Elgeseter gate 21. Detaljregulering. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave MLA KRL MLA SMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elgeseter gate 21. Detaljregulering. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave MLA KRL MLA SMA"

Transkript

1 Elgeseter gate 21 Detaljregulering 0424 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-1 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen Elgeseter gate 21 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 1. utgave MLA KRL MLA SMA Klæbuvn. 196 b, Trondheim, I samarbeid med Selberg Arkitekter AS

2 3 V-1 Innhold 1 GENERELT DAGENS SITUASJON HÅNDBØKER OG RAPPORTER FREMTIDIG SITUASJON / PLANSAK FORUTSETNINGER PARKERINGSBEHOV DAGENS BILTURPRODUKSJON FREMTIDIG BILTURPRODUKSJON UTFORMING AV EINAR TAMBARSKJELVES GATE VARELEVERING OG RENOVASJON KONKLUSJON VIDERE ARBEID KILDER VEDLEGG: Gateutforming, Einar Tambarskjelves gate Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

3 4 V-1 1 GENERELT Det er igangsatt planarbeid for nytt boligprosjekt, med noe næringsvirksomhet, i Elgeseter gate 21 (eiendom 405/70). Selberg Arkitekter AS er sakkyndig forslagsstiller og har utarbeidet forslag til løsninger. På bakgrunn av planer presentert under oppstartmøte, , har Byplan, Trondheim Kommune og Statens vegvesen kommet med kommentarer til skisserte veg- og trafikkløsninger. Kommentarer til planer omhandlet foreslått løsning for adkomst til Elgeseter gate 21, utforming av Einar Tambarskjelves gate (E.T.gt.), vare- og renovasjonsløsning samt parkeringsbehov. Forslagsstiller er bedt om å estimere og vurdere dagens og fremtidig trafikkmengde. På grunnlag av dette skal det gjøres en vurdering av trafikale forhold og utforming av Einar Tambarskjelves gate. Det skal også gjøres et estimat av parkeringsbehov fra nytt bolig- og næringsbygg på grunnlag av Trondheim kommunes parkeringsveileder. Resultat fra vurderinger er presentert i dette notatet. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elgeseter (K0236), vedtatt , og er regulert til bebyggelse med tillatt byggehøyde på 3-5 etasjer. Parallelt med planprosessen for boligprosjekt i Elgeseter gate 21 foregår planprosess for Elgeseter gate. Løsning for Elgeseter gate er ikke vedtatt. Tilsvarende er utbyggingsrekkefølge for prosjektene ikke kjent og det ses derfor på en sitasjon hvor Elgeseter gate bygges før og etter boligprosjektet. 2 DAGENS SITUASJON Elgeseter gate 21 rommer i dag et bilverksted (Glassdrive) og parkeringshus eid av Europark. Europark disponerer totalt 121 parkeringsplasser på tomta, hvor 108 av plassene er reservert for kunder med langtidskontrakt hos Europark. De resterende 13 parkeringsplassene utendørs er avgiftsbelagte korttidsparkeringer. Bygget rommer også et treningssenter (CrossFit Trondheim) med adkomst fra Klæbuveien. Elgeseter gate 21 har i dag to adkomster fra Elgeseter gate med nedsenket kantstein (se Figur 1). Den nordlige adkomsten er regulert av dobbel sperreline i Elgeseter gate og det er kun tillatt å kjøre ut i Elgeseter gate i nordgående retning. Den sørlige avkjørselen er adkomsten utflytende og midtlinje i Elgeseter gate er her markert med dobbelt varsellinje. Tomten er skilt fra Einar Tambarskjelves gate med gjerde. Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

4 5 V-1 Figur 1 Pil markerer eksisterende adkomst til Elgeseter gate 21 og Einar Tambarskjelves gate Einar Tambarskjelves gate har i dag adkomst fra Elgeseter gate i nordgående retning. Utkjøring fra Einar Tambarskjelves gate er regulert med påbudt høyresving og vikeplikt ut i Elgeseter gate. Einar Tambarskjelves gate er skiltet blindgate og har bom mot Klæbuveien. Gaten har funksjon som adkomstveg til Einar Tambarskjelves gate 2, Elgeseter gate 17 og 19, samt Klæbuveien 20 B. Langs gaten er det satt av plass til langsgående parkering for borettslaget Elgeseter gate 19 og Einar Tambarskjelves gate 2. Einar Tambarskjelves gate defineres som en viktig gangtrase mellom Klæbuveien og Elgeseter gate. Lysregulert gangkrysning av Elgeseter gate er plassert like nord for Elgeseter gate HÅNDBØKER OG RAPPORTER Følgende håndbøker fra Statens vegvesen er brukt i forbindelse med notatet: Håndbok 017: Veg- og gateutforming, 2013 (Heretter omtalt som Hb 017). Håndbok 146: Trafikkberegninger, 1989 (Heretter omtalt som Hb 146). Håndbok 263: Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, 28 (Heretter omtalt som Hb 263). Håndbok 278: Universell utforming av veger og gater, 2011 (Heretter omtalt som Hb 278). Følgende veiledere/manualer er brukt i forbindelse med notatet: Krav til parkering veileder, Kommuneplanens arealdel Vedlegg 15. Utgitt av Trondheim Kommune i 2012 (Heretter omtalt som TKs parkeringsveileder) Manual for Streets, utgitt av Thomas Telford Publishing for The Department for Transport, UK i 27 (Heretter omtalt som MfS). Street Design Manual, utgitt av New York City Department of Transportation, i (Heretter omtalt som SDM). Følgende rapport er brukt i forbindelse med notatet: PROSAM rapport Turproduksjon for boligbebyggelse i Oslo og Akershus, juni 26 (Heretter omtalt som PROSAM - 137). Erfaringer med «shared space» ved kryssutforming. Rapport utarbeidet av Rambøll for Statens vegvesen/vegdirketoratet i 28. (Heretter omtalt som Rambølls rapport) Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

5 6 V-1 4 FREMTIDIG SITUASJON / PLANSAK Ved oppstartsmøte med plansak ble skisserte plantegninger for boligprosjekt og adkomstløsning presentert av Selberg Arkitekter AS. Eksisterende bebyggelse i Elgeseter gate 21 skal rives og erstattes med et 5.etasjes boligbygg med noe næring mot Elgeseter gate i 1. etasje. Hensikten med prosjektet er å legge til rette for næring og bolig, med vekt på mindre leiligheter for studenter og førstegangsetablerende. Det planlegges totalt 112 leiligheter, med størrelsen på m2. Parkering er skissert over de tre nedre plan, med totalt 132 ikke-kommersielle p-plasser. Adkomst til Elgeseter gate 21, samt naboeiendommer i nord, er foreslått fra Einar Tambarskjelves gate med avkjøring fra Elgeseter gate i nordgående retning. Innkjøring til parkeringskjeller under boligbygg foreslås ca. 30 m øst for Elgeseter gate. Einar Tambarskjelves gate skiltes som blindgate, og reguleres med bom. Utkjøring fra Einar Tambarskjelves gate vil som i dag reguleres med kun tillatt høyresving ut i Elgeseter gate, se skisse på figur 2. Figur 2 Nytt kjøremønster i Einar Tambarskjelves gate ved utbygging i Elgeseter gate 21 Løsning for varelevering og renovasjon er foreslått med gjennomkjøring via Einar Tambarskjelves gate til Klæbuveien, regulert med bom. Byplan anbefaler at skissert løsning bør videreutvikles, både mht. utforming og praktisk drift. Alternative løsninger for varelevering og renovasjon bør også skisseres. Løsning bør innebære minst mulig rygging i områder hvor myke trafikanter ferdes. Byplankontoret vurderer avkjørsel fra Elgeseter gate som akseptabel. Dette innebærer en forutsetning om at trafikk til/fra eiendommen ligger på omtrent samme nivå som Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

6 7 V-1 førsituasjonen og ny avkjørsel får god utforming med regulering av svingebevegelser som nevnt over. Det bes derfor om et estimat for eksisterende og fremtidig trafikkmengde. Løsning for Einar Tambarskjelves gate var ikke på tidspunkt for oppstartsmøte for prosjektet utarbeidet i detalj, men det ble foreslått at deler av området utformes med en «Shared spaceløsning». SVV og TK mener i utgangspunktet at fremtidig trafikksituasjon for Einar Tambarskjelves gate ikke taler for en slik løsning og at løsningen vil kunne medføre konfliktsitasjoner mellom de ulike trafikantgrupper. Det ble derfor bedt om en utredning av flere utformingsalternativer for gaten. Det er også bedt om et estimat av parkeringsbehov på grunnlag av TKs parkeringsveileder. Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

7 8 V-1 5 FORUTSETNINGER Følgende forutsetninger er gjort for eksisterende situasjon: Elgeseter gate Fartsgrense: 50 km/t (Nasjonal vegdatabank) ÅDT=20 5 kjt/d (Nasjonal vegdatabank, 2013) ÅDT-T= 13 % Klæbuveien Fartsgrense: 30 km/t nordover fra Magnus den Godes gate til bom (observasjon). ÅDT=3 kjt/d (Nasjonal vegdatabank, 2011) ÅDT-T= 2 % Inngår i hovedruter for sykkel i Trondheim (Tilleggsutredning. Miljøpakken. Trondheim, sykkeltransport. Statens vegvesen, 2010) Einar Tambarskjelves gate Blindveg med gateparkering Benyttes i stor grad av myke trafikanter. Prosjekteringsforutsetninger Adkomstveg for normal renovasjonsbil bør ha minste vegbredde på 3,5 m og maksimal stigning på 8 % (Renovasjonsteknisk norm, høringsutkast, februar Trondheim kommune) For universell utformet uteareal angis en maksimal stigning på 5 % (hb 278). 6 PARKERINGSBEHOV Nytt parkeringstilbud skal dekke behov for beboende, besøkende og næringsvirksomhet i Elgeseter gate 21. I tillegg skal eksisterende gateparkering i Einar Tambarskjelves gate som berøres av tiltaket tilbys ny parkeringsplass i p-kjeller, totalt 10 plasser. Totalt planlegges 112 leiligheter og 322 m2 næringslokale i bygget. Elgeseter gate 21 ligger i det TKs parkeringsveileder definerer som indre sone av Trondheim og stiller dermed krav til minimum 0,5 parkeringsplasser pr. 70 m2 BRA eller boenhet. Hvilken næring som skal inn på tomten er ikke kjent. Parkeringsbehov antas derfor å være tilsvarende forretning og service angitt i TKs parkeringsveileder, med maks 1,25 parkeringsplasser/1m2. For å gjøre prosjektet attraktivt er det ønskelig med minimum 1 parkeringsplass per boenhet. I tillegg ønskes 5 parkeringsplasser i tilknytning til næringsvirksomhet i bygget (i henhold til krav i parkeringsveilederen) og 10 parkeringsplasser som erstatter dagens gateparkering i Einar Tambarskjelves gate. Se tabell 1 for estimat av parkeringsbehov for nytt bolig- og næringsbygg i Elgeseter gate 21 basert på TKs parkeringsveileder sammenstilt med ønsket parkeringsdekning vist i planskisser for prosjektet. Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

8 9 V-1 TKs p-veileder TOTALT (veileder) Planskisser TOTALT (planskisser) Bolig Næring Eks. gateparkering 112 leiligheter x 0,5 p/leilighet= 1,25 p/1 m2 x 322 m2= 56 p-plasser 5 p-plasser 10 p-plasser 71 p-plasser 112 leiligheter x 0,5 p/leilighet= 112 p-plasser 5 p-plasser 10 p-plasser 127 p-plasser Tabell 1 Antall parkeringsplasser beregnet av TKs parkeringsveileder og vist i plantegning Dersom man ved planlegging av nytt bolig- og næringsbygg skal legge opp til minimumskravet for parkering i TKs parkeringsveileder med 0,5 parkeringsplasser per boenhet vil attraktiviteten til boligprosjektet reduseres. Ønsker til parkeringsdekning, fordret av Selberg Arkitekter AS, bør derfor innfris for å opprettholde prosjektets attraktivitet. I dagens situasjon er det 130 parkeringsplasser på tomten og uten videre beregninger anslås ny situasjon ikke å medføre vesentlig endring i biltrafikk. 7 DAGENS BILTURPRODUKSJON Trafikkmengde tilknyttet eksisterende bebyggelse i Elgeseter gate 21 og Einar Tambarskjelves gate er ikke kjent. Det gjøres derfor, på grunnlag av hb 146, et estimat for biltrafikkmengden. Se tabell 3 for resultat av beregninger. Verkstedet på totalt ca. 6 m2, i Elgeseter gate 21, faller under kategorien industri og hb 146 angitt bilturproduksjon til 3,5 kjt/1 m2/døgn, med variasjonsområdet 1,5-5. Et bilverksted antas å ligge i øvre del av variasjonsområdet med 5 turer/døgn/1 m2. For parkeringshus og utendørs parkering er tilgangen på erfaringstall for produksjon av biltrafikk begrenset. Det er ikke parkeringsplassene i seg selv som genererer trafikk, men virksomheten disse er knyttet til. Da det ikke er kjent hvilke virksomheter parkeringsplassene er knyttet til eller hvem brukerne er, er det gjort antagelser om bilturproduksjon per parkeringsplass. Erfaringstall fra trafikkanalyse av parkering på Jernbanetomta i Kristiansand brukes som utgangspunkt for antagelser. Jernbanetomta har en blanding av typer parkering, noen reserverte og ellers allment tilgjengelige, avgiftsbelagte parkeringsplasser. Erfaringstall fra Jernbanetomta presenterer et resultat hvor hver parkeringsplass brukes 2 ganger per døgn eller 4 turer/døgn, og at reserverte plasser genererer noe mindre, og avgiftsparkering noe mer. For parkering i Elgeseter gate 21 antas det at parkeringsplasser for langtidsleie (108 stk) har 1 % belegg og brukes 1 gang i døgnet, altså genereres 2 turer/døgn/p-plass. De avgiftsbelagte parkeringsplasser (13 stk) antas brukt 3 ganger per døgn og genererer dermed 6 bilturer/døgn/p-plass. Dette gir en total bilturproduksjon for parkeringsplasser på 108x2+13x6 = 294 bilturer/døgn. For beregning av dagens biltrafikk i Einar Tambarskjelves gate antas det at det er beboende i nabobyggene, samt noen besøkende som genererer biltrafikken. Det er talt ca. 25 parkeringsplasser med adkomst fra Einar Tambarskjelves gate. Av disse antas 5 plasser brukt til gjesteparkering. De resterende 20 parkeringsplassene antas å tilhøre og representere 20 boenheter i nabobyggene. Hb 146 angir en bilturproduksjon på 3,5 bilturer/døgn per bolig, innenfor variasjonsområdet 2,5-5. På grunnlag av beliggenhet at Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

9 10 V-1 bilturproduksjonen per hushold ligger i nedre del av variasjonsområdet og settes til 2,5 bilturer/døgn/boenhet. For gjesteparkeringene antas bilturproduksjonen å være noe høyere og settes til 4 bilturer/døgn/p-plass som følge av analyser fra Jernbanetomta. Det antas at trafikk til/fra p-plasser for langtidsparkering i hovedsak vil være konsentrert til makstimene, morgen og ettermiddag. Trafikk til/fra verksted og korttidsparkeringer antas å være relativt jevnt fordelt mellom kl (verkstedets åpningstid). 8 FREMTIDIG BILTURPRODUKSJON Med informasjon om fremtidig bruk av Elgeseter gate 21 estimeres fremtidig trafikkmengde på grunnlag av erfaringstall fra hb 146 og PROSAM, samt en vurdering av tomtas beliggenhet. All fremtidig trafikk vil samles i Einar Tambarskjelves gate med avkjøring til Elgeseter gate. Estimatet vil være ledende for valg av løsning for utforming av gaten. Som et alternativ til bilturproduksjon angitt per boenhet på 3,5 bilturer/døgn/boenhet angir hb 146 bilturproduksjon per person i en boenhet på 1 biltur/døgn/pers, innenfor variasjonsområdet 0,5-1,5. Bruk av denne faktoren antas å gi et bedre overslag på fremtidig trafikkmengde for boligbygg i Elgeseter gate 21 da bilturproduksjon indirekte relateres til størrelsen på leilighetene og antagelser om antall pers./leilighet. For å synliggjøre øvre sannsynlige ÅDT i Einar Tambarskjelves gate har vi valgt å vise variasjonsområdet for bilturproduksjon. Ny boligbebyggelse vil hovedsakelig bestå av mindre boenheter tiltenkt studenter og førstegangsetablerende. Av totalt 112 leiligheter, er 98 leiligheter 36,5 m2, hvor det antas å bo én person. De resterende 14 leilighetene er noe større og det antas gjennomsnittlig to personer i hver leilighet. Det er videre gjort en vurdering av andre faktorer som kan påvirke mengden biltrafikk som produseres. PROSAM-137 gir en oversikt over turproduksjon fordelt på ulike transportmidler, og hvordan dette varierer med faktorer som inntekt, nærhet til sentrum, andel blokkbebyggelse og andre variabler. Man ser at antallet bilturer som produseres reduserer med redusert inntekt, nærhet til sentrum og økt befolkningstetthet i området. PROSAM-137 presenterer god tilgang på butikker og service, samt daglige gjøremål som en grunn til redusert bilturproduksjon. Elgeseter gate 21 ligger sentralt i Trondheim og defineres som et i området med urban karakter og høy befolkningstetthet. Handelstilbudet i gangbar nærhet er vurdert som godt. Busstilbudet i øyeblikkelig nærhet er svært godt, da store deler av byens bussruter passerer Elgeseter gate. Elgeseter gate 21 grenser til Klæbuveien som er en del av hovedsykkelvegnettet i byen. De beboende antas å ha lavt inntektsgrunnlag og bilturproduksjon antas lavere enn gjennomsnittet for Trondheim. For boligbebyggelse i 0-2,4 km avstand til sentrum og høy bebyggelsestetthet angir PROSAM-137 erfaringstall for bilturproduksjon fra mandag til fredag i Oslo og Akershus. Det er beregnet at leiligheter med én person i husholdet produserer 0,7-1,2 bilturer/døgn og for to personer i husholdet produseres 1,5-2,7 bilturer/døgn. Dersom disse erfaringstallene brukes i beregninger, vil bilturproduksjon for bolig i Elgeseter gate ligge i variasjonsområdet bilturer/døgn. Studenter som bor i blokken antas i hovedsak ikke å benytte seg av bil til/fra studiested da en rekke studieinstitusjoner er plassert i nærheten og kollektivtilbudet i øyeblikkelig nærheten Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

10 11 V-1 er god. Tilsvarende antas ikke-studenter å benytte seg av kollektivtransport/gang til/fra arbeid. Med dette kan man anta at bilturproduksjonen for Elgeseter gate 21 vil være relativt lav og fordele seg jevnt over døgnet. En sammenstilling av hb 146 og PROSAM-rapporten, samt faktorer som påvirker produksjon av biltrafikk, brukes for å estimere bilturproduksjon for boliger på tomta. Det antas at bilturproduksjonen ligger i midtre del av variasjonsområdet for boliger i hb 146 og anslås til 1 turer/pers/døgn på grunnlag av nedre grense i PROSAM-rapport. Tabell 2 presenterer beregninger av turproduksjon på grunnlag av hb 146 i etter-situasjonen i Elgeseter gate 21. Leilighetstype Personer per. hushold Antall leiligheter [stk] Bilturproduksjon (variasjonsområde) [turer/døgn/pers./leilighet] Total bilturproduksjon (variasjonsområde) [turer/døgn] 1 ( 36,5 m2) (0,5-1,5) 98 (49-150) 2 (>36,5 m2) (0,5-1,5) 14 (14-42) TOTALT (63-189) Tabell 2 Beregning av bilturproduksjon for boliger I tillegg til bilturproduksjon for bolig produseres trafikk som følge av næringsvirksomhet og parkeringsplasser avsatt til nabotomter. Det er ikke kjent hvilken type næring som skal inn i de totalt 322 m2 avsatt til næring i bygget. For estimat av bilturproduksjon for næringsarealet brukes tall for handelsvirksomhet i hb 146. Det angis en turproduksjon på 45 bilturer/døgn/1m2, med variasjonsområdet Bilturproduksjon i tilknytning til næring antas å ligge i nedre del av variasjonsområdet grunnet tomtas beliggenhet. Naboeiendommene som i dag har adkomst via Einar Tambarskjelves gate beholder adkomst via ny Einar Tambarskjelves gate. Mengden biltrafikk antas uendret fra før-situasjonen (ca. 70 turer/døgn). Målpunktet for de 10 gateparkeringene som flyttes inn i p-kjeller vil riktignok endres. Estimat for dagens og fremtidig trafikkmengde i Einar Tambarskjelves gate er presentert i tabell 3. Andelen store kjøretøy av dette anslås svært lav. Øvre og nedre grense for bilturproduksjon er tatt med for å synliggjøre mulig variasjon. Bilturprodukjson vil antageligvis ikke endre seg drastisk fra eksisterende situasjon. På grunnlag av dette antas det at foreslått adkomstløsning er akseptabel (iht. kommentarer fra SVV og TK i møte om trafikkløsning, ). I den fremtidige situasjon vil all trafikk samles om en avkjørsel fra Elgeseter gate, noe som sammenliknet med dagens tre avkjørsler vil gi et mer ryddig trafikkbilde. I DAG FREMTIDIG Bilturproduksjon Variasjonsområ Bilturproduksjon Variasjonsområd [kjt/døgn] de [kjt/døgn] [kjt/døgn] e [kjt/døgn] Verksted Bolig Parkeringshus Næring Fastparkering, Eks. gate nabobygg parkering Gjeste Parkering, nabobygg SUMMERT 394 kjt/d kjt/d 257 kjt/d kjt/d Tabell 3 Estimert bilturproduksjon i før- og etter-situasjonen Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

11 12 V-1 9 UTFORMING AV EINAR TAMBARSKJELVES GATE Einar Tambarskjelves gate skal gi adkomst til Elgeseter gate 21 og naboeiendommene som i dag har adkomst fra Einar Tambarskjelves gate. Gaten vil som i dag ha en stor andel myke trafikanter og fartsnivå er antatt lavt. Under oppstartsmøte for Elgeseter gate 21 var ikke trafikkløsning for Einar Tambarskjelves gate utarbeidet i detalj, men det ble foreslått en «shared space-løsning». TK og SVV mente i utgangspunktet at en slik løsning ikke vil passe for Einar Tambarskjelves gate og en videre utredning med flere alternative utforminger av gaten er ønsket. I utgangspunktet ønsker byplan en gatetverrsnittsbredde på 15 m, tilsvarende nabogaten Magnus den godes gate. Byplan ønsker derfor også en vurdering av foreslått gatebredde på 12 m. Anslått, fremtidig trafikkmengden for Einar Tambarskjelves gate er såpass liten at en gatebredde på 12 m vurderes som tilstrekkelig. Hb 017 angir kjørebanebredde for gate med den respektive trafikkmengden på 2x3 m inkl. skulder. De resterende 6 m av gatebredden vil utgjøre løsning for myke trafikanter. Det foreslås tosidig fortau på nord- og sørsiden av Einar Tambarskjelves gate på hhv. 3,5 m og 2,5 m. Det nordlige fortauet vil trolig hovedsakelig benyttes av gjennomgangstrafikk for myke trafikanter, og det sørlige fortauet av beboende og besøkende til Elgeseter gate 21. Gaten forlenges som gang- og sykkelveg frem til Klæbuveien. Gruppen med myke trafikanter i gaten vil være sammensatt av gående og syklende. Mengden syklende antas å være såpass liten at en løsning med blandet trafikk på fortau kan benyttes. Hb 017 angir minimumsbredde på 2,5 m for fortau som skal ryddes maskinelt. Med gående og syklende per time bør gang- og sykkelvegbredde å være 3 m. Mengden myke trafikanter i Einar Tambarskjelves gate antas ikke å overskride dette og total gatetverrsnittets bredde på 12 m vurderes derfor som tilstrekkelig. I påfølgende avsnitt presenteres og vurderes utformingsalternativer for Einar Tambarskjelves gate. Se vedlegg for skisse av alternativene. Parallelt med planprosessene for Elgeseter gate 21 utredes løsning for «ny» Elgeseter gate. Rekkefølgen i utbygging er ikke kjent og det gjøres derfor en vurdering av fremtidig situasjon både med Elgeseter gate som i dag og etter utbygging av Elgeseter gate. Shared space Med en «shared space-løsning» menes en gateutforming hvor alle trafikantgrupper ferdes på samme areal på fotgjengernes premisser. SVV og TK påpeker at en slik løsning kan føre til konflikter mellom trafikantgrupper. Rambøll presenterer samtidig i erfaringsrapport for «Shared space-løsninger» at man med en slik løsning oppnår økt trafikksikkerhet ved hensiktsmessig bruk og utforming av gaten. Dette oppnås ved å oppfordre til lav fart og samspill mellom trafikantgrupper gjennom økt oppmerksomhet. En «shared space-løsning» vil erfaringsmessig fungere i korte gater uten gjennomkjøring, hvor mengden biltrafikk er lav (<1 kjt/t) og parkering er regulert (MfS). Løsningen vil være aktuell i gater hvor en stor andel av trafikken er myke trafikanter er høy og farten er lav (SDM). Gaten bør utformes på en slik måte at farten reduseres til 20 km/t og oversikten er godt nok til å oppnå øyenkontakt og samspill (Rambøll). Dersom trafikkmengden er lav og fartsgrensen er 30 km/t eller lavere angir hb 017 at myke trafikanter kan benytte seg av kjørebanen (tilsvarende «shared space»). Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

12 13 V-1 Andelen myke trafikanter i Einar Tambarskjelves gate er ansett som stor med målpunkt på begge sider av gaten. I planprogram for Elgeseter gate er det ytret ønske om god tilgjengelighet for myke trafikanter mellom ulike campus i området. «Shared spaceløsninger» er lagt opp på myke trafikanters premisser og en slik løsning for Einar Tambarskjelves vil derfor bidra til økt måloppnåelse for planprogrammet. Da det ikke er gjennomkjøringstrafikk i gaten, estimert trafikkmengde er relativt lav og fartsnivået lavt vil en «shared space-løsning» være aktuell. Videre gangtrase for myke trafikanter i Einar Tambarskjelves gate vil følge langs Elgeseter gate i begge retninger. Gangtrase i Einar Tambarskjelves gate vil derfor være diffuse uten ledning av trafikantene. For å oppnå en trafikksikker løsning må gaten utformes på en god måte slik at man oppnår god sikt og lav fart. Det kan være aktuelt å styre trafikanter med markører, i form av f.eks. blomsterkasser og pullerter og ulikt belegg eller en lav kantstein (Rambølls rapport). Gaten bør utformes på en slik måte at man hindrer mulighet for varebil/renovasjon å rygge og snu i gaterommet, samtidig bør universell utforming hensyntas. Standard gateutforming Planforslaget inneholder også en skisse av et gatetverrsnitt med adskilte areal for kjøretøy og myke trafikanter. Presentert forslag til standard gatetverrsnitt er vurdert og det anbefales å øke bredden på kjøreareal til 6 m i hht. hb 017 og for å sikre at en personbil kan passere en varebil ved varelevering til næring i Einar Tambarskjelves gate. Varelevering foreslås fra kjørebane langs fortau på sørsiden av Einar Tambarskjelves gate. Møbleringssone anbefales derfor flyttet til fortau på nordsiden av gaten for ikke å komme i konflikt med varelevering. Med målpunkt på begge sider av vegen bør det som skissert i planforslag etableres tosidig fortau. Fortausbredde nord og sør for Einar Tambarskjelves gate foreslås til hhv. 3,5 m og 2,5 m for å gi plass til maskinell rydding. Kantstein mot fortau i nord senkes ned for avkjøring til naboboliger. Kjøring på fortau/gangog sykkelveg for adkomst til naboeiendommer vurderes som akseptabel da trafikkmengde og fart vil være lav. VALG AV LØSNING Valg av utforming av Einar Tambarskjelves gate vil være avhengig av utbyggingsrekkefølge for Elgeseter gate og boligprosjektet. Elgeseter gate ferdig utbygd Løsning for Elgeseter gate er per dags dato på skissestadiet og flere mulig utforminger er presentert. I dette notatet tas det derfor utgangspunkt i vedtak av bystyret og fylkestinget ved behandling av fase 2 i Miljøpakken for Trondheim. Elgeseter gate skal bygges til en effektiv og attraktivkollektivgate med høye miljøstandarder. Uavhengig av løsning antas det at trafikk og fart reduseres samt at gaten utformes som en kollektivgate tilrettelagt for myke trafikanter og lite gjennomkjøringstrafikk (Planprogram for Elgeseter gate). Med en forutsetning om at Elgeseter gate ferdigstilles før boligprosjektet vil en «shared space-løsning» kunne forsvares. Elgeseter gate vil da få funksjon som lokalgate og en utforming av Einar Tambarskjelves gate med blandet trafikk vil passe inn i gatebildet. Bilister Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

13 14 V-1 i Elgeseter gate vil i større grad enn i dag være oppmerksom på myke trafikanter langs gaten og tilpasse sin ferdsel etter dette. Blandet trafikk i Einar Tambarskjelves gate vurderes på grunnlag av dette, og estimert trafikkmengde, som en trafikksikker løsning. Elgeseter gate som i dag Dersom Elgeseter gate ikke ferdigstilles før prosjektet vil standard gatetverrsnitt i Einar Tambarskjelves gate være den beste løsningen. Elgeseter gate har funksjon som hovedgate og en «shared space-løsning» vil derfor ikke egne seg i tilstøtende gater. 10 VARELEVERING OG RENOVASJON Det forutsettes at varelevering og renovasjon avvikles i Einar Tambarskjelves gate ettersom Klæbuveien og Elgeseter gate i hht. Vegvesenet ikke er aktuelle. Løsning er foreslått med gjennomkjøring via Einar Tambarskjelves gate til Klæbuveien, og utkjøring via Magnus den Godes gate til Elgeseter gate. Fortau på nordsiden av Einar Tambarskjelves gate forlenges som gangveg mot Klæbuveien. Gangvegen er tenkt brukt for gjennomkjøring for vare- og renovasjonsbil og reguleres med bom. Løsningen vurderes som trafikksikkerhetsmessig akseptabel da mengde gjennomkjøringstrafikk vil være liten. Det forutsettes at gangvegen utformes på en slik måte at det legges opp til lav fart og god sikt. Økning i trafikk i Klæbuveien og krysset Magnus den Godes gate Elgeseter gate, som følge av gjennomkjøringstrafikk, vurderes som såpass liten at dette ikke vil medføre problemer med fremkommelighet. Under møte om trafikkløsning for Elgeseter gate 21 ble det av SVV og TK kommentert at gjennomkjøring til Klæbuveien, for vare- og renovasjonsbil, vil komme i konflikt med hovedsykkelruten i Klæbuveien. Da økningen i trafikkmengde i Klæbuveien anslås liten, vurderes dette ikke å medføre noen trafikksikkerhetsmessig problem. Område for varelevering/renovasjon bør plasseres ett stykke inn i Einar Tambarskjelves gate slik at det er plass for ett par personbiler å stanse bak varebil slik at det ikke oppstår blokkering ut i Elgeseter gate. Einar Tambarskjelves gate bør skiltes med all stans forbudt, med unntak av varelevering og renovasjon. Høyde på Einar Tambarskjelves gate må med hensyn til nabobebyggelse i stor grad beholdes som eksisterende situasjon. Nivåforskjell mellom Einar Tambarskjelves gate og Klæbuveien må tas opp mellom vestre hushjørne for Einar Tambarskjelves gate 2A og Klæbuveien. Dette gir en stigning på anslagsvis 10 %, noe som overstiger maksimal stigning for renovasjonsbil og dialog med Renholdsverket må opprettes. Gangveg vil ikke tilfredsstille krav til universell utforming eller krav til maksimal stigning i hb 17, noe som heller ikke er tilfelle ved dagens situasjon. Følgende alternative løsninger og vurderinger er gjort for vare- og renovasjon: - Etablere vendehammer i Einar Tambarskjelves gate. Dette vil føre til uønsket rygging i gaterommet hvor myke trafikanter ferdes. Dette vil også være plasskrevende og mulig kreve annen manns eiendom. - Snumuligheter i p-kjeller. Dette vil medføre at p-kjeller må dimensjoneres for større kjøretøy, noe som ikke er ønskelig. Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

14 15 V-1 På grunnlag av vurdering av alternative løsninger beholdes foreslåtte løsning for vare- og renovasjonsbil med gjennomkjøring til Klæbuveien. Løsningen utredes videre i reguleringsplanprosess for å sikre en trafikksikkerhetsmessig god løsning. 11 KONKLUSJON Ved betraktning av bilturproduksjon for Elgeseter gate 21 ferdig utbygd med bolig og en mindre andel næring har vi estimert ÅDT i Einar Tambarskjelves gate til omtrent 210 kjt/d. Endringer i arealbruk på tomten fører til at beregnet trafikk går ned sammenliknet med eksisterende situasjon. I dag er det estimert ca. 3 turer/døgn for Elgeseter gate 21 og ca. 70 turer/døgn i Einar Tambarskjelves gate. På grunnlag av dette vurderes skissert adkomst til tomten å være akseptabel med regulering av svingebevegelser ut i Elgeseter gate og utforming i henhold til krav. Løsning for vare- og renovasjonsbil beholdes som skissert med gjennomkjøring til Klæbuveien. Forlengelsen av Einar Tambarskjelves gate (gang- og sykkelveg) må utformes på en slik måte at den ivaretar trafikksikkerhet for myke trafikanter i gaten og i Klæbuveien. Økning i trafikk i Klæbuveien og krysset Magnus den godes gate-elgeseter gate er liten og kapasiteten i gatene og fremkommelighet vil ikke reduseres ved kapasiteten overskrides. Det er sterkt ønskelig å beholde antall parkeringsplasser som foreslått i plan for å beholde boligenes attraktivitet. Dette forsvares med at økning i antall parkeringsplasser sammenliknet dagens situasjon er liten. Trafikkmengde som genereres i fremtidig situasjon med foreslått antall parkeringsplasser er også estimert til å ligge på samme nivå som i dag. Endelig utforming av Einar Tambarskjelves gate vil være avhengig av utbyggingsrekkefølge for Elgeseter gate og boligprosjektet. Med Elgeseter gate ferdig utbygd som lokalgate vil «shared space-løsning» være aktuell. Dersom Elgeseter gate beholdes som i dag bør Einar Tambarskjelves gate utformes med standard gatetverrsnitt med tovegs trafikk og tosidig fortau adskilt fra kjørebane med kantstein. Da valg av løsning vil være avhengig av utbyggingsrekkefølge anbefales det å videreutvikle begge løsningene. Bilturproduksjon i fremtidig situasjon for boligblokk i Elgeseter gate 21 er estimert relativt lav grunnet boligsammensetning og beliggenhet. Skissert adkomstsløsning med avkjøring fra Elgeseter gate, med adkomst til parkeringskjeller og nabotomter fra Einar Tambarskjelves gate beholdes. Negative konsekvenser ved foreslått parkeringsdekning vurderes som liten og foreslått antall anbefales behold for å opprettholde prosjektets attraktivitet. Løsning med gjennomkjøring til Klæbuveien via gangveg, for varelevering og renovasjon, beholdes. 12 VIDERE ARBEID Det vil være viktig med dialog mellom forslagsstiller, TK og SVV for videreutvikling av trafikkløsninger i forbindelse med reguleringsplanprosessen. Det vil være behov for å ta kontakte med vedtaksmyndighet i forbindelse med skilting i området. Det bør også opprettes dialog med Renholdsverket angående stigningsforhold for utkjøring i Klæbuveien. Forholdet mellom privat og offentlig eie samt praktisk drift utsettes til prosess med reguleringsplan. Endelig utforming av Einar Tambarskjelves gate utredes videre i reguleringsplanprosessen. Det antas at man på dette tidspunkt har oversikt over utbyggingsrekkefølge for eiendommen Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

15 16 V-1 og Elgeseter gate. Utforming av avkjørsel og gate må gjøres på grunnlag av krav i normaler med fokus på myke trafikanter. Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

16 17 V-1 13 KILDER Tilleggsutredning. Miljøpakken. Trondheim, sykkeltransport. Utgitt av Statens vegvesen i Europark, ved salgskonsulent Ida Kristine Høigaard. Kontaktet Trafikkanalyse - QUADRUM, Kristiansand kommune. Gjennomført av Vianova Kristiansand AS, Planprogram for Elgeseter gate. Detaljregulering av Elgeseter gate. Høringsutkast Presentert av Miljøpakken. Renovasjonsteknisk norm, høringsutkast. Presentert av Trondheim kommune februar Q:\Prosjekt\2014\ Elgesetergate 21\2. Fag\Notat\Veg\V-1\V-1 Elgeseter gate 21 Trafikknotat.docx

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dybdahlsvegen 3 og 5 Detaljregulering 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkberegning Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Granåsen barnehage Detaljreguleringsplan 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkvurdering Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

UTFYLLENDE NOTAT OM TRAFIKKLØSNINGER I PLANFORSLAGET

UTFYLLENDE NOTAT OM TRAFIKKLØSNINGER I PLANFORSLAGET REGULERINGSPLAN MELLOMILA 79-81, ILSVIKVEGEN 22 UTFYLLENDE NOTAT OM TRAFIKKLØSNINGER I PLANFORSLAGET Utført: Kristian Sandvik 7.4.17 Kontrollert: Siri Luise Rørholt 7.4.17 INNHOLD Notatet gir en utfyllende

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd NOTAT OPPDRAG Spongdalsvegen 828 - Gamle Spongdal skole DOKUMENTKODE 417540-PLAN-007 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune, eierskapsseksjonen OPPDRAGSLEDER Sissel Enodd KONTAKTPERSON

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

Være Østre. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Være Østre. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien NOTAT Oppdrag Fv157 Flaskebekk - Granholt Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2014/08/22 Til Fra Kopi Lene Hermansen Sigrid Johanne Bøckman Magne Fjeld Venche Rørtveit 1. Innledning

Detaljer

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til Furuhaugen Trafikksikkerhetsvurdering Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering Dok.nr Tittel 02.09.2015 Lisa Haugen Berge Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til

Detaljer

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Heggdalen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 09.10.2014 Kenneth Røed Larsen Voll Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING NOTAT Oppdrag 1130517 Industriveien Spikkestad, tomt 6/40 Kunde Rondane Eiendom AS Notat nr. - Til Rondane Eiendom/Felix arkitekter Fra Kopi Rambøll v/børrud, Elin TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG NOTAT Oppdrag 6080628 Næringsområde Vestre Rosten Kunde Trondheim kommune, Byutvikling Notat nr. 2 Til Ole Ivar Folstad Fra Kopi Tor Lunde Anne E. Katmo Revisjon 22.10.2010 - adkomstløsning nr 4 tatt inn

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Innhold Innledning:... 2 1.1. Målsetning... 2 1.2. Forutsetning... 2 1.3. Utredningsalternativer...

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Fillan. Trafikkanalyse. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkanalyse Fillan sentrum. 03.07.15 1. utgave MST MLA MST MST

Fillan. Trafikkanalyse. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkanalyse Fillan sentrum. 03.07.15 1. utgave MST MLA MST MST Fillan Trafikkanalyse Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkanalyse Fillan sentrum Dok.nr Tittel ViaNova Trondheim AS Vikantoppen AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1

Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1 Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1 NOTAT Til Bendik Aursand, HRTB arkitekter Kopi Fra Anton Bakken, Norsam AS Dato 16.10.2017 Reguleringsplan for Eide Sjukeheim, Odda kommune TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 repo001.docx 2012-03-2914 OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 OPPDRAGSNUMMER 21962001 KARL ARNE HOLLINGSHOLM SWECO NORGE AS Sweco repo001.docx 2012-03-2914 1 Innledning På oppdrag fra Nordbyveien

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

Trafikkanalyse. Vei og trafikkforhold. Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl.

Trafikkanalyse. Vei og trafikkforhold. Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. Trafikkanalyse Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. Om planområdet Planområdet utgjør ca. 14,4 daa og ligger på Kråkenes, ca. 13 minutters kjøring sør for Bergen sentrum, i Fyllingsdalen bydel. Ca. 400 meter

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Multiconsult AS i Trondheim har tidligere utarbeidet et trafikknotat som vedlegg til reguleringsplan for Sjetne skole, datert

Multiconsult AS i Trondheim har tidligere utarbeidet et trafikknotat som vedlegg til reguleringsplan for Sjetne skole, datert NOTAT OPPDRAG 416907 Reguleringsplan Sjetne skole supplerende notat trafikk DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 416907-RIT-NOT- 003_rev02 OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune/pir II Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA

TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA Beregnet til Grønmyr Bygg AS Dokument type Rapport Dato 27.02.2017 TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA 1 Revisjon 01 Dato 2017/02/27 Utført av Marte Dahl Kontrollert av Tor Lunde Godkjent av Tor Lunde Beskrivelse

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum. Deltema transport

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum. Deltema transport Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum Deltema transport Tromsø 10.10.2008, rev 30.04.2009 DELTEMA TRANSPORT Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): Reguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer