MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/12 12/666 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT NÆRING OG DRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/12 12/666 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013 - NÆRING OG DRIFT"

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/12 12/669 Referatsaker 25/12 12/666 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT NÆRING OG DRIFT 26/12 12/653 DELING AV EIENDOMMEN INDERGÅRD GNR 88 BNR 1 - JORDLOVSBEHANDLING 27/12 12/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 24/2,17, 28 OG 29, GNR 29 BNR 1 28/12 12/488 TOMTEGRENSE PÅ GNR 88/15 OG 88/76 29/12 10/134 FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADER - BEITEPROSJEKT EVENTUELT Lensvik, Bertil Meland e. fullm.

2 Sak 24/12 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/669 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/12 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Side 2 av 15

3 Sak 25/12 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/666 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Fremlagte forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2013 tas til orientering. Vedlegg: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett Saksopplysninger: Handlingsprogrammet utarbeides for hvert resultatområde og skal gi målsettinger innenfor områdene personal, økonomi, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. I tillegg skal tiltak for å nå målene beskrives. I økonomireglementet for Agdenes kommune, framkommer at hovedutvalgene har rett til å komme med en uttalelse til rådmannens budsjettforslag. Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr. 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del omfatter: samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år Side 3 av 15

4 Sak 25/12 Vedlagte dokument er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen sammenstilt med økonomiplan for , samt årsbudsjett for I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet for 2013 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomiske ansvaret innenfor sine tjenesteområder). I.h.t økonomireglementets pkt er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (økonomireglementets pkt ). Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2013 har en utgiftsside på kr I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr , mens netto avsetninger utgjør kr Driftsinntektene utgjør kr , eksterne finansinntekter kr og motpost avskrivninger med kr Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en omsetning på kr Driftsutgiftene i 2013 øker med 8,8 mill. kr (6,7 %) i forhold til 2012, mens driftsinntektene øker med 7,4 mill. kr (5,7 %). De lønnsrelaterte utgiftene viser en økning med 9,8 mill. kr til 100,3 mill. kr i budsjettforslaget for Økningen skyldes i all hovedsak virkningen av tariffoppgjøret samt økt bemanning i Tjenesten for funksjonshemmede. I budsjettforslaget forutsettes en netto bemanningsøkning med 3,8 årsverk. Bemanningsreduksjoner utgjør 2 årsverk (fra ). I rådmannens forslag til investeringer er følgende ført opp i perioden: Vannforsyning hovedplan Ny hurtigbåtkai Opprusting veg Mølnbukt småbåthavn Inventar og utstyr Lensvik barnehage Utfyllingsområder overskuddsmasse FDV-tjenesten ny bil Sykehjemmet utbedring av rom Sentrumsutvikling Bom/adgangskontroll industrikai Selva IKT hovedoppgradering Sikringsarbeid Sandabekken Side 4 av 15

5 Sak 25/12 Nye lån: Låneopptak Vurdering: Det framlagte forslaget til budsjett/økonomiplan inneholder nye tiltak, både til drift og investeringer. Forholdet mellom inntektsgrunnlag og driftsutgifter er imidlertid ytterligere svekket, - med negativt brutto driftsresultat i 2013 på 2,5 mill. kr (mot -1,2 mill. kr i 2012). Forslaget til driftsbudsjett for 2013 er balansert innenfor en totalramme på om lag 147 mill. kr. Det konsekvensjusterte budsjettforslaget som etter hvert ble arbeidet fram i budsjettprosessen, viste en underdekning på i størrelsesorden 2 mill. kr. Årsaken er at kommunen har hatt negativ vekst de to siste årene (inntektsøkningen har ikke kompensert for lønns- og prisstigning), betydelige økte driftsutgifter spesielt innen Tjenesten for funksjonshemmede og ikke minst nedgang i antall elever i grunnskolen (elevtallsnedgangen har i løpet av de siste årene medført inntektsreduksjoner på anslagsvis 5 mill. kr). Driftsbudsjettet for 2013 er saldert ved bemanningsreduksjon (2 årsverk fra ) og reduksjon i pensjonspremie. Kommunen er ennå ikke ferdig med inntektstap som følge av elevtallsnedgang i grunnskolen, - et etterslep vil redusere inntektene med millionbeløp også i Bemanningsreduksjoner må påregnes/gjennomføres for inndekking av inntektstapet. Økonomien strammer seg til, - å frigjøre midler til utvikling blir stadig vanskeligere. Handlingsrom må skapes gjennom effektivisering og tøffe omprioriteringer. Side 5 av 15

6 Sak 26/12 DELING AV EIENDOMMEN INDERGÅRD GNR 88 BNR 1 - JORDLOVSBEHANDLING Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: GNR 88/1 Arkivsaksnr.: 12/653 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Med hjemmel i jordlovens 12 samtykker kommunen i fradeling av deler av tunet eiendommen gnr. 88 bnr. 1 i Agdenes og med en tomt på inntil 2,3 dekar. Tomta forutsettes arrondert i henhold til kart vedlagt søknaden og slik at det økonomiseres i forhold til eventuell avgang av dyrkajord. Vedlegg: Søknad datert Gårdskart driftsenheten 88/25 m.fl. Saksopplysninger: Jan Roger Selbekk søkte den om fradeling av et bebygd tilleggsareal til tidligere fradelt våningshus fra eiendommen Indergård (Larsstu) gnr. 88 bnr. 1 i Lensvik. Våningshustomta, som har bnr. 85, ble fradelt i 1999 og fikk et areal på ca 1,5 dekar. Planlagt størrelse på omsøkt tilleggsareal er ca. 2,3 dekar. Avstanden mellom søkers driftssenter/tun og parsellen er ca. 350 m langs veg. Tomta har adkomstrett fra den private Indergårdsvegen som går like sør for tunet. Parsellen ligger på et areal bonitert som tun/bebygd areal. Deler av arealet er tatt i bruk til ridebane og driftsveger. Søkerens driftsenhet 88/1, 25 m.fl. har i følge jordregisteret følgende arealressurser: Dyrka jord 163,0 daa Overflatedyrka/beite 4,5 daa Produktiv skog 398,0 daa Annet areal 164,0 daa Sum 728,5 daa Søker bruker dyrkajorda på eiendommen til kornproduksjon, og noe grovfôr. Driftsbygningen er innredet med redskapshus, stall og høytørke. Parsellen ligger i et område med større sammenhengende jordbruksarealer. Rettslig utgangspunkt: Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot deling av landbrukseiendommer. Det kan gis dispensasjon fra delingsforbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig av hensyn til den avkastning eiendommen kan gi. Side 6 av 15

7 Sak 26/12 Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan gis på de vilkår som er nødvendige av hensyn til de formål loven skal fremme. Planstatus: Parsellen ligger innenfor kommunedelplan for Lensvik. LNF-sone, der ny, spredt bebyggelse ikke tillates. Vurdering: Ved bruksrasjonalisering er det normalt knyttet samfunnsinteresser til spørsmålet om fradeling av tun. Dette gjelder særlig dersom tilleggsjorda legges til en landbrukseiendom som fra før har tilfredsstillende bebyggelse. Forvaltningspraksis er at det kan tillates tuntomter på rundt 5 dekar, dersom det f.eks. er nødvendig for å få med hele tunbebyggelsen. Spørsmålet ble opprinnelig behandlet av kommunen den , jfr. HNN sak 8/98, der det i tilknytning til konsesjonssaken for tilleggsjorda ble gitt samtykke etter jordloven til fradeling av ca. 2 dekar bebygd tomt. Formannskapet innvilget dispensasjon for denne delingen i FMS sak 64/98 den Problemstillingen den gangen var at tidligere eier ønsket å ha våningshuset som sin bolig, men selge øvrige arealressurser som tilleggsjord. Vurdert ut fra eiendommens avkastning vil parsell/bebyggelse kunne ha betydning for eiendommens landbruksdrift. I dag leier bruket anslagsvis 290 dekar fulldyrka jord fra nabobruk til drifta. Vurdert ut fra dagens samlede bebyggelse på driftsenheten har likevel driftsbygningen på 88/1 redusert betydning ettersom det er oppført både to store redskapshus og et stort grisefjøs på 88/25. Grisefjøset står uten dyrehold i dag. Avkastningsmessig vurderes fradeling derfor forsvarlig. Konflikter i tilknytning til boligtomter i jordbrukslandskapet oppstår gjerne i forbindelse med lukt fra spredning av husdyrgjødsel, bruk av plantevernmidler, og ellers støv og støy fra driften av arealene. Disse konfliktene reduseres normalt ved at det skapes avstand mellom boligtomter og dyrkajord. Eventuelle konflikter mellom bruk av parsellen til boligformål og bruk av tilgrensende innmark til landbruk er i denne saken vurdert lite påregnelige ettersom våningshusets tomt allerede er etablert med grense mot innmark. Tomta søkes utvidet i et større sammenhengende område med dyrkajord der ny spredt bebyggelse ikke er ønskelig. Søknaden innebærer at eksisterende tunbebyggelse samles på en eierhånd. Tiltaket er ellers vurdert i forhold til bestemmelsene i naturmangfoldlovens 8 12 uten spesielle merknader. Kommunen er ikke kjent med at det er gjort noen viktige natur-, miljøeller artsregistreringer på arealet. Etter en samlet vurdering vil rådmannen her kunne tilrå dispensasjon fra jordlovens delingsforbud, gitt at det fortsatt økonomiseres med arealressursene. Søknaden videresendes for behandling etter pbl 20-1og Side 7 av 15

8 Sak 27/12 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 24/2,17, 28 OG 29, GNR 29 BNR 1 Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: GNR 24/2 Arkivsaksnr.: 12/598 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/12 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens (LOV ), 9 og 11 gis Benn Helmersen konsesjon for erverv av eiendommene Løvnes Søndre gnr. 24 bnr. 2, 17, 28 og 29 og Espe gnr. 29 bnr. 1 i Agdenes kommune. Det settes vilkår om at - enten eiendommen gnr. 24 bnr. 2 eller gnr. 25 bnr. 4 blir tilflyttet av konsesjonssøker innen og at han deretter har driftsenheten som sin reelle bolig i minst 5 år. eiendommene gnr. 24 bnr. 2 og gnr. 29 bnr. 1 skal drives sammen med og være på samme eierhånd som eiendommen gnr. 25 bnr. 4 i minst 5 år. Vedlegg: Konsesjonssøknad med vedlegg datert Gårdskart datert Saksopplysninger: Benn Helmersen søker den om konsesjon for erverv av et gårdsbruk som består av eiendommene Løvnes Søndre gnr. 24 bnr. 2 og Espe gnr. 29 bnr. 1 i Verrafjorden i Agdenes kommune. Ervervet omfatter også 3 bebygde fritidseiendommer fradelt Løvnes-eiendommen og med bnr. 17, 28 og 29. Konsesjonssøkeren har fra før eiendommene Fjorden gnr. 25 bnr. 4 og en laksevorpe gnr. 21 bnr.1 i Verrafjorden. Det framgår av søknaden at søker vil bosette seg på konsesjonsbruket. Søker er i dag bosatt i Trondheim kommune, og er 73 år gammel. Konsesjonsbruket og søkerens egen eiendom har i følge jordregisteret (Institutt for Skog og Landskap) følgende fordeling av arealressursene: Areal Konsesjonsbruke Fjorden 25/4 Sum areal t Dyrka jord 51 daa 34 daa 85 daa Beite 11 daa 5 daa 16 daa Produktiv skog 889 daa 240 daa 1129 daa Annet areal 3377 daa 621 daa 3998 daa Sum 4328 daa 900 daa 5228 daa Dyrkajorda på konsesjonsbruket er bortleid til et nabobruk. Side 8 av 15

9 Sak 27/12 Benn Helmersen har arvet gårdsbruket fra Hermod Olsen i henhold til testamente. Helmersen er Olsens søskenbarn. Olsen døde i mai 2011 og hadde ingen livsarvinger. Arveavgiftsgrunnlaget for eiendommene er satt til kr Søkers planer for landbrukseiendommen er ikke konkretisert. Dyrkajorda vil forbli utleid. Framtidig skogshogst anføres som aktuelt. Bebyggelsen består av flere bygninger rundt gårdstunet og i utmark. Her fins - Våningshus i 2 etasjer oppført i 1962 med grunnflate 90 m 2. Middels teknisk tilstand. - Fjøsbygning i 2 etasjer oppført i 1961 med grunnflate 200 m 2. Dårlig teknisk tilstand. - Gammelstua i 2 etasjer oppført i 1910 med grunnflate 20 m 2. Dårlig teknisk tilstand. - Fritidsbolig i 1 etasje oppført i 2004 med grunnflate 90 m 2. God teknisk tilstand. - Fritidsbolig i 1 etasje oppført i 1978 med grunnflate 60 m 2. Middels teknisk tilstand. - Fritidsbolig i 1 etasje oppført i 1979 med grunnflate 60 m 2. Middels teknisk tilstand. - Koie på fjellet - Naust Våningshuset/hovedbygningen er vedlikeholdt og holdt i brukbar stand. Denne bygningen vurderes egnet som helårsbolig. For øvrige saksopplysninger, viser rådmannen til konsesjonssøknadens vedlegg. Rettslig utgangspunkt: I utgangspunktet er alle erverv av fast eiendom konsesjonspliktige med mindre ervervet omfattes av unntaksreglene i konsesjonslovens 4 og 5. Fjernere slektskap enn barn av søsken (dvs. niese nevø) krever konsesjon (jfr. 5, 1. ledd) Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det etter konsesjonslovens 9 legges særlig vekt på - om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling - om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området - om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning - om erververen anses skikket til å drive eiendommen - om ervervet ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Etter konsesjonslovens 11 kan det stilles vilkår for konsesjon. Dette kan omfatte - vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. - vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Dette ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Saken er i tillegg vurdert etter Landbruks- og Matdepartementets rundskriv M-2/2009 om konsesjon og boplikt. Vurdering: Det er liten tvil om at ervervet omfattes av lovens regler om konsesjon, jfr. - at eiendommen er vesentlig større enn 100 dekar, - at dyrkajordsarealet er større enn 25 dekar - og at det er en bygning egnet som helårsbolig på eiendommen - at erverver er arvelaters søskenbarn og ikke har odel til eiendommen Side 9 av 15

10 Sak 27/12 Samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling: Når det gjelder spørsmålet om priskontroll henvises det til Rundskriv M-1/2010 fra Landbruks- og Matdepartementet, der det heter at: «Departementet bestemmer med dette at for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor prisen er under kr skal prisvurderingen heretter unnlates.» Bosettingshensynet: Lovbestemt boplikt påhviler erververen selv, jfr konsesjonsloven 5 og 6. Eieren må bosette seg på eiendommen. Også den som erverver tilleggsjord, får ny 5-årig boplikt. Dette gjelder selv om boplikten for den eiendommen vedkommende hadde fra før er oppfylt, og ervervet er konsesjonsfritt pga. slektskap. Kommunen ønsker å ivareta hensynet til bosetting både i denne grenda og i kommunen som helhet. Dette er en del av kommunens generelle strategi. I følge Statistisk Sentralbyrås statistikk over befolkningsendringer i kommunene, er Agdenes kommunes folketall synkende. De siste 10 år er folketallet redusert med mer enn 70 personer fra vel 1800 til ca 1730 innbyggere. Bosettingen i denne grenda er også på veg ned, og gjennomsnittsalderen på dem som bor her i dag er økende. Kommunen ønsker i den sammenheng å fatte vedtak som bidrar til å opprettholde den bosettingen en allerede har i kommunen eller aller helst å øke den. I dette tilfellet er landbrukseiendommen for tiden ubebodd, men erververen opplyser at han kommer til å tilflytte eiendommen. Bosettingshensynet taler etter dette for å innvilge konsesjon. I saker hvor de andre momentene trekker i retning av å avslå konsesjon, vil det være grunnlag for å legge avgjørende vekt på dette momentet. Den samfunnsmessige betydningen av å øke fast bosetting på flere gårdsbruk i grenda vil være stor. Når eiendommen erverves som tilleggsjord til søkerens egen landbrukseiendom, er det ikke avgjørende hvorvidt det er egen eiendom eller tilleggsjorda som blir tilflyttet, ettersom eiendommene etter ervervet blir å betrakte som en driftsenhet. Driftsmessig god løsning: Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer for å få det til. Konsesjonsobjektet er arrondert i tre teiger, med en innbyrdes avstand på 5-7 km. Avstanden mellom dyrkajordsparsellene er dog mindre, ca. 1,5 km. Eiendommen ligger noe usentralt sentralt i de ytre deler av kommunen, og med rundt 10 km kjøreveg til butikk, barneskole og boligfelt. Rådmannen konstaterer at det er interesse for å leie jorda på eiendommen. Det ville sannsynligvis også vært interesse for å kjøpe eiendommen som et selvstendig gårdsbruk dersom den ble frambudt for salg i et åpent marked. Dersom gårdstunet ble fradelt eiendommen er det sannsynligvis et marked for å kjøpe jorda som tilleggsjord til nabobruk. Side 10 av 15

11 Sak 27/12 Når eiendommen søkes tillagt en eksisterende landbrukseiendom, opphører eiendommen som selvstendig bruk og det skjer en bruksrasjonalisering. Det kan tenkes at det kunne vært et mål å videreføre eiendommen som et selvstendig gårdsbruk av bosettingshensyn, driftshensyn, mv. Rådmannen finner ikke at slike hensyn er framtredende i denne saken. Hensynet til en driftsmessig god løsning taler for å gi konsesjon, ettersom det i dag er få aktive bruk i grenda og det samlede bruk oppnår et mer robust ressursgrunnlag. Skikket til å drive eiendommen: Lovbestemt driveplikt etter påhviler også erververen, men den kan oppfylles ved langsiktig bortleie (10 års leiekontrakt). Jorda leies bort til nabobruk på langsiktig kontrakt i dag. Ved erverv av tilleggsjord vil erververen normalt ha tilstrekkelig praksis fra drift av egen eiendom. Hensynet til en helhetlig ressursforvaltning: Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. Rådmannen legger slik sett til grunn at en eier som selv bosetter seg på driftsenheten har større interesse av å ivareta eiendommens ressurser i et langsiktig perspektiv enn den som ikke bor der. Hensynet til kulturlandskapet: Med kulturlandskapet menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. Hensynet til kulturlandskapet er dessuten knyttet til produksjon av miljøgoder som turveier, natur- og kulturopplevelser for allmennheten. Det samme gjelder muligheten for jakt, fiske, rekreasjon og turisme. Kulturlandskapet er et samfunnsgode som landbruket har et særlig ansvar for å ivareta, men det må tas hensyn til at kulturlandskapet endres over tid i takt med utviklingen i landbruket. Det kan gi grunnlag for avslag eller konsesjonsvilkår hvis konsesjonssøker skal bruke eiendommen på en måte som bidrar til å redusere kulturlandskapsverdiene. Søkerens planlagte bruk av eiendommen med noe skogbruk og langsiktig bortleie av dyrkajorda framstår hovedsakelig som positivt i forhold til kulturlandskapet. Jordleier vil dog for sin del ha mindre interesse av å foreta langsiktige investeringer i og stå for regelmessig vedlikehold av kulturlandskapet på en leid eiendom enn en eid eiendom. Vilkår Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet til at det i saken bør settes vilkår om 5 års boplikt. Videre at konsesjonsobjektet skal eies/drives sammen med den eiendom konsesjonssøker har fra før i minst 5 år, slik at eiendommen blir å betrakte som en driftsenhet etter jordloven (jfr. også jordlovens 12). De foreslåtte vilkårene framstår i samsvar med søkerens egne planer. Side 11 av 15

12 Sak 28/12 TOMTEGRENSE PÅ GNR 88/15 OG 88/76 Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: GNR 88/15 Arkivsaksnr.: 12/488 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Klagen tilrås ikke tatt til følge. Det vises til forvaltningslovens 31 om oversitting av klagefristen, og kommunen finner at det er klager som kan lastes for forsinkelsene i saken. Det er ikke påvist noen særlige grunner som tilsier at det er rimelig at klagen blir prøvd. Vedlegg: Klage fra Halvorsen datert Melding om delegert vedtak HND sak 172/12 datert Klage fra Halvorsen på vedtaket i adm sak 136/12 datert , mottatt Melding om delegert vedtak HND sak 136/12 datert Klage fra Halvorsen på oppmålt tomtegrense datert Saksopplysninger: Stein Gunnar Halvorsen, som eier av den avgivende eiendommen gnr. 88 bnr. 15, er uenig i innholdet i et målebrev som ble utarbeidet i 1991 for den fradelte eiendommen gnr. 88 bnr. 76. Saken gjelder spørsmålet om hvor grensen mellom de to eiendommene går. Eiendomsrett til tomta ble gitt etter domstolsbehandling av dette spørsmålet. Halvorsen klaget over målebrevet i et brev til kommunen datert da han mente kommunen som oppmålingsmyndighet ikke har fulgt opp dommen i lagmannsretten. I domsslutningen den heter det: Kirsten Strand kjennes å være eier av en hyttetomt på gnr. 88 bnr. 15 i Agdenes kommune, avgrenset med berg i øst, i nord av opplagt stenmur, i vest av stengjerde fram til påle og derfra til fremspring i berg. Tvisten er avgrenset til å gjelde grenseforløpet mot øst. Det påklagede forhold gjelder hvorvidt eiendomsgrensa skal gå i en rett linje eller følge foten av berget. Klagen ble avvist den som adm. sak HND 136/12, grunnet at klagefristen i saken for lengst var utløpt. Stein G. Halvorsen klager på kommunens avvisningsvedtak (HND sak 136/12) i brev mottatt ved personlig oppmøte på rådhuset den (brevet er datert ). Klagen over avvisningsvedtaket avvises på nytt den som adm. sak HND 172/12, grunnet at klagefristen også i denne klagen var oversittet med nærmere 4 uker. Side 12 av 15

13 Sak 28/12 I brev mottatt her den , benytter Stein G. Halvorsen igjen begrepet klage i forbindelse med saken, jfr. vedlegg. Begrunnelsen for å klage er mer usikker, men det anføres bl.a.: Min klage i denne saken er i sin helhet knyttet til justering av tomtegrensa mot øst. At saken har dreid seg om frister, er ikke noe jeg har ønsket. Men jeg ser at i deres saksbehandling er dette viktig. Vurdering: Avgjørelser som gjelder avvisning regnes som enkeltvedtak, jfr. forvaltningslovens 2 tredje ledd. Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som er klageinstans i slike saker. I følge forvaltningslovens 33 annet ledd, siste punktum, har kommunen som underinstans i klagesak både kompetanse og plikt til å avvise saken hvis betingelsene for å klage ikke foreligger. I foreliggende sak er årsaken til avvisning at de aktuelle klagefristene er oversittet. I medhold av forvaltningslovens 29 er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram. For den som ikke har fått underretning om vedtaket løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal likevel klagefristen senest løpe ut når det er gått tre måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet, jfr. forvaltningslovens 29 andre ledd andre punktum. Selv om klagefristen etter 29 er oversittet, kan klagen under visse forutsetninger tas under behandling jfr. forvaltningslovens 31. Avgjørelsen er overlatt til det frie skjønn, men likevel må ett av de to følgende vilkårene være oppfylt: a) der parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller b) der det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd, Begge de forannevnte punktene er behørig belyst i saksframleggene for avgjørelsene i adm. sak HND 136/12 og 172/12. Det er i disse to sakene ikke funnet grunnlag for å gi klager oppreisning, og det er i den siste klagen ikke framkommet noen nye opplysninger som skulle tilsi oppreisning. Rådmannen finner det klart at klagefristen(e) etter forvaltningslovens 29 er oversittet. Klageren har i vesentlig grad selv bidratt til den situasjon som har oppstått, og rådmannen frarår å ta klagen til følge. Side 13 av 15

14 Sak 29/12 FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADER - BEITEPROSJEKT Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V40 Arkivsaksnr.: 10/134 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/10 Hovedutvalg næring og drift /12 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Beiteprosjektet tildeles kr i driftsstøtte for 2012 over budsjettposten Direkte næringsstøtte. Det forutsettes at alle som har disponert radiobjeller i årets beitesesong blir fakturert for leie. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Våren 2010 kjøpte Agdenes kommune inn 140 stk. radiobjeller for bruk i det nasjonale beiteprosjektet. Radiobjellene er deretter, og etter avtale med beitelaget lånt ut til saueholderne, som har betalt kr 75 pr bjelle pr år i verdireduksjon (avskrivning over 5 år), samt tillegg for de årlige utgifter til nye batteri, lodd, mv. Det har vært en avgang på rundt 10 bjeller som er tapt / i ustand. Beitesesongene 2010 og 2011 bidro fylkesmannen med kr i tilskudd til driftsutgiftene til radiobjellene. Dette tilskuddet er imidlertid ikke videreført i år. Driftsutgiftene for beitesesongen 2012 framkommer slik: Batterier kr Avskrivning kr Sum kr Fordelt på 130 bjeller blir dette ca. kr 360 pr bjelle i leie i Kommunen er ellers kjent med at ikke alle radiobjellene ble brukt på utmarksbeite, pga - Store tapstall - Observasjoner av store rovdyr i kommunen Vurdering: Dersom kommunen skal fakturere leie med utgangspunkt i årets utgifter vil årsleiebeløpet bli uforholdsmessig stort. Det forslås derfor at bortfallet av statlig støtte kompenseres med kommunal støtte finansiert over budsjettposten Direkte næringsstøtte. Denne budsjettposten har en bevilgningsramme på kr Foreløpig forbruk i år er kr Denne støtten vil redusere årsleien til rundt kr 200 pr radiobjelle. Det forutsettes at alle som har disponert radiobjeller blir fakturert for leie. Side 14 av 15

15 Sak 29/12 Fra og med beitesesongen 2013 tar et radiobjellelag i regi av Oppland Sau og Geit over driften av radiobjellene i Oppland fylke. Rådmannen er usikker på status på dette området i Sør-Trøndelag, men ser for seg at det er vesentlige fordeler med en sentralisert organisering av oppgaven i forhold til dagens desentraliserte på kommunenivå. Side 15 av 15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Høringsnotat Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Advokatene Finholt og Halaas Boks 7 21 Lillestrøm Deres ref Vår ref Dato 2712 /FLA 17.1.27 Klage over Statens landbruksforvaltnings vedtak om å omgjøre Hedmark

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 108/1 Lnr.: 6949/15 Arkivsaksnr.: 15/585-9 G/BNR 108/1, 109/9 OG 109/19 I GAUSDAL. KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 108/1 Lnr.: 6949/15 Arkivsaksnr.: 15/585-9 G/BNR 108/1, 109/9 OG 109/19 I GAUSDAL. KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK Saksframlegg Ark.: GNRLG 108/1 Lnr.: 6949/15 Arkivsaksnr.: 15/585-9 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum G/BNR 108/1, 109/9 OG 109/19 I GAUSDAL. KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK Vedlegg: Klagedokument av 09.07.2015

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN

SAKSFRAMLEGG SAK: HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET PROTOKOLL FRA MØTE 06. OKTOBER 2011 Møte nr. 5 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE Sak 14/11 201005382 KLAGE OVER KONSESJONSVEDTAK

Detaljer