Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen. Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen. Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012"

Transkript

1 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Møte med Folkehelsekontoret, Bærum kommune 14. juni 2012

2 Oversikt Litt om oss, historikk og nåsituasjon Støy og helse Hvem klager? En annen skytebanesak Våre forslag og krav Øyeblikkelig reduksjon i skytetider Krav i forbindelse med ombygging av skytebanen

3 Om oss Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen r 13. juni 2012 har vi 1313 underskrifter som støtter kravet om opphør av skytestøyen Mange hundre mennesker har skrevet til oss og er frustrerte over skytestøyen der de bor og i marka Hvorfor?

4 Hvorfor? Fordi støyen i dag er uakseptabel Fordi Skytterforbundet vil investere mange millioner i en å oppgradere anlegget til nasjonalanlegg. De hevder at anlegget ikke vil bli mer brukt, men uten å gi noen garanti. åstanden begrunnes blant annet med at banen ikke har mer kapasitet Tre forhold taler for mer bruk: Anlegget blir mer komfortabelt og moderne Befolkningen i Oslo-området vil øke med rundt innbyggere de neste 20 årene ifølge SSB Vi har selv foretatt tellinger av brukere av banen og funnet at langt under halvparten av standplassene er i bruk i gjennomsnitt

5 Brunkollen

6 Historikk Banen ble etablert i 1951 Området rundt banen var da lite utbygd Det var antakelig betydelig mindre skyting enn i dag Det fantes ingen informasjon om helseskader ved støy å grunn av naboer og den utstrakte bruken av Bærumsmarka ville banen aldri blitt lagt på dette stedet i dag

7 Historikk og nåsituasjon Banen består av istol- og geværbaner: sportsskyting, Forsvaret (HMKG), olitiet Lerduebanen: øvelse for jakt, sportsskyting, utdrikningslag og events Skyteretning: Østerås-Holmenkollåsen

8 Støy Uønsket lyd Forskning på støy er ofte gjort på en bestemt støykilde Det er også gjort forskning for å sammenlikne forskjellige typer støy å dette grunnlag er ordningen med støysoner blitt til slik at forskjellige støytyper skal kunne sammenliknes* Støysonene sier både noe om plagegrad og helseskade Skytebaner deles inn i kategorier for støyutslipp** < skudd per år skudd per år > skudd per år Løvenskioldbanen ligger langt over grensen for strengeste kategori * T-1442, **Veilederen til T-1442

9 WHO om støy* Excessive noise seriously harms human health It can disturb sleep, cause cardiovascular and psychophysiological effects, reduce performance and provoke annoyance responses and changes in social behaviour. *

10 WHO om støy - II Barn Studies and statistics on the effects of chronic exposure to aircraft noise on children have found: consistent evidence that noise exposure harms cognitive performance consistent association with impaired well-being to a slightly more limited extent moderate evidence of effects on blood pressure and catecholamine hormone secretion* Children chronically exposed to loud noise show impairments in attention, memory, problem-solving ability and learning to read** *http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures **http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures/health-effects-of-noise

11 WHO om støy - III Hjerte- kar sykdommer In the past several years, epidemiological evidence was accumulated supporting the hypothesis that persistent noise stress increases the risk of cardiovascular disorders including hypertension and ischaemic heart disease* *

12 Klager på støy I 1975 var det en aksjon som krevde levelige forhold for turgåere og at grovkalibret skyting ikke skulle foregå på søndager Aksjonens krav ble avvist av skytterne som krevde (og fikk lov til) å skyte frem til kl 22 og fortsatte med grovkalibret skyting på søndager Det skytes i dag flere millioner skudd på Løvenskioldbanen per år I lerduebanens åpningstid fyres det av i snitt 7 skudd per minutt bare fra den banen

13 Klager på støy II Det har vært jevnlige klager på støy i mange år Klagene har blitt ignorert av Skytterforbundet Åpningstidene er i dag Lørdager og hverdager 8-21 Søndager og helligdager 9-19 Stengt 5 helligdager per år Totalt 88 timer per uke (4500 timer per år) Åpningstidene er så ekstreme at enkelte grupper av skyttere frivillig lar være å skyte på søndager for å ta hensyn til naboene

14 Hvem klager?

15 Hvem klager? Støy

16 Hvem klager? Støy

17 Støy hjemme Flere av de som krever opphør av støyen utsettes regelmessig for >70 db i hjemmene sine* Dette er innenfor rød støysone ifølge T-1442 Løvenskioldbanen brukes svært mye på sårbare tidspunkter som hellig-, lør-, søn- og ettermiddager *Våre egne støymålinger bak Fossum terrasse. Skytterforbundets egne beregninger for Jøssingveien ved Ila fengsel.

18 Støykart før utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db Her målte vi 67 db 67 db er dobbelt så høyt som 57 db

19 Hestehagen skytebane nær Eidsberg Opprinnelige åpningstider Sommerhalvåret 2 kvelder pr uke kl lørdagsstevner per år Totalt var det åpent 24 ganger per år etter selvpålagte begrensninger Klage fra naboer over Glomma om lag 800 meter unna i skyteretningen Fylkesmannen i Østfold vedtok følgende skytetider i medhold av lov om helsetjenesten i kommunene 4a-12 og 4a-8: 1. april til 30. august: 1 kveld per uke kl Stengt i juli

20 Hestehagen skytebane - kart 850 meter Standplass

21 Hesthagen skytebane i retten Skytterne hevdet Støyen for de to boligene er målt til 76 og 79 db Fylkesmannen kan ikke bare se på decibelnivået for å vurdere helsefaren man må også se på omfanget av eksponeringen Skytingen kan ikke innebære noen helsefare Fylkesmannen har ikke vurdert beboerenes muligheter til å legge aktiviteter til andre steder når skytingen pågår Vedtaket er uforholdsmessig Fylkesmannen hevdet Grunnvilkåret i loven er kan ha negativ innvirkning på helsen Føre var prinsippet

22 Hestehagen skytebane dom mai 2007 Retten bemerket Innskrenkningen av skytetiden var et rettingstiltak Ikke krav i loven om påviste helseskader tilstrekkelig med risiko for helseskader Etter rettens oppfatning er det grunnlag for å inneha som utgangspunkt at det er en generell helserisiko når støyen overstiger retningslinjene Fylkesmannen har korrekt antatt at det foreligger en helserisiko ved skyteaktiviteten Skytterne tapte saken og måtte betale saksomkostninger I 2009 fikk var skytetidene fortsatt 65 timer per sesong, men ble øket med to lørdagsstevner av kommunen* * https://www.skiptvet.kommune.no/getfile.php/ uduxtwcxvd/ innkalling.pdf

23 Status ved Løvenskioldbanen Alle innsatte på Ila, 33 husstander i Jøssingveien og kanskje deler av Fossum terrasse utsettes for støy definert innenfor rød sone å grunn av svært lange åpningstider og svært mye skyting mener vi det er sannsynlig at tusenvis av naboer utsettes for persistent noise stress Vi mener at det er hevet over tvil at dette kan ha negativ innvirkning på helsen Vi mener at rettingstiltak må kreves. Ulempene med disse må stå i rimelig forhold til de helsemessige hensyn.

24 Vår krav øyeblikkelige tiltak Umiddelbart bør skytebanens åpningstider reduseres på sårbare tidspunkter. Nye åpningstider bør være: Hverdager fra kl Stengt lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager, samt hele sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august Åpent for stevner 6 lørdager eller søndager i året Det skal skytes med lovlig kaliber for pistol/revolver og gevær Kravet vil i liten grad påvirke politiets og forsvarets skyting De som har skyting som hobby vil måtte gjøre dette på dagtid eller før kl 18 på hverdager Åpningstidene vil bli redusert med 40% til 2700 timer per år Dette er et moderat og foreløpig krav

25 Vår krav innen få år Lerduebanen må Bygges inn i en lukket hall Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen Alternativt nedlegges Øvrige baner må i størst mulig grad baseres på innendørs løsninger Kommunen bør sette en tidsfrist for tiltakene der skytetidene forkortes betydelig etter fristen

26 Konklusjon I forhold til de store plagene som oppleves er våre krav moderate og forholdsmessige Boligmiljøet for tusenvis av voksne og barn må komme foran hobby- og fritidsaktivitet!

27 Støykart før utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db

28 Støykart etter utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db

29 Hva er behovene for skytebaner? olitiet og Forsvaret har et behov for både utendørs og innendørs* skyting Vi mener at alt som kan gjøres innendørs skal gjøres innendørs. Forsvaret og olitiet kan ikke basere sin trening på å støybelaste tett befolkede områder Hobbyskyttere kan skyte både innendørs og utendørs. Begge deler har fordeler og ulemper Bare utendørs skyting gir støyforurensning og må begrenses I forbindelse med enkelte konkurranser må det skytes utendørs Vi mener at de som skal delta i slike konkurranser i stor grad må forventes å reise bort fra tettbebygde strøk Løvenskioldbanen har en overkapasitet på de aller fleste tidspunkt Vi har besøkt Løvenskioldbanen gjentatte ganger og oftest står store deler av banen ubrukt Dessverre er de opplevde plagene mer avhengig av åpningstider enn antall skudd per skytetime *olitiforum 3, 2006 Krever innendørs skytebane i nytt bygg men dårlig økonomi kan ødelegge

30 Konklusjon og løsninger Når kommunen skal velge løsninger for Løvenskioldbanen må det gjøres viktige avveiinger: Hvor mye støy skal Bærums beboere akseptere i hjemmene sine i forhold til skytternes særbehov Formålene i Markaloven: Friluftsliv, natur og idrett for markabrukerne i forhold til skytternes idrettsbehov. Her mener vi man ikke kan akseptere ekstra støy i det daglige fordi Skytterforbundet vil arrangere EM hvert år. Våre krav tar hensyn til disse avveiingene og består av både fremtidige og øyeblikkelige tiltak

31 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen Dagens støynivå er ikke akseptabelt Uavhengig av reguleringsplanen gjelder våre krav også dagens situasjon

32 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen II Lerduebanen må: Bygges inn i en lukket hall Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen Alternativt nedlegges Begrunnelse Støyvoller vil bare i begrenset grad vil redusere lyden Støyen fra lerduebanen er den som i hovedsak rammer bebodde områder Lerduebanen brukes kun til hobbyaktivitet Naboene kan ikke akseptere støy som følge av ønsket om å ha kort reisevei til en hobbyaktivitet Naboene kan heller ikke akseptere at lerduebanen må være utendørs fordi det skal drives konkurranseskyting. De som skal drive ekstremt støyende konkurranser får reise til et annet sted!

33 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen III Rifle- og pistolbanene: Bærum kommune må samle oliti, Forsvar, berørte parter og Skytterforbundet i en arbeidsgruppe med mandat om å utrede hvordan støy- og miljøproblemene på Løvenskioldbanen kan løses. Følgende bør ligge til grunn for arbeidet: Naboenes behov Markabrukernes behov Skytternes behov En forventning fra Bærum kommune om at oliti og Forsvar er med på et spleiselag for innendørs baner og lyddemping Mulighet til å flytte skytebaner i terrenget uten at totalarealet utvides Vi mener at Skytterforbundet må legge sine planer på is frem til arbeidsgruppen har konkludert Hvis arbeidet med reguleringsplan fortsetter vil vi komme med innspill der vi vil kreve Flytting eller innbygging av baner som avgir mye støy Kraftig reduserte åpningstider og støyskjerming for baner som avgir lite støy Obligatorisk bruk av lyddempere og mest mulig støysvak ammunisjon

34 Innendørs skytebane bilde 1

35 Innendørs skytebane bilde 3

36 Krav om øyeblikkelige tiltak Vi vil også foreslå gjennomførbare administrative tiltak som ikke medfører utgifter eller bygningsmessige endringer og som gir vesentlig reduksjon av støyen Dagens åpningstider er ekstreme Naboer og markabrukere har fra 1975 klaget til Skytterforbundet for å få til kortere åpningstider Skytterforbundet har tviholdt på 88 timers skyteuke Til og med grupper av skyttere reagerer på de ekstreme åpningstidene og har frivillig stoppet skytingen på søndager for å ta hensyn til naboer og markabrukere

37 Krav om øyeblikkelige tiltak II Bærum kommune må fastsette nye åpningstider: Hverdager kl Stengt med omgående virkning lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager samt hele sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august Det gis adgang til å ha åpent for stevner 6 lørdager eller søndager hvert år Dette gir en reduksjon i åpningstider fra 4500 timer til 2700 timer per år Tiltaket har ikke nevneverdig negativ virkning for olitiet eller Forsvaret og gir en stor forbedring i støysituasjonen for naboer og markabrukere

38 Krav om øyeblikkelige tiltak III Spesielt støyende grove kaliber Aksjonen ber Bærum kommune vedta med omgående virkning at det ikke skal skytes med større kaliber enn: 9 mm for pistol/revolver.308 og 30.06/7,62 for gevær

39 Konklusjon Dagens skytevirksomhet med ekstreme åpningstider og følgende støy er unik i landsmålestokk Skytestøyen er hensynsløs mot beboere i støyens nedslagsfelg og mot alle brukere av marka Det er ikke nytteskyting i regi av politi og forsvar som er til størst sjenanse, men hobbyskyting på sårbare tidspunkter Vi kan ikke akseptere at støysituasjonen sementeres på nær dagens nivå med millioner av kroner investert i et utendørs anlegg

40 Konklusjon II Bomiljøet for tusenvis av voksne og barn må komme foran hobby- og fritidsaktivitet!

41 Grenser for skytestøy (t1442 veil) Sammen med endringsplanene skal det som hovedregel følge en oversikt over aktiviteten på banen de siste 3 år. Denne oversikten bør gi informasjon om våpentyper i bruk, hvilke ukedager og tider på døgnet banen har vært i bruk, samt lokale topografiske forhold av betydning for støyutbredelsen i banens influensområde.

42 T1442 veil Rød sone - skytestøy* Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager Unntak fra bestemmelsene i rød sone i forhold til fortettingshensyn vil svært sjelden være aktuelt for skytestøy, da skytebaner normalt ligger et stykke unna sentrumsområder og knutepunkter hvor dette kriteriet slår inn * Veilederen til 1442

43 850 meter Standplass 1200 meter

44 Støyberegninger Støyberegninger er ikke objektive de er avhengige av hvem som gjør beregningene og hvordan de foretas og er derfor beheftet med stor usikkerhet Skytternes beregninger viser halvering av lydnivå på Eiksmarka etter ombyggingen og nesten ingen endring i Bærumsmarka Vi har gjort målinger* på Eiksmarka som viser mer enn dobbelt så høye verdier som Skytterforbundets beregningene indikerer Skytterne har i alle liknende saker vi kjenner til hevdet at støyreduksjonene blir store** å Årvoll skytebane har klagene i etterkant vist at meget stor støydemping fører til fortsatt store plager hos naboer*** Retten mente at [saksøker] burde ha forstått at det heftet usikkerhet ved beregningene for støy Det er topografien rundt skytebanen som hovedsakelig avgjør støybildet for utendørs skyting Vi frykter at Skytterforbundets støyberegninger kan bygge på mangelfulle data og derfor ikke gir et korrekt bilde av støyen i dag eller i fremtiden *Klasse I støymåler målemetode så nært gjeldende retningslinjer som mulig en dag uten usedvanlig kraftig skytestøy ** 1) Aftenposten 28. juli 2003 formann i Nordstrand skytterklubb hevder at skyttere og naboer kan leve i skjønn forening etter støyskjerming på Årvoll skytebane. 2) Huseby skytebane (70 meter fra boliger i Torjusbakken) 70 tallet. ***

45 Støy i marka Lydnivået i skogen uten skyting er ofte <30 db og skytestøyen kan derfor høres svært langt For mange er rekreasjon i skogen synonymt med et ønske om ro og stillhet Mange vil oppleve at hørbar skytestøy ødelegger denne roen Skytterforbundet mener at turgåerne bare kan gå et annet sted * Et annet sted er for de fleste utenfor Bærumsmarka Vi mener at viktigheten av å beskytte de mest tilgjengelige naturområdene fra forringelse er stor og vil øke fremover Samfunnsutviklingen tilsier at etablerte særinteresser må vike i slike tilfeller * Skytterforbundets president om Løvenskioldbanen i Skytternytt

46 Bærumsmarka - Vårt friområde!

47 Bærumsmarka Støy - Vårt friområde!

48 Bærumsmarka Støy Støy Støy Støy Støy Støy Støy Støy Støy - Vårt friområde!

49 Bærumsmarka Støy Støy Støy Støy 10 km Støy Støy Støy Støy Støy - Vårt friområde!

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting

Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel for mange mennesker. Samtidig

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Rapport. Flystøysoner på Stord Lufthamn Sørstokken med offshore helikoptertrafikk

Rapport. Flystøysoner på Stord Lufthamn Sørstokken med offshore helikoptertrafikk - Åpen Rapport Flystøysoner på Stord Lufthamn Sørstokken med offshore helikoptertrafikk Støysoner etter T-1442/2012 ved en eventuell base for Nordsjøhelikopter Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien

Detaljer

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: 98261644 Vår dato: 24. oktober 2013 Vår referanse: 200900625-98/602/SHA Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Innspill til Arbeidstidsutvalget

Innspill til Arbeidstidsutvalget Oversendt 3. oktober 2014 Innspill til Arbeidstidsutvalget Spekters kontaktpersoner: Anne-Kari Bratten, administrende direktør Mobil 934 41 831 Anne Turid Wikdahl, direktør Mobil 952 11 120 Notat: Arbeidstid

Detaljer

Feil og mangler i planforslaget:

Feil og mangler i planforslaget: Nygårdsvik velforening: Merknad til reguleringsplan: Laksevåg, grn. 149, bnr. 119 m.fl., Nygårdsviken 1. Planid: 61670000. Saksnr: 201003669 Dette er en plan som tar mye fra lokalsamfunnet, men som gir

Detaljer

NABOSTØY DEN SKJULTE PLAGE

NABOSTØY DEN SKJULTE PLAGE NABOSTØY DEN SKJULTE PLAGE Utredning av nabostøy: definisjon, kilder, omfang og anbefalte tiltak Foto: hearos.com Rapport 13005: Nabostøy: den skjulte plage På bestilling fra Helsedirektoratet RAPPORT

Detaljer

Rapport. Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom. SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03

Rapport. Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom. SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03 - Åpen Rapport Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom Foto: Follo Flyklubb/Driftshåndbok-ENSI SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03 Historikk

Detaljer

Rapport. Hammerfest lufthavn Grøtnes. Støyberegninger. Forfatter Idar Ludvig Nilsen Granøien. SINTEF IKT Akustikk 2012-12-06. SINTEF A23724 - Åpen

Rapport. Hammerfest lufthavn Grøtnes. Støyberegninger. Forfatter Idar Ludvig Nilsen Granøien. SINTEF IKT Akustikk 2012-12-06. SINTEF A23724 - Åpen - Åpen Rapport Hammerfest lufthavn Grøtnes Støyberegninger Forfatter Idar Ludvig Nilsen Granøien Modellbilde: NSW /AV SINTEF IKT Akustikk 2012-12-06 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1.0 2012-11-16 Første utkast

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon:

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: Oslo kommune Bystyrets sekretariat Saksframlegg Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: SPORTSSTIEN 4 - BYGGESAK - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING

Detaljer

viktig å vite for deg! Siste nytt om Nyttig informasjon til alle hustander i Ørland og Bjugn kampflybase ørland Juni 2014

viktig å vite for deg! Siste nytt om Nyttig informasjon til alle hustander i Ørland og Bjugn kampflybase ørland Juni 2014 Siste nytt om kampflybase ørland Juni 2014 viktig å vite for deg! Nyttig informasjon til alle hustander i Ørland og Bjugn Vi bygger forsvarsevne hver dag Planarbeid Forsvarsbygg har utarbeidet følgende

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Konsekvensanalyse for Gullknapp flyplass 2

DOKUMENTINFORMASJON. Konsekvensanalyse for Gullknapp flyplass 2 Arendal Lufthavnn Gullknapp AS Konsekvensanalyse for Gullkna app flyplass Dato: 2011-09-06 Konsekvensanalyse for Gullknapp flyplass 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Konsekvensanalyse for

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan- og prosjekteringsgruppe EMNE KU deltema befolkningens helse og trivsel DOKUMENTNUMMER ALM-PLAN-RAP-010 00 REVISJON DATO 19.9.2013 00 19.9.2013 Foreløpig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Rapport. Reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV grensestasjon nord. Støy fra helikopteraktivitet. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien

Rapport. Reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV grensestasjon nord. Støy fra helikopteraktivitet. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien - Åpen Rapport Reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV grensestasjon nord Støy fra helikopteraktivitet Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Foto: Multiconsult AS SINTEF IKT Akustikk 2013-01-30

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer

Høgskolen i Telemark Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen

Høgskolen i Telemark  Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen Høgskolen i Telemark Nils Røttingen Internt notat Journalnr: 2007/289 Dato: 06.11.2009 Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen 1 Sammendrag Porsgrunn kommune har vedtatt å avgiftsbelegge

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 3 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Med arbeidsgruppens kommentarer Innledning Kommunene i Listerregionen

Detaljer

Regionfelt Østlandet Temautredning samfunn

Regionfelt Østlandet Temautredning samfunn ØF-Rapport nr. 05/2002 Regionfelt Østlandet Temautredning samfunn Delutredning Helse og Trivsel inkl. levekårsundersøkelse Av Eivind Selvig (Civitas) og Pelle Engsæter (Østlandsforskning) Revidert utgave

Detaljer