NIR 22. Mars Tollvesenets arbeid mot IPRkriminalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIR 22. Mars 2011. Tollvesenets arbeid mot IPRkriminalitet"

Transkript

1 NIR 22. Mars 2011 Tollvesenets arbeid mot IPRkriminalitet

2 Brudd på immaterielle rettigheter - Piratkopier - Økende globalt problem - Utgjør 5-7% av verdenshandelen - EU har innskjerpet regelverket i fht piratkopier - Norge har lenge vært en slow starter - Men satsningsområde fra mill i øremerkede midler til bekjempelse av IPR-kriminalitet 2

3 Modus -Samme trender som internasjonalt: -Sko og elektronikk -Økende grad av organisering -Piratene legger mer vekt på innpakning -Ikke lenger bare luksusvarer, men også hverdagsprodukter -Flere tilfeller av pirat internettsider 3

4 Modus forts. - Stort sett varer fra Øst-Asia med absolutt hovedvekt på Kina. Medisiner kommer stort sett fra India og mobiltelefonutstyr fra FAE. - Mottagere er privatpersoner og mindre firmaer/forretninger i Norge. - Varene er stort sett enten kjøpt via internett og sendt som flyfrakt eller sendt i container fra Østen sammen med andre varer 4

5 Hvorfor gripe inn? -Fare for helse, miljø og sikkerhet -For eksempel farlige leker, falske legemidler, falske fly/ bildeler -WHO estimerer at 30-50% av alle legemidler solgt på nett er piratkopier - Vi har gjort beslag av piratkopierte leker med 200 ganger høyere nivå av eftalater enn tillatt - Falske varer tar livet av ca 3000 mennesker hvert år bare i industrialiserte land 5

6 Destabiliserer samfunnsøkonomien -Hindrer fri konkurranse og bremser innovasjon -Fører til tapte arbeidsplasser i vesten og økte sosiale kostnader Trussel mot samfunnet - Raskest voksende form for organisert kriminalitet - Finansierer terror, barnearbeid og slavearbeid 6

7 Hadi & Mona City et eksempel på knytninger til organisert kriminalitet Des 2009 i Ekeberganlegget Oslo havn: -Beslag av falske sigaretter -Tilbakehold av 2,5 tonn falskt vaskepulver samt emballasje for ytterligere 200 tonn Omo og Ariel -Falske Dreambokser manipulerte til å ta inn gratis TV-kanaler (Al Jazeera sport..) og juks med NRK-lisens -Terrorfinansiering -Skatteundragelser 7

8 Tollvesenets myndighet Forankret i tolloven kap Endringer i 2007: - Opphevelse av taushetsplikt : tollvesenet kan varsle rettighetshaver - Rettighetshaver kan varsle tollvesenet - Tollvesenet kan handle på eget initiativ - Inngripen i sivil sak: tilbyr tilbakehold for rettighetshaver - Dekker også parallellimport - Dekker ikke varer til privat bruk - Vår myndighet stopper etter frigivelse 8

9 Gangen i en IPRsak -Tollvesenet avdekker piratkopier ved innførsel/utførsel -Tollvesenet tar kontakt med rettighetshaver -Rettighetshaver avgjør om saken skal forfølges eller ikke -Destruksjonserklæring, midlertidig forføyning eller frigivelse 9

10 Utfordringer - Manglende oppfølging fra rettighetshavere - Småforsendelser - Regelverk: -Anmodning om inngripen -Passivt samtykke til destruksjon -10 dagers frist -Ansvar for destruksjon 10

11 Status og utvikling nasjonalt

12 Veien videre - Videreutvikle lovverk - Effektivisere prosedyrer - Følge opp dialogen med næringsliv og andre myndighetsorganer - Internasjonalt samarbeid - Flere kontroller - Økt forbrukerbevissthet 12

13 Midlertidig forføyning etter tvisteloven 34-7 Advokat Camilla S. Vislie

14 Rettighetshavers situasjon etter varsel fra tollmyndighetene 5 dager på utarbeidelse av begjæring om midlertidig forføyning etter varsel fra tollmyndighetene Motpart kan være ukjent vareeier, eller ikke representert ved advokat Utfordringer oppstår (som kjent) når det er en advokat på den andre siden Tema: Dokumentasjon som bør fremlegges i begjæringen Mulige anførsler fra motpart 14

15 Krav til dokumentasjon Tvisteloven 34-7 Særregel om midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter Lavere terskel enn ved ordinære forføyninger: kravet om sikringsgrunn erstattet av vilkår om at Innførsel eller utførsel vil utgjøre inngrep i en immaterialrettighet Rt s begrunnet mistanke : konkrete holdepunkter, ikke krav om sannsynlighetsovervekt varsel fra tollmyndighetene sammen med rettighetshavers opplysninger er normalt tilstrekkelig til å oppfylle vilkårene ikke noe krav at det foreligger varsel fra tollmyndighetene hvis det er begrunnet mistanke om forventet innførsel (Iron Maiden Holdings Ltd TVI-OBYF og Reebok OBYF/1) 15

16 Anførsler fra vareeier - rettighetsspørsmålet Innførsel eller utførsel vil utgjøre inngrep i en immaterialrettighet forarbeidene nevner åndsverkloven, varemerkeloven, patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerrettloven og designloven markedsføringsloven? innarbeidede varemerker opphavsrettigheter LB Cassina S.p.A. LE CORBUSIER verkshøyde? likhetsvurdering hjelpe retten og Tollvesenet: bilder av de opphavsrettslig beskyttede produktene liste over autoriserte importører m.v. lisensierte rettigheter lisensavtale utskrift fra nettsider, årsrapport samtykke fra lisensgiver 16

17 Anførsler fra vareeier bruken av varene Lovlig parallellimport, varemerkeloven 6 (Siw Lyséll Dølvik) Privat bruk/ikke bruk i næringsvirksomhet, varemerkeloven 4 erhvervsmessig virksomhet med sikte på økonomisk vinning, og ikke i private forhold ARSENAL premiss 40 og Google (C-236/08 C-238/08) premiss 50 Antall varer: hvor går grensen? Stavanger tingrett 3. desember 2007: 6 Louis Vuitton-vesker ikke i næringsvirksomhet virksomhet som bærer preg av produksjon/handel, og som vedvarer over noe tid enkeltstående eller helt sporadiske salg vil eksempelvis falle utenfor lovens anvendelsesområde Hva ønsker merkehaver å oppnå? markering av nulltoleranse, posisjonering for forlik der privatimportøren må oppgi bakmennene 17

18 Anførsler fra vareeier bruken av varene Stanset salg, endring av nettsider LE Gibson-gitarer, annonsering endret/fjernet Reeksport innførsel eller utførsel vil utgjøre inngrep registrert varemerke i land der merkehaver ikke har registrering Lovely Dove TVI-OBYF/2 18

19 Påstand/slutning og saksomkostninger Etter tvisteloven 34-7 første ledd kan retten (bare) beslutte at tollvesenet holde varer tilbake fra frigjøring inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom eller forlik, eller ikke ta begjæringen til følge begrensning av domstolens kompetanse: de alminnelige reglene om at retten kan bestemme hva forføyningen skal gå ut på, tvisteloven 34-4 og 34-3 første og annet ledd, får ikke anvendelse individualiserte varer, sørge for tilstrekkelig opplysning for retten at tollvesenet skal søke å avdekke og holde tilbake fra frigjøring varer som er påført saksøkers varemerke, eller som er ulovlige kopier av saksøkers beskyttede verk, i en periode på 12 måneder kan forlenges før utløp (normalt medhold, også der ingen import er registrert i 12- måneders-perioden). saksomkostninger 19

20 Begjæring tatt til følge hva så? Forliksavtale destruksjon erstatning avståelse fra fremtidig import, produksjon og markedsføring opplysninger om salg og tidligere salgsledd Sivilt søksmål med krav om erstatning og destruksjon en annen bevisbyrde, alminnelig krav om sannsynlighetsovervekt Straffesak der virksomheten er del av organisert kriminalitet Påtalemyndigheten fremmer sivilt erstatningskrav i straffesaken Abdul Hadi Alsaedi, Oslo tingrett 24. februar 2011 Procter & Gamble og Lilleborg tilkjent i erstatning hver 20

21 Parallellimport og grensekontroll Advokat Siw Lyséll Dølvik Dato:

22 PARALLELLIMPORT hva er det? Parallellimport foreligger når en importør kjøper en varemerkesbeskyttet vare i ett land for å senere selge den videre i et annet land der varemerkeinnehaveren allerede markedsfører varen. Ikke tale om piratkopier ekte vare Tilknytning til dagens tema piratkopiering og midlertidig forføyning?

23 PARALLELLIMPORT hva er det? forts. Lovlig parallellimport forutsetter konsumpsjon av varemerkerettigheter: Varemerkeloven 6 Varemerkeretten er ikke til hinder for bruk av varemerket for varer som av innehaveren eller med dennes samtykke er brakt i omsetning innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) under varemerket. Når er varen brakt i omsetning? RG 2009 side 769 (Royal Umbrella) Konsumpsjonsvirkningene er begrenset til de konkrete varene Sebago (C-173/98)

24 MISTANKE OM ULOVLIG PARALLELLIMPORT Hva kan merkeinnehaveren gjøre? C&D til parallellimportøren Varsel og tilbakehold av varer før midlertidig forføyning - tolloven 15-1 Begjæring om midlertidig forføyning tvisteloven 34-7, jf. tolloven 15-2

25 Tolloven 15-1 Varsel før Midlertidig forføyning Ikke så aktuelt i praksis kapasitet hos tollvesenet Ulovlig parallellimport: Destruksjon? Ta ut søksmål innen 5 virkedager Begjæring om midlertidig forføyning for forlenget frist, og for å avgjøre saken midlertidig Eventuelt få importørens samtykke til forlenget frist

26 Tolloven 15-2 Begjæring om midlertidig forføyning Sikring av immaterielle rettigheter etter tvl Retten setter en frist for rettighetshaver til å ta ut søksmål Under muntlige forhandlinger/hovedforhandling blir det viktig å avgjøre hvor varen er brakt på markedet av merkeinnehaveren eller med dennes samtykke. Hvem har bevisbyrden? Van Doren (C-244/00) Utgangspunktet: importøren Unntak konstruert for å sikre prinsippet om fri flyt av varer

27 Begrensninger ved konsumpsjon Ved konsumpsjon: hvor fritt står parallellimportøren til å bruke merket ved videre omsetning av varene? Rimelig grunn til å motsette seg, jf. vml. 6 (2) C-337/95 Dior Ompakning: Retten til å sette varemerket på varen konsumeres ikke EF-domstolen: ikke berøre varenes originale tilstand, ikke skade varemerkets omdømme, eller gi inntrykk av en kommersiell forbindelse mellom merkehaveren og importøren Rt side 904 (Paranova)

Tollvesenet 22.09.2010. IPR utfordringer nasjonalt og internasjonalt for næringslivet Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse

Tollvesenet 22.09.2010. IPR utfordringer nasjonalt og internasjonalt for næringslivet Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse Tollvesenet 22.09.2010 IPR utfordringer nasjonalt og internasjonalt for næringslivet Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse Temaer Om toll- og avgiftsetaten Hva er piratvarekriminalitet (IPR-Crime) Hvorfor

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter

Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter Bedriftsadvokatene i Advokatforeningen Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter Rettslige virkemidler 04.12.2014 LITT OM SCHJØDT Et av Norges ledende advokatfirmaer - ca 150 advokater

Detaljer

Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking Om kopiprodukter og falske produkter

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Om etablering av norsk nettsted om piratvirksomhet

Om etablering av norsk nettsted om piratvirksomhet Om etablering av norsk nettsted om piratvirksomhet Dette notatet er ment å danne grunnlag for Nærings- og handelsdepartementets beslutning om det bør etableres et nettsted for informasjon om immaterialrettslig

Detaljer

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 8. april 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mars. 26. Lov nr. 6 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

Lovendringer i forbindelse med Datalagringsdirektivets innføring:

Lovendringer i forbindelse med Datalagringsdirektivets innføring: Tabellarisk oversikt for lovregler om kildevern m.v. ajourført per september 2013. Av Nils E. Øy, Norsk Redaktørforening. KILDEVERNBESTEMMELSER - med merknader fra NR her Tvisteloven, endret 21. desember

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2004 avsa Høyesterett dom i HR-2004-01671-A, (sak nr. 2004/213), sivil sak, anke, Ole Bjørn Gyving Hoppestad (advokat Audun Gjøstein til prøve) mot Volvo Personbiler Norge

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE. 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1. Dommer Helge Rivedal. Midlertidig forføyning

OSLO BYFOGDEMBETE. 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1. Dommer Helge Rivedal. Midlertidig forføyning OSLO BYFOGDEMBETE -----KJENNELSE --- -- Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1 Dommer Helge Rivedal Midlertidig forføyning ITV Studios Limited ITV Global

Detaljer

Aksjo UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERENE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING

Aksjo UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERENE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING Aksjo UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERENE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING 1 INNLEDNING OG OVERSIKT Aksjonen Dele, ikke stjele, som 37 norske opphavsrettsorganisasjoner står bak, viser til Kulturdepartementets

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01060-A, (sak nr. 2010/226), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erlend Balsvik til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01060-A, (sak nr. 2010/226), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erlend Balsvik til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01060-A, (sak nr. 2010/226), sivil sak, anke over kjennelse, Altibox AS (advokat Erlend Balsvik til prøve) mot Sandrew Metronome

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 01.09.2015 i Oslo tingrett 15-067093TVI-OTIR/05. Tingrettsdommer Jon Østensvig. 1 Warner Bros. Entertainment Norge AS

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 01.09.2015 i Oslo tingrett 15-067093TVI-OTIR/05. Tingrettsdommer Jon Østensvig. 1 Warner Bros. Entertainment Norge AS OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: 01.09.2015 i Oslo tingrett 15-067093TVI-OTIR/05 Tingrettsdommer Jon Østensvig 1 Warner Bros. Entertainment Norge AS 2 SF Norge AS 3 Nordisk Film Distribusjon

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07. Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug

OSLO TINGRETT DOM. 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07. Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug Saken gjelder: Erstatning etter krenkelse av opphavsrett til fotografier

Detaljer

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Immatrielle eiendeler PATENT & VAREMERKE 5. UTGave -desember 2007 Har du usynlig eiendom? Søk profesjonell hjelp! side 13 Merkevarebygging: Bill. merket IPR

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT LA-----KJENNELSE --- --- Avsagt: 09.02.2010 Saksnr.: 10-006542ASK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Jan-Fredrik Wilhelmsen Dag A. Minsaas Sveinung Koslung Ankende part

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

nytt fra Parallellimport fra land utenfor EU kundemagasin nr 3/2008 kundemagasin nr 3/2007 Alle ble vinnere ved salg av fotballen!

nytt fra Parallellimport fra land utenfor EU kundemagasin nr 3/2008 kundemagasin nr 3/2007 Alle ble vinnere ved salg av fotballen! nytt fra kundemagasin nr 3/2007 kundemagasin nr 3/2008 Alle ble vinnere ved salg av fotballen! Side 14 Helse, skjønnhet og velvære i 4 generasjoner! Side 8 praksis/advokatene SVARER SPØR ADVOKATENE Noe

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer