Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen. Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen. Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012"

Transkript

1 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012

2 Oversikt Litt om oss, historikk og nåsituasjon Støy og helse Hvem klager? En annen skytebanesak Våre forslag og krav Øyeblikkelig reduksjon i skytetider Krav i forbindelse med ombygging av skytebanen

3 Om oss Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen r 13. juni 2012 har vi 1313 underskrifter som støtter kravet om opphør av skytestøyen Mange hundre mennesker har skrevet til oss og er frustrerte over skytestøyen der de bor og i marka Hvorfor?

4 Hvorfor? Fordi støyen i dag er uakseptabel Fordi Skytterforbundet vil investere mange millioner i en å oppgradere anlegget til nasjonalanlegg. De hevder at anlegget ikke vil bli mer brukt, men uten å gi noen garanti. åstanden begrunnes blant annet med at banen ikke har mer kapasitet Tre forhold taler for mer bruk: Anlegget blir mer komfortabelt og moderne Befolkningen i Oslo-området vil øke med rundt innbyggere de neste 20 årene ifølge SSB Vi har selv foretatt tellinger av brukere av banen og funnet at langt under halvparten av standplassene er i bruk i gjennomsnitt

5 Brunkollen

6 Historikk Banen ble etablert i 1951 Området rundt banen var da lite utbygd Det var antakelig betydelig mindre skyting enn i dag Det fantes ingen informasjon om helseskader ved støy å grunn av naboer og den utstrakte bruken av Bærumsmarka ville banen aldri blitt lagt på dette stedet i dag

7 Historikk og nåsituasjon Banen består av istol- og geværbaner: sportsskyting, Forsvaret (HMKG), olitiet Lerduebanen: øvelse for jakt, sportsskyting, utdrikningslag og events Skyteretning: Østerås-Holmenkollåsen

8 Støy Uønsket lyd Forskning på støy er ofte gjort på en bestemt støykilde Det er også gjort forskning for å sammenlikne forskjellige typer støy å dette grunnlag er ordningen med støysoner blitt til slik at forskjellige støytyper skal kunne sammenliknes* Støysonene sier både noe om plagegrad og helseskade Skytebaner deles inn i kategorier for støyutslipp** < skudd per år skudd per år > skudd per år Løvenskioldbanen ligger langt over grensen for strengeste kategori * T-1442, **Veilederen til T-1442

9 WHO om støy* Excessive noise seriously harms human health It can disturb sleep, cause cardiovascular and psychophysiological effects, reduce performance and provoke annoyance responses and changes in social behaviour. *

10 WHO om støy - II Barn Studies and statistics on the effects of chronic exposure to aircraft noise on children have found: consistent evidence that noise exposure harms cognitive performance consistent association with impaired well-being to a slightly more limited extent moderate evidence of effects on blood pressure and catecholamine hormone secretion* Children chronically exposed to loud noise show impairments in attention, memory, problem-solving ability and learning to read** *http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures **http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures/health-effects-of-noise

11 WHO om støy - III Hjerte- kar sykdommer In the past several years, epidemiological evidence was accumulated supporting the hypothesis that persistent noise stress increases the risk of cardiovascular disorders including hypertension and ischaemic heart disease* *

12 Klager på støy I 1975 var det en aksjon som krevde levelige forhold for turgåere og at grovkalibret skyting ikke skulle foregå på søndager Aksjonens krav ble avvist av skytterne som krevde (og fikk lov til) å skyte frem til kl 22 og fortsatte med grovkalibret skyting på søndager Det skytes i dag flere millioner skudd på Løvenskioldbanen per år I lerduebanens åpningstid fyres det av i snitt 7 skudd per minutt bare fra den banen

13 Klager på støy II Det har vært jevnlige klager på støy i mange år Klagene har blitt ignorert av Skytterforbundet Åpningstidene er i dag Lørdager og hverdager 8-21 Søndager og helligdager 9-19 Stengt 5 helligdager per år Totalt 88 timer per uke (4500 timer per år) Åpningstidene er så ekstreme at enkelte grupper av skyttere frivillig lar være å skyte på søndager for å ta hensyn til naboene

14 Hvem klager?

15 Hvem klager? Støy

16 Hvem klager? Støy

17 Støy hjemme Flere av de som krever opphør av støyen utsettes regelmessig for >70 db i hjemmene sine* Dette er innenfor rød støysone ifølge T-1442 Løvenskioldbanen brukes svært mye på sårbare tidspunkter som hellig-, lør-, søn- og ettermiddager *Våre egne støymålinger bak Fossum terrasse. Skytterforbundets egne beregninger for Jøssingveien ved Ila fengsel.

18 Støykart før utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db Her målte vi 67 db 67 db er dobbelt så høyt som 57 db

19 Hestehagen skytebane nær Eidsberg Opprinnelige åpningstider Sommerhalvåret 2 kvelder pr uke kl lørdagsstevner per år Totalt var det åpent 24 ganger per år etter selvpålagte begrensninger Klage fra naboer over Glomma om lag 800 meter unna i skyteretningen Fylkesmannen i Østfold vedtok følgende skytetider i medhold av lov om helsetjenesten i kommunene 4a-12 og 4a-8: 1. april til 30. august: 1 kveld per uke kl Stengt i juli

20 Hestehagen skytebane - kart 850 meter Standplass

21 Hesthagen skytebane i retten Skytterne hevdet Støyen for de to boligene er målt til 76 og 79 db Fylkesmannen kan ikke bare se på decibelnivået for å vurdere helsefaren man må også se på omfanget av eksponeringen Skytingen kan ikke innebære noen helsefare Fylkesmannen har ikke vurdert beboerenes muligheter til å legge aktiviteter til andre steder når skytingen pågår Vedtaket er uforholdsmessig Fylkesmannen hevdet Grunnvilkåret i loven er kan ha negativ innvirkning på helsen Føre var prinsippet

22 Hestehagen skytebane dom mai 2007 Retten bemerket Innskrenkningen av skytetiden var et rettingstiltak Ikke krav i loven om påviste helseskader tilstrekkelig med risiko for helseskader Etter rettens oppfatning er det grunnlag for å inneha som utgangspunkt at det er en generell helserisiko når støyen overstiger retningslinjene Fylkesmannen har korrekt antatt at det foreligger en helserisiko ved skyteaktiviteten Skytterne tapte saken og måtte betale saksomkostninger I 2009 fikk var skytetidene fortsatt 65 timer per sesong, men ble øket med to lørdagsstevner av kommunen* * https://www.skiptvet.kommune.no/getfile.php/ uduxtwcxvd/ innkalling.pdf

23 Status ved Løvenskioldbanen Alle innsatte på Ila, 33 husstander i Jøssingveien og kanskje deler av Fossum terrasse utsettes for støy definert innenfor rød sone å grunn av svært lange åpningstider og svært mye skyting mener vi det er sannsynlig at tusenvis av naboer utsettes for persistent noise stress Vi mener at det er hevet over tvil at dette kan ha negativ innvirkning på helsen Vi mener at rettingstiltak må kreves. Ulempene med disse må stå i rimelig forhold til de helsemessige hensyn.

24 Vår krav øyeblikkelige tiltak Umiddelbart bør skytebanens åpningstider reduseres på sårbare tidspunkter. Nye åpningstider bør være: Hverdager fra kl Stengt lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager, samt hele sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august Åpent for stevner 6 lørdager eller søndager i året Det skal skytes med lovlig kaliber for pistol/revolver og gevær Kravet vil i liten grad påvirke politiets og forsvarets skyting De som har skyting som hobby vil måtte gjøre dette på dagtid eller før kl 18 på hverdager Åpningstidene vil bli redusert med 40% til 2700 timer per år Dette er et moderat og foreløpig krav

25 Vår krav innen få år Lerduebanen må Bygges inn i en lukket hall Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen Alternativt nedlegges Øvrige baner må i størst mulig grad baseres på innendørs løsninger Kommunen bør sette en tidsfrist for tiltakene der skytetidene forkortes betydelig etter fristen

26 Konklusjon I forhold til de store plagene som oppleves er våre krav moderate og forholdsmessige Boligmiljøet for tusenvis av voksne og barn må komme foran hobby- og fritidsaktivitet!

27 Støykart før utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db

28 Støykart etter utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db

29 Hva er behovene for skytebaner? olitiet og Forsvaret har et behov for både utendørs og innendørs* skyting Vi mener at alt som kan gjøres innendørs skal gjøres innendørs. Forsvaret og olitiet kan ikke basere sin trening på å støybelaste tett befolkede områder Hobbyskyttere kan skyte både innendørs og utendørs. Begge deler har fordeler og ulemper Bare utendørs skyting gir støyforurensning og må begrenses I forbindelse med enkelte konkurranser må det skytes utendørs Vi mener at de som skal delta i slike konkurranser i stor grad må forventes å reise bort fra tettbebygde strøk Løvenskioldbanen har en overkapasitet på de aller fleste tidspunkt Vi har besøkt Løvenskioldbanen gjentatte ganger og oftest står store deler av banen ubrukt Dessverre er de opplevde plagene mer avhengig av åpningstider enn antall skudd per skytetime *olitiforum 3, 2006 Krever innendørs skytebane i nytt bygg men dårlig økonomi kan ødelegge

30 Konklusjon og løsninger Når kommunen skal velge løsninger for Løvenskioldbanen må det gjøres viktige avveiinger: Hvor mye støy skal Bærums beboere akseptere i hjemmene sine i forhold til skytternes særbehov Formålene i Markaloven: Friluftsliv, natur og idrett for markabrukerne i forhold til skytternes idrettsbehov. Her mener vi man ikke kan akseptere ekstra støy i det daglige fordi Skytterforbundet vil arrangere EM hvert år. Våre krav tar hensyn til disse avveiingene og består av både fremtidige og øyeblikkelige tiltak

31 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen Dagens støynivå er ikke akseptabelt Uavhengig av reguleringsplanen gjelder våre krav også dagens situasjon

32 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen II Lerduebanen må: Bygges inn i en lukket hall Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen Alternativt nedlegges Begrunnelse Støyvoller vil bare i begrenset grad vil redusere lyden Støyen fra lerduebanen er den som i hovedsak rammer bebodde områder Lerduebanen brukes kun til hobbyaktivitet Naboene kan ikke akseptere støy som følge av ønsket om å ha kort reisevei til en hobbyaktivitet Naboene kan heller ikke akseptere at lerduebanen må være utendørs fordi det skal drives konkurranseskyting. De som skal drive ekstremt støyende konkurranser får reise til et annet sted!

33 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen III Rifle- og pistolbanene: Bærum kommune må samle oliti, Forsvar, berørte parter og Skytterforbundet i en arbeidsgruppe med mandat om å utrede hvordan støy- og miljøproblemene på Løvenskioldbanen kan løses. Følgende bør ligge til grunn for arbeidet: Naboenes behov Markabrukernes behov Skytternes behov En forventning fra Bærum kommune om at oliti og Forsvar er med på et spleiselag for innendørs baner og lyddemping Mulighet til å flytte skytebaner i terrenget uten at totalarealet utvides Vi mener at Skytterforbundet må legge sine planer på is frem til arbeidsgruppen har konkludert Hvis arbeidet med reguleringsplan fortsetter vil vi komme med innspill der vi vil kreve Flytting eller innbygging av baner som avgir mye støy Kraftig reduserte åpningstider og støyskjerming for baner som avgir lite støy Obligatorisk bruk av lyddempere og mest mulig støysvak ammunisjon

34 Innendørs skytebane bilde 1

35 Innendørs skytebane bilde 3

36 Krav om øyeblikkelige tiltak Vi vil også foreslå gjennomførbare administrative tiltak som ikke medfører utgifter eller bygningsmessige endringer og som gir vesentlig reduksjon av støyen Dagens åpningstider er ekstreme Naboer og markabrukere har fra 1975 klaget til Skytterforbundet for å få til kortere åpningstider Skytterforbundet har tviholdt på 88 timers skyteuke Til og med grupper av skyttere reagerer på de ekstreme åpningstidene og har frivillig stoppet skytingen på søndager for å ta hensyn til naboer og markabrukere

37 Krav om øyeblikkelige tiltak II Bærum kommune må fastsette nye åpningstider: Hverdager kl Stengt med omgående virkning lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager samt hele sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august Det gis adgang til å ha åpent for stevner 6 lørdager eller søndager hvert år Dette gir en reduksjon i åpningstider fra 4500 timer til 2700 timer per år Tiltaket har ikke nevneverdig negativ virkning for olitiet eller Forsvaret og gir en stor forbedring i støysituasjonen for naboer og markabrukere

38 Krav om øyeblikkelige tiltak III Spesielt støyende grove kaliber Aksjonen ber Bærum kommune vedta med omgående virkning at det ikke skal skytes med større kaliber enn: 9 mm for pistol/revolver.308 og 30.06/7,62 for gevær

39 Konklusjon Dagens skytevirksomhet med ekstreme åpningstider og følgende støy er unik i landsmålestokk Skytestøyen er hensynsløs mot beboere i støyens nedslagsfelg og mot alle brukere av marka Det er ikke nytteskyting i regi av politi og forsvar som er til størst sjenanse, men hobbyskyting på sårbare tidspunkter Vi kan ikke akseptere at støysituasjonen sementeres på nær dagens nivå med millioner av kroner investert i et utendørs anlegg

40 Konklusjon II Bomiljøet for tusenvis av voksne og barn må komme foran hobby- og fritidsaktivitet!

41 Grenser for skytestøy (t1442 veil) Sammen med endringsplanene skal det som hovedregel følge en oversikt over aktiviteten på banen de siste 3 år. Denne oversikten bør gi informasjon om våpentyper i bruk, hvilke ukedager og tider på døgnet banen har vært i bruk, samt lokale topografiske forhold av betydning for støyutbredelsen i banens influensområde.

42 T1442 veil Rød sone - skytestøy* Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager Unntak fra bestemmelsene i rød sone i forhold til fortettingshensyn vil svært sjelden være aktuelt for skytestøy, da skytebaner normalt ligger et stykke unna sentrumsområder og knutepunkter hvor dette kriteriet slår inn * Veilederen til 1442

43 850 meter Standplass 1200 meter

44 Støyberegninger Støyberegninger er ikke objektive de er avhengige av hvem som gjør beregningene og hvordan de foretas og er derfor beheftet med stor usikkerhet Skytternes beregninger viser halvering av lydnivå på Eiksmarka etter ombyggingen og nesten ingen endring i Bærumsmarka Vi har gjort målinger* på Eiksmarka som viser mer enn dobbelt så høye verdier som Skytterforbundets beregningene indikerer Skytterne har i alle liknende saker vi kjenner til hevdet at støyreduksjonene blir store** å Årvoll skytebane har klagene i etterkant vist at meget stor støydemping fører til fortsatt store plager hos naboer*** Retten mente at [saksøker] burde ha forstått at det heftet usikkerhet ved beregningene for støy Det er topografien rundt skytebanen som hovedsakelig avgjør støybildet for utendørs skyting Vi frykter at Skytterforbundets støyberegninger kan bygge på mangelfulle data og derfor ikke gir et korrekt bilde av støyen i dag eller i fremtiden *Klasse I støymåler målemetode så nært gjeldende retningslinjer som mulig en dag uten usedvanlig kraftig skytestøy ** 1) Aftenposten 28. juli 2003 formann i Nordstrand skytterklubb hevder at skyttere og naboer kan leve i skjønn forening etter støyskjerming på Årvoll skytebane. 2) Huseby skytebane (70 meter fra boliger i Torjusbakken) 70 tallet. ***

45 Støy i marka Lydnivået i skogen uten skyting er ofte <30 db og skytestøyen kan derfor høres svært langt For mange er rekreasjon i skogen synonymt med et ønske om ro og stillhet Mange vil oppleve at hørbar skytestøy ødelegger denne roen Skytterforbundet mener at turgåerne bare kan gå et annet sted * Et annet sted er for de fleste utenfor Bærumsmarka Vi mener at viktigheten av å beskytte de mest tilgjengelige naturområdene fra forringelse er stor og vil øke fremover Samfunnsutviklingen tilsier at etablerte særinteresser må vike i slike tilfeller * Skytterforbundets president om Løvenskioldbanen i Skytternytt

46 Bærumsmarka - Vårt friområde!

47 Bærumsmarka Støy - Vårt friområde!

48 Bærumsmarka Støy Støy Støy Støy Støy Støy Støy Støy Støy - Vårt friområde!

49 Bærumsmarka Støy Støy Støy Støy 10 km Støy Støy Støy Støy Støy - Vårt friområde!

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen. Møte i Planutvalget, Bærum kommune 30. mai 2012

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen. Møte i Planutvalget, Bærum kommune 30. mai 2012 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Møte i lanutvalget, Bærum kommune 30. mai 2012 Oversikt Litt om oss, historikk og nåsituasjon Aktuelle lover: Markaloven, folkehelseloven Skytternes planer,

Detaljer

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen. Generalforsamling Eiksmarka vel 5. Juni 2012

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen. Generalforsamling Eiksmarka vel 5. Juni 2012 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Generalforsamling Eiksmarka vel 5. Juni 2012 Om folkeaksjonen 1231 underskrifter Samarbeider med Bærumsmarkas venner, Oslo og Omland Friluftsråd og Bærum

Detaljer

Forurensning fra Løvenskioldbanen i Bærum

Forurensning fra Løvenskioldbanen i Bærum Forurensning fra Løvenskioldbanen i Bærum Vestre Aker BU 7. Desember 2015 Kconsult v/ Siv. Ing. Knut Søraas Kconsult, K. Søraas, Folkeaksjonen Folkeaksjonen mot Skytestøy fra Løvenskioldbanen har engasjert

Detaljer

Støysone. Lden 45 LAFmax 75. Aktivitet bør ikke foregå

Støysone. Lden 45 LAFmax 75. Aktivitet bør ikke foregå NOTAT Til: Skedsmo skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 13. februar 2017 Emne: Beregninger av støy fra Lahaug skytebane 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregninger av støy fra

Detaljer

I tillegg til å beregne dagens støysituasjon er det også sett på hva som kan oppnås av støyreduksjon ved å støydempe standplassene.

I tillegg til å beregne dagens støysituasjon er det også sett på hva som kan oppnås av støyreduksjon ved å støydempe standplassene. NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 10. juni 2016 Emne: Nøtterø skytterlag - Støy fra skytebanen 1 Orientering Dette notatet tar for seg

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen og Hjartdal skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 9. november 2014 Emne: Ombygging av skytebanen i Hjartdal 1 Orientering I forbindelse med at det

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Skytebane markert med mørk grønnfarge

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Skytebane markert med mørk grønnfarge NOTAT Til: Ullensaker skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 13. mai 2017 Emne: Støy fra ny skytebane på Hauerseter 1 Orientering Dette notatet tar for seg støy fra en ny skytebane på

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 9. oktober 2013 Emne: Nordbygda og Rand skytterlag - Støyberegninger 1 Orientering Dette notatet tar

Detaljer

I tillegg til å beregne dagens støysituasjon er det også sett på hva som kan oppnås av støyreduksjon ved å støydempe standplassene.

I tillegg til å beregne dagens støysituasjon er det også sett på hva som kan oppnås av støyreduksjon ved å støydempe standplassene. NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 19. mars 2016 Emne: Sarpsborg skytterlag - Støy fra skytebanen 1 Orientering Dette notatet tar for

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 5. juni 2012 Emne: Storfjord skytterlag - Støyberegninger 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregninger

Detaljer

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud Dette er et informasjonsbrev om politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud til innbyggere i Ski, Oppegård og bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Bakgrunn

Detaljer

Kommentarer til forslag til planprogram datert 10.04 2012

Kommentarer til forslag til planprogram datert 10.04 2012 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen c/o Arne Søraas, Hasselbakken 3 1359 Eiksmarka 20. juni 2012 Norges Skytterforbund v/ Rieber prosjekt AS Billingstadåsen 18 1396 Billingstad Kommentarer

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 4. juni 2012 Emne: Flatanger skytterlag - Støyberegninger 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregninger

Detaljer

LIESLIA SKYTE- OG ØVINGSFELT. Støykartlegging PROSJEKT/AVSENDER

LIESLIA SKYTE- OG ØVINGSFELT. Støykartlegging PROSJEKT/AVSENDER LIESLIA SKYTE- OG ØVINGSFELT Støykartlegging PROSJEKT/AVSENDER R311211 Lieslia skyte- og øvingsfelt, støykartlegging.doc ii Innhold DOKUMENTINFORMASJON... I INNHOLD... III 1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Problemstillingen

NOTAT. 1 Orientering. 2 Problemstillingen NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 23. januar 2017 Emne: Finnøy skytterlag - Mulig løsning for Miljøpakken 1 Orientering Dette notatet

Detaljer

Saksframlegg. Skytebanene i Kurud skog

Saksframlegg. Skytebanene i Kurud skog Saksframlegg Saksbehandler: Tore Birkeland Arkiv: J75 Arkivsaksnr.: 15/5416-72 Skytebanene i Kurud skog Vedlegg: 1. E-post 26.5.17 fra Oppegård kommune 2. Brev 8.6.17 fra advokat Sven Knagenhjelm 3. Brev

Detaljer

Oppheving av vedtak vedrørende miljørettet helsevern - Krohnegården skytebane

Oppheving av vedtak vedrørende miljørettet helsevern - Krohnegården skytebane Saksbehandler, innvalgstelefon Helene Myhre, 5557 2204 Vår dato 02.06.2015 Vår referanse 2015/2069 733.0 Deres referanse 15/172 Bergen kommune, Etat for helsetjenester, Avdeling for miljørettet helsevern

Detaljer

Utkast til Planprogram

Utkast til Planprogram Utkast til Planprogram Løvenskioldbanen i Bærum kommune Tiltakshaver: Norges Skytterforbund Sist endret: 30.09.2011 av Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Innhold 1 Formålet med planarbeidet... 3 2 Nasjonale

Detaljer

Støyhensyn i arealplanlegging

Støyhensyn i arealplanlegging Støyhensyn i arealplanlegging Plan- og byggesakskonferansen 11.11.2015 Bjørn Arne Karlsen overingeniør FMTR Innhold i denne presentasjonen 1. Hvorfor støy som tema i arealplanlegging? 2. Regelverk/retningslinjer

Detaljer

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken RAPPORT Oppdragsgiver: bmoppdragsnavn1storkaiaprosjektet i Kristiansund bmemne1supplerende geoteknisk grunnundersøkelse Oppdrag: bmemne2datarapport bmoppdragsnr1410414 bminit1oms bmdato118. desember 2003

Detaljer

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud Dette er et informasjonsbrev om politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud til innbyggere i Ski, Oppegård og bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Bakgrunn

Detaljer

Støyutredning. Eiksetra - skytebane og snøproduksjon

Støyutredning. Eiksetra - skytebane og snøproduksjon Støyutredning Eiksetra - skytebane og snøproduksjon Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2730577 Dok. nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 1 Dato: 22.12.11 Utarbeidet av: Lars Oftedahl Kontrollert av: Marius Berg

Detaljer

Ingunn Milford Kolbjørn Selvåg Ingunn Milford REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Ingunn Milford Kolbjørn Selvåg Ingunn Milford REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Allum skytebane - støyvurdering for Larvik kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 128337-RIA-NOT-01 OPPDRAGSGIVER Larvik Kommune, Arealplan OPPDRAGSLEDER Ingunn Milford KONTAKTPERSON

Detaljer

Alexander Smith Olsen, Metier POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER 1

Alexander Smith Olsen, Metier POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER 1 Alexander Smith Olsen, Metier POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER 1 Oversikt perspektiv POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER 2 Oversikt over anlegget - plan POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER 3 Hovedbygg

Detaljer

NOTAT. Orientering. Grenseverdier for støy. Beregningsmetode. Beregninger

NOTAT. Orientering. Grenseverdier for støy. Beregningsmetode. Beregninger NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 29. oktober 2008 Emne: Åsnes skytterlag m.fl. sin bane - Støysoner Orientering I forbindelse med prioritering

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

Rapport. Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011.

Rapport. Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011. - Åpen Rapport Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Rolf Tore Randeberg Foto:

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til endring av grenseverdier for skytebanestøy i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012

Høringsuttalelse: Forslag til endring av grenseverdier for skytebanestøy i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 Høringsuttalelse: Forslag til endring av grenseverdier for skytebanestøy i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 Innledning Bakgrunn for foreslått revisjon. Forsvaret og

Detaljer

Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 2. mai 2015 Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping

Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 2. mai 2015 Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping NOTAT Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 2. mai 2015 Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping 1 Orientering I forbindelse med regulering av

Detaljer

Fv167 Marie Lilleseths vei Røyken grense, gang- og sykkelveg

Fv167 Marie Lilleseths vei Røyken grense, gang- og sykkelveg Fv167 Marie Lilleseths vei Røyken grense, gang- og sykkelveg Statens vegvesen Region øst Utbygging Follo, Asker og Bærum Program 18.00-18.45: Informasjon om prosjektet ved Statens vegvesen 18.45-19.00:

Detaljer

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG COWI AS, 08.04.2010 Revidert 21.januar 2011 Siv.ing Bjørn Leifsen 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag av PK Hus AS å planlegge samt foreta en støyvurdering i av regulering

Detaljer

Konsekvensutredning Støy

Konsekvensutredning Støy Tverlandet Eiendom AS Konsekvensutredning Støy Naurstadhøgda massedeponi Tverlandet Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: Aku01 Versjon: E0 2017-09-28 Oppdragsgiver: Tverlandet Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Årvollskogen. Ligger på Årvoll i Oslo. Nybygg med om lag 300 leiligheter. Utbygger: Årvollskogen KS

Årvollskogen. Ligger på Årvoll i Oslo. Nybygg med om lag 300 leiligheter. Utbygger: Årvollskogen KS Av Inger Spangen Ligger på Årvoll i Oslo Årvollskogen Nybygg med om lag 300 leiligheter Utbygger: Årvollskogen KS Boligene ligger rundt 150 meter fra Årvoll skytebane Årvoll skytebane Banen er eiet at

Detaljer

Kartet nedenfor viser eksisterende pukkverk og planlagt utvidelse vestover. Rieber Prosjekt AS Tlf

Kartet nedenfor viser eksisterende pukkverk og planlagt utvidelse vestover. Rieber Prosjekt AS Tlf NOTAT Til: Lemminkäinen Norge AS, v/ Sigbjørn Lian Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 13. april 2016 Emne: Ravneberget pukk - Støy ved utvidelse 1 Orientering Vi foretok målinger av støy fra

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Gamleveien 3C gnr. 103 bnr. 24 Lørenskog kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5088/2016 Dok. nr. Gamleveien 3C- Lørenskog Rev.: Dato: 7.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen Støyrapport for

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Fra: Dato/rev.: TORP Sandefjord Lufthavn Norconsult AS 2015-06-10/B01 Overordnet støyberegning for anleggsarbeid I forbindelse med rehabiliteringen av rullebanen på Torp lufthavn har Norconsult utført

Detaljer

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA 27.09.11 Trønder-plan AS Støyberegning Brutomta Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 REGELVERK... 4 3 TRAFIKKDATA...

Detaljer

Vurdering av støy til planlagt utvidelse av eksisterende hyttefelt. Oppdragsnr: Dato:

Vurdering av støy til planlagt utvidelse av eksisterende hyttefelt. Oppdragsnr: Dato: RAPPORT Liabygda skytebane Kunde: Blåtind/Kokarsteinen Gatekjøkken Peder Vikenes v/ Ole Vikenes Sammendrag: Resultat fra beregninger utført for det mest støyende våpenet som er brukt på Liabygda skytebane,

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SAMMENDRAG 1 INNLEDNING 1 2 SAMMENDRAG 1 3 BESKRIVELSE AV PARKEN - ÅPNINGSTIDEN 2 4 BEGREPER OG FORKORTELSER 2

INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SAMMENDRAG 1 INNLEDNING 1 2 SAMMENDRAG 1 3 BESKRIVELSE AV PARKEN - ÅPNINGSTIDEN 2 4 BEGREPER OG FORKORTELSER 2 HØYT OG LAVT VESTFOLD STØYMÅLING FOR BESØKENDE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 1 2 SAMMENDRAG 1 3 BESKRIVELSE AV PARKEN - ÅPNINGSTIDEN

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert 27.03.12, senest endret 20.09.12.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert 27.03.12, senest endret 20.09.12. Byplankontoret Planident: r20090020 Arkivsak: 11/47634 Digresmyra skyteanlegg, områderegulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 21.11.2013 Dato for godkjenning av bystyret

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

NOTAT NÆRINGSOMRÅDE VØLLO

NOTAT NÆRINGSOMRÅDE VØLLO NOTAT NÆRINGSOMRÅDE VØLLO OPPDRAG Næringsområde Vøllo DOKUMENTKODE 313903 RIAK NOT 002 EMNE Støy mot omgivelser TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hol kommune OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen KONTAKTPERSON

Detaljer

1 Innledning Planprogram 2. 2 Definisjoner 3

1 Innledning Planprogram 2. 2 Definisjoner 3 MOSS HAVN KF ANLEGGSSTØY MULIG UTVIDELSE MOSS HAVN INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Planprogram 2 2 Definisjoner 3 3 Grenseverdier for støy i anleggsfasen 3 3.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA AVFALLSHÅNDTERING

BEREGNING AV STØY FRA AVFALLSHÅNDTERING BEREGNING AV STØY FRA AVFALLSHÅNDTERING Ragn-Sells AS, Solheimveien 101, Lørenskog Prosjekt: Vedrørende: Beregning av støysoner for avfallshåndtering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 08.02.2013

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om grensejusteringer i Marka

Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om grensejusteringer i Marka SKEDSMO KOMMUNE Teknisk sektor Planavdelingen POSTADRESSE Postboks 313 2001 Lillestrøm BESØKSADRESSE Jonas Liesgt. 18 Lillestrøm SENTRALBORD 66 93 80 00 TELEFAX 66 93 85 90 Miljøverndepartementet Pb 8013

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til reguleringsplan for «Politiets nasjonale beredskapssenter» på Taraldrud

Høringsuttalelse forslag til reguleringsplan for «Politiets nasjonale beredskapssenter» på Taraldrud er en fellesorganisasjon for beboerforeninger, borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal. BBS skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø for befolkningen på Bjørndal og hevde medlemmenes felles

Detaljer

Støy fra skyte- og treningsaktiviteter

Støy fra skyte- og treningsaktiviteter Vedlegg 11-2 TILLEGGSUTREDNING: Støy fra skyte- og treningsaktiviteter Vedlegg nr. 11-2 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Rieber Prosjekt AS NOTAT Til: Metier

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

Veiledning støy - snøskuterløyper

Veiledning støy - snøskuterløyper Veiledning støy - snøskuterløyper Stortinget vedtok???? endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Endringene innebærer at kommunene nå har en hjemmel til fastsette snøskuterløyper i utmark

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.12.2014 På forespørsel fra BoligPartner AS er det foretatt beregning

Detaljer

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Siljan kommune, avdeling for teknikk og miljø, august 2008 Innledning Siljan kommune vedtok 19. juni 2007 ny kommuneplan. Prosessen med arealdelen av kommuneplan

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Skjærsaker massedeponiuttak, Spydeberg kommune

BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Skjærsaker massedeponiuttak, Spydeberg kommune BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Skjærsaker massedeponiuttak, Spydeberg kommune Prosjekt: Vedrørende: Beregning av støysoner for planlagt massedeponi. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.11.2016

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Foto: Grethe Lindseth STØY - REGELVERK. Frode Engtrø assisterende fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Foto: Grethe Lindseth STØY - REGELVERK. Frode Engtrø assisterende fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Foto: Grethe Lindseth STØY - REGELVERK Frode Engtrø assisterende fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag T-1442/2012 Støyseminar 15.08.2016 >70 65-70 55-65 Nasjonale mål for støy Støyplagen skal reduseres

Detaljer

Forum for miljø og helse Konferanse om Miljø og helse i Ålesund 23. 24. mai 2011

Forum for miljø og helse Konferanse om Miljø og helse i Ålesund 23. 24. mai 2011 Forum for miljø og helse Konferanse om Miljø og helse i Ålesund 23. 24. mai 2011 Nye retningslinjer konsertstøy Eyjolf Osmundsen, Miljøakustikk AS Helsedirektoratet har i forståelse med Helse-og omsorgsdepartementet

Detaljer

Løvenskioldbanen melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid og høring planprogram TILLEGG TIL HØRINGSUTTALELSE AV

Løvenskioldbanen melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid og høring planprogram TILLEGG TIL HØRINGSUTTALELSE AV 1 Medunderskrivere: Bærumsmarkas Venner Naturvernforbundet i Bærum post@bnfr.no Til Rieber Prosjekt AS Billingstadåsen 18 1396 Billingstad dag.rieber@rpr.no Bærum kommune Planavdelingen Natur&idrett post@baerum.kommune.no

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Saksbehandler Torstein Martinussen Beitstad skytterlag v/morten Tessem 7730 BEITSTAD Deres ref Søknad av 6/1 99. Vår ref. 1998/07029 Vår dato 23.02.99

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN Notat Oppdragsnummer Dato Opprettet av Kontrollert av 15570105 30.8.2016 Marita Sørbø Frode Atterås Filnavn D01_130_not_Aku_001-_00001 1. Innledning Dette notatet er

Detaljer

Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås

Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 462251 Kunde: Franzefoss AS Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås Sammendrag: Sweco AS har på oppdrag fra Franzefoss

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Masseuttak Nes Kommune DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Akustikk TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Masseuttak Nes Kommune DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Akustikk TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Masseuttak Nes Kommune DOKUMENTKODE 313958-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak AS OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Allan Hjorth Jørgensen SAKSBEHANDLER Hilde

Detaljer

Pistolskytebane ved Haslemoen

Pistolskytebane ved Haslemoen Kilde Akustikk AS Rapport 4602-1 Pistolskytebane ved Haslemoen Støykotekart etter T-1442 Pistolskytebanen sett fra toppen av støyvoll i øst. Deler av den nordligste bebyggelsen på Storskjæret kan skimtes

Detaljer

Kaisa Gjertsen 3 nov Støy som miljøproblem - og støy i arealplanlegging

Kaisa Gjertsen 3 nov Støy som miljøproblem - og støy i arealplanlegging Kaisa Gjertsen 3 nov. 2017 Støy som miljøproblem - og støy i arealplanlegging Støy er det lokale miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge Støy er det lokale miljøproblemet som rammer flest mennesker

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Amsrud masseuttak, Gjøvik kommune

BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Amsrud masseuttak, Gjøvik kommune BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Amsrud masseuttak, Gjøvik kommune Prosjekt: Vedrørende: Beregning av støysoner for planlagt masseuttak. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.05.2017 Der det

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 1 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: RAPPORT Håsken pistolbane Kunde: Tønsberg og Omegn Pistolklubb v/ Roy Ivar Hernes Sammendrag: Det er beregnet støyutbredelse fra planlagt pistolbane ved Håsken, Andebu. Resultat presentert i støysonekart

Detaljer

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken. Sign.:

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken. Sign.: RAPPORT Oppdragsgiver: bmoppdragsnavn1storkaiaprosjektet i Kristiansund bmemne1supplerende geoteknisk grunnundersøkelse Oppdrag: bmemne2datarapport bmoppdragsnr1410414 bminit1oms bmdato118. desember 2003

Detaljer

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune STØYVURDERING Markensplassen - Kongsvinger Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.11.2010 På forespørsel fra Arkitektlaget

Detaljer

Støysone. Utendørs støynivå, lørdager og søndager/ helligdager. Utendørs støynivå. nattperiod-en kl Lnight 45 db LAFmax 60 db

Støysone. Utendørs støynivå, lørdager og søndager/ helligdager. Utendørs støynivå. nattperiod-en kl Lnight 45 db LAFmax 60 db NOTAT Til: In Situ AS, v/daniella Wennberg Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 2. mars 2016 Emne: Støyforhold ved terrengoppfylling på Aalerud gård 1 Orientering Det foregår i dag etablering av

Detaljer

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Hva og hvem er Klif? Tidligere SFT Vi ligger under Miljøverndepartementet Gir Miljøverndepartementet

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Jægersborg Boligfelt Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 15.10.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter

Detaljer

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06. STØYVURDERING Kvartal 71- Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.2015 På forespørsel Anderssen & Fremming AS er det foretatt beregning

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen Franzefossbyen AS Støykartlegging av Franzefossbyen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 462751-3 462751 Kunde: Franzefoss AS Støykartlegging av Franzefossbyen Sammendrag: Det er utført beregning av

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Til: Oppegård skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 25. oktober 2016 Emne: Oppegård skytterlag - Måling og beregning av støy

Til: Oppegård skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 25. oktober 2016 Emne: Oppegård skytterlag - Måling og beregning av støy NOTAT Til: Oppegård skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 25. oktober 2016 Emne: Oppegård skytterlag - Måling og beregning av støy 1 Orientering Oppegård skytterlag er en pistolklubb

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune STØYVURDERING Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2014 På forespørsel Planconsult AS er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

PRESENTASJON STØY RAMBØLL NORGE AS SILJE HAUGEN SIV. ING AKUSTIKK TRONDHEIM

PRESENTASJON STØY RAMBØLL NORGE AS SILJE HAUGEN SIV. ING AKUSTIKK TRONDHEIM PRESENTASJON STØY RAMBØLL NORGE AS SILJE HAUGEN SIV. ING AKUSTIKK TRONDHEIM DOBBEL STØYSKJERMING DOBBELT SÅ BRA? INNHOLD Hva er? Hvilke kilder finnes? Definisjoner Beregning av soner Lyddemonstrasjon Hvilke

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3 3.1 Beregningsmetode... 3 3.2 Terrenggeometri... 3 3.3 Støysituasjon... 3 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Vedleggsliste

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert , senest endret

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert , senest endret Byplankontoret Planident: r20090020 Arkivsak: 11/47634 Digresmyra skyteanlegg, områderegulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 21.11.2013 Dato for godkjenning av bystyret

Detaljer

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2 STATENS VEGVESEN REGION VEST BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 641 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 0694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 Innledning Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

STØYVURDERING Byggefelt Hersjømoen - Ullersmo Kommune

STØYVURDERING Byggefelt Hersjømoen - Ullersmo Kommune STØYVURDERING Byggefelt Hersjømoen - Ullersmo Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.07.2017 På forespørsel fra Norgeshus ingeniør- og arkitektkontot

Detaljer

PARADOKS = selvmotsigende påstand Det skal fortettes for å forbedre miljøet ved å utsette flere for miljøskader!?! Vil du at DITT BARN vokser opp i

PARADOKS = selvmotsigende påstand Det skal fortettes for å forbedre miljøet ved å utsette flere for miljøskader!?! Vil du at DITT BARN vokser opp i RØD OPPVEKST- SONE? PARADOKS = selvmotsigende påstand Det skal fortettes for å forbedre miljøet ved å utsette flere for miljøskader!?! Vil du at DITT BARN vokser opp i RØD SONE? Noise-induced hearing loss

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

Regelverk, målinger og beregninger

Regelverk, målinger og beregninger Regelverk, målinger og beregninger Ingunn Milford, seksjonsleder Akus3kk Hva jeg vil snakke om: Forskrift om begrensnings av forurensning, kap 5 - Setter krav innendørs m/tiltaksplikt for anleggseier -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 07/735 REGULERINGSPLAN ALMEDALEN Saksbehandler: Rune Sølland Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/07 27.11.2007 18/10 Utvalg for samfunn 21.09.2010 23/10

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

Sikre løsninger for fremtiden. Støykartlegging. Kjevik Filmskytebane

Sikre løsninger for fremtiden. Støykartlegging. Kjevik Filmskytebane Sikre løsninger for fremtiden Støykartlegging Kjevik Filmskytebane Øystein Valdem Futura rapportnummer: 106/2010 26. februar 2010 -ii- Forsvarsbygg Futura [Miljø] Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Norge Tlf:

Detaljer