MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 26/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 26/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN"

Transkript

1 TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsøknader Kl Møte med Sykehuset Innlandet SAKLISTE Saksnr. Tittel 26/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN /15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON 28/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON 29/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON 30/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON 31/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON 32/15 DELING AV GRUNNEIENDOM GID 49/1 - TILLEGG TIL GID 49/6 49/1 33/15 REGULERINGSPLAN FOR JERNBANEKRYSSING GODTLANDSFLOEN - TYNSET KOMMUNE FØRSTE GANGS BEHANDLING TYNSET, den Bersvend Salbu (s) ordfører TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 1 av 42

2 Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf eller e-post: kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Møtet er åpent for publikum. Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 2 av 42

3 TYNSET KOMMUNE Sak 26/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/143 Saksbehandler: Tone Bergfall Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 26/15 Formannskapet MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Befaring Godtlandsfloen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Signe Marit Lium Berit Nordseth Moen Forfall: Merknad: Varamedlemmer: Andre: Rådmann Arild Einar Trøen TYNSET, den TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 42

4 BEHANDLEDE SAKER Saksnr. 18/15 19/15 20/15 21/15 22/15 23/15 24/15 25/15 Tittel GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN JORDLOVSBEHANDLING - OPPDELING AV DRIFTSENHET I LANDBRUKET MOTORFERDSEL - KLAGE PÅ VEDTAK - NY BEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR TELDALEN GRUSTAK 1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK PLANPROGRAM HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 4 av 42

5 Sak 26/15 Formannskapet vedtok å behandle sak 25/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON som bordsak. 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN Rådmannens innstilling: Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet Behandling: Sak 11/15: 9 rettes til 12 i behandlingen og vedtaket. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet /15 JORDLOVSBEHANDLING- OPPDELING AV DRIFTSENHET I LANDBRUKET Rådmannens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Idar Nybø samtykke til deling av driftsenheten Tunnheim, gnr./bnr. i Tynset. a. Gardsbebyggelsen på inntil 15 dekar tomt, hvor av 3 dekar jordbruksareal omdisponeres, deles fra til boligformål. Boligtomta skal gis nytt gnr./bnr b. Seterbebyggelse med inntil 3,0 daa tomt, hvor av inntil 1,5 dekar jordbruksareal omdisponeres, deles fra til fritidsformål. Fritidseiendommen skal gis nytt gnr/bnr. 2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens fulldyrka jord-, skog- og utmarksteiger, samt eventuelle rettigheter, selges som tillegg til gardsbruk i aktiv drift i området. 3. Det er videre et vilkår at landbruksressursene, jfr pkt 2 i vedtaket, innen 1. august 2016 selges til kjøper(-e) til en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne. 4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 9 og 12 og begrunnes med at delingen vil styrke eksisterende gardsbruk i drift og dermed gi grunnlag for fortsatt bosetting. Delingen anses å ivareta hensynet til vern av arealressursene. Behandling: Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu: Som rådmannens innstilling, men erstatte 15 dekar med 25 dekar i punkt 1a. og erstatte 3,0 dekar med 5 dekar i punkt 1b. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 5 av 42

6 Sak 26/15 Forslag fra Senterpartiet Som rådmannens innstilling, men endre «inntil 15 dekar» til «om lag 17 dekar» i punkt 1a. og «seterbebyggelse med inntil 3,0 dekar» endres til «seterbebyggelse med inntil 5,0 dekar» i punkt 1b. Votering: Forslaget fra Salbu vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra Senterpartiet. Forslaget fra Salbu ble satt opp mot rådmannens innstilling: Forslaget fra Salbu enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Idar Nybø samtykke til deling av driftsenheten Tunnheim, gnr./bnr. i Tynset. a. Gardsbebyggelsen på inntil 25 dekar tomt, hvor av 3 dekar jordbruksareal omdisponeres, deles fra til boligformål. Boligtomta skal gis nytt gnr./bnr b. Seterbebyggelse med inntil 5,0 daa tomt, hvor av inntil 1,5 dekar jordbruksareal omdisponeres, deles fra til fritidsformål. Fritidseiendommen skal gis nytt gnr/bnr. 2. Det er et vilkår for delingen at eiendommens fulldyrka jord-, skog- og utmarksteiger, samt eventuelle rettigheter, selges som tillegg til gardsbruk i aktiv drift i området. 3. Det er videre et vilkår at landbruksressursene, jfr pkt 2 i vedtaket, innen 1. august 2016 selges til kjøper(-e) til en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne. 4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 9 og 12 og begrunnes med at delingen vil styrke eksisterende gardsbruk i drift og dermed gi grunnlag for fortsatt bosetting. Delingen anses å ivareta hensynet til vern av arealressursene. 20/15 MOTORFERDSEL - KLAGE PÅ VEDTAK - NY BEHANDLING Rådmannens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, opphever vedtak 13/15 fra møte Klage fra Odd Arne Rønning på vedtak i sak 123/14, tas til følge 3. Tynset kommune, formannskapet, gir Odd Arne Rønning dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for transport av proviant til rypejegere med ATV langs kjørespor til Jervheim. Det gis tillatelse til å kjøre fem turer i året i perioden Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: Tillatelsen gjelder for kjøring med ATV etter kjørespor fra Nytrøa til Jervheim gnr. 106/br.nr 178, vest for Gløttangen Det skal føres kjørebok som må fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll. Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. november hver sesong Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 6 av 42

7 Sak 26/15 Ved ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. 5. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, og begrunnes med at transporten foregår etter opparbeida kjørespor og ikke vil medføre skader eller ulemper overfor natur eller miljø langs den omsøkte strekninga. Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tynset kommune, formannskapet, opphever vedtak 13/15 fra møte Klage fra Odd Arne Rønning på vedtak i sak 123/14, tas til følge 3. Tynset kommune, formannskapet, gir Odd Arne Rønning dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for transport av proviant til rypejegere med ATV langs kjørespor til Jervheim. Det gis tillatelse til å kjøre fem turer i året i perioden Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: Tillatelsen gjelder for kjøring med ATV etter kjørespor fra Nytrøa til Jervheim gnr. 106/br.nr 178, vest for Gløttangen Det skal føres kjørebok som må fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll. Kjørebok skal returneres Tynset kommune innen 1. november hver sesong Dispensasjonen må medbringes ved all kjøring, i tilfelle kontroll. Ved ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. 5. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, og begrunnes med at transporten foregår etter opparbeida kjørespor og ikke vil medføre skader eller ulemper overfor natur eller miljø langs den omsøkte strekninga. Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 7 av 42

8 Sak 26/15 21/15 REGULERINGSPLAN FOR TELDALEN GRUSTAK 1. GANGSBEHANDLING Rådmannens innstilling: I medhold av plan og bygningslovens legger formannskapet i Tynset forslag til reguleringsplan for Teldalen grustak (plan id ) ut til høring og offentlig ettersyn med plankart datert , planbeskrivelse revidert og planbestemmelser revidert Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av plan og bygningslovens legger formannskapet i Tynset forslag til reguleringsplan for Teldalen grustak (plan id ) ut til høring og offentlig ettersyn med plankart datert , planbeskrivelse revidert og planbestemmelser revidert /15 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Rådmannens innstilling: I medhold til plan- og bygningslovens 5-2 og legger formannskapet i Tynset forslag til Detaljregulering for Kamsteinen Hytteområde, planid R96 ut til høring og offentlig ettersyn sammen med planbeskrivelse datert , plankart, planbestemmelser og Risiko- og sårbarhetsanalyse datert og Rapport grunnundersøkelser datert Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold til plan- og bygningslovens 5-2 og legger formannskapet i Tynset forslag til Detaljregulering for Kamsteinen Hytteområde, planid R96 ut til høring og offentlig ettersyn sammen med planbeskrivelse datert , plankart, planbestemmelser og Risiko- og sårbarhetsanalyse datert og Rapport grunnundersøkelser datert /15 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK PLANPROGRAM Rådmannens innstilling: Formannskapet varsler i henhold til planloven 12-9, oppstart av arbeidet med områdeplan for serverpark i Tylldalen, og legger Forslag til planprogram for områdeplan for serverpark i Tylldalen ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av planlovens 4-1, samt Forskrift om konsekvensutredninger 6. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 8 av 42

9 Sak 26/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet varsler i henhold til planloven 12-9, oppstart av arbeidet med områdeplan for serverpark i Tylldalen, og legger Forslag til planprogram for områdeplan for serverpark i Tylldalen ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av planlovens 4-1, samt Forskrift om konsekvensutredninger 6. 24/15 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Rådmannens innstilling: Tynset kommune stiller seg kritisk til de endringene som foreslås i Lov om interkommunale selskaper, og kan ikke se at så omfattende endringer er nødvendig eller hensiktsmessig. Det vises spesielt til de prinsipielt viktige forslagene om å innføre begrenset ansvar og opphevelse av konkursforbudet. Behandling: Forslag fra Arbeiderpartiet v/morten Sandbakken: Tynset kommune stiller seg kritisk til de endringene som foreslås i Lov om interkommunale selskaper, og kan ikke se at så omfattende endringer er nødvendig eller hensiktsmessig. Det vises spesielt til de prinsipielt viktige forslagene om å innføre begrenset ansvar og opphevelse av konkursforbudet. Dette berører mange av de selskapene som ikke driver økonomisk aktivitet på en svært uheldig måte. Tynset kommune ber om en løsning hvor IKS-loven reserveres for selskaper som ikke driver økonomisk aktivitet, slik at den delen som driver økonomisk aktivitet må skilles ut i aksjeselskap. Forslaget fra Sandbakken enstemmig vedtatt. Vedtak: Tynset kommune stiller seg kritisk til de endringene som foreslås i Lov om interkommunale selskaper, og kan ikke se at så omfattende endringer er nødvendig eller hensiktsmessig. Det vises spesielt til de prinsipielt viktige forslagene om å innføre begrenset ansvar og opphevelse av konkursforbudet. Dette berører mange av de selskapene som ikke driver økonomisk aktivitet på en svært uheldig måte. Tynset kommune ber om en løsning hvor IKS-loven reserveres for selskaper som ikke driver økonomisk aktivitet, slik at den delen som driver økonomisk aktivitet må skilles ut i aksjeselskap. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 9 av 42

10 Sak 26/15 25/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON SØKER: FOLLDAL TREKKHUNDKLUBB Rådmannens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Folldal trekkhundklubb v/per Morten Brennodden dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter i forbindelse med arrangering av hundeløp i Tynset kommune. Det gis tillatelse til å kjøre i tidsrommet februar Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: Transporten skal foregå i Femundløpets trasé fra Grimsbu til Orkelbogen i Tynset kommune Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll Det skal føres felles kjørebok med Folldal kommune. Kjørebok skal fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll Kjørebok skal returneres Folldal kommune Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn til villrein 3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter i forbindelse med arrangering av hundeløp. Transporten vil ikke medføre skader eller ulemper overfor natur eller miljø i det omsøkte området Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Folldal trekkhundklubb v/per Morten Brennodden dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark til bruk av snøskuter i forbindelse med arrangering av hundeløp i Tynset kommune. Det gis tillatelse til å kjøre i tidsrommet februar Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: Transporten skal foregå i Femundløpets trasé fra Grimsbu til Orkelbogen i Tynset kommune Dispensasjonen må medbringes ved kjøring i tilfelle kontroll Det skal føres felles kjørebok med Folldal kommune. Kjørebok skal fylles ut før kjøring i tilfelle kontroll Kjørebok skal returneres Folldal kommune TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 10 av 42

11 Sak 26/15 Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn til villrein 3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter i forbindelse med arrangering av hundeløp. Transporten vil ikke medføre skader eller ulemper overfor natur eller miljø i det omsøkte området Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. Rådmannens innstilling: Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møte i formannskapet TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 11 av 42

12 Sak 27/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON SØKER: CONRAD SCHÄRER Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 14/1462 Saksbehandler: Tale Nedberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 76/15 Formannskapet /15 Formannskapet Andre dokumenter i saken 1. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK, datert VIDERESENDING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK, datert MOTORFERDSEL - SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON, datert MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON C. SCHÄRER, datert Melding om vedtak sendes til Conrad Schärer, 2512 KVIKNE Kopi av vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna Kvikne utmarksråd Saksopplysninger Conrad Schärer søker i brev datert 30. november 2014 om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Søknaden gjelder transport av materialer og utstyr til vedlikehold av søkers seterhus og Holms jaktbuer. Setra brukes ved slipp, sanking og tilsyn av sau. Transporten vil foregå på ubrøyta vei langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan. Inn til Holms jaktbuer er det ikke vei, og transporten bør foregå vinterstid. Søker opplyser om at det er behov for fire turer per sesong i årene Setra i Grønntjønnan ligger innafor Grønntjønnan naturreservat og Forollhogna nasjonalpark. Søknad om transport er behandla av Forollhogna nasjonalparkstyre, og det er gitt tillatelse til fire turer årlig. Det søkes også om transport av ved. Dette behandles på delegert myndighet, og vil ikke kommenteres videre her. Saksvurdering Søknaden må vurderes etter lov om motorferdsel i utmark, nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og lov om forvaltning av naturens mangfold. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 12 av 42

13 Sak 27/15 Vurdering etter motorferdselloven Formålet med motorferdselloven er at en ut fra et samfunnsmessig helhetssyn skal regulere motorferdselen i utmark med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for natur og mennesker. I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven ( 3). Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 fastslår at Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer (her formannskapet) kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Rundskriv T-1/96 sier følgende om vurdering av «særlige behov»: Forhold som må tas med i vurderinga er bl.a. hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og naturmiljø. Den enkelte søknad må også sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader og de samlede konsekvenser dette kan gi. Ved vurderinga om det foreligger et «særlig behov», vil det være av betydning om kjøringa er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. Søker påviser et særlig behov i forbindelse med transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hus på seter som er i bruk i forbindelse med landbruksdrift. Til jaktbuene er det ikke vei sommerstid, og transport på snødekket mark er det mest skånsomme for vegetasjon og terreng. Vurdering etter naturmangfoldloven Etter naturmangfoldloven 7 skal saken vurderes etter 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: En mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i dette området. Området det søkes transport i er leve- og beiteområde (helårs) for villreinen i Forollhogna. Utover dette er det ikke registrert arter eller naturtyper som vil ta skade av transporten. 9 Føre-var-prinsippet: Ikke relevant da en mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Vurdert og funnet ikke relevant 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Vurdert og funnet ikke relevant 12 Pålegg om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Vurdert og funnet ikke relevant TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 13 av 42

14 Sak 27/15 Villreinen i Forollhogna vil kunne bli berørt av transporten da beiteområdet brukes hele året. Transporten foregår i ytterkant av beite- og leveområdet og er av såpass beskjedent omfang at det vurderes til ikke å være av betydning. Ved at transporten foregår på frossen og snødekket mark, vil ikke vegetasjon eller terreng bli skada. Utover dette der det ikke registrert andre arter som vil ta skade av transporten. Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø Rådmannens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Conrad Schärer dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus og jaktbuer. Transporten vil følge ubrøyta langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan. 2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 76/15) 3. Tillatelsen gis med følgende vilkår: Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november april årene Det gis tillatelse til fire turer i året Det skal føres kjørebok, som fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker 4. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seter som brukes i landbruksdrift, og til jaktbuer uten veiforbindelse, anses som kurant dispensasjonsgrunn Forholdet til grunneier Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 14 av 42

15 Sak 28/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON SØKER: KJELL SCHÄRER Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 14/1519 Saksbehandler: Tale Nedberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 77/15 Formannskapet /15 Formannskapet Andre dokumenter i saken 1. MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON KJELL SCHÄRER, datert VIDERESENDING AV SØKNAD SØKNAD KJELL SCHÄRER, datert FOROLLHOGNA NASJONALPARK - TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL GRØNTJØNNAN KJELL SCHÄRER, datert MOTORFERDSEL - SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON, datert Melding om vedtak sendes til Kjell Schärer, Bjørgan Søndre, 2512 KVIKNE Kopi av vedtak Nasjonalparkstyret for Forolhogna, Kvikne utmarksråd, Saksopplysninger Kjell Schärer søker i brev datert om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Søknaden gjelder transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhustransporten vil foregå fra gården Bjørgan Søndre på Kvikne, langs den ubrøyta Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan. Setra brukes ved slipp, sanking og tilsyn av omlag 200 storfe. Transporten vil følge ubrøyta vei. Søker opplyser om at det er behov for fire turer i sesongen i perioden 1. desember til 15. april årene Setra i Grønntjønnan ligger innafor Grønntjønnan naturreservat og Forollhogna nasjonalpark. Søknad om transport er behandla av Forollhogna nasjonalparkstyre, og det er gitt tillatelse til fire turer årlig. Det søkes også om transport av ved. Dette behandles på delegert myndighet, og vil ikke kommenteres videre her. Saksvurdering Søknaden må vurderes etter lov om motorferdsel i utmark, nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og lov om forvaltning av naturens mangfold. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 15 av 42

16 Sak 28/15 Vurdering etter motorferdselloven Formålet med motorferdselloven er at en ut fra et samfunnsmessig helhetssyn skal regulere motorferdselen i utmark med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for natur og mennesker. I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven ( 3). Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 fastslår at Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer (her formannskapet) kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Rundskriv T-1/96 sier følgende om vurdering av «særlige behov»: Forhold som må tas med i vurderinga er bl.a. hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og naturmiljø. Den enkelte søknad må også sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader og de samlede konsekvenser dette kan gi. Ved vurderinga om det foreligger et «særlig behov», vil det være av betydning om kjøringa er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. Søker påviser et særlig behov i forbindelse med transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hus på seter som er i landbruksdrift. Vurdering etter naturmangfoldloven Etter naturmangfoldloven 7 skal saken vurderes etter 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: En mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i dette området. Området det søkes transport i er leve- og beiteområde (helårs) for villreinen i Forollhogna. Utover dette er det ikke registrert arter eller naturtyper som vil ta skade av transporten. 9 Føre-var-prinsippet: Ikke relevant da en mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Vurdert og funnet ikke relevant 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Vurdert og funnet ikke relevant 12 Pålegg om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Vurdert og funnet ikke relevant Villreinen i Forollhogna vil kunne bli berørt av transporten da beiteområdet brukes hele året. Transporten foregår i ytterkant av beite- og leveområdet og er av såpass beskjedent omfang at TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 16 av 42

17 Sak 28/15 det vurderes til ikke å være av betydning. Ved at transporten foregår på frossen og snødekket mark, vil ikke vegetasjon eller terreng bli skada. Utover dette der det ikke registrert andre arter som vil ta skade av transporten. Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø Rådmannens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Kjell Schärer dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Bjørgan Søndre på Kvikne, langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan. 2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 77/15) 3. Tillatelsen gis med følgende vilkår: Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar april årene Det gis tillatelse til fire turer i året Det skal føres kjørebok, som fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker 4. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seter som brukes i landbruksdrift anses som kurant dispensasjonsgrunn Forholdet til grunneier Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 17 av 42

18 Sak 29/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON SØKER: ARNE INGVAR NYMOEN Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 14/1531 Saksbehandler: Tale Nedberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 78/15 Formannskapet /15 Formannskapet Andre dokumenter i saken 1. MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - ARNE INGVAR NYMOEN, datert VIDERESENDING AV SØKNAD - MOTORFERDSEL - ARNE INGVAR NYMOEN, datert FOROLLHOGNA NASJONALPARK - TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER INN TIL SETER VED GRØNTJØNNAN ARNE INGVAR NYMOEN, datert MOTORFERDSEL - SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON, datert Melding om vedtak sendes til Arne Ingvar Nymoen, Didrikshaug, 2512 KVIKNE Kopi av vedtak Nasjonalparkstyret for Forolhogna, Kvikne utmarksråd Saksopplysninger Arne Ingvar Nymoen søker i brev datert 15. desember.2014 om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Søknaden gjelder transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus. Transporten vil foregå fra gården Didrikshaug på Kvikne, langs den ubrøyta Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan. Setra brukes ved slipp, sanking og tilsyn av sau. Søker opplyser om at det er behov for fire turer i sesongen i perioden 1. desember til 15. april årene Setra i Grønntjønnan ligger innafor Grønntjønnan naturreservat og Forollhogna nasjonalpark. Søknad om transport er behandla av Forollhogna nasjonalparkstyre, og det er gitt tillatelse til fire turer årlig. Det søkes også om transport av ved. Dette behandles på delegert myndighet, og vil ikke kommenteres videre her. Saksvurdering Søknaden må vurderes etter lov om motorferdsel i utmark, nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og lov om forvaltning av naturens mangfold. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 18 av 42

19 Sak 29/15 Vurdering etter motorferdselloven Formålet med motorferdselloven er at en ut fra et samfunnsmessig helhetssyn skal regulere motorferdselen i utmark med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for natur og mennesker. I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven ( 3). Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 fastslår at Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer (her formannskapet) kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Rundskriv T-1/96 sier følgende om vurdering av «særlige behov»: Forhold som må tas med i vurderinga er bl.a. hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og naturmiljø. Den enkelte søknad må også sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader og de samlede konsekvenser dette kan gi. Ved vurderinga om det foreligger et «særlig behov», vil det være av betydning om kjøringa er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. Søker påviser et særlig behov i forbindelse med transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hus på seter som er i landbruksdrift. Vurdering etter naturmangfoldloven Etter naturmangfoldloven 7 skal saken vurderes etter 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: En mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i dette området. Området det søkes transport i er leve- og beiteområde (helårs) for villreinen i Forollhogna. Utover dette er det ikke registrert arter eller naturtyper som vil ta skade av transporten. 9 Føre-var-prinsippet: Ikke relevant da en mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Vurdert og funnet ikke relevant 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Vurdert og funnet ikke relevant 12 Pålegg om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Vurdert og funnet ikke relevant TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 19 av 42

20 Sak 29/15 Villreinen i Forollhogna vil kunne bli berørt av transporten da beiteområdet brukes hele året. Transporten foregår i ytterkant av beite- og leveområdet og er av såpass beskjedent omfang at det vurderes til ikke å være av betydning. Ved at transporten foregår på frossen og snødekket mark, vil ikke vegetasjon eller terreng bli skada. Utover dette der det ikke registrert andre arter som vil ta skade av transporten. Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø Rådmannens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Arne Ingvar Nymoen dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seterhus. Transporten vil følge ubrøyta vei fra Didrikshaug på Kvikne, langs Plasseterveien til seter ved Grønntjønnan. 2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 78/15) 3. Tillatelsen gis med følgende vilkår: Transporten skal foregå i tidsrommet 1. november april årene Det gis tillatelse til fire turer i året Det skal føres kjørebok, som fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker 4. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av materialer og utstyr til vedlikehold av seter som brukes i landbruksdrift anses som kurant dispensasjonsgrunn Forholdet til grunneier Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 20 av 42

21 Sak 30/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON SØKER: NILS-IVAR BØRLI Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 15/13 Saksbehandler: Tale Nedberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 49/15 Formannskapet /15 Formannskapet Andre dokumenter i saken 1. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUD MOT MOTORFERDSEL, datert MOTORFERDSEL - SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON, datert FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUD MOT MOTORFERDSEL I UTMARK, datert Melding om vedtak sendes til Nils-Ivar Børli, Fritjosvei 21, 1404 SIGGERUD Kopi av vedtak: Kvikne Utmarksråd, Vollan gård, 2512 KVIKNE Saksopplysninger Nils-Ivar Børli søker i brev datert om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Søknaden gjelder transport av proviant, gass og materialer til vedlikehold, fra Børlia på Kvikne, delvis etter Nappsjølivegen til seter ved Nappsjøen. Transporten vil foregå etter ubrøyta veg/kjørespor. Vegen er bratt og kronglete og det er vanskelig å komme frem med snøskuter med lass. Tidspunkt for kjøring er vanskelig å tidsbestemme når det er avheng av vær og kjøreforhold. Det er ikke veg helt fram til setra slik at transport må foregå på vinterstid. Søker opplyser om at det er behov for fire til seks turer i sesongen i perioden 1. januar 2015 til 20. april Det søkes også om transport av ved fra egen skog. Dette behandles på delegert myndighet, og vil ikke kommenteres videre her. Saksvurdering Søknaden må vurderes etter lov om motorferdsel i utmark, nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og lov om forvaltning av naturens mangfold. Vurdering etter motorferdselloven Formålet med motorferdselloven er at en ut fra et samfunnsmessig helhetssyn skal regulere motorferdselen i utmark med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 21 av 42

22 Sak 30/15 natur og mennesker. I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven ( 3). Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 fastslår at Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer (her formannskapet) kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Rundskriv T-1/96 sier følgende om vurdering av «særlige behov»: Forhold som må tas med i vurderinga er bl.a. hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og naturmiljø. Den enkelte søknad må også sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader og de samlede konsekvenser dette kan gi. Ved vurderinga om det foreligger et «særlig behov», vil det være av betydning om kjøringa er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. Søker påviser et særlig behov i forbindelse med transport av proviant, gass og materialer til vedlikehold til en seter der det ikke er veg sommerstid. Transport på snødekket mark vil være mest skånsomt for terreng. Vurdering etter naturmangfoldloven Etter naturmangfoldloven 7 skal saken vurderes etter 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: En mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i dette området. Området det søkes transport i er leve- og beiteområde (vinter) for villreinen i Forollhogna. Utover dette er det ikke registrert arter eller naturtyper som vil ta skade av transporten. 9 Føre-var-prinsippet: Ikke relevant da en mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Vurdert og funnet ikke relevant 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Vurdert og funnet ikke relevant 12 Pålegg om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Vurdert og funnet ikke relevant Villreinen i Forollhogna vil kunne bli berørt av transporten da beiteområdet brukes vinterstid. Transporten foregår helt i ytterkant av beite- og leveområdet og er av såpass beskjedent omfang at det vurderes til ikke å være av betydning. Ved at transporten foregår på frossen og snødekket mark, vil ikke vegetasjon eller terreng bli skada. Utover dette der det ikke registrert andre arter som vil ta skade av transporten. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 22 av 42

23 Sak 30/15 Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø Rådmannens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Nils-Ivar Børli dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av proviant, gass og materialer til vedlikehold. Transporten vil følge kjørerute fra Børlia til seter ved Nappsjøen 2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 49/15) 3. Tillatelsen gis med følgende vilkår: Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar april årene Det gis tillatelse til seks turer i året Nila-Ivar Børli, Marianne Børli og Ove Skagoset kan benyttes som sjåfører Det skal føres kjørebok som skal fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll Kjøreboka skal leveres Tynset kommune etter endt sesong, senest 1. juni All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker 4. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av proviant, gass og materialer til vedlikehold til veiløs seter anses som kurant dispensasjonsgrunn. Forholdet til grunneier Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 23 av 42

24 Sak 31/15 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON SØKER: JUUL-ARNE SINNERUD Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 15/69 Saksbehandler: Tale Nedberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet Andre dokumenter i saken 1. MOTORFERDSEL - SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON, datert MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON, datert Melding om vedtak sendes til Juul-Arne Sinnerud, Steifetten, 2560 ALVDAL Kopi av vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre Saksopplysninger Juul-Arne Sinnerud søker i brev datert om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Søknaden gjelder transport av proviant og materialer til vedlikehold fra Gardvikåsen i Alvdal kommune til seter ved Vesle Marsjøen i Tynset kommune. Transporten vil gå gjennom Rødalen via Fallet og til Vesle Marsjøen. Det er kun kjørespor til setra slik at transport bør foregå på vinterstid. Søker opplyser om at det er behov for fire turer i sesongen i perioden 1. desember til 20. april årene Vesle Marsjøen ligger innafor Knutshø landskapsvernområde. Søknad om transport er behandla av Dovrefjell nasjonalparkstyre, og det er gitt tillatelse til fire turer årlig. Det søkes også om transport av ved. Dette behandles på delegert myndighet, og vil ikke kommenteres videre her. Saksvurdering Søknaden må vurderes etter lov om motorferdsel i utmark, nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og lov om forvaltning av naturens mangfold. Vurdering etter motorferdselloven Formålet med motorferdselloven er at en ut fra et samfunnsmessig helhetssyn skal regulere motorferdselen i utmark med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for natur og mennesker. I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven ( 3). TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 24 av 42

25 Sak 31/15 Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 fastslår at Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer (her formannskapet) kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Rundskriv T-1/96 sier følgende om vurdering av «særlige behov»: Forhold som må tas med i vurderinga er bl.a. hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og naturmiljø. Den enkelte søknad må også sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader og de samlede konsekvenser dette kan gi. Ved vurderinga om det foreligger et «særlig behov», vil det være av betydning om kjøringa er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. Søker påviser et særlig behov i forbindelse med transport av proviant og materialer til vedlikehold til ei seter der det ikke er veg sommerstid. Transport på snødekket mark vil være mest skånsomt for terreng. Vurdering etter naturmangfoldloven Etter naturmangfoldloven 7 skal saken vurderes etter 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: En mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i dette området. Området det søkes transport i er leve- og beiteområde (helårs) for villreinen i Knutshø. Utover dette er det ikke registrert arter eller naturtyper som vil ta skade av transporten. 9 Føre-var-prinsippet: Ikke relevant da en mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Vurdert og funnet ikke relevant 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Vurdert og funnet ikke relevant 12 Pålegg om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Vurdert og funnet ikke relevant Villreinen i Knutshø vil kunne bli berørt av transporten da beiteområdet brukes hele året. Transporten foregår helt i ytterkant av beite- og leveområdet og er av såpass beskjedent omfang at det vurderes til ikke å være av betydning. Ved at transporten foregår på frossen og snødekket mark, vil ikke vegetasjon eller terreng bli skada. Utover dette der det ikke registrert andre arter som vil ta skade av transporten. Vedtakets konsekvenser for klima og miljø Vedtaket vil ikke ha konsekvenser for klima og miljø. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 25 av 42

26 Sak 31/15 Rådmannens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Juul-Arne Sinnerud dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøskuter til transport av proviant og materialer til vedlikehold. Transporten vil følge kjørerute fra Gardvikåsen via Rødalen, Fallet og inn til seter ved Vesle Marsjøen. 2. Transporten skal foregå i sammenheng med tillatt transport av ved (delegert vedtak 72/15) 3. Tillatelsen gis med følgende vilkår: Transporten skal foregå i tidsrommet 1. januar april årene Det gis tillatelse til fire turer i året Juul-Arne Sinnerud og Arne Jakob Sinnerud kan benyttes som sjåfører Det skal føres felles kjørebok i Tynset og Alvdal. Kjøreboka skal fylles ut før kjøring og bringes med i tilfelle kontroll Kjøreboka skal leveres Alvdal kommune etter endt sesong, senest 1. juni All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker 4. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6. Begrunnelsen for vedtaket er at transport av proviant og materialer til vedlikehold av veiløs seter anses som kurant dispensasjonsgrunn Forholdet til grunneier Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende rettsregler. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 26 av 42

27 Sak 32/15 DELING AV GRUNNEIENDOM GID 49/1 - TILLEGG TIL GID 49/6 49/1 Arkiv: GID 49/1 Arkivsaksnr.: 14/1209 Saksbehandler: Finn Mortensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 32/15 Formannskapet Vedlegg Kartutsnitt som viser omsøkt deling Andre dokumenter i saken 1. OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET 49/1, datert FORELØPIG SVAR - DELING EIENDOM GID 49/1 49/1, datert Melding om vedtak sendes til Jon Arne Hugudal, 2500 TYNSET Lars Bronken, 2500 TYNSET Saksopplysninger Jon A. Hugudal søker om fradeling av 0,5 dekar skogsmark fra gnr. 49 bnr. 1 - for salg som tillegg til boligeiendommen Furumo, gnr. 49 bnr. 6 i Tynset. Furumo har i dag et areal på 1,8 da, med to bolighus og vil etter eventuell utvidelse få et totalt areal på 2,3 dekar. Området der arealet ligger er i gjeldende kommunedelplan for Tynset tettsted et LNF-område. Dette er områder der deling og bygging til annet enn landbruk i utgangspunktet ikke er tillatt. Deling til omsøkt formål krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. I gjeldende kommunedelplan for Tynset tettsted gis det mulighet for å vurdere dispensasjon for spredt boligbygging i LNF-områder, dette må forstås også å gjelde for deling. Det kan vurderes å gi dispensasjon bla. når: - Det kan tillates i henhold til jord og skoglov - Det kan etableres tilfredsstillende avkjørsel, vannforsyning og avløp - Tiltaket ikke antas å kunne føre til krav om økte offentlige kostnader - Tiltaket ikke kommer i konflikt med viktige landskaps- eller kulturminneverninteresser. Arealet som søkes fradelt ligger på eiendommen Hugudal, nord for Brydalsveien (Fv 665), om lag 400 meter i luftlinje nordøst for boligområdet Lillebekkmoen. Arealet skal brukes som tillegg til eksisterende bebygd eiendom, dette vil ikke endre bruken av eiendommen mht. avkjørsel, vann og avløp. Det er ca. 250m gangavstand langs Fv 665 til gang og sykkelvei inn til Tynset sentrum. Total avstand inn til Tynset sentrum er i underkant av 2 km. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 27 av 42

28 Sak 32/15 Det framgår ikke av naturbase eller Kilden at det finnes sårbare eller truede arter eller kulturminner på det omsøkte arealet eller i området. Søknaden er behandlet etter jordloven, og Formannskapet fattet i møte følgende vedtak: 1. Tynset kommune, formannskapet, innvilger Jon A. Hugudals søknad om fradeling av inn til 0,5 da skoggrunn fra 49/1 som tillegg til boligeiendommen Furumoen 49/6 i Tynset. 2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 9 og begrunnes med at delingen er forsvarlig ut ifra driftsgrunnlaget til 49/1. Saksvurdering Formannskapets vedtak etter jordloven betyr at arealet endrer formål fra landbruk til boligformål. Søknaden krever derfor dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan for Tynset tettsted. Det kreves at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining. Den omsøkte delingen har som formål å øke arealet til eksisterende boligeiendom i et område som ligger relativt nært Tynset tettsted og regulerte boligområder. Delingen vil ikke endre bruken mht. avkjørsel, vann og avløp eller økte offentlige kostnader til skoleskyss eller andre samfunnstjenester. Dette taler for deling. Det omsøkte arealet er skogsmark av beskjeden størrelse og fradeling vil neppe ha vesentlig betydning for arealgrunnlaget på landbrukseiendommen det deles fra. Dette taler også for deling. Delingen vil imidlertid legge til rette for utvidelse av eksisterende boligeiendom med plass til evt. flere bygninger eller areal til fremtidig deling - i et område med aktiv jordbruksdrift. Det vil derfor etter rådmannens vurdering være påregnelig med støv, støy og lukt fra alminnelig jordbruksdrift med blant annet bruk av husdyrgjødsel. Dette er ulemper som lett kan føre til konfliktsituasjoner. Dette taler mot deling. Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. Det framgår ikke av naturbase eller Kilden at det finnes sårbare eller truede arter eller kulturminner på det omsøkte arealet eller i området. Dette tilsier at en eventuell fradeling neppe vil medføre negative konsekvenser for klima og miljø. Rådmannens konklusjon: Den omsøkte delingen vil ikke føre til vesentlig endret bruk av området, og det omsøkte arealet er av marginal betydning for landbrukseiendommens ressursgrunnlag. Det finnes eldre og nyere boligbebyggelse i området. På bakgrunn av saksopplysningene og sakvurderingen vil rådmannen anbefale tiltaket. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 28 av 42

29 Sak 32/15 Rådmannens innstilling: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 20-1, pkt. m, gis det tillatelse til fradeling av ca. 0,5 dekar stor parsell skogsmark fra gnr. 49 bnr. 1, som omsøkt. 2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens 19-2, mht. - formålsendring til boligformål. 3. Tilleggsarealets arrondering avklares i forbindelse med oppmålingsforretningen, slik at denne blir mest mulig hensiktsmessig, både for drift av tilliggende jordbruksareal og utnyttelse av boligeiendommen. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 29 av 42

30 Sak 33/15 REGULERINGSPLAN FOR JERNBANEKRYSSING GODTLANDSFLOEN - TYNSET KOMMUNE FØRSTE GANGS BEHANDLING Arkiv: PLA Arkivsaksnr.: 13/312 Saksbehandler: Hilde Aanes Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 2/15 Formannskapet /15 Formannskapet Vedlegg Forslag til reguleringsplan for planoverganger Godtlandsfloen med 1. Planbeskrivelse med sammendrag av ROS-analyse, datert Plankart Alternativ 1 datert Plankart Alternativ 2 datert Reguleringsbestemmelser Alternativ 1 og 2 datert Rapport Risikoanalyse, datert Rapport Grunnundersøkelser og datarapport, datert Referat fra oppstartsmøte Uttalelse fra Enhet for landbruk og miljø m/ vedlegg. 9. Oversikt arealer aktive bruk Merknader fra jernbaneverket med kommentarer, datert Vedtak fra formannskapets behandling, , sak 2/15 Melding om vedtak sendes til: Jernbaneverket v/ Åge Sjømark, og Multiconsult v/ Knut Johansen, Berørte parter og naboer Saksopplysninger Multiconsult leverte på vegne av Jernbaneverket (JBV) den komplett planforslag til Detaljregulering for Planovergangstiltak Godtlandsfloen, planid Formålet med reguleringsplanen er å redusere antall planoverganger over jernbanen på grunn av høyt antall uønskede hendelser mellom tog og annen trafikk på planovergangene. Reduksjon av antall planoverganger, og sikring av gjenværende planoverganger, er en av Jernbaneverkets viktigste satsningsområder for økt sikkerhet. Forslag til planoverganger som skal reduseres er prioritert ut fra strekningsvise risikoanalyser, basert på frekvens på togtrafikk, trafikkmengde kjøretøy over planovergang, skiltet hastighet for tog, stigning, sikt, og rapporter om uønskede hendelser (Synergi-rapporter). På grunn av det høye antallet med registrerte uønskede hendelser på den aktuelle strekningen, anser JBV samfunnssikkerheten som viktigere enn de eventuelle ulemper det enkelte gårdsbruk får ved stengning og sanering av planovergangene. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 30 av 42

31 Sak 33/15 JBV viser til Trafikksikkerhetshåndboken i forhold til sikkerheten ved de ulike alternative sikringsmetodene: Det anslås en reduksjon i antall ulykker 68 % ved tiltak i form av sikringsanlegg med bom, lyd og lys på planoverganger som tidligere kun har skilt. Til sammenligning anslås det en reduksjon på 51 % for sikringsanlegg med lyd og lys. JBV s tekniske regelverk gir følgende føringer for bruk av sikringsmetode på planoverganger ut fra antall kjøretøy som passerer planovergangen pr. døgn: Sikringsmetode Enkelt vegsignalanlegg for planoverganger med liten trafikk Antall kjøretøy per døgn (max) Vegsignalanlegg (La) Halvbom Helbom >1000 Dette legges til grunn ved valg av sikringsmetode på de planovergangene som opprettholdes. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 31 av 42

32 Sak 33/15 Planområde Fig 1 Planområde, alternativ 2 Planområdet ligger ca. 4 km nordøst for Tynset sentrum, og strekker seg ca.2,4 km nordover i et jordbrukslandskap langs Rørosbanen, mellom Glåma og Fv De berørte gårdsbrukene har til dels store arealer med dyrket mark og beiteområder på motsatt side av Fv TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 32 av 42

33 Sak 33/15 I Kommuneplan for Tynset, og Kommunedelplan for Tynset tettsted 2007 er området avsatt til landbruks- natur- og friluftsområde (LNF-område). Innenfor LNF-områder forutsettes det at hovedbruken skal være aktivt landbruk. Her tillates bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til landbruksnæring. Endring av planovergangene berører landbruksnæringa direkte, da landbruksrelatert transport utgjør en vesentlig del av trafikken over jernbanen. Det ble derfor konkludert med at tiltaket ikke trenger å konsekvensutredes. Fig 2 Planområde i Kommuneplan for Tynset, Planprosess: April-september 2010: Innledende møter mellom JBV, grunneiere og berørte parter for å komme fram til en felles løsning for planovergangene. JBV ønsket å redusere antallet planoverganger fra 8 til 3, og hadde vurdert to alternativer med henholdsvis bru over og undergang under jernbanen. Grunneierne krevde 4 fullsikrede overganger, samt at en består som den er i dag Oppstartsmøte mellom Multiconsult, JBV og Tynset kommune Drøftingsmøte mellom JBV, grunneiere og berørte parter. JBV presenterte forslaget om 3 forenklede vegsikringsanlegg med lys og klokke, ikke bom. Grunneierne opprettholdt sitt krav om 5 planoverganger, og stilte krav om trafikktellinger. I I referatet ble det konkludert med (punkt G1.07) at JBV skulle foreta en vurdering av om 4 forenklede vegsikringsanlegg med bom er teknisk og økonomisk realiserbart. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 33 av 42

34 Sak 33/ Informasjonsmøte mellom Multiconsult, JBV og Tynset kommune om status for planen, drøfting av foreløpige skisser og videre framdrift. Tynset kommune støttet grunneiernes krav om utredning av 4 krysningspunkter med vegsignalanlegg (bom, lyd og lys) som et alternativ 2. Forslaget ble avvist med begrunnelse av høye kostnader og ikke gjennomførbare tekniske løsninger. Videre står det i møtereferatet at: «Tynset kommune foreslo et nytt alternativ med ett vegsikringsanlegg og ett forenklet vegsignalanlegg som tar utgangspunkt i presentert alternativ 2, men hvor ny kryssing i midtre del av planområdet utgår. I stedet bygges ny lokalveg ned langs vestsiden av jernbanen til kryssing i vegsignalanlegg med bom, lys og klokke på den midtre av de sørlige planovergangene. Alternativet benevnes alternativ B.» I reguleringsplanen har dette fått navnet alternativ 1. JBV påpeker i merknad til saksutredning at det må synliggjøres at Tynset kommune administrativt foreslo å ta med alternativ 1 i reguleringsplanen, noe som tilsier at dette kan være et aktuelt alternativ. Planavdelingen hevder det at dette aldri var ment som et seriøst forslag med tanke på de driftsmessige ulemper en slik omlegging ville medføre. Forslaget var nevnt i sammenheng med sikkerhet: Dersom en kun skulle tenke sikkerhet, så burde flest mulig gardsveger samles på én fullsikret overgang. Alternativet ble ikke tatt med i saksutredningen da det ikke var oppfattet som et reelt forslag fra administrasjonens side. JBV viste til oppdatert base for årsdøgntrafikk (ÅDT) over alle planoverganger, og at det ikke var aktuelt med nye trafikktellinger Multiconsult varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet på vegne av JBV. Det kom åtte merknader som er kommentert i planbeskrivelsen Tynset kommune mottok komplett forslag til reguleringsplan for planoverganger Godtlandsfloen til politisk behandling og var Tynset kommunes planavdeling på befaring sammen med de berørte grunneierne i henholdsvis nordre og søndre del av planområdet Tynset kommune mottok merknader og kommentarer til saksfremlegget fra JBV Formannskapet utsatte behandling av planforslaget, sak 2/15, med begrunnelse av et ønske om å befare området og møte grunneierne og JBV før ny politisk behandling møttes Formannskapet, JBV og grunneierne på Godtlandsfloen, og det ble foretatt befaring av overgangene sammen med formannskapet / administrasjonen. Saksbehandler og plansjef hadde avslutningsvis et oppsummeringsmøte med JBV. Jernbaneverkets kommentarer til saksfremlegget ble gått gjennom, og ble delvis tatt til følge. Det ble besluttet å sende planforslaget til ny politisk behandling med disse korrigeringene. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 34 av 42

35 Sak 33/15 Planforslaget: Jernbaneverket har sendt 2 alternative planforslag til politisk behandling. Alternativ 1 foreslår å sanere 6 planoverganger (fra 8 til 2). Alternativ 2 foreslår å sanere 6 planoverganger, og å etablere én ny (fra 8 til 3). Alternativ 1: Én planovergang sikres med vegsikringsanlegg (halvbom, lys og lyd), og samler seks eiendommer i samme sikrede planovergang ved Vangen nedre, v/ Jens Ola Øverli: Godtland ytre, Tor H. Godtland. Godtland øvre, Berntsen/Jørgensen. Vangen nedre, Jens Ola Øverli. Vangen øvre, Morten Øverli. Støen, Rakel Brøten/Ola Lillemoe. Holan, Hans Olav Holann. Én planovergang sikres med lys og lyd, ikke bom, og samler tre eiendommer med felles avkjøring fra Fv. 681 ved Veslenget, Lilleeng Oftenes, Per Morten Aaen Veslenget, Oddbjørn Lilleeng Støeng, Gunveig M. Støeng Tiltaket omfatter bygging av ca m ny atkomstveg, og berører ca 2,7 dekar dyrket mark. Alternativ 2: Èn planovergang sikres med vegsikringsanlegg (halvbom, lys og lyd), og samler seks eiendommer som får felles overgang ved Vangen nedre, v/ Jens Ola Øverli. Godtland ytre, Tor H. Godtland. Godtland øvre, Berntsen/Jørgensen. Vangen nedre, Jens Ola Øverli. Vangen øvre, Morten Øverli. Én planovergang sikres med lys og lyd, ikke bom, og samler to eiendommer med felles avkjøring fra Fv. 681 mellom dagens to avkjørsler. Støen, Brøten/Lillemoe. Holan Hans Olav Holann. Én planovergang sikres med lys og lyd, ikke bom, og samler tre eiendommer med felles avkjøring fra Fv. 681 ved Veslenget, Lilleeng Oftenes, Per Morten Aaen Veslenget, Oddbjørn Lilleeng Støeng, Gunveig M. Støeng Tiltaket omfatter bygging av ca m ny atkomstveg, og berører ca 3,2 dekar dyrket mark. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 35 av 42

36 Sak 33/15 Generelt for begge alternativene: De nye gårdsvegene vil bygges som landbruksveg klasse 3, som er normal veg for seterveger og gardsveger. Vegene skal ha en bredde på minimum 3,5 m veibane + skulder. I praksis vil det si 4 m bredde når det er snakk om grusvei. Det er regulert inn én møteplass mellom Vangen øvre og Støen. Det planlegges ny bussholdeplass langs Fv. 681 ved den sørligste overgangen Godtland / Vangen. Denne medfører at gangstrekninga fra gardstunet til Fv. 681 øker med max 690 m (Støen, Brøten/Lillemoe) i alternativ 1, og 480 m for Støeng i alternativ 2. Samtidig fjernes all gangstrekning langs Fv. 681 i alternativ 1, mens det i alternativ 2 opprettholdes en gangstrekning på 60 m langs Fv. 681 til bussholdeplass for eiendommene Støen og Holan. Rekkefølgekrav: For å sikre gjennomføring av planen er det satt inn rekkefølgekrav i planbestemmelsene: Etablering av bussholdeplass ved fv. 681må skje samtidig med stengning av overgangene. Stengning av overgangene må skje samtidig med at de nye overgangene kommer på plass. Sikring ved gjerder for å hindre villkryssing av jernbanelinja. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 36 av 42

37 Sak 33/15 Alternativ 1 I alternativ 1 samles de fem sørligste overgangene i én felles overgang ved Vangen nedre. Det etableres en tilførselsvei mellom Vangen nedre og Holan. Stenges I alternativ 2 samles de tre sørligste overgangene i én felles overgang ved Vangen nedre. Krysningspunktet mellom Støen og Holan slått sammen som eget krysningspunkt, der det også reguleres inn en vei mellom de to brukenes lagerbygg på østsiden av jernbanen, mellom jernbanen og Fv Alternativ 2 Ny overgang til erstatning for de to stengte = totalt 5 stengte overganger. Avkjøring fra FV. 681 er lagt oppå trase for vannledning. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 37 av 42

38 Sak 33/15 Saksvurdering Reguleringsformålet vil ikke bli endret gjennom reguleringsplanen. Det er positivt at Jernbaneverket tar initiativ til tiltak som trygger kryssing over jernbanen. En totalvurdering av planen og landbruksrelaterte tiltak må ta hensyn til sikkerheten ved kryssing av jernbanen, men også til konsekvensene av økt transport langs fylkesveien, samt på de nye private gårdsveiene som foreslås etablert. Det er viktig å ta hensyn til den driftsmessige løsningen for de som driver landbruksnæring i dag og i framtiden, og på bruken av dyrket og dyrkbar jord. Hensynet til barn og unge må også vurderes. Begge forslagene vil medføre sikrere kryssing av jernbanen, men også til dels store ulemper for de berørte parter. Ulempene er knyttet til lengre kjøring fra gårdstunet og til resten av eiendommen på motsatt side av jernbanen og Fv. 681, samt til Tynset sentrum for daglige gjøremål. For gårdbrukerne lengst nord og sør i området vil det ikke være forskjell på alternativ 1 og 2. Alternativ 1 vil gi det sikreste alternativet ved kryssing av jernbanen, og anbefales av jernbaneverket. Dette begrunnes med at flest eiendommer knyttes opp mot én overgang som sikres ved bom. Dette skal være ca 68 % sikker kryssing. Ved alternativ 1 vil det bli lengre kjøring fra gårdstunet og kryssing av jernbanen for de fleste av eiendommene. Godtland ytre og Godtland øvre får henholdsvis 250 og 225 m ekstra kjørelengde/gangavstand før kryssing av jernbanen. Ved kjøring sørover mot Tynset sentrum vil det bli en ekstra kjørelengde/gangavstand hver veg på ca 500 m for Godtland ytre. Støen og Holan får en ekstra kjørelengde/gangavstand på ca 710 m og 890 m før kryssing av jernbanen. Ved kjøring sørover mot Tynset vil det bli ubetydelig endring i kjørelengde. Det aller meste av transporten foregår ikke som transport til og fra Tynset, men i forbindelse med landbruksdrift mellom gårdsbruket og på motsatt side av jernbanen / Fv Dette er en stor ekstrabelastning i forhold til både medgått arbeidstid, bruken av diesel og slitasje på traktor, samt økt grad av forurensing. Begge har nye fjøs og er i aktiv drift, med redskapshus og garasjer, bygd på den delen av eiendommen som best egner seg til dette; mellom jernbanen og Fv En vesentlig del av transporten foregår mellom gardsbruket og redskapslageret. Det planlegges bygd en ny gårdsveg langs jernbanen. Denne er bredere enn dagens veibredde. Trafikkgrunnlaget vil til gjengjeld øke på disse veiene. Det er foreslått én møteplass mellom Vangen øvre og Støen. I møte med jernbaneverket ble det sagt at det kan være mulig å etablere flere møteplasser dersom dette skulle bli aktuelt. Ved alternativ 2 får Støen og Holann felles avkjørsel mellom dagens avkjørsler. Det medfører en ekstra kjørelengde / gangavstand på ca 40 m og 140 m før kryssing av jernbanen. Ved kjøring sørover mot Tynset sentrum, vil det bli en ekstra kjørelengde hver veg på ca 100 m før Støen, og ubetydelig for Holan. I tillegg etableres et nytt vegkryss mellom jernbanen og Fv. 681 for å gi adkomst til skur og lagerbygninger tilknyttet gårdsbrukene. Ny foreslått avkjøring fra Fv. 681 er lagt oppå trase for vannledning, noe som er problematisk med tanke på frost / tele under vegen. Lillemoe presenterte et alternativt forslag til trase for av/påkjøring til Fv. 681 under befaringen. Dette alternativet kan fremmes formelt under høringen. Oftenes, Veslenget og Støeng får samme løsning og konsekvens som i alternativ 1. Oftenes og Støeng får en ekstra kjørelengde/gangavstand på ca 210 og 460 m før kryssing av jernbanen. Ved kjøring sørover mot Tynset sentrum vil det bli en ekstra kjørelengde/ TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 38 av 42

39 Sak 33/15 gangavstand hver veg på ca 400 m for Aaen, og ubetydelig endring for Lilleeng og Støeng. Det aller meste av transporten foregår likevel ikke som transport til og fra Tynset, men i forbindelse med landbruksdrift mellom gårdsbruket og på motsatt side av jernbanen / Fv Aaen har en del dyrket mark nord for driftssenteret sitt som en slik endring ikke vil få stor betydning for. Redskapslager mellom jernbanen og Fv. 681 medfører stor trafikk over jernbanelinja utenom den vanlige trafikken til og fra Tynset sentrum. Eiendommene har en stor del dyrket mark på motsatt side av Fv. 681, etablert gjennom jordskifte fra 1998, for å slippe transport langs med Fv Med de fremlagte forslagene vil det bli økt transport med traktor og utstyr langs veien. Dette medfører økt ulykkesrisiko for både for gårdbrukerne, men også for de som kjører veien til daglig. Disse utgjør et langt høyere antall enn antall tog som passerer. Jernbaneverket har kommentert dette slik: Sikkerhetsvurderinger mhp. Fv er vurdert i risikoanalyse (vedlagt reguleringsplan), og konklusjon er listet opp i punkt 11. Punkt 11 i Risikoanalyse for planoverganger: Rådmannen synes denne vurderingen i liten grad tar for seg ulykkesrisikoen knyttet til økt landbrukstrafikk langs Fv Færre adkomstveger inn på Fv. 681 vil samle risikoen for kollisjoner på færre områder, noe som vil bidra positivt. Økt transport med store maskiner langs fylkesveien vil bidra negativt. Hensynet til barn og unge. Flere skolebarn vil få en noe lengre skolevei fram til bussholdeplassen ved Fv Dette oppveies ved at kryssingen over jernbanen og adkomst til bussholdeplass vil være sikrere (lyd og lyssignal, samt bom for noen.) Avstanden er ikke lenger enn den er for mange andre som må gå til skolen. Ved alternativ 1 vil det ikke bli noen ferdsel langs Fv. 681, ved alternativ 2 opprettholdes en gangstrekning på 60 m langs veien til bussholdeplass for eiendommene Støen og Holan. Deler av området ligger innenfor NVE s flomsonekart. Planbeskrivelsen peker på at de sørligste gårdsbrukene vil bli berørt av en 10 års flom i Glåma. Skredatlaset viser at store deler av området er flomutsatt ved en 100 års flom. Ved planlegging i dag skal det tas høyde for situasjonen ved en 200 års flom. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 39 av 42

40 Sak 33/15 ROS-analysen påpeker at det er lite sannsynlig med flom i området, og at dette utgjør en viss fare. Risiko er satt til «grønn», det vil si at det ikke behøves hensynstatt. Dette er uriktig i henhold til NVE s flomsonekart. NVE s flomsonekart har data for 200 års flom i området: - Nordre del Ofteneset Støeng - Søndre del av planområet Jernbaneverket kommenterer dette slik: Nytt vegsystem tilknyttet søndre planovergang som opprettholdes (begge alternativer) og midtre planovergang som opprettholdes (alternativ 2) er planlagt på kotehøyde som ligger betydelig høyere enn nivå for 200-årsflom iht. NVEs flomsonekart for Glomma (kartblad Nesmoen). Nytt vegsystem tilknyttet nordre planovergang som opprettholdes (begge alternativer) er planlagt på kotehøyde som ligger tilnærmet på høyde med nivå for 200-årsflom. Små justeringer av lengdeprofil i nord tilsier at nytt vegsystem ikke er kritisk med tanke på flom, men at det vil være de vegene som ligger der i dag som vil være kritisk i forhold til en 200-års flom. Planforslag i reguleringsplanen tilsier således en markant forbedring framkommelighet og pålitelighet i lokalvegsystem ved 200-års flom. Tapet av dyrket mark vil bli relativt lite i begge de foreslåtte alternativene, ca 3 dekar vil gå tapt etter at riggperioden er over og matjordlaget tilbakeført. Oppsummering: Ønske om trygg kryssing av jernbanen er felles interesse for både JBV og grunneierne i området. Samtidig må hensynet til effektiv drift av landbrukseiendommene på Godtlandsfloen vektes vesentlig. Sikringsanlegg/signalanlegg ved planovergangene vil redusere fartsnivået på biltrafikken på de nye adkomstvegene. Hensynet til sikkerhet langs de nye gårdsveiene betraktes også å være tryggere enn dagens situasjon, i følge utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse som bl.a. omhandler dette. De nye adkomstvegene vil bli bredere enn dagens adkomstveger, men vil i TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 40 av 42

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad:

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Befaring Godtlandsfloen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Drøfting kulturfondsøknader Kl. 10.30 Møte med Sykehuset Innlandet Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET,

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om temakart KP Tynset Etter vedtaksmøte i formannskap og fondsstyre: Besøk Tynset

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Befaring formannskapssak 56/16 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset opplæringssenter (Sparebanken Hedmark-bygget) Møtedato: 15.03.2012 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehageopptaket 2012/2013 v/leder for Tynsetbarnehagene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2017 Tid: 09:00 Kl. 10.30 Informasjon fra Ola Grønn-Hagen om prosjekt Nebybrua Kl. 12.00 Besøk hos landbrukstjenester

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Berit N. Moen Grete Negård Per Hermann

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Besøk Tynset Teknolab Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kvikne skole og barnehage Møtedato: 02.03.2017 Tid: 09:00 Kl. 13.00 Besøk hos Visbook og Findmysheep Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Åpen dag FIAS. Formannskapet ser på anlegget. Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Nils H.Øian. Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Nils H.Øian. Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: kl. 15.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Veslemøy Grinde Grete Negård Andreassen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om vei- og adresseringsprosjektet i Tynset kommune Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: Kl. 09.00 15.00 Etter vedtaksmøtet: Kommuneplanens samfunnsdel Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.03.2016 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen Stein Tronsmoen Per Hermann

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formnnskapssalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: Kl. 08.30 Orientering om evaluering av administrativ organisasjonsmodell i Tynset kommune Kl. 09.00 Vedtaksmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om internettstemmegivning og valgstyrets oppgaver Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.05.2013 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Christian F. Steenland

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om temakart KP Tynset Etter vedtaksmøte i formannskap og fondsstyre: Besøk Tynset

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Byvandring

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Byvandring TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Byvandring Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: Kl. 10.00 Planstrategi informasjon Drøfting kulturfondsaker Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2005 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.00 Møte med Tynset kirkelige fellesråd Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2017 Tid: 09:00 Etter møte i valgstyret 12:00 14:00 Møte med Tynset kirkelig fellesråd, menighetshuset kirkeegga Til

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsøknader

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsøknader TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2016 Tid: Kl. 09.00 Drøfting kulturfondsøknader Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Tone Hagen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Oskar Snarvold

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2017 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Nils

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2016 Tid: 0900 1530 I forkant av møtet, ble følgende program gjennomgått: Statens vegvesen sitt møte med formannskap,

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 15.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Grete Negård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.2008 Tid: kl. 15.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: Kl.. 09.00 Drøfting av budsjettprosess, evt bestillinger til administrasjonen og presentasjon av utfordringer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.08.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE MED SAKSPAPIR FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 02.11.2017 Tid: 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 91/17 MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - TRANSPORT-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2009 Tid: Kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring av

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Besøk på nye Nord-Østerdal videregående skole Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.02.2007 Tid: kl. 12.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend Salbu Christian

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.00 Informasjon fra FIAS om avfallsplanen v/markedssjef Hanne Maageng Olsen Til stede på

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsaker

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsaker TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2015 Tid: Kl. 09.00 Drøfting kulturfondsaker Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 12.00 13.00 Møte med Fylkesmannen, landbruksavdelingen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2008 Tid: kl. 08.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Gjennomgang av kommuneplanens arealdel

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Gjennomgang av kommuneplanens arealdel TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Gjennomgang av kommuneplanens arealdel Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.00 Informasjon fra spesialisthelsetjenesten v/oddbjørn Øien Gjennomgang av rapporten fra kommunekompasset

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Lunsj på landbrukets hus med etterfølgende bedriftsbesøk på Landbrukets hus og Nortura Til stede

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET Møtested: Ramsmoen Møtedato: 27.06.2008 Tid: 10.00 Saksnr. Tittel 83/08 84/08 KLAGE:SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK KIRSTEN ELVERHØI STØEN

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL.

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL. TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.11.2007 Tid: Kl. 15.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 0900-1300 Orienteringer: Orientering og dialog vedrørende omstillingsprosess ved Alvdal ungdomsskole v/

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 07.03.2017 Møtested: Rådhuset - telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Sykehuset Innlandet Møtedato: Tid: Kl Omvisning på Sykehuset Innlandet

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Sykehuset Innlandet Møtedato: Tid: Kl Omvisning på Sykehuset Innlandet TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Sykehuset Innlandet Møtedato: 21.02.2013 Tid: Kl. 09.00 Omvisning på Sykehuset Innlandet Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 12.00 13.00 Informasjon om Norsk Spekematfestival Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.02.2014 Tid: Kl. 09.00 Vedtaksmøte Kl. 11.00 Lunsj Kl. 12.00 15.00 Holmen befaring på bygget og Domstoladministrasjonen.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2005 Tid: kl.09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 0069/05 OPPFØRING AV BADSTUE PÅ GNR. 20

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Dialogmøte med Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavd. Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 16.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 09:00 Drøfting av retningslinjer for konsesjon og bo- og driveplikt Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.10.2011 Tid: Kl. 15.00 Drøfting tildeling kulturfond, søknadsfrist september 2011 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Storstuggu, Røros Møtedato: 02.11.2017 Tid: 12:00 09:00 11:00 Felles formannskapsmøte med Røros Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer:

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Medlemmer: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Per Hermann Køhn Hansæl Forfall: Astrid Skaug Veslemøy

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Regional næringssjef informerer om næringsarbeid. Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.12.2007 Tid: Kl. 15.00 (Møtet startet kl. 16.45, etter avsluttet kommunestyremøte) BEHANDLEDE SAKER Saksnr.

Detaljer

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. innkalte: Tid: 09:00-15:30. bestemt på møtet. Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. innkalte: Tid: 09:00-15:30. bestemt på møtet. Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 12.01.2017 Tid: 09:00-15:30 innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Nestleder Leif Vingelen Medlem Trond

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 09:00 Orientering/diskusjon: - Støtte til bistandsprosjekter - Regional næringsplan høring - Informasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2017 Tid: 09:00 Fondsstyret: Drøfting kulturfondsøknader med frist 15.09.2017 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.05.2012 Tid: Kl. 09.00 Vedtaksmøte Kl. 12.00 Befaring formannskapssak 60/12 og 61/12 Kl. 14.30 15.30 Orientering om Nord-Østerdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.04.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett skole Kl. 11.00 Vedtaksmøte Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.02.2008 Tid: kl.09.00 Vedtaksmøte kl.11.00 12.30 Tjenesten for funksjonshemmede kl.13.00 15.00 Nord-Østerdal videregående

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Kl. 08.30 Orientering om byggeprosjekt FIAS v/morten Sandbakken Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: 09:00 15.00 Besøk fra Sel kommune etter lunsj Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer