Eni Norge presentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eni Norge presentasjon"

Transkript

1 Eni Norge presentasjon Slide 2 Eni Norge er en del av det italienske Eni, et av verdens største olje og gass selskap. Exploration and Production divisjonen har letevirksomhet i 16 land og leting og produksjon i 25 land. Eni har ca ansatte i 80 land. Eni Norge har vært til stede I Norge siden 1965 og er et av de største selskapene I Norge. I 2011 betalte selskapet over 11 milliarder kroner I skatt. Det tilsvarer en og en halv gang invisteringskostnadene på 420 Kv linjen fra Ofoten til Hammerfest. I løpet av 2013 planlegger vi å investere 12 milliarder kroner I Norge. Dette er delvis Goliat investeringer, men er I stor grad også knyttet til våre partnerskap og operasjoner ellers på sokkelen. Investeringene bidrar til ringvirkninger I hele leverandørkjeden. Slide 3 Vi startet helt sør Nordsjøen, og var med fra begynnelsen da vi inngikk I partnerskap I Ekofosklisense Ekofisk har vært en av livsnervene både for Norge og for Eni Norge de siste 40 årene og der vi har utsikter til nye 40 år. Etterhvert har vi beveget oss gradvis nordover. På slutten av 1980 tallet begynte vi å se mot Barentshavet og gjennomførte de første letebrønnene I området på begynnelsen av 1990tallet. Siden har Barentshavet vært et satstingsområde for Eni Norge og man har beholdt troen til tross for skuffelser. Goliat ble oppdaget I 2000 og vi skal etter planen I drift I år etter funn. Det sier noe om hvilke tidsperspektiver man må ha I umoden område uten infrastruktur. Slide 4 Satsingen I Barentshavet henger sammen med Enis satsing I arktiske strøk også andre steder I verden. I tillegg til Goliat har vi prosjekter I drift både I Alaska og Sibir, med produksjon av både olje og gass, både på land og offshore. Slide 5 Som kjent inngikk Eni I april 2012 et strategisk partnerskap med Rosneft. Det jeg kan si om det er at det arbeides videre for å konkretisere avtalen. Videre er det lagt planer for seismikk innhenting I 2013/14. Etter planen skal det også gjennomføres leteboring fra Slide 6 På norsk side har vi som nevnt betydelig aktivitet. Like over nyttår startet vi produksjonsboring på Goliat, der det de neste årene skal bores I alt 22 brønner. Planlagt produksjonsstart på Goliat er satt til Q

2 I løpet av første halvår skal vi etter planen bore en letebrønn på Bønna det vestligste prospektet I Barentshavet, på hele 1300 meters vanndybde. Funnsansynligheten er relativt lav, men dersom det skulle vise seg å være noe der, antar man at det derier seg om store volumer, I første rekke gass. Jeg misliker å skape forventinger jeg ikke vet jeg kan innfri. Så la oss vente noen måneder før vi begynner å snakke om tall. Som kjent deler vi Skrugard og Havis lisensen med Petoro og Statoil som operatør. Der står vi overfor et konseptvalg, enten ilandføring eller ulike offshoreløsninger. Beslutning er nært forestående. Før den tid skal en rekke vurderinger gjøres, både med hensyn til økonomi, miljø og andre faktorer. Jeg skal overlate til operatøren å formidle konklusjonen. Men vi er selvsagt bevisst også den politiske dimensjonen dette har. Det er ingen tvil om at ilandføring skaper ringvirkninger. Men det gjør også offshore løsninger, som Goliat. Derfor skal vi se litt på hvordan Goliat bidrar til betydelige ringvirkninger. Slide 7 Utbyggingsfasen, som startet med kontraktstildelinger I 2009, har gitt store ringvirkninger nasjonalt. Ca 60 prosent av kontraktsverdiene har gått til bedrifter I Norge. Vi snakker om godt over 20 milliarder kroner. Aker, ABB, Siemens, Technip Norge er noen eksempler på store norske miljøer som har fått solide kontrakter I utbyggingsfasen. Byggingen av selve plattformen gikk til Sør Korea. Det betyr ikke at norske miljøer ikke får oppdrag. Snarer tvert I mot. Per I dag har norske leverandører inngått kontrakter for hele tre milliarder kroner. Det kommer I tillegg til de 60 prosentene, ettersom dette er I andre og tredje leverandørledd. Merk for øvrig at det for øyeblikket jobber flere finnmarkinger I Sør Korea. På bilde over er tre ansatte I Eni Norge som bor henholdsvis I Alta og Hammerfest og Ulsan. De er med å bygge plattformen og blir selvsagt med tilbake når plattformen kommer nordover. Den ene er nyinnflytett sørfra og bidrar således til befolkningsveksten I Finnmark. Slide 8 Vi har lagt en strategi for å skape ringvirkninger basert på fem hovedområder. De to mest omfattende er knyttet til kontraktsregime for driftsfasen og oljevern. Videre gjør vi tiltak innen utdanning og kompetanseheving, rekruttering og til sist mer generelle samfunnsbyggende tiltak. Det er ikke tid til å gå inn på alle områdene, men jeg skal utdype de to øverste punktene. Vil bare nevne et eksempel på det vi gjør på utdanningssiden: Hvert år sender vi to til fire finnmarkinger til Italia på et svært anerkjent masterstudie i petroleumsstudier. Her ser vi en fra Bugøynes, en fra Sørvær og en fra Hammerfest som har fått dekket studieopphold, omfattende språkopplæring, bolig, lommepenger og reiseutgifter. Ved fullførte studier har de en attraktiv mastergrad, snakker italiensk og får typisk tilbud om jobb i Eni Norge.

3 Slide 9 Det viktigste tiltaket for å skape lokale og regionale ringvirkninger er knyttet til kontraktsregime for driftsfasen på Goliat. Altså etter at utbyggingsfasen er over og vi går over i en mangeårig driftsperiode. Med sikte på å gi regionale miljøer anledning til å delta i anbudskonkurranser på ulike områder, har man valgt å dele det som tradisjonelt er en håndfull store, såkalte globale, kontrakter inn i en rekke mindre enheter. Ved å legge opp til en rekke mindre leveranser, gir man en reel mulighet for mindre bedrifter og miljøer til å delta i anbudsfasen. Lokal tilstedeværelse På enkelte kontrakts felt er det få eller ingen nordnorske miljøer som har relevant kompetanse eller kapasitet til å delta i anbudsfasen. Dette er typisk de store vedlikeholds og modifikasjonskontraktene, der Aker, Aibel, Apply Sørco og Reinertsen er aktuelle leverandører. For likevel å sikre mest mulig grad av lokalt innhold kreves det derfor at de som byr på disse kontraktene og ikke er representert lokalt/regionalt,sikrer lokalt/regional tilstedeværelse gjennom at : det etableres virksomhet lokalt/regionalt, kontor med bemanning en inngår i allianse med lokale virksomheter benytter lokal arbeidskraft der kompetansen er tilstede benytter verkstedfasiliteter lokalt Har kartlagt leverandørmarkedet Eni Norge legger vekt på å utforme kontrakts strategien tilpasset næringsstrukturen i regionen. Gjennom samarbeid med Petro Arctic er den regionale bedriftsstrukturen kartlagt med tanke på kapasitet og kompetanse. Norut Alta dokumenterer Gjennom et følgeforskningsprosjekt dokumenterer Norut Alta et forskningsinstitutt i Alta effekten av Goliat prosjektet slik at man i ettertid kan se i hvilken grad man har lykkes med ambisjonen. Det er enda for tidlig å gi noen fasit, men jeg skal vise noen eksempler som viser at strategien virker. Slide 10 Her ser vi hvordan vi har valgt å dele det som tradisjonelt er noen få, store såkalte globale kontrakter en stor kontrakt til en hovedlenverandør, som så typisk benytter sine faste partnere I eksisterende miljøer. I tiden som kommer skal vi tildele en stor mengde små og store kontrakter og vi regner med stor lokal deltagelse. Vi snakker om mer enn hundre I tallet. Slide 11 Etter at vi presentere prinsippene for kontraktsstragi under et leverandørseminar sommeren 2011, har vi sett en svært gledelig utvikling der en rekke leverandørselskaper har valgt å etablere seg i nord. og flere industri alianser i hele regionen er inngått.

4 Når leverandørselskapene etablerer seg, betyr det minst like mye som at oljeselskapene flytter nordover Når hele leverandørkjeden er tilstede unngår man pendlerproblematikken. Kompetansen, verdiene, arbeidsplassene og folkene blir værende og man får en selvforsterkende, langsiktig effekt. Slide 12 Noen av de største kontraktene knyttet til driftsfasen ble tildelt rett før jul i fjor. Og strategien virker. Leverandørene leverer på ringvirkningssiden så det monner. Effekten er nå større enn vi hadde våget å håpe på. Apply Sørco, med base I stavanger vant to store vedlikeholdskontrakter. Slide 13 Det utløste byggestart på nytt kontorbygg I Hammerfest til 150 millioner kroner. Men det kanskje mest gledelige var at Apply Aørco også har inngått samarbeid både med Hammerfest Industriteknikk og Boreal Offshore på Skjervøy I Nord Troms. Dermed ser vi at store ringvirkninger gjennom industrisamarbeid I regionen. Neste kontrakt ut er catering og forpleining. Dette er en type kontrakt der vi håper å få til ting knyttet til lærlingeordninger og utdanning av ungdom. Så ikke legg ned kokkelinjene. Slide 14 Dette kommer i tillegg til kontorbygget vi selv overtar i mai i år. I første omgang skal vi bemanne det med 60 personer, men har plass til 120 personer. Offshoreløsninger bidrar også til arbeidsplasser på land. Slide 15 Det viktigste formålet med oljevern er ikke å skape en robust, effektiv oljevernberedskap, tilpasset lokale forhold. Likevel har vi vært bevisst på mulighetene oljevernberedskapen gir til ringvirkninger i hele regionen. Slide 16 Med Goliatberedskapen innføres nye konsepter for oljevern på norsk sokkel. For første gang inngår kystfiskeflåten som en permanent del av kystnær beredskap. Det har vært et utstrakt samarbeid med kystfiskerne, som har vært med i planleggingen og bidratt til etablering av et nytt, nasjonalt regelverk som åpner for at mindre fiskebåter kan benyttes i oljevern. Et nytt, nasjonalt rammeverk for opplæring er også etablert. Konseptet er utformet slik at det kan eksporteres til andre deler av kysten. Nord-Norge har på dette området tatt en ledende posisjon i nasjonal og internasjonal sammenheng. Det har selvsagt vært utfordringer underveis, men jeg vil hevde at både kystfiskerne og oljeindustrien har bevist at vi kan leve svært godt i sameksistens.

5 Samarbeid, god vilje og felles interesser er noen av stikkordene. I tillegg er det etablert en ny innsatsgruppe for strandsoneberedskap innsatsgruppe akuttfase strand (IGSA) - bestående av 40 personer, rekruttert fra Hasvik og Måsøy i Vest-Finnmark. Dette er også nytt i norsk sammenheng. Igjen leder Nord-Norge an. Slide 17 Ringvirkningene er omfattende: 30 kystfiskebåter, alle rekruttert lokalt, inngår nå i beredskapspoolen. Alle de 30 båtene blir modifisert og oppgradert for å håndtere nyutviklet oljevernutstyr. Dette skjer på lokale verft og slipper Mannskapet, over 100 personer, får opplæring i regionen, ved Honningsvåg Maritime Fagskole i Nordkapp og Norges Brannskole i Tjellsund i Nordland. De får dermed tilført ny kunnskap om beredskap. Og selvsagt en ekstrainntekt. Innsatsgruppen for strandsoneberedskap, 40 personer, organiseres og læres opp av Arctic Protection i Honningsvåg Nofo som har det operative ansvaret for oljevern norsk sokkel har for første gang etablert et avdelingskontor utenfor Stavanger i Hammerfest Slide 18 De siste årene er det gjennomført Forskning og utvikling for flere titalls millioner kroner, i hovedsak av nordnorske bedrifter for å utvikle ny oljvernteknologi. Dette har resultert i anskaffelser av store mengder nytt oljevernutstyr fra nordnorske bedrifter. Nordlense på Fiskebøl, NOFI og Vakumkjempen fra Tromsø er noen eksempler Mye av utstyret skal plassers i store depoter som skal bygges i Hasvik og Måsøy, som igjen bidrar til kommunale inntekter. Slide 19 Med oljeindustrien kommer en betydelig forbedring av den generelle beredskapen i landsdelen. Den vil komme alle som ferdes langs kyst til gode. Dere som er norske her vil huske den dramatiske redningsaksjonen vest for Hammerfest sist oktober. I 15 meter høye bølger, full storm og uten motorkraft drev fiskebåten Kamaro mot land. Sea Kingen som vanligvis skulle bidratt i beredskapen sto på bakken, ute av drift. Likevel ble 11 besetningsmedlemmer heist i sikkerhet av et annet helikopter som kom til unnsetning.

6 Det har kommet lite fram i media, men helikoptret driftes av Bristow Norway og er et av flere helikoptere som Eni, sammen med Statoil, benytter i våre operasjoner i Barentshavet. Dette er ikke første gang dette skjer. Og det blir neppe siste. Ringvirkningene fra Goliat viser seg nå for full tyngde i flere deler av regionen. Det viser seg i form av nye arbeidsplasser, industrisamarbeid, kunnskapsoverføring, kompetanseheving og by- og næringsutvikling og. Og dette er bare starten. En lang rekke mindre kontrakter skal tildeles i året som kommer. I tillegg har vi sett at sikkerheten på havet øker gjennom nye beredskapsløsninger. Det betyr en tryggere hverdag, også for andre yrkesgrupper som har havet som arbeidsplass.

Goliat første oljefelt i Barentshavet

Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat FPSO under bygging i Ulsan i Sør-Korea. Foto fra mars 2012. Det nye drifts- og distriktskontoret i Hammerfest har plass til 120 medarbeidere. God seismikk og

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord. Lokkes av oljen

Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord. Lokkes av oljen Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord Lokkes av oljen Jeg vil ut på plattform. Mariell Karlsen (16) fra Røst er fast bestemt på at det er oljebransjen som gjelder for henne. Hun får stadig følge

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Din leverandør av: Kontorrekvisita

Din leverandør av: Kontorrekvisita Treffsikker oljeleting Alfred Hanssen Side 33 NæringsRapport Nr. 1-2009 Borch i Nærportrettet 20 år Nord Norges næringsblad ISSN 0801-0625 The High North Utstyrt med tykk lommebok av risikovillig kapital

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Petrostrategi for Bodø og Salten

Petrostrategi for Bodø og Salten Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2010 51352/2010 2010/9802 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/20 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/118 Bystyret 28.10.2010 Petrostrategi

Detaljer

OLJEEVENTYRET FORTSETTER

OLJEEVENTYRET FORTSETTER OLJEEVENTYRET FORTSETTER Årsrapport 29 Oljepris Antall ansatte 16 18 14 15 12 12 1 8 6 9 6 4 3 Nøkkeltall 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Inntekter 25 26 27 28 29 Kurs Volum Millioner 7 14 29

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel.

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2011-18. årgang E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Nye store oppdrag til lokale leverandører på Nyhavna. LEDER: En berikelse

Detaljer

RIGGVEDLIKEHOLD PÅ HELGELAND

RIGGVEDLIKEHOLD PÅ HELGELAND RIGGVEDLIKEHOLD PÅ HELGELAND Forutsetninger for et konkurransedyktig alternativ Torger Lofthus 14. Desember 2011 INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN... 3 INNLEDNING... 4 KJENNETEGN VED MARKEDET FOR RIGGVEDLIKEHOLD...

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 Levert 2012 PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 innhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 22 metodisk avgrensning årets levert oversiktskart leveranser

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Rapport. 2025 Ringer i vannet

Rapport. 2025 Ringer i vannet Rapport Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Innhold: SAMMENDRAG...1 1 STATUS VED INNGANGEN TIL 2006...3 2

Detaljer

Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest

Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest Arbeidsdokument 50255 Oslo 20.11.2012 3833 Hammerfest ny lufthavn Harald Thune-Larsen Lars Draagen Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest Innhold 1 Bakgrunn og problemstilling... 2 2 Befolkning, sysselsetting

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Jan Egil Sørensen Hege Hansen Roger Kristoffersen Photo: N.N. / StatoilHydro sammendrag 68 bedrifter fra Finnmark hadde leveranser til petroleumssektoren

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

Island håper på oljesaga. Havets diplomater

Island håper på oljesaga. Havets diplomater Island håper på oljesaga Havets diplomater Fortsetter offensiven på norsk sokkel Dagny tok sin tid tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 1-2009 2 3 4 Modne områder og nye INNHOLD 4 Ventetid 6 Tror på dragen

Detaljer

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet Nr. 3 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen Pengemaskinen Melkøya: Kan brødfø Finnmark Med dagens priser på LNG og den siste tidens oppetid kan Melkøya gi

Detaljer

Ringvirkninger i Nord

Ringvirkninger i Nord Utkast rapport (forbehold om endringer og feil) Graf:&Jan&Terje&Henriksen&&&&Foto:&Jan&Oddvar&Sørnes& Ringvirkninger i Nord - næringsutvikling og petroleumssektoren Oppdragsgiver: Konkraft, Norsk Olje

Detaljer

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007 Anette fronter Nordkapp, side 25 NæringsRapport NR. 3-2007 Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore AS er nå russere, og i løpet av fjoråret femdoblet selskapet omsetningen sin.

Detaljer

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Bjørne Grimsrud Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Fafo 2004 ISBN 82-7422-463-9 ISSN 0801-6143 Omslag: Agneta Kolstad Trykk: Allkopi AS 2 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 2 Oversikt

Detaljer

Nå kommer Harstad Ett år etter at Statoil besluttet å legge Drift Nord til byen, er optimismen og aktiviteten på topp.

Nå kommer Harstad Ett år etter at Statoil besluttet å legge Drift Nord til byen, er optimismen og aktiviteten på topp. PETROMAGASINET.NO Magasin for industri, energi, olje og gass Utgave 5. 2013 Løssalg kr. 49,- Nå kommer Harstad Ett år etter at Statoil besluttet å legge Drift Nord til byen, er optimismen og aktiviteten

Detaljer

Unge i Hammerfest, Alta og Honningsvåg om petroleumssektoren som framtidig arbeidsmarked

Unge i Hammerfest, Alta og Honningsvåg om petroleumssektoren som framtidig arbeidsmarked Rapport 2012:4 Ungdom og Goliat Unge i Hammerfest, Alta og Honningsvåg om petroleumssektoren som framtidig arbeidsmarked Marit Aure, Birgit Abelsen og Trond Nilsen Tittel : Forfattere : Ungdom og Goliat.

Detaljer