligere avklart med Jernbaneverket at utredningskorridorene for nytt dobbeltspor på Dovrebanen ikke hindrer planlegging innenfor samme området før eventuell trasé er vedtatt. Planlagte tiltak innenfor planområdet ligger utenfor utredningskorridorene for dobbeltspor i dagløsning, men innenfor korridoren for utredning av tunnel. Hedmark fylkeskommunes innspill tas til orientering. Temaene som er nevnt er beskrevet i planbeskrivelsen.

28 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 27 innenfor utredningskorridoren for dobbeltsporet jernbane Sørli Brumunddal. Det forutsettes at planarbeidet søker helhetlige løsninger med god arkitektonisk kvalitet, tilpasning til omkringliggende bebyggelse og universell utforming av inne- og uteområder. Det må legges til rette for medvirkning så tidlig som mulig i planprosessen. Det er spesielt viktig å sikre at barn og unges interesser blir ivaretatt på en god måte, jfr. rikspolitiske retningslinjer om barn og unges interesser og rundskriv T-2/08. Kulturvernfaglige forhold Automatisk fredete kulturminner I henhold til våre arkivopplysninger er det ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor det planområdet eller i umiddelbar nærhet. Planområdet er videre allerede i stor grad utbygd eller på annen måte bearbeidet. Det anses derfor som lite sannsynlig at det finnes bevarte automatisk fredete kulturminner som kan bli berørt av tiltak i området. På grunnlag av ovennevnte vurderes det ikke som nødvendig å foreta arkeologisk registrering i saken. Fylkesdirektøren må likevel ta forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, derav kulturminner under markoverflaten. Det må derfor vises til varslingsplikt etter kulturminnelovens 8, andre ledd i planens fellesbestemmelser. Følgende tekst anbefales: Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommunes kulturminneavdeling, jf. lov om kulturminner 8, annet ledd. Det er SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. Om en under utarbeidelse av planen ser at objekter, som antas å ha kulturhistorisk verdi, berøres ved gjennomføring av planen, skal vernestatus for disse avklares. Eventuelle verneverdier kan ivaretas med hensynssone og tilhørende bestemmelser. I planbeskrivelsen skal det fremgå hvordan man har forholdt seg til kulturminner fra nyere tid. Med bakgrunn i opplysninger gitt i varslet har vi ingen ytterligere merknader nå. Vi legger til grunn at Fylkesdirektøren også skal uttale seg til planforslaget når det legges ut til offentlig ettersyn.

29 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 28 ANDRE DOKUMENTER: - Plankart - Reguleringsbestemmelser - Støyutredning - Risiko- og sårbarhetsanalyse - Illustrasjoner mulighetsstudie

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Bestemmelsene er datert: 8.6.2015 Sist revidert/endret: 3.9.2015. Kommunestyrets vedtak Behandling/saknr.: 30.9.2015-83/15

Bestemmelsene er datert: 8.6.2015 Sist revidert/endret: 3.9.2015. Kommunestyrets vedtak Behandling/saknr.: 30.9.2015-83/15 Arealplan Planbestemmelser 074800 Detaljregulering for Hamar OL-amfi PlanID: 074800 Arkivsak: 15/1485-34 j.nr.55698/15 Arkivkode: L12 Bestemmelsene er datert: 8.6.2015 Sist revidert/endret: 3.9.2015 Plankart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen PlanID: 073000 Arkivsak: 13/558 Arkivkode: L12 Bestemmelsene er datert 19.12.2013 revidert 13.5.2014 Plankart er datert: 19.12.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse Endring del av Berg Vestre Planbeskrivelse 16.04.2012 Innledning Vi viser til plan- og bygningslovens 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Reguleringsplanen fremmes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/5680 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKJELLERUD - HANSBAKKEN 9 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: PLAN 2014p013e02 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 FNs barnekonvensjon 1989 Hovedoppslag i Magasinet Dagbladet 21.11.2009 Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 Plansystemet etter plan og bygningsloven (PBL) T-2/08

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 1820 Jernbane 1894 - reguleringsplan 1902 1949 Reguleringsplan 1948 E6 1980 Brumunddal 21.8.1991 o Stedet gud glemte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074201 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse SJEF

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

KORNSILOVEGEN 58, HAMAR - DISPENSASJON FRA DETALJPLAN FOR OPPFØRING AV IDRETTSHALL

KORNSILOVEGEN 58, HAMAR - DISPENSASJON FRA DETALJPLAN FOR OPPFØRING AV IDRETTSHALL Hamar Vest Invest AS Postboks 100 2320 FURNES Vår ref: Arkiv: Gnr./Bnr./Fnr./Snr.: Dato: Geir Haugland Tlf: 62 56 30 10 14/3926(20) L42/ 1/926 25.11.2014 KORNSILOVEGEN 58, HAMAR - DISPENSASJON FRA DETALJPLAN

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM Dato for bestemmelsene, sist revidert: 17.06.15 Dato for plankartet: 17.06.15 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole PlanID: 073200 Arkivsak: 12/6179 Arkivkode: PLN 073200 Bestemmelsene er datert: 12.2.2013 Sist revidert/endret: 14.2.2013

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16 Arkivopplysninger: PlanID: 075200 Saksbehandler: Kari Nilssen Arkivsak: 16/3959 Plankart Datert: 10.3.2016 Sist revidert: Bestemmelser Datert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer