Europeisk marknadsarbeid innan økologisk frukt- og bærproduksjon Studietur 28. oktober -1. november 2013 Føregangsfylke økologisk frukt og bær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europeisk marknadsarbeid innan økologisk frukt- og bærproduksjon Studietur 28. oktober -1. november 2013 Føregangsfylke økologisk frukt og bær"

Transkript

1 Europeisk marknadsarbeid innan økologisk frukt- og bærproduksjon Studietur 28. oktober -1. november 2013 Føregangsfylke økologisk frukt og bær Styringsgruppa for Føregangsfylke økologisk frukt og bær hjå Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane, reiste hausten 2013 på studietur til Sveits, Nord-Italia og Austerrike. Dette er alle land og regionar som har lukkast med produksjon og omsetting av økologisk frukt og bær. Målet med studieturen var å lære meir om marknadsarbeid innan økologisk frukt og bær i dei tre landa. I kvart land undersøkte me korleis marknadssituasjonen innan økologisk frukt og bær var og korleis var marknadsarbeidet organisert. Last ned programmet med linkar til dei ulike besøka på studieturen, her Øko-andelen av innanlandsproduksjonen av økologisk frukt og bær ligg på omlag 10% av den konvensjonelle produksjonen i dei tre landa. Fruktnæringa er større enn bærnæringa, difor er informasjonen i denne artikkelen knytt til den økologiske fruktproduksjonen i dei tre landa. Prisreguleringar og eksport Austerrike og Sør-Tyrol har ikkje tollvern, slik ein har i Sveits og Noreg. I Sveits er det difor mogleg å selje all øko-produksjonen innanlands, til gode prisar. Nokre produsentar skapar betre økonomi gjennom vidareforedling på eigen gard. Austerrike og Sør-Tyrol driv i aukande grad eksport for å få omsett alle dei økologiske varene. Gjennom eksport kan dei halde ein meirpris oppe. Uansett statlege reguleringar og eksportmarknader, opplever alle landa ei auke i etterspørselen etter økologiske varer. Dette trass i at europearane har vore gjennom nedgangstider dei siste åra. 1

2 Korleis auke øko-produksjonen? Men det har ikkje alltid vore gode øko-statistikkar i dei tre landa. Om ein ser år tilbake i tid, så strevde alle med å få opp øko-produksjonen. I Austerrike og Sveits skjedde det fleire samanfallande hendingar, som fekk produksjonen og økoomsetjinga til å auke: Øko-produsentane samla seg og selde gjennom fellslager/pakkerier og fekk fleire større produsentar til å legge om. Slik fekk ein opp eit samla volum av økologisk frukt som vart interessante for daglegvarehandelen. Dei økologiske produsentane samla seg i produsentorganisasjonar som ville arbeide for å kvalitetssikre dei økologiske varene. Dei arbeidde aktivt ovanfor kundane for å synleggjera meirverdien øko-varene hadde. Då kunne dei også sikre seg meirpris. Daglegvarehandelen ville omdømmebygge si verksemd med miljøretta tiltak, som blant anna betydde ei satsing på fleire økologiske produkt helst frå kortreist innanlandsproduksjon. Prisdifferansar I dag er dei tre landa nestan sjølvforsynte med eigen økologisk frukt-produksjon, og to av landa eksporterar øko-frukt med god forteneste. Det må då nemnast at prisane for konvensjonelle varer er låg i Europa, og viljen til å betale meirpris for økologiske varer er høg. Produsentane oppnår normalt mellom % meirpris i alle landa, enkelte gonger tredobbelpris for dei økologiske varene. I Noreg er det truleg mogleg å oppnå mellom prosent meirpris, då prisar for norsk konvensjonell frukt og bær er stigande og relativet høge, samanlikna med europeiske prisar. Rollefordeling Korleis er då ansvarsfordelinga i øko-arbeidet mellom dei ulike aktørane? Fruktlagra i dei tre landa driv marknadsføring og produktutvikling av økologisk frukt. Fruktlagra er også aktive når det gjeld å stimulere til meir produksjon dersom marknaden opnar for det. Dei har saman med forskings- og rådgjevingstenesta i landa stimulert til å profesjonalisera den økologiske frukt-dyrkinga og heve kvaliteten på frukta som vert seld. Produksjonen Fruktdyrkarane har alle moderne tettplantingar. Det er godt klima for å dyrke fleire sortar av økologiske eple, for å dekke krav om heilårslevering av øko-frukt. Det er ein mindre produksjon av plomme som går til industri. Fruktlagra både kjølelagrar og langtidslagrar (ULO/CO) frukta, slik at dei kan selje innanlandsfrukt store delar av året. Produsentorganisering I Austerrike og Sveits har dei økologiske frukt-produsentane organisert seg for å kunne gje innspel til sortsutvikling og forsking saman med fruktlagra, og ikkje minst drive godt informasjonsarbeid om prisar innanfor lovlege rammer. I Austerrike deltek produsentorganisasjonen Von Hertzen i eit europeisk nettverk for informasjonsutveksling av prisar, og stimulerer til regelverksutforming av det økologiske EU-regelverket. 2

3 Øko-merke Eigarane av øko-merka i dei tre ulike landa, Bioland (tysk), Bio-austria og Bio-suisse, driv alle produsentretta arbeid som ligg ein plass mellom det arbeidet Debio, Fylkesmannens landbruksavdeling og Norsk landbruksrådgjeving gjer i Noreg. Økomerkeeigarane motiverar og forklarar produsentane korleis dei kan drive etter regelverket for økologisk landbruks som dei har utforma. Merkeorganisasjonane er og ei god støtte i byrjinga av øko-drifta for mange produsentar. Kontrollen vert derimot handsama av eit eige kontrollorgan i merke-organisasjonen. Rådgjevingstenesta vert kobla på dersom det er dyrkingstekniske utfordringar for øko-dyrkarane, men driv altså ikkje motivasjonsarbeid og hjelp før og etter omleggingsfasen slik dei gjer i Noreg. Det tek organisasjonane som eig øko-merket seg av. Øko-merkeeigarane driv også marknadsarbeid for å få forbrukarane positive til økologisk drift, og syte for god informasjon om øko-produksjon til forbrukarane Vegen vidare i Noreg Føregangsfylke økologisk frukt og bær si styringsgruppe fekk seg mange tankevekkarar på rundturen til dei tre landa i Europa. Føregangsfylkeprosjektet vil i framtida satsa tydlegare på marknadsretta arbeid og samla produsentane til eit tettare samarbeid om marknadstilgang og meirpris. Dette arbeidet vil drivast fram i tett samarbeid med Føregangsfylke økologisk grønt og produsentaktørane innan frukt-og grøntsektoren i Noreg. Merknad Tida var knapp når me skulle innom tre land på tre dagar. Nokre av besøka vart difor kombinert med eit besøk på gardar eller verksemder som dreiv foredling eller serveringsverksemd med økologiske råvarer. To av desse besøka er ikkje skildra i dette referatet, Ahrntalnatur og Bio Hotell Panorama,Vinschau, begge med øko-mat og lokal-matdistribusjon på agendaen. Programmet for turen kan du laste ned her og der finn du også linkar til heimesidene til desse to bedriftene og dei andre verksemdene som me skriv om i resten av artikkelen. Takk! Ein stor takk til Christian Zurbuchen i Øko-ringen Vest som sydde saman turen for oss heilt i tråd med oppdraget. Han oversette også tålmodig alle innlegga frå tysk til norsk gjennom heile turen. Takk også til Øyvind Dagestad som køyrde oss trygt gjennom dei tre landa på tre dagar. 3

4 SVEITS Faktaboks 12 % av produksjonen (areal) er økologisk i Sveits eit av dei høgaste snitta i Europa. I 2013 var nær 7 % av all omsetjinga av mat basert på økologiske råvarer, og over 9% av dette var frå sal av frukt. Frå året før auka salet av økologisk frukt med 16% i Fruktlageret Tobi Seeobst Tobi Seeobst er eit fruktlager som vart etablert som eit samvirke i I dag består verksemda av tre fruktlager. Verksemda held til i austlege Sveits, kor brorparten av frukt-og bærproduksjonen finst. 450 produsentar leverer frukt og bær frå om lag daa til dei tre fruktlagra. Dei er til saman ein av hovudleverandørane av sveitsisk frukt og bær til innanlandsmarknaden. Tobi fruktlager vart frå 2008 organisert som eit aksjeselskap, kor 50% av eigarane er produsentar, og knytte seg til grossisten Rülister. Med 150 tilsette (om lag 100 i fulltid, resten er sesongarbeidarar) omset to av fruktlagra Tobi og Füglister konsumfrukt-og bær for 80 millionar CHF (sveitsiske frank) i året. Produksjonen fordelar seg på: t eple, 6000 t pære, 2500 t morelle, 1000 t bær, 2200 t økologisk frukt (mest eple og pære). Leiaren av Tobi AG, Andreas Brüllhardt er sjølv fruktdyrkar. Han tok over fruktproduksjonen etter foreldra, som hadde drive økologisk i 14 år, i Med 100 dekar kjernefrukt, 10 daa bær og 40 høgstammefrukttre, så kjenner han godt til dyrkarinteressene til dei dei økologiske produsentane. Og som leiar av fruktlageret, sit han i ein unik posisjon for å skjøne øko-marknaden. 4

5 Øko-pris og tilskot Prisen på økologisk frukt-og bær er om lag det dobbelte av dei konvensjonelle varene i butikk. Det treng dei, for det finst ikkje tilskot i omleggingsperioden til økoprodusentane i Sveits. Frå den sveitsiske stat får dei berre miljøtilskot per areal. Men med dobbel pris i sikte når den økologiske produksjonen er godkjend, så er det fleire produsentar som vil legge om. Stimulering til å legge om til økologisk drift er styrt av etterspurnaden i marknaden, og vert regulert av fruktlagra. Sterkt tollvern Det er tollvern på sveitsisk frukt-og grønt stort sett heile året, men det er opning for import ved behov. I praksis er det opning for import av økologisk og konvensjonelle eple og pære ein månad i året. Dei ULO-lagrar all frukt etter varmebehandling i vassbad på 52 grader C, og er slik leveringsdyktige på eple heile året, medan pære vert seld frå juni til mai. For dei andre produksjonane er salsvindauga slik: bær frå mai-oktober, morelle frå juni-august, plomme frå juli-oktober. Oppbygging av øko-marknaden Det var først når dei økologiske produsentane sjølve tok initiativ til å samle omsetjinga av frukt-og bærproduksjonen gjennom eitt fruktlager, at øko-varene dei produserte vart interessante for marknaden. Gjennom fruktlagra kunne dei stå fram med samla volum og attraktivt tilbod til marknaden. Dette skjedde tidleg på talet. Tidlegare var dei lokale torgmarknadene og private avtalar viktige for omsetjinga av økologisk frukt-og bær. I startfasen var voluma som vart levert til fruktlagra for små. Samstundes ville ei av dei største daglegvarekjedene i Sveits omdømmebygge si verksemd, med ein sterkare miljøprofil: Coop bestemde seg for å satse på sveitsisk økologisk produksjon etter strengare regelverk enn i resten av EU. Etter Bio-Suisse reglar må mellom anna heile garden drivast økologisk. Daglegvarehandelen satsa Coop gjekk i 1994 inn med sveitsiske frank i eit utviklingsprosjekt saman med produsentane, fruktlagra og forskarar. Dei skulle i lag løyse flaskehalsane for produsentane og tilpasse produksjonen for marknaden. I nært samarbeid med forskingsinstitusjonen FIBL utvikla dei øko-tilpassa eple-og pæreproduksjon med sortar for økologisk fruktproduksjon. Dei andre kjedene har etterkvart kopiert Coop sin strategi med å bruke økologisk produksjon for å styrke sin miljøprofil og byggje eit godt omdømme. I 2013 hadde Coop 49% av marknadsdelen frå sal av øko-varer i daglegvarehandelen det er nær det dobbelte av konkurrenten Migros. I 2002 sette Tobi fruktlager vekk sortsutviklingsarbeidet til eit eige firma Fruiture, som utviklar sortar som både er spesialtilpassa økologisk og konvensjonell produksjon. I dag dekker Tobi eigen øko-marknad med sveitsisk frukt, og stimulerer til nyplanting eller omlegging til økologisk drift etter marknadsbehov. Dei er bevisste på å ikkje stimulere til overproduksjon for å kunne behalde meirprisen i økologisk produksjon. Marknadsfører smak etter fargeskala I Sveits har dei ein lengre vekstsesong enn i Noreg og kan difor dyrke gode sortar for innanlandsmarknaden både tidleg og seint i sesongen. Det gjer at dei har eit stort sortsmangfald å tilby marknaden. Men dei hadde lenge problem med å selje alle 5

6 sortane like godt. Dei måtte finne ein enkel måte å formidle til kundane smaken på dei ulike sortane. Difor har dei over ein 15 års periode utvikla eit fargekonsept for sortane, kor dei gjennom ein tre-farga skala (gul, raud, grøn) fortel om smakseigenskapane til dei ulike sortane: søtt, surt eller kraftig, aromatisk smak. Fargane fordelar seg slik i omsetjinga: 45% gul, 40% raud, 15% grøn. Denne inndelinga, saman med mykje informasjon om sortane på forpakningane (inkl. sortsnamn), har gjort det enklare for butikkane å bestille større delar av sortutvalet dei har. Forbrukarane har også moglegheit til å kjøpe den eplesmaken dei vil ha, utan å hugse sortsnamn. Dette systemet har gjort det enklare for fruktlagra å styre sorts-og kvalitetsutviklinga, og kunne introdusere nye fruktsortar i marknaden. Dei har likevel kjørt mange marknadskampanjar saman med Coop for å gjere systemet kjent blant forbrukarane. Finjustering av øko-produksjonen Salet av kjernefrukt fordelar seg i dag slik: 25% Gala, 25% Pære og 50% andre eplesortar. Pære vert stadig meir populært hjå forbrukarane. Gala er hovudsorten i konvensjonell epleproduksjon, og etterspurnaden etter denne sorten som økologisk, er stor. Men Gala er den sorten med svakast skurvresistens av dei 24 eplesortane dei tilbyr. Det gjer at Gala ikkje er optimal for økologisk produksjon, og det er dermed større risiko for øko-produsentane å dyrke denne sorten. Det er altså etterspurnad etter økologiske produkt frå ein høgrisikoproduksjon, noko som er ei utfordring for fruktlageret i framtida. Dei må alltid vega lønsemd i produksjonen til dyrkarane, opp mot etterspurnaden i marknaden. Difor vert det dyrka mindre volum av risiko-sortane hjå kvar dyrkar, slik at risikoen vert fordelt. Fruktlagra krev lojalitet frå produsentane og arbeider for tilliten dei får, gjennom å halde ein stabil, høg meirpris. Med 90% av øko-dyrkarane som dyrkar etter Bio-Suisse reglane, 6

7 kan dei informere om kva for kvalitetar dei dyrkar etter - og at det er økologiske varer frå Sveits med god kvalitet. Dei sveitsiske forbrukarane etterspør innanlandsk produksjon, og det vert stort sett importert økologisk frukt frå Austerrike, som har tilnærma like øko-reglar som Bio-suisse. Bio-Suisse. Denne organisasjonen forvaltar det privatrettslige øko-regelverket som har best omdømme og tillit blant forbrukarane i Sveits. Dei har eit strengare regelverk enn i EU. Dei har 5600 produsentar som medlemmar og 800 bedrifter. Last ned presentasjonen om Tobi Seeobst her eller sjå nettsida her Gardsbesøk på Mausacher For 10 år sidan etablerte gardbrukaren Hans Oppikofer ein intensiv økologisk kjernefruktproduksjon. Han driv 10 daa økologisk pæreproduksjon til konsum (lokal øko-butikk), og 100 daa økologisk epleproduksjon for levering til Tobi AG. Han driv også ein planteskule med øko-tre saman med ein gruppe andre økologiske produsentar som har Bio-suisse godkjenning. Dei må plante ut økotre på økologiske areal. Produsentorganisasjonen Bio-frucht Om lag 90% av fruktdyrkarane dyrkar for merkegodkjenninga BioSuisse, fordi dei fleste omsetjingsledd etterspør spesielt denne godkjenninga. Hans Oppikofer er leiar av ein produsentorganisasjon i BioSuisse som heiter Bio-frucht. Produsentorganisasjonen Bio-frucht er tufta på eit tillitsbasert interessesamarbeid om pris-og utviklingsarbeid for dei økologiske frukt-og bærprodusentane. Fagutvalet i Bio-frucht har 7 medlemmar og møtest 5-6 gonger i året. Det er flest fruktprodusentar i organisasjonen, då bærdelen er under 10 % av den økologiske frukt-og bærproduksjonen i Sveits. Bio-frucht har som langsiktig mål å få den økologiske frukt-og bærproduksjonen til å vekse i takt med marknaden. Dei påverkar sorts-og kvalitetsutviklinga i lag med grossistar, fruktlager og forskarar. I tillegg prøver Bio-frucht å drive aktiv produksjonsplanlegging og påverke prisforhandlingane gjennom dette produsentsamarbeidet. Det gjer at dei også arbeider med pris og avtaler for levering til industri. 7

8 Fruktproduksjon for turistar og jus Sveitsarane får miljøtilskot for å drive dei høgstamma epletrea saman med beite/slåttebruk. Denne produksjonen skapar eit vakkert kulturlandskap som er høgt skatta av turistar. Under innhaustinga ristar dei ned epla frå høgstammetrea på presenningar eller på bakken. Epla vert samla opp med ein spesialmaskin, vaska og sendt til industri eller brukt i eige fruktpresse. Frukta dei sender til industri vert seld vidare og marknadsført som miljøvenleg produksjon frå høgstammetre. Dei haustar så nær mogningstida som mogleg, for å optimalisera smaken og sukkerinnhaldet på jusane. Hjå Hans Oppikofer går 50-60% av produksjonen frå høgstammetrea til eigen sortsspesifikk jusproduksjon. Han kunne skilte med opp til 24 ulike jus-smakar på eplejusen sin, på grunn av dei ulike sortane. Resten sel han til industri (konv. omsetjing) som igjen marknadsfører jusen som eit produkt frå høgstammefrukttre. Altså eit produkt som støttar kulturlandskap og regional produksjon. Årleg produserer han sjølv l øko-eplejus,7000 l øko-eplevin og noko økoeddik, som vert seld gjennom 2-3 forhandlarar, som igjen sel produkta på Slow Food messer i Zürich. Men H. Oppikofer pressar også jus for andre i mindre skala. 8

9 Gardsrestaurant Eit vakkert kulturlandskap er viktig for dei mange gjestene dei tek imot i den over 200 år gamle gardsrestauranten på Mausacher. I generasjonar har dei servert klippfiskmiddagar til den katolske befolkninga i fastetida. Resten av året driv dei restauranten på bestillingar og i helgene. Gardsrestauranten er ei viktig inntekt for familien, og gjer det mogleg for H. Oppikofer å arbeide fulltid på garden. Hans Oppikofer driv med husdyr, storfe, slaktegris, slaktekylling og fruktproduksjonen som me allereie har vorte kjend med. Garden var godkjent for økologisk drift i Alt kjøtet som vert produsert vert nytta i familierestauranten. I framtida vil han satse på høyproduksjon for sal, i staden for storfeproduksjon, og satse på leigepressing og eigen jusproduksjon frå frukt frå høgstammetre. Kompostverksemd i Steinach Siste stopp i Sveits var eit komposteringsanlegg for hageavfall på 12 daa. Den låg i Rietmühle i Steinach. Det var eit 25 år gammalt anlegg som vart modernisert for seks år sidan. Hageavfallet blir omdanna til kompost i løpet av 12 veker på vinteren noko lenger tid. Rankene vert snudd 3-4 gonger per dag i starten, avhengig av temperatur, men alltid før kjernetemperaturen har nådd 65 C o. Anlegget vart etablert som hageavfallsmottak for 15 kommunar i området. Sveitsarar kan ikkje ha deponi for hageavfall på eigen gard, det må leverast til eit godkjent mottak. Det vert laga fyringsved av dei største trea, men elles vert alle greinar knust og sikta til ulike fraksjonar: Grovmateriale vert sortert til fyringsanlegg, medan det finknuste materialet vert kompostert. 9

10 Dei tek ikkje imot hestemøkk, då anlegget ligg midt i et boligområde og dei vil unngå klaging på lukt. Husdyrgjødsel er for dyrt å levera, og dei har ikkje rutinar for å handtera matavfall frå vanlege hushald leverandørar betalar 120 (CHF) per tonn levert vare. Det blir produsert kompost til landbruksformål og ein spesialkompost til småplanter, som vert seld i bulk. Leverandørar kan ta ut kompost etter behov, då dei har betalt for å levere det. Karl Hütter driv kompostverksemda i kombinasjon med ryddeoppdrag i hagane til fruktprodusentar. Leveringa av hageavfallet er heilautomatisert med brikke-registrering og veging av avfall for kvar levering frå dei faste kundane. Med denne lokalproduksjonen av landbrukskompost har fruktdyrkarane i området god tilgang på organisk materiale til bruk ved fornying av frukthagane. 10

11 SØR-TYROL - Nord-Italia Faktaboks Området har ei gunstig mikroklimatisk klima. Fruktdyrkinga i Sør-Tyrol skjer på mellom moh, ved over 300 soldagar, lite nedbør (500 mm/år) på grunn av fjellrekka i nord. På hausten har dei stor forskjell mellom natt-og dagtemperatur, som gjev den ettertrakta søte smaken og raudfargen på ein del sortar. I Sør-Tyrol vert det produsert om lag 1 million tonn frukt i året, og i Venosta tonn på daa. Om lag 9 % av fruktdyrkarane i regionen Vinschau/Val Venosta dyrkar økologisk frukt på 4850 daa, og haustar til saman tonn. Dei kan oppnå om lag 4-8 tonn per daa i økologisk drift medan konvensjonelle dyrkarar kan oppnå 7-9 tonn med om lag 300 tre per daa. Pris på epla varierer etter sort; for Golden delicious får dei om lag 20% meirpris, medan dei for raude eple får dobbel pris i høve til konvensjonell pris (65 cent per kilo eple). Dei tre kontrollordningane som dominerar i Sør-Tyrol er EU-økologigodkjenninga, Bioland (tyskland) og Global Gap (ISO) for eksport i tillegg har alle eple frå dalen Venosta regional opphavsmerke. Dyrkarane i regionen er bevisste på at dei må ha kvalitetskontroll og sporbarheit i produksjonen for å nå nye eksportmarknader. Val Venosta Bio Vinschau (VIP) i Latsch Det vert hausta og lagra om lag tonn økologisk frukt til øko-fruktlageret VIP Venosta, (mest eple og pære) frå om lag 5000 daa. Dei pakkar 175 tonn kvar dag i hovudsesongen, som er frå januar-mai. Gardane er ikkje alltid store nokre er ned mot 10 daa. Men jorda vert leigd bort og drifta av heiltidsbønder. Jordleiga er høg. Fruktlageret Bio Vinschau ligg i dalen Venosta, eller Vinschau på tysk. Gerhard Eberhofer, eksportansvarleg i øko-avdelinga til fruktlageret Vinschau, helste oss velkommen til ei av dei største fruktlagra for økologisk frukt i regionen. 7 produsentorganisasjonar med til saman 136 økologiske produsentar er samla i fruktlageret, som er organisert som eit samvirke. 11

12 Eksportproduksjon Epla vert forsortert og flytte tilbake i storkassar etter storleik og fargegrad. Dei vert sett på eit gigantisk heilautomatisk mellomlager (28 m høgt!) fyrst kjølelager og seinare til eit ULO-lager. Der blir kassane henta ut og pakka etter bestilling, og lagt i den type emballasje som kunden normalt brukar. 35% av øko-produksjonen vert seld i Italia, medan 25% vert eksportert til Tyskland og 40% til andre land i Europa/Russland/Israel. 0,3% vert seld til Noreg, medan Sverige og Danmark er meir ivrige kundar og tek til saman halvparten av leveransane til Europa. Varierande meirpris Prisane for øko-frukt ligg om lag 10-50% over konvensjonell pris, avhengig av sort og kvalitet (dei har opptil 65 ulike kvalitetar for eple!) noko som gjer produkt-og prisdifferensiering mogleg. Fråsorteringsprosenten er om lag 15-20% - og går til industriforedlingsverksemda som fruktlageret eig. Sjå og høyr foredrag om fruktlageret VIP Venosta Bio på video her Marknadsregulering Fleire og fleire dyrkarar vil gå over til økologisk drift i regionen, men tal dyrkarar som kan drive økologisk vert regulert ut frå etterspurnad i marknaden. Dette vert regulert av fruktlagra. Nokre av bøndene vil legge om av idealisme og miljøomsyn, andre gjer det fordi produksjonen er godt organisert, prisane er gode og sortutviklinga er god. Denne utviklinga er mogleg fordi fruktlageret har god kontakt med FoU-miljøet i regionen, rådgjevingstenesta og kvalitet-og godkjenningsorgana. Det tryggar produksjonen og sikrar avtale om leveransar som fruktlageret har forhandla fram. 12

13 Øko-merket Bioland Bioland er både eit kontrollorgan og ein interessorganisasjon som støttar opp om dei økologiske produsentane som betalar for å bruke økologi-merket Bioland. Organisasjonen har 500 medlemmar i Sør-Tyrol, og 5 tilsette. Organisasjonen vert drifta med medlemsavgift og 25% av midlane frå EU-midlar. Motivasjon og rettleiing Jutta Staffler jobba i Bioland, og møtte oss på fruktlageret. Ho fortalte kort korleis dei driv organisasjonen: Dei har eit tett samarbeid med fruktlageret når det gjeld rekruttering av nye produsentar og oppfyljing før den fyrste godkjenningsrunda til dei nye øko-produsentane. Dei motiverar produsentane til å drive etter regelverket dei har for økologisk fruktproduksjon, og hjelper til med praktisk tilrettelegging og tilpassing av drifta frå økologisk til konvensjonell drift. Bioland koplar på rådgjevingstenesta (øko-rådgjevarane) dersom det trengst. Dei driv ikkje marknadsføring og sal av øko-frukt det tek fruktlageret seg av. Men Bioland i Tyskland driv sjølvsagt informasjon-og marknadskampanjar mot forbrukarane i Tyskland. Luggin-produkt frå Kandlwaalhof På garden Kandlwaalhof utanfor byen Laas i Vinschau i Sør-Tyrol, besøkte me eit familiedrive bruk med både produksjon til lokalt fruktlager og til eigen vidareforedling. Om lag 50% av epleproduksjonen gjekk til øko-fruktlageret Bio-Vinschau. Kandlwaalhof eig om lag 50 daa sjølve og paktar daa, og dyrkar 7-8 sortar eple, litt pære, aprikos, plomme, kirsebær og litt urter. Gardsforedling Garden har drive eigen foredling under merkevarenamnet Luggin (lugging.net) sidan 2000, medan øko-produksjonen kom i gang i Dei opplevde at kundane etterspurde økologiske vare på grunn av berekraftig produksjon og miljøvennlig plantevernstrategiar. Med eit mangfald i produksjonen og gardsutsal har dei god inntekt sjølv om konsumproduksjonen skulle svikte. Dei kunne ha levert til lokal vidareforedlingsindustri, men hadde hatt dårlegare forteneste då. For om lag eit år sidan valde dei å investera i ny design på emballasje og auka etter det omsetjinga med overraskande 30%! Dei merkar at kundane i aukande grad vil ha økologiske varer med regional tilknyting. 13

14 Familien med tre vaksne born driv garden og foredlinga med om lag 15 sesongarbeidarar. Dei lagar fruktjus (eple, pære), eddikar, balsamico og fruktvinar. Luggin er mest kjende for sennepsproduksjon med ulike smakar, og tørkar ei rekke ulike frukt-og bærartar (jordbær og ulike sortar eple). Luggin-sennep er eit tradisjonelt produkt frå regionen og med god kvalitet, øko-stempel og ei regional mattradisjon å bygge på - eit produkt født til å lukkast, meiner far sjølv på garden. 14

15 AUSTERRIKE Faktaboks I dag vert det drive daa økologisk frukt-og bærproduksjon i Austerrike, og det vert drive økologisk frukt-og bær drift på 12% av den samla landbruksproduksjonen i landet. Dei dyrkar 7650 daa eple og 1320 daa pærer, medan det er om lag 2000 daa kvar av produksjonane av nøtter, svarthyll, bær (ca 600 daa jordbær). 50% av den økologiske produksjonen ligg i regionen Steiermark, aust i landet. 10% er frå økologisk epleproduksjon. Det er ikkje tollvern i Austerrike, slik det er i Sveits og Noreg. 7% av øko-produksjonen går til eksport, medan storkjøkken tek 6% og spesialbutikkar 13% - resten går til supermarknadene (70%). Landbrukskammeret i Steiermark er en mellomting mellom Bondelaget/Småbrukarlaget og Fylkesmannens landbruksavdeling i Norge. Landbrukskammeret er eit koordineringsorgan på regionalt nivå som driver lobby overfor politikarar, samarbeider med landsdekkande kjeder, koordinerer rådgjeving og gir innspel til retningslinjer på nasjonalt nivå. Kort om Bio Austria Bio Austria er ein medlemsorganisasjon som driv eit kontrollorgan for økologisk landbruk, med eige privatrettsleg regelverk som er strengare enn EU-lovgivinga. Organisasjonen har medlemmar kor over halvparten av alle øko-produsentane er medlemmar. 300 bedrifter nyttar også merket på sine produkt. Medlemmane i Bio-Austria utgjer 16% av bøndene i Austerrike og dyrkar på 20% av arealet. Dei økologiske bruka er større enn dei konvensjonelle. 60% av økoproduksjonen er grasareal, då den økologiske kjøt-og mjølkeproduksjonen i landet er høg. Bio Austria driv marknadsundersøkingar, pressearbeid, konsumentinformasjon og driv generisk marknadsarbeid om øko-satsing. Dei held i tillegg foredrag i skular og barnehagar, og driv anna haldningsskapande arbeid for å fremja økologisk landbruk i Austerrike. Oppbyggingen av øko-produksjonen Waltl fortalde kort om historia til økologisk landbruk i Austerrike. Karl Waltl er leiar av Landwirtschaftkammer Steiermark ein region aust i Austerrike. Med introduksjon av EU-støtte til økologisk drift på 1990-talet og felles regelverk for økologisk drift, kom det raskt gnissingar mellom økologiske produsentar og dei konvensjonelle produsentane. Dei økologiske produsentane vart skulda for å vera tilskotssnyltarar og ta frå dei konvensjonelle produsentane behovet for nye plantevernmiddel. 15

16 Men prisen på vara har alltid hatt meir å seie enn tilskotet for økobonden i Austerrike. Marknaden for økologiske produkt skaut fart når ein av dei større supermarknadskjedene ville satse på økologiske produkt for å omdømmebygge verksemdene sine. Det starta med økologiske mjølkeprodukt og spreidde seg til gulrot og eple - og i dag er aukinga i øko-produksjonen marknadsdreven. 7% av omsetjinga av mat er i dag økologisk, men det var lenge ein underdekning av økologiske produkt og råvarer frå Austerrike. Dei måtte sette i verk tiltak for å auke den økologiske innanlandsproduksjonen. For å få produsentar til å legge om til økologisk drift, vart det lenge haldne billige omleggingskurs for konvensjonelle produsentar. Rådgjevinga vart også bygd opp i takt med dette og fleire fruktrådgjevarar driv no både øko-og konvensjonell rådgjeving, for å kunne halde rådgjevingstenesta oppe. Resten av historia om korleis ein klarde å auke den økologiske fruktproduksjonen i Austerrike, var fortalt av representantar frå den unge produsentorganisasjonen Von Hertzen. Produsentorganisasjonen Von Hertzen biobauern Österreich Frå hjarta Øko-dyrkarar i Austerrike. Det var leiarane i organisasjonen som møtte oss den siste dagen på turen. Me skulle på dette besøket bli kjent med ein produsentorganisasjon for øko-fruktprodusentar i Austerrike. Fritz Prem er sjølv fruktdyrkar i tredje generasjon og kunne fortelje om korleis den økologiske fruktdyrkinga har utvikla seg i Austerrike dei siste 15 åra. Martin Pfeiffer driv med marknadsutviklinga til organisasjonen. Frå 0 til 100% øko-frukt I år 2000 var det nestan ikkje innanlandsproduksjon av økologiske eple i Austerrike. Mengdene med økologiske frukt var framleis uinteressant for daglegvarehandelen, og alle økologiske epla vart difor importerte på den tida. Frå 2002 til 2004 starta dei med eit satsingsprosjekt for å auke den økologiske eple-og pæreproduksjonen. Dei 16

17 klarte å få lagt om cirka 1000 dekar av økologisk Topaz og om lag like mykje pære. I 2003 kunne dei måle at om lag 50% av all økologisk eple og pære som vart seld i Austerrike, var frå innlandsproduksjon. Men dei ville ikkje gje seg før dei nærma seg 100%, og det neste hoppet i produksjonen var då dei fekk med seg 12 produsentar til, som la om eksisterande frukthagar. Det førte til ei fordobling av produksjonen og dei klarte for fyrste gong å forsyne øko-marknaden i landet med økologisk frukt frå Austerrike. Koordinert marknadsarbeid Då kom det opp eit nytt spørsmål: Korleis forsyner om lag 100 øko-dyrkarar økologisk frukt til 3 grossistar på ein koordinert og profesjonell måte? Dei måtte altså prøve å samle produsentane for å kunne stille med ei stemme overfor marknaden. I 2008 etablerte dei ein eigen produsentorganisasjon for dei økologiske fruktbøndene (kjernefrukt-produsentar) som var uavhengig av konvensjonell fruktproduksjon. Dei klarte å få nestan alle øko-fruktprodusentane til å bli medlemmar i denne produsentorganisasjonen. Dei starta utan kundar i 2008, men er no klare for å forsyne eksportmarknaden for å kunne halde prisnivået på øko-frukt oppe i Austerrike. Dei har 100 kundar i 15 land, og eksporterar om lag % av produksjonen. Ein produksjon med meirverdi For produsentane driv Von Hertzen merkevarebygging av innanlandsk økofruktproduksjon, med informasjon til kundane om kva som gir varene meirverdi og at dei støttar distriktsproduksjon. For produsentane tilbyr dei system som gir ein dokumenterbar produksjonsprosess og handelsavtalar som gir stabile prisar. Lojalitet og prisovervåking Von Hertzen har gjennom tett produsentarbeid og overvaking av prisar, fått til meir stabile prisar enn før organisasjonen vart danna. Produsentane er lojale og sel ikkje utanom avtalane som organisasjonen har forhandla fram ein ser ein større tendens til at dei konvensjonelle produsentane tilbyr lågare prisar enn kollegaene sine og sviktar produsentsamarbeidet. Øko-rodusentane oppnår om lag 50% meirpris, men varene er likevel ikkje dyrare enn 10-15% av dei konvensjonelle varene i butikk. Daglegvarekjedene ser det som viktig for deira omdømmebygging, at dei har økologiske varer i butikkene. Det er hovudgrunnen til at dei ikkje gir meir enn 50% påslag for økologiske varer, medan konvensjonelle varer som regel har 80% påslag. Kvalitet gir økonomi Doble prisar veg ikkje opp for høg utsorteringsprosent og låge avlingstal per dekar. Som i Noreg er det også i Austerrike stor variasjon i avlingsmengda frå areala. Men god rådgjeving og arbeidsleiing er viktige faktorar for å auke produksjonen på gardane dei nyttar både utanlandske og innandlandske rettleiarar i frukt-og bærproduksjonen i landet. 17

18 Frukt framfor godteri Von Hertzen ser etter nye måtar å halde oppe salskanalane og auke øko-andelen i Austerrike, sjølv om dei no dekker øko-marknaden for frukt med innanlandsproduksjon. Og strategien er lagt: Dei ynskjer å ta opp konkurransen med tropisk frukt, og få kundane til å velje lokalprodusert frukt i staden. I tillegg vil dei få foreldra til å velje frukt framfor godteri til borna. Desse ynskja har dei til felles med dei konvensjonelle produsentane. Von Hertzen er oppteken av å ikkje snakke ned konvensjonell produksjon, for då kan kundane risikere å velje bort eple heilt, og kjøpe tropiske frukter eller andre søte varer i staden. Nye salsargument Von Hertzen vil i sine marknadskampanjar velje å satse på helse-argument i staden for pris-argumentet, som dei tidlegare brukte som hovudgrunn for å velja økologisk frukt. Miljø-argumentet treng dei ikkje å bruke så mykje lenger det er sjølvsagt at øko-produksjonen er meir miljøvenleg enn konvensjonell produksjon. Dei meiner også at innbyggarane i Austerrike har råd til å betale meir for kvalitetsmat. Dei ynskjer å framheva gjennom illustrasjonar og fakta at Austerrikarane berre brukar 12% på matinnkjøp i eit hushald. Råd til betre mat og trygg mat til borna - og til å støtte miljøet. Med andre ord vender dei seg til den kjøpesterke delen av befolkninga med øko-produkta sine. Prioriteringar av argumenta er: 1. kretsløp- tankegang 2. berekraft 3. regionalitet 4. arbeidsmiljø for bonden 5. restar av plantevernmiddel Med andre ord er kommunikasjon og bodskap eit viktig arbeidsområde for produsentorganisasjonen von Hertzen. Det er gjennom å kommunisere godt om kva for meirverdi økologiske produkt står for, at dei kan oppretthalde forbrukarinteressen og meirprisen på øko-produkta. 18

Fordelane med DyrkSmart: Alle vil ha norsk frukt

Fordelane med DyrkSmart: Alle vil ha norsk frukt Alle vil ha norsk frukt I fleire år har butikkane streva med å skaffa nok norsk frukt. Etterspørselen og prisane har auka. Og butikkane vert ribba for norske eple, pærer, plommer og moreller. I Noreg et

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

God økonomi i eple til juice

God økonomi i eple til juice God økonomi i eple til juice Ein økologisk eplehage på vel 20 daa vart etablert i Aurland i 2004. Frukta frå hagen skal i hovudsak gå til juiceproduksjon ved Balholm AS, men inntil 20 % av epla kan leverast

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND 2007-2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND LANDBRUKSAVDELINGA Rogaland Bonde og småbrukarlag Oikos Rogaland I. Forord Regjeringa si målsetting om at 15 % av produksjonen

Detaljer

TELEMARK SOM MERKEVARE

TELEMARK SOM MERKEVARE TELEMARK SOM MERKEVARE Merkevarebygging med grunnlag i regionale og lokale ressursar Av Anne-Guri Kåsene Rapport nr 221 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 221 ISBN 82 7401

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010.

Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010. Til Fylkesmannen landbruksavdeling Førde Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010. Prosjekteigarar: Sandane Næringshage AS saman med Innvik Fruktlager og Gloppen Produsentlag

Detaljer

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010 STRATEGI Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011 desember 2010 1 Innhald Side 1. Landbruksbasert næringsutvikling 3 1.1.Føremål med strategien 3 1.2.Prosess 3 1.3.Om det moglege! 3 1.4.Overordna

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

Telemarkskyri Meieri AS Forretningsplan

Telemarkskyri Meieri AS Forretningsplan Telemarkskyri Meieri AS Forretningsplan Hovudutfordringar og regionale effektar av å satse på stadeigen ferase som grunnlag for meieriproduksjon i Fyresdal Av Anne-Guri Kåsene Rapport 223 2005 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Landbruks- og matmelding for Telemark 2013. Foto: Aud Torild Stensrød. www.telemark.no

Landbruks- og matmelding for Telemark 2013. Foto: Aud Torild Stensrød. www.telemark.no Landbruks- og matmelding for Telemark 2013 Foto: Aud Torild Stensrød www.telemark.no 2 Foto: Francisco Javiér Granados Perez Innhold Innleiing... 5 Del 1 Status og utviklingstrekk... 7 Generelt...7 Landbruksproduksjonen

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Bioenergi i Innlandet

Bioenergi i Innlandet Bioenergi i Innlandet - Den vanskelege utviklinga Av: Jostein Farestveit Masteroppgåve i Innovasjon og næringsutvikling. Avdeling for samfunnsvitskap, Høgskulen i Lillehammer. Hausten 2011 Forord Denne

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Gautefall 5. april 2011 Representantskap Ordførar Det er unekteleg med ei viss spenning eg står her i dag. Det er no eit år sidan eg sto på denne talarstol

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

mai 2012 Mot ein internasjonal arbeidsmarknad

mai 2012 Mot ein internasjonal arbeidsmarknad mai 2012 Mot ein internasjonal arbeidsmarknad Innhald 3 Leiar Eit internasjonalt fylke 4 Samla vurdering Uroa veks i eksportnæringane 6 Norsk og internasjonal økonomi Framleis tru på vekst 8 Arbeidsmarknaden

Detaljer

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 Velkommen til nasjonalt økomelk seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT

Detaljer

reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 1. 2015 - mars Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall S A IM S å r df a l b o Inf reint sagt infoblad frå SIMAS Kan du bidra

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innhald Brosjyrer Blad Klistremerker Hefter SERVICE Vi utfører det meste innen grafiske tjenester. Vår førtrykksavdeling er behjelperlig med å utforme trykksakene

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa... 4 2.2 Gjennomført

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

Nr. 10 6. mars 2015. Historisk sauerase i historisk kulturlandskap. Side 10

Nr. 10 6. mars 2015. Historisk sauerase i historisk kulturlandskap. Side 10 Nr. 10 6. mars 2015 Historisk sauerase i historisk kulturlandskap Side 10 Foto: May-Linda Schjølberg NYHET! FORMEL Sau Ekstra gir økt lammetilvekst Toppkraftfôr til sau fra februar til beiteslipp Vi har

Detaljer

SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM

SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM Arbeiderpartiet.no HOVUDMÅL «Noreg skal gjennom ei kunnskapsbasert og berekraftig forvalting realisere potensialet som sjømatnasjon

Detaljer

Om biodynamisk landbruk

Om biodynamisk landbruk Å RSMELDING 2012 Innhald Om biodynamisk landbruk 3 Oppsummering av året 2012 4 Arrangement 2012 6 Satsingar 2012 12 Informasjon og presse 14 Samarbeidspartnarar og verv 16 Styre, administrasjon og organisasjon

Detaljer

Informasjon frå Luster Energiverk

Informasjon frå Luster Energiverk Informasjon frå Luster Energiverk INFORMASJON 2006 Framsida: Arbeid på høgspentlinja ved Ottum mellom Luster og Skjolden Frå elektrifisering til framtidsretta leverandør 2 Everksjef, Svein Halveg Lyster

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer