Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl"

Transkript

1 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet Fakultetet Fakultetet X Dekan Anne Borg X Prodekan forskning Tor Grande Prodekan utdanning Øyvind W. Prodekan utdanning Øyvind W. Gregersen Gregersen Per-Dimitri Sønderland Institutt for kjemi (IKJ) Institutt for biologi (IBI) Institutt for fysikk (IFY) Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) Institutt for materialteknologi (IMT) Institutt for bioteknologi (IBT) Studentene på Realfag Studentene på Sivilingeniør De midlertidige vitenskapelige ansatte X Instituttleder Marie-Laure Olivier Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup X Instituttleder Else Berit Skagen Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe X Instituttleder Erik Wahlström Vara: Nestleder for utdanning Jon Andreas Støvneng Vara: X Instituttleder Edd Anders Blekkan Vara: Nestleder for utdanning Hallvard Fjøsne Svendsen Vara: Nestleder for forskning Sigurd Skogestad X Instituttleder Jostein Mårdalen Nestleder for utdanning Fride Vullum- Bruer Nestleder for forskning Knut Marthinsen Kontorsjef Vidar Broholm X Instituttleder Kjetil Rasmussen Vara: Nestleder for utdanning Olav Vadstein Vara: Nestleder for forskning Kjell Morten Vårum Per-Dimitri Sønderland X Vara: Ingvild Hoff Åge Johansen Vara: Andrea Hjelt X Forsker Catherine Taylor Nordgård Vara: Stpendiat Torstein Nesse Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak Åge Johansen Vara: Andrea Hjelt Andre deltakere på møtet seksjonssjef Gorm Beck seksjonssjef Bjørn Steinar Tanem seksjonssjef Heidi Hugdal direktør NanoLab Kay Gastinger

2 2 av 6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTL-sak 107/14 Felles PhD-emne Viktige momenter: Oppstart av emne planlegges for studieåret 2015/2016. Viktig å ta en kikk på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for PhD ved forberedelse av kurset. Kurset må oppfattes som nyttig av NTs kandidater. Det kan være en god idé å involvere representanter for stipendiater i arbeidsgruppen som skal utforme emnet. Det er viktig å etablere en gruppe som vil ha ansvar for emnet en vitenskapelig ansatt per institutt. Instituttlederne presenterer sine kandidatforslag på ledermøtet En viktig jobb innebærer også å identifisere en emneansvarlig person. NTL-sak 108/14 Videre diskusjon om leiested Viktige momenter: Instituttleder har et overordnet ansvar for at implementeringen blir hensiktsmessig for utdanning og forskning. Leiestedsmodellen er et verktøy for strategi og handlingsplaner knyttet til infrastruktur. Dette innebærer at NT/instituttene må gjøre en strategisk vurdering i forhold til hvilke leiesteder man skal ha. Det er viktigst å sette BOA prosjektene i stand til å kunne betale for bruk av leiestedene for dermed å kunne få dekket en høyere andel av de direkte kostnadene. De fleste leiestedene vil i hovedsak finansieres av interne midler (intern aktivitet), men riktig prising gir potensial for høyere kostnadsdekning for leiested på BOA-prosjekter. Forslag fra fakultetet: Summen av leiestedene ved et institutt er instituttets ansvar (underskudd dekkes av instituttets RD, overskudd disponeres av instituttet). Dette innebærer endring av nåværende praksis og derfor må forankres i den vitenskapelige staben. Den nye modellen kan føre til at det blir vanskeligere å få finansiert felles utstyr med andre enheter. Viktig å forbli konkurransedyktig, og ikke prise seg ut av markedet. På prosjektsiden blir det viktig å synliggjøre egeninnsats, samt bestemme hvilke kostnader som vi selv skal finansiere. Godt samarbeid med Sintef og industri om leiekostnader bør være i fokus. Dekan Anne Borg tar opp diskusjonen med Sintef. Diskusjon med industri bør starte på hvert enkelte leiested. Ang. leiekostnader knyttet til masterprosjekter kan NanoLab anvendes som eksempel. «Kapasitet» er et viktig stikkord med tanke på prising. Det bør være en felles forståelse for hva begrepet innebærer. Det er ønskelig at leiested tas opp på ledermøter med jevne mellomrom. NTL-sak 109/14 Rammefordelingsmodell Viktige momenter: Opprinnelig var BOA-beskatningen tenkt regnskapsført gjennom en prosentvis belastning av instituttenes samlede overheadinntekter. Kontorsjefmøte er imidlertid kommet med tilbakemelding om at det er mer ønskelig å trekke BOA-skatten fra instituttenes rammer fremfor å belaste etterskuddsvis. Dette vil føre til mer forutsigbarhet for instituttene og fakultetet, og til redusert administrativ oppfølging for fakultetet. Det er foretatt endringer i modellen knyttet til vektig av forskning vs. undervisning (reduserte midler til begge deler), samt midler på fakultetsnivå (fellestjenester/strategiske midler).

3 3 av 6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forskningsbevilgning (av samlet driftstildeling) bør ikke prioriteres for lavt. Det vil ikke gi riktige signaler til den vitenskapelige staben. Det må foretas en vurdering av parametere på utdanningssiden (bl.a. hva slags incentiv ligger til grunn for tildeling av midler til labundervisningen?). Basert på kommentarene fra møtet skal modellen bearbeides ytterligere. Rammefordelingsmodell behandles også i ledermøtet O-saker: Utlysning av stilling som førsteamanuensis i marin økologi (biologisk oceanografi) ved IBI Konklusjon: Tilsettingsprosessen settes i gang. Eventuelt Det skal opprettes Shared Service Center ved NTNU som skal bl.a. håndtere saker knyttet til om lønn. Seksjonssjef Heidi Hugdal bes om å kommunisere dette til de ansatte som kan bli berørt av dette (viktig å ivareta dem på best mulig måte). NanoLab feirer 10 års jubileum

4 4 av 6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjenning av referatet Referater fra ledermøte ble godkjent. Lenke til ledergruppemappene 2014 \\felles.ansatt.ntnu.no\nt\fakadm\adm\0-organisasjon og adm\01- organer\ledergruppen\ledergruppen 2014 Instituttenes 15 minutt: Ifm. kvalitetsmelding er det ofte vanskelig å få sluttrapportene fra referansegrupper. Saken tas opp med prodekan Øyvind W. Gregersen. Studentenes 5 minutt SAKSKART: NTL-sak 107/14 Felles PhD-emne (30 min.) Orientering ved prodekan Tor Grande Saksvedlegg Viktige momenter: Arbeidsgruppa nedsatt av NT-forskningsutvalget for å se på et felles PhD-emne (7,5 sp) anbefaler i utgangspunktet at kurset berører følgende tema: Scientific writing, forskningsetikk, vitenskapsteori/metode, vitenskapshistorie, forskningsformidling (se på obligatorisk kurs i forskerformidling ved DMF), karriereutvikling innenfor rammen av universitetssystemet (det siste temaet blir kanskje ikke mest aktuelt i denne sammenhengen). Prodekan Tor Grande vurderer et eget opplegg for PhD-kandidater som vil fokusere på innovasjon. Oppstart av emne planlegges for studieåret 2015/2016. Viktig å ta en kikk på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for PhD ved forberedelse av kurset. Kurset må oppfattes som nyttig av NTs kandidater. Det kan være en god idé å involvere representanter for stipendiater i arbeidsgruppen som skal utforme emnet. Det er viktig å etablere en gruppe som vil ha ansvar for emnet en vitenskapelig ansatt per institutt. Instituttlederne presenterer sine kandidatforslag på ledermøtet En viktig jobb innebærer også å identifisere en emneansvarlig person. NTL-sak 108/14 Videre diskusjon om leiested Orientering ved prodekan Tor Grande Jf. presentasjonene til instituttledere Kjetil Rasmussen og Erik Wahlström fra møtet (vedlagt) Instituttlederne oppfordres til å involvere personell som har blitt tildelt lokalt ansvar for innføring av leiestedsmodellen Presentasjonen i møtet - vedlagt Viktige momenter: Instituttleder har et overordnet ansvar for at implementeringen blir hensiktsmessig for utdanning og forskning. Leiestedsmodellen er et verktøy for strategi og handlingsplaner knyttet til infrastruktur. Dette innebærer at NT/instituttene må gjøre en strategisk vurdering i forhold til hvilke leiesteder man skal ha.

5 5 av 6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det er viktigst å sette BOA prosjektene i stand til å kunne betale for bruk av leiestedene for dermed å kunne få dekket en høyere andel av de direkte kostnadene. De fleste leiestedene vil i hovedsak finansieres av interne midler (intern aktivitet), men riktig prising gir potensial for høyere kostnadsdekning for leiested på BOA-prosjekter. Forslag fra fakultetet: Summen av leiestedene ved et institutt er instituttets ansvar (underskudd dekkes av instituttets RD, overskudd disponeres av instituttet). Dette innebærer endring av nåværende praksis og derfor må forankres i den vitenskapelige staben. Den nye modellen kan føre til at det blir vanskeligere å få finansiert felles utstyr med andre enheter. Viktig å forbli konkurransedyktig, og ikke prise seg ut av markedet. På prosjektsiden blir det viktig å synliggjøre egeninnsats, samt bestemme hvilke kostnader som vi selv skal finansiere. Godt samarbeid med Sintef og industri om leiekostnader bør være i fokus. Dekan Anne Borg tar opp diskusjonen med Sintef. Diskusjon med industri bør starte på hvert enkelte leiested. Ang. leiekostnader knyttet til masterprosjekter kan NanoLab anvendes som eksempel. «Kapasitet» er et viktig stikkord med tanke på prising. Det bør være en felles forståelse for hva begrepet innebærer. Det er ønskelig at leiested tas opp på ledermøter med jevne mellomrom. Flere momenter er gjengitt i den vedlagte presentasjonen. NTL-sak 109/14 Rammefordelingsmodell Orientering ved seksjonssjef Gorm Beck Ingen saksvedlegg Presentasjon i møtet - vedlagt Viktige momenter: De overordnede rammene ble vedtatt av Fakultetsstyret Opprinnelig var BOA-beskatningen tenkt regnskapsført gjennom en prosentvis belastning av instituttenes samlede overheadinntekter. Kontorsjefmøte er imidlertid kommet med tilbakemelding om at det er mer ønskelig å trekke BOA-skatten fra instituttenes rammer fremfor å belaste etterskuddsvis. Dette vil føre til mer forutsigbarhet for instituttene og fakultetet, og til redusert administrativ oppfølging for fakultetet. Det er foretatt endringer i modellen knyttet til vektig av forskning vs. undervisning (reduserte midler til begge deler), samt midler på fakultetsnivå (fellestjenester/strategiske midler). Forskningsbevilgning (av samlet driftstildeling) bør ikke prioriteres for lavt. Det vil ikke gi riktige signaler til den vitenskapelige staben. Det må foretas en vurdering av parametere på utdanningssiden (bl.a. hva slags incentiv ligger til grunn for tildeling av midler til labundervisningen?). Basert på kommentarene fra møtet skal modellen bearbeides ytterligere. Rammefordelingsmodell behandles også i ledermøtet Orienteringssaker: Utlysning av stilling som førsteamanuensis i marin økologi (biologisk oceanografi) ved IBI Orientering ved IBI Saksvedlegg Ingen kommentarer i møtet.

6 6 av 6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Konklusjon: Tilsettingsprosessen settes i gang. Eventuelt Ledermøtet avlyses. Utlysning av stipendiatstillinger for 2015 tas opp på ledermøtet Det blir åpent lunsjforedrag for alle ansatte fredag Instituttlederne bes om å spre informasjonen blant sine ansatte (info er også lagt på instituttenes innsider). Det skal opprettes Shared Service Center ved NTNU som skal bl.a. håndtere saker knyttet til om lønn. Seksjonssjef Heidi Hugdal bes om å kommunisere dette til de ansatte som kan bli berørt av dette (viktig å ivareta dem på best mulig måte). NanoLab feirer 10 års jubileum

7 Implementering av leiestedsmodell NT-fakultetet Prodekan Tor Grande Kunnskap for en bedre verden

8 Prosess og mål Omfattende opplæringsprogram (Sentralt NTNU) teknisk/administrativt ansatte og ledere Tre piloter ved NTNU (institutt ved IME, IVT og DMF) Administrativt støtteapparat etablert sentralt ved NTNU (Sagdahl et al.) IBT valgt som pilot ved NT før sommerferien 2014 De resterende institutt ved NT startet opp implementeringen august 2014 Avgrense antall leiesteder, september Leiesteder operative Januar 2015 Kunnskap for en bedre verden 2

9 Lederansvar Innføring av TDI og leiestedsmodell - ikke et anliggende kun for administrasjon og teknisk stab Instituttleder har et overordnet ansvar om at implementeringen er i samsvar med intensjon og er hensiktsmessig for utdanning og forskning Kunnskap for en bedre verden 3

10 Lederutfordringer 1. Kommunisere hensikten med TDI modellen og leiested tydelig 2. Sikre at leiestedene prises riktig 3. Sikre at nye maler for budsjettering av søknader tas i bruk ved alle enheter 4. Ledere må være oppmerksom på at egeninnsatsen i bidragsprosjekter vil kunne øke ved innføring av TDI modellen. Eventuelle konsekvenser av endringen må vurderes ved hvert fakultet. 5. Minimere transaksjonskostnader, merarbeid for forskere og barrierer for bruk av forskningsinfrastruktur (som i stor grad internfinansieres enten de brukes eller ikke!) 6. Ta ansvar for strategiske beslutninger knyttet til drift, investeringer og utvikling av forskningsinfrastruktur Kunnskap for en bedre verden 4

11 Mål for utvikling og innføring av leiestedsmodell Primære mål: Laboratorier er tilgjengelig - driftes, vedlikeholdes og utvikles Investeringer utnyttes godt Kunne bygge opp virksomhet gradvis Sekundære mål: Totale kostnader synliggjøres Begrense transaksjonskostnadene til det absolutt nødvendige Kunnskap for en bedre verden 5

12 Hvorfor leiestedsmodell? Mulighet for å få dekket en større andel av direkte kostnader i eksternt finansierte prosjekter. Bedre oversikt over kostnader og aktivitet Hjelpemiddel for forskere i forbindelse med BOAsøknader Hva koster infrastruktur? Sikre etterlevelse av lover og regler. Krav fra KD bidrags og oppdrags aktiviteter (BOA) skal organiseres i prosjekter Synliggjøring av totale kostnader (og egeninnsats) TDI modellen forutsetter etablering av leiestedsmodell VERKTØY for strategi og handlingsplaner knyttet til infrastruktur Kunnskap for en bedre verden 6

13 TDI modellen - for forskning Sum indirekte kostnader (NTNU 2014): per vit. årsverk (sum) per tekn/adm årsverk Kunnskap for en bedre verden 7

14 Kostnader Areakostnader inkludert bygningsavskrivninger Avskrivningskostnader utstyr (kun egenfinansiert i bidragspris) Felles driftsmidler (kjemikalier, materiell, vedlikeholdskontrakter) Lønnskostnader og indirekte kostnader til teknisk støttepersonell som er nødvendig for at leiestedet skal være klar til bruk for forskere Kunnskap for en bedre verden 8

15 Hvilke kostnader føres ned på leiested? Viktigst å samle inntekter på leiested (hente inn økte eksterne midler) Da må vi holde oversikt over kostnader (grunnlag for prisberegning) holde oversikt over aktivitet (grunnlag for prisberegning) minimere transaksjonskostnader (for å maksimere gevinster) Forslag til svar: kostnader Føres på leiested Skyggeoversikt Kommentar Arealkostnader x avhenger av husleieordning Avskrivninger utstyr x NTNU må evt endre praksis Felles driftsmidler x Teknikerkostnader x mulig å dele stillinger Paga Kunnskap for en bedre verden 9

16 Kapasitet En utstyrsenhets kapasitet er lik det antall brukertimer utstyrsenheten er dimensjonert for i normal driftsfase. Åpningstid (timer) Vedlikeholdstid Ubrukt tid Kapasitet Tid til Vedlikehold Oppgradering Kalibrering Testing Tid infrastruktur kan brukes, men ikke er i bruk. Tar med kun den andel av ubrukt tid som det er rimelig å belaste prosjektene som benytter leiestedet for. Antall brukertimer utstyrsenheten(e) er dimensjonert for i normal driftsfase, til. utdanningsvirksomhet internfinansiert forskning eksternfinansiert forskning Kapasitet = (åpningstid vedlikeholdstid ubrukt tid) Leiestedets kapasitet finnes ved å ta antall utstyrsenheter (samtidige aktiviteter) multiplisert med gjennomsnittlig kapasitet for utstyrsenheter. Kunnskap for en bedre verden 10

17 A: Uten fakturering interne prosjekter Eier av leiested finansierer intern bruk av leiested ved å basisfinansiere leiested Brukere som skal ha tilgang, kan benytte leiested på eiers regning Timer registreres på enkleste måte for å holde oversikt over total intern aktivitet - timer kan registreres på ulike aktiviteter eller prosjektnummer (utdanning, forskning, prosjekt) Anbefales Inst/fak LS1 LS2 LS3 LS4 Fordeler: Enkelt for bruker Kjent system Eier betalte Ulemper: Kan oppleves som «gratis» for interne prosjekter og som en kostnad for BOA. Mindre kontroll. Kunnskap for en bedre verden 11

18 B: Med fakturering interne prosjekter Institutt/fakultet finansierer interne prosjekter Brukerne får internt prosjektnummer Leiestedet belaster kostnadene på internt prosjekt Inst/fak Fordeler: Bedre oversikt Bedre kontroll LS1 LS2 LS3 LS4 Ulemper: Høyere transaksjonskostnader inntil Maconomy kan benyttes til interne prosjekter (ikke DMF) Byråkratisk? Kunnskap for en bedre verden 12

19 Bidragsprosjekter Leiestedene fakturerer bidragsprosjektene for totale leiestedskostnader, (dvs. leiestedspris multiplisert med timer) Bidragsprosjektet fordeler kostnadene på partnerne i hht. kontrakten og NTNUs egeninnsats belastes fakultet/institutt (og ikke leiestedet) Inst/fak LS1 LS2 LS3 LS4 Kunnskap for en bedre verden 13

20 Oppdragsprosjekter Leiestedene fakturerer oppdragsprosjektene for totale leiestedskostnader, (dvs. leiestedspris multiplisert med timer) Ingen egeninnsats tillatt Inst/fak LS1 LS2 LS3 LS4 Kunnskap for en bedre verden 14

21 Anbefalinger fra pilotene Kompetanse og ressurser må settes av lokalt på fakultet og institutt Hvem leder for arbeidet ved fakultet og institutt? (ansvarlig for fremdrift) Minst en dedikert person som kjenner forskningsinfrastrukturen/leiested godt Minst en dedikert person som kjenner (eller kan finne ut av) økonomien på institutt Vurder behovet for en ressursgruppe på tvers av instituttene for utveksling av erfaringer og hjelp Forpliktende fremdriftsplan med milepæler er viktig Prisberegning er arbeidskrevende - jobb konsentrert så blir det mest effektivt Oversiktlig tallgrunnlag for alle institutter bør lages samlet (sparer tid) Inneholder avskrivninger, areal, driftskostnader (?), teknisk personell (?) Gjennomgås i oppstartsmøter med hvert institutt Bruk felles mal for beregning av leiestedspris (pilotene har laget forslag) Hold kontakt med ledelsen (forankring fakultet/institutt er viktig) Kunnskap for en bedre verden 15

22 Økonomisk resultat leiested Eier har ansvar for økonomisk resultat for leiestedene De fleste leiestedene vil i hovedsak finansieres av interne midler (intern aktivitet), men riktig prising gir potensial for høyere kostnadsdekning for leiested på BOA prosjekter. Eier av leiestedet må bestemme hvordan inntektene disponeres: dekning av kostnader fornying og utvikling av forskningsinfrastrukturen se leiestedene i sammenheng Kunnskap for en bedre verden 16

23 Utfordringer? Avanse: Enhetlig policy (tema for egen diskusjon)? Underskudd? Ulik prising og økte kostnader? alle betaler samme pris, ulik finansiering, økte priser kun om implementeringen gir vesentlig merarbeid Kunnskap for en bedre verden 17

24 Utfordringer? Utdanning (kostnader knyttet til mastergrader) Laboratorier med kun utdanningsaktivitet bør ikke organiseres som leiesteder Mastergrader bør i utgangspunktet dekkes av RD Laboratorier med både utdanning og forskningsaktivitet Forskningsaktivitet, interne prosjekter, bidragsprosjekter oppdragsvirksomhet RD/So stipendiater, interne post doc Stipendiater, post doc, forskere (BOA) Samordningsavtaler med SINTEF MK og SINTEF Havbruk Felles laboratorier Felles utstyr og utstyr driftet/eid av en institusjon i felles laboratorier Kunnskap for en bedre verden 18

25 Mulige løsninger Underskudd: Summen av leiestedene ved et institutt er instituttets ansvar (underskudd dekkes av instituttets RD, overskudd disponeres av instituttet) SINTEF dialogsmøte mellom ledere på riktig nivå Mastergradsstudenter Mastergrader bør i hovedsak finansieres over RD Mastergrader knyttet til BOA Mastergrader med ekstern veileder «utediplom» (betrakte som oppdrag) Midlertidig vitenskapelige ansatte Interne prosjekter, dekkes av RD (tildeling fra RD til leiested) BOA (avregning) Kunnskap for en bedre verden 19

26 Leiesteder forsknings og utdanningsstrategi Leiestedsordningen primært innført pga TDI Faglig og strategisk ledelse av leiestedene? Hvem skal ivareta de strategiske hensyn med tanke på drift, kompetanse, fornying og investeringer Faglig ledelse av leiestedene Kunnskap for en bedre verden 20

27 NTL-sak 109/14 Rammefordelingsmodell Kunnskap for en bedre verden

28 BOA-beskatning Opprinnelig var BOA-beskatningen tenkt regnskapsført gjennom en prosentvis belastning av instituttenes samlede overheadinntekter Orientering om foreløpige rammer i kontorsjefmøte: samtlige ga tilbakemelding at det er mer ønskelig å trekke BOA-skatten fra instituttenes rammer fremfor å belaste etterskuddsvis. Konsekvens: Mer forutsigbart for instituttene og fakultetet, samt redusert adm og oppfølging for fakultetet. Kunnskap for en bedre verden 2

29 Vekting av undervisning vs forskning Ref tallmateriale fremlagt 08. sept på Lerkendal: Merk: tall for 2014 Kunnskap for en bedre verden 3

30 Vurderinger knyttet til driftstildelingen Undervisningstildeling i eksisterende modell: MNOK Forskningstildeling i eksisterende modell: MNOK Fastsatt med bakgrunn i Resultatbevilgning i IFM 54% / 46% Kunnskap for en bedre verden 4

31 Vurderinger knyttet til driftstildelingen Forsknings /BOA tildeling i ny modell: Institutt Overheadinntekter Netto husleie BOAskatt Driftstildeling forskning Sum Forskning/ BOA tildeling IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Nivå vs i eksisterende Kunnskap for en bedre verden 5

32 Vurderinger knyttet til driftstildelingen Undervisningstildeling i ny modell: Undervisningstildeling Institutt IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Nivå vs i eksisterende Kunnskap for en bedre verden 6

33 Vekting av undervisning vs forskning I foreløpige rammer for 2015 er det lagt til grunn følgende fordeling: MNOK 5 til forskning MNOK 25 til undervisning Simulert effekt av endring til MNOK 10 til forskning MNOK 20 til undervisning Kunnskap for en bedre verden 7

34 Vekting av undervisning vs forskning Med økte bevilgninger til forskning og reduksjon i bevilgning til undervisning vil: IBI, IFY og IKJ få redusert bevilgning IBT, IKP og IMT får økt bevilgning Kunnskap for en bedre verden 8

35 Kostnader Fellestjenester/strategiske midler Oversikt i regneark Kunnskap for en bedre verden 9

Instituttleder Kjetil Rasmussen Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W.

Instituttleder Kjetil Rasmussen Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Innkalling til møte i ledergruppen tirsdag 27.5.2014, kl. 8.30 10.00 (+ lederopplæring 10.00 11.00) Sted: E1-118 Deltakere

Detaljer

Instituttleder Marie-Laure Olivier X Vara: Nestleder for utdanning Karina

Instituttleder Marie-Laure Olivier X Vara: Nestleder for utdanning Karina 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 7.10.2014, kl. 8.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 17.03.2015, kl. 09.15 12.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 14.04.2015, kl. 09.15 11.15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Institutt

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 11.2014, kl. 8.00 10.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 12.01.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg X Prodekan

Detaljer

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Fakultet Dekan Anne Borg Dekan Anne Borg

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Fakultet Dekan Anne Borg Dekan Anne Borg 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 24.2.2015, kl. 09.15 11.30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste. Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup

Representerer Navn Forfallsliste. Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 20.5.2014, kl. 08.30 10.50 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen tirsdag 17.12.2013, kl. 09.00 11.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Ingvild Marie Sørlie Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen

Ingvild Marie Sørlie Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 8.4.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 14.06.2016, kl. 09:15 11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg Institutt

Detaljer

Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 13.5.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet

Ledergruppen ved NT-fakultetet 1 Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 09.06.2015, kl. 09.15 11.30 Representanter Navn Forfallsliste Institutt for biologi (IBI) Institutt for bioteknologi (IBT) Institutt

Detaljer

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 31.05.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg Institutt

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 15.09.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg X Prodekan

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 12.04.2016, kl. 09:15-11:15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 03.05.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 29.09.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 19.04.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 13.05.2016, kl. 08:15-10:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Instituttleder Marie-Laure Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen

Instituttleder Marie-Laure Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 25.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 23.02.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 27.10.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 19.01.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren NARMA 21.11.13 Lise T. Sagdahl Leder av arbeidsgruppe for leiestedsmodell Seniorrådgiver Rektor stab NTNU 2 Mandat

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 08.03.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg Institutt

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 15.03.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Ledergruppe ved NT-fakultetet

Ledergruppe ved NT-fakultetet Ledergruppe ved NT-fakultetet Referat møte i ledergruppen tirsdag 20.09.2016, kl. 09:15-11:30 Møterom E1-118. Deltakere med vararepresentanter: Representant Institutt for biologi (IBI) Institutt for bioteknologi

Detaljer

Ledergruppe ved NT-fakultetet

Ledergruppe ved NT-fakultetet Ledergruppe ved NT-fakultetet Innkalling til møte i ledergruppen tirsdag 30.08.2016, kl. 09:15-11:30 Møterom E1-118. Deltakere med vararepresentanter: Representant Institutt for biologi (IBI) Institutt

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak ludwika.osiak@nt.ntnu.no

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak ludwika.osiak@nt.ntnu.no 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 10.5.2012, kl. 0830-1100 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 29.10.2013, kl. 08.30-11.15 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak. 1 av 5

Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak. 1 av 5 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 11.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 31.1.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 10.12.2013, kl. 08.15 ca. 11.00 Sted: møterom E1-118 i

Detaljer

Implementering av totalkostnadsmodell (TDI) og leiestedsmodell - status mai 2014

Implementering av totalkostnadsmodell (TDI) og leiestedsmodell - status mai 2014 1 av 7 Rektor Dato 08.05.2014 Til: Fra: Signatur: Dekanmøtet Rektor LTS Implementering av totalkostnadsmodell (TDI) og leiestedsmodell - status mai 2014 Hensikten med dette notatet er å gi en kort oppdatering

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat møte i ledergruppen tirsdag 19.11.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 18.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 26.04.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Frfallsliste X Dekan Anne Brg Institutt

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen onsdag 05.06., kl. 08.30-10.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Trond Peder Flaten Vara 2: Administrativ leder Lena Frostad

Vara 1: Instituttnestleder Trond Peder Flaten Vara 2: Administrativ leder Lena Frostad 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 10.06.2010 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 10.06.2010, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden Opplæringsdag Leiested 8.-9. september 2014 Lise T. Sagdahl Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no Mandat nasjonal leiestedsgruppe Universitets- og høgskolerådet (UHR) ba gruppen: Utvikle

Detaljer

X Instituttleder Edd Anders Blekkan Vara: Nestleder for utdanning Hallvard Fjøsne Svendsen Vara: Nestleder for forsking Sigurd Skogestad

X Instituttleder Edd Anders Blekkan Vara: Nestleder for utdanning Hallvard Fjøsne Svendsen Vara: Nestleder for forsking Sigurd Skogestad 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 4.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 27.9.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Anne Borg Prodekanus forskning Tor Prodekanus forskning Tor Grande

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Anne Borg Prodekanus forskning Tor Prodekanus forskning Tor Grande 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 24.9.2013, kl. 08.30-11.15 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 8.10.2013, kl. 08.30-11.15 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 6.9.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 10.01.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 30.05.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen mandag 09.02.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Vara: Ingvild Hoff Fakultetet X Prodekan utdanning Øyvind W. Gregersen. Åge Johansen Institutt for kjemi (IKJ)

Vara: Ingvild Hoff Fakultetet X Prodekan utdanning Øyvind W. Gregersen. Åge Johansen Institutt for kjemi (IKJ) 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 21.10.2014, kl. 8.30 11.15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Opplæring UiB 23. april 2014 Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er TDI-modellen

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste. X Instituttleder Kjetil Rasmussen

Representerer Navn Forfallsliste. X Instituttleder Kjetil Rasmussen 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 10.09.2013, kl. 08.30-10.20 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 29.3.2012, kl. 0830-1100 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Under NTL-sak 55/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og plan Vidar Broholm (VB).

Under NTL-sak 55/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og plan Vidar Broholm (VB). 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 11.1.27 Referanse Referat fra møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Prodekanus utdanning

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet

Ledergruppen ved NT-fakultetet 1 Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 26.05.2015, kl. 09.15 11.30 Representanter Navn Frfallsliste Institutt fr bilgi (IBI) Institutt fr biteknlgi (IBT) Institutt fr

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 11.2.214, kl. 8.3 11. Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 13.9.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 20.12.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Informasjon våren 2014 Utarbeidet av: Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er

Detaljer

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 5 Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Rica Hell hotell - Stjørdal

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 22.11.2012, kl. 08.30-10.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 16.12.2014, kl. 8.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Vara 1: Instituttnestleder Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Vara 1: Instituttnestleder Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 18.03.2010 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 18.03.2010, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren Høgskolen i Ålesund 10.01.14 Lise T. Sagdahl Leder av arbeidsgruppe for leiestedsmodell Seniorrådgiver/Prosjektleder

Detaljer

Under NTL-sak 46/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og planseksjonen Vidar Broholm (VB).

Under NTL-sak 46/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og planseksjonen Vidar Broholm (VB). 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen Dato 26.06.2007 Referanse Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Instituttleder Eivin

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 25.10.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 04.11.2010, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 19.5.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 17.2.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sted: D5-175 på IFY Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Sted: D5-175 på IFY Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet fr naturvitenskap g teknlgi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 2.9.2014, kl. 8.30 11.20 Sted: D5-175 på IFY Deltakere med vararepresentanter g frfallsliste:

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 19.1.2012, kl. 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen mandag 17.08.2015, kl. 14:00-16:00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Frfallsliste Fakultet X Dekan Anne Brg Fakultet

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Anne Borg Per-Dimitri Sønderland X Prodekanus forskning Tor Grande

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Anne Borg Per-Dimitri Sønderland X Prodekanus forskning Tor Grande 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 25.2.2014, kl. 08.30 11.15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

Akademiet for yngre forskere søker medlemmer Info fra «Kurs for nyansatte», presenteres i møtet

Akademiet for yngre forskere søker medlemmer Info fra «Kurs for nyansatte», presenteres i møtet 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 8.6.2015 Møtereferat FU 2. juni 2015 Til stede: Tor Grande, Catharina de Lange Davies, Marie-Laure Olivier, Augustine Arukwe, Kjell Morten Vårum, Øyvind

Detaljer

Allmøte for administrative ansatte

Allmøte for administrative ansatte Allmøte for administrative ansatte 12.10.16 Tema Bemanningsplanarbeidet Innplassering 2 Ledelse i reorganiseringsfasen 3 Dekan Adm. koordinator Forskning og innovasjon Seksjonsleder Studier Seksjonsleder

Detaljer

Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler

Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for fysikk Dato 16.05.2013 Referanse 2012/12094/ALK PROTOKOLL Tilstede: Forfall: Morten Sylvester, Vitenskapsmuseet, Lars Rikard Stavrum, studentrepr

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet

Ledergruppen ved NT-fakultetet 1 Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 12.05.2015, kl. 09.15 11.30 Representanter Navn Frfallsliste Institutt fr bilgi (IBI) Institutt fr biteknlgi (IBT) Institutt fr

Detaljer

Møtereferat 27. mars 2014

Møtereferat 27. mars 2014 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat 27. mars 2014 Til stede: Tor Grande, Erik Wahlstrøm, Augustine Arukwe, Knut Marthinsen, Kjell Morten Vårum, Marie-Laure Olivier, Sigurd Skogestad,

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 13.12.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren Lise T. Sagdahl Leder av nasjonal leiestedsgruppe Seniorrådgiver Rektor stab NTNU 2 Litt bakgrunn for totalkostmodell

Detaljer

Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR

Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Økonomiavdelingen Kirsti R. Aarøen 10/12-2015 AGENDA Bakgrunn,

Detaljer

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Realfagbygget E1 118 27. mars 2012 kl. 09.00 14.00 PROTOKOLL Deltakere Eksterne medlemmer Styreleder Adm. dir. Karl Almås SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Roar Ørsund Hycast

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 15.12.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Frfallsliste X Dekan Anne Brg Institutt

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 16.8.2012, kl. 08.30-12.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

IKP-sak 12/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og saksliste.

IKP-sak 12/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og saksliste. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyret Fakultet for naturvitenskap og teknologi Instituttleder

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 8.12.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak. 1 av 5

Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak. 1 av 5 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 14.1.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 14.02.2013, kl. 08.30-11.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak Vikar: Martin Fjeldvær

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak Vikar: Martin Fjeldvær 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 7.6.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 18.10.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Status leiested ved IKP

Status leiested ved IKP Status leiested ved IKP Instituttet innfører leiestedsmodellen 100%. Instituttet har opprettet 5 leiesteder. 1 for hver faggruppe + 1 for monteringsverkstedet. K sted 663011 Katalyse K sted 663012 Kolloid

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK)

Detaljer

Status leiested ved IKP

Status leiested ved IKP Status leiested ved IKP Instituttet innfører leiestedsmodellen 100%. Instituttet har opprettet 5 leiesteder. 1 for hver faggruppe + 1 for monteringsverkstedet. K sted 663011 Katalyse K sted 663012 Kolloid

Detaljer

Referat fra møte i ledergruppen. Fra administrasjonen: Konsulent Wenche Kanestrøm (referent) Seksjonssjef Heidi Hugdal (HH) (under NTL-sak 13/07)

Referat fra møte i ledergruppen. Fra administrasjonen: Konsulent Wenche Kanestrøm (referent) Seksjonssjef Heidi Hugdal (HH) (under NTL-sak 13/07) 1 av 2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen Dato 18.1.27 Referanse WK Til stede: Prodekanus utdanning Anne Borg (AB) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Instituttleder

Detaljer

Referat fra møte i ledergruppen Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 28. mai 2009, kl

Referat fra møte i ledergruppen Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 28. mai 2009, kl 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 28.05.09 Referat fra møte i ledergruppen Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 28. mai 2009, kl 0915-1200 Til stede: Dekanus

Detaljer

TDI-modellen og leiested Opplæring, Gardermoen, 8.-9. september

TDI-modellen og leiested Opplæring, Gardermoen, 8.-9. september 1 Hvorfor 2 Hvordan/modell 3 Hvordan/økonomiarbeid 4 Innvendinger/spørsmål TDI-modellen og leiested Opplæring, Gardermoen, 8.-9. september Harry Aas (UiA) Lise Sagdahl (NTNU) Per Heitmann (UiO) Hvorfor?

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 09.12.2010, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Møtereferat. Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo A. Jakobsen, Turid Rustad, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Marianne Ø. Dalheim Fra adm: Bjørn Steinar Tanem

Møtereferat. Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo A. Jakobsen, Turid Rustad, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Marianne Ø. Dalheim Fra adm: Bjørn Steinar Tanem 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 09.01.2013 Referanse Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo A. Jakobsen, Turid Rustad, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Marianne Ø. Dalheim

Detaljer