ULLENSAKER KOMMUNE. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 135 / 560 m.fl. JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLENSAKER KOMMUNE. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 135 / 560 m.fl. JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 135 / 560 m.fl. JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Reguleringsbestemmelsene ble vedtatt: Plankartet er datert , vedtatt Reguleringsformål Planområdet er vist på plankartet med grense for reguleringsplan. (RpGrense). Arealbruken er vist på reguleringskartet med formålsgrenser. Det er avsatt areal til følgende formål iht. plan- og bygningslovens 12-5: 1 Bebyggelse og anlegg: B1 Område for privat og offentlig tjenesteyting B2 Område for privat og offentlig tjenesteyting 2 Samferdselsanlegg: FV Offentlig kjøreveg (Ringvegen) V1, V3 Privat kjørevei V2, V4 Offentlig vei / bussoppstilling F1 Fortau, privat F2, F3, F4 Offentlig fortau GS1, GS2, GS3 Gang- og sykkelvei Annen veigrunn grøntareal a_p Parkering 3 Grøntanlegg Grønnstruktur T1, T2 Turveger 2 Hensynssoner Det er avsatt areal til følgende hensynssoner iht. plan- og bygningsloven 12-6: 1. Frisiktsoner 2. Høyspenningsanlegg 3 Rekkefølgebestemmelser 3.1 Offentlige trafikkområder, kjøreveier, gang- og sykkelveier (pbl 12-7, nr. 10) Gang- og sykkelveg langs Ringvegen (Fv ) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor planområdet, skal den regulerte gang- og sykkelvegen GS2 langs Ringvegen (Fv ) innenfor reguleringsplanen opparbeides. Før utbygging av V2 og GS2 med tilhørende tiltak langs Ringvegen iverksettes, skal byggeplan utarbeides i henhold til Statens Vegvesens håndbok for byggeplaner og godkjennes av vegmyndighetene. 1

2 3.2 Utbedring av kryss Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal: krysset Dølivegen X Gardermovegen opparbeides som vist i reguleringsplanen Jessheim vest Romsaas, vedtatt krysset Trondheimsvegen X Ringvegen opparbeides som vist i reguleringsplanen Del av Trondheimsvegen vedtatt Før utbygging av kryssene med tilhørende tiltak iverksettes, skal byggeplan utarbeides i henhold til Statens Vegvesens håndbok for byggeplaner, tilpasses prosjektets vanskelighetsgrad og godkjennes av vegmyndighetene. 4 Krav om dokumentasjon Før det gis rammetillatelse skal det framlegges og godkjennes tilleggsdokumentasjon: Situasjonsplan: - bygningenes tilknytning til veg og inngangsforhold - bygningenes takform og installasjoner - parkering og sykkelparkering - tilrettelegging for avfallssortering - gangveier og oppholdsarealer - avrenning, overflatevann og materialbruk - arkitektonisk og estetisk vurdering, kfr. pkt Utomhusplan: - utarbeides i målestokk 1:200 - eksisterende og framtidig terreng - fordeling mellom harde og myke flater - forstøtningsmurer, utemøblering og belysning - beplantningsplan med vurderinger om framtidigskjøtsel - vegetasjon som skal bevares / fjernes - gjerder - områder for snøopplag / deponering av snø - plassering av renovasjonsløsninger Utomhusplanen skal være godkjent før arbeidene kan igangsettes. Fasadeoppriss som viser tiltaket sett i sammenheng med nærliggende eksisterende og planlagt bebyggelse. Profiler / snitt med eksisterende og nytt terreng. Visualiseringer / fotomontasjer som viser tiltaket sett i sammenheng med nærliggende, eksisterende og planlagt bebyggelse. 5 FELLESBESTEMMELSER 5.1 Estetiske retningslinjer (pbl 12-7, nr. 4) Det skal gjøres en estetisk vurdering av tiltak på tomta, både i forhold til seg selv og i forhold til bebygde og naturgitte omgivelser. Det skal også redegjøres for hvordan tiltaket forholder seg til kommunens estetiske retningslinjer. Ubebygde deler av tomta skal utformes slik at de inviterer til aktiv bruk, og ha klare skiller mellom harde og myke flater. 2

3 Tiltaket skal utformes slik at området framstår som et arkitektonisk helhetlig område. Tiltaket skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Skilt skal underordnes fasadeuttrykket, og reklame er ikke tillatt innenfor planområdet. 5.2 Universell utforming (pbl 12-7 nr. 4) Prinsippene for universell utforming skal ivaretas ved gjennomføring av alle typer tiltak innenfor planområdet, herunder bygninger, uteoppholdsarealer og gang- og sykkelveier. For skoler, idrettsanlegg og andre publikumsbygg skal Veileder for universell utforming i publikumsbygg ( ) legges til grunn for utformingen. 5.3 Støy (pbl 12-7 nr. 3) For utendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), tabell 2, eller senere vedtatte forskrifter / retningslinjer som erstatter disse, gjeldende. For innendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442), kapittel annet ledd punkt 1, eller senere forskrifter / retningslinjer som erstatter disse, gjeldende. Detaljerte støyberegninger samt plan over støybeskyttelsestiltak skal vedlegges søknader om tillatelse. Støyberegning og plan skal være godkjent av Ullensaker kommune og overordnete veimyndigheter før anleggsarbeidene igangsettes. 5.4 Grunnforhold (pbl 12-7 nr. 12) Planlegging og prosjektering skal skje i henhold til sikre data om grunnforhold og i henhold til anbefalinger fra geoteknisk rådgiver. 5.5 Forurensninger i grunnen (pbl 12-7 nr. 12) Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge rapport fra undersøkelser av forurensninger i grunnen og plan for evt. tiltak i forhold til dette. 5.6 Overvann (pbl 12-7 nr. 2) Overvann skal benyttes som ressurs og som positivt landskapselement i planområdet. 5.7 Energi (pbl 12-7 nr. 8) Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme på Jessheim, og ny eller rehabilitert bebyggelse innenfor området, vil få tilknytningsplikt til framtidig fjernvarmeanlegg. All bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på lavest mulig energibruk til oppvarming, kjøling, belysning og andre formål. Oppvarmingsanlegg skal være vannbåren og forberedt for fjernvarme eller annen miljøvennlig energikilde. Dette kravet gjelder også ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse med areal over 500 m 2. 3

4 Sammen med byggesøknad skal det framlegges dokumentasjon som viser utbyggingens effekt- og energibudsjett. Det skal gjøres rede for alternative varmeanlegg. 5.8 Miljøhensyn (pbl 12-7 nr. 3) Nybygg skal radonsikres mot grunnen. Det skal utarbeides miljøplan for bygge- og anleggsfasen ved søknad om igangsettingstillatelse og ved søknad om riving av eksisterende bebyggelse. 5.9 Eksisterende vegetasjon (pbl 12-7 nr. 6) Skogkledd vegetasjonsbelte med trevegetasjon i skråningen mot Ringvegen, skal bevares utenfor byggegrensene. Ved inngrep skal skogvegetasjonen reetableres. I anleggsperioden skal det om nødvendig, iverksettes særskilte sikringstiltak for å hindre skader på vegetasjon. 6 Hensynssoner 6.1 Hensynssoner Frisikt Hensynssoner for frisikt er vist med skravur på plankartet. Mellom frisiktlinje og vegformål skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum. 6.2 Hensynssone Høyspenningsanlegg Hensynssonen er vist på plankartet i 7,5 meters bredde på hver side av senter høyspentlinje. Innenfor hensynssonen er det byggeforbud dvs. at det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller konstruksjoner. 7 Byggeområde for offentlig og privat tjenesteyting 7.1 Byforming (pbl 12-7 nr. 1) Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse. Som hovedregel skal bebyggelsen plasseres i byggegrense mot gate eller plass. Dersom bygning eller deler av denne ønskes gitt en tilbaketrukket plassering skal dette vurderes iht. en helhetlig gate- / byromsammenheng. Ved byggesøknad skal det foreligge en estetisk redegjørelse for tiltaket i forhold til byplan, nabobebyggelse, terreng og vegetasjon. Bebyggelsens dimensjoner skal søkes brutt opp ved hjelp av varierte form- og fasadeuttrykk. Alle tekniske installasjoner skal integreres i arkitekturen. 7.2 Utnyttelse (pbl 12-7 nr. 1) Område B1. Tillatt maksimal tomteutnyttelse er %-BYA = 11%. Maksimalt tillatt gesimshøyde er ct Areal avsatt til parkering, område a_p skal ikke medregnes i utnyttelsesgraden. Område B2. Tillatt maksimal tomteutnyttelse er %-BYA = 30%. De bygninger som på plankartet er markert med signaturen bebyggelse som forutsettes fjernet 4

5 inngår ikke i beregningen av utnyttelse, og denne bebyggelsen skal være fjernet senest 1 år etter at ny bebyggelse er tatt i bruk. Parkeringsplasser på bakken skal medregnes i tomteutnyttelsen. Maksimalt tillatt gesimshøyde er ct Bebyggelsen skal trappes ned mot Ringvegen slik at maksimal gesimshøyde langs Ringvegen er ct Byggegrenser (pbl 12-7 nr. 2) Byggegrense er angitt på plankartet. Byggegrense mot syd er fastlagt til 15 meter fra midten av lokal atkomstvei og parallelt med eiendomsgrense. Byggegrense langs Ringveien er fastlagt til 24,5 meter fra midt av veg og 20 meter fra senter av høgspentledning. For øvrig er byggegrense mot nabotomter med bebyggelse satt til min. 7 meter fra eiendomsgrensen. 7.4 Uteoppholdsareal (pbl 12-7 nr. 4) Minste uteoppholdsareal (MUA). Det skal opparbeides minste uteoppholdsareal (MUA) for skole iht. anbefalinger i Rapport IS 1130 Skolens utearealer fra Sosial- og helsedirektoratet: Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 15 daa + 25 m 2 for hver elev over 300 elever. Veiareal og gangveier samt parkeringsplasser og utendørs driftsarealer skal ikke inngå i arealet. Alt uteoppholdsareal skal ligge i hvit støysone, dvs støynivå fra utendørs støykilder skal være Lden mindre enn 55 db. Uteoppholdsareal skal ikke plasseres nærmere høyspentledning enn 20 meter fra senter av ledningstrasé. Idrettsanlegg for utendørs kroppsøving kan inngå i arealet. Arealene skal ha bymessig og parkmessig utforming og være tilrettelagt for varierte aktiviteter og funksjoner. De skal danne et helhetlig sammenhengende område innenfor planområdet og knyttes til gangvei gjennom området fra Leirvegen til Ringvegen / Gardermovegen, samt turveg T1 og T2. Arealene skal opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan, og skal være ferdig etablert senest 1,5 år etter at nytt skolebygg er tatt i bruk. 7.5 Parkering (pbl 12-7 nr. 7) All parkering skal skje på egen tomt. Parkeringsplasser for biler skal opparbeides iht. følgende norm: 0,3 bilplasser pr. årsverk ved skolen 8 % av bilplassene skal være for bevegelseshemmede, halvparten av disse kan etableres som markparkering. Atkomst til evt p-kjeller / p- hus skal være fra Ringvegen. 5

6 Brukere av idrettshallen skal kunne disponere område avsatt til parkering, felt o_p kombinert med skolens parkeringskapasitet. Parkeringskapasitet på felt o_p skal opparbeides som markparkering og være avstengt i skoletiden, men være tilgjengelig for brukere av idrettshallen etter skoletid fram til kl på hverdager samt i helger. Antall plasser for idrettshallen beregnes etter følgende norm: 0,2 bilplasser pr tilskuer / utøver. Minst 10 parkeringsplasser skal være for bevegelseshemmede. Det skal avsettes minst 150 oppstillingsplasser for motorsykkel og 48 oppstillingsplasser for vanlige sykler pr. 10 årsverk ved skolen. Oppstillingsplasser for motorsykler skal legges i tilknytning til kjøreatkomst. Oppstillingsplasser for vanlige sykler skal legges under tak nær inngangsparti. Oppstillingsplasser for sykler og motorsykler skal være ferdigstilt før ny bebyggelse tas i bruk. 7.6 Interntrafikk (pbl 12-7 nr. 7) Det skal opparbeides en gang- og sykkelvei gjennom området som er tilgjengelig for allmennhetens bruk fra Leirvegen, GS1, til undergang og fotgjengerovergang ved krysset Gardermovegen / Ringvegen, GS3. Gangveien skal knyttes sammen med prioritert gangforbindelse fra Gardermovegen via turvei, T1. Det skal utarbeides en plan for avvikling av interntrafikken i planområdet som ivaretar trafikksikkerheten for barn og unge. Kjørende og gående skal være skilt og kryssing av gangveier og uteoppholdsareal med kjøretøy skal i størst mulig grad unngås. Gående og syklende og bevegelseshemmede skal være prioritert trafikk i perioden skolestart og skoleslutt. Framkommelighet for utrykningskjøretøy skal ivaretas. Om nødvendig skal avbøtende tiltak prosjekteres og planlegges. 8 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 8.1 Samferdselsanlegg (pbl 12-7 nr. 1) Innenfor planen er regulert offentlig kjøreveg, FV private kjøreveier V1 og V3 offentlig vei / bussoppstilling V2 og V4 fortau, privat F1 offentlig fortau F2, F3 og F4 gang- og sykkelveier, GS1, GS2 og GS3 annen veggrunn/grøntareal. Atkomster til ulike eiendommer er vist med pil på plankartet. 6

7 Nye veganlegg og utvidelse av eksisterende veger (inkludert underganger og bruer) skal gis en bytilpasset utforming der estetikk og tilgjengelighet skal vektlegges. Gangveger skal opparbeides med stigningsforhold maksimalt 1:20 der dette er mulig. Det skal opparbeides bussoppstillingsplasser for 8 busser i eget kjørefelt skilt fra Ringveien med trafikkøy / annen veggrunn, område V2. Kjørefeltet skal gi mulighet for forbikjøring for bussene og svingemulighet i begge retninger ved utkjøring i Ringveien. 8.2 Elforsyning (pbl 12-7 nr. 4) Alle nye kabler skal framføres som jordkabler og være skjermet. Bygning for nettstasjon skal gis estetisk god utforming tilsvarende krav til øvrig ny bebyggelse. Nye nettstasjoner skal plasseres og utformes slik at den ikke medfører uønsket stråling. Plassering i uteoppholdsareal skal unngås. Stråling fra nettstasjon og elektriske kabler skal ikke overstige 0,4 mikrotesla. 8.3 Vann og avløp Bebyggelsen på området kan betjenes av det samme ledningsnettet som den eksisterende bebyggelsen på området benytter i dag. Overflatevann/ takvann/ drensvann skal primært søkes behandlet på egen eiendom i samsvar med prinsippet om lokal overvannshåndtering. Det skal fremlegges en plan for utvendig vann og avløpsanlegg for den nye bebyggelsen inklusive tilkoplingen til kommunalt nett og løsninger for behandling av overvann/ takvann/ drensvann. Planen skal også omfatte de eksisterende ledningene innenfor planområdet som søkes opprettholdt og vise de ledninger som eventuelt saneres. Planen skal vise brannvanns-ledninger og brannvannsuttak. VA-planene skal utarbeides av firma som har godkjenning for slike arbeider. Planen skal godkjennes av kommunen før anleggene bygges. Utvendig ledningsnett skal være ferdigstilt og godkjent som driftsklart før det tas i bruk. 8.4 Renovasjon Næringsdrivende er selv ansvarlig for å sørge for håndtering av eget avfall innenfor lovverket (forurensningsloven 32). Det må vises renovasjonsløsninger som er i tråd med kommunens renovasjonsregler. 9 Grønnstruktur 9.1 Kombinert grønnstruktur (pbl 12-7 nr. 1) Gjennom området tillates framført offentlig gangvei fra fotgjengerundergang under Gardermovegen og fotgjengerovergang over Ringveien fram til byggeområde, kfr. pkt

8 Gangveien skal videreføres gjennom byggeområdet fram til Ringveien som en offentlig gangvei. Vegetasjon i området skal bevares. Det er ikke tillatt å etablere uteoppholdsplasser i støysonene i området, med mindre de støyskjermes slik at støynivå ikke overstiger Lden 55 db. 9.2 Turveier (pbl 12-7 nr. 1) 10 Anleggsperioden Planen omfatter to turveier, T1 og T2. Turveiene skal knyttes til gangveisystemet internt i planområdet. Turvei T1 skal ha forbindelse til Gardermovegen via fortau over eiendommen gnr. bnr. 135/ Reduksjon av støybelastning og andre uønskete hendelser i anleggsperioden (pbl 12-7 nr. 3) Før det kan gis igangsettingstillatelse, skal det utarbeides og godkjennes en anleggsplan for henholdsvis bygge- og rivingsprosessene som skal redegjøre for hvordan skjerming, trafikksikkerhet, parkering, forurensning, støv- og støyproblematikk samt håndtering av miljøskadelig avfall planlegges løst under anleggsarbeidene. Det skal utføres risikoanalyse før oppstart av arbeidene. Risikoanalysene skal innarbeides i byggeplassens SHA-plan. 8

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014 Ordfører 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart merket

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014.

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014. Plan-ID: R-284. Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark Reguleringsbestemmelser Plankart datert : 18.11.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Bestemmelser datert : 18.11.2014 Dato

Detaljer

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Planbestemmelser og retningslinjer: Vedtatt av Herredsstyret 08.11.2010 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er bindende jfr.

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

RYGGE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR NY UNGDOMSSKOLE PÅ BREDSAND 1. AVGRENSNING 2. FORMÅL 3. FELLESBESTEMMELSER

RYGGE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR NY UNGDOMSSKOLE PÅ BREDSAND 1. AVGRENSNING 2. FORMÅL 3. FELLESBESTEMMELSER RYGGE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR NY UNGDOMSSKOLE PÅ BREDSAND OFFENTLIG SAKSBEHANDLING: SAKSNR: REVISJONER: Igangsettingsvarsel: 22.03.12 1.gangsbehandlet: xx.xx.xx sak xxx

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 30.08.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 1 HENSIKT 2 FORMÅL.

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 1 HENSIKT 2 FORMÅL. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 Planbestemmelsene er utfyllende i forhold til bestemmelser til områdeplan for Spikkestad sentrum

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

Bestemmelser til områdereguleringsplan for. Bjørnstadveien 50

Bestemmelser til områdereguleringsplan for. Bjørnstadveien 50 Nasjonal planid: 0105 21045 Bestemmelser til områdereguleringsplan for Bjørnstadveien 50 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 13.03.15 Revidert: 1 Innhold 2 FORMÅL MED

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Kongsberg kommune 382R Opprinnelig plan 382R-1 Mindre endring avkjørsel, endring kun planbestemmelser 382R-2 Mindre endring byggehøyder 382R-3 Mindre

Detaljer