Programmeringsmanual Nummersender GSM 4. (Programversjon 4.02)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programmeringsmanual Nummersender GSM 4. (Programversjon 4.02)"

Transkript

1 Programmeringsmanual Nummersender GSM 4 (Programversjon 4.02) NO/

2 A D V A R S E L Av sikkerhetsgrunner bør modulen installeres av kvalifisert personell. For å unngå oppstarts problemer, bør du lese denne manualen nøye før du begynner å bruke utstyret. Gjør aldri hardware endringer på kortet. Fjern aldri front som beskytter elektronikken. PS!! Kobl aldri spenning på enheten uten at den eksterne antennen er tilkoblet. Telefon terminalene på modulen skal kun brukes til analoge ( PSTN ) telefonlinjer. Kobler du til ISDN kan dette skade enheten.

3 1. GSM-4 muligheter Begrensninger Beskrivelse av modulen Virkemåte for GM47 mobil telefon Installasjon Oppsett av modul med alarmsentral og fast telelinje Beskrivelse av utganger og innganger på modulen Utganger Innganger Beskrivelse av metoder for kontroll av status av utganger og forbikobling av innganger Fjernkontroll/styring via DTMF signaler Fjern kontroll/styring via SMS Kontroll/styring av utganger etter aktivering på innganger Manuell kontroll/styring Sending av melding SMS meldinger Stemme melding Programmeringsmodus/servicemodus Programmering av GSM Beskrivelse av service/programmerings funksjoner... 24

4 1. GSM-4 muligheter Simulering av analog telelinje, dette gir deg mulighet for å bruke GSM delen som sekundær oppringskanal. Dette gir deg mulighet for økt sikkerhet. Kobling mot alarmsentraler eller annet utstyr for å sende SMS eller talemelding (SM-2) Svare innkommende eller gjøre utgående anrop via telelinje eller GSM-nettet. Valg av primær linje for utgående linje: GSM eller fast telelinje Valg mellom puls eller tone Fire innganger. Ved brudd på noen av disse kan du få beskjed via SMS eller tale Tre utganger for styring av eksternt utstyr Utgang for indikering av telelinjefeil eller GSM linje feil Mulighet for å kontrollere utganger etter innganger Kontroll av status på modulens utganger og mulighet for utkobling av innganger ved hjelp av SMS eller DTMF signaler. Mulighet å gi tilgang kun til spesifikke telefonnr. Intern sjekk av telelinje og GSM dekning RS interface gir deg mulighet for: Mulighet for fjernprogrammering ved hjelp av DLOAD10 Bruke modulen til fax/modem Etc.

5 Figur 1. Tilkoblings eksempel 2. Begrensninger Siden mobiltelefoner er designet for best mulig tale overføring, kan dette gi problemer ved overføring av alarmprotokoller. Bruk av den simulerte telelinjen ved overføring av modem signaler vil kunne skape problemer. Husk at ved fjernkontroll av enheten må det brukes SMS eller DTMF signaler, noen mobiltelefoner har egen innstilling for bruk av DTMF signaler, ved slikt tilfelle husk å aktivere mulighet for DTMF signaler. Ved bruk av fast telefon vil du alltid ha mulighet for kontroll via DTMF signaler. Eneste begrensning er kvalitet på telelinjen og signal kvaliteten som når modulen.

6 3. Beskrivelse av modulen EKSTERN ANTENNE TILKOBLING GM47 telefon LCD display ESC CHANGE NEXT OK SUMMER SM-2, TILKOBLING AV TALE MODUL RS 232 INTERFACE SM2 OT1 OT2 OT3 OT4 +V IN1 IN2 IN3 IN4 -V +12 GND +12V T-1 R-1 TIP RING PHONE LINE SIM KORT EKSTERN SP.TILFØRSEL TELEFON PLUGGER Figur 2. GSM-4 med tilkoblingsklemmer Modulens terminaler: TIP, RING - Fast analog telelinje, skru terminaler LINE - RJ for fast analog linje T-1, R-1 - Telelinje for eksternt utstyr (f. eks: alarmsentral eller telefon) PHONE - RJ for eksternt utstyr (analog linje) + 12VDC - Spenningsforsyning inngang GND - Jord (0V) + V - Spenningsutgang 12VDC max 300mA - V - Jord (0V) SM2 - Sokkel for SM-2 stemme modul IN1-IN4 - Modulens innganger OT1-OT3 - Modulens utganger (OC) OT4 - Utgang for signal ved feil på telelinje eller GM47

7 Figur 2 viser hvordan terminaler og viktige deler er plassert. For spenningsforsyning av eksternt utstyr skal det brukes +V og V utganger, husk max 300mA. Spenningsforsyningen som er koblet til GSM-4 skal dekke både GSM-4 og eksternt utstyr. Modulen har innebygd LCD display, dette viser status og brukes ved programmering av modulen. LCD displayet`s første linje viser (ved normal drift) følgende informasjon: Status på telefonlinje Status på GM47 telefon Status på signal til GM47, fra antenna 0-4 Status på innganger og utganger Antenne symbolet vil blinke ved kommunikasjon mellom GM47 og GSM base stasjon. I andre linje i LCD displayet vil du se informasjon slik som Phone line loss etc, andre linje vil hele tiden vise nåværende status. P S! Meldingen Phone line loss vises dersom fast analog linje ikke er tilkoblet TIP og RING. F o r å f j e r n e d e n n e m e l d i n g e n, v e l g : S h o w T I. f a i l u r e i h o v e d m e n y e n. Status på innganger og utganger veksler i displayet (2s/2s). Dette er de fire siste karakterene som vises i første linje. Betydning av karakterer : Innganger: INPUT OUTPUT SYMBOL i l b o O Table 1 MEANING normal status aktivert forbikoblet normal status aktiv Normal status, inngang (i) - Status ifølge inngangs type (NO,NC), settes i programmering Aktivert (l) - Inngang aktivert, må være aktiv min. etter tid som er satt som følsomhet for inngang Forbikoblet (b) - Inngang forbikoblet, blir ikke overvåket av modulen Utganger: Normal status, utgang (o) - Utgang er ikke koblet til jord Aktiv (0) - Utgang er koblet til jord

8 Dersom symbol/karakter 0 eller o for utgangs status blinker, vil det si at utgangen har vært aktivert av en monostable circut (for tidsperioden satt i programmeringen). Hjelpetekst som vises på displayet ved sending av SMS: SMS sent - Etter en sms tekst er sent via GM47 SMS received - Etter en SMS med korrekt passord er mottatt Wrong SMS received - Etter en SMS med feil eller uten passord er mottatt.

9 symbol vist ved modem tilkobling Telefon linje status - GSM telefon symbol - innk.anrop til GSM telefon GSM telefon status RS-232 port - - mottar Mottar data Data - Sender data - telefon set symbol - telefon mottaker har tatt røret antenne signal level status på inng./utgan. (se tabell 1) tilkoblings type - modem tilkobling - stemme tilkobling Telefon nummer eller melding Figur 3. LCD display

10 Plassert under displayet er det 4 trykk knapper, disse brukes til programmering og manuell kontroll av modulen (styring av innganger og utganger). T r y k k k n a p p n u m m e r Trykk knapp beskrivelse 1 ESC 2 CHANGE 3 NEXT 4 OK Nummer på trykk knapper i tabel over korresponderer med nummer på innganger og utganger ved manuell kontroll. Ved å samtidig trykke og holde nede ESC og OK i mer enn 1 sek vil restarte modulen. Programversjon og GSM telefon modell vil vises på LCD displayet. Restart av modulen vil ikke endre status på innganger og utganger. Ved fullt tap av spenning til modulen, vil innganger og utganger huske status ved tilførsel av spenning igjen. 4. Virkemåte for GM47 mobil telefon GM47 industriell mobil telefon må ha et SIM-kort (tilsvarende det du har i din mobil). SIM kortet plasseres i egen sokkel nede til venstre på modulen. Dersom det er behov for bruk av PIN kode, programmeres dette inn under GM47 options. For å endre PIN kode eller skrive inn PUK kode må dette gjøres via en vanlig mobil telefon. 5. Installasjon Husk : GSM-4 bør ikke installeres i nærhet av andre elektroniske installasjoner, dette kan medføre fare for at GSM-4 ikke fungerer slik den skal. Ta spesielt hensyn til kabel mellom telefon inn og evt. alarm sentral. P S! Sett aldri på spenning på GM47 uten at den eksterne antennen er tilkoblet.

11 De følgende stegene må følges ved oppstart av GSM-4: Gjør ferdig all kabling, husk antenne. Sett på spenning uten SIM kort i GM47- Set the PIN code vil vises i display. Aktiver programmerings modus, dersom modulen har vært programmert tidligere slett alt via Delete all. Skriv inn PIN kode, dersom det er behov for det. Fra fabrikk er det satt at PIN kode ikke trengs. Trengs det PIN kode, se Beskrivelse av programmering under GM47 options Ta bort spenning Sett inn SIM kort Sett på spenning igjen SIM card 1. slide the card carrier down 2. turn the carrier aside and slide the card into the guides 3. press the carrier to the plate and slide the carrier up to fix it in place Figure 4. Entering the SIM card into its socket PS! Dersom SIM kort ikke aksepterer PIN kode får du melding Bad PIN, og on? ESC =Stop. Modulen venter da 60 sek. for brukers reaksjon, deretter prøver den igjen å sende PIN kode. Husk at etter 3 forsøk må du inn med PUK kode for å aktivisere kortet igjen. Under nedtelling (ved feil PIN kode) kan du trykke OK da vil PIN kode sendes med en gang. Trykker du ESC vil du stoppe nedtellingen, slik at du kan legge inn rett PIN kode. 1. Programmer modulen slik du vil at den skal virke Modulens strømforsyning må ha nok strøm kapasitet. Maks strømtrekk er 0,6A. Dersom spenningsforsyningen er lavere enn 9,8 Volt vil modulen restarte seg selv. Pass derfor på at spenningen aldri kommer under 9.8 volt ved maks strømtrekk.

12 6. Oppsett av modul med alarmsentral og fast telelinje Som figur 1 viser skal modulen kobles i serie på telefonlinjen sammen med evt annet utstyr som bruker samme telefonlinje. Husk å velge hvilken ut linje som vil være den primære, der du kan velge linje. Modulen vil da sjekke tilgjenglighet på primær linjen, dersom denne er ute av drift vil sekundærlinjen bli brukt. Simulering av telefonlinje. Denne modusen vil gi en simulert telespenning ut på T-1 og R-1. Når du tar av røret på apparat tilkoblet T-1 og R-1, vil modulen generere summetone og ta i mot DTMF eller puls toner for å ringe ut via GM47. Når telelinje er borte eller GSM telefon er valgt som primær tilkobling, vil modulen etter å ha mottatt hele telefonnummeret for utgående samtale initiere ringing og gi kontakt via GM47. Dersom telelinjen er aktiv og har blitt valgt som primær, vil signaler fra telefonsett (T-1, R-1) bli direkte overført til TIP, RING. Stemme melding. Når du ringer fra et telefonsett koblet til GSM-4, har du mulighet til å velge tilkoblings vei, via kabel (fast linje eller GSM). Når du løfter røret vil du få linjen som er valgt som primær. Ved å trykke FLASH tasten på telefon vil du få sekundær linjen. Oppsettet velges under FLASH GSM/TL i programmeringen. Siden mobiltelefonen GM47 er integrert i GSM-4 har den sitt eget nummer ( SIM kort nummer ), dette gjør det mulig å ringe inn til dette nummeret. Innkommende samtaler til GM47 mobiltelefon vil bli overført til T-1 og R-1 terminalene, på denne måten kan du svare på innkommende anrop på et telefonsett tilkoblet T-1 og R-1. For å gjøre denne funksjonen aktiv må du velge at enheten skal svare på innkommende anrop. Nummeret på det innkommende anropet vises i LCD displayet på GSM-4. Siden enheten kan svare på innkommende anrop har vi også mulighet til å styre/kontrollere innganger/utganger. Dette kan også gjøres via SMS meldinger.

13 7. Beskrivelse av utganger og innganger på modulen GSM-4 har 3 utganger og 4 innganger. Bruken av utganger vil være å slå de av og på til etter programmerte parametere. Inngangene vil være koblet mot enheter som vil gi endring i status. Overvåking av innganger kan bli forbikoblet. Utganger Utganger, åpen kollektor (OC), er ment for tilkoblet utstyr som skal styres av spenninger. Tilkoblinger av utganger og konfigurering av de er vist figur 6. R - motstand n - modulens utgangs nr. +12V R +U cc R n Figur utgang 5. n=1,2,3,4 OTn GND Figure 6. Det kan tilkobles en last R direkte til en utgang, forutsatt at strømtrekket ikke overstiger 50mA. Utgangene har en av to følgende statuser: 0 utgang er AV: normal status, 1 utgang er PÅ: aktiv status. GSM-4 har 3 utganger, som kan brukes til styring av elektrisk utstyr. Styring av utgangene kan gjøres fra telefon( mobil eller fast), eller manuelt med trykk knappene på GSM-4. Utgangene kan også styres etter aktivitet på inngangene. Fjernstyring må gjøres med DTMF signaler eller SMS meldinger. Styring via DTMF gjøres ved at man ringer opp til GM47 og taster inn passord for kontrollering av utganger. Kontroll via SMS gjøres ved at man sender, til GM47, en SMS som inneholder rett passord. SMS meldingen kan sendes fra mobiltelefon eller PC og internett. Status på utganger kan endres på følgende måte:

14 Bistable switcing (latch): endring av status fra AV til PÅ og mottsatt, Monostable switching (puls): endring av status fra AV til PÅ og mottsatt, endringen vil følge tiden satt i programmeringen, (separat for hver utgang), Forbikobling av alle utganger alle innganger vil bli forbikoblet uavhengig av tidligere status, Tilkobling av alle utganger alle innganger vil bli tilkoblet uavhengig av tidligere status. Kontroll av utganger settes i programmering under: controll of SMS, controll of DTMF. Innganger Inngangene settes til NO eller NC. Type inngang settes i programmering. Inngangene skal kobles til terminal for inngang IN og jord (GND), som vist i figur 7 n inngang n=1,2,3,4 INn NO INn NC GND GND Figure 7. Den første parameteren som settes er følsomhet for inngang (separat for hver inngang). Følsomheten for inngangen er definert som min tid for status endring på inngang. Programmerbar fra 20ms til 1275ms. Tid for tilbakestilling av inngang er neste parameter som skal programmeres for hver inngang. Tid for tilbakestilling er definert som tiden det vil ta fra aktivering av inngangen til inngangen igjen er klar for aktivering fra en ny alarm, inngangen vil med andre ord være forbikoblet under den tiden som blir programmert, ( 4sek eller 4min). Du vil også kunne se at symbolet for inngangen på LCD displayet vil endre seg etter denne tiden. Kontroll av innganger vil bestå av forbikobling og tilkobling av inngangene. Dette kan styres manuelt eller via mobil/telefon. Inngangene kan også automatisk forbikobles etter 1, 3 aktiveringer eller fra aktivering av en annen inngang.

15 Figure 8. Måter for fjern kontroll av innganger og utganger.

16 8. Beskrivelse av metoder for kontroll av status av utganger og forbikobling av innganger Fjernkontroll/styring via DTMF signaler For å kunne fjernkontrollere/styre via DTMF er det nødvendig å programmere: Merk answering calls Sett tid for Time of ringing Programmer inn passordet (4 siffer) for kontroll/styring av status på utgang og evt. for forbikobling av innganger. Passordene programmeres inn under DTMF control. PS! Pass på at samme passord ikke blir brukt flere steder. For å slette et passord, trykk CHANGE og NEXT samtidig. For fjernstyring av status på utganger eller forbikobling/tilkobling av innganger: ring til GM47 fra en telefon med DTMF toner Vent til Time of ringing er utgått, etter dette svarer GM47 med 3 korte pipe toner, dette er klar signal for at modulen er klar for DTMF kontroll/styring. PS! Når du ringer til GM47 vil det, dersom det er tilkoblet, ringe i telefon som er tilkoblet T- 1 og R-1. Dersom det svares på telefonen vil det være umulig å bruke funksjonene for kontroll/styring. tast ditt passord for kontroll/styring. Etter at passordet er i gjenkjent vil respektive handling aktiveres. Eks. dersom passord for DTMF bist. OUT2 blir tastet vil dette endre status for OT2. Lyd indikasjoner for status endring: 3 korte pip: slår AV utgang 4 korte pip: slår PÅ utgang, dette vil også være signal for å slå AV samtlige utganger DTMF off OUT 123, og for å slå PÅ samtlige utganger DTMF on OUT 123 Etter implementering av funksjonen for forbikoble/tilkoble inngang, vil modulen automatisk sjekke status på alle innganger og generere lydsignal for indikering av status på inngangene - kort pip: inngang er tilkoblet - langt pip: inngang er forbikoblet Eks: sekvens: kort, langt, kort, langt vil indikere at inngang 1 og 3 er tilkoblet mens 2 og 4 er forbikoblet 2 lange pip: passord er ukjent Tast neste passord eller legg på. Andre muligheter ved DTMF kontroll/styring er funksjonen sjekking av status av utganger uten å aktivere/deaktivere disse. Ring opp GM47 tast så passord for DTMF check outs. Etter sjekk av passord vil du få lydsignaler for indikering av status på utganger: 1 kort pip: utgang 1 er PÅ 2 korte pip: utgang 2 er PÅ 3 korte pip: utgang 3 er PÅ 4 korte pip og 1 langt pip: alle 3 utganger er AV Eks: etter tasting av korrekt passord vil du høre 1 pip, så etter litt vil du høre 3 pip. Dette indikerer at utgang 1 og 3 er PÅ, mens utgang 2 er AV.

17 PS! Dersom du taster feil passord, trykk * eller # for så å taste passord på nytt. Hvis har tastet passord feil 3 ganger vil modulen legge på Fjern kontroll/styring via SMS Fjern kontroll/styring via SMS er mulig ved samme prinsipp som ved DTMF kontroll/styring. Du må først programmere inn passord for respektive kontroll/styring, dette gjøres under SMS control. Passordet må være unikt. For å slette passord: trykk CHANGE og NEXT samtidig. Dersom denne funksjonen er aktivert vil en SMS, til GM47, med rett passord ( 6 karakterer ) aktivere respektive hendelse. Eks. dersom man sender passord som er lagt inn for SMS mono. OUT3 vil dette endre status på utgang 3. Meldingen som sendes til GM47 kan godt inneholde opptil 32 tegn, men det er viktig at passordet ligger i begynnelsen av meldingen som sendes. Kun ett passord kan bli sendt i hver melding. Dersom det sendes meldinger til GSM-4 som ikke inneholder korrekt passord vil ikke dette ha noen betydning for funksjonaliteten til modulen. Ved å programmere inn nummer for tilbakering SMS acknowl. No. ved kontroll/styring via SMS, vil det etter en handling sendes en SMS til dette nummeret, slik at du kan ha en form for sjekk at ting er utført. Forutsetter at det også er lagt inn SMS centre No.. Meldingen du får tilbake vil ha en av følgende former: - OUT [n] switched PÅ (status: OUT1 =? OUT2 =? OUT3 =?) - OUT [n] switched AV (status: OUT1 =? OUT2 =? OUT3 =?) - OUT [n] monostably switched (status: OUT1 =? OUT2 =? OUT3 =?) - status på innganger: IN1 =?, IN2 =?, IN3 =?, IN4 =?, status på utganger: OUT1 =?, OUT2 =?, OUT3 =? Hvor karakter [n] er byttet ut med utgangens nummer: 1, 2 eller 3. Tegn? vil være byttet ut med indikasjon av status på utganger: 0 = utgang er AV 1 = utgang er PÅ. For innganger vil tegn? være byttet ut med: i = normal status, I = aktiv status, b = forbikoblet. NOTE: The module always acknowledges the stable status, in which the output remains after completing the control (for the monostably switched output the status in which the output will go after the switching time expires). Kontroll/styring av utganger etter aktivering på innganger Aktivering av innganger, utenom telefonmeldinger, kan styre aktivering av en eller flere utganger samtidig. For å initiere en slik kontroll/styring er det nødvendig å programmere relevante funksjoner i meny inputs/outputs, ( se beskrivelse av funksjoner for programmering av modulen ). Kontroll av denne typen kan gi deg:

18 Monostable switching: Endring av status til motsatt for tiden programmert under Time mono. OUT[n] hvor n indikerer utgangens nummer. Bistable switching with delay: endring av status på utgang til motsatt for tid programmert under Time mono. OUT[n] hvor n indikerer utgangens nummer. Bistable switching Endring av status på utgang til motsatt. Manuell kontroll/styring Utganger Ved å trykke,(hold for ca. 1 sek), en av trykk knappene på GSM-4 vil du aktivere utgang som refererer til trykk knapp. ESC vil referere til utgang 1, CHANGE til utgang 2 og NEXT til utgang 3. Ved å trykke en gang til vil du deaktivere utgang. Utgangens status vises på LCD på GSM-4. Eks.: 1. ESC - kontroll OT1; forbikoble IN1 2. CHANGE - kontroll OT2; forbikoble IN2 3. NEXT - kontroll OT3; forbikoble IN3 4. OK - Slår AV alle utganger; forbikoble IN4 Innganger Ved å trykke 3 ganger på ESC vil du forbikoble inngang 1, 3 ganger på CHANGE vil forbikoble inngang 2, 3 ganger på NEXT vil forbikoble inngang 3 og 3 ganger på OK vil forbikoble inngang 4. 3 nye tastetrykk vil tilkoble respektive inngang igjen. LCD på GSM-4 vil vise status når du forbikobler/tilkobler inngang. Ved forbikobling vil LCD vise Inp. N bypassed hvor N referer til inngangs nr. Ved tilkobling vil LCD vise Inp. N unbypassed hvor N referer til inngangs nr.

19 9. Sending av melding Denne funksjonen er relatert til modulens innganger, meldinger kan bli sendt ved aktivering eller tilbakestilling av innganger, forutsatt at disse ikke er forbikoblet. Aktivering og tilbakestilling av utgang 4 vil også gi mulighet for sending av meldinger slik som ved innganger. Det kan sendes meldinger til max. 4 telefonnummer. Meldingene kan bestå av SMS eller lyd informasjon. For talemelding, forutsetter tilkobling av SM-2, kan det ringes til et nummer to ganger. SMS meldinger SMS meldingen som skal sendes kan inneholde standard tekst, eller du kan skrive inn din spesifikke tekst. Meldingen skrives da inn ved hjelp av trykk knappene eller via software. Via trykk knapper skriver du inn meldingen under MESSAGING. For å endre standard tekster må du gjøre følgende prosedyre: gå inn i programmerings meny gå til meny MESSAGING. velg funksjon hvor du skal skrive inn tekst. du får opp gjeldende tekst. Ved bruk av NEXT og CHANGE kan du skrive inn din tekst. kvitter teksten du har lagt inn ved å taste OK. Fortsett med å skrive inn neste tekst eller gå ut av menyen. Dersom du vil skrive inn tekst via en annen mobiltelefon, må du gjøre følgende: etter du har hentet frem funksjonen hvor du skal skrive inn teksten, trykk NEXT og CHANGE samtidig for noen sek. dersom teksten du fikk opp er standard, vil du få opp Read-out from SMS i LCD. Etter dette vil GSM-4 vente ca 110 sek på en SMS med innehold som skal legges inn. Send så SMS til GM47 fra en annen mobiltelefon. Meldingen som skal legges inn må være bygd opp på følgende sett: (*tekst som skal legges inn*) PS! Max lengde for tekst melding er 32 karakterer, inkl mellomrom. Det er svært viktig at du trykker NEXT og CHANGE samtidig, ved innlasting fra en SMS Standard oppsett for SMS som skal sendes er: Violation of input n Restoration of input n for innganger; n = 1,2,3,4 Failure of telephone line Restoration of telephone line for utgang OT4

20 Stemme melding Dersom SM-2 med lagret stemme melding er tilkoblet modulen, kan denne meldingen sendes ved aktivering av en inngang, tilbakestilling av en inngang eller aktivering/tilbakestilling av utgang 4. Når denne meldingen sendes vil korresponderende informasjon vises i display på GSM-4. Siden SM-2 kun kan sende en melding kan du aktivere lydinformasjon for indikering av grunn til oppring. Ved tilkobling, vil modulen generere følgende etter type hendelse: 1 kort pip = aktivering av inngang 1 2 korte pip = aktivering av inngang 2 3 korte pip = aktivering av inngang 3 4 korte pip = aktivering av inngang 4 2 korte og 1 langt pip = aktivering av utgang 4 1 langt og 1 kort pip = tilbakestilling av inngang 1 1 langt og 2 korte pip = tilbakestilling av inngang 2 1 langt og 3 korte pip = tilbakestilling av inngang 3 1 langt og 4 korte pip = tilbakestilling av inngang 4 1 langt, 1 kort og 1 langt pip = tilbakestilling av utgang 4 For å gjøre sending av meldinger tilgjengelig, følg prosedyren under: Etter power up av GSM-4 og tilkobling av givere på innganger, må modulen programmeres på følgende måte programmer minst 1 telefonnr. som kan ta imot meldingen Tel. 1 for mess Avgjør om utgang 4, eller innganger skal aktivere meldinger etter tilbakestilling eller ved aktivering. Sett også opp hvilke telefonnr. som skal brukes ved hvilke hendelser og meldingsformat (stemme (voice) eller SMS (SMS)). Ved bruk av stemme melding, og flere innganger kan aktivere denne, programmer da inn Mess. Sounds. Dette for at du skal kunne separere innganger All functions for programming the passwords which control the status of outputs and the bypass of inputs are described in section Description of functions for programming the module.

21 10. Programmeringsmodus/servicemodus For å komme inn i programmeringsmodus, tast og hold inne samtidig CHANGE og NEXT for ca. 1 sek. Ved bruk av trykk knapper på GSM-4 kan du bla i menyer, velge funksjoner og sette parametere. Tilgang til Programmerings modus kan beskyttes av passord. Dette gjøres ved å legge inn en kode ( passord ) under Service code, denne deaktiveres igjen ved at du sletter koden. Dersom du skal slette passordet, hold inne CHANGE og NEXT. Dersom det tastes feil Service code vil du få spørsmål om du vil slette prom (programmering), Delete all (123=yes), ved inntasting av 123 vil all data slettes. Du vil nå få tilgang til GSM-4 men all programmering må gjøres på nytt. Vil du tilbake uten å slette programmering, tast ESC Oversikt over taster på GSM-4: - ESC Hopp til End of Service i meny. Ett steg tilbake i undermenyer. Ut av funksjoner uten å lagre, - CHANGE Tilbake til forrige funksjon i menyer eller endring av valgt element i funksjoner. Eks endre fra. til Y - NEXT Hopp til neste funksjon eller neste plass - OK Velg funksjon. Ut av funksjon med lagring av endringer. Modulen fungerer likt under Service mode som under normal drift, status vil ikke vises. Siden du er inne i service vil service tekster vises. Mulighet for manuell styring av utganger og innganger er ikke mulig i service. Dersom det ikke er tastet på noen tast iløpet av ca. 1 min i service meny, vil modulen automatisk hoppe ut av service. Hoved menyen vil se slik ut, de med under menyer er uthevet: End of service Service code T line loss time GSM loss time Time of ringing Show T l.failure Show dial.num. Signal testing Answering calls GSM for STAM-1 Any numbers OT4 - GSM only GSM main line FLASH GSM/TL

22 Outgoing no 1 Outgoing no 2 Outgoing no 3 Outgoing no 4 Perm. prefix 1 Perm. prefix 2 Perm. prefix 3 Perm. prefix 4 Prefix to erase Prefix to add Allowed numbers Messaging SMS control DTMF control Inputs/Outputs GM-47 options Erase settings Undermeny for programmering av tillatte telefon nummer: Allowed numbers: Tel. No. 1 begin Tel. No. 2 begin Tel. No. 3 begin... Tel. No. 31 begin Tel. No. 32 begin Undermeny for programmering av data og meldinger: Messaging: Tel.1 for mess. Tel.2 for mess. Tel.3 for mess. Tel.4 for mess. + for tel. 1 + for tel. 2 + for tel. 3 + for tel. 4 Mess.x2 for t.1 Mess.x2 for t.2 Mess.x2 for t.3 Mess.x2 for t.4 SMS violat.in.1 SMS violat.in.2 SMS violat.in.3 SMS violat.in.4 SMS fail. line SMS restor.in.1 SMS restor.in.2 SMS restor.in.3 SMS restor.in.4 SMS restor.line

23 In.1 -> Tel. In.2 -> Tel. In.3 -> Tel. In.4 -> Tel. L.F. -> Tel. Rest.1 -> Tel. Rest.2 -> Tel. Rest.3 -> Tel. Rest.4 -> Tel. Rest.L -> Tel. No spaces Mess. priority Mess. sounds Undermeny for programmering av kontroll/styring via SMS: SMS control: SMS bypass In.1 SMS bypass In.2 SMS bypass In.3 SMS bypass In.4 SMS bypass all SMS unbyps.in.1 SMS unbyps.in.2 SMS unbyps.in.3 SMS unbyps.in.4 SMS unbyps.all SMS bist. OUT1 SMS bist. OUT2 SMS bist. OUT3 SMS mono. OUT1 SMS mono. OUT2 SMS mono. OUT3 SMS off OUT123 SMS on OUT123 SMS check I/O SMS mod. format SMS service SMS user Undermeny for programmering av kontroll/styring via DTMF: DTMF control: DTMF bypass In1 DTMF bypass In2 DTMF bypass In3 DTMF bypass In4 DTMF bypass all DTMF unbyps.in1 DTMF unbyps.in2

24 DTMF unbyps.in3 DTMF unbyps.in4 DTMF unbyps.all DTMF check inps DTMF bist. OUT1 DTMF bist. OUT2 DTMF bist. OUT3 DTMF mono. OUT1 DTMF mono. OUT2 DTMF mono. OUT3 DTMF off OUT123 DTMF on OUT123 DTMF check outs. Undermeny for programmering av parametere og type innganger og utganger: Inputs/Outputs: Input 1 type Input 2 type Input 3 type Input 4 type Input 1 sensit. Input 2 sensit. Input 3 sensit. Input 4 sensit. Input 1 restore Input 2 restore Input 3 restore Input 4 restore Inp.1 bypass #1 Inp.2 bypass #1 Inp.3 bypass #1 Inp.4 bypass #1 Inp.1 bypass #3 Inp.2 bypass #3 Inp.3 bypass #3 Inp.4 bypass #3 Bypassing input Time mono. OUT1 Time mono. OUT2 Time mono. OUT3 In.1 -> Outputs In.2 -> Outputs In.3 -> Outputs In.4 -> Outputs

25 Undermeny for programmering av data for GM47 telefon: GM-47 options: SIM needs PIN PIN code PAGER tel. No. CA-64 tel. No. SMS centre No. SMS acknowl. No. Prefix for SMS LCD backlight Fax/Modem Modem format DWNL code RS baud rate 11. Programmering av GSM-4 Valg ved programmering. Etter du har valgt en meny, ved å trykke OK. Vil du f.eks kunne velge Show TL failure, her vil du velge om tele feil skal vises eller ikke. Vil du ha indikasjon på tele feil, passer du på at det vises en Y i displayet, viss ikke taster du CHANGE. Gjenta trykk på CHANGE, å du vil se at du fjerner telelinje indikasjon. Etter du har gjort ditt valg taster du OK, du lagrer da valget ditt. Skrive inn numerisk eller alfanumerisk data. Skal du skrive inn tekst eller siffer bruker du CHANGE tasten. Etter valgt siffer eller bokstav taster du NEXT for å hoppe ett steg til høyre. Når du er ferdig med tekst/siffer kombinasjon taster du OK for å lagre. Siffer: osv. Bokstaver: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ,. + - ς / : ; = A B C D osv. Beskrivelse av service/programmerings funksjoner End of service Ferdig I service/programmerings modus og hopper til normal drift. Service code Legg her inn passord/service kode, slik at uvedkommende ikke får tillgang. Tel. line loss time angi hvor lang tid det skal gå før linjefeil skal angis dersom fastlinje blir borte. Tid angis fra min, gjelder når det ikke er linjestrøm eller linjespenning på (TIP, RING). Etter utløpt tid vil status på OT4 endre. OT4 kan programmeres for å gjelde for GSM, se OT4 only GSM. Tiden som settes her vil ikke ha effekt tid det vil ta for GSM-4 å detektere linjefeil på fastlinje, for så å bruke GM47. Tiden det tar å detektere

26 fastlinje feil vil være ca. 16 sek. Du setter kun tid det skal ta før det skal indikeres feil på telelinje. GSM loss time Setter her tid det skal ta før feil på GSM skal indikeres på OT4, tid settes fra 1 99 min. Du vil få indikasjon når: GM47 er frakoblet modulen, dersom det ikke er SIM kort i GM47, feil PIN blir angitt, det ikke er antenne signal (fra 0 til 4) eller GM47 er ødelagt. Time of ringing Denne parameteren må det tas hensyn til dersom det er valgt at GM47 skal svare på innkommende samtaler ( Answering calls ). Angi her antall sekunder det skal ta før GM47 svarer på innkommende anrop, fra sek. Dersom du har en telefon tilkoblet T-1 og R-1 kan du iløpet av denne tiden svare med telefonapparatet, dette vil da ikke gi deg tilgang til kontroll/styring via DTMF. Skal du ha GM47 til å svare for å kontrollere/styre utganger må du passe på at ikke mobilsvar slår inn før tiden angitt her utgår. Show T l.failure Her velger du om telelinje feil skal vises i LCD, gjelder dersom du har tilkoblet fast analog linje. Show dial. num. Her velger du om telefon nummer som blir ringt via modulen skal vies i LCD. Signal testing Her velger du om det skal sjekkes for rett summetone på telefonlinjen, etter røret er løftet av. Dersom modulen ikke finner noen fast summetone vil den etter ca. 2 sek automatisk bruke GM47 for å prøve å ringe ut via denne. Answering calls Denne opsjonen avgjør om GM47 skal svare på innkommende samtaler til GM47. Ved oppring til GM47, dersom denne opsjonen er satt, vil modulen generere ring toner til T-1 og R-1. Ved å løfte røret tilkoblet T-1 og R-1 vil du kunne kommunisere med det/de som ringer til GM47. Dersom ingen tar røret, under tiden satt i Time of ringing, vil modulen legge på eller svare for å gi tilgang til kontroll/styring via DTMF toner. Forutsatt det er lagt inn mulighet for kontroll/styring via DTMF. GSM for STAM-1 Denne opsjonen skal kun aktiveres ved bruk av STAM-1 mot GSM-4. Any numbers Dersom du setter denne opsjonen vil du kunne ringe ut på T-1 og R-1 via GSM-4 modulen til hvilket som helst telefon nummer (husk outgoing line numbers, permanent prefixes, prefixes to be added og prefixes to be erased). Dersom denne opsjonen ikke er satt, vil det via GM47, kun være mulig å ringe telefon nummer som har de første sifferne eller hele nummerer angitt under Tel. No 1 begin. Tel. No. 32 begin.. OT4 - GSM only Når denne opsjonen er satt vil OT4 kun reagere når det er feil på GSM telefonen. Når denne opsjonen ikke er satt vil OT4 reagere ved feil på GSM telefonen og feil på fast analog linjen tilkoblet TIP,RING. GSM main line Når denne opsjonen er satt vil GM47 bli valgt som primær linje for opppring (initiert fra T-1, R-1 terminalene). Dersom opsjonen ikke er satt vil fast analog linje bli valgt som primær linje. FLASH GSM/TL Denne opsjonen aktiverer muligheten for manuelt valg av linje for utgående oppring (fast analog linje / GM47 ), når du har en telefon tilkoblet T-1, R-1 terminalene. Hvilken linje som er primær velges under GSM main line. Dersom kun en av linjene er tilgjengelige, vil modulen automatisk uten mulighet for switching. ALLOWED NUMBERS: Her legges inn de nummerne som modulen tillater.

27 NOTE: Listen over telefonnummer 1 32 og opsjonen Any number vil ikke ha noen innvirkning for sending av SMS meldinger. MESSAGING: Undermeny for programmering av data og funksjoner for meldinger. Tel. 1 4 for mess. programmering av telefonnummer for meldinger om aktiveringer og tilbakestillinger av innganger eller aktivering/deaktivering av OT4. Telefonnummer programmert i denne funksjonen må inneholde prefix foran telefonnummer, eks: må legges inn som for tel Denne funksjonen, som kun refererer til tale meldinger, aktiverer / deaktiverer opsjonen for å legge til + før telefonnummeret. Mess. x2 for T. 1 4 Ved å sette denne opsjonen for et telefonnummer vil resultere i at nummeret blir ringt opp to ganger for å gjenta talemeldingen. SMS violat. In.1 4 programmer her inneholdet til meldingene (SMS) som skal bli sent til mobiltelefon ved aktivering av en gitt inngang. Du kan velge standard tekst eller skrive inn en selv, maks 32 tegn. SMS fail. line skriv inn tekst som skal sendes (SMS) til en mobiltelefon ved feil på telefonlinje (aktivering av OT4). SMS restor. In. 1 > 4 skriv inn tekst som skal sendes (SMS) til en mobiltelefon når en inngang blir tilbakestilt (normal drift). SMS restor. line skriv inn tekst som skal sendes (SMS) til en moobiltelefon etter tilbakestilling av OT4 ( telefonlinje er operativ igjen). In > Tel. og F. L. -> Tel. Her programmerer du inn opsjoner for meldinger. Du velger hvilke telefonnummer som skal motta meldinger etter aktivering av innganger eller feil på telefonlinje. Velg også type melding som skal sendes (SMS/VOICE). Du velger opsjon av/på ved tast CHANGE. Ved flere taste trykk vil indikasjonen for type melding endres: s SMS melding v Lyd/stemme melding. (blankt display) indikerer at et gitt nummer er utelatt ved aktivering av en gitt inngang. Rest > Tel. og Rest. L -> Tel Her programmerer du hvilke telefonnummere som skal ha melding ved tilbakestilling av en inngang, eller normal tilstand på telefon linje. Porgrammeres på samme måte som ved aktivering av innganger. No spaces Med denne funksjonen valgt vil ikke modulen sende opphold etter siste karakter i meldingen (SMS) Mess. priority: Ved å sette denne opsjonen vil du gi sending av meldinger 1. prioritet. Eks. Du snakker I telefon tilkoblet T-1,R-1 når en av inngangene blir active, din samtale blir da lagt ned for at modulen skal ringe ut sin melding. Dersom du ikke setter denne opsjonen, vil meldingen bli sent etter at du legger på. Mess. sounds: Setter du denne opsjonen for tale meldigner vil modulen generere lydsignaler for å gi deg beskjed om hvilke(n) inngang(er) som er gått aktiv.(se: MESSAGING ).

28 SMS CONTROL: I disse undermenyene programmerer du inn passord for styring/kontroll via SMS (6 alphanumeric karakterer) SMS bypass In. 1 4: Her legger du inn passord for å forbikoble innganger (individuelt). SMS bypass all: Her legger du inn passord for å forbikoble alle innganger samtidig. SMS unbyps. In 1 4: Her legger du inn passord for å innkoble innganger (individuelt). SMS unbypass all: Her legger du inn passord for å innkoble alle innganger samtidig. SMS bist. OUT 1 3: Her setter du passord for endring av status på valgt utgang (bistable switch). SMS mono. OUT 1 3: Her setter du passord for endring av status på valgt utgang (monostable switch). SMS off OUT 123: Her sett du passord for å slå av alle utganger samtidig. SMS on OUT 123: Her setter du passord for å slå på alle utganger samtidig. SMS check I/O: Her setter du passord for å gi modulen mulighet til å gi tilbakemelding om status på innganger og utganger. Når modulen mottar dette passordet vil den sende en tekst melding, hvor den presenterer status på utganger og forbikoblede innganger. Meldingen vil gå til nummer som er skrevet inn i SMS acknowl. No. SMS mod. format Denne funksjonen gir deg mulighet til endre formatet til modem ved å sende et passord. Formatet vil endres etter hvilken kode du sender, passord=format kode, som SMS. Du skal her sende 2 sifret kode, se tabell under beskrivelse av Modem format. DTMF CONTROL: I disse undermenyene programmerer du inn passord for styring/kontroll via DTMF (4 siffer). DTMF bypass In. 1 4: Her legger du inn passord for forbikobling av innganger,individuelt. DTMF bypass all: Her legger du inn passord for forbikobling av alle innganger samtidig. DTMF unbyps. In. 1 4: Her legger du inn passord for innkobling innganger individuelt. DTMF unbypas. all: Her legger du inn passord for innkobling av alle innganger samtidig. DTMF check inps: Her legger du inn passord for sjekk av status på innganger (forbikoblet/innkoblet). Indikasjonen du får er beskrevet under Beskrivelse av utganger og innganger. Etter hver kommando for forbikobling/innkobling, vil modulen automatisk utføre denne funksjonen. DTMF bist. OUT 1 3: Her legger du inn passord for endring av status på utgang (individuelt) til mottsatt (bistable switch). DTMF mono OUT 1 3: Her legger du inn passord for endring av status på utgang (individuelt) til mottsatt (monostable switch). DTMF off OUT 123: Her legger du inn passord for å slå av alle utganger samtidig.

29 DTMF on OUT 123: Her legger du inn passord for å slå på alle utganger samtidig. DTMF check outs: Her legger du inn passord som gir modulen lov til å sjekke status på alle utgangene. Måten det skal signaleres på er beskrevet under Kontroll/styring fra telefon med DTMF toner. INPUTS/OUTPUTS: Under disse under menyene programmerer du parametere for funksjonene til innganger og utganger. Input 1 4 type: Her programmerer du type normal tilstand inngang skal ha, (1.NO; 2.NC). Valg gjøres ved tast CHANGE. Input 1 4 sensit.: Her programmerer du følsomheten for hver enkelt inngang, dvs hvor lang tid inngang må være aktiv for at modulen skal reagere. Tidene ( i msek) er følgende: 20, 40, 60, 80, 100, 130, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, Input 1 4 restore: Her setter du tiden fra en aktivering på inngang til inngangen igjen er klar for ny aktivering. Valgene er 4sek eller 4min. Status på inngang vil vises som aktiv (som l i LCD på modulen) til tiden satt her utgår. Inp. 1 4 bypass # 1: Her kan du velge om inngang som aktiveres skal forbikobles etter 1 aktivering. Inp. 1 4 bypass # 3: : Her kan du velge om inngang som aktiveres skal forbikobles etter 3 aktiveringer, forutsatt at inngang ikke er satt til forbikobling etter 1 aktivering. Bypassing input: Her kan du velge en inngang som skal overstyre de andre inngangene, dvs aktivering av en inngang forbikobler de andre inngangene. Inngangene vil være forbikoblet så lenge referanse inngang er aktivert. Funksjonen blir deaktivert dersom du i programmering velger opsjonen No number. Time mono. OUT 1 3: Her legger du inn tiden en inngang skal være aktiv (1-99 seconds). Dette må legges inn dersom du vil styre innganger monostably or bistably med forsinkelser. In > Outputs: Her programmerer du hvordan du vil at utgangene skal aktiveres i forhold til innganger. En eller to karakterer kan vises I displayet for hver utgang: b - bistable switching for utgang m - monostable switching for utgang bm - bistable switching forsinket I tiden programmert under funksjonen Time mono OUT 1 3. (no mark) - ingen kontroll av utgang.

30 GM-47 OPTIONS I denne undermenyen vil du programmere data for funksjon av GM47 mobil telefon. SIM needs PIN Avhengig av SIM kort som blir brukt, du vleger her om du skal bruke PIN kode eller ikke. Fabrikkverdi er at det kreves PIN kode. Husk at skal du fjerne PIN kode på SIM kortet ditt, må du gjøre dette via en mobiltelefon. PIN code Her legger du in PIN kode til SIM kortet. Dersom du skulle angi feil PIN kode, kan det være at du må inn med PUK kode. Dersom dette skulle skje må du ta SIM kortet inn i telefonen din og angi PUK kode. Du vil få beskjed i LCD dersom du må inn med PUK kode. SMS acknowl. No.: Her legger du inn telefonnummer som GSM-4 sender SMS til for å gi beskjed om at kommando er utført, det vil samtidig sendes status oversikt på innganger og utganger. Husk at nummeret som legges inn må inneholde tlf.nr. + landskode (0047). LCD backlight Her stiller du inn lys i LCD. Følgedne instillinger er mulig: - Ingen, - auto, - permanent. Fax/modem Med denne opsjonen satt kan du bruke modulen som fax/modem, via RS kontakten. Velg mellom 2 overføringshastigheter, 4800 eller 9600bps. Modulen begynner å arbeide som modem når den mottar AT signal vis RS kontakten og stopper når den mottar DTR signal. Modem format Funksjoner som blir brukt for å sette parametere modem som GSM-4 kommuniserer med. Tabellen nedenfor viser tilgjengelige formater og koder som er tildelt de respective. Disse kan endres med en SMS melding. format code 00 auto modem format V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V110 ISDN V V V V V V V22bis

31 DWNL code Legg inn password som gir mulighet for kommunikasjon til DLOAD10 software (program versjon eller senere). RS baud rate Setter hastighet på kommunikasjon via RS-232 kontakt. Valgene er: bps bps Erase settings: Denne funksjonen sletter alle telefonnummer og setter tilbake fabrikkverdier. Programmeringseksempler : Eks 1 : alarmsentral bruker simulert telefonlinje til overføring til alarmstasjon/privat/mobil. Eks 2 : alarmsentral mot innganger på GSM-4, for sending av SMS til mobil Eks 3 : alarmsentral bruker analog linje som primær og GSM som sekudær. Alle eksemplene er satt opp med simkort uten pinkode og med tanke på at du bruker software som følger med GSM-4 Eksempel 1: alarmsentral bruker simulert telefonlinje til overføring til alarmstasjon/privat/mobil. Det er ikke behov for andre endringer på GSM-4. GSM-4 vil bruke telefon nr. som er programmert inn på evt. alarmsentral.

32 Eksempel 2: alarmsentral mot innganger på GSM-4, for sending av SMS til mobil Side 1 (GSM-4) Side 2 (Meldinger)

33 Side 3 (Styring/innganger/utganger) Eksempel viser at inngangene ligger normalt åpne. Det er ingen autoforbikobling og inngangene tilbakestilles etter 4 sek.

34 Eksempel 3: alarmsentral bruker analog linje som primær og GSM som sekudær. Det er ikke behov for andre endringer på GSM-4. GSM-4 vil bruke telefon nr. som er programmert inn på evt. alarmsentral.

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM C

BESKRIVELSE ComControllerGSM C Dato: 27.06.2014 Firmware 5.0.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING..................2 2.0 GUI (PC-PROGRAM).............. 2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE..........3

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C

BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C Dato: 25706.2014 Firmware 4.2.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 GUI (PC-PROGRAM)............2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE.......

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

GD-04 David GSM sender / mottaker

GD-04 David GSM sender / mottaker GD-04 David GSM sender / mottaker Bruker manual 1. Grunnleggende beskrivelse GSM antenne Tabs SIM kort RESET jumper SIM Bus kontakt LED indikator Batteri kontakt Sikringer for utganger 1.1. David tilb:y

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger:

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning RISCO Group har eiendomsretten til informasjonen som denne brukerveiledning

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle Data...3 2.2 RF Seksjon...3 2.3 Tekniske Data...3 2.4 Kommunikasjon...4

Detaljer

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1.1 Oversikt...4 1.2 Systemfunksjoner...5 1.3 Definisjoner...5 1.4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.5 Taster

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

EvoTel porttelefoner er konstruert for tilkopling til en analog internlinje på en PBX sentral

EvoTel porttelefoner er konstruert for tilkopling til en analog internlinje på en PBX sentral Innledning Gratulerer, Du har akkurat mottatt en Evo Tel porttelefon. For å få maksimal glede av produktet, anbefaler vi at du leser gjennom denne manualen nøye før du går videre EvoTel porttelefoner er

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder.

Detaljer

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080 Installatørmanual Trådløs GSM/GPRS alarm Holars 2080 Innhold: Holars 2080 Fel! Bokmärket är inte definierat. Sett inn SIM kort 2 Strøm adapteret 2 Tilkobling av kablede enheter 2 Fire nivåer med passord

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer