Nedenfor følger direktoratets vurdering av de foreslåtte endringene i barnevernloven. Direktoratets viktigste tilbakemeldinger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedenfor følger direktoratets vurdering av de foreslåtte endringene i barnevernloven. Direktoratets viktigste tilbakemeldinger:"

Transkript

1 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/3108 Vår ref: 2016/ Arkivkode: 008 Dato: Høringssvar til endringer i opplysningsplikten til barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til Barne- og likestillingsdepartementets høringsbrev av 6. oktober 2016 hvor «Høring- Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmisbrukere» sendes på høring. Nedenfor følger direktoratets vurdering av de foreslåtte endringene i barnevernloven. Direktoratets viktigste tilbakemeldinger: Direktoratet vurderer at meldeplikten til barneverntjenesten bør inntre dersom det er grunn til å tro at barn lever under «omsorgssvikt». Direktoratet vurderer at all omsorgssvikt er alvorlig, og bør utløse en plikt til å melde fra til barneverntjenesten. Terskelen for å innhente opplysninger bør legges på samme nivå som meldeplikten, altså «grunn til å tro» at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for «omsorgssvikt». Terskelen for barneverntjenestens innhenting av opplysninger bør harmoniseres med meldeplikten. Pålegg om å gi opplysninger til barneverntjenesten bør ikke knyttes til vurdering av enkelte tvangstiltak i barnevernloven. På tidspunktet hvor barneverntjenesten har behov for å innhente opplysninger, kan og bør ikke undersøkelsen knyttes til en hypotese om et mulig tiltak. Det bør fremgå av lovteksten at det er barneverntjenesten som skal ta stilling til om offentlig melder plikter å gi opplysninger. Organisasjonsnr: Saksbehandler: Line Orderud Øian Postboks Tønsberg Telefon:

2 Direktoratet støtter forslaget om at det gjøres et tydeligere skille mellom meldeplikt av eget initiativ og opplysningsplikt etter pålegg fra barneverntjenesten. Direktoratet støtter forslaget om en tydeliggjøring av det personlige og selvstendige ansvaret for å melde bekymring til barnevernet. Dette vurderes som viktig for å sikre at det faktisk blir meldt fra, og at ansvaret ikke pulveriseres, når det er mistanke om at barn opplever omsorgssvikt. Direktoratet er positiv til at kommunen pålegges en opplysningsplikt til barneverntjenesten ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere, men er av den oppfatning at opplysningsplikten bør omfatte flere tilfeller enn bare tvangsinnlagte rusmiddelmisbrukere. Det bør være samme terskel for å melde bekymring til barnevernet for et barn som for et ufødt barn. 1. Ansvar for å melde til barneverntjenesten (meldeplikt) 1.1 Personlig og selvstendig ansvar Direktoratet støtter forslaget om å tydeliggjøre at ansvaret for å melde fra til barneverntjenesten er et personlig og selvstendig ansvar. Den enkelte som er bekymret for barnet skal ha et personlig ansvar som innebærer en plikt til å følge opp og sjekke at virksomheten faktisk har meldt fra til barneverntjenesten. Dette vil redusere risikoen for at ansvaret blir pulverisert. Det støttes at dette blir inntatt i barnevernloven, og ikke bare i særlovene, da barnevernloven vil harmonisere med de andre lovene. 1.2 Bestemmelsens oppbygning Direktoratet støtter forslaget om å tydeliggjøre skillet mellom opplysningsplikt av eget tiltak (meldeplikt) og opplysningsplikt etter pålegg i barnevernloven. Dette vil gjøre regelverket mer oversiktlig, og lettere å forstå for de som plikter å gi opplysninger til barneverntjenesten. Henvisning til de konkrete tiltaksbestemmelsene i gjeldende lov kompliserer regelverket, og gjør det vanskelig å vurdere når meldeplikt foreligger. Ansatte i andre tjenester kjenner ikke til innholdet i barnevernlovens tiltaksbestemmelser, og det kan oppstå misforståelser om det er vilkårene for de enkelte tiltaksbestemmelsene som må være oppfylt før det skal meldes. Direktoratet støtter derfor departementets forslag om å fjerne henvisningene i lovteksten. Endringsforslaget gjør at det enkelte barns situasjon løftes frem som det sentrale vurderingstema. 1.3 Vilkår for meldeplikt Slik ordlyden i lovteksten er utformet i dag, er meldeplikt forbeholdt omsorgssituasjoner med mangler som er svært alvorlige for barn. Departementet foreslår ingen endringer vilkårene i loven. Departementet påpeker at dersom meldeplikten skal omfatte de mindre alvorlige situasjonene, vil det kunne ha den virkning at flere foreldre ikke oppsøker hjelpeapparat i frykt for at hjelpeapparat melder fra til barneverntjenesten. Det vises også til at dette kan medføre manglende tillitt til både barneverntjenesten og hjelpeapparatet for øvrig. Barnevernslovutvalget har i NOU 2016:16 vurdert dette på samme måte. Etter utvalgets syn foreligger det ikke sterke nok grunner til å senke terskelen for opplysningsplikten til barneverntjenesten vesentlig. Utvalget deler departementets syn om at personvernhensyn og 2

3 hensynet til tillit mellom andre tjenesteytere og private er viktig, og ønsker derfor ikke å senke terskelen for opplysningsplikt slik at «mindre alvorlig situasjoner» blir omfattet. Direktoratet vurderer at hensynene til personvern og den enkeltes integritet, og tillit mellom hjelpeapparatet og familier som har behov for hjelp er viktige hensyn ved utformingen av barnevernloven. Direktoratet ser at dette er momenter som taler i retning av at terskelen for meldeplikten bør være høy. På den annen side er terskelen for meldeplikten viktig for å sikre at barn som lever under omsorgssvikt får den hjelp og beskyttelse de har behov for til rett tid. Disse hensynene må veies opp mot hverandre når loven skal angi terskelen for meldeplikt. Avgjørende for vurderingen bør være hva som vil være til barnets beste. Hensyn til personvern er i hovedsak en beskyttelse av foreldrene, og tar ikke isolert sett hensyn til at barnet har behov for tiltak fra barneverntjenesten. Etter direktoratets vurdering er hensynet til barnets beste tungtveiende, og personvernhensynet bør ikke uten videre gis avgjørende vekt i vurderingen. Norge er som kjent forpliktet til å legge avgjørende vekt på hensynet til barnet ved utforming av dette regelverket, jf. Grunnloven 104 og barnekonvensjonen artikkel 3. Direktoratet er enige med departementet og lovutvalget i at mindre alvorlige og bagatellmessige forhold ikke bør utløse en meldeplikt til barneverntjenesten. En slik regel vil, slik departementet påpeker, kunne bidra at familier som har behov for hjelp ikke oppsøker det offentlige hjelpeapparatet. Dette vil være uheldig for mange barn. Ordlyden i dagens bestemmelse trekker imidlertid i retning av en svært høy terskel for når det skal meldes fra til barneverntjenesten. Dette kan også få store konsekvenser. Direktoratet viser til svensk rett, hvor det er tilstrekkelig at det skal gis melding til socialtjänesten når melder får kjennskap til eller mistenker at et barn «far illa». Vilkåret for å gi melding til svensk barnevern har således en vesentlig lavere terskel enn etter norsk lovgivning. Tatt i betraktning disse hensynene vurderer direktoratet at grunnvilkåret for meldeplikten i loven bør justeres. Kravet til «alvorlig» omsorgssvikt ivaretar ikke barneverntjenestens rolle og mulighet til å gi riktig hjelp til rett tid. Dersom barneverntjenesten på en god måte skal kunne forebygge og forhindre omsorgsovertakelser, er det nødvendig at de får informasjon om barn som blir utsatt for omsorgssvikt på et tidligere stadium enn når omsorgssvikten har blitt alvorlig. Offentlig ansatte skal ikke vente med å melde til omsorgssvikten har en så alvorlig karakter, eller vart så lenge at det er oppstått en alvorlig situasjon eller risiko for barnets fysiske eller psykiske helse. Etter direktoratets syn er det ikke heldig at loven har et grunnvilkår for meldeplikt som tilsvarer grunnvilkåret for en omsorgsovertakelse, altså «alvorlig omsorgssvikt». Direktoratet vurderer at begrepet omsorgssvikt i seg selv er en beskrivelse av en alvorlig situasjon for et barn. Bagatellmessige mangler i omsorgssituasjonen vil ikke omfattes av direktoratets forslag til endring av vilkåret for å melde til barneverntjenesten. For å bedre samarbeidet mellom offentlige tjenester og barnevernet, og sørge for at barneverntjenesten får melding om alvorlige forhold er det behov for å justere vilkåret som utløser meldeplikt. En justering av vilkåret vil kunne bidra til at barneverntjenesten får informasjon om barn som lever under omsorgssvikt. Det er direktoratets erfaring at enkelte hjelpeinstanser allerede i dag melder til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for omsorgssvikt, uten at den nødvendigvis kan beskrives som alvorlig. Dette synet på 3

4 meldeplikten støttes også av at både NOU 2016:16 og brev fra flere statsråder 1 henviser til «omsorgssvikt» når viktigheten av å melde til barneverntjenesten omtales. Begrepet «alvorlig omsorgssvikt» blir kun blir brukt når det henvises direkte til lovens ordlyd. På den annen side viser flere rapporter at andre hjelpeinstanser ikke melder selv ikke alvorlige forhold. Eksempelvis har helsepersonell en høy terskel for å melde fra om bekymring. 2 Direktorat viser også til forskning fra UIB hvor det fremkommer at det er en betydelig underrapportering til barneverntjenesten blant tannleger. 3 Lovens krav til meldeplikt kan her ha en betydning. For en tannlege å ta stilling til hvorvidt dårlig tannhelse er et tegn på alvorlig omsorgssvikt eller om dette «bare» er vanlig omsorgssvikt, kan være krevende. Denne vurderingen kan være vanskelig selv for de som jobber innenfor barnevernsfeltet, og det kan ikke forventes at andre grupper vil kunne skille mellom omsorgssvikt og alvorlig omsorgssvikt. Konsekvensene av dette vil kunne være at det ikke meldes fra om barn som lever under svært vanskelige forhold. Direktoratet deler ikke departementets bekymring for at flere familier vil vegre seg for å ta kontakt med hjelpeapparat og offentlige tjenester dersom ordlyden i bestemmelsen om meldeplikt blir endret fra alvorlig omsorgssvikt til «omsorgssvikt». Forslaget innebærer en mindre justering av terskelen for meldeplikt, og ikke en etablering av en praksis hvor en hver liten bekymring for et barn skal videreformidles til barneverntjenesten. Manglende oppfølging av barns behov for medisinsk undersøkelse, behandling og opplæring bokstav b Direktoratet støtter departementets forslag i første ledd bokstav b). Direktoratet er enig i at omsorgssvikt også omfatter tilfeller der et barn lider av livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade, og foreldrene ikke sørger for at barnet får nødvendig undersøkelse eller behandling. Dette skiller seg vesentlig fra andre former for omsorgssvikt slik at det er grunn til å tydeliggjøre at meldeplikten gjelder også i disse tilfellene. Alvorlig atferdsvansker bokstav c) Direktoratet støtter forslaget om å fjerne kravet om at atferdsvanskene skal ha vært «vedvarende». Behandlere og offentlige myndigheter har ofte ikke god nok kjennskap til om problemene har vært vedvarende ettersom de ofte har kortvarige og sjeldne møter med ungdommen. Direktoratet mener at lovens system tilsier at vilkåret for meldeplikt ikke skal være strengere enn vilkåret etter barnevernloven Etter barnevernloven 4-24 er det kun ved alternativ to et krav om at de alvorlige atferdsvanskene (i form av rusmisbruk) må være vedvarende. Etter direktoratets syn vil det bli en harmonisering av reglene ved at «vedvarende» blir fjernet. Etter direktoratets syn er det uheldig at innadvendte utfordringer, slik som selvskading og spiseforstyrrelser, ikke omfattes av ordlyden «alvorlig atferdsvansker». Det blir påpekt at slik atferd må eventuelt vurderes med utgangspunkt i om atferden gir grunn til å tro at barnet er 1 Se brev av til landets kommuner, hvor det fremgår «Opplysningsplikten er svært viktig for at samfunnet skal kunne beskytte barn mot vold, mishandling og andre former for omsorgssvikt.» 2 Se Rundskriv «Samarbeid mellom barneverntjenester og psykisk helsetjenester til barnets beste» s. 17, med henvisning til Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

5 utsatt for fysisk eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for alvorlig omsorgssvikt. Tilsvarende vil også gjelde yngre barn som utviser atferd som fremstår som svært alvorlig og som gir grunn til bekymring for barnets situasjon. Dette medfører at offentlige myndigheter ikke har meldeplikt når de har kjennskap om slike situasjoner, med mindre det mistenkes at dette kan være et symptom på at barnet er utsatt for mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt. Etter direktoratets syn kan slike innadvendte utfordringer være et symptom på at barnet blir utsatt for mishandling eller omsorgssvikt. Det er ikke alltid at barnet viser andre symptomer på dette. Det er viktig at offentlige myndigheter tar kontakt med barneverntjenesten i slike situasjoner, slik at barneverntjenesten kan undersøke omsorgssituasjonen til barnet, og eventuelt iverksette tiltak dersom det er et slikt behov. Etter direktoratets oppfatning fremstår forslaget i NOU 2016:16 slik at innadvendte utfordringer omfattes av ordlyden. I forslagets 7 fremgår det at det kan gis melding når det er grunn til å tro at «et barn utsetter sin helse eller utvikling for alvorlig fare». Det blir påpekt i NOU 2016:16 at utvalget foreslår å senke terskelen noe for opplysningsplikt når det gjelder saker der barn og unge utsetter egen helse og utvikling for fare. Direktoratet støtter dette forslaget. Andre endringer i vilkårene for meldeplikt Direktoratet støtter forslaget om å presisere og tydeliggjøre at meldeplikten også omfatter tilfeller der barnet for øyeblikket ikke er utsatt for omsorgssvikt, men der det er grunn til å tro at barnet kan bli utsatt for alvorlig omsorgssvikt i nær fremtid. Endringen medfører ingen, endring i rettstilstanden men innebærer en viktig presisering av gjeldende rett. Det er positivt at det foreslås å ta vekk henvisningen i gjeldende bestemmelse om at opplysningsplikten inntrer når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet «i hjemmet». En slik endring vil tydeliggjøre at meldeplikten ikke er knyttet bare til hendelser i hjemmet, men at det er den totale omsorgen foreldrene/omsorgspersonene gir barnet som skal vurderes. Dette omfatter også at foreldrene skal beskytte barnet mot mishandling/overgrep fra andre. Endringen vil bidra til at barnevernloven blir mer tidsriktig og harmonerer med dagens samfunn- og familiebilde, hvor barn oftere har flere omsorgsbaser. Barnets totale omsorgssituasjon vil være avgjørende, og ikke det fysiske oppholdsstedet. Etter direktoratets syn er det positivt at det blir presisert i lovteksten at melding til barneverntjenesten skal gis «uten ugrunnet opphold». Selv om det er forutsatt at det skal varsles umiddelbart, er det viktig at det blir presisert. 2. Opplysningsplikt etter pålegg fra barneverntjenesten I 2015 førte 80 % av alle bekymringsmeldinger til en undersøkelse ( undersøkelser). Av disse resulterte 1,4 % i en omsorgsovertakelse eller et tvangsvedtak. Målsetningen med en undersøkelse er å innhente, bearbeide og vurdere informasjon om barnet, forholdene i hjemmet og nærmiljø. Enkelte barneverntjenester har tidligere hjemlet undersøkelser i bestemmelser i barnevernloven som angir resultat av den undersøkelsen som skal gjennomføres, for eksempel hjelpetiltak eller omsorgsovertagelse. En slik praksis er ikke i overenstemmelse med loven, og det er en risiko for at det bidrar til at barneverntjenesten tidlig i undersøkelsen har et for stort fokus på en bestemt konklusjon (hypotesetenkning). På det tidspunkt barneverntjenesten innhenter opplysninger har de normalt ikke tilstrekkelig kunnskap om familien og barnets omsorgssituasjon, og om det kan være grunnlag for en omsorgsovertakelse. Det er nettopp dette en undersøkelse skal belyse. Først etter at undersøkelsen er gjennomført bør det konkluderes med hva som er et nødvendig tiltak. 5

6 Det er uheldig dersom lovteksten blir utformet slik at barneverntjenesten allerede i starten av en undersøkelse må vurdere hvilket tiltak i barnevernloven som er aktuelt. Dette kan medføre at barneverntjenesten gjennomfører en undersøkelse basert på en hypotese om et resultat. 2.1 Vilkår for opplysningsplikt etter pålegg Direktoratet støtter ikke beskrivelsen av terskelen for når det kan pålegges opplysningsplikt slik den er beskrevet i departementets forslag. Dersom barneverntjenesten kun kan pålegge opplysningsplikt når det undersøkes, forberedes eller behandles sak om omsorgsovertakelse eller andre tvangsvedtak, vil det etter direktoratets syn sjeldnere kunne pålegges opplysningsplikt i undersøkelsen. Alternativt må barneverntjenesten knytte undersøkelsen opp mot et usikkert resultat tidlig i en undersøkelse. Dette vil kunne skape usikkerhet om når barneverntjenesten kan gi pålegg om opplysninger. Barneverntjenestens undersøkelse er viktig for å avgjøre hvem som har behov for hjelp fra barneverntjenesten, og hvilken hjelp de skal få. Dersom det ikke skal være adgang til å pålegge opplysningsplikt med mindre det er grunn til å tro at et barn er utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, vil barneverntjenestens mulighet til å foreta grundige og kvalitativt gode undersøkelser være begrenset. Dersom foreldrene ikke samtykker til innhenting av informasjon og barneverntjenesten ikke har adgang til å pålegge opplysningsplikt, vil det være en risiko for at barneverntjenesten ikke ser hele bildet av saken, og kan da i mange tilfeller ikke få avdekket om det er behov for å iverksette tiltak for barnet og familien. Av hensynet til barnet og foreldrenes rettsikkerhet anser direktoratet det er best om barneverntjenesten gis en videre adgang til å innhente slike opplysninger enn det som blir foreslått fra departementets side. Etter direktoratets oppfatning bør barneverntjenesten gis adgang til å innhente opplysninger når det er grunn til å tro at barnet utsetter for «omsorgssvikt». Dette vil harmonere med direktoratets forslag om når det foreligger en meldeplikt til barneverntjenesten. Direktoratet støtter departementets forslag til presisering av at adgangen til å gi pålegg gjelder i alle stadier av saken, og er enig at det er viktig at barneverntjenesten har adgang til å pålegge opplysningsplikt i alle stadier av saken. Direktoratet støtter også forslaget om at det i størst mulig grad må konkretiseres hvilke opplysninger som skal gis, dette for å begrense at barneverntjenesten for tilgang på annen taushetsbelagt informasjon enn det som er nødvendig. Etter direktoratets vurdering bør det også fremgår tydelig av ordlyden at dersom det er mistanke om at barnet lever i en situasjon som kan gi grunn for å pålegges opplysningsplikt, er det barneverntjenesten som vurderer om det foreligger en opplysningsplikt eller ikke. 2.2 Særlig om pålegg av hjelpetiltak Direktoratet er av den oppfatning at hensynet til barnets og foreldrenes rettsikkerhet tilsier at saken må opplyses så godt som mulig i situasjoner der det er aktuelt å treffe tvangsvedtak, og mener at dette veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personlige integritet og personvern, samt hensynet til tillitsforholdet mellom den enkelte og det øvrige tjenesteapparatet. Etter direktoratets syn bør det derfor være adgang til å gi pålegg om opplysningsplikt i saker der det vurderes å gi pålegg om hjelpetiltak. Direktoratet støtter ikke departementet i at denne adgangen kun bør gjelde i de mest alvorligste tilfellene. Dersom barneverntjenesten har adgang 6

7 til å pålegge hjelpetiltak med tvang, må barneverntjenesten også ha mulighet til å pålegge opplysningsplikt i disse sakene. Hensynet til å få en tvangssak tilstrekkelig opplyst taler for dette. Direktoratet mener det ikke bør gjøres forskjell på disse sakene og de øvrige tilfellene det kan pålegges opplysningsplikt. 2.3 Informasjon og samarbeid med sakens parter For å få til et godt samarbeid mellom barneverntjenesten og foreldre/barn, bør barneverntjenesten som en hovedregel ikke innhente opplysninger uten å be om samtykke fra partene først. Dette bør derfor løftes frem innledningsvis i den delen av bestemmelsen som omhandler opplysningsplikt etter pålegg fra barneverntjenesten, før det redegjøres for når det kan pålegges opplysningsplikt uten at partene samtykker. Etter direktoratets vurdering bør forslagets femte ledd enten flyttes lenger opp, som andre ledd i bestemmelsen, eventuelt bør bestemmelsen deles i to bestemmelser, hvor man for eksempel har meldeplikt i 6-4 og opplysningsplikt i 6-4a. Hvis det ikke oppnås samtykke til å innhente opplysninger, og barnevernet har adgang til å pålegge opplysningsplikt, bør barneverntjenesten normalt informere partene om at det blir pålagt opplysningsplikt. Direktoratet støtter derfor departementets forslag om at partene skal informeres om at det er gitt pålegg om opplysningsplikt. 2.4 Fastlegers opplysningsplikt og salær Direktoratet vil anbefale departementet om å be Helse- og omsorgsdepartementet endre fastlegenes salær i forbindelse med legeerklæringer i barnevernssaker. Fastlegene bør få betalt for å skrive legeerklæringer når barneverntjenesten ber om dette, på samme måte som de blir honorert når de blir bedt om en legeerklæring fra andre offentlige instanser. Direktoratet kan ikke se begrunnelsen for disse forskjellene. Forskjellene i reglene om salær medfører at barneverntjenesten kan få mangelfulle eller ubearbeide opplysninger fra fastleger i alvorlige saker. 3. Endringer i andre lover enn barnevernloven Etter direktoratets syn bør reguleringsteknikken være lik i de ulike særlovene. Direktoratet foreslår at lovteksten i barnevernloven 6-4 inntas i særlovene, og ikke at det henvises til barnevernloven. Det blir enklere for de ansatte og tjenesteytere etter særloven enn at de deretter må gå til barnevernloven. Etter direktoratets vurdering er det ikke nødvendig at opplysningsplikt etter pålegg er regulert i særlovene. Det er tilstrekkelig at dette står i barnevernloven. Det er ikke nødvendig at ansatte etter særlovgivning skal ha kunnskap om dette før vedkommende får et eventuelt pålegg fra barnevernet. 4. Opplysningsplikt for kommunene til barneverntjenesten ved tilbakeholdelse av gravide rusmisbrukere Etter direktoratets syn bør kommunen i tilfeller der det er fattet et vedtak om tvunget opphold og tilbakeholdelse av en gravid rusmisbruker, ha plikt til å gi melding til barneverntjenesten før fødsel. Departementets forslag berører en svært begrenset gruppe hvor det er bekymring for barnets situasjon etter fødsel. Meldeplikten bør utvides til å omfatte alle tilfeller der offentlige myndigheter er bekymret for et ufødt barn, og ikke bare i de situasjoner der det dreier seg om ufødte barn av tvangsinnlagte, gravide rusmisbrukere. Etter direktoratets oppfatning bør 7

8 meldeplikten omfatte situasjoner der det er en bekymring for om et ufødt barn vil kunne bli utsatt for alvorlig skade eller «omsorgssvikt» etter at det er født. Det bør ikke være forskjell om bekymringen har sitt utspring i mors rusmisbruk, psyke eller om mor blir utsatt for vold fra partner. I situasjoner der det kan bli aktuelt med en omsorgsovertakelse etter fødselen kan det være en fordel for barneverntjenesten å få kjennskap til dette så tidlig som mulig, både for å kunne velge et godt og egnet fosterhjem til barnet, men også for å få vurdert muligheten til å plassere barnet i et fosterhjem i barnets familie eller nære nettverk. Tidlig informasjon og planlegging vil også kunne forhindre en omsorgsovertakelse eller et forhastet akuttvedtak ved fødsel. Direktoratet mener det bør være samme terskel for å melde fra om bekymring til barnevernet for ufødte barn som for når et barn er født. For at barneverntjenesten skal kunne tilby hjelp til gravide, bør det presiseres i barnevernloven at barneverntjenesten skal kunne gi råd og veiledning, og at barneverntjenesten også skal kunne tilby ulike former for frivillige hjelpetiltak samt at det kan åpnes barnevernssak uten den gravides samtykke. På denne måten kan barneverntjenesten før fødselen vurdere om behovet for barneverntiltak kan være aktuelt å iverksette etter fødselen og eventuelt klargjøre og tilrettelegge tiltaket. Departementet har stilt spørsmål ved om en eventuelt lovfestet plikt for den kommunale helseog omsorgstjenesten til å gi opplysninger til barneverntjenesten kan føre til at gravide rusmisbrukere i mindre grad ønsker å ha kontakt med hjelpeapparatet. Direktoratet deler ikke denne bekymringen. Som kjent risikerer rusmisbrukere allerede i dag å bli plassert av helse- og omsorgstjenesten mot sin vilje under graviditeten. Med tanke på hvor viktig det er at barnevernet er kjent med barnet og dennes situasjon så tidlig som mulig, må dette uansett være tungtveiende hensyn. 5. Aktivitetsvekst i kommunalt barnevern Det er positivt at departementet tilrettelegger for at barneverntjenesten kan motta flere bekymringsmeldinger, og at intensjonen fra sentrale myndigheter er at flere barn skal få hjelp. Dette innebærer imidlertid økt arbeidspress for den kommunale barneverntjenesten, og det er behov for en ressursøkning. Tall fra SSB viser vekst i både antall meldinger, undersøkelser og tiltak. Økningen kan både skyldes at stadig flere barn blir utsatt for omsorgssvikt og trenger hjelp fra barnevernet, men også at barnevernet i større grad fanger opp et mer reelt behov for barnevernstiltak. Den store oppmerksomheten på meldingsplikt og risiko for omsorgssvikt og overgrep har også bidratt til økt aktivitet. Med hilsen Mari Trommald (e.f) direktør Anna Bjørshol avdelingsdirektør Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 8

Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/3602 Vår ref: 2015/50883-2 Arkivkode: 008 Dato: 24.04.2015 Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Til barnets beste - samarbeid mellom skole/barnehage og barneverntjenesten Kjersti Utnes Borgaas, seniorrådgiver Jussen rundt Barnehagers

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21500822 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/2961-9 Vår

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-202 Hensikten med dette rundskrivet er å gi veiledning til skoleeiere og skoleledere om skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Detaljer

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Vår saksbehandler: Marianne Føyn Berge Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt

Detaljer

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2016/58868-2 Arkivkode: 008 Dato: 09.03.2017 Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk,

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/63321-4 Arkivkode: 008 Dato: 01.12.2014 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å utvide adgangen

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere. I-46/95

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere. I-46/95 Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere. I-46/95 Rundskriv I-46/95 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet Til: Landets fylkesmenn Landets fylkeskommuner Landets kommuner

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet

Opplysningsplikt til barnevernet Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

HØRINGSSVAR - NOU 2016:16 NY BARNEVERNSLOV

HØRINGSSVAR - NOU 2016:16 NY BARNEVERNSLOV Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/2961 Vår referanse: 201604359-12 008 Sted, Dato Oslo, 03.02.2017 HØRINGSSVAR

Detaljer

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Juridiske aspekter TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Definisjoner Generell lov contra særlov Generell taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Hva er taushetsplikt? Lovforbud

Detaljer

Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L ( )

Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L ( ) Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L (2016 2017) Christina Five Berg, seniorrådgiver Barnevernskonferansen Loen 21. november 2017 Hovedtema Kjærlighet Rettighetsfesting Barns medvirkning

Detaljer

Ny barnevernlov. Bakgrunn

Ny barnevernlov. Bakgrunn Ny barnevernlov Bakgrunn For fragmentarisk lov endret en rekke ganger siden 1992 Antall barn i kontakt m barnevernet har økt voldsomt siden 1992 Sterk økning i barn på hjelpetiltak Sterk økning i bruk

Detaljer

Nytt i aktuelt lovverk

Nytt i aktuelt lovverk Foto: Grethe Lindseth Nytt i aktuelt lovverk Barnevernsamling 7.11.2017 Oda Reinfjord Barn og foreldre Helse, omsorg og Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

Detaljer

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Synne Ose Fylkesmannen i 15. mai 2013 Taushetsplikt Forvaltningsloven 13 - den forvaltningsmessige taushetsplikten Barnehageloven 20 - den profesjonsbestemte

Detaljer

8 Vedlegg 8 - TIGRIS 1

8 Vedlegg 8 - TIGRIS 1 8 Vedlegg 8 - TIGRIS 1 Innhold Screeningsverktøy TWEAK med tilleggsspørsmål... 3 Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere Rundskriv I-46/95 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet...

Detaljer

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Inngrepsterskler i barnevernet Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Advokat (H) Stig Åkenes Johnsen «Inngrep» Hva er inngrepsterskler? Tiltak, pålegg, tvang «Terskel» Rettslige terskler Vilkår i lov/forskrifter

Detaljer

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester. Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Samfunnsplan Mette Solum Sandnes, 05.12.2014 Deres ref: Vår ref: 14/08285-2 Saksbehandler: Anne-Lene Slåtterø

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Nytt i barnevernretten Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Lovendringer Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak, bvl. 4-4 tredje og fjerde ledd, iverksatt

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:16 Ny barnevernslov Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Høringssvar NOU 2016:16 Ny barnevernslov Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2016/56807-2 Arkivkode: 008 Dato: 30.01.2017 Høringssvar NOU 2016:16 Ny barnevernslov Sikring av barnets rett til omsorg

Detaljer

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 10.01.2014 Høring - Gjennomføring av

Detaljer

- mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn - misbruk av rusmidler under graviditet

- mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn - misbruk av rusmidler under graviditet Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om: IS-17/2006 - mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Høring - Ny Barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høring - Ny Barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 30.01.2017 2016/7582 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ida Kjerschow Harstad,

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/63373-13 Arkivkode: 008 Dato: 05.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av

Detaljer

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt Taushetsplikt:

Detaljer

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rundskriv IK-20/2001 fra Statens helsetilsyn Til: Landets helsepersonell 20.12.2001 1. Innledning I spenningsfeltet mellom forbudet

Detaljer

1. Meldeplikt og opplysningsplikt

1. Meldeplikt og opplysningsplikt HØRINGSUTTALELSE: HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I OPPLYSNINGSPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG OM NY OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERNET VED TILBAKEHOLDELSE AV GRAVIDE RUSMIDDELAVHENGIGE Departementets høringsnotatet

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser v/ Maria Kjølberg Evensen Barn har rett til omsorg Rett til å bli tatt vare på av foreldrene Rett til beskyttelse mot misbruk Retten til å bli tatt vare

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Rutiner for barneverntjenesten - Bekymringsmelding - Søknad om hjelpetiltak Leka Nærøy Vikna Til alle offentlige instanser i Ytre Namdal ( Leka, Nærøy og Vikna) Informasjon

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Høringssvar - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i barnevernloven

Høringssvar - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i barnevernloven Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Sendes kun på epost postmottak@bld.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: - HBORING F47 &13.12.2014 S14/4665 L64627/14

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Rundskriv IS-11/2015 IS-11/2015

Rundskriv IS-11/2015 IS-11/2015 Rundskriv IS-11/2015 IS-11/2015 Bakgrunn og formål Vise hvilke muligheter tjenestene har for å samarbeide Avklare tjenestenes ansvar, oppgaver og plikter innenfor rammen av reglene om taushetsplikt, opplysningsrett

Detaljer

Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling

Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling Familie- og kulturkomiteen Stortinget Familie-kultur@stortinget.no Vår saksbehandler: age Vår dato: 22.04.13 Vår ref: Høringer 2013 Deres ref.: Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling Landsgruppen

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/ Ane Gjerde 5. desember 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/ Ane Gjerde 5. desember 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 Høring - Forslag om å utvide

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg

Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg Hva sier jussen? Hva sier etikken? Oversikt over presentasjon Hva må vi varsle, hva bør vi varsle og hva kan vi varsle? Hvilke problemer står vi overfor?

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? HVEM KAN HJELPE JESPER? Vi vet etter hvert mye om hva som skal til for at barn som vokser opp under vanskelige forhold likevel skal klare seg bra. Det handler i stor grad om å ha tilgang til omsorg, hjelp

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 Høring - Forslag om å utvide

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 Dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO postmottak@bld.dep.no Besøksadresse: Tollbugata

Detaljer

Høringssvar - Forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Høringssvar - Forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep Asker kommune Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: 12/6734 HBORING F74 30.11.2012 S11/6228 L255894/12 Ved henvendelse vennligst

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/16373-3 Dato: 25.11.2008 HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Høring - utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

Høring - utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 Elektronisk tilbakemeldingsskjema Høring - utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 Tilbakemelding: Vær vennlig

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Barnevern og omsorgsovertakelse

Barnevern og omsorgsovertakelse Barnevern og omsorgsovertakelse Publisert 2011-02-28 13:18 (/file/331165.jpg) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over regelverket for barneverntjenestens omsorgsovertakelse av barn. Barneverntjenesten

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO. Grimstad 13.01.2008

Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO. Grimstad 13.01.2008 Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Grimstad 13.01.2008 Høringssvar forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Stine Sofies Stiftelse

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid barn og ungdom

Tverrfaglig samarbeid barn og ungdom Tverrfaglig samarbeid barn og ungdom Taushetsplikt og opplysningsplikt Foredragsholder: Advokat Ragnhild Kverneland Foredragsholder: Advokat Ragnhild Kverneland Informasjonsreglenes «yin og yang» - taushetsplikt

Detaljer

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik 23.11.2016 Statens helsetilsyn har gitt fylkesmannen i oppdrag (Landsomfattende

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 17.11.16 Nytt fra Fylkesmannen Endringer i barnevernloven siden sist Norsk tiltredelse til Haagkonvensjonen 1996 lovendringer

Detaljer

Tannhelse + barnevern = sant

Tannhelse + barnevern = sant Tannhelse + barnevern = sant Hvor gode er vi? Egentlig? Folkehelserådgiver Hilde Søberg 07.03.2017 Lovverket Lov om helsepersonell: 33.Opplysninger til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp, skal

Detaljer

Rapport fra tilsyn med. Familievernkontoret Enerhaugen

Rapport fra tilsyn med. Familievernkontoret Enerhaugen Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Familievernkontoret Enerhaugen Smedgaten 49 Tøyen 0651 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/1122-2 Dato: 25.03.2015 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Rundskriv Alle landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Statens helsetilsyn Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.INNLEDNING Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

https://www.facebook.com/sjumilssteget/

https://www.facebook.com/sjumilssteget/ Barnekovensjonen i praksis https://www.facebook.com/sjumilssteget/ Lovverket Barnekonvensjonen Barnehagelova med forskrifter, rammeplanen Barnekonvensjonen inneheld 54 artiklar Av desse er det fire generelle

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 16/7930 Vår ref: 16/06285-3 Dato: 13.02.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens

Detaljer

Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse

Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse Barneoppdragelse i grenseland 23.10.2012 Hilde Bøgseth seniorrådgiver/jurist Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse (omskjæring) juridisk

Detaljer

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21.

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. Taushetsplikt Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Marita

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer

Høringsuttalelse. NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høringsuttalelse. NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Byrådssak 462/16 Høringsuttalelse. NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse MARO ESARK-03-201600085-178 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet har

Detaljer

Grunnloven og FNs barnekonvensjon

Grunnloven og FNs barnekonvensjon Grethe Gilstad LEVANGER- ADVOKATENE NILSEN SOLEM SØRHOLT ANS Hvordan i all verden skal vi bruke barns rettigheter i praksis? Grunnloven og FNs barnekonvensjon Mål.. At dere skal føle at terskelen for å

Detaljer

Lier kommune Rådgivingsenheten

Lier kommune Rådgivingsenheten LL Lier kommune Rådgivingsenheten Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: ELSO/2012/5802/F00 Deres ref: Lier 16.11.2012 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i

Detaljer

Meldeplikt og årsaker til at vi ikke melder

Meldeplikt og årsaker til at vi ikke melder Meldeplikt og årsaker til at vi ikke melder Børge Tomter, seksjonssjef Bufdir Side 1 Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Et fagorgan for barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke diskriminering,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med. Familievernkontoret Homansbyen

Rapport fra tilsyn med. Familievernkontoret Homansbyen Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Familievernkontoret Homansbyen Oscars gate 20 0352 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6755-1 Vår referanse: 201603637-9 008 Sted, Dato Oslo, 20.12.2016 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT

Detaljer

Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet

Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet Malin Bruun rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelinga Ingunn Aronsen Brenna rådgiver sosial- og vergemålsavdelinga «jeg tenker nok du skjønner

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil. Vår ref /EMS. Vi viser til Justisdepartementets brev av 3. Juli d.å.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil. Vår ref /EMS. Vi viser til Justisdepartementets brev av 3. Juli d.å. T DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil AVDn~ffinr --..- V 2 NUV 7!1n DOK NR ARKA/KODE: cr0 Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref 200904400 Vår ref 200903789-/EMS

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer