Fremskrittspartiet vil jobbe for gratis kollektivkort. til ungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremskrittspartiet vil jobbe for gratis kollektivkort. til ungdom"

Transkript

1 Fylkesordførerkandidat Vibeke Limi: Fremskrittspartiet vil jobbe for gratis kollektivkort til ungdom akershus Fremskrittsparti program

2 ideologi og prinsipper Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er best i stand til å bestemme hva som er best for seg og sine. Vi bygger derfor vår politikk i Akershus på minst mulig formynderi og sentraldirigering. Ethvert menneske er unikt. Fremskrittspartiet ønsker derfor mer individuell frihet og ansvar for enkeltmennesket, fordi man ikke kan finne én fellesskapsløsning som passer alle. utdanning Fremskrittspartiet har bidratt aktivt til at den enkelte eleven settes i fokus ved våre skoler. Akershus har hatt de beste resultatene og det laveste frafallet etter at vi kom til makten for 8 år siden. Det er den enkeltes læringsutbytte som er viktig for oss. Dette innebærer at vi vil opprettholde det frie skolevalget, som bidrar til at den enkelte elev får oppfylt sine behov og sine drømmer. Det er viktig for Fremskrittspartiet at det blir lagt et godt fundament for fremtiden til våre ungdommer. Dette innebærer et godt læringsmiljø og en mobbefri skole, hvor vi setter krav og gir muligheter til alle. At skolen i større grad tilpasses den enkelte elev og gi elevene større innflytelse på skolehverdagen der alle skal oppleve mestring, uavhengig av nivå. Arbeide for å motvirke og ytterligere redusere frafallet fra videregående skole. Videreføre satsingen på skolehelsetjenesten, satse på rådgivere og miljøarbeidere. Videreutvikle lærerevalueringen som nok et virkemiddel for å forbedre undervisningen. At digitale verktøy og læremidler skal være tilgjengelig for alle. Arbeide for valgfritt sidemål. Ha fokus på ro og orden. Alle skal ha rett til arbeidsro på skolen. Ha fungerende ventilasjonsanlegg. Alle elever har rett til et godt inneklima. Legge til rette for skolekantiner med godt utvalg og lave priser. Styrke rådgivningen i ungdomsskolene for å motvirke «feilvalg» på videregående. Ha fortsatt stort fokus på anti-mobbearbeid ved skolene, der det skal være nulltoleranse for mobbing. Det bør jobbes på samordnet bred front, der en «antimobbepakke» har fokus på skoleledelse og kan inkludere rådgivning, helsesøster og miljøarbeider. Det er mobberen som skal bytte skole, ikke offeret. Sørge for tilstrekkelig med parkeringsplasser til elever og lærere ved skolen. Elever som har førerkort og bil må kunne parkere. Opprettholde fritt skolevalg også til skoler i andre fylker. Være positive til private videregående skoler og gi flere muligheten til å gå på privatskole. Støtte opp under ny privat realfagskole på Fornebu. Ha ny «campus-skole» på Fornebuporten i samarbeid med Aker, der forskningsrelaterte fag vil bli trekkplaster. Utvide samarbeidet med privatskolene i Akershus. En målsetting er å likestille utdanningstilbudene gjennom en større økonomisk andel fra AFK som utligner forskjellene. Ha like rettigheter for gjesteelever, der Akershus garanterer for reise og skolegodtgjøring særlig innenfor opplæringsprogram Akershus ikke tilbyr. For barnevernsbarn og elever med spesialundervisning.

3 Sørge for at flinke grunnskoleelever får tilbud om fag på videregående nivå, og at forseringen i fag skal være reell. Videreutvikle «Ungt entreprenørskap». Akershus trenger flere elever som ser verdien av egen bedrift i et internasjonalt konkurransekraftig næringsliv. Endre fellesfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene slik at de oppleves som relevante. Etablere profesjonsutdanninger i håndverksfag i samarbeid med bransjeorganisasjoner hvor det legges hovedvekt på praktisk øvelse slik at frafall i praktiske fag minimeres. Tilrettelegge for flere lærlingplasser i tett samarbeid med næringslivet og kommunene. At de ungdommene som har behov, skal få tilbud i målgruppen OT - Klart jeg kan! Videreføre spesialopplæring for elever med spesielle behov. Legge til rette for utdanningsinstitusjoner på Øvre Romerike. Sikre tilstrekkelig antall elevplasser for å imøtekomme elevenes søkemønster. Prognoser tilsvarer nærmere 5000 nye plasser i Akershus, derfor vil Frp arbeide for: Bærum: Nye Rud vgs. med spesialisering yrkesfag Øvre Romerike: 500 flere plasser på Jessheim og Eidsvoll Follo: To nye skoler Et år på folkehøyskole kan være et godt tilbud til mange unge. Det er allikevel ikke slik at å eie og drive folkehøyskoler er en fylkeskommunal kjernevirksomhet. FrP vil derfor overlate eierskap og drift av de fylkeskommunale folkehøyskolene til private. Videreutvikle temaskolemodellen for å utvikle sterke fagmiljøer og bedre læring. Innføre forsøk med differensiert undervisning basert på alternativ pedagogikk for større mestring på videregående skole. Fortsette å oppgradere og rehabilitere skolebyggene. Sørge for at frivillig sektor får tilgang til skoleanlegg og idrettsanlegg utenom skoletiden. Voksenopplæring: Styrke voksenopplæringstilbudet for de over 25 år med bestått grunnskole eller tilsvarende. Sørge for at de som trenger nye muligheter etter omstilling i arbeidslivet, også de med ekstra behov, får denne muligheten. Arbeide for jevnt økende bevilgninger til studieforbundenes opplæringsarbeid. Arbeide videre for utvidet brukstid i fylkeskommunale lokaler og bygg. Arbeide for at det ved fylkeskommunale nybygg og rehabiliteringer tas hensyn til organisasjonenes behov mht. akustikk, tilgjengelighet og låssystemer, som gjør byggene egnet for utlån til og bruk av studieforbundenes medlemsorganisasjoner. Gå inn for at det i Akershus blir utarbeidet en helhetlig plan for voksenopplæring, der både den formelle voksenopplæringen og studieforbundenes voksenopplæring ses som en totalitet.

4 samferdsel Gjennom et aktivt arbeid for å utbedre vei- og kollektivsystemene i Akershus har Fremskrittspartiet vært viktig for å skape en enklere hverdag for folk flest. For Frp er det sentralt at det bygges ut veier der folk bor på en mest mulig effektiv måte. Frp er i mot bompenger. Ettersom Frp er alene blant de politiske partiene om dette, setter vi derfor alltid fokus på at det skal være effektiv planlegging og gjennomføring av utbygging slik at bilistene blir belastet med minst mulig bompenger. Fremskrittspartiet vil fortsette det gode arbeidet med et systematisk arbeid med kollektivsatsning slik at det også i fremtiden blir et godt samferdselssystem i Akershus. På denne måten skal det legges til rette for at unge og eldre enklest mulig kommer seg fra A til Å. Kollektivinvesteringer: At ungdommens månedskort gjøres gratis mot at studentbevis forevises. Ha flere og bedre kollektivtraseer. Arbeide for bygging av to nye kollektivtunneler for jernbane og T-bane gjennom Oslo. Veiinvesteringer: Øke kapasiteten på veiene for å unngå kø, kork og kaos. Arbeide for en ny fylkesvei mellom Årnes og E16. Ha økt satsing og bedre samordning av infrastruktur på Øvre Romerike. Arbeide for en omkjøringsvei rundt Lørenfallet i Sørum. Arbeide for å få på plass ny Glommakryssing med firefelts RV 22 snarest. Gå inn for broforbindelse over Oslofjorden i stedet for nytt tunnelløp parallelt med Oslofjord-tunnelen. Sørge for forsvarlig vedlikehold av veiene. Gå inn for en oppgradering av fylkesveiene med 1 mrd. i perioden. Sikkerhetstiltak, reasfaltering, midtdeler samt belysning. Gå imot all form for veiprising, som bompenger og rushtidsavgift. Avvikle bompengeringen. At staten tar ansvar for veiutbygging og veivedlikehold i fylket. Kollektivtiltak: At det legges til rette for etablering av flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunkter slik at flere kan reise kollektivt. Ha kameraovervåking og bedre belysning på innfartsparkeringsplassene. Arbeide for en forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn og Lommedalen. Få ferdigstilt Fornebubanen og Ahusbanen. Jobbe for flere bussavganger kveld og natt, slik kommer flere seg trygt hjem. Ha bedre sikkerhetstiltak på bussene. Barnehagebarn må sikres sitteplass. Støtte opp under Intercity-utbyggingen herunder Kongsvingerbanen og Ringeriksbanen og være opptatt av en velfungerende baneløsning gjennom fylket. At staten må forhandle frem en avtale med NSB som gjør at Akershus fylke slipper å tilføre NSB 170 millioner kroner i året, basert på et påstått tap av billettinntekter på lokaltrafikken. Disse pengene kan frigjøres for nedbetaling av bl.a. nye T-bane-løsninger. Bruke konkurranse som virkemiddel i kollektivtrafikken. Konkurranseutsette Akershus kollektivterminaler. Investere ytterligere i kollektivtransporten for å kunne opprettholde og utvikle et

5 godt rutetilbud, også på kvelds- og nattestid. Derfor reduseres subsidieringsgraden for kollektivreisende noe. Styrke tverrgående kollektivforbindelser på Romerike. Prioritere bussenes fremkommelighet i rushtiden. Prioritere satsing på ekspressbusser. Øke bruken av sjøen som kollektivfelt, for eksempel båtruten fra Vollen i Asker. Sykkelinvesteringer og tiltak: Gå inn for en raskere og enklere utbygging av gang- og sykkelveier ved bl.a. private utbyggere, der fylkeskommunen selv står som byggherre. Ha et sammenhengende sykkelveinett. Ha midlertidige sykkelveier med egen markering i veibanen, i påvente av utbygging. Ha egne signalanlegg for sykkel i tettbebyggelse og byer. At sykkelveier først og fremst prioriteres i tilknytning til skoler og knutepunkter. Vurdere ekspressvei for sykkel langs nye hovedtraseer. kultur folkehelse næring Kultur Fremskrittspartiet vil bidra til en ny og mer rettferdig kulturplan, der flere får muligheter innen sitt virkeområde. Frp vil videreføre et nøkternt budsjett, der kultur, kunst og underholdning når et bredest mulig publikum. Ha en gjennomgang av «Den Kulturelle Skolesekken» (DKS), etter gjennomføring av en elevundersøkelse. Både innhold og omfang av DKS bør undergis en nøktern vurdering. At midlene til DKS overføres direkte til kommunene, noe som gir en stor besparelse for fylkeskommunen. Sørge for en ytterligere digitalisering knyttet til e-bøker og digitale medier gjennom fylkesbiblioteket.

6 Gå inn for at Fylkesbiblioteket skal ligge på Kjeller. At Eidsvoll Verk utvikles til et sted med kommersiell profil f.eks. Wergelandsparken - et forundringens sted, basert på Wergelands opplysningsønske. Et slikt konsept vil kunne sørge for store besøkstall til området, Eidsvoll 1814 og Wergelands hus. At Akershus kunstsenter fortsatt skal være et kunstsenter for hele Akershus. I sitt nye kunstsenter bør det settes av visningsplass, et eget «Galleri Akershus» for alle typer kunstnere der de gis mulighet for å leie plass til egen utstilling Jobbe for at Grinimuseet får status som fylkesmuseum. Oscarsborg som visningssted og arena for musikk og konserter, utvikles i samarbeid med kommersielle interesser. Anerkjenne kulturminner som viktig. Mange av disse representerer en viktig kulturarv vi skal verne om. Samtidig mener Frp at mange kulturminner, pålagte hensynssoner, manglende økonomisk støtte til private, unødvendige hindringer og kostnader for utbygger til tider er sterkt overdrevent og et stort problem. Mange av fredningsobjektene råtner på rot, noe som umulig kan gavne samfunnet. Utgravninger må dekkes av det offentlige, der riksantikvaren anser utgraving som nødvendig. Verne skånsomt, slik at grunneierne beholder full råderett over sine eiendommer. Redusere tilskuddet til ikke-lovpålagte oppgaver innen kultur Folkehelse Frp mener at det enkelte menneske har et ansvar for egen helse, men vil arbeide for at fylkeskommunen skal videre-utvikle og støtte gode programmer som fremmer folkehelsen i alle regioner. Hensikten er å få flere i arbeid, og generelt bedre innsikt og forståelse av hva god helse og riktig ernæring bidrar til. Forebygging av livsstilsykdommer og fokus på folkehelse er viktig, men gode møteplasser er også av stor betydning for folkehelsen. Tilrettelegge for idrett og friluftsliv samt videreføre partnerskap som fremmer og klart beviser at arbeidet fører frem. Styrke psykisk helse og deltagelse i lokalsamfunnet ved å legge til rette for etablering av gode møteplasser. Næring Samfunnet er i stadig endring. Bedrifter og konserner er ikke lenger hva de var, forutsetningene for å lykkes er endret og politikeres oppgave bør være å si JA og åpne for mulighetene. Verdiskapningen i vårt område er stor. Vi har de sterkeste forskningsmiljøene og vi har alle forutsetninger for å kunne lykkes bedre, sett med internasjonale øyne. Det er fortsatt en for dårlig forbindelse mellom forskning og entreprenørskap. FrP ønsker en sterkere forbindelse og at flere skal lykkes med sine ideer for å få dem realisert. Det er her vekstpotensialet ligger, fra innovasjon til lønnsom bedrift. Fokus på tidligkapital til gründere er derfor svært viktig. Dette ivaretas gjennom Akershus Teknologifond (ATF), der vi skal tilrettelegge og ikke minst bidra til og synliggjøre at innovasjon og nyskapning blir mer attraktivt for de kapitalsterke. Partnerskap og etablererveiledning er en fylkeskommunal oppgave som vi støtter. FoU-strategi og hjelp med kommersialisering er et annet område. Fremskrittspartiet vil legge til rette for bedre konkurransemuligheter. På Stortinget har Frp en ambi-

7 sjon om å gjøre det som er mulig med skatteutfordringene. Nyetablerte bedrifter er ekstremt sårbare. Statistikken viser at for hver bedrift som lykkes er det mellom 30 og 50 som mislykkes. Mindre byråkrati er derfor overordnet for at flere skal kunne lykkes. Fortsatt være opptatt av innovasjon og gründerbedrifter, tilgjengelig kapital, riktige støtteordninger samt forskning og kompetanse. Fylkeskommunene benytter noen virkemidler som skal bidra til synergier, vekst og resultater. Tilrettelegge for god infrastruktur, som er en forutsetning for å kunne lykkes. Stanse fylkeskommunens innsigelser på nye arealplaner for næringstomter. FrP vil la bedrifter få etablere seg der de selv finner det hensiktsmessig. Ha mindre byråkrati, derav færre skjemaer og mindre rapportering. frivillighet, idrett & friluft Øke den økonomiske støtten til frivillig sektor, særlig til barn og unge. Frivillig sektor gjør en utrolig innsats for innbyggerne i Akershus. Støtte opp under frivillighetssentralene. Gå inn for en bedre tilrettelegging og en generell økning av støtten til idrettsanlegg og til idretten i Akershus, som er et av fylkene som mottar lavest andel over statsbudsjettet. Bidra økonomisk til idrettsanlegg utover spillemidler, for eksempel svømmeanlegget på Rud Idrettspark. Akershus FrP ønsker ikke begrensninger for bruk av marka, slik enkelte naturvernorganisasjoner ønsker. Etablere et nasjonalt kampsportsenter i Akershus. Kampidrettene har ingen nasjonale eller regionale anlegg, verken på Østlandet eller i andre regioner. Kampidrettene har dermed ingen arena å møtes på for å utvikle idrettene, utveksle verdier og erfaring på tvers av klubber og regioner. Akershus fylke, med over innbyggere, har et godt grunnlag for å bli et senter for kampidrettene i Norge og samtidig kunne bidra til å samle kampidrettene under ett tak. Det er også viktig å tilrettelegge for egne treningsarenaer i tilknytning til ordinære idrettshaller, delvis finansiert gjennom tippemiddeltilskuddet Støtte egenorganisert lavterskel-tilbud for gutter og jenter år; eksempelvis skating, dans og Street Dance hip hop show funk, eller motorsport, som et tilbud og sted å treffes for de som ikke er med i tradisjonell lagidrett. Følge opp styringsdokument for friluftsliv med bl.a. økonomisk tilrettelegging og støtte til organisasjonene og ulike arrangementer ØVRIG Gå imot overordnede planer, som f.eks. samordnet plan for areal og transport i Akershus, dersom premissen for slike planer er å overstyre lokaldemokratiet og gi større makt til innsigelsesmyndighetene. Ha stadig fokus på effektivisering og bedre ressursutnyttelse i fylkeskommunen. Avstå fra innsigelser overfor kommunene i arealsaker og kommuneplaner. Effektivisere tannhelsetjenesten, blant annet ved å utvide åpningstidene og derav behandle flere. At Akershus fylkeskommune søker om å bli prøvefylke for dyrepoliti.

8 Klare til dyst for Akershus: Fylkestingskandidatene Ida Ohme Pedersen (f.v), Finn Terje Tønnessen, Lone Kjølsrud, Arne Rune Gjelsvik, Vibeke Limi, Jan Breivik, Liv Gustavsen, Helge Fossum (øverst t.h) og Knut Tønnes Steenersen (nederst t.h) Dette vil Akershus Fremskrittsparti videreføre og jobbe med de neste 4 år: Bedre og tryggere veier Enda bedre kollektivtilbud Mestring for alle elever uansett ståsted Fortsatt ha Norges beste skoler Tryggere skoleveier Bedre folkehelse gjennom idrett og fysisk aktivitet De beste betingelser for frivilligheten Ja-samfunn for vekst og utvikling større tillit til utbyggere Akershus skal være idrettsfylke nr. 1 Nedbygging av byråkrati og avvikling av fylkeskommunen

sosial trygghet og offensive, miljøvennlige løsninger.

sosial trygghet og offensive, miljøvennlige løsninger. 0 1 0 1 Kapittel 1 Venstres visjon for Akershus 1.1 Et liberalt samfunn liv samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Det gode liv

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune. Ny kurs for Akershus Program for Akershus Arbeiderparti 2011 2015 1 En ny retning for Akershus Fellesskap og rettferdighet Alle mennesker er ulike som individer, men alle skal ha like muligheter. Menneskets

Detaljer

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast!

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast! Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019 Programkomiteens første utkast! 1. Akershus Grønt, smart og attraktivt Akershus er i en voldsom vekst og Arbeiderpartiet ønsker å utvikle grønne,

Detaljer

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019 1 Akershus Arbeiderparti 2 Innhold Hei, du fra Akershus!... 4 Våre kandidater... 5 Akershus grønt smart og effektivt... 6 Helse og trivsel folkehelse... 7 Effektiv, punktlig

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Fylkesprogram for Sør-Trøndelag Venstre 2011-2015 www.venstre.no/sortrondelag 1 Fylkesprogram for Sør Trøndelag Venstre 2011-2015 1.Folk først - det sosialliberale

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Sammen for et bedre Hedmark

Sammen for et bedre Hedmark Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 12.-14.12.2011 Sak: 96/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 11/6003 Tittel: Saksprotokoll: ÅRSBUDSJETT 2012 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Behandling: Representanten

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget

årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget INNHOLD AKERSHUS FYLKESKOMMUNES VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL... 3 Oversikt og nøkkeltall...4 Hendelser i 2010...6 Fylkesrådmannens forord...

Detaljer

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Endrings- og tilleggsforslag sendes innen 10. desember 2014 til Mette Kaaby (mette@metrofon.no)

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Oslo SVs program for bystyreperioden 2011-2015

Oslo SVs program for bystyreperioden 2011-2015 Oslo SVs program for bystyreperioden 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 6 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 10 EN GOD OG TRYGG OPPVEKST

Detaljer

SAMMEN FOR HELE HEDMARK. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015

SAMMEN FOR HELE HEDMARK. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 SAMMEN FOR HELE HEDMARK Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Sammen for hele Hedmark 1 Hovedlinjene i vårt forslag 2 Utdanning og kompetanse 4 Samferdsel 8 Næringsliv og innovasjon 12 Kultur 20 Andre

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Mer tillit til ansatte, mindre byråkrati.....................................

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre. 1 2 Versjon: 3.0 16. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no 25 26 Kjære

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019. Fellesskap fungerer

Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019. Fellesskap fungerer Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Fellesskap fungerer Innholdsfortegnelse: s. 3 Innledning s. 4 Oppvekst og kunnskap s. 8 Helse og velferd s. 12 Arbeidsliv s. 14 Bolig s.

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti Program 2015-2019 åpenhet og tillit Stavanger Arbeiderparti 2 INNHOLD Side 5: En framtid for Stavanger Side 6: Åpenhet og demokrati Side 8: Skole og barnehage Side 10: Helse, omsorg og velferd Program

Detaljer

prog o ram 2011-2015

prog o ram 2011-2015 program 2011-2015 Venstre gjør en forskjell i Oppegård! På disse områdene vil du merke at valg av Venstre gjør en forskjell: Naturen Tettsteder Skole Folk Frivilligheten Næringsliv Kultur Idrett Kommunen

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer