Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr Årsberetning Til behandling på generalforsamling torsdag 20. mars 2014 kl på Folkets Hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2013. Til behandling på generalforsamling torsdag 20. mars 2014 kl. 1830 på Folkets Hus"

Transkript

1 Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr Årsberetning 2013 Til behandling på generalforsamling torsdag 20. mars 2014 kl på Folkets Hus ***

2 1. Styret i 2013 Styret har siden siste generalforsamling bestått av: Rolf Gellein, styreleder Arnulf Lothe, kasserer Terje Døvik, styremedlem Silje Grande Henriksen, styremedlem Marianne Frydenlund, styremedlem ( - trukket seg i desember 2013) Styret har i perioden gjennomført 12 styremøter. 2. Styresaker i 2013 Nedenfor følger et kort resyme over saker styret har arbeidet med i Vann og avløpsprosjektet / oppbygging av gangveier. Etter 3 års kommunal planlegging startet den praktiske gjennomføringen i november Styret har vært involvert i planene i hele denne perioden, spesielt det siste året hvor kontrakter med grendelaget og de enkelte huseierne falt på plass. Denne prosessen ble avsluttet med kommunens to informasjonsmøter i Rådhusteateret i september. Styret mener at det er lagt et godt grunnlag for en vellykket gjennomføring av rehabiliteringen både teknisk og økonomisk. Styret har også tett kontakt med kommunen og entreprenøren, - Fossum Anlegg AS nå i anleggsfasen som forventes å vare til sommeren Informasjon er et av de viktige punktene i avtalen med kommunen. Så langt har informasjon fra kommunen vært sendt til den enkelte husstand i tillegg til informasjon på grendelagets hjemmesider. Anleggsarbeidene medfører dessverre at mye av beplantningene både på fellesområdene og på private områder blir berørt. Garasjelagslederne blir tatt med på befaring sammen med kommunen og entrepenøren før nye traseer skal grave opp. Informasjon om spesielle forhold som berører et mindre antall beboere blir gitt gjennom spesielle informasjonsskriv og informasjonsmøter. Som en del av vann- og avløpsprosjektet har styret arbeidet med oppbygging av gangveier som ikke blir direkte berørt av prosjektet. Store deler av gangveinettet vil bli gravd opp i forbindelse med prosjektarbeidet. Disse veiene vil bli bygd opp igjen etter en avtalt standard for fundamentering og dekke/kantstein. Styret har bedt entreprenøren Fossum Anlegg om en pris på oppbygging /ny fundamentering og dekke også på de gangveiene som ikke blir berørt av prosjektet. Parkeringsplasser/garasjeplasser bør også reasfalteres. Se forslag fra styret. Side 2

3 Som kjent vil flere av medlemmene etter at vann- og kloakkprosjektet er avsluttet, knyttes til felles private stikkledninger. Gjennom finansieringen av vann- og kloakkprosjektet har alle medlemmene betalt en lik fellesandel av oppgraderingskostnadene i tillegg til sin private stikkledning eller andel av denne. Dette betyr at alle medlemmer i prinsippet har en eierandel i de private fellesledningene uten at det nødvendigvis er slik at alle har nytte av slike ledninger. Dette gjelder medlemmer som knyttes til kommunal ledning. Formelt sett ønsker derfor styret at de som ikke knyttes til felles stikkledninger fraskriver seg det formelle eieransvaret. Se forslag fra styret. 2.2 Avfallsløsninger. Styret har gjennomført generalforsamlingenes vedtak om å etablere 9 avfallsstasjoner på feltet, - hver stasjon med en container for papp/papir og en for restavfall. Prosjektet ble gjennomført av en egen prosjektgruppe som utarbeidet en innstilling om plassering og valg av leverandør for graving og utstyr. Gruppen har bestått av Jens Døvik, Steinar Braathen og Håkon Karlsen. Jens Døvik har også vært kontaktperson gjennom anleggsfasen. Stor takk til prosjektgruppen og Jens Døvik for vel utført jobb! Det ble innhentet tilbud fra flere leverandører både på utstyr og graving/montering. 3 leverandører med forskjellig prissetting og utstyrspakker ble vurdert. Et viktig punkt for grendelaget var å sikre at ett og samme firma sto for både levering av utstyr og graving/montering. Ringside Graveservice as / Namdal Ressurs as ble valgt ut fra en helhetsvurdering av pris, referanser og tilbudte kontraktsbetingelser. Med vel tre måneders erfaring syns kapasiteten tilstrekkelig til at alle husstander kan velge den stasjonen som passer best for sitt avfall. Så langt har alle avfallsstasjonene fungert uten problemer, bortsett fra anlegget utenfor Atriumveien 8 hvor vi har hatt problemer med innsig av vann i kummene. I denne sammenheng er det verdt å nevne at om det oppstår problemer i et av anleggene, - ikke sett søppelposen utenfor innkastsøylen! Prøv heller naboanlegget. Kostnadene ble slik som de ble presentert for generalforsamlingen, - 2,3 mill. iberegnet et tilskudd fra Follo Ren på kr ,- kroner, dvs. kr ,- pr. husstand. Alle brukere har fått redusert sin renovasjonsavgift med 20 % fra årsskiftet 2013/14. Vedlikeholdskostnadene, rengjøring/spyling pr. år vil ordinært være ca kr ,- som er tatt inn i budsjettet for 2014 Side 3

4 2.3 Fellesområdene I perioden ble det nedlagt et stort arbeid i forbindelse med kartlegging og oppgradering av lekeplasser. Det ble lagt vekt på at lekeapparater innenfor hver enkelt lekeplass i størst mulig grad skulle være tilpasset barn i ulike aldersgrupper. Videre ble det lagt vekt på å skape variasjon mellom de ulike lekeområder på feltet. Styret mener dette fremdeles bør være styrende retningslinjer Oppgradering og utskifting av lekeapparater som ikke lenger fyller kravene i forskrifter, er bare delvis gjennomført i Dette skyldes at vår avtalepartner Velforbundet er blitt vesentlig forsinket med mange av de tiltak som skulle vært gjennomført. Grendelagets internkontrollbok er holdt oppdatert. Vi minner igjen om reglene for hva som kan kastes i akebakken. Steinheller, lecastein, blomstrepotter og bygningsavfall blandes fortsatt sammen med det vi prøver å bli kvitt som kompost. Ved å bare bruke bakken til kompost sparer vi store utgifter til sortering og ekstra tømmeavgift. Flere av fellesområdene preges i stor grad av anleggsarbeidene. Det er planen at områdene skal føres tilbake og beplantes etter hvert som anleggsarbeidene avsluttes Garasjelagene Feltet er delt i alt 13 garasjelag, organisert rundt de respektive boenhetenes garasjeanlegg/lekeplasser. Garasjelagene ledes av en garasjelagsleder, valgt for to år med en nestleder som overlapper og overtar som leder når ny nestleder tiltrer. (vedtektenes 7). På grendelagets hjemmesider er det opprettet en egen fane for garasjelagene hvor både oppgaver og organisering er dokumentert. Styret har ønske om å involvere garasjelagene i arbeider på fellesområdene. Møter med garasjelagslederne en eller to ganger i året håper vi kan bidra til dette. Garasjelagslederne har dessuten en oppgave i forbindelse med informasjonsflyten mellom entrepenøren og beboerne etter hvert som kloakkprosjektet går fremover. Side 4

5 Garasjelag Navn Adresse Telefon Mailadresse A Gunnar Falk Atriumveien 1 A Mesut Yildiz Atriumveien 1 B B Camilla Skjervold Finstadveien 10 C C Ann Merethe Thomsen Finstadveien 16 A D Tom Darum Finstadveien 18 P E Arnfinn Jensen Atriumveien 11 E Wiggo Bernhardsen Atriumveien 11 D F Tore V.Eikum Atriumveien 11 C G Fredrik Lindland Markveien 7 A H Jo Espen Bergseth Atriumveien 10 E Stian Tjærnås Dahl Atriumveien 10 D J Jørgen Hagström Atriumveien K Mohammad Taj Markveien 9 C L Håvard Soppeland Larsen Markveien 15 F M Espen Dekko Markveien 19 F Rune Huseby Markveien 19 E S Annichen Solvoll Markveien 23 L Grendelagets hjemmesider Grendelaget har hatt en del tekniske problemer med hjemmesiden de siste årene. For å bøte på dette har styret besluttet å bytte hjemmesideleverandør og plattform. Styret vil fortløpende legge ut dokumenter som vurderes som nyttige for beboerne. Alle referater fra styremøtene legges ut på hjemmesiden. På hjemmesiden ligger det også informasjon til nye beboere og potensielle kjøpere/meglere. 2.6 Medlemskap i Velforbundet / Forsikringer Grendelaget er medlem i Velforbundet. Gjennom medlemskapet følger en kollektivforsikring gjennom KLP som dekker grendelagets ansvar på lekeplassene og skader i forbindelse med dugnadsarbeid organisert av grendelaget. Forsikringen gjelder for grendelagets medlemmer. Forsikringsvilkårene ligger på grendelagets hjemmeside. Det presiseres at dette er en forsikring som bare dekker aktiviteter på lekeplassene og dugnader. Den enkelte huseier er selv ansvarlig for å tegne forsikringer på egen bolig og garasje. Gjennom Velforbundet søker grendelaget om delvis refusjon for betalt mva. i løpet av året. Styret har videre tegnet en styreansvarsforsikring hos Chartis, begrenset til 5 millioner. ( vedtektenes 23 ) Side 5

6 2.7 Kabel-TV Avtalen med Canal Digital løper fortsatt i ett år. I grendelagsavgiften inngår abonnementet Komplett Mini (TV-kanaler og bredbånd) fra Canal Digital. Dessverre er ikke hele grendelagets kabelnett detaljtegnet inn på de tekniske kabelkartene, slik at hver enkelt må vise ekstra varsomhet ved graving i områder der kabeltraseene går. Styret anmoder alle som skal grave på sin eiendom om å vise forsiktighet og sørge for at kabler blir påvist av den instans som har kompetanse til dette. 2.8 Brøyting og strøing Styret valgte høsten 2013, etter å ha innhentet flere tilbud, å skrive avtale med Follo Snø AS. for sesongen 2013/2014. Brøyting på feltet er en utfordring, særlig i snørike vintre. Styret har informert om at den enkelte beboer er medansvarlig for å lette arbeidet for brøytemannskapene blant annet ved å fjerne gjenstander som lett kan bli skadet. Videre sliter mannskapene med trær og hekker som vokser ut i gangveiene til tross for at styret hver høst sender en oppfordring både til huseierne og garasjelagene om å klippe trær og hekker før vinteren. Vi har før Follo Snø overtok i perioder klaget både på utførelsen av jobben, spesielt på manglende brøyting av parkeringsplassene, for sen brøyting etter et snøfall og uforsvarlig kjøring i forbindelse med sandstrøing. Det har vært hensatt en del biler på parkeringsplassene som ikke er i daglig bruk. Dette er i strid med vedtektene, vanskeliggjør brøyting og legger beslag på viktige parkeringsplasser. Styret har i henhold til vedtektene anledning til å taue bort slike biler for eiers regning etter at det er forsøkt varsling av eier. I 2013 er dette ikke håndhevet etter vedtaket på fjorårets generalforsamling hvor styret ble fritatt for oppfølging av parkering i strid med vedtektene. 2.9 Grendelagets økonomifunksjon På spørsmål fra medlemmene om mulighetene for at grendelaget skulle kunne tilby avtalegiro og månedlig fakturering i forbindelse med betaling av grendelagsavgiften har styret forespurt flere leverandører om dette. Under diskusjonene i styret har også spørsmålene knyttet til kontinuitet og sikkerhet for den totale økonomifunksjonen i grendelaget blitt diskutert. Side 6

7 Når det gjelder kontinuitet og sikkerhet innenfor økonomifunksjonen mener styret at denne er godt ivaretatt gjennom grendelagets interne økonomirutiner og ekstern regnskapsførsel / revisjon. Når det gjelder spørsmålet vedr. avtalegiro og månedlig fakturering, så er dette knyttet opp mot økte kostnader. Ut fra innhentede priser fra leverandører av regnskapstjenester, så vil hver fakturering (260 fakturaer) koste grendelaget mellom kr ,- Slik situasjonen er i dag så kan ikke grendelagets leverandør av fakturatjenester tilby avtalegiro. Styret vil arbeide videre med en ordning hvor avtalegiro kan tilbys, og også se på muligheten til å sette ut fakturafunksjonen, med unntak av fakturering av eierskiftegebyret. Dette for å sikre at disse inntektene tilfaller grendelaget Grendelagsavgiften Fremleie av boenheter har økt de siste årene, noe som også har bidratt til merarbeid på grunn av at leietakere ikke har ansvar for grendelagsavgiften og heller ikke gir beskjed til eier om kravet. Gjennomsnitt over de siste 10 årene er at det er ca. 40 (ca. 15 %) medlemmene som ikke betaler grendelagsavgiften innen de frister som er satt. Det er fra 2013 av innført faktura med KID. Ved betaling er det svært viktig at KID - nr påføres. Flere beboerne har forespurt hva grendelagsavgiften omfatter og nedenfor er regnskapstallene for 2013 satt opp i tabellform. Driftskostnader 2013 Side 7

8 2.11 Oppbygging av vedlikeholdsfond. Generalforsamlingen har tidligere, ved flere anledninger, gjort vedtak om å bygge opp vedlikeholdsfondet for å oppgradere det interne veinettet.. Over en årrekke er dette fondet blitt styrket, og det er ved årsskiftet 2013/2014 på kr. 6,8 mill. På generalforsamlingen 2011 ble det gjort vedtak om å inkludere fremtidige kostnader til vedlikehold av veier og lekeplasser inn i den ordinære grendelagsavgiften. Vi så da for oss at det over en periode på 20 år ville være nødvendig med omfattende reasfaltering av veier, parkeringsplasser og garasjeområder, samt at lekeplassene burde ha omfattende renovering over en 10-årspriode. I den ordinære grendelagsavgiften er det derfor forutsatt at et beløp på ca. kr.1400,- pr. år godskrives vedlikeholdsfondet. I forbindelse med at styret foreslår at midlene på vedlikeholdsfondet brukes til renovering av gangveier som ikke blir fornyet gjennom kloakkprosjektet, foreslår styret en rask oppbygging til et minimumsfond på 2-3-mill. kroner. Se forslag fra styret Privat byggeaktivitet Styret har som tidligere, også gjennom det siste året, mottatt en rekke henvendelser fra naboer som peker på uhjemlet bruk av for eksempel rekkehusenes fellesområder og grendelagets fellesområder til boder, lekehus etc. Henvendelsene er besvart med en oppfordring til å kontakte tiltakshaver å sørge for at for eksempel bruken av fellesområder blir kontraktsfestet. Styret har ingen myndighet til å stoppe arbeider som ikke direkte berører grendelagets fellesområder. I forbindelse med privat byggeaktivitet henviser styret til estetiske retningslinjer som ble vedtatt av generalforsamlingen i Vedtektene Styret har i 2013 vurdert og startet opp en gjennomgang av vedtektene. Arbeidet er på ingen måte fullført. Vi foreslår derfor for generalforsamlingen at det oppnevnes en arbeidsgruppe som kan utarbeide et forslag til oppgradering av grendelagets vedtekter slik at Generalforsamling 2015 kan ta stilling til arbeidsgruppens forslag. Se forslag fra styret Side 8

9 3. Årsregnskap og revisjon Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 TILLEGG TIL Å R S B E R E T N I N G for GRENDELAGET NORDRE FINSTAD I Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet består av å ivareta driften, herunder administrasjon, bruk og vedlikehold av fellesanlegg for Grendelaget Nordre Finstad I i Ski Kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Grendelaget har hatt normal drift i Fortsatt drift Selskapets egenkapital er positiv og styret anser derfor at fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Styret anser at arbeidsmiljøet for styret er tilfredsstillende. Det har i virksomheten ikke inntruffet skader eller ulykker i Ytre miljø Styret anser virksomheten å være av en slik art at det ikke forurenser det ytre miljø. Likestilling Grendelagets styre består av 2 kvinne og 3 menn. Det arbeides for å flere kvinner inn i styre. Selskapet personalpolitikk ansees å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmålet tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. Redegjørelse Det har etter regnskapsårets utgang ikke inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av regnskapet. Årsresultat og disponeringer Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Grendelagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret foreslår følgende behandling av årets resultat: Avsetning til vedlikeholdsfond Overført til annen egenkapital 406 Årsoverskudd Side 13

14 4. FORSLAG 4.1 Forslag til vedtektsendringer Endring av 17 c Innledning. Styret vil arbeide videre med flere terminer for grendelagsavgiften. Dette krever at bestemmelsene i 17 c endres og gjøres mer fleksibel. Dagens tekst: c) Innbetaling av ordinær grendelagsavgift skal normalt skje i to terminer, 1. februar og 1. september. Generalforsamlingen kan vedta årlig forfall. Forslag til endring: c) Innbetaling av ordinær grendelagsavgift skal normalt skje i to terminer, 1. februar og 1. september. Generalforsamlingen kan vedta andre forfall/terminer i forbindelse med behandling av kommende års budsjett. Forslag fra styret til tilføyelse i vedtektenes 23 Begrunnelse: Det er ønskelig at arbeidet i grendelaget er mest mulig synlig for medlemmene. Offentliggjøring av referatene fra styremøtene er et godt virkemiddel i så måte. Ny siste setning i 23 1.avsnitt: Referat fra styremøtene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene. Side 14

15 4.2 Øvrige forslag fra styret og medlemmene: Forslag fra medlemmer i Markveien 21 Joaquen og Marianne Snellingen DaSilva Tove Elisabeth Solberg Lars Narum Ann-Kristin og Torbjørn Aas-Jensen Therese og Ole Marius Lyster Hagen Odd Bakken Pål Gilberg Katinka Eikebråten og Ole Fredrik Haugland Introduksjon av avtalegiro og fakturering av grendelagsavgift 6 ganger pr. år. Vi ønsker at grendelagsavgiften blir delt i flere innbetalinger gjennom året. Å få grendelagsavgiften to ganger i året synes vi ikke er greit når beløpene blir så store som de er nå. Det er ikke uvanlig eller spesielt moderne å inngå avtaler om Avtalegiro. Vi fremmer forslag om innbetaling av grendelagsavgiften 6 ganger pr år. Styrets kommentarer og innstilling til vedtak: Når det gjelder spørsmålet vedr. avtalegiro og månedlig fakturering, så er dette knyttet opp mot økte kostnader. Ut i fra innhentede priser fra leverandører av regnskapstjenester så vil hver fakturering (260 fakturaer) koste grendelaget mellom kr ,- Slik situasjonen er i dag så kan ikke grendelagets leverandør av fakturatjenester tilby avtalegiro. Leverandøren har informert om at dette er en funksjon som det arbeides med men vil ikke tidfeste implementeringen. Styret vil arbeide videre med en ordning hvor avtalegiro kan tilbys. Anslått merkostnad for 4 ekstra faktureringer ca. kr ,- Innføring av avtalegiro på nåværende tidspunkt vil kreve at fakturafunksjonen settes bort med en kostnad på ytterligere kr , ,- På grunn av kostnadene anbefaler styret ikke å bifalle forslaget. Side 15

16 Forslag fra Ove Sørlie, Finstadveien 14 G, vedrørende den ordinære grendelagsavgiften. Begrunnelse: Prosjekter/aktiviteter som vann-, avløps-, vei- og renovasjonsprosjektene må sees på som ekstraordinære og behandles spesielt utenom den ordinære grendelagsavgiften. Dette forslaget gjelder den normale driften av grendelaget og den tilhørende ordinære grendelagsavgiften. Dette har vært tatt opp på flere tidligere Generalforsamlinger, både når det gjelder størrelse og hva pengene går til. Styret skrev i protokollen fra Generalforsamlingen i 2011 følgende om den ordinære grendelagsavgiften for de kommende årene: Ordinær avgift For meg ser det ut til at virkeligheten blir annerledes. Den ordinære grendelagsavgiften øker år for år, det kommer som små og større drypp vi kjøper flere tjenester fra eksterne for jobber vi tidligere utførte selv på dugnad, kostnaden til administrasjon øker osv. Jeg mener vi både bør søke å begrense den ordinære grendelagsavgiften og bedre styring av nye aktiviteter som vil øke avgiften, derfor fremmer jeg følgende forslag: Forslag: 1) Generalforsamlingen ber styret før neste Generalforsamling utarbeide alternative forslag til hvordan den ordinære grendelagsavgiften både på kort og lang sikt kan begrenses/reduseres. 2) Generalforsamlingen ber om at styret i alle kostnadskrevende forslag om nye aktiviteter/tiltak også beskriver hvordan aktiviteten skal finansieres, for eksempel reduksjon av andre kostnader, økning av grendelagsavgiften. Styrets kommentarer og forslag til vedtak: Grendelagsavgiften er styrt av de aktiviteter som godkjennes av generalforsamlingen. Dersom grendelagsavgiften skal reduseres betyr dette at generalforsamlingen gjennom godkjennelsen av budsjettet må ta stilling til om de budsjetterte aktiviteter som ligger i budsjettforslaget skal gjennomføres. Side 16

17 Styret har så langt sett det som sin oppgave å foreslå aktiviteter som har som formål å sikre bomiljøet og gjøre feltet til et attraktivt boområde. Estimatene for grendelagsavgiften som ble gitt i 2011 var, som det også fremgår av overskriften til tabellen, om det ikke gjøres videre endringer. Allerede i 2012 gjorde generalforsamlingen vedtak om at fremtidige vedlikeholdskostnader skulle legges inn som en fast årlig kostnad i driftsbudsjettet. Året etter i 2013 økte avgiftene til Canal Digital med kr ,-, det ble budsjettert kr ,- til oppgradering av lekeplasser og styrehonorarer ble økt til kr ,-. Forslagsstillerens pkt 2 er allerede tatt til følge i årets presentasjon av forslag som påvirker kostnadene. Som overstående punkter viser er det flere forhold som endrer premissene for grendelagsavgiften over tid. Styret mener at generalforsamlingen i stor grad ivaretar intensjonen i Sørlis forslag da det jevnlig stilles spørsmål ved grendelagsavgiftens størrelse og hva den skal dekke. Dagens styre ser det lite hensiktsmessig å bruke tid på å gå gjennom kostnadene for å redusere disse i form av en egen sak, når dette jo gjøres som en ordinær del av budsjettprosessen. Styret deler langt på vei forslagsstillerens ønske om å ikke ha for høy grendelagsavgift. Det er likevel slik at mye av det som i dag gjøres av vedlikeholdsarbeider delvis også skyldes at man over år har brukt for lite penger på ulike felt. Styrets innstilling er at forslagen fra Sørli avvises, men at intensjonen i forslaget blir med videre som det også tidligere har vært en del av styrets arbeid. Stryets forslag til vedtak: Det fremlagte forslag tas ikke til følge.. Side 17

18 Forslag fra styret om fraskriving av eiendomsretten til privat stikkledninger. I kontrakten med Ski kommune som alle boligeierne nå har signert, har alle huseiere betalt 1/260-del av restaureringen av de ledninger som fremt til i dag er eid av grendelaget. Resten av kontraktsprisen er kostnaden for privat stikkledning. Som det påpekes i utredning av advokat Terje Søvik, innebærer dette at alle boligeiere i prinsippet har sin eierandel i det private felles ledningsnettet som i fremtiden skal betjene grupper av boliger på feltet. Situasjonen er som kjent at mange boligeiere blir knyttet til felles stikkledning, mens andre blir knyttet direkte til kommunal ledning. De som får felles stikkledning har et felles eieransvar og vedlikeholdsplikt for denne, på lik linje med andre i Ski kommune. Formelt sett må eiere som knyttes direkte til kommunal ledning avstå sitt formelle eieransvar til felles stikkledninger. Praktisk sett anser styret det som lite sannsynlig at noen vil påberope seg medansvar for å dekke vedlikehold for vann- og avløp de ikke lenger har nytte av. Styret ber om generalforsamlingens aksept for at medlemmer som knyttes til kommunale ledninger, kun mottar en henstilling om å melde seg om de fortsatt ønsker å opprettholde sin eierandel i felles private stikkledninger. Dersom ingen melder seg avlyses dette felles eierskapet, etter at det er klart hvilken tilknytning de enkelte medlemmer vil få, og de etablerte felles stikkledningene blir brukernes hele og fulle eiendom og vedlikeholdsansvar. For de av medlemmene som vil få felles stikkledning har styret fått bistand fra advokat til å utarbeide en avtale/erklæring som skal regulere forholdet mellom eierne / brukerne. Styret kan ikke pålegge noen av eierne av fellesledninger å skrive en slik avtale. Det er allikevel sterkt å anbefale at avtalen brukes, og at den tinglyses på de enkelte eiendommer. Avtalen vil bli lagt ut på hjemmesiden og presentert for aktuelle brukere etter hvert som overlevering av ferdigstilte ledninger skjer fra entreprenøren. Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen aksepterer styrets forslag til avlysing av felles eierskap til felles vann- og avløpsledninger. Side 18

19 Grendelagets interne gangveinett. Beskrivelse, anbefaling, kostnader og finansiering vedr. oppgraderinger av grendelagets interne veinett og parkeringsplasser/garasjeområder. Beskrivelse Grendelagets interne veinett har en lengde på ca meter med veibredde fra 2,5 til 3 meter. På feltet er det 13 parkeringsplasser av forskjellig størrelser. Parkeringsarealer og innkjøringsarealer til garasjeanleggene utgjør ca kvm. I grendelagets interne veinett på ca 3350 m ligger det vann- og avløpsledninger i ca 2180 meter. Dette veistrekket vil bli renovert i forbindelse med utskifting av ledningsnettet. Etter at kommunen har gjort ferdig oppgradering av de veistrekk hvor kommunens vannog avløpsnettet renoveres, vil det gjenstå 1510 m vei som grendelaget må ta ansvar for og kostnadene ved oppgradering av. I tillegg kommer parkeringsplassene og innkjøringsarealer i garasjeanleggene. Kostnadsberegninger Styret har tidligere foretatt en enkel kostnadsberegning og anslått disse kostnadene til å ligge i størrelsesorden 6,0 mill kr. Disse kostnadsberegningene er gjort ut i fra et gjennomsnitt av priser Ski kommune bruker i sine beregninger og som også flere entreprenører opererer med (priser innhentet vinter 2014). Oppbygging og fundamenteringsstandard som for veinettene som renoveres i forbindelse med utskifting av rørledninger. Pris pr. løpemeter inklusive kantstein kr. 2400,- Pris asfaltering inkl. parkeringsarealer pr. m2 kr.. 255,- Prisoverslag: 1500 m intern vei kr , m2 parkeringsarealer kr , Totalt beregnet kostnad etter normtall: kr ,- Moms kommer i tillegg Pristilbud fra Fossum Anlegg AS Styret har innhentet kostnadsoverslag og tilbud fra Fossum Anlegg på oppgradering av de veistrekkene som ikke blir oppgradert i forbindelse med vann- og avløpsnettet. Det er vurdert å innhente tilbud fra andre entrepenører, men styret har funnet dette lite praktisk for gjennomføringen: Side 19

20 Fossum Anlegg AS vant anbudet om entreprisen utlyst av Ski kommune. Kalkulasjon av utbedring av gangveinettet er gjort på samme grunnlag og etter de samme spesifikasjoner. Vi ønsker oppbyggingen av vårt veinett etter samme standarder og med samme materialer som for veier som bygges opp av kommunen. Vi ønsker at arbeidene skal skje forløpende slik at deler av grendelaget blir ferdigstilt i sin helhet. Vi ønsker å ha en leverandør å forholde oss til ved eventuelle reklamasjoner, - ingen diskusjon mellom leverandører. Vi ønsker at beplantninger som skal gjøres på fellesarealer bli enhetlig Dialogen med Fossum Anlegg er god, - løsningsorientert og seriøse. Styret har bedt om at tilbudene prises både som fastpristilbud og som tilbud basert på enhetspriser. Fastpristilbud: Rehabilitering av veier kr Rehabilitering av parkerings- og garasjearealer kr Pris totalt for veinett og parkeringsarealer kr Moms kommer i tillegg. Pristilbud basert på enhetspriser: De enhetspriser som vi har fått fra Fossum Anlegg er følgende: Pris pr. løpemeter vei kr. 550,- Pris pr. løpemeter kantstein kr. 450,- Pris pr. m2 asfaltering av parkeringsplasser kr. 230,- Pris totalt for veinett og parkeringsarealer kr ,- Moms kommer i tillegg Styrets vurdering av tilbudene: Som det fremgår av oppstillingene over er enhetsprisene fra Fossum Anlegg på linje med standardprisene som er innhentet. Når styret har bedt om både enhetspriser og fastpristilbud er det for å kunne vurdere prisen på å låse prisfastsettelsen med sikkerhet for at det ikke påløper uforutsette kostnader. Dette betyr naturligvis at fastpris blir dyrere enn enhetspriser etter som usikkerheten i prosjektet flyttes fra grendelaget til entreprenøren. Styret mener at det til tross for at merkostnaden ved å velge fastpristilbudet ligger rundt kr er verdt å velge dette. Det gir sikkerhet for at det ikke vil dukke opp økonomiske overraskelser underveis og i ettertid. Side 20

21 Finansiering av oppgraderingen Vedlikeholdsfondet er ment brukt til å dekke både oppgradering av det interne veinettet og lekeplassene. For å kunne finansiere den nødvendige oppgradering av det interne veinettet er det avsatt midler til dette over en årrekke. Vedlikeholdsfondet er bygget opp dels gjennom avsettinger gjennom ordinær grendelagsavgift og dels gjennom ekstraordinære innbetalinger vedtatt på tidligere generalforsamlinger. Vedlikeholdsfondet vil ved inngangen av 2014 være ca. 7 mill kr. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å engasjere Fossum Anlegg til å stå for oppgradering av de veistrekk som ikke er blitt oppgradert i forbindelse med vann- og avløpsnettet. Kostnader vedr. denne oppgradering skal dekkes av grendelagets vedlikeholdsfond. Styrets fullmakt begrenses oppad til vedlikeholdfondets størrelse. Styrets forslag til gjenoppbygging av vedlikeholdsfondet Etter styrets vurdering bør grendelaget til enhver tid ha et vedlikeholdsfond på minst 2,5-3 mill. kroner. I forbindelse med renovering av vann- og avløpsnettet vil Ski kommune dekke kostnadene ved oppgradering av gangveinettet på alle strekk der det graves for utskifting av rørledninger. På de resterende strekkene må vi selv dekke kostnadene med oppgradering av veiene. Totalt er det ca m vei som grendelaget selv må bekoste oppgradering av, mens kommunen vil ta kostnadene ved oppgradering av ca m. Hvis styrets forslag til å fortsette oppgradering av det interne gangveinettet blir vedtatt, vil det meste av grendelagets vedlikeholdsfond bli brukt. Kostnadene til oppgradering er beregnet til ca. kr. 6,2 mill. Da gjenstår det ca. kr.0,6 mill. på vedlikeholdsfondets konto. Styret mener at vedlikeholdsfondet snarest bør bygges opp igjen for å kunne håndtere større vedlikeholdskostnader som et grendelag av vår størrelse nødvendigvis vil måtte ha. Styret tenker da spesielt på vedlikehold og investeringer i lekeapparater, vedlikehold av lekeplassene og beplantning etter oppgraderingen av veiene. Erfaringene fra finansieringen av renovasjonsløsningen styrker argumentene for fondsoppbygging. Sterk misnøye fra de som flyttet ut i perioden og tilsvarende fra de som flyttet inn kunne vært unngått om kostnadene hadde vært dekket av et regulært fond hvor innbetaling skjedde fortløpende. For å komme opp i denne størrelsen på vedlikeholdsfondet raskest mulig, vil styret foreslå at et beløp på ytterligere kr.1500,- blir en del av grendelagsavgiften i de neste 3 årene, og faktureres sammen med den ordinære avgiften. Side 21

22 Forslag til vedtak: Grendelagsavgiften økes ytterligere med kr.1500,- pr år i de neste 3 årene. (2014, 2015 og 2016) og faktureres sammen med den ordinære grendelagsavgiften Dette for å styrke vedlikeholdsfondet slik at dette raskt kommer opp på en for grendelaget nødvendig størrelse, som etter styrets vurdering bør ligge i størrelsesorden kr.2,5-3 mill. Beløpet er tatt inn i budsjettforslaget for Side 22

23 Forslag fra Jan Olav Harstad, Atriumveien Inngangsparti på atriumhus i full høyde Jeg ber Grendelaget og alle dets selveiere akseptere mitt forslag om «inngangspartier i full høyde» på Atriumhusene. Fordelene er langt større enn ulempene og rene linjer er enklere å gjennomføre enn dagens aksepterte løsninger som stiller store krav til utførelse av overganger og beslag. Det er allerede oppført inngangspartier som avviker fra «godkjente løsninger» og estetisk sett strider med arkitekt Hermann Riseng sin intensjon. Dersom forslaget ikke får flertall MÅ estetisk utvalg reetableres for opprettholdelse av «feltets inntrykk og dets særpreg» da dette er argumenter som tidligere er benyttet for å stemme mot mitt forslag. Med bakgrunn i teksten over ber jeg forsamlingen stemme for forslaget. Prinsipptegning av inngangsparti: Styrets innstilling: Samme sak har vært oppe på to tidligere generalforsamlinger uten at forslaget er vedtatt. Flertallet ønsker å holde seg til de tre forslagene som foreligger for vindfang til atriumhus som er utarbeidet og godkjent av byggefeltets arkitekt Herman Riseng, i den hensikt å bevare feltets opprinnelige karakter. Forslag til vedtak: Flertallsinnstilling, 3 av styrets medlemmer, - forslaget avvises Mindretallsinnstilling, 1 av styrets medlemmer, - forslaget vedtas. Side 23

24 Forslag om å etablere en arbeidsgruppe for gjennomgang av vedtektene Styret foreslår at det oppnevnes en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til oppgradering av grendelagets vedtekter slik at Generalforsamling 2015 kan ta stilling til arbeidsgruppens forslag. Påtroppende valgkomite får i oppdrag å komme med forslag til bemanning av arbeidsgruppen. Styret utarbeider mandat for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens sammensetning meddeles styret for godkjenning innen 1. juni Side 24

25 5. Budsjettforslag 2014 Tekst Budsjett 2014 Regnskap 2013 Merknader Sum grendelagsavgift pr. adresse Grendelagsavgift med forfall 1. februar Grendelagsavgift med forfall 1. september Inntekter Kostnadsdekning driftsutgifter Tilskudd vedlikeholdsfornd Forsert oppbygging av vedlikeholdsfond. Sum grendelagsavgift Andre inntekter - ikke momspliktig Finansinntekter renter på bankinnskudd Andre inntekter Bankrenter, tilskudd til renovasjon, eierskiftegebyr, annonser, mm Sum andre inntekter Dreiftkostnader Infrastruktur Vedlikehold av veier og parkeringsplasser Vår og høstvedlikehold, feiing, småraparasjoner Snøbrøyting Brøyting og deponering av snø Kabel-TV-anlegg Støm til antenneforsterkere, kabelfeil Avfallsconteinere Kontroll og vedlikehold av avfallskontainere Vedlikehold infrastruktur bl.a. reasfaltering av veier og parkeringsarealer. (GF 2011) Sum infrastruktur TV og bredbåndstjenester Sum TV og bredbånd TV-abonnement, Bredbånd og bredbåndstjenester Vann og avløp Oppfølging av vann- og avløpsprosjektet konsulentbistand Sluk, vann og kloakk Spyling av tette kloakkrør, vannlekkasjer Sum vann og avløp Fellesarealer og lekeplasser fellesarealer Plenklipp, busker og trær, garasjelagene, hageavfall Kontroll og vedlikehold av lekeapparater/-plasser Lekeplassene Sum lekeplasser Administrasjon Diverse administrasjon Konsulentbistand Regnskap og revisjon Regnskap, fakturering, revisjon, hjemmeside Kopiering, kontorrekvisita mm Kopiering, kontorrekvisita mm Kostnadsdekning styret/styrehonorarer Styreleder , Kasserer , 3 styremedlemmer Sum administrasjon Sum årlige driftskostnader Side 25

26 6. Valg Styremedlemmene Rolf Gellein og Silje Grande Henriksen er på valg. I tillegg må det velges et styremedlem som erstatning for Marianne Frydenlund som har trukket seg i perioden. Styremedlemmene Arnulf Lothe og Terje Døvik er ikke på valg. Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Terje Døvik Finstadveien 16 Q (ikke på valg) Arnulf Lothe Markveien 21 K kasserer (ikke på valg) Heidi Lindland Markveien 7 A (ny) Heidi Saunes Finstadveien 16 J (ny) Kai Rune Aulie Markveien 13 C (ny) Terje Døvik foreslås som styreleder. Til valgkomite foreslås de som går ut av styret, Silje Grande Henriksen og Rolf Gellein. Ski Revisjonsbyrå ved Gunhild Eikevold foreslås gjenvalgt Ski, 5. mars 2014 For styret i Grendelaget Nordre Finstad I Rolf Gellein styreleder Side 26

27 Fullmakt Vedtektenes 18 om stemmerett og fullmakter: 18 Stemmerett Eier/bygsler av tomt på feltet som er ajour med innbetalingen av grendelagsavgift har en stemme på generalforsamling og i andre sammenhenger hvor det stemmes innen grendelaget. Stemmerett kan utøves ved skriftlig fullmakt, enten ved generell eller avgrenset til spesielle saker. En beboer kan ikke representere mer enn to andre beboere ved fullmakt. Jeg gir med dette (navn og adresse) fullmakt til å stemme på mine vegne ved den ordinære generalforsamlingen i Grendelaget Nordre Finstad I, torsdag 20. mars Fullmaktsgiver (navn og adresse) Dato / signatur fullmaktsgiver Dato / signatur fullmektig... Side 27

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

Brennakollen velforening. Styret innkaller. til. ordinært årsmøte i Brennakollen velforening. Mandag 21. mars 2011 kl. 19.00 Velhuset Myrlia 92B

Brennakollen velforening. Styret innkaller. til. ordinært årsmøte i Brennakollen velforening. Mandag 21. mars 2011 kl. 19.00 Velhuset Myrlia 92B Brennakollen velforening 1 Styret innkaller til ordinært årsmøte i Brennakollen velforening Mandag 21. mars 2011 kl. 19.00 Velhuset Myrlia 92B SAK 1: KONSTITUERING 2 Tilstede medlemmer. I tillegg møter

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ødegården Borettslag

Til andelseierne i Ødegården Borettslag 1 Ødegården Borettslag Til andelseierne i Ødegården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I BRENNAKOLLEN VELFORENING

REFERAT FRA ÅRSMØTE I BRENNAKOLLEN VELFORENING 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE I BRENNAKOLLEN VELFORENING Mandag 21. mars 2011 kl. 19.00 i Velhuset, Myrlia 92 B SAK 1: KONSTITUERING Tilstede 40 medlemmer. I tillegg fikk styret fullmakt fra 2 medlemmer i sak

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag, 22.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag

Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag 1 Manglerudhøgda Borettslag Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Til beboerne i Stovner Borettslag

Til beboerne i Stovner Borettslag 1 Stovner Borettslag Til beboerne i Stovner Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene 3. Regnskap 2012

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Til beboerne i Sagbo Sameie

Til beboerne i Sagbo Sameie Til beboerne i Sagbo Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 28. mars 2012, kl. 19:00-21:30 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie 1 Til seksjonseierne i Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å

Detaljer