MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: 08.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side REGULERINGSPLAN FOR NORESUND SENTRUM 45/12 11/417 FØRSTEGNANGSBEHANDLING L12 2 UTBYGGINGSAVTALE NOREHAMMEREN OMRÅDE B 46/12 12/327 UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN L12 4 GLESNEMOEN - TOALETTANLEGG VED 47/12 04/148 LOKALLANDET BADESTRAND L /12 10/264 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - VURDERING AV BEHOV OG ENDRING AV VEDTAK /12 12/304 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING UTLEIEHYTTE PÅ PUTTANHAUGEN GNR 208 BNR 1 GNR 208/1/ /12 12/330 TILRETTELAGTE BOLIGER NORESUND OG KRØDEREN -HUSLEIE 613 & /12 12/82 SKJENKELØYVE NORDRE BJERKERUD GÅRD U63 & /12 12/145 KULTURMIDLER /12 12/332 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP M /12 12/331 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER /12 12/303 HØRING - REVIDERING HELHETLIG OG LANGSIKTIG PLAN FOR DET FRAMTIDIGE SKOLETILBUD I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE A40 & /12 12/320 NY KRØDEREN BARNEHAGE - ENERGIØKONOMISERING S02 & /12 12/311 Unntatt offentlig ofl 23Ofl 23 KRØDEREN BARNEHAGE - ALTERNATIV PLASSERING A10 & /12 12/307 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 BOLIGTILSKUDDSSØKNAD /12 12/323 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅNSSØKNAD /12 12/324 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅNSSØKNAD Noresund, Olav Skinnes, Ordfører 1

2 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Hans Ole Wærsted Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:11/417 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 REGULERINGSPLAN FOR NORESUND SENTRUM FØRSTEGNANGSBEHANDLING Vedlegg: (Samlet i eget dokument) Plankart datert Planbeskrivelse datert inkludert bestemmelser. Totalt 10 vedlegg til planbeskrivelsen. Saksopplysninger: Bakgrunn Krødsherad kommune mottok et fullstendig plandokument som tilfredsstiller kommunens krav til samlet planleveranse over Noresund Sentrum Leiligheter. Planforslaget omfatter et sentrumsområde nord i Noresund hvor Krødsherad kommune er en av grunneierne. Formålet med planen Rådmannen har i oppstartsmøtet med utbygger Anders Olsen as blitt forelagt planer om å bygge leiligheter i første rekke beregnet på eldre personer. Rådmannen har applaudert tiltaket, men samtidig krevd at et større planområde skal planlegges for å skape bedre helhet i sentrum. Dagens forslag er derfor fremmet av A. Olsen as og Solveig og Birger Ekeren i fellesskap, samt at Bjørn Ørpen har deltatt under planfremstillingen. Planens hovedformål er å legge til rette for en funksjonell leilighetsutbygging med universell utforming. Detaljeringen av totalt 7 leilighetsbygg med til sammen 26 leiligheter er planlagt i to utbyggingstrinn. Videre er det en hustomt innenfor planområdet som i dag benyttes som hytte. Det er laget bestemmelser som sikrer videre utnyttelse av denne tomten etter dagens formål. Videre har et område som i dag benyttes til kombinert formål handel, kontor og leiligheter blitt utvidet og gitt ytre rammer for utnyttelse. Dette området må detaljeres senere når det foreligger konkrete utbyggingsplaner. Videre er det planlagt en god adkomstveg til leilighetene som er dimensjonert så bred som praktisk mulig, totalt 10 meter vegbredde inkludert fortau. Dette fordi kommunen vurderer dette som mest hensiktsmessige adkomstveg også til store nye og etablerte boligfelt nord i Noresund. Til saksliste 2

3 Rådmannens vurdering Rådmannen anser planen som gjennomarbeidet, og mener denne gir en gunstig utvikling av Noresund sentrum, og løser et opplagt behov for lettstelte og sentrumsnære leiligheter i bygda. Planen er i tråd med kommunens ønske om å styrke tettstedene i bygda, og legger opp til å rydde opp i et uoversiktlig område av Noresund. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Detaljreguleringsplan for leiligheter i Noresund sentrum legges ut til offentlig ettersyn i henhold til PBL Til saksliste 3

4 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Hans Ole Wærsted Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:12/327 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 UTBYGGINGSAVTALE NOREHAMMEREN OMRÅDE B UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: Forslag til utbyggingsavtale for Norehammeren område B Vedlegg til utbyggingsavtale for Norehammeren område B Reguleringsplankartet Saksopplysninger: I følge plan- og bygningslovens 17-4 skal utbyggingsavtaler legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Dette gjøres vanligvis parallelt med utlegging av reguleringsplan til offentlig ettersyn, men dette ble ikke gjort ved denne planen, og denne tas derfor som en egen høring. Denne avtalen er utarbeidet av rådmannen etter dialog med grunneier Ola Nore og i forståelse med hytteeier Bjørn Edwardsen etter samme mal som tidligere utbyggingsplaner. Infrastrukturfondet er ikke rådspurt i saken, men rådmannen anser det som ryddig at også disse uttaler seg gjennom det offentlige ettersynet, siden disse ikke er avtalepart. I denne planen foreslår rådmannen at infrastrukturfondet bekoster opparbeiding av hovedskiløyper/sykkelveger rundt Damtjern og ut av planområdet retning Norefjell. Øvrig løypenett bekostes av grunneier. Rådmannen foreslår videre at driften av løypenettet bekostes av infrastrukturfondet. Rådmannen har også inkludert ombygging av den gamle setervegen mellom Foslia og Puttanseter i utbyggingsavtalen. Denne gamle setervegen følger på en strekning bilvegen inne i planområdet, men ny trasse er prosjekt og tegnet inn på plankartet. Rådmannen mener denne trasseen er viktig i den overordnede sti- og løype oppbyggingen, og ønsker derfor å sikre retten til å bygge om denne strekningen. I tilegg til grunneier Ola Nore omfatter avtalen Bjørn Edwardsen som gjennom planprosessen har fått utvidet sin tomt, og delt denne i to enheter, denne ekstra tomten gir plikt til å inngå utbyggingsavtale med kommunen. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Utbyggingsavtalen for Norehammeren område B legges ut til offentlig etersyn i 30 dager, i henhold til PBL 17-4 Til saksliste 4

5 UTBYGGINGSAVTALE Norehammeren område B VEDRØRENDE FINANSIERING AV FELLES INFRASTRUKTUR FOR NOREFJELL 1. Avtalen gjelder 1. Finansiering av felles infrastruktur ved utbygging på Norefjell. 2. Det blir utarbeidet avtale med alle utbyggingsområder som inngår i Kommunedelplan for Norefjell (KDPN) vedtatt , arealer som inngår i forslag reguleringsplan for Sundelykkja og arealene mellom kommunedelplanen og forslag til reguleringsplan for Sundelykkja, samt tilstøtende områder som benytter den samme infrastruktur. 2. Avtaleparter 1. Denne avtalen er mellom Krødsherad kommune og Ola Nore. 2. Avtalen bygger på arealplan for Norehammeren område B, del av H1 i gjeldende Kommunedelplan for Norefjell, førstegangsbehandlet i det faste utvalg for plansaker i Krødsherad kommune den , under sak 112/11 som omfatter hele eller deler av følgende gnr. og bnr. 208/1 og 208/1/ Følgende grunneiere har byggeområder innen området, og er således parter i avtalen: Navn Eiendom Persnr./org.nr. Ola Nore Gnr. 208, bnr xxxxx Bjørn Edvardsen Gnr. 208, bnr. 1, fnr. 43 xxxxxx xxxxx 4. Grunneierne kan i fellesskap, eller hver for seg, overdra sitt areal eller sine utbyggingsinteresser innen feltet til en ekstern utbygger. I så fall trer utbyggeren inn i grunneiernes/grunneierens sted som part i denne avtale. Ved slik overdragelse skal utbyggeren innlemmes i og signere denne avtalen, dette skal skje før det blir gitt igangsettingstillatelse. 5. Grunneierne skal tinglyse denne avtalen på de eiendommer som er nevnt i pkt Avtalen skal være tinglyst før første igangsettingstillatelse i området blir gitt. Til saksliste 5

6 3. Beregningsmåte og tidspunkt for innbetaling av bidrag til fondet 1. Kostnadene for å etablere felles infrastruktur fordeles pr. dekar avsatt til byggeområde i den enkelte reguleringsplan. Hver selvstendig boenhet benevnt med eget bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer, borettsenhet, eller lignende skal yte et minimumsbidrag tilsvarende 0,5 da. Der den selvstendige boenhet bruker inntil 0,5 dekar av det avsatte byggeområdet skal det betales bidrag for 0,5 dekar. Der enheten bruker mer enn 0,5 dekar byggeområde skal det betales for hele tomtearealet. 2. Innbetaling av engangsbidrag beregnet under pkt 3.1 skal skje før det gis igangsettingstillatelse. 3. Det årlige bidraget skal betales i henhold til mottatt faktura fra Krødsherad kommune innen utgangen av januar måned. 4. Bidrag til fondet Bidrag til fondet er kroner pr dekar. Se for øvrig pkt. 3. Det utbyggingsarealet det ikke er gitt igangsettingstillatelse for blir indeksregulert etter konsumprisindeksen hvert 5. år, neste gang For nye reguleringsplaner kan KK avtale et annet bidrag pr dekar. Det årlige bidraget er kr pr og skal indeksreguleres per 1. januar hvert år i samsvar med Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. 5. Intern infrastruktur Utbygger må selv dekke kostnader for infrastruktur som er knyttet til det enkelte byggeområde og prosjekt, med unntak av: a) SK 1 Hovedskiløype/Sykkelsti. b) SK 3 Hovedskiløype/Sykkelsti. c) SK 5 Hovedskiløype/Sykkelsti. d) Setervegen fra Fosslia til Noreseter gjennom eiendommen 208/1 Se vedlegg til utbyggingsavtale for Norehammeren område B. Til saksliste 6

7 6. Vannforsyning og avløp: Utbyggerne er forpliktet til å knytte seg til nettet til Norefjell vann- og avløpsselskap AS (NVA). I særlige tilfeller der det vil være uhensiktsmessig eller det vil ta lang tid før tilknytning til NVA s nett kan skje, kan andre løsninger vurderes. 7. El., telekabler og fiberoptisk kabel for bredbåndtilslutning 1. Framføring av kabler av en hver art skal utføres som jordkabel. 2. Grunneier/utbygger forplikter seg til å legge til rette for framføring/tilkobling av telekabel og fiberoptisk kabel fra tilknytningspunkt og fram til den enkelte leilighet og hytte. Tilknytningspunkt blir anvist av NVA eller Krødsherad E-verk. 8. Tilrettelegging for ski-, turløyper og stier 1. Grunneierne forplikter seg til å gi Krødsherad kommune rett til å anlegge og bruke traseer for ski- og turløyper i henhold til reguleringsplanen. 2. Kommunen eller den kommunen bemyndiger planlegger og finansierer markpreparering, skilting og merking av felles ski- og turløyper/stier også innen reguleringsplanområdene. 3. Det inngås avtaler om nødvendig drift og vedlikehold med kommunen eller den kommunen bemyndiger. 4. Grunneier skal sørge for at hver enhet som beskrevet under punkt 3.1 skal ha tinglyst heftelse som pålegger eier/bruker plikt til å betale årlig bidrag til ski- og turløyper/stier beskrevet under pkt Organisering av IF Norefjell Det foreligger egne vedtekter for IF Norefjell. Se vedlegg. 10. Tvist mellom partene Enhver tvist mellom partene som springer ut av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke enighet, blir tvisten avgjort ved voldgift (eller vanlig domstol) etter reglene i tvistemålsloven. Ved ordinær rettergang skal søksmål anlegges ved Eiker, Modum og Sigdal tingrett. Denne avtalen foreligger i 3 likelydende eksemplarer, ett til hver av partene. Krødsherad, Til saksliste 7

8 VEDLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B. 1A) For å ivareta allmennhetens ferdsel dekkes byggekostnader for følgende infrastrukturtiltak innenfor reguleringsområde Norehammeren område B med midler fra infrastrukturfondet. a) SK 1 Hovedskiløype/Sykkelsti. b) SK 3 Hovedskiløype/Sykkelsti. e) SK 5 Hovedskiløype/Sykkelsti. 1B) Den gamle setervegen fra Fosslia til Noreseter går historisk gjennom planområdet, men er i en strekning lagt om slik at denne følger eksisterende bilveg. Plankartet har skissert en omlegging av denne setervegen, men denne omleggingen ligger utenfor planområdet. Denne utbyggingsavtalen omfatter Setervegen fra Fosslia til Norester gjennom hele eiendommen 208/1 inkludert skisserte ombygging på lik linje som punkt 1A. 2) Utbygger i Norehammeren område B foretar bygging av infrastrukturtiltak samtidig med bygging av vegforbindelser. (Jfr. reguleringsplanens bestemmelser). Styret for infrastrukturfondet skal i forkant av bygging godkjenne estetisk utforming og øvre kostnadsgrense for hvert tiltak i pkt 1A og 1B. Utbygger i Norehammeren område B forskutterer kostnader ved gjennomføring av infrastrukturtiltak innenfor planområdet. Dette motregnes i utbyggers andel til infrastrukturfondet. 3) I henhold til utbyggingsavtalens pkt. 3.2 skal innbetaling til infrastrukturfondet skje før det gis igangsettingstillatelse for hvert byggeprosjekt. Hvis de totale kostnader til infrastrukturtiltak, jfr. punkt 1 og 2, ikke dekkes fullt ut av de til enhver tid innbetalte midler til infrastrukturfondet fra Norehammeren område B, skal forskutteringen tilbakebetales fra infrastrukturfondet når fondet har likviditet til dette. Styret i fondet har myndighet til å prioritere fellestiltak av vesentlig betydning i KDP-Norefjell, før tilbakebetaling av forskuttering. Til saksliste 8

9 Til saksliste 9

10 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: L81 Arkivsaknr.:04/148 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /04 FORMANNSKAPET /12 GLESNEMOEN - TOALETTANLEGG VED LOKALLANDET BADESTRAND Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I kommunestyresak 0015/04 den ble følgende vedtatt: Lokallandet badeområde er å betrakte som en offentlig badeplass i sørenden av Krøderfjorden. Forutsatt at man kan komme til enighet med grunneier tilsvarende den som er framforhandlet for området sør og vest for Glesnemoen boligområde, inngår Krødsherad kommune en avtale om hogst og rydding i området i forlengelsen av badeplassen mot vest (6,6 mål mellom vegen og fjorden) Krødsherad kommune påtar seg de økonomiske forpliktelsene knyttet til denne avtalen. Ovenstående vedtak betyr at vedtak i sak 058/03 er opphevet. Etter at vedtaket ble gjort er det inngått avtale som sikrer allmennheten fri benyttelse av arealet til friluftsformål, mens arealet nærmest Lokallandet kan tilrettelegges som badeplass. God utsikt fra Glesnemoen boligfelt mot Krøderen øst og Krøderfjorden er og sikret gjennom denne avtalen. Krødsherad kommune har pumpestasjon lokalisert på badeplassområdet. Over pumpestasjonen er det lagt til rette for et toalettanlegg som har vært benyttet av badegjestene. Dette toalettanlegget har i dag ikke en standard som gjør at det er egnet til bruk for badegjester. Toalettanlegget ble i noen år driftet av kommunalt personell, noe som ble en kostbar ordning. Senere har anlegget også vært forsøkt drevet på dugnad, noe som viste seg å ikke fungere godt. De siste årene har det ikke vært drift ved toalettanlegget på badestranden. Det vurderes som uaktuelt at kommunens ansatte skal ivareta denne driftsoppgaven. Det vurderes fra administrasjonens side at det heller ikke er aktuelt at driftsoppgaven utføres via dugnadsinnsats. Til saksliste 10

11 I kommuneplanforslaget som nå er ute på høring, er området ved Glesnemoen foreslått regulert til framtidig fritids- og turistformål (B56), nærmere beskrevet som aktivitetsog sommerturistområde ved Krøderfjorden. Administrasjonen oppfatter ovenstående foreslåtte regulering som et klart signal om at området fortsatt skal ha en god tilrettelegging for lokalbefolkning og også turister i området. Hvis badestranden fortsatt skal ha toalettanlegg, må dette istandsettes og driftes daglig i sommermånedene. Administrasjonen ser to alternative muligheter: 1. Oppgradere anlegget (toalett m/håndvask kaldt vann) og drifte anlegget slik at det kan tas i bruk for gjester/lokalbefolkning som benytter badeplassen. Kostnaden for istandsetting av toalettanlegget anslås til ca. kr ,- eks. mva. Drift av anlegget (vask og rydding hver morgen i perioden juni-aug.) anslås til ca. kr ,-. Driften av anlegget kan settes bort i avtale med en/to lokale ungdommer som kan gjennomføre oppgaven mot betaling. Alternativt kan avtale om drift inngås med renholdsfirma. 2. Drifte kommunal pumpestasjon, ikke utbedre/drifte toalettanlegget. Holde anlegget avstengt for badegjestene. Rådmannens kommentar. Det er uheldig ut fra et rent økonomisk ståsted at kommunen påtar seg driftsoppgaver av denne karakter, og således økte driftskostnader. Administrasjonen har imidlertid oppfattet de klare politiske signaler om at området skal tilrettelegges for allmennheten, noe som også tilsier behov for toalettanlegg. På dette grunnlag vil rådmannen tilrå at anlegget istandsettes, og at det avsettes årlige driftsmidler til daglig drift. Hvorvidt det er mulig å tilføre friske driftsmidler må vurderes i de kommende årsbudsjett, alternativt må det foretas omprioriteringer innenfor eksisterende driftsrammer. Rådmannen viser til ovenstående og foreslår at formannskapet fatter følgende vedtak: Toalettanlegget over dagens pumpestasjon på Lokallandet ved Glesnemoen oppgraderes våren 2012, (toalett m/håndvask kaldt vann). Det inngås driftsavtale med ekstern tilbyder om daglig renhold av anlegget i perioden juni-august. Kostnaden for istandsetting, inntil kr ,- eks. mva,-, finansieres fra fond stedsutviklingsmidler Krøderen. Årlige driftskostnader for anlegget, inntil kr ,- eks mva., finansieres innenfor ramme tildelt sektor Teknikk, næring og miljø for For framtidige år vurderes tilleggskostnaden innarbeidet i sektorens budsjett / evt. dekket ved omprioriteringer innenfor sektorens ramme. Til saksliste 11

12 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: 613 Arkivsaknr.:10/264 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 FORMANNSKAPET /10 FORMANNSKAPET /10 FORMANNSKAPET /10 FORMANNSKAPET /12 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - VURDERING AV BEHOV OG ENDRING AV VEDTAK Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunale boliger ref. sak 10/264, kommunestyrevedtak i sak nr. 26/10 den : Kommunestyret fattet i sak nr. 26/10 i sitt møte følgende enstemmige vedtak: Krødsherad kommune selger sine 3 eneboliger i Sundvollhovet. Herunder vurderes seksjonering av bolig med to boenheter. Krødsherad kommune selger sin enebolig i Byåsen. Administrasjonen sørger for å taksere eiendommene. Når takst foreligger tilbys boligene til dagens leietakere for takstsummen. De leietakere som ikke ønsker å kjøpe boligen må gis tilstrekklig tid til å skaffe annen bolig før salg på det åpne marked gjennomføres, og da ved hjelp av godkjent eiendomsmegler. Inntektene fra boligsalgene avsettes på kapitalfond og benyttes til å delfinansiere nye kommunale utleieenheter. To kommunale boliger i Sundvollhovet er taksert. Dette gjelder eiendommene gnr 178 bnr 99 og gnr 178 bnr 100. Én er solgt og den andre er i salgsprosess. Begge selges til dagens leietakere. De to andre boligene er ikke solgt, og administrasjonen ser pr. i dag ikke mulighet for å avhende disse boligene, da vi ikke har hatt mulighet til å skaffe leietakerne andre kommunale boliger. Til saksliste 12

13 Eneboligen i Byåsen (Fredly), gnr 178 bnr 43 er ikke taksert og solgt. Leietakeren har henvendt seg til kommunen ved to anledninger og klager over dårlig inneklima på et av soverommene i boligen. Avdelingsleder bygg i kommunen har hatt en kort befaring hvor det viser seg en tynn stripe/utslag av fukt ca.10 cm fra list opp langs vegg i et ytterhjørne. Dett er antakelig svartsopp med utslag fra fuktighet og i tilfelle ikke farlig. Kommunen bekostet ny takbelegning for få år siden. Det er nye vinduer i boligen. Det er så langt ikke målt fuktigheten i veggen, men det er noe visuelt fuktutslag. Veggplatene i det aktuelle området bør tas av for nærmere vurdering av skade/årsak, og dermed følger oppussing og ytterligere oppgradering. For ikke å levere et lappeteppe bør også helheten i rommet forøvrig vurderes pusset opp. Oppussingsbehovet vurderes forøvrig å være betydelig for hele boligen. Eiendommen Solli i Sundvollhovet, gnr 178 bnr 103 er heller ikke taksert og solgt. Også denne eiendommen har et betydelig behov for oppussing for at den skal ha akseptabel boligstandard. Vurdering. På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om å selge boligene, er det ikke igangsatt oppussingsarbeid og ikke avsatt midler til oppussing i driftsbudsjettet for Krødsherad kommune disponerer pr. i dag: 3 eneboliger på Noresund, samt tidligere tannlegekontor med personalrom som kan ominnredes til to boenheter, herav en hybel. 2 eneboliger på Krøderen, den ene av disse med liten egen boenhet i kjelleretasje. (etter gjennomført salg av to boliger i Sundvollhovet). 6 rekkehusleiligheter beregnet på familier. (3 på Noresund og 3 på Krøderen) 6 små rekkehusleiligheter (3 på Noresund og 3 på Krøderen) 2 små tilrettelagte boenheter i Glesnemoen. Totalt 4 spesielt tilrettelagte små boenheter (2 på Krøderen og 2 på Noresund). I tillegg omsorgsboliger på Kryllingtun, totalt 38 boenheter og to avlastningsboliger. Administrasjonen har foretatt en vurdering av det totale kommunale boligtilbud og konkluderer med at det er behov for, og vil være behov for det antall familieboenheter vi disponerer pr. dato, dette sett i forhold til de forpliktelser kommunen har i henhold til sosiallovgivningen. Det synes da riktig å vurdere bygging av to nye enheter opp mot restaurering av de to eneboliger som tidligere er vedtatt avhendet. Det vil bli klart rimeligere å restaurere de to eksisterende boligene. Administrasjonen mener således at det beste, ut fra en helhetsvurdering, er å utbedre dagens to til akseptabel, nøktern standard. Til saksliste 13

14 Det vurderes av kommunens administrasjon at kommunestyrets vedtak om å selge de 4 eneboligene bør gjøres om, slik at kommunen ikke selger eneboligene Solli i Sundvollhovet og Fredly i Byåsen. Disse to kommunale boligene bør pusses med midler fra salg av de to andre kommunale boligene i Sundvollhovet. Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Kommunestyrets vedtak i sak nr. 26/10 fra møtet oppheves. Krødsherad kommune selger 2 eneboliger i Sundvollhovet, hhv gnr. 178 bnr. 99 og gnr. 178 bnr Inntektene fra boligsalgene tilføres kapitalfond. Administrasjonen utarbeider plan for nøktern restaurering av de kommunale boligene Fredly i Byåsen og Solli i Sundvollhovet, og innhenter pristilbud for hvert enkelt restaureringsprosjekt. Formannskapet delegeres myndighet til å vedta plan for, og finansiering av restaureringen. Restaureringskostnader dekkes med midler avsatt til kapitalfond i forbindelse med salg av boliger i Sundvollhovet. Til saksliste 14

15 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Britt Randi Råen Arkivnr.: GNR 208/1/162 Arkivsaknr.:12/304 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING UTLEIEHYTTE PÅ PUTTANHAUGEN GNR 208 BNR 1 Vedlegg: Søknad av Kartutsnitt Brev av fra daglig leder av Servicesenteret Norefjell AS Fasadetegninger av hytta Saksopplysninger: Tiltakshaver: Ola Nore, 3536 Noresund Eiendom: Puttanhaugen Norefjell, gnr. 208, bnr. 1, fnr. 162 Tiltak: Oppføring utleiehytte Planstatus: Reguleringsplan Puttanhaugen. Vedtatt Tiltakets beskrivelse: Området som utleiehytta er søkt plassert, ligger innenfor gjeldende reguleringsplan Puttanhaugen, som vist på vedlagte kartutsnitt. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 3.1 i ovennevnte plan hvor det for boenhetene B (som gjelder for Nore) tillates inntil 100 m² BRA (bruksareal) pr enhet i en etasje. I disse byggene kan hems/loft innredes. Ola Nore søker om å få oppføre ei utleiehytte med grunnflate 150 m² BRA, oppstugu på ca 90 m² BRA og kjeller/underetasje som skal bygges naturlig inn i terrenget. Han har begrunnet dispensasjonssøknaden med følgende: Ønsker stor utleiehytte i forhold til etterspørsel/marked. Utleiehytta skal være en inntektskilde til gården. Ser på denne utbyggingen som et ledd i utviklingen av flere varme senger på Norefjell. Servicesenteret Norefjell AS bekrefter i sitt brev at det er behov for store, frittliggende utleiehytter med mange sengeplasser. Ser også viktigheten av beliggenheten i forhold til utleievirksomheten på Mountain Lodge Norefjell. Kommentarer: Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og 19-2 annet ledd inneholder to vilkår som begge må være oppfyllt: Til saksliste 15

16 1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 2) I tillegg må fordelene ved å gi dispnesasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Administrasjonen har vurdert plandokumentene og planens forarbeider. Av planbeskrivelsen framgår det at planen er utarbeidet for bygging av Helseseter på Norefjell. Det skal være et medisinsk rekreasjons-/behandlingssenter. Næringsbygg omkring et tun utformes i gammelkulturell byggeskikk som en seter. Angitt planområde er eneste alternative byggeområde på Norefjell som gir optimale betingelser for utvikling av Helseseter-konseptet hvor natur og usjenerte omgivelser brukes aktivt som ledd i terapien. Regulerings- og bebyggelsesplan med bestemmelser vil fastsette utnyttelsen av området. Omsøkte hytte ligger i vedtatt reguleringsplan Puttanhaugen, hvor Steiran Eiendom AS fester og har utbygd det meste av området. I henhold til avtale med Steiran har Nore ei tomt innenfor dette området. Det er på denne tomten som Nore nå ønsker å bygge utleiehytte på. Som nevnt ovenfor, er dette et område innenfor gjeldende reguleringsplan hvor det kun tillates en boenhet med 100 m² BRA i en etasje + loft/hems. Tiltakshaver har derfor søkt dispensasjon fra denne bestemmelsen med begrunnelse som nevnt ovenfor. Omsøkte utleiehytte vil bli betraktelig større enn det reguleringsbestemmelsene gir rom for. I vedtatt reguleringsplan er det avsatt 20 p-plasser. Dette for å ivareta parkering for 8 boenheter og 3 servicebygg som er regulert i området. Parkeringsbehovet vil kunne øke ved etablering av ei stor utleiehytte i området. Dette økte behovet ivaretas ikke i gjeldende reguleringsplan. Området framstår i dag som et flott estetisk område med bygg i samme stil, utforming og som danner en tunbebyggelse. Et nytt bygg i den størrelsesorden som omsøkt, vil virke dominerende selv om det bygges med kjeller delvis under bakkenivå. Argumentet om behov for store utleiehytter er basert på en markedsmessig vurdering, ref uttalelsen fra Servicesenteret Norefjell AS. I reguleringsplanen er det vurdert og vedtatt at området skal utvikles med 3 serivcebygg (som er etablert) og med 8 separate boenheter med maks størrelse 100 m² BRA pr enhet. På bakgrunn av ovenstående vurderer administrasjonen at dispensasjonssøknaden om oppføring av utleiehytte med grunnflate 150 m² BRA, oppstugu på ca 90 m² BRA og kjeller/underetasje bør avslås. Dette med begrunnelse i reguleringsbestemmelsenes 3.1. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fatter slikt vedtak: Søknaden om dispensasjon for oppføring av utleiehytte på gnr. 208, bnr. 1, fnr. 162 avslås. Dette med begrunnelse i reguleringsbestemmelsenes 3.1 i vedtatt reguleringsplan for Puttanhaugen. Til saksliste 16

17 Til saksliste 17

18 Til saksliste 18

19 Til saksliste 19

20 Til saksliste 20

21 Til saksliste 21

22 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 613 &52 Arkivsaknr.:12/330 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 TILRETTELAGTE BOLIGER NORESUND OG KRØDEREN -HUSLEIE Vedlegg: Kriterier for boligtildeling (Er under utarbeiding og ettersendes) Husregler. (Er under utarbeiding og ettersendes) Saksopplysninger: Det vises til tidligere vedtak om bygging av 2 tilrettelagte boliger i Krødsherad kommune. Boligene er nå ferdigstilt og klare til innflytting. Boligene er bygget med 40% tilskudd fra Husbanken. Dette forutsetter spesielle kriterier for tildeling av boligene og oppfølging av beboere. Boligene skal i henhold til tilskuddskriteriene benyttes til personer som har langvarige eller kroniske lidelser og sammensatte behov for støtte eller hjelp, og som trenger en individuell oppfølging og et helhetlig tilbud. Tildelingskriterier og husregler er utarbeidet og oversendt fylkesmannen for "sikkerhetskontroll". Disse vil bli ettersendt først i uke 16. Det er ikke fastsatt husleie for boligene. Administrasjonen har vurdert nivået på husleie sammen med NAV sosial og Helse-/omsorgssektoren. Samtidig har vi også vurdert leien i forhold til øvrige kommunale husleiesatser. Det er også i denne sammenheng viktig å hensynta at beboerne kan oppnå maksimal bostøtte. For vårt distrikt er maks husleie (inkl. kommunale avgifter) som kvalifiserer for bostøtte, p.t ,- pr. mnd. En slik husleie rimer godt i forhold til kommunens øvrige utleieenheter i samme størrelse. Administrasjonen vil på dette grunnlag foreslå at husleien for boenhetene i de 4 tilrettelagte boligene settes til kr ,- pr. mnd. eks. kommunale avgifter. Totalt vil da husleien inkl. kommunale avgifter beløpe seg til kr ,- pr. mnd.,- noe som vil utløse maksimalt bostøttetilskudd for beboerne. Boligens egne strømutgifter kommer i tillegg. Kriterier for tildeling av boligen (jfr. vedlegg som ettersendes) vil bli lagt til grunn. Til saksliste 22

23 Husleiereglene (jfr. vedlegg som ettersendes) blir gjort kjent for og må aksepteres av beboer før innflytting. Tildeling av bolig vil foregå etter en totalvurdering foretatt av fagansvarlig omsorg sammen med ruskonsulent og psykiatrisk sykepleier. Rådmannens kommentar: Administrasjonen er svært fornøyd med at disse tilrettelagte boliger nå er ferdigstilt. Husleieregler og kriterier for tildeling er utarbeidet i henhold til retningslinjene for Husbanktilskudd til denne type boliger. Administrasjonen er nå beredt til å foreta tildeling og bistå med innflytting i boligene. Det er også forberedt god oppfølging i boligene, noe som er svært viktig for et vellykket resultat. Rådmannen viser til ovenstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Husleieregler og Kriterier for tildeling av tilrettelagte boliger vedtas. Husleie for boligene fastsettes til kr. 4000,- pr. mnd. + de til enhver tid gjeldende kommunale avgifter. Strømutgifter dekkes av leietaker i henhold til egen måler for boenheten. Husleiesatsene indeksreguleres hver 1. januar, første gang , jfr. husleielovens 4.2. Til saksliste 23

24 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Olav Skinnes Arkivnr.: U63 &18 Arkivsaknr.:12/82 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 FORMANNSKAPET /12 SKJENKELØYVE NORDRE BJERKERUD GÅRD Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Nordre Bjerkerud gård med organisasjonsnummer søker om skjenkeløyve for perioden fram til Det søkes om løyve for skjenking av øl og vin innenfor normal skjenketid, og som skjenkestyrer søkes Kari Sandvik godkjent. Skjenkestedet: Bygningene på gården og de nærmeste omgivelsene til disse. Formalia: Skjenkestyrers kunnskaper i alkohollovgivningen: Må avlegge kunnskapsprøve. Lensmannens uttalelse om skjenkestyrers vandel: Intet å anmerke Melding er sendt til Mattilsynet. Andre kommentarer: Denne søknaden dreier seg om tillatelse til å skjenke fastboende gjester som deltar på matkurs, og kunne således vært behandlet som delegerte vedtak i de tilfeller hvor skjenking er aktuelt. Imidlertid har administrasjonen rådet søker til å sende inn en generell søknad, slik at søknader for hver enkeltanledning kan unngås. Kommunestyrets behandling : Nils Ole Fladhus (TPBL) foreslo følgende: Søker bes om å spesifisere skjenkeområder /skjenketider nærmere før løyvet innvilges, og saken utsettes derfor. Kommunestyret vedtok at avgjørelse av saken delegeres til formannskapet i deres møte i april. Etter dette har kommunen mottatt brev fra Kari Sandvik hvor hun skriver følgende: Til saksliste 24

25 Utfra ovenstående vil ordfører foreslå at formannskapet fatter følgende vedtak: Nordre Bjerkerud gård gis følgende skjenkebevilling for perioden fram til Skjenking av øl og vin fra gårdens bygninger, samt tunet mellom bygningene og den private stranda nedenfor. Det tillates også skjenking ved nærmere angitt tømmerkoie i skogen. Skjenking kan skje i tidsrommet Som skjenkestyrer godkjennes Kari Sandvik Skjenkekontroller må påregnes. Unnlatelse av å sende inn årlige omsetningsoppgaver eller manglende skatt- og avgiftsinnbetaling, kan medføre inndragning av skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom kontrollørs eventuelle pålegg i henhold til alkoholloven ikke tas til følge. En inndragning kan være permanent eller tidsavgrenset, alt etter hvor grov overtredelsen har vært. Skjenkeløyvet er først gyldig etter at skjenkestyrer har avlagt kunnskapsprøve, og det ikke foreligger noen innvendinger fra Mattilsynet. Til saksliste 25

26 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 223 Arkivsaknr.:12/145 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KULTURMIDLER 2012 Vedlegg: Ingen, men samtlige søknader finnes i saksmappe. Saksopplysninger: Vi har i år mottatt 26 søknader i alt mot 21 i Det er også slik at 8 av årets søkere ikke søkte forrige år, så her er altså en viss utskifting/fordeling av søkere. Søknaden fra Krødsherad idrettslag var ikke innkommet ved søknadsfristens utgang Administrasjonen mottok denne søknad Styreutskifting og manglende kommunikasjon antas å være årsaken til frist-oversittelsen. Administrasjonen har derfor valgt å behandle søknaden på ordinær måte. Potten er på kr ,-. Administrasjonens forslag til fordeling følger kommunestyrets vedtatte retningslinjer. Her følger en skjematisk oversikt over søknader og administrasjonens forslag til fordeling. SØKERE MEDLE MMER(fj orårets i parentes) TILDELING 2011 Administrativ t forslag 2012 Røde kors 236 (259) kr kr Krøderbanens venner 75 (75) kr - kr - Opplysninger om laget/ Spesielle tiltak i 2012 Driftsresultat 2011 Røde Kors - kafe som møteplass for mennesker i alle aldre som ønsker sosialt fellesskap kr (61 332) Venneforening driver dugnadshjelp og støtter økonomisk spesielle tiltak på Museet Krøderbanen. kr (11 399) Til saksliste 26

27 Julegran Noresund 7 (7) kr kr Krødsherad skytterlag 136 (?) Ingen søknad kr Klubb ( 13 ) kr kr Blindeforbundet 100 ( 102) kr 500 kr 500 Hagelaget 42 ( 42) kr kr SMK Viking 22 (1 i K) Ingen søknad kr 500 Ytre Krødsherad Bygdekvinnelag 6 (? ) Ingen søknad kr 500 Krødsherad LHL 39 (? ) Ingen søknad kr Norsk Jernbaneklubb 100 (?) Ingen søknad kr FAU Noresund barnehage 7 ( 7 ) kr 500 kr 0 Kryllingheimens venner 14 ( 14 ) kr kr Trivselsskapende tiltak på Kryllingheimen bl.a. platting på Arrangerer julegrantenning på Noresund med godteposer til barna Skal arrangere 3 store stevner i 2012 kr Innflytting i K4 vil kreve en del utstyr og annet kr Skyssordning hvor medlemmer fraktes til og fra møter kr (379) Planere og plante prydbusker på amfiet ved Villa Fridheim kr Jubileumskonsert (20 år) i Modum klulturhus 31. mai kr (17 526) Diverse møter om ulike tema kr 447 Hjertetrim - Deltakelse på Panterdagen - Sosialt samvær kr Vedlikehold og istandssetting av diverse vognmateriell anslått til ca kr ,- kr (774) Ønsker å få til et teaterarr. for alle barna i Noresund barnehage kr kr Til saksliste 27

28 Kryllingen 4 H 27 ( 38 ) kr kr Con Brio 23 ( 22 ) kr kr Bygdemusikken venner 70 (? ) Ingen søknad kr Krødsheradhallen Vites ikke kr 500 kr 500 Krødsherad Travselskap 41 (? ) Ingen søknad kr 500 Norefjell husflidslag 40 (nystartet) Ingen søknad kr Norefjell Trap Team 16 ( 16 ) kr kr Julegran Krøderen kr kr Norefjell Golfklubb 700 ( 790) kr kr utsiden av spisesal Arrangere nattvolleyballturnering kr Konsert til høsten "Rekviem" av Iver Kleive med innleide solister kr (57 615) Bygging av nytt kjøkken til årets festival. Budsjett dugnadsinnstas kr Utvendig beising av hallen, en del innvendig vedlikehold kr ( ) Arrangere ponnistevne og Hestesportens dag til høsten kr Nystartet lag som mangler mye utstyr til avholding av kurs med mer. Arrangør av Nordisk trap på Langerud 9-12 august kr Arrangerer julegrantenning på Krøderen med godteposer til barna kr (127) Fortsetter med å legge om drifta fra komersiell drift til idrettslagsmodell med mer frivillig innsats. Satser på barn og unge kr Til saksliste 28

29 Krødsherad Historielag 57 ( 55 ) kr kr Krødsherad Pensjonistforening 78 ( 78) kr kr Briskåsen Vel 15 (15) kr kr Krødsherad IL kr kr Arbeide med å ivareta ungdomslokalet Solgløtt kr Intet spesielt arrangement i Turer og møter er det essensielle kr (7 473) Vedlikehold av ballbingen og innkjøp av lekeapparater kr (9 600) Manglende dugnadsinnt., grunnet avlyst N3. kr De foreslåtte tildelingssummene er stort sett tilsvarende hva det enkelte lag mottok i 2011, og de som ikke søkte da er lagt på samme nivå. Krøderbanens venner foreslås også i år avslått, da primæroppgaven deres er å framskaffe midler til annet lag som mottar støtte (Norsk jernbaneklubb). Det er heller ikke foreslått til tilskudd til FAU Noresund barnehage da evt. tilskudd til ønsket formål bør kunne prioriteres innenfor oppvekstsektorens egen ramme. Den totale bevilgning, kr ,- er således fordelt i sin helhet. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Årets kulturmidler fordeles i samsvar med administrasjonens forslag. Til saksliste 29

30 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: M41 Arkivsaknr.:12/332 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre har i forbindelse med kommunens overtakelse av Norefjell vann og avløpsselskap (NVA) i 1999 vedtatt å stille garanti for lån til NVA. Kommunestyrets vedtak ble, i henhold til kommuneloven og garantiforskriften oversendt Fylkesmannen i Buskerud til godkjenning. Fylkesmannen i Buskerud godkjente kommunestyrets vedtak i brev, datert 8. juli Fylkesmannens vedtak er som følger: "Fylkesmannen godkjenner Krødsherad kommunestyre sitt vedtak i sak 25/1999 om å stille kausjon for lån til Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS. Kommunens maksimumsansvar er kr Garantiperioden skal være maksimalt 20 år med tillegg av inntil 2 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet." Krødsherad kommune har pr. dato et garantiansvar overfor NVA, vedtatt av kommunestyret, totalt på kr ,-, herav aktiv garanti pr kr ,-. NVA har gjennomført store utbyggingsoppgaver både hva gjelder vannframføring og avkloakkering for Norefjell. Det kommunale ganrantiansvaret har variert noe, og NVA's lån har i perioder fungert som et "byggelån" hvor det bare har vært foretatt betaling av renter, ikke nedbetaling av selve lånet. NVA har fra og med 2011 foretatt en regelmessig nedbetaling av lånet. NVA's lån er pr. tiden i DNB. I og med at Krødsherad kommune er eneeier av det kommunale selskapet, har NVA muligheten til å oppta lån i Kommunalbanken, noe som vil medføre en gunstigere rente, og som således er viktig både for selskapet og eier Krødsherad kommune. Til saksliste 30

31 Kommunalbanken krever imidlertid at Krødsherad kommune da stiller simpel kausjon for hele låneperioden på 20 år. Dagens godkjente garantistillelse utløper i 2021, altså om 9 år. For at vi skal kunne flytte lånet over i Kommunalbanken er det således nødvendig å vedta ny garantiperiode, og anmode fylkesmannen om godkjenning av denne. Når det gjelder garantirammen, er det mulig at også denne må endres i framtiden, helt avhengig av hvilke renseløsning som blir valgt. Dagens godkjente garantiramme, 50 mill, er foreløpig tilstrekkelig og rådmannen er således av den oppfatning av det er denne garantiramme vi nå bør søke om forlengelse av på nåværende tidspunkt. Rådmannen viser til ovenstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommune stiller simpel kausjon for lån til Norefjell Vann og Avløpsselskap. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr ,-. Garantitiden skal være maksimalt 20 år med tillegg av 2 fra år Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, jfr. KL's bestemmelser i 50, nr. 7a. I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av ny garanti. Til saksliste 31

32 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:12/331 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER Vedlegg: Likviditetsoversikt og Låneoversikt Saksopplysninger: Iht. vedtatt reglement iht. K-sak 102/09 skal rapportering og finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Nytt revidert finansreglement og samordning av kommunens finansreglement med Krødsherad E-verk sitt reglement er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillater ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Eventuelle plasseringer utover reglementets bestemmelser skal legges fram for kommunestyre som enkeltsak i forkant. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. I. KRØDSHERAD KOMMUNE AKTIVA 1. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd på til sammen kr 33,18 mill er iht. kontoutskrifter pr plassert i DnB (31,77 mill herav 20,43 mill fondsmidler) og Nes Prestegjeld Sparebank (1,41mill i fondsmidler). Hensyntatt korrigeringer mellom driftskonto og fondskonti knyttet til årsavslutningsposteringer (dvs. bruk av fond og avsetning til fond) er samlede fondsmidler for kommunen, jf. egenkapitalkonti i balansen ved årsskifte, 20,26 millioner kroner (1,41 mill i Nes Prestegjeld, og resterende i DnB). Kommunen underskrev i mars 2010 ny hovedbankavtale med DnB for 4 år. Vilkårene for innskudd iht. ny hovedbankavtale er 1 mnd NIBOR + 0,38 med kapitalisering hvert kvartal. Kommunens gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB har i 2011 vært på 3,03 %. Til saksliste 32

33 I Nes Prestegjeld Sparebank har kommunen rentebetingelser for innskudd lik 3 mnd NIBOR pluss 0,20%, daglig endring, med kapitalisering ved årsslutt. Dette har gitt en gjennomsnittsrente i 2011 på 3,07%. Innskuddsrentene i 2011 iht. bankenes renteavtaler har vært gradvis stigende i årets 3 første kvartaler for deretter å gå litt ned på slutten av året. I desember er det igjen en liten økning. Gjennomsnittlig innskuddsrente 2011 Mnd. Nes Prestegjeld DnB Nor Renter ansv.lån E- verket JF. K-100/08 (3 mnd NIBOR nom + 0,20) (1 mnd NIBOR nom+0,38 ) (3 mnd NIBOR nom+0,5) Jan 2,59 0,2 2,79 2,39 0,38 2,77 2,59 0,50 3,09 Feb 2,61 0,2 2,81 2,39 0,38 2,77 2,61 0,50 3,11 Mar 2,62 0,2 2,82 2,38 0,38 2,76 2,62 0,50 3,12 Apr 2,69 0,2 2,89 2,40 0,38 2,78 2,69 0,50 3,19 Mai 2,72 0,2 2,92 2,85 2,59 0,38 2,97 2,81 2,72 0,50 3,22 3,15 Jun 2,85 0,2 3,05 2,68 0,38 3,06 2,85 0,50 3,35 Jul 2,94 0,2 3,14 2,65 0,38 3,03 2,94 0,50 3,44 Aug 3,10 0,2 3,30 2,89 0,38 3,27 3,10 0,50 3,60 Sep 3,08 0,2 3,28 3,00 2,88 0,38 3,26 2,96 3,08 0,50 3,58 3,30 Okt 3,08 0,2 3,28 2,85 0,38 3,23 3,08 0,50 3,58 Nov 3,16 0,2 3,36 2,85 0,38 3,23 3,16 0,50 3,66 Des 3,02 0,2 3,22 2,84 0,38 3,22 3,02 0,50 3,52 Sum 36,86 3,07 36,35 3,03 40,46 3,37 Likviditetsutvikling Likviditetsutvikling for 2011 vises i Vedlegg 1; Likviditetsutvikling. Likviditetsgrad i form av mest likvide midler delt på kortsiktig gjeld svinger månedlig mellom 1 og 2 for kommunen i Normen sier at denne helst burde være over 1. I mest likvide midler er i tillegg til ordinær driftskonto også fondsmidler inkludert. Fondsmidler brukes løpende til oppdekking av utbetalingstransaksjoner i form av øremerking og kommunestyrevedtak. Kommunen ligger i perioder og balanserer i nærheten av normen. I perioden februar tom april har likviditetsgraden vært lavest. Periodisering av inntekter, aktivitetsnivå og betalingsforpliktelser til leverandører mv. spiller inn. Vurdering av alternativ plassering Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Kommunens likviditet i 2011 er vurdert slik at det er lite rom for alternative plasseringer da pengene løpende må være tilgjengelig for utbetaling av løpende krav, jf. likviditets-vurderinger. Renten på bankinnskudd iht. kommunens hovedbankavtale med DnB er dessuten noe bedre enn hva de fleste pengemarkedsfond har kunnet tilby. Fastrenteavtaler kan gi litt bedre rentebetingelser, men krever bindingsperioder og er ikke valgt å gå inn på mht. tilgjengelighet. Det er i 2011 således ikke valgt å foreta Til saksliste 33

34 alternative plasseringer enn bankinnskudd iht. hovedbankavtale i DnB og Nes Prestegjeld Sparebank. Plassering av det alt vesentlige i form av bankinnskudd hos hovedbankforbindelsen er også ansett som praktisk i de daglige transaksjoner mellom driftskonto og fondskonti. Kommunen har hittil unngått å måtte ta opp kassekreditt. 2. Utlån til Krødsherad E-verk I henhold til kommunestyrevedtak K-107/03 ble det etablert et ansvarlig lån til Krødsherad Everk på 35 millioner kroner fra Iht. K-100/08 framgår at rentesats for året skal være 3 mnd NIBOR + 0,5. Pr utgjorde dette en gjennomsnittlig rente på 3,37%, og bidro med 1,18 millioner i renteinntekter. Dette var mindre enn forventet og budsjettert beløp kr 1,4 millioner. 3. Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Aksjene Krødsherad kommune innehar er alle ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Ytterligere kommentarer vedrørende kommunens aksjer velges avgrenset til endringer i balanseført verdi siste år. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr ,-, dvs. en økning på kr ,- siste år, jf. oversikt over aksjer og andeler nedenfor. Endringen er knyttet til avvikling av Norefjell Kabelbane og innbetaling av egenkapitalinnskudd KLP; - Kommunen hadde 4 aksjer i Norefjell Kabelbane bokført til anskaffelseskost totalt kr ,-. Utbetalt aksjekapital til Krødsherad kommune knyttet til avvikling er kr ,20. Beløpet er inntektsført i investeringsregnskapet og aksjene nedskrevet til null i balanseregnskapet. - Kommunen har innbetalt pliktig egenkapitalinnskudd i KLP for 2011 kr ,- og har økt sin innskuddsandel. Totalt balanseført andelsverdi for egenkapitalinnskudd i KLP Forsikring er etter dette på 2,64 millioner kroner. Egenkapitalinnskudd pliktes innbetalt som følge av at kommunen benytter KLP som pensjonsleverandør. Aksjer og andeler SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT BALANSEFØRT VERDI VERDI KLP Forsikring egenkapitalinnskudd Bergensbanens forkortelse Til saksliste 34

35 Biblioteksentralen 3 andeler Modum industri 9 aksjer Norsk Jernbaneklubb 5 andeler A/S Kryllingen 51 aksjer Norefjell Golfklubb 8 aksjer Norefjell Vann og Avløpsselskap AS aksjer Buskerud Kommunerevisjon Norefjell Kabelbane (K-99/08) 4 aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS (K-67/09) aksjer Vardar AS 373 B-aksjer 0 0 SUM BALANSEFØRT VERDI : PASSIVA 2. Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 66,78 mill kroner, dvs 10 lån i Husbanken (7,46 mill kr), 31 lån i Kommunalbanken (58,52 mill kr) og 3 lån i DnB Nor (0,8 mill kr). (jf. vedlegg 2; Låneoversikt pr ). Alle lånene, bortsett fra 4 startlån i Husbanken, er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termingebyr/ administrasjonsgebyr ved flere lån. Tre lån er innfridd i 2011; ett forvaltningslån fra 2001, ett lån til næringsbygg fra 1996 iht. ordinær nedbetalingsplan, samt lånet vedrørende Noresund sentrum som iht. vedtak er ekstraordinært innfridd med kr ,- med tilbakebetalte forskutterte midler fra Statens veivesen ad. rundkjøringen. Nye lån tatt opp i 2011: - Kr ,- : Startlån tatt opp i Husbanken (jf. K-56/11). - Kr ,- : Rentekompensert lån til utbedring svømmehall/skole (K- 131/10). - Kr ,- : Trafikksikkerhetstiltak Noresundanlegget (K-120/10 og K131/10) - Kr ,- : Tilrettelagte boliger Glesnemoen/Bjertnes (K-52/11) Iht. lov om offentlig anskaffelser kreves det at også låneopptak skal ut på anbud. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet gjeldende fom Det er i dette samarbeidet inngått parallelle rammeavtaler med Kommunalbanken AS, KLP Kreditt AS og DnB. Disse tre bankene har således blitt gitt mulighet til å komme med Til saksliste 35

36 lånetilbud i Kommunalbanken kommer så si alltid ut med det beste tilbudet, og ble i 2011 valgt som tilbyder. Overvåkning av renteutvikling Renteutviklingen følges løpende. Pr er 10,51 millioner kroner fastrentelån og 56,27 millioner kr lån med flytende rente. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. Lånene i Husbanken og DnB er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken (lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 1,16 mill) flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 3 lån med fastrente og restgjeld pr på til sammen 10,51 mill: -Lån Sundestugua (2003) med restgjeld 4,4 mill og fastrente 3,51% nom. (til nov.2016) -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 4,11 mill og fastrente 3,49% nom. (til des.2016) -Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 2 mill og fastrente 5,44 % (til okt.2012) Kommunen har 88% av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. Den flytende lånerenten i Kommunalbanken og DnB Nor har gradvis gått oppover fra årsskiftet 2010 og fram til , mens renta i Husbanken har vært relativt stabil gjennom året. Den nominelle (og effektive) gjennomsnittsrenten for 2011 har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 2,87% (2,89%), Husbanken 2,75% (2,85%) og DnB Nor 3,16 % (3,19%). I januar 2011 var de nominelle rentene henholdsvis 2,60%, 2,80% og 2,79%. Flytende lånerenter hos våre låneleverandører i 2011 Mnd. Kommunalbanken Husbanken DnB Nor nominell effektiv nominell effektiv nominell Effektiv Jan 2,60 2,62 2,80 2,90 2,79 2,815 Feb 2,60 2,62 2,80 2,90 2,79 2,815 Mar 2,60 2,62 2,70 2,80 2,81 2,835 Apr 2,60 2,62 2,70 2,80 2,82 2,845 Mai 2,75 2,77 2,70 2,80 2,89 2,915 Juni 2,850 2,870 2,700 2,80 2,920 2,945 Juli 2,850 2,870 2,765 2,865 3,050 3,075 Aug 3,000 3,022 2,765 2,865 3,440 3,465 Sept 3,150 3,175 2,765 2,865 3,600 3,625 Til saksliste 36

37 Okt 3,150 3,175 2,765 2,865 3,580 3,605 Nov 3,150 3,175 2,765 2,865 3,580 3,605 Des 3,150 3,175 2,765 2,865 3,660 3,685 Gj.snitt pr ,63 2,65 2,74 2,84 2,82 2,85 Gj.snitt pr ,78 2,80 2,74 2,84 3,01 3,04 Gj.snitt pr ,87 2,89 2,75 2,85 3,16 3,19 4. Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og lånebetingelser. Utvikling i styringsrenten er derfor en viktig indikator på kommunens rammevilkår vedrørende renter. Styringsrenten var ved årsskiftet på 2,0 % og holdt seg på dette nivå fram til rentemøtet 12. mai 2011 da den ble økt til 2,25%. Rentemøtet gav imidlertid en nedgang i styringsrenta igjen med 0,5% til 1,75%. Norges bank begrunnet nedsettelsen med økende uro i finansmarkedene; herunder gjeldssituasjonen i euroområdet som har ført til betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Reduksjonen av styringsrenta var ment som en gardering mot et tilbakeslag i norsk økonomi. Sett opp mot kommunes lånegjeld på 66,78 millioner (der 10,51 millioner imidlertid er bundet til fastrente) har en lav rente i 2011 virket positiv inn på kommunens renteutgifter. Det var i budsjettet for 2011 beregnet lånerenter med utgangspunkt i en rente på 4%. Totale renteutgifter ble for året 0,93 millioner mindre enn budsjettert (inkludert besparelser ved låneopptak sent på året). Lav rente har imidlertid virket negativt inn på kommunens renteinntekter. Det var iht. årsbudsjett forventet 1,4 mill (4%) i renteinntekt på ansvarlig lån til E-verket. Gjennomsnittsrenta ble kun 3,37% med utgangspunkt i 3 mnd NIBOR+0,5 og gav en mindreinntekt på kr ,-. Men med en forsiktig budsjettering i 2011 av renteinntekter totalt for kommunen, ble merinntekter innskuddsrenter totalt kr ,-. I budsjett for 2012 er det lagt inn en forventet rente på 4% ad. renteutgifter lån. Med en ytterligere nedgang i styringsrenta 14. mars 2012 til 1,5%, synes mindreutgifter lånerenter sannsynlig også i II. KRØDSHERAD EVERK KF AKTIVA Plassering av likviditet/betingelser I følge kontoutdrag fra bankene har everket følgende bankinnskudd pr : Til saksliste 37

38 BANK DNB kr 10 mill gj.sn.rente ,22 % (pr ,65 %) Nes Prestegjeld Sparebank kr 2,5 3,47 % ( 3,80 %) Modum Sparebank kr 18,1 3,68 % ( 3,90 %) Ringerikes Sparebank kr 1,4 3,02 % ( 3,35 %) Sum bankinnskudd AKSJER/AKSJEFOND kr 32,1 mill Balanseført verdi Balanseført verdi Odin Norden KLP fondsforvaltning Norsk Enøk og Energi KLP egenkapitalinnskudd Sum aksjer/aksjefond PASSIVA Ansvarlig lån til Krødsherad kommune; ,- Rentebetingelser er 3 mnd NIBOR + 0,5 (gav gjennomsnittrente på 3,37 % for 2011) VURDERING Everksjefens vurdering er at renter på bankinnskudd utvikler seg som forutsatt for Renten blir jevnlig sjekket. Når det gjelder plassering i Odin Norden og KLP fondsforvaltning er dette langsiktige plasseringer som everksjefen vurderer som sikre og god I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Finansforvaltningsrapport per tas til orientering. Til saksliste 38

39 Til saksliste 39

40 Til saksliste 40

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer