NR ARGANG 10 LAGSA VIS FOR SKONSENG V.L. I)d,,w.,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 3 1998 ARGANG 10 LAGSA VIS FOR SKONSENG V.L. I)d,,w.,"

Transkript

1 NR ARGANG 10 LAGSA VIS FOR SKONSENG V.L. I)d,,w.,

2 .. J UL I «G.4MMELDA GAN Juleforberedclser og jul ~~ feiring for at siden. vat nok noe forskjellig fra dagens. F0Jgende beskrivelse var noksa typisk for folk flest 1 vares omrade. De f0fste forberedelsene starta egentlig i sl aktertida med forskjellig slags lillaging av p01sa og kj0ttvara. A. farlest den siste tida fet jul uten rerend, vat ikke bra. Da ble du kalt for (Tomas f lf Jub., Den store julestria starta fotst pa {~jtjlutstillingss0ndagen». Det vat siste sondagen ca. ei veka fn jul og folk va lfarta til Mo og Mcyerbutikken som hadde apna aile etasjan i Tarnbygget sa her vanka det myc handel og vande!. Na starta ogsa bakinga. De mest vanlige sortan vat pepperkaker, fattigmann. smuitringcr, krumkake og vamlkringla. Lille julaften var den store vaskerdagen. Da hie huset rengjort og det ble skifta for i bonsteran. Scl ve julaften var en travel dag for aile. Huset skulle pyntes, juletteet skulle i hus og pyntes, neket skulle settes ut og aile sk ulk i trestamjxn for a bades. Delle skjedde ulp~ cttermiddagen og yngstemann var forst ute. Sa gikk det ctter tu r, og fl ere matte bade i samme vannet. Ju!aften var ogsa den store eterdagen. Etter vanlig fruk ost om morgenen var det scnere pa fonniddagen lutefisk. Sa gikk del slag i sl ag med 1TI01ja (kjetlfeila, flalbmd, I110Sbrell1 og sirup), og meljeliis. Ogsa dyran i tj 0sen fikk gjerne noe ekstra godt pa julaften. Fer kveldskaffen med julekaker, var det andakt med juleevangcliet og julesang. Pakkec'ipningen var snart unnagjort. Det var fa pakker og de inneholdt Illest nyttige ting. Del var viktig a ra noe nytt ti l jul. Den som ikke fikk det mitt «sett pa stabbem), og det var skammelig. Del siste maltidet julaften var ri sengrynsgraut, gjerne med rosiner i. Slik gikk dagen og det ble ganske tidlig sengetid for p;\ ju!dagen var det julotta og folk skul le tidlig opp. Pa juldagsmorran fikk aile scrvert juldram (ogsa ongan), sa var det andakt fer all julmaten ble satt fram tl! julefrukost hvor he1e lamilicn var samlet For ongan var dette den lengste dagen i aret. Det var ikke lov ~ ga pa bcsok og det var knapt nok lav 11 vcere ute. Det gikk mest pa iesing, for de sam hadde tatt j ulehefte, og ludo. Vertskapet soy en lang middagslur og det skulle vrere stille i huset ellers ble det julskiika og da korn pisken [ram. Pa andre juledag begynte folk afarlest. Hesten ble spent for skrinna. og sa bar del avgarde til lyden av dombjellene. Det var ogsa gjeme en brcnnevinsskvett i rommet pa skrinna. I grannegarden vanka det selvfelgelig god mat og drikke. Det bie gjort julspell, sunge julesanga og gatt mndt juletreet. Slik forlap romjula og bare det ruest nodvendige av arbeid ble utfort. P1l tiuenddagen var jula over for da koru «han Knut og jaga jula ut» FRA VALGKOMITEEN Skul!e DU va::re mteresse I a drive med lagsarbeid? 0nsker va lgkomiteen at f)(! tar kontakt sa snart sam mulig. Dette kan gjores ved a henvende scg til ledcren av va lgkomitcen Trygve Karstel1sen llf: , eller e-mai l: tryeve. i. n~t

3 STATlJS RENSEANLEGG. Pr. data hal' Skonseng Vasslag [0/geode status vedrorende nytt renseaniegg for drikkevann ved Storlienget. I 10pet av sommeren og oosten er grunnmur, golv og kumme s10pt. 1 golvet er det nedlab1 vannekabel. Oppil grunnmuren er det komrnet hus, levert komplett paplassen av firma Rana Trelast. Stmm er fort frem via i 50 meter nedgravd kabel fra Eldrid Jakobsens hus. Det er mantert skap ogjordfeilbryter. N! gjenstar innkj0p av UV aggregat Det [oregar for tiden unders0kelser pa pris og type. Vi vii vrere helt si kker pa at vi tar retl anlegg til vart bruk, det varierer en del pa kapasitet og pri s. Vi skynder ass iangsomt sa vi i ettertid slipped. sitte mcd «angennainn» lordi vi va1b'1e feil. Del skal ogsa monteres overvakningsanlegg, hva sam blir valg1, enten via direkte linje eller via telefonlinje er usikkert. Vi vii komme med ny informasjon naf anlegget star ferdig. Styret Skollsellg Vasslag. Robert Jamlli William Jacobsen AS 01utsalget StOl'forshei Apningstider f.o.m Hverdager Lorduger IQ{)O - I500.lulaften Romjula Til jul slukker vi t0rsten med drikkevarer fi u 01utsalget Storforshci. Godt utvalg av 01 og brus. God jul og godt nyttar.

4 . SFO SKONS NG Vi er 5 ansatte + vikar ved SFO, noen rued sma og noen med st0rre stillinger. Ved SFO Skonseng har vi i dag 34 bam, bama gltr i fra J.- 4. klasse. SFO apner kl. 07:00 og bam. er her til de gar pi! skolen kl. 08:30. Barna kommer til bake til SFO igjen ki. 12:45, vi registrerer ungene for det er felles maltid ca. KI. 13 :15. Etter maltidet er del fri lek vajgt av bama selv, cher de kan v~re med pa a\..."1ivlletene som er planlagt for denne uka. Vi har fast turdag hver mandag, og da drar vi som regel pa skogstur. SFO stenger kl. 16:30. Vi baker brodene sehl pa SFO: SFO BROD 4 slk 2 1/2 kg hv-mel 4 dl sarnmalt rug grev 4 dl sammalt hvete grev 2 pk l0ttgjrer ts salt 4 ss sukker I dl o!ivenolje Tilse" V~Dn ti l det blir en passe deig. Stekes ca. 50 min. Ved I, Muffins som "j baker po SFO. Co. 20 slk. 2 egg 2 dl sukker 75 g myk margarin I dl lettmelk 3 dl hvetemel I ts bake pulver 1 ts vaniljesukker 1 ss kakao hvis du vii ha brune ::.D Pisk eggedosis av egg og sukker tid Smelt Bland smeltet margann, melk. hv-mel, bakepulver og vaniljesukker inn i eggcdosisen og rm alt godt Ha i kakao for afa brune muffins Fy ll 1-2 ss rere i hver Stekcs ca.15 min. Ved G\)D C....:.;'\ t. "{.,,...,. (/,\' l.,: ~Mi \.-, ;'i,.,., tl~\ '\ll ' ]! J'J- ~ ~ ~,..= \i'v}. ~. f j/f'~ Lf.j ;;~ f'\ \' 'I...;> '~",,t;, J i,"~,.,r,,~ 'F. "!,.. / '...' /1"'J ~i rfft:i>:---2--'::.,:' If ~'..,--...,..', I'.. ~),,?;".'_" '-.}, '",, I, J:, i,--> ~.:..~\ ;~"~,... j!: ~.'. " ~. "... '. :;:...:.., ',\11,,I! 1 /- (Ii ' ", \\' /, ;r" \.'l' "..,...-.,.. ~.'1!\\)~,..,~..;li",f

5 PLAN LEGGING I 'UTl\1ARK V AIIVI/)JAH.I. HANSEN RANELVA (JORDAGA) «EN S0LVSTRENG FRA POLARSIRKELEN TIL RANFJORDEN» Bjemar Bergh ved landbrukskontoret i Rana kommune tok initiativet og fikk RAFF (Randva fellesforvaltning) til i\ slarte driftsplnnlegging i den eyre lakseferende delen av Ranelva. fra Reinfossen til Raufjellfossen saolt en vurdering av elva videre 0PP mol Sallfjellet Denne utredningen skal vrere en del av en handlingsplan for a fremskaffe tiltak som kan wre til en optimalisering av de muhgheler elva har som fiskeferende elv. UndersekelsesomrAdet som ble valgt skulle fuglig vurderes fiskebiologisk. og med vedvarende 0kologiske fi skeforbedrende tiltak. der grunnlag og polensiale for fiskeproduksjon og fiskesamfunn (ikke en vitenskapelig avhandling) med hovedve~1. pa. elvestrekningen oven for Reinfossen og opp Iii Raufjellfossen. Jeg. undertegnede ble forespun og patok meg oppdraget Begrunnelsen for denne valgte st rekningen ay elva, er blant annet den paslatt nedgang av fiskebestanden Ideo evre deleo ay Ranelva og den usikkerhet del er for hva som vii bli gjort, og nar den (~vr()dacryfus safaris infiserte del en av elva fra fjorden og opp til Reinfossen tar sin endelige forvaltningsstrategi. Reinfossen laksetrapp har va::ri stengt siden J 985 for A brakke omradet for lakseparasinen Gymdacryllis safans. Behandlingen som sku lie ha WErt iverksatt er skjayct ut i tid. Elva er i dag sterkt regulert og bestanden av fisk i den avre delen hevdes fra lokale kjensfolk a blitl vesentlig redusert $Om fiskeferende elv i de siste ti<1rene. 1 folge det overv6kningsprogram Fylkesmannen i Nordland MiljavernavdeJing har for overvakning av lakse parasitten Gyrodaclyflls salarl." i Nordland, er spredning av parasitten Gyrodaclyfus safaris ikke pavist oyenfor Reinfossen i Ranelva. Den nye loven om lakse- og innlandsfisk, sam tradte i kraft , legger sterre ansvar pa fiskerettshaveme til a forvalte fisket enn den gamic loven. Dette gar konkret pa samarbeid am felles forvaltning av fiskeressursene og utarbejding ay driftsplaner for fiske. Driftsplanbasert lokal forvaltning er ogs.1\: et satsingsomriide for Direktoratet for naturforvajtning, som har startet et 4- Arig prosjekt am lokal forvalming av utnynbare yiltog fiskeressurser. Hcnsiklen med en driftsplan er flersidig. Den skal sikre en drift som bade bevarer og heist ogsa forbedrer fiskeressursene i vassdraget. Sarntidig skal fiskeressursene utnynes pa. en slik mate at de bade gir et varien og anraklivt fisketilbud til befolkningen, og som ogsa kan bli en del av nceringsgrunnlaget i landbruk og bygdenrering. Det er mange faktorer sam er med a bestemme fiskeproduksjonen i et vassdrag. Disse griper inn i hverandre p~ en komplisert mate, og uten gode kunnskaper om dene samspillet er det vanskelig a forutsi fiskeproduksjonen. El parameter som er lite p~aktet er parasiner. Det er vel kjenl at fisk i hay og ferskvann har parasiner, spesialistene kjenner mange, men pa grunn av st,;;.melsen pa parasit1ene blir de fleste oversett. For 5 forenkle bildet av det arbeide som er i gang i vassdraget, lean vi dele fiskens milje inn i tre kategorier: 1: Det fysisk-kjemiske milj0: -sam er selve vassdraget 2: Produksjonsgrunnlaget: -sam er fiskesamfunn vassdraget 3: Konkurranse og predasjonsforholdet: -sam er bestands-dynamikk, gyte og oppvekslforhold. Ut fra disse kategoriene vurderes sa de biotopfarbedrende tiltak sam har nyneverdi for ~ eke fiskemengden i vassdraget opp mot en brerekraftig onskelig vedvarende ressursutnyttelse. Fanmilet RAFF arbeider mot er a ivareta savel grunneierens $Om den "ikke bcrettige" befolknings interesser av vassdraget, slik at det kan gi et positivt bidrag til verdiskaping og trivsel bygdene langs vassdraget, direl-te og indirekte. Prosjektet startet varen Der Rana kommune og Statskraft stasjonsgruppe Rana delcr utgiftene ved denne unders0kelsen. Rapporten fra dette arbeidet er forventet ferdig ved arsskiftel Med hilsen An1id Jarl Hansen. Plan/egging i lltmark.

6 Informasjon fra Hovedlaget Nye overtrekksdrakter No set det endelig ut som at dral"1 problemet er lest. Vi hat ved hjelp av sponsing og salg av adventskalender klart a skaffe Adidas overtrekksdraktcr til kr, 450,- pr. stk. (uansett st0itelse). Det blir pravedag og bestilling i forbiode lse med rornjulsmarsjen For De som ikke har anledning a mete pa rnarsjdagen, kan bestille hos: Anile Lise Kvale Tlf Anne Lise Sceternw Tlf Solfrid Stormo Tlf Romjulsmarsen T i!r som i fjor arrangerer vi i tumgruppa romjulsmarsj. PAmelding kr. 40,- pro person. Oppstart frn gammelskola mellom kl. 14:00 og 17:00. Servering av jujeglogg. samt utdeling av pmn, etter marsjen. Det vii ogsa va:re forhandspamelding til skicupen. Juletrefest Juletrefesten j ar arrangeres pa Samfunnshuset I skola tirsdag k1.17:00 Nissen kornmer pa besek. Vi serverer kaffe mj noe atth. Lotteri. Kr. 20,- pro inngang. Medlemskort 99 Vi cr godt i gang med salget av medlemskort for -99. J ar vii en av medlemmene fa et fenalk Siste frist for kj0p ay medlemskort ( mj fenaillr) vii bli fusfesten 23. Jan. Trekningen ay fenalaret vii bli foretatt pa &rsfesten. Arsmote: Gammelskola Onsdag kl. 18:00 Arsfest: Samfunns huset Lordag k1. 20:00 PS. Seknad om leie av gammelskola til konfirmasjon rna vrere styret i bende inned Onsdag k1. 18:00 DS. Maurredaksjoneo ber yare Jesere om stoff til var lokalavis, og vi oppfordrer ogsa ahe barna i bygda om stoff til barnesia, som er et fast iooslag i avisa. Frister for iooleveriog BV stoff er innen utg.ngene av FEBRUAR, MAl og NOVEMBER Innslag til avisen kan sendes til: Trygve Karstensen Skonsenghagen SKONSENG Eller pa Mauren er ogsa lagt pa internett: Bes0k gjeme SUL sin hjernmeside:http://home.c2i.netlskonsenglsul Redaktor: Trygve Karstensen Medlemmer: Geir W.Stonno, LeifSretenno, 0ystein Media, Kari Gaskjenli, Ann Kristin Alte og Solfrid Stormo. ONSKEFRA MAURREDAKSJONEN Hyis det skulle vrere noen som har et gammelt arkiyskap som ikke lenger er i bruk, er Maurredaksjonen veldig interessert i aoverta dette. Det skal i sa fall brukes til a arkivere aile tidligere utgitte eksemplarer ay Mauren, samt originalene til avlsene. Respons p3 denne annonsen kan sendes ti I: T rygve Karstensen Skonsenghagen SKONSENG eller po E-mai l:

7 Fra Iothal/gruppa. Krist m, Rune og Gunnar drog med ett lillegutt lag til Svcri ge pa Lycksele cup i sommer, hvor de hadde del kjempe tim. Lise og Jon Arne var p~ Bode cup i hest med smaguttt!t og jentejaget. Jentelaget endte p3 3. plass. OPPSTARTOG TRENINGSTIDER p;{ NY.4RET. Mandag: KI Glitter T rener Rune Sreterrno KI Jenter T rener Lise Sletvold Onsdag : KI SmA Gutlet ( AT) Trener Kristin Arnzberg KI Li llegutter ( AT) Trener Espen Bergl i Torsdag: KI Min iputtc.r (7-8 ar) T rener Hege Jensen KI Min iputter (9-10 Ar) Trener Pcr Thomassen Trcningsavgift: I barn 225,- Vi onsker at aile som har fotballdrakter leverer de inn til 2 barn 300,- trcneme. Ellers sa ensker vi aile en rikti g GOD JUL! 3 bam 400,- Leder Jotbllllgruppa Anne K O/sell,,, - ~ I..,, ' ". ~.,. '- ',,~.. r yret i Sl(pnseng. og fecfa~j(}tl n { ;.IVl-{j:U \~ nslcft am. mea:lemm,

8 @oljjllil InlfUelf III bjre lfpo!t1forer Ofll1llnDlllfprer. STOR BYGGEVAREUTSTILLlNGl ALT pa. ETT STEDl Trolast.Syggevorer l5olosjon.k,,,kken.. 8adorotnsinnr... Gorderobo Dgrer.Vinducr -Ovnor Arbeidstay Je mvcrer.. Verkt.oy EI.artiklor,. HageartikJor.. 09 myo me r... BYGGEVAREKJEDEN BK HAR SKIFTET NAVN TIL BK BYGGKJI1IP! v..,... ~.-'" bnif""'"jooo o. "II 1Ii_,10,. IIIM;'p.,.. \ p o...n.-w..w..r..-.; w..""",u 1iI",- bonitt,.o"",, ciu Io.iwuur... BYCOKJ0P BERNHARD OLSEN H~pta s, CNbhN. PII. JIIJ.1f.01 "0 I unr nt. 751:,,'UfU 7512AW """,,,,,JM,,,,, "'~ndlg",..uo H.07»'UIO {on4;toki. 07.JO-U.OO, 10'"" 0 kl trygt a by9gc pal P.b Mo i Rana. Tlf IIISD R0RLEGGERE VVS BUTIKK,,.:,,, \WI -=0= LUFTFARTSVERKET NORDLAND HELGELAND KRAFTLAGf Avd. Mo i Rana -~- R v o ll M. ' 8632 SKONS NG TIr Fall 7S I!l9!J21 ~:=.c.~ ~ ~~ ntj!'-. 7S. S«JOiQ~ _,.~'4 ELEKTROENTREPREN0R SVEIN B. BOTN~ NORDLANDSVN MO I RANA -; = =

)... '- \ ' (.:,;t~--"'/',-), /-L~\/ \/( i

)... '- \ ' (.:,;t~--'/',-), /-L~\/ \/( i NR. I 1998 ARGANG 10 LAGSAVIS FOR SKONSENG V.L. c, r, i,i I '-". ).... '- \ ' (.:,;t~--"'/',-), /-L~\/ \/( i i. \!p~s I. 0 / "...' ~,.' I I \ ~, '/ I,I' ---'\--,./,r -~\J!L-. i i \ \ v--k v ''; /- :! /.-C,

Detaljer

NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,

NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t, NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t, Dette var s!arten: "Sendag den 29. marts 1903 forsamledes i leerer lakobsens hus

Detaljer

NR. 3 Des. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L.

NR. 3 Des. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. NR. 3 Des. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. SKI DATOER FOR SKIGRUPPA Cupstart blir tirsdag 8. januar kl 18.00 på Emilmyra. Første gangen må alle møte kl. 17.00 for påmelding. Kuldegrensa er -

Detaljer

NR. 1 Apr. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L.

NR. 1 Apr. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. NR. 1 Apr. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. INFO FRA HOVEDLAGET SKI Det vil bli premieutdeling for cup og klubbmesterskap på skolen 8. mai kl. 18.00. Det er samtidig muligheter for å kjøpe merker

Detaljer

Styret i Skonseng UL for 1990

Styret i Skonseng UL for 1990 Nr.2 Desember 1989 Argang 1 - Lagavis for Skonseng UL Styret i Skonseng UL for 1990 F0rste rekke: Liggende; formann sten Hagen. S t t ende f r a v. I nger Med i A yararepr. ; Kari G~sk j 0nli sekretrer

Detaljer

apport 2 1 Rygge men ighet Foto: Jan Holone

apport 2 1 Rygge men ighet Foto: Jan Holone o A apport 2 1 Rygge men ighet Foto: Jan Holone Innholdsfort~gnelse o Arsrapport Rygge menighet 2011 Side 2 Side 3 Side 9 Side 10 Side 11 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21

Detaljer

Orir, ~l \,,- Pt~, ._... ' GOD SOMMER. ( 0l\ i-- J h,''- ;).~." \J

Orir, ~l \,,- Pt~, ._... ' GOD SOMMER. ( 0l\ i-- J h,''- ;).~. \J Foredraget som ble holdt om mial!gheter tok for seg omfang og utvikling av misligheter i bank~ og synapunkter pa Intern revisors ansvar og arbeidsoppgaver. Etter dette foredraget var det en interessant

Detaljer

s,1t 1; ~\iti\iti~rt;~\iti JuJ i SannidaJ for 100 arsiden ~ V' 1 Nr. 3 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Fortalt av dem som forlengst er borte

s,1t 1; ~\iti\iti~rt;~\iti JuJ i SannidaJ for 100 arsiden ~ V' 1 Nr. 3 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Fortalt av dem som forlengst er borte Nr. 3 s,1t 1; 1981 ~ V' 1 ARVEN-------~-1-.~ _ r_ g a_ n g MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG ~\iti\iti~rt;~\iti JuJ i SannidaJ for 100 arsiden Fortalt av dem som forlengst er borte Sn0en kom t idllg

Detaljer

PÅRØRENDE AVIS NR 1. 2010. Nr. 1 12. årgang

PÅRØRENDE AVIS NR 1. 2010. Nr. 1 12. årgang PÅRØRENDE AVIS NR 1. 2010 Nr. 1 12. årgang Blidensol sykehjem - best i demensomsorg! Vi skaper gode dager Blidensol Sykehjem er blitt godkjent som et miljøfyrtårn, og kan med stolthet bruke miljøfyrtårn

Detaljer

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke 600 mennesker fylte Herøyahallen da Misjonskirken inviterte familie og gjester til konfirmasjonsgudstjeneste, søndag 29. april 2012. Aldri har vel Herøyahallen

Detaljer

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune.

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune. AGDENES POSTEN nr 4-2008 I dette nr. kan du lese mer om dette: Julestjernen kommer opprinnelig fra Mexico, der kan den bli 4 5 meter høy. Aztekerne kalte den for cuetlaxochitl, og i følge deres tro fikk

Detaljer

Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Årsplan 2012 2015 Forord:

Årsplan 2012 2015 Forord: Årsplan 2012 2015 Forord: Årsplan er et viktig dokument som grunnlag for de valg vi gjør i det pedagogiske arbeidet. Årsplanen er også viktig som informasjon til foreldre og andre som barnehagen samarbeider

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015

Barnehageåret 2014/2015 Hos oss utvikler barn kunnskaper og verdier for fremtiden Kalender Barnehageåret 2014/2015 Soleveien 65, 3209 Sandefjord Tlf. 33 42 63 50/ 953 01 623 post@sole-barnehage.no www.sole-barnehage.no Barnehagens

Detaljer

HISTORIE ARVEN- ---------"--1"-A-9- - -----..J. Nr.1 1981 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. r an 9

HISTORIE ARVEN- -----------1-A-9- - -----..J. Nr.1 1981 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. r an 9 Nr.1 1981 r an 9 ARVEN- ---------"--1"-A-9- - -----..J MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG HISTORIE Pa skolen leste vi verdenshistorie og Norgeshistorie. Det var interessant a lese om det som var hendt

Detaljer

Vann i lokalt og globalt perspektiv

Vann i lokalt og globalt perspektiv Vann i lokalt og globalt perspektiv Forfattere: Elevene Klasse: 7. og 8. klasse Skole: Gamleveien skole Kort beskrivelse: Vi har jobbet med Hellelandsvassdraget. Den nedre delen av denne elva renner like

Detaljer

Blidensol avis 2012 For alle og enhver Nr.1 2012 15. årgang

Blidensol avis 2012 For alle og enhver Nr.1 2012 15. årgang Blidensol avis 2012 For alle og enhver Nr.1 2012 15. årgang Brev fra administrasjonen. Året 2012 har vært begivenhetsfult for å si det mild. Både avdeling AB og avdeling C har gjennomgått betydelig oppussing

Detaljer

1\.rr's - (Posten. NR 35 Høsten 2007 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

1\.rr's - (Posten. NR 35 Høsten 2007 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM 1\.rr's - (Posten NR 35 Høsten 2007-1 2005 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM NY HJEMMESIDE \'Iww.rts-foreningen.no Da er dette året snart over og vi ser fremover i de 2 neste som RTS ere, Neste års

Detaljer

118 nye hyttetomter. VÅRONN i vinduskarmen? jord, gjødsel og potter mm finner du hos oss! NB! Mye nytt og fint i GAVEARTIKLER

118 nye hyttetomter. VÅRONN i vinduskarmen? jord, gjødsel og potter mm finner du hos oss! NB! Mye nytt og fint i GAVEARTIKLER FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 4/2004, 4. mars Årg. 27 Trønderenergiprisen til Havdal Elevene i 5.-7. klasse ved Havdal skole fikk onsdag, 18. februar tildelt TrønderEnergiprisen

Detaljer

AGDENES UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2006.

AGDENES UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2006. AGDENES Høst POSTEN nr 6-05 En riktig god høst ønskes dere alle I dette nr. av Agdenes Posten kan du bl.a. lese : Nytt fra: skole, kultur, landbruk, lag og organisasjoner m.m Siste frist for stoff til

Detaljer

PÅRØRENDEAVIS Nr. 1 2009.

PÅRØRENDEAVIS Nr. 1 2009. PÅRØRENDEAVIS Nr. 1 2009. Nr. 1 11. årgang Vi skaper gode dager Blidensol sykehjem - best i demensomsorg! Vi skaper gode dager Kjære pårørende! Takk for sist til alle dere pårørende som jeg traff på våre

Detaljer

Muruvikposten November 2014

Muruvikposten November 2014 Muruvikposten November 2014 Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld - og snart er det ikke lenge til jul. Mørketiden har for lengst startet og det er naturlig å tenke at mange koser seg hjemme

Detaljer

Info. Nytt fra Styret Nytt fra Skogstua. Båtførerkurs Påskegudtjeneste Vin og Mat Brannøvelse Frontrunner Utflukt i Mølen Show for døve m.

Info. Nytt fra Styret Nytt fra Skogstua. Båtførerkurs Påskegudtjeneste Vin og Mat Brannøvelse Frontrunner Utflukt i Mølen Show for døve m. Sommernummer 2 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: St. hans aften Sommerfest Skalldyrsfest Salg av brudekjole og sykkel Sommervakt? Sommeropphold på Døvesenteret

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt Folkehelseprosjekt Sabeltanngym Eline Ekrann Aarak Ingjerd Svindland Jenny Orvik Helene Hesselberg Rendal Mari Birkeland FT-07 HiST Folkehelseprosjekt Sammendrag Denne rapporten er en vurdering av Sabeltanngymtilbudet

Detaljer

RØMSJINGEN Desember 2013

RØMSJINGEN Desember 2013 RØMSJINGEN Desember 2013 ÅPNINGSTIDER : Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag og torsdag kl. 12.00-18.00 Fysioterapien 98 26 76 28 Alle hverdager: 09.00-15.30

Detaljer

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982 mrno TI Mars 1982 revlsoren ORGAN for NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BIANT ANNET: o Bankrevisjon i 8(Hrene o Data, sikkerhet o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 Et nytt ar er

Detaljer