Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr Årsberetning Til behandling på generalforsamling torsdag 20. mars 2014 kl på Folkets Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2013. Til behandling på generalforsamling torsdag 20. mars 2014 kl. 1830 på Folkets Hus"

Transkript

1 Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr Årsberetning 2013 Til behandling på generalforsamling torsdag 20. mars 2014 kl på Folkets Hus ***

2 1. Styret i 2013 Styret har siden siste generalforsamling bestått av: Rolf Gellein, styreleder Arnulf Lothe, kasserer Terje Døvik, styremedlem Silje Grande Henriksen, styremedlem Marianne Frydenlund, styremedlem ( - trukket seg i desember 2013) Styret har i perioden gjennomført 12 styremøter. 2. Styresaker i 2013 Nedenfor følger et kort resyme over saker styret har arbeidet med i Vann og avløpsprosjektet / oppbygging av gangveier. Etter 3 års kommunal planlegging startet den praktiske gjennomføringen i november Styret har vært involvert i planene i hele denne perioden, spesielt det siste året hvor kontrakter med grendelaget og de enkelte huseierne falt på plass. Denne prosessen ble avsluttet med kommunens to informasjonsmøter i Rådhusteateret i september. Styret mener at det er lagt et godt grunnlag for en vellykket gjennomføring av rehabiliteringen både teknisk og økonomisk. Styret har også tett kontakt med kommunen og entreprenøren, - Fossum Anlegg AS nå i anleggsfasen som forventes å vare til sommeren Informasjon er et av de viktige punktene i avtalen med kommunen. Så langt har informasjon fra kommunen vært sendt til den enkelte husstand i tillegg til informasjon på grendelagets hjemmesider. Anleggsarbeidene medfører dessverre at mye av beplantningene både på fellesområdene og på private områder blir berørt. Garasjelagslederne blir tatt med på befaring sammen med kommunen og entrepenøren før nye traseer skal grave opp. Informasjon om spesielle forhold som berører et mindre antall beboere blir gitt gjennom spesielle informasjonsskriv og informasjonsmøter. Som en del av vann- og avløpsprosjektet har styret arbeidet med oppbygging av gangveier som ikke blir direkte berørt av prosjektet. Store deler av gangveinettet vil bli gravd opp i forbindelse med prosjektarbeidet. Disse veiene vil bli bygd opp igjen etter en avtalt standard for fundamentering og dekke/kantstein. Styret har bedt entreprenøren Fossum Anlegg om en pris på oppbygging /ny fundamentering og dekke også på de gangveiene som ikke blir berørt av prosjektet. Parkeringsplasser/garasjeplasser bør også reasfalteres. Se forslag fra styret. Side 2

3 Som kjent vil flere av medlemmene etter at vann- og kloakkprosjektet er avsluttet, knyttes til felles private stikkledninger. Gjennom finansieringen av vann- og kloakkprosjektet har alle medlemmene betalt en lik fellesandel av oppgraderingskostnadene i tillegg til sin private stikkledning eller andel av denne. Dette betyr at alle medlemmer i prinsippet har en eierandel i de private fellesledningene uten at det nødvendigvis er slik at alle har nytte av slike ledninger. Dette gjelder medlemmer som knyttes til kommunal ledning. Formelt sett ønsker derfor styret at de som ikke knyttes til felles stikkledninger fraskriver seg det formelle eieransvaret. Se forslag fra styret. 2.2 Avfallsløsninger. Styret har gjennomført generalforsamlingenes vedtak om å etablere 9 avfallsstasjoner på feltet, - hver stasjon med en container for papp/papir og en for restavfall. Prosjektet ble gjennomført av en egen prosjektgruppe som utarbeidet en innstilling om plassering og valg av leverandør for graving og utstyr. Gruppen har bestått av Jens Døvik, Steinar Braathen og Håkon Karlsen. Jens Døvik har også vært kontaktperson gjennom anleggsfasen. Stor takk til prosjektgruppen og Jens Døvik for vel utført jobb! Det ble innhentet tilbud fra flere leverandører både på utstyr og graving/montering. 3 leverandører med forskjellig prissetting og utstyrspakker ble vurdert. Et viktig punkt for grendelaget var å sikre at ett og samme firma sto for både levering av utstyr og graving/montering. Ringside Graveservice as / Namdal Ressurs as ble valgt ut fra en helhetsvurdering av pris, referanser og tilbudte kontraktsbetingelser. Med vel tre måneders erfaring syns kapasiteten tilstrekkelig til at alle husstander kan velge den stasjonen som passer best for sitt avfall. Så langt har alle avfallsstasjonene fungert uten problemer, bortsett fra anlegget utenfor Atriumveien 8 hvor vi har hatt problemer med innsig av vann i kummene. I denne sammenheng er det verdt å nevne at om det oppstår problemer i et av anleggene, - ikke sett søppelposen utenfor innkastsøylen! Prøv heller naboanlegget. Kostnadene ble slik som de ble presentert for generalforsamlingen, - 2,3 mill. iberegnet et tilskudd fra Follo Ren på kr ,- kroner, dvs. kr ,- pr. husstand. Alle brukere har fått redusert sin renovasjonsavgift med 20 % fra årsskiftet 2013/14. Vedlikeholdskostnadene, rengjøring/spyling pr. år vil ordinært være ca kr ,- som er tatt inn i budsjettet for 2014 Side 3

4 2.3 Fellesområdene I perioden ble det nedlagt et stort arbeid i forbindelse med kartlegging og oppgradering av lekeplasser. Det ble lagt vekt på at lekeapparater innenfor hver enkelt lekeplass i størst mulig grad skulle være tilpasset barn i ulike aldersgrupper. Videre ble det lagt vekt på å skape variasjon mellom de ulike lekeområder på feltet. Styret mener dette fremdeles bør være styrende retningslinjer Oppgradering og utskifting av lekeapparater som ikke lenger fyller kravene i forskrifter, er bare delvis gjennomført i Dette skyldes at vår avtalepartner Velforbundet er blitt vesentlig forsinket med mange av de tiltak som skulle vært gjennomført. Grendelagets internkontrollbok er holdt oppdatert. Vi minner igjen om reglene for hva som kan kastes i akebakken. Steinheller, lecastein, blomstrepotter og bygningsavfall blandes fortsatt sammen med det vi prøver å bli kvitt som kompost. Ved å bare bruke bakken til kompost sparer vi store utgifter til sortering og ekstra tømmeavgift. Flere av fellesområdene preges i stor grad av anleggsarbeidene. Det er planen at områdene skal føres tilbake og beplantes etter hvert som anleggsarbeidene avsluttes Garasjelagene Feltet er delt i alt 13 garasjelag, organisert rundt de respektive boenhetenes garasjeanlegg/lekeplasser. Garasjelagene ledes av en garasjelagsleder, valgt for to år med en nestleder som overlapper og overtar som leder når ny nestleder tiltrer. (vedtektenes 7). På grendelagets hjemmesider er det opprettet en egen fane for garasjelagene hvor både oppgaver og organisering er dokumentert. Styret har ønske om å involvere garasjelagene i arbeider på fellesområdene. Møter med garasjelagslederne en eller to ganger i året håper vi kan bidra til dette. Garasjelagslederne har dessuten en oppgave i forbindelse med informasjonsflyten mellom entrepenøren og beboerne etter hvert som kloakkprosjektet går fremover. Side 4

5 Garasjelag Navn Adresse Telefon Mailadresse A Gunnar Falk Atriumveien 1 A Mesut Yildiz Atriumveien 1 B B Camilla Skjervold Finstadveien 10 C C Ann Merethe Thomsen Finstadveien 16 A D Tom Darum Finstadveien 18 P E Arnfinn Jensen Atriumveien 11 E Wiggo Bernhardsen Atriumveien 11 D F Tore V.Eikum Atriumveien 11 C G Fredrik Lindland Markveien 7 A H Jo Espen Bergseth Atriumveien 10 E Stian Tjærnås Dahl Atriumveien 10 D J Jørgen Hagström Atriumveien K Mohammad Taj Markveien 9 C L Håvard Soppeland Larsen Markveien 15 F M Espen Dekko Markveien 19 F Rune Huseby Markveien 19 E S Annichen Solvoll Markveien 23 L Grendelagets hjemmesider Grendelaget har hatt en del tekniske problemer med hjemmesiden de siste årene. For å bøte på dette har styret besluttet å bytte hjemmesideleverandør og plattform. Styret vil fortløpende legge ut dokumenter som vurderes som nyttige for beboerne. Alle referater fra styremøtene legges ut på hjemmesiden. På hjemmesiden ligger det også informasjon til nye beboere og potensielle kjøpere/meglere. 2.6 Medlemskap i Velforbundet / Forsikringer Grendelaget er medlem i Velforbundet. Gjennom medlemskapet følger en kollektivforsikring gjennom KLP som dekker grendelagets ansvar på lekeplassene og skader i forbindelse med dugnadsarbeid organisert av grendelaget. Forsikringen gjelder for grendelagets medlemmer. Forsikringsvilkårene ligger på grendelagets hjemmeside. Det presiseres at dette er en forsikring som bare dekker aktiviteter på lekeplassene og dugnader. Den enkelte huseier er selv ansvarlig for å tegne forsikringer på egen bolig og garasje. Gjennom Velforbundet søker grendelaget om delvis refusjon for betalt mva. i løpet av året. Styret har videre tegnet en styreansvarsforsikring hos Chartis, begrenset til 5 millioner. ( vedtektenes 23 ) Side 5

6 2.7 Kabel-TV Avtalen med Canal Digital løper fortsatt i ett år. I grendelagsavgiften inngår abonnementet Komplett Mini (TV-kanaler og bredbånd) fra Canal Digital. Dessverre er ikke hele grendelagets kabelnett detaljtegnet inn på de tekniske kabelkartene, slik at hver enkelt må vise ekstra varsomhet ved graving i områder der kabeltraseene går. Styret anmoder alle som skal grave på sin eiendom om å vise forsiktighet og sørge for at kabler blir påvist av den instans som har kompetanse til dette. 2.8 Brøyting og strøing Styret valgte høsten 2013, etter å ha innhentet flere tilbud, å skrive avtale med Follo Snø AS. for sesongen 2013/2014. Brøyting på feltet er en utfordring, særlig i snørike vintre. Styret har informert om at den enkelte beboer er medansvarlig for å lette arbeidet for brøytemannskapene blant annet ved å fjerne gjenstander som lett kan bli skadet. Videre sliter mannskapene med trær og hekker som vokser ut i gangveiene til tross for at styret hver høst sender en oppfordring både til huseierne og garasjelagene om å klippe trær og hekker før vinteren. Vi har før Follo Snø overtok i perioder klaget både på utførelsen av jobben, spesielt på manglende brøyting av parkeringsplassene, for sen brøyting etter et snøfall og uforsvarlig kjøring i forbindelse med sandstrøing. Det har vært hensatt en del biler på parkeringsplassene som ikke er i daglig bruk. Dette er i strid med vedtektene, vanskeliggjør brøyting og legger beslag på viktige parkeringsplasser. Styret har i henhold til vedtektene anledning til å taue bort slike biler for eiers regning etter at det er forsøkt varsling av eier. I 2013 er dette ikke håndhevet etter vedtaket på fjorårets generalforsamling hvor styret ble fritatt for oppfølging av parkering i strid med vedtektene. 2.9 Grendelagets økonomifunksjon På spørsmål fra medlemmene om mulighetene for at grendelaget skulle kunne tilby avtalegiro og månedlig fakturering i forbindelse med betaling av grendelagsavgiften har styret forespurt flere leverandører om dette. Under diskusjonene i styret har også spørsmålene knyttet til kontinuitet og sikkerhet for den totale økonomifunksjonen i grendelaget blitt diskutert. Side 6

7 Når det gjelder kontinuitet og sikkerhet innenfor økonomifunksjonen mener styret at denne er godt ivaretatt gjennom grendelagets interne økonomirutiner og ekstern regnskapsførsel / revisjon. Når det gjelder spørsmålet vedr. avtalegiro og månedlig fakturering, så er dette knyttet opp mot økte kostnader. Ut fra innhentede priser fra leverandører av regnskapstjenester, så vil hver fakturering (260 fakturaer) koste grendelaget mellom kr ,- Slik situasjonen er i dag så kan ikke grendelagets leverandør av fakturatjenester tilby avtalegiro. Styret vil arbeide videre med en ordning hvor avtalegiro kan tilbys, og også se på muligheten til å sette ut fakturafunksjonen, med unntak av fakturering av eierskiftegebyret. Dette for å sikre at disse inntektene tilfaller grendelaget Grendelagsavgiften Fremleie av boenheter har økt de siste årene, noe som også har bidratt til merarbeid på grunn av at leietakere ikke har ansvar for grendelagsavgiften og heller ikke gir beskjed til eier om kravet. Gjennomsnitt over de siste 10 årene er at det er ca. 40 (ca. 15 %) medlemmene som ikke betaler grendelagsavgiften innen de frister som er satt. Det er fra 2013 av innført faktura med KID. Ved betaling er det svært viktig at KID - nr påføres. Flere beboerne har forespurt hva grendelagsavgiften omfatter og nedenfor er regnskapstallene for 2013 satt opp i tabellform. Driftskostnader 2013 Side 7

8 2.11 Oppbygging av vedlikeholdsfond. Generalforsamlingen har tidligere, ved flere anledninger, gjort vedtak om å bygge opp vedlikeholdsfondet for å oppgradere det interne veinettet.. Over en årrekke er dette fondet blitt styrket, og det er ved årsskiftet 2013/2014 på kr. 6,8 mill. På generalforsamlingen 2011 ble det gjort vedtak om å inkludere fremtidige kostnader til vedlikehold av veier og lekeplasser inn i den ordinære grendelagsavgiften. Vi så da for oss at det over en periode på 20 år ville være nødvendig med omfattende reasfaltering av veier, parkeringsplasser og garasjeområder, samt at lekeplassene burde ha omfattende renovering over en 10-årspriode. I den ordinære grendelagsavgiften er det derfor forutsatt at et beløp på ca. kr.1400,- pr. år godskrives vedlikeholdsfondet. I forbindelse med at styret foreslår at midlene på vedlikeholdsfondet brukes til renovering av gangveier som ikke blir fornyet gjennom kloakkprosjektet, foreslår styret en rask oppbygging til et minimumsfond på 2-3-mill. kroner. Se forslag fra styret Privat byggeaktivitet Styret har som tidligere, også gjennom det siste året, mottatt en rekke henvendelser fra naboer som peker på uhjemlet bruk av for eksempel rekkehusenes fellesområder og grendelagets fellesområder til boder, lekehus etc. Henvendelsene er besvart med en oppfordring til å kontakte tiltakshaver å sørge for at for eksempel bruken av fellesområder blir kontraktsfestet. Styret har ingen myndighet til å stoppe arbeider som ikke direkte berører grendelagets fellesområder. I forbindelse med privat byggeaktivitet henviser styret til estetiske retningslinjer som ble vedtatt av generalforsamlingen i Vedtektene Styret har i 2013 vurdert og startet opp en gjennomgang av vedtektene. Arbeidet er på ingen måte fullført. Vi foreslår derfor for generalforsamlingen at det oppnevnes en arbeidsgruppe som kan utarbeide et forslag til oppgradering av grendelagets vedtekter slik at Generalforsamling 2015 kan ta stilling til arbeidsgruppens forslag. Se forslag fra styret Side 8

9 3. Årsregnskap og revisjon Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 TILLEGG TIL Å R S B E R E T N I N G for GRENDELAGET NORDRE FINSTAD I Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet består av å ivareta driften, herunder administrasjon, bruk og vedlikehold av fellesanlegg for Grendelaget Nordre Finstad I i Ski Kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Grendelaget har hatt normal drift i Fortsatt drift Selskapets egenkapital er positiv og styret anser derfor at fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Styret anser at arbeidsmiljøet for styret er tilfredsstillende. Det har i virksomheten ikke inntruffet skader eller ulykker i Ytre miljø Styret anser virksomheten å være av en slik art at det ikke forurenser det ytre miljø. Likestilling Grendelagets styre består av 2 kvinne og 3 menn. Det arbeides for å flere kvinner inn i styre. Selskapet personalpolitikk ansees å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmålet tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. Redegjørelse Det har etter regnskapsårets utgang ikke inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av regnskapet. Årsresultat og disponeringer Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Grendelagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret foreslår følgende behandling av årets resultat: Avsetning til vedlikeholdsfond Overført til annen egenkapital 406 Årsoverskudd Side 13

14 4. FORSLAG 4.1 Forslag til vedtektsendringer Endring av 17 c Innledning. Styret vil arbeide videre med flere terminer for grendelagsavgiften. Dette krever at bestemmelsene i 17 c endres og gjøres mer fleksibel. Dagens tekst: c) Innbetaling av ordinær grendelagsavgift skal normalt skje i to terminer, 1. februar og 1. september. Generalforsamlingen kan vedta årlig forfall. Forslag til endring: c) Innbetaling av ordinær grendelagsavgift skal normalt skje i to terminer, 1. februar og 1. september. Generalforsamlingen kan vedta andre forfall/terminer i forbindelse med behandling av kommende års budsjett. Forslag fra styret til tilføyelse i vedtektenes 23 Begrunnelse: Det er ønskelig at arbeidet i grendelaget er mest mulig synlig for medlemmene. Offentliggjøring av referatene fra styremøtene er et godt virkemiddel i så måte. Ny siste setning i 23 1.avsnitt: Referat fra styremøtene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene. Side 14

15 4.2 Øvrige forslag fra styret og medlemmene: Forslag fra medlemmer i Markveien 21 Joaquen og Marianne Snellingen DaSilva Tove Elisabeth Solberg Lars Narum Ann-Kristin og Torbjørn Aas-Jensen Therese og Ole Marius Lyster Hagen Odd Bakken Pål Gilberg Katinka Eikebråten og Ole Fredrik Haugland Introduksjon av avtalegiro og fakturering av grendelagsavgift 6 ganger pr. år. Vi ønsker at grendelagsavgiften blir delt i flere innbetalinger gjennom året. Å få grendelagsavgiften to ganger i året synes vi ikke er greit når beløpene blir så store som de er nå. Det er ikke uvanlig eller spesielt moderne å inngå avtaler om Avtalegiro. Vi fremmer forslag om innbetaling av grendelagsavgiften 6 ganger pr år. Styrets kommentarer og innstilling til vedtak: Når det gjelder spørsmålet vedr. avtalegiro og månedlig fakturering, så er dette knyttet opp mot økte kostnader. Ut i fra innhentede priser fra leverandører av regnskapstjenester så vil hver fakturering (260 fakturaer) koste grendelaget mellom kr ,- Slik situasjonen er i dag så kan ikke grendelagets leverandør av fakturatjenester tilby avtalegiro. Leverandøren har informert om at dette er en funksjon som det arbeides med men vil ikke tidfeste implementeringen. Styret vil arbeide videre med en ordning hvor avtalegiro kan tilbys. Anslått merkostnad for 4 ekstra faktureringer ca. kr ,- Innføring av avtalegiro på nåværende tidspunkt vil kreve at fakturafunksjonen settes bort med en kostnad på ytterligere kr , ,- På grunn av kostnadene anbefaler styret ikke å bifalle forslaget. Side 15

16 Forslag fra Ove Sørlie, Finstadveien 14 G, vedrørende den ordinære grendelagsavgiften. Begrunnelse: Prosjekter/aktiviteter som vann-, avløps-, vei- og renovasjonsprosjektene må sees på som ekstraordinære og behandles spesielt utenom den ordinære grendelagsavgiften. Dette forslaget gjelder den normale driften av grendelaget og den tilhørende ordinære grendelagsavgiften. Dette har vært tatt opp på flere tidligere Generalforsamlinger, både når det gjelder størrelse og hva pengene går til. Styret skrev i protokollen fra Generalforsamlingen i 2011 følgende om den ordinære grendelagsavgiften for de kommende årene: Ordinær avgift For meg ser det ut til at virkeligheten blir annerledes. Den ordinære grendelagsavgiften øker år for år, det kommer som små og større drypp vi kjøper flere tjenester fra eksterne for jobber vi tidligere utførte selv på dugnad, kostnaden til administrasjon øker osv. Jeg mener vi både bør søke å begrense den ordinære grendelagsavgiften og bedre styring av nye aktiviteter som vil øke avgiften, derfor fremmer jeg følgende forslag: Forslag: 1) Generalforsamlingen ber styret før neste Generalforsamling utarbeide alternative forslag til hvordan den ordinære grendelagsavgiften både på kort og lang sikt kan begrenses/reduseres. 2) Generalforsamlingen ber om at styret i alle kostnadskrevende forslag om nye aktiviteter/tiltak også beskriver hvordan aktiviteten skal finansieres, for eksempel reduksjon av andre kostnader, økning av grendelagsavgiften. Styrets kommentarer og forslag til vedtak: Grendelagsavgiften er styrt av de aktiviteter som godkjennes av generalforsamlingen. Dersom grendelagsavgiften skal reduseres betyr dette at generalforsamlingen gjennom godkjennelsen av budsjettet må ta stilling til om de budsjetterte aktiviteter som ligger i budsjettforslaget skal gjennomføres. Side 16

17 Styret har så langt sett det som sin oppgave å foreslå aktiviteter som har som formål å sikre bomiljøet og gjøre feltet til et attraktivt boområde. Estimatene for grendelagsavgiften som ble gitt i 2011 var, som det også fremgår av overskriften til tabellen, om det ikke gjøres videre endringer. Allerede i 2012 gjorde generalforsamlingen vedtak om at fremtidige vedlikeholdskostnader skulle legges inn som en fast årlig kostnad i driftsbudsjettet. Året etter i 2013 økte avgiftene til Canal Digital med kr ,-, det ble budsjettert kr ,- til oppgradering av lekeplasser og styrehonorarer ble økt til kr ,-. Forslagsstillerens pkt 2 er allerede tatt til følge i årets presentasjon av forslag som påvirker kostnadene. Som overstående punkter viser er det flere forhold som endrer premissene for grendelagsavgiften over tid. Styret mener at generalforsamlingen i stor grad ivaretar intensjonen i Sørlis forslag da det jevnlig stilles spørsmål ved grendelagsavgiftens størrelse og hva den skal dekke. Dagens styre ser det lite hensiktsmessig å bruke tid på å gå gjennom kostnadene for å redusere disse i form av en egen sak, når dette jo gjøres som en ordinær del av budsjettprosessen. Styret deler langt på vei forslagsstillerens ønske om å ikke ha for høy grendelagsavgift. Det er likevel slik at mye av det som i dag gjøres av vedlikeholdsarbeider delvis også skyldes at man over år har brukt for lite penger på ulike felt. Styrets innstilling er at forslagen fra Sørli avvises, men at intensjonen i forslaget blir med videre som det også tidligere har vært en del av styrets arbeid. Stryets forslag til vedtak: Det fremlagte forslag tas ikke til følge.. Side 17

18 Forslag fra styret om fraskriving av eiendomsretten til privat stikkledninger. I kontrakten med Ski kommune som alle boligeierne nå har signert, har alle huseiere betalt 1/260-del av restaureringen av de ledninger som fremt til i dag er eid av grendelaget. Resten av kontraktsprisen er kostnaden for privat stikkledning. Som det påpekes i utredning av advokat Terje Søvik, innebærer dette at alle boligeiere i prinsippet har sin eierandel i det private felles ledningsnettet som i fremtiden skal betjene grupper av boliger på feltet. Situasjonen er som kjent at mange boligeiere blir knyttet til felles stikkledning, mens andre blir knyttet direkte til kommunal ledning. De som får felles stikkledning har et felles eieransvar og vedlikeholdsplikt for denne, på lik linje med andre i Ski kommune. Formelt sett må eiere som knyttes direkte til kommunal ledning avstå sitt formelle eieransvar til felles stikkledninger. Praktisk sett anser styret det som lite sannsynlig at noen vil påberope seg medansvar for å dekke vedlikehold for vann- og avløp de ikke lenger har nytte av. Styret ber om generalforsamlingens aksept for at medlemmer som knyttes til kommunale ledninger, kun mottar en henstilling om å melde seg om de fortsatt ønsker å opprettholde sin eierandel i felles private stikkledninger. Dersom ingen melder seg avlyses dette felles eierskapet, etter at det er klart hvilken tilknytning de enkelte medlemmer vil få, og de etablerte felles stikkledningene blir brukernes hele og fulle eiendom og vedlikeholdsansvar. For de av medlemmene som vil få felles stikkledning har styret fått bistand fra advokat til å utarbeide en avtale/erklæring som skal regulere forholdet mellom eierne / brukerne. Styret kan ikke pålegge noen av eierne av fellesledninger å skrive en slik avtale. Det er allikevel sterkt å anbefale at avtalen brukes, og at den tinglyses på de enkelte eiendommer. Avtalen vil bli lagt ut på hjemmesiden og presentert for aktuelle brukere etter hvert som overlevering av ferdigstilte ledninger skjer fra entreprenøren. Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen aksepterer styrets forslag til avlysing av felles eierskap til felles vann- og avløpsledninger. Side 18

19 Grendelagets interne gangveinett. Beskrivelse, anbefaling, kostnader og finansiering vedr. oppgraderinger av grendelagets interne veinett og parkeringsplasser/garasjeområder. Beskrivelse Grendelagets interne veinett har en lengde på ca meter med veibredde fra 2,5 til 3 meter. På feltet er det 13 parkeringsplasser av forskjellig størrelser. Parkeringsarealer og innkjøringsarealer til garasjeanleggene utgjør ca kvm. I grendelagets interne veinett på ca 3350 m ligger det vann- og avløpsledninger i ca 2180 meter. Dette veistrekket vil bli renovert i forbindelse med utskifting av ledningsnettet. Etter at kommunen har gjort ferdig oppgradering av de veistrekk hvor kommunens vannog avløpsnettet renoveres, vil det gjenstå 1510 m vei som grendelaget må ta ansvar for og kostnadene ved oppgradering av. I tillegg kommer parkeringsplassene og innkjøringsarealer i garasjeanleggene. Kostnadsberegninger Styret har tidligere foretatt en enkel kostnadsberegning og anslått disse kostnadene til å ligge i størrelsesorden 6,0 mill kr. Disse kostnadsberegningene er gjort ut i fra et gjennomsnitt av priser Ski kommune bruker i sine beregninger og som også flere entreprenører opererer med (priser innhentet vinter 2014). Oppbygging og fundamenteringsstandard som for veinettene som renoveres i forbindelse med utskifting av rørledninger. Pris pr. løpemeter inklusive kantstein kr. 2400,- Pris asfaltering inkl. parkeringsarealer pr. m2 kr.. 255,- Prisoverslag: 1500 m intern vei kr , m2 parkeringsarealer kr , Totalt beregnet kostnad etter normtall: kr ,- Moms kommer i tillegg Pristilbud fra Fossum Anlegg AS Styret har innhentet kostnadsoverslag og tilbud fra Fossum Anlegg på oppgradering av de veistrekkene som ikke blir oppgradert i forbindelse med vann- og avløpsnettet. Det er vurdert å innhente tilbud fra andre entrepenører, men styret har funnet dette lite praktisk for gjennomføringen: Side 19

20 Fossum Anlegg AS vant anbudet om entreprisen utlyst av Ski kommune. Kalkulasjon av utbedring av gangveinettet er gjort på samme grunnlag og etter de samme spesifikasjoner. Vi ønsker oppbyggingen av vårt veinett etter samme standarder og med samme materialer som for veier som bygges opp av kommunen. Vi ønsker at arbeidene skal skje forløpende slik at deler av grendelaget blir ferdigstilt i sin helhet. Vi ønsker å ha en leverandør å forholde oss til ved eventuelle reklamasjoner, - ingen diskusjon mellom leverandører. Vi ønsker at beplantninger som skal gjøres på fellesarealer bli enhetlig Dialogen med Fossum Anlegg er god, - løsningsorientert og seriøse. Styret har bedt om at tilbudene prises både som fastpristilbud og som tilbud basert på enhetspriser. Fastpristilbud: Rehabilitering av veier kr Rehabilitering av parkerings- og garasjearealer kr Pris totalt for veinett og parkeringsarealer kr Moms kommer i tillegg. Pristilbud basert på enhetspriser: De enhetspriser som vi har fått fra Fossum Anlegg er følgende: Pris pr. løpemeter vei kr. 550,- Pris pr. løpemeter kantstein kr. 450,- Pris pr. m2 asfaltering av parkeringsplasser kr. 230,- Pris totalt for veinett og parkeringsarealer kr ,- Moms kommer i tillegg Styrets vurdering av tilbudene: Som det fremgår av oppstillingene over er enhetsprisene fra Fossum Anlegg på linje med standardprisene som er innhentet. Når styret har bedt om både enhetspriser og fastpristilbud er det for å kunne vurdere prisen på å låse prisfastsettelsen med sikkerhet for at det ikke påløper uforutsette kostnader. Dette betyr naturligvis at fastpris blir dyrere enn enhetspriser etter som usikkerheten i prosjektet flyttes fra grendelaget til entreprenøren. Styret mener at det til tross for at merkostnaden ved å velge fastpristilbudet ligger rundt kr er verdt å velge dette. Det gir sikkerhet for at det ikke vil dukke opp økonomiske overraskelser underveis og i ettertid. Side 20

21 Finansiering av oppgraderingen Vedlikeholdsfondet er ment brukt til å dekke både oppgradering av det interne veinettet og lekeplassene. For å kunne finansiere den nødvendige oppgradering av det interne veinettet er det avsatt midler til dette over en årrekke. Vedlikeholdsfondet er bygget opp dels gjennom avsettinger gjennom ordinær grendelagsavgift og dels gjennom ekstraordinære innbetalinger vedtatt på tidligere generalforsamlinger. Vedlikeholdsfondet vil ved inngangen av 2014 være ca. 7 mill kr. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å engasjere Fossum Anlegg til å stå for oppgradering av de veistrekk som ikke er blitt oppgradert i forbindelse med vann- og avløpsnettet. Kostnader vedr. denne oppgradering skal dekkes av grendelagets vedlikeholdsfond. Styrets fullmakt begrenses oppad til vedlikeholdfondets størrelse. Styrets forslag til gjenoppbygging av vedlikeholdsfondet Etter styrets vurdering bør grendelaget til enhver tid ha et vedlikeholdsfond på minst 2,5-3 mill. kroner. I forbindelse med renovering av vann- og avløpsnettet vil Ski kommune dekke kostnadene ved oppgradering av gangveinettet på alle strekk der det graves for utskifting av rørledninger. På de resterende strekkene må vi selv dekke kostnadene med oppgradering av veiene. Totalt er det ca m vei som grendelaget selv må bekoste oppgradering av, mens kommunen vil ta kostnadene ved oppgradering av ca m. Hvis styrets forslag til å fortsette oppgradering av det interne gangveinettet blir vedtatt, vil det meste av grendelagets vedlikeholdsfond bli brukt. Kostnadene til oppgradering er beregnet til ca. kr. 6,2 mill. Da gjenstår det ca. kr.0,6 mill. på vedlikeholdsfondets konto. Styret mener at vedlikeholdsfondet snarest bør bygges opp igjen for å kunne håndtere større vedlikeholdskostnader som et grendelag av vår størrelse nødvendigvis vil måtte ha. Styret tenker da spesielt på vedlikehold og investeringer i lekeapparater, vedlikehold av lekeplassene og beplantning etter oppgraderingen av veiene. Erfaringene fra finansieringen av renovasjonsløsningen styrker argumentene for fondsoppbygging. Sterk misnøye fra de som flyttet ut i perioden og tilsvarende fra de som flyttet inn kunne vært unngått om kostnadene hadde vært dekket av et regulært fond hvor innbetaling skjedde fortløpende. For å komme opp i denne størrelsen på vedlikeholdsfondet raskest mulig, vil styret foreslå at et beløp på ytterligere kr.1500,- blir en del av grendelagsavgiften i de neste 3 årene, og faktureres sammen med den ordinære avgiften. Side 21

22 Forslag til vedtak: Grendelagsavgiften økes ytterligere med kr.1500,- pr år i de neste 3 årene. (2014, 2015 og 2016) og faktureres sammen med den ordinære grendelagsavgiften Dette for å styrke vedlikeholdsfondet slik at dette raskt kommer opp på en for grendelaget nødvendig størrelse, som etter styrets vurdering bør ligge i størrelsesorden kr.2,5-3 mill. Beløpet er tatt inn i budsjettforslaget for Side 22

23 Forslag fra Jan Olav Harstad, Atriumveien Inngangsparti på atriumhus i full høyde Jeg ber Grendelaget og alle dets selveiere akseptere mitt forslag om «inngangspartier i full høyde» på Atriumhusene. Fordelene er langt større enn ulempene og rene linjer er enklere å gjennomføre enn dagens aksepterte løsninger som stiller store krav til utførelse av overganger og beslag. Det er allerede oppført inngangspartier som avviker fra «godkjente løsninger» og estetisk sett strider med arkitekt Hermann Riseng sin intensjon. Dersom forslaget ikke får flertall MÅ estetisk utvalg reetableres for opprettholdelse av «feltets inntrykk og dets særpreg» da dette er argumenter som tidligere er benyttet for å stemme mot mitt forslag. Med bakgrunn i teksten over ber jeg forsamlingen stemme for forslaget. Prinsipptegning av inngangsparti: Styrets innstilling: Samme sak har vært oppe på to tidligere generalforsamlinger uten at forslaget er vedtatt. Flertallet ønsker å holde seg til de tre forslagene som foreligger for vindfang til atriumhus som er utarbeidet og godkjent av byggefeltets arkitekt Herman Riseng, i den hensikt å bevare feltets opprinnelige karakter. Forslag til vedtak: Flertallsinnstilling, 3 av styrets medlemmer, - forslaget avvises Mindretallsinnstilling, 1 av styrets medlemmer, - forslaget vedtas. Side 23

24 Forslag om å etablere en arbeidsgruppe for gjennomgang av vedtektene Styret foreslår at det oppnevnes en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til oppgradering av grendelagets vedtekter slik at Generalforsamling 2015 kan ta stilling til arbeidsgruppens forslag. Påtroppende valgkomite får i oppdrag å komme med forslag til bemanning av arbeidsgruppen. Styret utarbeider mandat for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens sammensetning meddeles styret for godkjenning innen 1. juni Side 24

25 5. Budsjettforslag 2014 Tekst Budsjett 2014 Regnskap 2013 Merknader Sum grendelagsavgift pr. adresse Grendelagsavgift med forfall 1. februar Grendelagsavgift med forfall 1. september Inntekter Kostnadsdekning driftsutgifter Tilskudd vedlikeholdsfornd Forsert oppbygging av vedlikeholdsfond. Sum grendelagsavgift Andre inntekter - ikke momspliktig Finansinntekter renter på bankinnskudd Andre inntekter Bankrenter, tilskudd til renovasjon, eierskiftegebyr, annonser, mm Sum andre inntekter Dreiftkostnader Infrastruktur Vedlikehold av veier og parkeringsplasser Vår og høstvedlikehold, feiing, småraparasjoner Snøbrøyting Brøyting og deponering av snø Kabel-TV-anlegg Støm til antenneforsterkere, kabelfeil Avfallsconteinere Kontroll og vedlikehold av avfallskontainere Vedlikehold infrastruktur bl.a. reasfaltering av veier og parkeringsarealer. (GF 2011) Sum infrastruktur TV og bredbåndstjenester Sum TV og bredbånd TV-abonnement, Bredbånd og bredbåndstjenester Vann og avløp Oppfølging av vann- og avløpsprosjektet konsulentbistand Sluk, vann og kloakk Spyling av tette kloakkrør, vannlekkasjer Sum vann og avløp Fellesarealer og lekeplasser fellesarealer Plenklipp, busker og trær, garasjelagene, hageavfall Kontroll og vedlikehold av lekeapparater/-plasser Lekeplassene Sum lekeplasser Administrasjon Diverse administrasjon Konsulentbistand Regnskap og revisjon Regnskap, fakturering, revisjon, hjemmeside Kopiering, kontorrekvisita mm Kopiering, kontorrekvisita mm Kostnadsdekning styret/styrehonorarer Styreleder , Kasserer , 3 styremedlemmer Sum administrasjon Sum årlige driftskostnader Side 25

26 6. Valg Styremedlemmene Rolf Gellein og Silje Grande Henriksen er på valg. I tillegg må det velges et styremedlem som erstatning for Marianne Frydenlund som har trukket seg i perioden. Styremedlemmene Arnulf Lothe og Terje Døvik er ikke på valg. Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Terje Døvik Finstadveien 16 Q (ikke på valg) Arnulf Lothe Markveien 21 K kasserer (ikke på valg) Heidi Lindland Markveien 7 A (ny) Heidi Saunes Finstadveien 16 J (ny) Kai Rune Aulie Markveien 13 C (ny) Terje Døvik foreslås som styreleder. Til valgkomite foreslås de som går ut av styret, Silje Grande Henriksen og Rolf Gellein. Ski Revisjonsbyrå ved Gunhild Eikevold foreslås gjenvalgt Ski, 5. mars 2014 For styret i Grendelaget Nordre Finstad I Rolf Gellein styreleder Side 26

27 Fullmakt Vedtektenes 18 om stemmerett og fullmakter: 18 Stemmerett Eier/bygsler av tomt på feltet som er ajour med innbetalingen av grendelagsavgift har en stemme på generalforsamling og i andre sammenhenger hvor det stemmes innen grendelaget. Stemmerett kan utøves ved skriftlig fullmakt, enten ved generell eller avgrenset til spesielle saker. En beboer kan ikke representere mer enn to andre beboere ved fullmakt. Jeg gir med dette (navn og adresse) fullmakt til å stemme på mine vegne ved den ordinære generalforsamlingen i Grendelaget Nordre Finstad I, torsdag 20. mars Fullmaktsgiver (navn og adresse) Dato / signatur fullmaktsgiver Dato / signatur fullmektig... Side 27

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr Årsberetning 2015 med regnskap/revisjon, forslag, budsjett og valg

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr Årsberetning 2015 med regnskap/revisjon, forslag, budsjett og valg Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2015 med regnskap/revisjon, forslag, budsjett og valg Til behandling på generalforsamling onsdag 30. mars 2016 kl. 18.30 på Folkets Hus, Gamleveien

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING GRENDELAGET NORDRE FINSTAD I 21. MARS 2012

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING GRENDELAGET NORDRE FINSTAD I 21. MARS 2012 Grendelaget Nordre Finstad I www.nordrefinstad.no e-post: styret@nordrefinstad.no PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING GRENDELAGET NORDRE FINSTAD I 21. MARS 2012 Det var til sammen 75 stemmeberettigede, inkludert

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2009 Referat ordinær generalforsamling 31.03.2008 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2009 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag 1. versjon våren 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Asfaltering av gangveier og parkeringsplasser... 3 3 Utbedring eller gjenoppbygging av utvalgte garasjerekker...

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 6 Ordinært Styremøte 28. november 2011 2015-2140 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Monique i GB263. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Monique i GB263. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 4 Ordinært Styremøte 23. august 2011 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua styret@gruakollen.com www.gruakollen.com Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor:

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo.

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. 1. Formål og ansvar Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Stig i GB235. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Stig i GB235. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 7 Ordinært Styremøte Tir 10. januar 2012 2000-2210 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 2 REGNSKAP 2003, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2004 OG ANSLAG 2005...4 2.1 RESULTATREGNSKAP...4

Detaljer

FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER. GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004)

FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER. GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004) FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER for GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004) 1 Grendelaget Gramstølen Grendelag (senere Laget) er en sammenslutning av de som har bruksrettigheter

Detaljer

Oppsummering og driftserfaringer 2013

Oppsummering og driftserfaringer 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Styrets årsberetning. 4. Regnskap og budsjett. 5. Fastsettelse av årlig avgift

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus Vedtatt 5. november 1991, med senere endringer (siste endring 05. mars 2014) 1 DEFINISJONER 1.1 Haugjordet grendelag (grendelaget) betegnelse som benyttes om

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

105. TOF. August 106. TOF. Oktober

105. TOF. August 106. TOF. Oktober Møtereferat Møte Styrearbeid 2010 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 3 Ordinært Styremøte 27. april 2010 1900-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266 Hans Christian Kruse GB305 Rolf

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Arne Haug (ferie i varme himmelstrøk) Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Arne Haug (ferie i varme himmelstrøk) Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte Man 6. febr. 2012 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Hans Christian Kruse GB305

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR.

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015, revidert etter vedtak 07.04.2015 og 06.04.2016 1 - Sammenslutningsform,

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Hans Christian Kruse GB305 Forfall: Stig Undlien GB235 Gjest: Ingen. Referent: Hans Christian Kruse

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Hans Christian Kruse GB305 Forfall: Stig Undlien GB235 Gjest: Ingen. Referent: Hans Christian Kruse Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 3 Ordinært Styremøte 7. juni 2011 2000-2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel TID: Tirsdag 28. februar kl. 18.30 (2012) STED: Randemsletta 25 DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag 1. versjon våren 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Asfaltering av gangveier og parkeringsplasser... 3 3 Utbedring eller gjenoppbygging av utvalgte garasjerekker...

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Maikollen Huseierforening - Møtereferat

Maikollen Huseierforening - Møtereferat Maikollen Huseierforening - Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2009 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte 5. januar 2010 2000 2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2017 i Hagabråten Vel

Protokoll fra årsmøte 2017 i Hagabråten Vel Protokoll fra årsmøte 2017 i Hagabråten Vel Dato: 05.04.2017 Sted: Østheim Velhus Tilstede: 37 deltakere, hvorav 27 stemmeberettigede. Christian H. Rafn ledet møtet Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Monique. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Monique. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2012 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 1 Konstituerende møte 27. mars 2012 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Antall stemmeberettigete på årsmøtet: 24 fremmøtte og 2 fullmakter Sak 1: Godkjenning av innkalling m.v Styrets forslag: Møteleder: Stig Tore Røe,

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra styret Vedlegg 1 Årsmelding fra styret Styret har i perioden bestått av: Leder: Kasserer: Sekretær: Dugnadsansvarlig(V): Arrangementer/lekeplasser(V): Håvard Olsen Ilona Mussler Sverre Iversen Alexander Wulff

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 5. april 2017 Kl 19.00 Østheim, Bjerkelundsveien 31-33 Styret oppfordrer alle medlemmer om å møte. Gjennom høy deltakelse på årsmøtet at vi kan sikre at fellesområder og felles

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Årsmøte i Foss Grendelag Onsdag 18 mars 2015 kl. 19.00 REFERAT. 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 til protokollsignering

Årsmøte i Foss Grendelag Onsdag 18 mars 2015 kl. 19.00 REFERAT. 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 til protokollsignering Årsmøte i Foss Grendelag Onsdag 18 mars 2015 kl. 19.00 REFERAT 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen kommentarer til innkallingen og sakslisten; godkjent. 2. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

ÅRSBERETNING FRA STYRET I FLAGGET VELFORENING 1.6.2008 1.6.2009

ÅRSBERETNING FRA STYRET I FLAGGET VELFORENING 1.6.2008 1.6.2009 FLAGGET ET STED FOR TRIVSEL OG TRYGGHET Styret ÅRSBERETNING FRA STYRET I FLAGGET VELFORENING 1.6.2008 1.6.2009 Styrets sammensetning og ansvarsfordeling 2008 Eirik Osberg Økonomiansvarlig, primærkontakt

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

Vedlikeholdsprosjekter og budsjett Informasjonsmøte 1. februar 2016

Vedlikeholdsprosjekter og budsjett Informasjonsmøte 1. februar 2016 * Vedlikeholdsprosjekter og budsjett 2016 Informasjonsmøte 1. februar 2016 * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Vedtekter for GVA Drift SA, 22.februar 2017

Vedtekter for GVA Drift SA, 22.februar 2017 1 Foretaket Foretakets navn er GVA Drift SA og er et samvirkeforetak. 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Oslo kommune. 3 Formål Foretakets formål skal være å eie og drive et vann

Detaljer

Styremøte 01 12 Sak 01 12 Registrering av sameiet Sak 02 12 Valg av forretningsfører

Styremøte 01 12 Sak 01 12 Registrering av sameiet Sak 02 12 Valg av forretningsfører Styremøte 01 12 Referat styremøte 01 12 i sameiet Hersjøen Vest Dato og tidspunkt: 07.10.12, kl. 19.00 Sted: Sørlivegen 8 Tilstede: Tor Ole, Marius, Kristin og Hanne Forfall: Kaja Møteleder: Marius Referent:

Detaljer

Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus

Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

1 Nygård Terrasse Boligsameie

1 Nygård Terrasse Boligsameie 1 Nygård Terrasse Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

Heimdalenga Velforening

Heimdalenga Velforening Styremøte MØTEREFERAT 06.06.2007 KL. 19.00 MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTESTED REFERENT DELTAKERE Solum Styremøte Tone Langrud Tone Langrud Solum, Jens Jensen, Geir Furulund, Marianne Schrøder, Kjetil Skovdahl,

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Trond i GB266. Hans Christian Kruse GB305 Rolf Kristian Andersen GB215 Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Trond i GB266. Hans Christian Kruse GB305 Rolf Kristian Andersen GB215 Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Møte Styrearbeid 2010 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 2 Ordinært Styremøte 13. april 2010 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266 Tone Flusund GB268 Hans Christian

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Onsdag 29. april 2009. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

Fagerlia Hytteforening Årsberetning 2012

Fagerlia Hytteforening Årsberetning 2012 Fagerlia Hytteforening Årsberetning 2012 Innledning Styret har det siste året bestått av Anita Matberg, John Tryggestad, Stein Håvard Bjøru, Egil Rønnekleiv, Asbjørn Wennberg og Jorunn Uleberg. Styret

Detaljer

GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00

GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00 GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015 Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Agenda / Dagsorden 1 Styrets A rsberetning 2 Styret

Detaljer

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER Kontaktinformasjon: Org.nr: 992354143 Kontonummer: 7035 09 55362 Mailadresse: garasjelaget@finstadkollen.no 0 Formål Beboere i Finstadkollen Garasjelag, heretter

Detaljer

BERGLIA HUSEIERFORENING (BHF)

BERGLIA HUSEIERFORENING (BHF) BERGLIA HUSEIERFORENING (BHF) www.berglia.net REFERAT FRA STYREMØTE Dato: 15.08.2016 Møtetid fra - til: 19:30 20:50 Sted: Nedre Berglia 80 Møteleder: Bente Michaelsen (BLM) Tilstede: Jørg Krause (JK) ØB59

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer