KONKURRANSEGRUNNLAG. Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal. Halse Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal. Halse Eiendom AS"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal Halse Eiendom AS Dato : Side 1 av 18

2 Innholdsfortegnelse Generell del... 3 Innledning... 3 Utvikling av Fundia tomta inngår i Prosjektet Malmø Det vises til 3 Bakgrunn for Fundia tomta... 3 Konkurransens formål... 4 Prosjekt finansiering... 7 Prosjektets rammebetingelser... 8 Miljøhensyn... 8 Universell utforming... 8 Anskaffelsesprosedyre og gjennomføring av konkurransen... 9 Framdriftsplan Kunngjøring Språk Avlysning og forkastelse Tilbudsåpning Tilleggsopplysninger/ supplering/ endringer av konkurransegrunnlaget Tilbakekall og endring Opplysningsplikt Forbehold/ avvik fra konkurransegrunnlaget Honorering Behandling av tilbud Vedståelsesfrist Oppdragsgivers kontaktperson Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Vekting av tildelingskriteriene Vedlegg Sjekkliste for besvarelse av tilbud Side 2 av 18

3 Generell del Innledning Halse Eiendom AS inviterer til konkurranse om tildeling av kontrakt for kjøp av Fundia tomta og oppføring av kulturhuset Buen på Nedre Malmø i Mandal. Halse Eiendom AS er heleid av Mandal kommune. Konkurransen vil bli gjennomført etter anskaffelsesprosessen konkurranse med forhandling, jamfør regelverket om offentlige anskaffelser. Fundia tomta er første viktige del i utviklingen av store deler av Nedre Malmø. Fundia tomta har et utbyggingspotensiale på m2 BTA og planlegges med kulturhus (heretter brukes Buen som er det offisielle navnet), hotell, bolig, kontor og noe forretning. Buen er et regionalt kulturhus for Lindesnesregionen. Det er muligheter for sale-lease back løsning for deler av hotellet. Utgangspunktet for Mandal kommune var at kommunen selv ville eie Buen, mens området for øvrig skulle utvikles i samarbeid med og deretter selges til en eiendomsutvikler. Ut fra tilbakemeldinger fra markedet ønsker kommunen nå også tilbud basert på Offentlig Privat Samarbeid (OPS) hvor Leverandøren/ investoren eier og drifter bygget Buen, og leier dette ut til kommunen. I dette konkurransegrunnlaget åpnes for at tilbyder leverer inn tilbud på ett eller begge alternativene. Grunnlaget for konkurransen er føringer gitt i dette konkurransegrunnlaget, vedtatt reguleringsplan for Nedre Malmø, forslag til reguleringsplan for Fundia tomta og vedtatt forprosjekt for Buen. Forslag til reguleringsplan for området har vært på høring og det er ikke vesentlige merknader til foreliggende forslag. Reguleringsplanen er detaljert for Buen og gang- og sykkelbroen, slik at en kan gå direkte på rammesøknaden for disse. For resten av området er det en fleksibel plan som må følges opp med bebyggelsesplaner. Planprosessen er derfor kommet så langt at en vet hvilke utbyggingsmuligheter det er på tomta, uten at løsningene er bundet opp i detalj. Det er i ferd med å bli inngått utbyggingsavtaler med eierne av nærliggende områder på Nedre Malmø, med et samlet utbyggingspotensiale på ca m2. Avtalene forutsetter at det vil bli startet arbeid med infrastrukturen i området, inklusiv ny gang- og sykkelbro over elva, når det er betalt inn ca 30 mill.kr. fra utbyggerne. Reguleringsplanen for Fundia tomta ventes behandlet av Mandal bystyre i april 2009 og utbyggingsavtalen i juni Kommunen og NAV har signalisert interesse for å leie kontorlokaler på Fundia tomta. Utvikling av Fundia tomta inngår i Prosjektet Malmø Det vises til Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Halse Eiendom AS. Prosjekt- og teknologiledelse AS (PTL) er på oppdrag fra Halse Eiendom AS prosjektleder for utviklingen av Fundia tomta. Bakgrunn for Fundia tomta Mandal kommune har ervervet Fundia tomta og etablert Halse Eiendom AS for å planlegge utviklingen av området. Kommunens visjon med området er å skape en ny bydel som styrker både Mandal sentrum og hele byen. Området skal ha gode og urbane kvaliteter. Nedre Malmø er ett av de flotteste områdene i Mandal sentrum. Området har historisk sett vært et industriområde, som har vært viktig for byens vekst og utvikling. I fremtiden vil området være Side 3 av 18

4 minst like viktig for byens utvikling, og da som arena for varierte kulturvirksomheter, moderne konferansehotell, attraktive kontorfasiliteter og boliger. Aktuelle data for Mandal og regionen Antall innbyggere i Mandal kommune pr. 1. juli 2008 er 14390, og det har vært netto tilvekst i kommunen hvert år de siste 10 år. Lindesnesregionen, som i tillegg til Mandal består av Lindesnes, Audnedal, Marnardal og Åseral, har til sammen ca innbyggere. Mandal (by) ligger 43 km unna Kristiansand (by) og 55 km unna Kristiansand lufthavn Kjevik. Mandal har i dag 2 hotell: First hotell Solborg med 66 rom. Kjøbmandsgaarden Hotel med 11 rom. Mandal har et aktivt næringsliv med 5 store bedrifter med mellom 100 og ansatte. I tillegg kommer ca. 20 bedrifter med mellom 25 og 100 ansatte. Flere av bedriftene driver stor internasjonal virksomhet med høye krav til hotellstandard. Nærmere om Buen Buen er et regionalt kulturhus med bla bibliotek, kulturskole, kino, storsal, biscene og galleri. Det skal være møtestedet for hele byens befolkning og syde av aktivitet store deler av døgnet. Gjennom lokaliseringen vegg i vegg med hotellet gis det betydelige muligheter for synergier, bla i forhold til store arrangementer og konferanser. Storsalen har ca 400 sitteplasser, som enkelt kan gjøres om til konsertarena for 800 som står eller til middagsservering for store konferanser. Forprosjektet dokumenterer høye krav til kvalitet og design, der akustikk og fleksibel bruk er særlig vektlagt. Buen er på m2 BTA og kalkulert til 205 mill.kr. (prisnivå januar 2009 kr). Kalkylen omfatter ikke merverdiavgift, tomtekostnader eller byggelånskostnader. Kalkylen er utarbeidet i Calcus. Leverandøren vil kunne få en siste oppdatert versjon av kalkylen hvor beregnede masser er oppgitt, mens de anslåtte enhetspriser er tatt ut. Denne vil foreligge 27. februar. Leverandøren er uansett ansvarlig for masseberegningene. Forprosjektet følger som trykt vedlegg til dette dokumentet. Det pågår arbeid med detaljprosjektering. Første fase av detaljprosjektet vil inngå i de videre forhandlingene med de mest aktuelle tilbyderne. Denne delen vil bla omhandle krav til materialvalg basert på prinsippene i forprosjektet. Konkurransens formål Oppdragsgiver ønsker i samarbeid med Leverandør å bruke mulighetene ved forhandlingene til å vurdere mulige samarbeidsformer for gjennomføring og utvikling av Fundia tomta med sikte på salg av tomta, samt bygging og eventuelt eierskap til Buen. Oppdragsgiver har som målsetting å utvikle en ny bydel for Mandal sentrum, som vil gi retning og signaleffekt for utvikling av hele byen og regionen. Leverandøren må ha et langsiktig perspektiv i utvikling av Fundia tomta, og inviteres derfor med tidlig i prosjektet for å påvirke konsept, organisering og økonomiske modeller. Side 4 av 18

5 For oppdragsgiver er det særlig viktig å komme raskt i gang med bygging av Buen. Det er også viktig å få etablert et hotell som sammen med Buen kan gi gode gjensidige synergier, og som samtidig vil være et viktig tilskudd for Mandal sin videre vekst. Dersom en får på plass avtaler med Mandal kommune og NAV om leie av kontorlokaler, er også disse interessert i en rask realisering. Det er antydet et arealbehov på i størrelsesorden m2 BTA for kommunen og m2 BTA for NAV. Prosjekteringen av Buen utføres av 3xn (arkitekter), Sinus (akustikk) og Rambøll (tekniske fag). En har nå startet detaljprosjektet. Det vil pågå i 2-3 måneder framover. Det er en forutsetning at siste fase av detaljprosjektet skal gjennomføres av Leverandøren og at Leverandøren overtar de rådgiverne som utfører prosjekteringen. Oppdragsgivers forventninger og målsettinger Oppdragsgiver ønsker innspill til konkretisering av konseptet og forslag til virkemidler som kan tilføre god utnyttelse og gode kvaliteter for området. Særlig ønsker Oppdragsgiver innspill på organisering av gjennomføringsmodeller og presentasjon av økonomiske modeller som dokumenterer kostnadsoptimale løsninger for hele tomta og for bygging og eventuell drift av Buen. Målet med konkurransen er å tildele kontrakt til Leverandør, evt med samarbeidspartnere, som gir det økonomisk mest fordelaktige tilbudet samlet sett basert på salg av Fundia tomta og totale kostnader for oppføring av Buen. Kvalitetskravene er definert gjennom vedtatt reguleringsplan for Nedre Malmø, forslag til reguleringsplan for Fundia tomta og vedtatt forprosjekt for Buen. Det er forventet at Leverandøren skal: - Ta totalansvaret for bygging av Buen ut fra kravene gitt i vedtatt forprosjekt - Utvikle Fundia tomta innenfor rammene av forslag til reguleringsplan - Ved en eventuell OPS løsning, ta ansvaret for finansiering, oppføring og den bygningsmessige driften av Buen Leverandøren må dekke kostnadene til infrastruktur for utbyggingspotensialet på tomta. Dette forfaller til betaling før det gis igangsettingstillatelse til første bygg som realiseres på Fundia tomta. Det er i forslag til utbyggingsavtale fastsatt til kr pr m2 BTA. Beløpet er basert på prisnivået ved signering av avtalen (forventes juni 2009) og skal deretter reguleres med 2,75 % pr år. Ut fra utbyggingspotensialet på tomta vil bidraget utgjøre ca 22 mill.kr. Alternative samarbeidsmodeller for Buen Halse Eiendom AS ønsker å ta utgangspunkt i to mulige samarbeidsmodeller for utvikling av Buen: 1) En modell med Halse Eiendom AS som byggherre av Buen, hvor man søker en samarbeidspartner som omfatter bygging av kulturhuset, samt kjøp av øvrige arealer på Fundia tomta, herunder mulige samarbeidsmodeller for utvikling og gjennomføring ihht reguleringsplanen (hotell og bolig/forretning/kontor). Her ligger også muligheter for utleie til kommunen og NAV. 2) En modell hvor Halse Eiendom AS søker en OPS modell for bygging og drift av Buen, samt kjøp og samarbeidsmodeller for utvikling av øvrige arealer som i modell 1. Side 5 av 18

6 I begge alternativ vil Oppdragsgiver fortsatt stå som eier av tomta til Buen. Det legges til grunn at denne festes for kr 1 pr år. Halse Eiendom AS er interessert i bruk av OPS-modeller dersom det kan dokumenteres: en fordelaktig totaløkonomi (årlige totalkostnader) en god langsiktig drift med trygghet for dekning av årlige kostnader en løsning som sikrer Mandal kommune kontroll over kulturtilbudene planlagt i Buen og godt samspill mellom byggeier og kommunen som ansvarlig for innholdet i bygget For at Oppdragsgiver skal kunne ta stilling til valget mellom OPS eller kommunalt eierskap av Buen, må OPS leverandøren legge fram konkrete forslag til hvordan en kan ta ansvaret for den bygningsmessige driften og hvordan en kan forplikte seg i forhold til kostnader til drift, vedlikehold og videre utvikling av Buen. Det må legges fram et notat som begrunner prinsippene for en slik løsning i forbindelse med innlevering av tilbudet. Dette temaet vil stå meget sentralt i de videre forhandlingene, dersom OPS modellen synes mest aktuell. Tilbyder må legge fram tilfredsstillende garantier i forhold til de forpliktelser en tar på seg i forhold til bygging og eventuell drift av Buen. Dette temaet vil også bli sentralt i de videre forhandlinger. Mandal kommune har signalisert interesse for å flytte fra eksisterende kontorlokaler til nye lokaler i reguleringsområde 06 Bolig/Forretning/Kontor. NAV har også signalisert tilsvarende ønsker for lokalisering på Fundia tomten, og OPS-modell kan være aktuelt også her dersom det er økonomisk fordelaktig for leietakerne. Dersom Leverandøren tilbyr modell 1 (kommunalt eierskap av Buen), skal det tydelig framgå hva som er tilbudt kjøpspris for Fundia tomta utenom tomt til Buen (inklusiv eventuelle betingelser) og hva som er byggekostnaden for Buen basert på vedtatt forprosjekt (inklusiv definerte forutsetninger). Det legges til grunn at byggestart kan være rundt årsskiftet 2009/2010. Alle kostnader skal oppgis eks mva. Dersom Leverandøren tilbyr modell 2 (OPS for Buen) skal det oppgis forventet brutto investeringskostnad og en årlig kostnad for kommunen for leie av bygget (splittet mellom kapital og FDV kostnader) når en har trukket fra forventet offentlig tilskudd, se nedenfor, og det Leverandøren vil tilby for kjøp av tomta. Alle tall skal være eks mva. Det kan også prises spesielt dersom det legges til grunn en OPS løsning for Mandal kommune og NAV. I denne modellen skal kommunen ha rett til å kjøpe Buen når en måtte ønske og til en på forhånd avtalt pris. Det skal legges til grunn en avtale på 20 år med mulighet for forlengelse på 20 år. Leverandøren skal garantere for at en opprettholder kvalitetsnivået (tilstandsgrad 1) på bygget i hele leieperioden. Oppdragsgiver er minimum interessert i følgende alternative leietilbud: 1. Kommunen kan overta bygget for kr 0 etter 20 år fra ferdigstillelse 2. Kommunen kan overta bygget for en kostnad lik 50 % av netto investeringskostnad (faste kroner) etter 20 år fra ferdigstillelse. Grunnlaget for innlevering av tilbudet er godkjent forprosjekt. Gjennomført første del av detaljprosjektet vil inngå som en del av grunnlaget for selve forhandlingsprosessen. Side 6 av 18

7 Prosjekt finansiering Buen vil bli finansiert gjennom kommunale, statlige og fylkeskommunale midler for bygging av regionalt kulturhus i tillegg til salgsinntekter fra resten av Fundia tomta. Det er sendt søknader om tilskudd til fylkeskommunen og staten. Kommunen har bevilget midler i vedtatt økonomiplan. Kommunen er i en OPS modell åpen for å bidra med et tilskudd mot tilsvarende reduksjon i årlig leie. Fylkeskommunens bidrag ventes avklart i april og statens bidrag i april/mai i år. Inntil endelig avklaring på søknadene foreligger, kan det legges til grunn at en mottar til sammen 70 mill.kr. i statlig og fylkeskommunalt tilskudd, og at kommunens samlede bevilgning er 70 mill.kr. Leverandøren er ansvarlig for all øvrig finansiering. Ved eventuelt valg av OPS-samarbeid for Buen må håndtering av mva bli avklart som en del av forhandlingene. Det legges til grunn for tilbudet at det blir 100 % mva refusjon. Også i en OPSløsning vil de statlige, fylkeskommunale og eventuelt kommunale tilskudd komme til fratrekk. Prosjektet er i dag finansiert av Oppdragsgiver fram til valg av Leverandør. For at kontrakt skal kunne inngås med Leverandør forutsetter det godkjenning i Mandal bystyre, at Oppdragsgiver får tilstrekkelig statlig og fylkeskommunal finansiering og at inntektene fra salget av resten av Fundia tomta gjør at kommunen har økonomiske muligheter til å sluttfinansiere bygget eventuelt også til de årlige leiekostnadene. Den økonomiske delen av tilbudet for Buen kan framstilles slik (alle tall er eks mva og i MNOK 2009 kr). Alle felt merket med x skal fylles ut: Kommunalt eie OPS Målpris eller fastpris Buen inklusiv 5 mill.kr. i x x infrastrukturbidrag Forventet offentlig bidrag - fratrekk 140,0 140,0 Netto investeringskostnad x x Netto årlig kostnad OPS, alternativ 1* x Netto årlig kostnad OPS, alternativ 2* x Forventet årlig FDV kostnad kommunalt eie x *Basert på netto investeringskostnad. Det skal skilles mellom kapital og FDV kostnadene Tilsvarende tabell kan fylles ut for sammenlikning av tilbud for kjøp av Fundia tomta (alle tall er eks mva og i MNOK 2009 kr): Kommunalt eie x OPS x Utgangspris for Fundia tomta (utenom Buen tomta), omregnet til 2009 kr Fratrekk infrastrukturbidrag 22,0 22,0 Fratrekk/tillegg eventuelle andre forbehold x x Netto pris for tomta, omregnet til 2009 kr x x For å kunne sammenlikne alternativene er det ønskelig at det i begge alternativ er separat prising av netto pris for tomta og målpris eller fastpris for Buen. I forhold til OPS tilbudet på Buen bør Leverandøren i tillegg levere en netto årlig leie hvor også betalingen for tomtekjøp er innarbeidet. Side 7 av 18

8 Prosjektets rammebetingelser Grunnidèen for området er blandet arealbruk som også framgår av reguleringsbestemmelsene, herunder ligger sentrale føringer for bygningsmassene med krav om universell utforming med gode urbane kvaliteter for Mandal. Det foreligger en reguleringsplan for hele området som ble vedtatt 21.juni Det foreligger en revisjon for Fundia tomta som har vært ute til offentlig høring uten at det har framkommet vesentlige merknader. Vedtatt reguleringsplan for Nedre Malmø og forslag til reguleringsplan for Fundia tomta følger som vedlegg til konkurransegrunnlaget. Byggeområdene under planens arealbruksformål er regulert til: - Allmennyttig kulturformål (kulturhus) på m2 BTA - Hotell med tilhørende anlegg (med mulighet for sale-leaseback) på m2 BTA - Kombinert formål: bolig/forretning/kontor. Det legges til grunn ca m2 bolig og m2 forretning/kontor. Planlagt forretningsformål skal understøtte aktivitetene i området og ikke ødelegge for nåværende forretningssentrum på motsatt side av elva. Det er foretatt grunnundersøkelser i området. Videre er forurensningssituasjonen undersøkt, både i grunnen og i eksisterende bygg. Rapportene følger som vedlegg til konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver tar ansvaret for riving av eksisterende bygningsmasse. Leverandøren må ta ansvaret for grunnforholdene basert på foreliggende opplysninger. Eventuelle forbehold må presiseres i tilbudet. For å ivareta det overordnete byplangrepet med definerte kvaliteter er det et ønske at intensjonene i vedtatt reguleringsplan skal ivaretas. Avvik fra denne kan imidlertid være aktuelt dersom endringene ivaretar intensjonene med prosjektet og dersom de gir et vesentlig bidrag til prosjektets totaløkonomi. Det presiseres at Leverandøren bærer risikoen ved en eventuell reguleringsendring. Miljøhensyn Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i tråd med Mandal kommunes krav til miljøhensyn. Dette medfører bla at hensynet til bærekraftig utvikling skal innarbeides og at innkjøp skal rettes mot miljøvennlige produkter. Universell utforming Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsninger i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av alle. Universell utforming gjelder både bygg og utomhusområder. Målgruppen for universell utforming er alle mennesker - i alle aldre og med ulike ferdigheter eller funksjonshemming. Mandal prioriterer universell utforming meget høyt og det er klar forutsetning både i forhold til uteanlegg og byggene som føres opp i området. Side 8 av 18

9 Anskaffelsesprosedyre og gjennomføring av konkurransen Konkurransen skjer i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) sist gjeldende versjon og Forskrift om offentlige anskaffelser, vedtatt ved kgl. res. 7. april 2006 (FOA) sist gjeldende versjon. For denne anskaffelsen gjelder del I og del III i forskriften. Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse med forhandling i hht. regelverket for offentlige anskaffelser, jfr. forskrift om offentlige anskaffelser 14-3 (1) b. Oppdragsgivers intensjon er å kvalifisere mellom 3 og 5 Leverandører, basert på kvalifikasjonskravene oppgitt i dette konkurransegrunnlaget, og beskrivelsen av prosess nedenfor. Eventuelle medleverandører og/eller underleverandører skal opplyses om. Dersom flere Leverandører inngir tilbud i fellesskap eller benytter underleverandører, må samtlige Leverandører og underleverandører oppfylle kvalifikasjonskravene. Det understrekes at selv om anskaffelsen gjennomføres etter forhandlinger, foreligger det ingen plikt til å forhandle. Ihht FOA kan Oppdragsgiver bestemme at forhandlingene skal forløpe i flere faser og redusere det antall tilbud som det skal forhandles om. En slik reduksjon vil skje på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier. En første reduksjon på bakgrunn av tildelingskriteriene kan skje i forkant av forhandlingene. Ved eventuelle forhandlinger vil Oppdragsgiver benytte følgende retningslinjer: Det er adgang til å forhandle om alle sider ved tilbudet, for eksempel endringer og suppleringer som: - forretningsmessige vilkår - pris og tekniske spesifikasjoner/løsninger. Forhandlingsmøter ledes av en representant fra PTL Representanter fra Halse Eiendom AS og Mandal kommune vil delta i forhandlingene. De som møter fra Leverandøren skal ha de nødvendige fullmakter, eller disse må kunne skaffes på kort varsel. Det vil bli gjennomført tilstrekkelig antall forhandlingsmøter etter Oppdragsgivers behov. Leverandør tillates bare å fremsette revidert tilbud på Oppdragsgivers oppfordring. Oppdragsgiver utarbeider referat/forhandlingsprotokoll fra hvert forhandlingsmøte. Oppdragsgiver skal sørge for at hver Leverandør er sikret konfidensialitet og likebehandling. I forhandlingsperioden kan Leverandørene kun kontakte PTL. For øvrig skal forhandlingene gjennomføres i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser og god forretningsskikk. Det vil kun bli ført forhandlinger med Leverandører som etter Oppdragsgivers vurdering har reell mulighet til å få tildelt kontrakt. Leverandørene må sende inn et konkret tilbud med beskrivelse av foreslått(e) modell(er), som vil være grunnlag for forhandlingene. Oppdragsgiver tar sikte på at den videre prosessen gjennomføres på følgende måte: 1. Ut fra vurderingene av mottatte tilbud vurderes først hvilke Leverandører som er kvalifiserte og vurderes til å ha mulighet for å bli tildelt kontrakt, uavhengig av samarbeidsmodell 2. Deretter vurderes om modell 1 med kommunalt eie eller modell 2 med OPS best tilfredsstiller tildelingskriteriene Side 9 av 18

10 3. På dette grunnlag velges ut 3-5 Leverandører som en går i forhandlinger med. Målsettingen med denne prosessen er å velge ut de best kvalifiserte Leverandørene og den samarbeidsmodellen som vurderes best i forhold til tildelingskriteriene. Dermed kan en i de videre forhandlingene går videre med én samarbeidsmodell med de mest aktuelle Leverandørene. Dersom begge modellene synes å stå relativt likt ut fra de innleverte tilbudene, vil en på bakgrunn av pkt 1 gå i forhandlinger med de 3-5 mest aktuelle Leverandørene og med begge modellene. Side 10 av 18

11 Framdriftsplan Dato Klokkeslett Aktivitet :00 Informasjonsmøte om konkurransegrunnlaget :00 Innleveringsfrist tilbud Gjennomføring av forhandlinger Kontraktsforhandlinger Vedtak og tildeling Det tas forbehold om endringer i fremdriftsplanen. Informasjonsmøtet holdes i PTLs lokaler i Lømslands vei 23, Kristiansand Kunngjøring Konkurransen er offentlig på Doffin den og TED databasen den Den vil bli publisert i Fædrelandsvennen og Lindesnes Avis og i Dagens Næringsliv Språk Besvarelsen skal være på norsk, dansk eller svensk. Forhandlingsmøtene skal være på norsk, dansk eller svensk. Avlysning og forkastelse Dersom det er saklig grunn for det, kan Oppdragsgiver avlyse konkurransen eller forkaste alle tilbud, jfr Forskrift om offentlige anskaffelser Tilbudsåpning Det vil ikke finne sted offentlig åpning av de innkomne tilbud. Tilleggsopplysninger/ supplering/ endringer av konkurransegrunnlaget Oppdragsgiver har rett til å supplere/ endre konkurransegrunnlaget. Endringer eller suppleringer kan skje senest seks dager før tilbudsfristens utløp. Leverandørene kan stille spørsmål til konkurransegrunnlaget. Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til Oppdragsgivers kontaktperson, evt i e-post. Samtlige spørsmål og svar vil bli distribuert til alle som har meldt interesse for deltakelse i konkurransen. Tilbakekalling og endring Tilbakekalling av tilbudet skal skje skriftlig. Tilbakekalling skal være fremkommet til innleveringsstedet innen innleveringsfristens utløp. Side 11 av 18

12 Etter innleveringsfristens utløp har Leverandørene ikke rett til å foreta endringer i innlevert materiale uten samtykke fra Oppdragsgiver. Opplysningsplikt Oppdragsgiver skal, jfr FOA 20-16, gi skriftlig melding med kort begrunnelse i følgende tilfeller: dersom Leverandøren eller tilbudet avvises dersom Oppdragsgiver beslutter å avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor Leverandøren eller tilbudet er avvist. Oppdragsgiver plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. Forbehold/ avvik fra konkurransegrunnlaget Leverandøren må i sitt tilbud tydelig redegjøre for eventuelle forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget, og Leverandøren skal i eget vedlegg liste alle eventuelle forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget. Avvik eller forbehold som ikke er listet opp i slikt vedlegg vil ikke bli akseptert. Leverandøren skal henvise til de aktuelle punktene i konkurransegrunnlaget som avvikene eller forbeholdene referer seg til, og skal informere om konsekvenser. Det kan ikke tas vesentlige forbehold mot avtalevilkårene. Oppdragsgiver kan velge å akseptere deler av Leverandørens tilbud. Det kan også være aktuelt å søke løsninger hvor Leverandøren inngår samarbeid med andre Leverandører, med mindre dette skaper uforholdmessige vansker for Leverandøren. Dette vil bli avklart gjennom forhandlingene. Honorering Det gis ikke honorar for arbeid med konkurransen eller forhandlingsprosessen. Behandling av tilbud Mottatte tilbud vil bli behandlet konfidensielt. Informasjon om priser og øvrige konkurranseelementer vil ikke bli distribuert utover det som er nødvendig for evalueringen. Tilbud som er innlevert / mottatt etter fristens utløp, eller som ikke oppfyller kravene til merking, innhold og levering, vil bli avvist. Vedståelsesfrist Tilbudet må vedstås i minst 6 måneder fra tilbudsfristen. Innleveringsfrist Fris for levering av tilbud er kl. 14:00 Tilbudet skal være signert av bemyndiget person hos Leverandøren. Grunnlaget for forespørselen skal utarbeides og sendes/leveres i papirformat, en original og en kopi, og i tillegg 1 elektronisk kopi på CD eller minnebrikke, i lukket konvolutt. Ved uoverensstemmelser mellom elektronisk- og papirversjon, vil papirversjonen være gjeldende. Side 12 av 18

13 E-post aksepteres ikke. Alle kostnader som Leverandøren har i forbindelse med anskaffelsesprosessen dekkes av respektive Leverandør. Oppdragsgivers kontaktperson Oppdragsgivers kontaktperson er: Prosjekt og Teknologiledelse AS, avd. Kristiansand v/jill Akselsen Telefon: E-post: All korrespondanse og dialog med Leverandøren skal gå via ovennevnte. Skriftlige henvendelser merkes med kontaktperson, ved e-post skal det bes om bekreftelse på mottatt sending. Innlevering og merking av dokumentasjon Tilbud skal sendes eller leveres til: Prosjekt og Teknologiledelse AS, avd. Kristiansand Att. Jill Akselsen Lømslandsvei 23 Serviceboks 637 N-4614 Kristiansand Tilbudet skal være undertegnet. Tilbudet kan sendes i posten, men må være oppdragsgiver i hende som nevnt over innen innleveringsfristen. Side 13 av 18

14 Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Kvalifikasjonskrav I kvalifikasjonen vil det bli foretatt en vurdering av hvorvidt Leverandørene er kvalifisert, basert på vurdering av de oppgitte kvalifikasjonskravene. For å bli kvalifisert MÅ alle Leverandører dokumentere følgende krav listet opp nedenfor. Manglende dokumentasjon kan føre til avvisning, jfr Forskrift om offentlige anskaffelser Bare tilbudene fra de kvalifiserte Leverandørene vil bli evaluert på bakgrunn av tildelingskriteriene. Bare de kvalifiserte Leverandører som vurderes til å ha mulighet for å bli tildelt kontrakt, vil bli tatt med i forhandlingene. Obligatoriske minstekrav Dersom de obligatoriske minstekravene er mangelfulle eller utilfredsstillende dokumentert, skal forespørsel om deltakelse i konkurransen avvises. Dersom flere Leverandører ønsker å gå sammen om innlevering av tilbud, eller benytter underleverandører, må samtlige deltakere innfri alle kvalifikasjonskrav. Skatteattester Det skal vedlegges 2 skatteattester, jfr FOA 17-14: Attest fra kemner/skatteoppkrever (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift). Attest fra skattefogd i vedkommende fylke (merverdiavgift) Begge attestene har betegnelsen RF-1244 og er fastsatt av Skattedirektoratet. For utenlandske leverandører skal det fremlegges attester som dokumenterer at Leverandør har oppfylt sine forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristens utløp. HMS - egenerklæring I samsvar med Forskrift for offentlig anskaffelser skal det vedlegges HMS-egenerklæring om at Leverandøren oppfyller, eller ved en eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være undertegnet av daglig leder og en representant for de ansatte. Erklæringen skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristens utløp. Øvrige kvalifikasjonskrav Oppdragsgiveren vil forbeholde seg retten til å diskvalifisere Leverandøren eller en gruppe av Leverandører, på bakgrunn av manglende eller utilfredsstillende dokumentasjon av kvalifikasjonskravene, selv om disse ikke obligatoriske. Oppdragsgiveren kan legge til grunn en større grad av skjønn enn hva som er tilfelle under de obligatoriske minstekravene. Dersom flere Leverandører ønsker å gå sammen om innlevering av tilbud, eller benytter underleverandører, må samtlige deltakere innfri alle kvalifikasjonskrav. Side 14 av 18

15 Juridisk og finansiell stilling Det kreves at Leverandøren er et lovlig etablert foretak gjennom dokumentasjon av: Firmaattest; bekreftelse på registrering i Foretaksregisteret, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. For utlandske Leverandører - attester for registrering i faglige registre, handelsregister eller foretaksregister bestemt ved lovgivning i det landet hvor Leverandøren er etablert Det kreves god soliditet ved at Leverandøren kan dokumentere: Foretakets årsberetning inklusive noter med styre- og revisjonsberetning for de to (2) siste år. Solvens og vandelserklæring for Leverandøren og tilbudte nøkkelpersonell Ansvarsforsikring for Leverandøren Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kreve/innhente ytterligere opplysninger for å verifisere om Leverandøren har tilstrekkelig finansiell styrke, og vil innhente nøkkeltall fra kredittvurderingsselskaper. Leverandøren skal ha betegnelsen tilfredsstillende økonomisk soliditet ihht Lindorff Decision. Tekniske og faglige kvalifikasjoner Leverandøren må være faglig kvalifisert, og dokumentere dette gjennom: En kort og overordnet beskrivelse av virksomheten inkludert eierstruktur og navn på daglig leder/administrerende direktør (maks 3 A4 sider) En oversikt over foretakets totale bemanning, fagkompetanse, gjennomsnittlig arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelsen En oversikt over de fem siste mest relevante prosjektene (innen eiendomsutvikling, utbygging og eventuell OPS) Det kreves et velfungerende kvalitetssikringssystem. Dette dokumenteres med at det gis en kortfattet beskrivelse av det helhetlige kvalitetssikringssystem Leverandøren vil legge til grunn for planlegging, utvikling, gjennomføring og drift av leveranser og eiendomsmasse. Samarbeid mellom tilbydere etter innlevering skal godkjennes av Oppdragsgiver. Side 15 av 18

16 Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil ha fokus på å finne en Leverandør eller gruppe av Leverandører som kan dokumentere kompetanse og erfaring som profesjonell eiendomsbesitter med betydelig erfaring fra utviklings- og nybyggprosjekter og med eventuelt etterfølgende drift- og forvalteransvar og fornøyde leietakere. I begge alternativ (kommunalt eie av Buen eller OPS) vil kriterier for tildeling av kontrakt være det Oppdragsgiver anser som det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 1. Pris a. Netto kjøpesum for arealer utenom tomta til Buen b. Målpris eller fastpris for bygging av Buen inklusiv infrastrukturkostnader (oppgis i 2009 kroner eks mva) c. Årlig kostnad ved OPS løsning (oppgis i 2009 kroner eks mva) 2. Forståelse av oppgaven a. Beskrivelse av samhandling med Oppdragsgiver og kulturhusdriveren når bygget er ferdig (gjelder ved OPS) b. Beskrivelse av hvordan OPS leverandøren skal ta ansvaret for den bygningsmessige driften og hvordan Leverandøren skal forplikte seg i forhold til kostnader til drift, vedlikehold og utvikling av Buen c. Beskrivelse av rollen til Leverandøren gjennom: i. Utvikling av prosjektet enten ved OPS eller byggeavtale ii. Bygging av Buen iii. Utvikling av resten av tomta 3. Gjennomføring a. Dokumentasjon av muligheten for å realisere utbyggingen av hotellet og eventuelt andre deler av Fundia tomta b. Organisering av prosjektet knyttet til navngitte personer ved: i. Utvikling av prosjektet enten ved OPS eller byggeavtale ii. Bygging av Buen iii. Forvaltning, drift og vedlikehold av Buen iv. Utvikling av resten av tomta Vekting av tildelingskriteriene Tildelingskriteriene er vektet: Tildelingskriterium Vekt 1. Pris 40 % 2. Forståelse av oppgaven 30 % 3. Gjennomføring 30 % Side 16 av 18

17 Vedlegg Vedlegg 1: Vedtatt reguleringsplan for Nedre Malmø Vedlegg 2: Forslag til reguleringsplan for Fundia tomta Vedlegg 3: Vedtatt forprosjekt for Buen, datert Vedlegg 4: Miljøteknisk grunnundersøkelse, datarapport, risikovurdering, tiltaksplan datert Vedlegg 5: Miljøkartlegging, miljøsaneringsbeskrivelse, datert Vedlegg 6: Calcus beregning Buen (ettersendes ca ) Side 17 av 18

18 Sjekkliste for besvarelse av tilbud Skjemaet nedenfor er ment som en sjekkliste for Leverandøren, og for å gjøre det oversiktlig både for Leverandøren og Oppdragsgiver. Skjemaet nedenfor skal i utfylt stand følge tilbudet. For mer utfyllende informasjon henvises det til forutgående sider i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon Vedlegg nr Kvalifikasjonskrav Skatteattest for skatt utstedt av kemner/ kommunekasserer Skatteattest for merverdiavgift utstedt av skattefogden/ fylkesskattekontoret Utenlandske leverandører skal framlegge attester som dokumenterer at Leverandør har oppfylt forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter. HMS-erklæring Firmaattest (Brønnøysundregisteret) Foretakets 2 siste innleverte årsregnskap eller andre relevante dokumenter som gir tilsvarende informasjon Solvens- og vandelserklæring Ansvarsforsikring Beskrivelse av virksomheten, inklusiv eierstruktur og navn på daglig leder Oversikt over Leverandørens totale bemanning, fagkompetanse, gjennomsnittlig arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelsen En oversikt over mest relevante prosjekter (innen eiendomsutvikling, utbygging og eventuell OPS) de siste 5 år Dokumentasjon på kvalitetssikringssystem Tildelingskriterier Kjøpesum for arealer utenom tomta til Buen * Målpris eller fastpris for bygging av Buen * Eventuelle forbehold *Her kan en også bruke tabellen s. 7. Årlig kostnad ved OPS løsning eller forventet årlig FDV kostnad ved kommunalt eie * Notat som dokumenterer forståelse av oppgaven Notat som dokumenterer gjennomføringsevne CV for tilbudt personell Side 18 av 18

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Utvikling av byggeområde for leiligheter i Krøderen sentrum

Konkurransegrunnlag. Utvikling av byggeområde for leiligheter i Krøderen sentrum Konkurransegrunnlag Utvikling av byggeområde for leiligheter i Krøderen sentrum Bakgrunn: Krødsherad kommune (kommunen) har ervervet et område på 5 daa sentralt i Krøderen mellom Krøderen skole og COOP

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Mer enn et kulturhus og en bro Mer enn et kulturhus og en bro Total utbygging ca 85 000 kvm,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809

Konkurransegrunnlag. Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809 Konkurransegrunnlag Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809 Tilbudsfrist 8. desember 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER OG KONTRAKTER FOR BASISTJENESTER I OMSORG+ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet.

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet. Konkurransegrunnlag Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet Tokt nr: 2007 831 Tilbudsfrist 2. februar 2007 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Dokumentets dato: 3.5.2012 Saksnummer: 2010/193636 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse

Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse TØMMING AV SLAM FRA PRIVATE OG STØRRE KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE 2014-2017 ID kunngjøring i Doffin: 113356 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM OPPDRAGET OG KONKURRANSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse SAKSNUMMER: 12/1524 DATO: 13.08.2012 Ski kommune Telefon: +47 64 87

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47691913.aspx Ekstern anbuds ID 2014-142936 Saksnummer 129/2014 Konkurranse

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Anbudskonkurranse med forhandling Network Operation Center (NOC) tjenester til norske kinoer 2/9 DEL I: GENERELL INFORMASJON 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Kort om anskaffelsen Film

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV. Hotellovernatting kjørende personell

PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV. Hotellovernatting kjørende personell PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Hotellovernatting kjørende personell ANSKAFFELSESNR. K-00184 FRA NSB Fellestjenester Innkjøp (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 30.6.2014 ANSKAFFELSESNR.: K-00184

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter

Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47039939.aspx Ekstern anbuds ID 2014-030321 Saksnummer

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Kvalifikasjonsordning for leverandører av pumpestasjoner og/eller trykkøkningsanlegg Anskaffelsesnummer: EØS 038-2014 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: 0 FORKORTELSER OG UTTRYKK...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer