DYKKEsEMINARET DIvING SEMINAR 2003 VELKOMMEN TIL MØTESTED FOR INNASKJÆRS OG UTASKJÆRS DYKKEBRANSJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DYKKEsEMINARET 2003. DIvING SEMINAR 2003 VELKOMMEN TIL MØTESTED FOR INNASKJÆRS OG UTASKJÆRS DYKKEBRANSJE"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL DYKKEsEMINARET 2003 * ET MØTESTED FOR INNASKJÆRS OG UTASKJÆRS DYKKEBRANSJE ç NUI nternasjonale Dykkesemnar har vært arrangert årlg sden 988. Semnaret blr år arrangert på Ranbow Bergen Arport Hotel (www.ranbowhotels.no) Kokstadv. 3. og 2. november2003. Blar du semnarprogrammet fnner du spennende foredrag nnen følgende sesjoner: Ut dannng, Dykkng prakss, Rednngsdykkng, Det akademske kvarter og Regelverk / myndgheter. For oppdatert program se vår hjemmesde Foredragene presenteres på en lettfattelg og populærvtenskapelg måte. V vl år ha flere nternasjonale foredragsholdere og håper på stor nternasjonal deltagelse. V tlbyr smultanoversettng fra norsk tl engelsk på alle sesjoner unntatt Rednngs dykkng. WELC0ME TO THE DIvING SEMINAR 2003 A MEETING PLACE FOR TRE INSHORE AND OFFSHORE DIVING INDUSTRY çç / The NUI Internatonal Dvng Semnar has been arranged every year snce 988. The conference takes place at Ranbow Bergen Arport Hotel (www.ranbowhotels.no) Kokstadv. 3 November the llth and 2u. Central ssues wthn Educaton, Dvng n practce, The academc quarter and Regulatons / authortes. For contnuous updatng of the programme check NUIs nternet page The lectures, both n Norwegan and Englsh, wil be presented n a popular sc entfc manner. Smultaneous translaton from Norwegan to Englsh wll be offered n all sessons*, and we hope for many nternatonal partcpants. *except: rescue dvng 2

3 NN, Admnstrasjonsdepartementet dykkernes forhold Nordsjøen Spørsmål / dskusjon Questons / dscusson NN, The Mnstry of Labour and Government Adm. poneer dvers stuaton n the North Sea St. meld. nr. 47( ) om Granskng av poner Report to the Stortng No. 47: Investgaton of the KAFFE I REGISTRERING COFFEE / REGISTRATION november DAYI November DIVING SEMINAR PROGRAMME v. LUNSJ LUNCH BREAK Spørsmål / dskusjon 230 Revsjon av EDTC Tranng standard Commercal Dver Tranng n a College Envron 50 Questons / dscusson CO Swedsh Armed Forces Dvng School Lars Petersson, tranng n the Nordc countres Common tranng plans and certfcates for dvng Spørsmål / dskusjon 25 Overskt over dykkeutdannng på verdensbass 0 Foredrag kke avklart 020 Spørsmål / dskusjon 0 5 NN, Utdannngs og forsknngsdepartementet NN, The Mnstry of Educaton and Research Hvor står v? the latest news Nytt kompetansesenter for dykkng A new centre of competence n dvng 020 Questons I dscusson 035 Lecture not determned 25 A survey of dver educaton throughout the world 30 Questons / dscusson 2 0 Commercal Dver Tranng n a College Envron 235 Questons / dscusson Olav Hauso, OD Olav Hauso, NPD Revson of EDTC Tranng standard Spørsmål / dskusjon Questons / dscusson Technology, Canada Technology, Canada Dave Geddes, Seneca College of Appled Arts & Dave Geddes, Seneca College of Appled Arts & ment ment Spørsmål / dskusjon 45 Lars Petersson, Svenske forsvarets dykkeskole och certfkat för dykarutbldnng Norden Gemensamma utbldnngsplaner Sjtsche Zwers, IDSA Sjtsche Zwers,IDSA KAFFEPAUSE COFFEE BREAK Spørsmål / dskusjon Questons / dscusson Wroldsen, Norsk Yrkesdykker skole Wroldsen, Notwegan Commercal Dvng School Ordstyrere: Enar W. Svendsen, Statoll og Dag W. Charmen: Enar W. Svendsen, Statoll and Dag ¼. Sesjon : Utdannng Sesson : Educaton Rune lngebrgtsen, SDS Rune Ingebrgtsen, SDS Flmen om dykkng Presentaton and ntroducton to flm about dvng NUI NUI Velkommen Welcomng remarks f

4 2: Dykkng (parallell tl Rednngsdykkng) Ordstyrere: Bjarne Sandvk, Hordnes, Norsk Hydro Sesjon sesjon prakss Subsea7 og Cato 2: DMng n Charmen: Bjarne Sandvk, Hordnes, Norsk Hydro Sesson practce Utradsjonell leggng av plast og østen Reve, EB Marne Spørsmål / dskusjon gass lednnger Untradtonal layng of plastc and ølsten Reve, EB Marne Questons dscusson / gas ppelnes Akutt behov for dykkng på Gullfaks, Magnus og Oseberg Sør Joar Gangenes, Stolt Offshore Spørsmål / dskusjon Acute need for dvng on the Gullfaks, Magnus and Oseberg South felds Joar Gangenes, Stolt Offshore Questons / dscusson Dykkng og grønn energ 4 0 Knut Neergaard MIKA AS Spørsmål / dskusjon Dvng and envronmentfrendly energy Knut Neergaard MIKA AS Questons I dscusson KAFFEPAUSE COFFEE BREAK Internasjonal dykkng NN, Subsea7 / Technp Spørsmål I dskusjon Internatonal dvng NN, Subsea7 / Technp Questons / dscusson Rskobldet ved dykkng NN Spørsmål / dskusjon Rsk pcture concernng dvng NN Questons / dscusson MIDDAG Ca 2000 SEMINAR DINNER Sesjon 2: Rednngsdykkng (parallell tl Dykkng prakss) Ordstyrere: Lef Lnde Sten Gjøsund, Bergen Brannvesen sesjon Aktvtet / nytt ved Rednngsdykkng sste år. Lef Lnde, Bergen Brannvesen Alt håp ute eller...? Gjennomgang av to forskjellge rednngsaksjoner. Lars Petersen, Dykkeleder Oslo Brannvesen KAFFEPAUSE Mulgheten for overlevelse etter druknng. Guttorm Brattebo, Lege/NLA 5 0 Spørsmål / dskusjon Bruk av helkopter som fremkomst skkerhet, utryknngsprosedyrer. Lasse Fossedal, Rednngsmann NLA Spørsmål I dskusjon Dokumentasjon etter søk. Kjell T. Olsen, Bergen Brannvesen Spørsmål / dskusjon PAUSE Søksprosedyrer / dykkerulykker Sverge. Hans Lundberg, Svenska Polsen Kurs Rednngsdykkerledelse. Info. Om Nätverk Svensk Dyknng (NSD) Hakan Kruse, Svenska Rednngsverket Ca MIDDAG

5 ttNovenby demske kvarter.jrnnng, Yrkesmed. avd. Hauke.,..s og Avd Påsche, Thelma Sesson 3: The academc quarter Charmen: Mart Grønnng, Departrnent of Occu patonal Medcne, Haukeland Hosptal and Arvd Påsche, Thelma Pågående studer av helseeffekter av dykkng Enar Thorsen, Yrkesmed. avd. Haukeland Syke hus Spørsmål I dskusjon Nærulykker og psykske stressreaksjoner hos td lgere nordsjødykkere Kan Troland, Yrkesmed. avd. Haukeland Sykehus Spørsmål I dskusjon KAFFEPAUSE 0940 Forebygger trenng dykkersyke? Ulrk Wsløff, NTNU Spørsmål / dskusjon Nevrologske endrnger under og etter smulert dykk tl 250 MSW. Mart Grønnng, Nevrologsk avd. Haukeland Sykehus Spørsmål / dskusjon Resultater fra 250 meters dykket. NN 040 Spørsmål / dskusjon 055 Ongong studes of health effects of dvng Enar Thorsen, Department of Occupatonal Medcne, Haukeland Hosptal Questons I dscusson Nearmss accdents and psychologcal stress reactons among retred North Sea dvers Karl Troland, Department of Occupatonal Med cne, Haukeland Hosptal Questons / dscusson COFFEE BREAK Does tranng prevent decompresson llness? Ulrk Wsløff, NTNU Questons / dscusson Neurologcal defcts durng and after a smulated dve to 250 MSW. Mart Grønnng, Haukeland Hosptal Questons / dscusson Results from the 250 meters dve. NN 00 Questons / dscusson Resultater fra 250 meters dykket. NN 00 5 Results from the 250 meters dve. NN Spørsmål / dskusjon 5 I 20 Questons I dscusson LUNSJ 25 Sesjon 4: Regelverk/myndgheter Ordstyrere: Lef Johansen, NOPEF LUNCH Sesson 4: Regulatons / authortes Charmen: Lef Johansen, Norwegan ol and petro chemcal workers unon ( OD på land. Enar Ravnås, Oljedrektoratet 225 Spørsmål / dskusjon 240 Revsjon av 5 og fremtdg regelverksutvklng 245 Jens Brynestad, Drektoratet for Arbedstlsynet Spørsmål / dskusjon Norwegan Petroleum Drectorate & onshore act vtes. Enar Ravnås, Norw. Petroleum Drectorate Questons I dscusson 300 Revson of the Dvng regulaton (5) and fu ture regulaton development. Jens Brynestad, Norwegan Labour lnspecton Authorty 305 Questons / dscusson På bakgrunn av hendelser og tlbakemeldnger 305 Based on experences and feedback, Statol has har Statol foretatt omfattende forandrnger made substantal changes n the requrement kravspesfkasjonen: Krav tl anleggsdykkng specfcaton: Requrements for nshore dvng Statol (TR 042). Yngve Bergflødt, Statol n, Statol (TR 042). Yngve Bergflødt, Statojl Spørsmål / dskusjon Questons / dscusson KAFFEPAUSE COFFEE BREAK UK Dvng at Work Regulatons 355 Chrs Sherman, HSE Spørsmål / dskusjon 420 UK Dvng at Work Regulatons Chrs Sherman, HSE 425 Questons / dscusson Development of a UK/Norway Dvng Operatons Handbook Jont Intatve between IMCA and OLF Jean Bugler, IMCA Spørsmål/dskusjon W AvsIutnngsforéag Lnda Ede, NRK E Ca: Development of a UK/Norway Dvng Operatons Handbook Jont Intatve between IMCA and OLF Jean Bugler, IMCA Questons / dscusson ClosnglecturY Lnda Ede, NRK Bergen j r I

6 Inkl, drkke. deler Ankomst Navn Telefon Adresse / fakturaadresse Sted Frma la Nttedalsgt Tf. Fax BRUK Kokstadveen 3 DYKKESEMINARET. OG 2. NOVEMBER 2003 Dersom du har spørsmål tl påmeldngen, rng Renate på telefon , eller send en epost tl: Ved avbestllng etter ngen refusjon med mndre legeerklærng kan forevses. Kun skrftlg avbesthng aksepteres Ved avbestllng etter refunderes beløpet mnus et avbestllngsgebyr på kr. 500,. V gjør oppmerksom på at pakkeprser kke splttes dersom det er ett eller flere måltder som kke benyttes. Totalt konferanseopphold (Det sendes faktura på oppholdet) kr: Festmddag for kkeboende..03 Pr. pers. kr. 850, kr. 850, kr: Inkl, semnar; lunch og 2 kaffepauser Møtepakke kun Pr. pers. kr. 2.50, kr. 3.50, kr. Inkl. semnar; lunch og 2 kaffepauser Møtepakke kun..03 Pr. pers. kr. 2.50, kr. 3.50, kr: Inkl. semnar; lunch og kaffepauser begge dager Møtepakke 2 dager. og Pr. pers. kr , kr , kr. Semnardeltakelse uten overnattng Frokost og lunch onsdag. 2 kaffepauser pr dag Prsen nkl. Semnar 2 dager 2 døgn hotel4 mddag mandag, Iunch og festmddag mdrkke (apertff og vn) trsdag. Pr. pers. Dobbeltrom kr. 6.00, kr. 7.00, kr. Ankomst / Avrese Enkeltrom kr , kr , kr: Frokost og lunch onsdag. 2 kaffepauser pr dag Prsen nkl. Semnar 2 dager døgn hotell, Iunch og festmddag mdrkke (apertff og vn) trsdag. Pr. pers. Dobbetrom kr , kr , kr: Ankomst..03 I Avrese Enkeltrom kr , kr , kr: Prs før etter Enkelt rom Dobbelt rom v/dobbeltrom rom med nov Avrese nov Røyk Ikke røyk Allerg Semnardeltakelse med overnattng Q Fax nr. Epost Postnummer NBH Send nn ett skjema pr. person (også ved dbl.rom) BLOKKBOKSTAVER PÅMELDINGSSKJEMA Sendes tl Fjell og Fjord Konferanser AS Påmeldngsfrst: Fredag 0. oktober 2003 v/rainbow BERGEN AIPORT HOTEL Lllestrøm

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Nutec. JJykkeseminaret 1996. Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec. Programkomité:

Nutec. JJykkeseminaret 1996. Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec. Programkomité: Nutec JJykkeseminaret 1996 Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec Programkomité: Bjørn Aage Lassen, Statoil Odd Pedersen, Norsk Hydro Øivind Lie, Oljedirektoratet Kai Olsen, Direktoratet

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Innhold. 2 Lederen har ordet 3 På sporet av din arbeidsplass Sterilsentralen ved Ålesund Sjukehus

Innhold. 2 Lederen har ordet 3 På sporet av din arbeidsplass Sterilsentralen ved Ålesund Sjukehus Innhold 2 Lederen har ordet 3 På sporet av din arbeidsplass Sterilsentralen ved Ålesund Sjukehus 7 Europeisk kongress 13 Styrets informasjons sider 17 kurs og konferanse 34 Smil Redaktørene for Sporen

Detaljer

Nordic Public Transport 2014

Nordic Public Transport 2014 Nordic Public Transport 2014 New Trends Demanding New Solutions www.nordicpublictransport.com InformNorden & Nordisklokaltrafikk 11 13 June 2014 Oslo, Norway Sponsors & Exhibitors Welcome to Oslo and Nordic

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer

Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer SECOND ANNOUNCEMENT Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer DEN 7. NORDISKE KONFERANSE OM BARNE MISHANDLING OG OMSORGSSVIKT ENGLISH VERSION: PAGE 13

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Invitasjon The Blissymbolics Development Secretariat (BDS) inviterer til Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Hensikten med det internasjonale møtet er å fortsette arbeidet med å utvikle

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

Prisindeks for godstransport på vei

Prisindeks for godstransport på vei Notater Documents 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Notater 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Statstsk sentralbyrå Statstcs

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen Tekniske Fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest

Detaljer

Årets LEAN konferanse

Årets LEAN konferanse Årets LEAN konferanse For produserende og tjenesteytende industri Hvordan få økt verdiskapning, gjennom å fjerne sløseriene i din bedrift? Kom og lær av de som allerede har gjort dette! Clarion Hotell

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

VIRGIN LONDON MARATHON 13. APRIL 2014

VIRGIN LONDON MARATHON 13. APRIL 2014 VIRGIN LONDON MARATHON 13. APRIL 2014 Kjære maratonløpere! Rogaland Marathon Tour A/S i samarbeid med Travel @ Event, ønsker dere velkommen til å delta i Virgin Money London Marathon søndag 13. april 2014.

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate)

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate) HELSE BERGEN HF Bergen 28. desember 2004 Report to the Health and Social Affairs (Google translate) Further need for health studies in terms of long-term effects of diving, treatment and follow-up. Prepared

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

OTC 2014 Beskrivelse av omfang av ytelser og arrangementer. (Prisinformasjon er samlet i en separate beskrivelse)

OTC 2014 Beskrivelse av omfang av ytelser og arrangementer. (Prisinformasjon er samlet i en separate beskrivelse) 1. Standbeskrivelse. OTC 2014 Beskrivelse av omfang av ytelser og arrangementer. (Prisinformasjon er samlet i en separate beskrivelse) Vi har som vanlig en stand på ca 20 kvadratmeter under logoen Arctic

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

-~~- -~--~--. interesser. '...;. \.-'\,\ - (Ii t'j MEDLEMSBLAD FOR NORSK FL YTEKN I KER ORGAN I SASJON NR.4,' 1978

-~~- -~--~--. interesser. '...;. \.-'\,\ - (Ii t'j MEDLEMSBLAD FOR NORSK FL YTEKN I KER ORGAN I SASJON NR.4,' 1978 ~~ ~~DJ o~ NFO : ~ MEDLEM AV r/'../_plt~ ~\~ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL \.-'\,\ - (I t'j Den eneste norske organsasjon som! varetar autorserte fyteknkeres nteresser. MEDLEMSBLAD FOR NORSK FL YTEKN

Detaljer