KONKURRANSEGRUNNLAG. Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal. Halse Eiendom AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal. Halse Eiendom AS"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal Halse Eiendom AS Dato : Side 1 av 18

2 Innholdsfortegnelse Generell del... 3 Innledning... 3 Utvikling av Fundia tomta inngår i Prosjektet Malmø Det vises til 3 Bakgrunn for Fundia tomta... 3 Konkurransens formål... 4 Prosjekt finansiering... 7 Prosjektets rammebetingelser... 8 Miljøhensyn... 8 Universell utforming... 8 Anskaffelsesprosedyre og gjennomføring av konkurransen... 9 Framdriftsplan Kunngjøring Språk Avlysning og forkastelse Tilbudsåpning Tilleggsopplysninger/ supplering/ endringer av konkurransegrunnlaget Tilbakekall og endring Opplysningsplikt Forbehold/ avvik fra konkurransegrunnlaget Honorering Behandling av tilbud Vedståelsesfrist Oppdragsgivers kontaktperson Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Vekting av tildelingskriteriene Vedlegg Sjekkliste for besvarelse av tilbud Side 2 av 18

3 Generell del Innledning Halse Eiendom AS inviterer til konkurranse om tildeling av kontrakt for kjøp av Fundia tomta og oppføring av kulturhuset Buen på Nedre Malmø i Mandal. Halse Eiendom AS er heleid av Mandal kommune. Konkurransen vil bli gjennomført etter anskaffelsesprosessen konkurranse med forhandling, jamfør regelverket om offentlige anskaffelser. Fundia tomta er første viktige del i utviklingen av store deler av Nedre Malmø. Fundia tomta har et utbyggingspotensiale på m2 BTA og planlegges med kulturhus (heretter brukes Buen som er det offisielle navnet), hotell, bolig, kontor og noe forretning. Buen er et regionalt kulturhus for Lindesnesregionen. Det er muligheter for sale-lease back løsning for deler av hotellet. Utgangspunktet for Mandal kommune var at kommunen selv ville eie Buen, mens området for øvrig skulle utvikles i samarbeid med og deretter selges til en eiendomsutvikler. Ut fra tilbakemeldinger fra markedet ønsker kommunen nå også tilbud basert på Offentlig Privat Samarbeid (OPS) hvor Leverandøren/ investoren eier og drifter bygget Buen, og leier dette ut til kommunen. I dette konkurransegrunnlaget åpnes for at tilbyder leverer inn tilbud på ett eller begge alternativene. Grunnlaget for konkurransen er føringer gitt i dette konkurransegrunnlaget, vedtatt reguleringsplan for Nedre Malmø, forslag til reguleringsplan for Fundia tomta og vedtatt forprosjekt for Buen. Forslag til reguleringsplan for området har vært på høring og det er ikke vesentlige merknader til foreliggende forslag. Reguleringsplanen er detaljert for Buen og gang- og sykkelbroen, slik at en kan gå direkte på rammesøknaden for disse. For resten av området er det en fleksibel plan som må følges opp med bebyggelsesplaner. Planprosessen er derfor kommet så langt at en vet hvilke utbyggingsmuligheter det er på tomta, uten at løsningene er bundet opp i detalj. Det er i ferd med å bli inngått utbyggingsavtaler med eierne av nærliggende områder på Nedre Malmø, med et samlet utbyggingspotensiale på ca m2. Avtalene forutsetter at det vil bli startet arbeid med infrastrukturen i området, inklusiv ny gang- og sykkelbro over elva, når det er betalt inn ca 30 mill.kr. fra utbyggerne. Reguleringsplanen for Fundia tomta ventes behandlet av Mandal bystyre i april 2009 og utbyggingsavtalen i juni Kommunen og NAV har signalisert interesse for å leie kontorlokaler på Fundia tomta. Utvikling av Fundia tomta inngår i Prosjektet Malmø Det vises til Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Halse Eiendom AS. Prosjekt- og teknologiledelse AS (PTL) er på oppdrag fra Halse Eiendom AS prosjektleder for utviklingen av Fundia tomta. Bakgrunn for Fundia tomta Mandal kommune har ervervet Fundia tomta og etablert Halse Eiendom AS for å planlegge utviklingen av området. Kommunens visjon med området er å skape en ny bydel som styrker både Mandal sentrum og hele byen. Området skal ha gode og urbane kvaliteter. Nedre Malmø er ett av de flotteste områdene i Mandal sentrum. Området har historisk sett vært et industriområde, som har vært viktig for byens vekst og utvikling. I fremtiden vil området være Side 3 av 18

4 minst like viktig for byens utvikling, og da som arena for varierte kulturvirksomheter, moderne konferansehotell, attraktive kontorfasiliteter og boliger. Aktuelle data for Mandal og regionen Antall innbyggere i Mandal kommune pr. 1. juli 2008 er 14390, og det har vært netto tilvekst i kommunen hvert år de siste 10 år. Lindesnesregionen, som i tillegg til Mandal består av Lindesnes, Audnedal, Marnardal og Åseral, har til sammen ca innbyggere. Mandal (by) ligger 43 km unna Kristiansand (by) og 55 km unna Kristiansand lufthavn Kjevik. Mandal har i dag 2 hotell: First hotell Solborg med 66 rom. Kjøbmandsgaarden Hotel med 11 rom. Mandal har et aktivt næringsliv med 5 store bedrifter med mellom 100 og ansatte. I tillegg kommer ca. 20 bedrifter med mellom 25 og 100 ansatte. Flere av bedriftene driver stor internasjonal virksomhet med høye krav til hotellstandard. Nærmere om Buen Buen er et regionalt kulturhus med bla bibliotek, kulturskole, kino, storsal, biscene og galleri. Det skal være møtestedet for hele byens befolkning og syde av aktivitet store deler av døgnet. Gjennom lokaliseringen vegg i vegg med hotellet gis det betydelige muligheter for synergier, bla i forhold til store arrangementer og konferanser. Storsalen har ca 400 sitteplasser, som enkelt kan gjøres om til konsertarena for 800 som står eller til middagsservering for store konferanser. Forprosjektet dokumenterer høye krav til kvalitet og design, der akustikk og fleksibel bruk er særlig vektlagt. Buen er på m2 BTA og kalkulert til 205 mill.kr. (prisnivå januar 2009 kr). Kalkylen omfatter ikke merverdiavgift, tomtekostnader eller byggelånskostnader. Kalkylen er utarbeidet i Calcus. Leverandøren vil kunne få en siste oppdatert versjon av kalkylen hvor beregnede masser er oppgitt, mens de anslåtte enhetspriser er tatt ut. Denne vil foreligge 27. februar. Leverandøren er uansett ansvarlig for masseberegningene. Forprosjektet følger som trykt vedlegg til dette dokumentet. Det pågår arbeid med detaljprosjektering. Første fase av detaljprosjektet vil inngå i de videre forhandlingene med de mest aktuelle tilbyderne. Denne delen vil bla omhandle krav til materialvalg basert på prinsippene i forprosjektet. Konkurransens formål Oppdragsgiver ønsker i samarbeid med Leverandør å bruke mulighetene ved forhandlingene til å vurdere mulige samarbeidsformer for gjennomføring og utvikling av Fundia tomta med sikte på salg av tomta, samt bygging og eventuelt eierskap til Buen. Oppdragsgiver har som målsetting å utvikle en ny bydel for Mandal sentrum, som vil gi retning og signaleffekt for utvikling av hele byen og regionen. Leverandøren må ha et langsiktig perspektiv i utvikling av Fundia tomta, og inviteres derfor med tidlig i prosjektet for å påvirke konsept, organisering og økonomiske modeller. Side 4 av 18

5 For oppdragsgiver er det særlig viktig å komme raskt i gang med bygging av Buen. Det er også viktig å få etablert et hotell som sammen med Buen kan gi gode gjensidige synergier, og som samtidig vil være et viktig tilskudd for Mandal sin videre vekst. Dersom en får på plass avtaler med Mandal kommune og NAV om leie av kontorlokaler, er også disse interessert i en rask realisering. Det er antydet et arealbehov på i størrelsesorden m2 BTA for kommunen og m2 BTA for NAV. Prosjekteringen av Buen utføres av 3xn (arkitekter), Sinus (akustikk) og Rambøll (tekniske fag). En har nå startet detaljprosjektet. Det vil pågå i 2-3 måneder framover. Det er en forutsetning at siste fase av detaljprosjektet skal gjennomføres av Leverandøren og at Leverandøren overtar de rådgiverne som utfører prosjekteringen. Oppdragsgivers forventninger og målsettinger Oppdragsgiver ønsker innspill til konkretisering av konseptet og forslag til virkemidler som kan tilføre god utnyttelse og gode kvaliteter for området. Særlig ønsker Oppdragsgiver innspill på organisering av gjennomføringsmodeller og presentasjon av økonomiske modeller som dokumenterer kostnadsoptimale løsninger for hele tomta og for bygging og eventuell drift av Buen. Målet med konkurransen er å tildele kontrakt til Leverandør, evt med samarbeidspartnere, som gir det økonomisk mest fordelaktige tilbudet samlet sett basert på salg av Fundia tomta og totale kostnader for oppføring av Buen. Kvalitetskravene er definert gjennom vedtatt reguleringsplan for Nedre Malmø, forslag til reguleringsplan for Fundia tomta og vedtatt forprosjekt for Buen. Det er forventet at Leverandøren skal: - Ta totalansvaret for bygging av Buen ut fra kravene gitt i vedtatt forprosjekt - Utvikle Fundia tomta innenfor rammene av forslag til reguleringsplan - Ved en eventuell OPS løsning, ta ansvaret for finansiering, oppføring og den bygningsmessige driften av Buen Leverandøren må dekke kostnadene til infrastruktur for utbyggingspotensialet på tomta. Dette forfaller til betaling før det gis igangsettingstillatelse til første bygg som realiseres på Fundia tomta. Det er i forslag til utbyggingsavtale fastsatt til kr pr m2 BTA. Beløpet er basert på prisnivået ved signering av avtalen (forventes juni 2009) og skal deretter reguleres med 2,75 % pr år. Ut fra utbyggingspotensialet på tomta vil bidraget utgjøre ca 22 mill.kr. Alternative samarbeidsmodeller for Buen Halse Eiendom AS ønsker å ta utgangspunkt i to mulige samarbeidsmodeller for utvikling av Buen: 1) En modell med Halse Eiendom AS som byggherre av Buen, hvor man søker en samarbeidspartner som omfatter bygging av kulturhuset, samt kjøp av øvrige arealer på Fundia tomta, herunder mulige samarbeidsmodeller for utvikling og gjennomføring ihht reguleringsplanen (hotell og bolig/forretning/kontor). Her ligger også muligheter for utleie til kommunen og NAV. 2) En modell hvor Halse Eiendom AS søker en OPS modell for bygging og drift av Buen, samt kjøp og samarbeidsmodeller for utvikling av øvrige arealer som i modell 1. Side 5 av 18

6 I begge alternativ vil Oppdragsgiver fortsatt stå som eier av tomta til Buen. Det legges til grunn at denne festes for kr 1 pr år. Halse Eiendom AS er interessert i bruk av OPS-modeller dersom det kan dokumenteres: en fordelaktig totaløkonomi (årlige totalkostnader) en god langsiktig drift med trygghet for dekning av årlige kostnader en løsning som sikrer Mandal kommune kontroll over kulturtilbudene planlagt i Buen og godt samspill mellom byggeier og kommunen som ansvarlig for innholdet i bygget For at Oppdragsgiver skal kunne ta stilling til valget mellom OPS eller kommunalt eierskap av Buen, må OPS leverandøren legge fram konkrete forslag til hvordan en kan ta ansvaret for den bygningsmessige driften og hvordan en kan forplikte seg i forhold til kostnader til drift, vedlikehold og videre utvikling av Buen. Det må legges fram et notat som begrunner prinsippene for en slik løsning i forbindelse med innlevering av tilbudet. Dette temaet vil stå meget sentralt i de videre forhandlingene, dersom OPS modellen synes mest aktuell. Tilbyder må legge fram tilfredsstillende garantier i forhold til de forpliktelser en tar på seg i forhold til bygging og eventuell drift av Buen. Dette temaet vil også bli sentralt i de videre forhandlinger. Mandal kommune har signalisert interesse for å flytte fra eksisterende kontorlokaler til nye lokaler i reguleringsområde 06 Bolig/Forretning/Kontor. NAV har også signalisert tilsvarende ønsker for lokalisering på Fundia tomten, og OPS-modell kan være aktuelt også her dersom det er økonomisk fordelaktig for leietakerne. Dersom Leverandøren tilbyr modell 1 (kommunalt eierskap av Buen), skal det tydelig framgå hva som er tilbudt kjøpspris for Fundia tomta utenom tomt til Buen (inklusiv eventuelle betingelser) og hva som er byggekostnaden for Buen basert på vedtatt forprosjekt (inklusiv definerte forutsetninger). Det legges til grunn at byggestart kan være rundt årsskiftet 2009/2010. Alle kostnader skal oppgis eks mva. Dersom Leverandøren tilbyr modell 2 (OPS for Buen) skal det oppgis forventet brutto investeringskostnad og en årlig kostnad for kommunen for leie av bygget (splittet mellom kapital og FDV kostnader) når en har trukket fra forventet offentlig tilskudd, se nedenfor, og det Leverandøren vil tilby for kjøp av tomta. Alle tall skal være eks mva. Det kan også prises spesielt dersom det legges til grunn en OPS løsning for Mandal kommune og NAV. I denne modellen skal kommunen ha rett til å kjøpe Buen når en måtte ønske og til en på forhånd avtalt pris. Det skal legges til grunn en avtale på 20 år med mulighet for forlengelse på 20 år. Leverandøren skal garantere for at en opprettholder kvalitetsnivået (tilstandsgrad 1) på bygget i hele leieperioden. Oppdragsgiver er minimum interessert i følgende alternative leietilbud: 1. Kommunen kan overta bygget for kr 0 etter 20 år fra ferdigstillelse 2. Kommunen kan overta bygget for en kostnad lik 50 % av netto investeringskostnad (faste kroner) etter 20 år fra ferdigstillelse. Grunnlaget for innlevering av tilbudet er godkjent forprosjekt. Gjennomført første del av detaljprosjektet vil inngå som en del av grunnlaget for selve forhandlingsprosessen. Side 6 av 18

7 Prosjekt finansiering Buen vil bli finansiert gjennom kommunale, statlige og fylkeskommunale midler for bygging av regionalt kulturhus i tillegg til salgsinntekter fra resten av Fundia tomta. Det er sendt søknader om tilskudd til fylkeskommunen og staten. Kommunen har bevilget midler i vedtatt økonomiplan. Kommunen er i en OPS modell åpen for å bidra med et tilskudd mot tilsvarende reduksjon i årlig leie. Fylkeskommunens bidrag ventes avklart i april og statens bidrag i april/mai i år. Inntil endelig avklaring på søknadene foreligger, kan det legges til grunn at en mottar til sammen 70 mill.kr. i statlig og fylkeskommunalt tilskudd, og at kommunens samlede bevilgning er 70 mill.kr. Leverandøren er ansvarlig for all øvrig finansiering. Ved eventuelt valg av OPS-samarbeid for Buen må håndtering av mva bli avklart som en del av forhandlingene. Det legges til grunn for tilbudet at det blir 100 % mva refusjon. Også i en OPSløsning vil de statlige, fylkeskommunale og eventuelt kommunale tilskudd komme til fratrekk. Prosjektet er i dag finansiert av Oppdragsgiver fram til valg av Leverandør. For at kontrakt skal kunne inngås med Leverandør forutsetter det godkjenning i Mandal bystyre, at Oppdragsgiver får tilstrekkelig statlig og fylkeskommunal finansiering og at inntektene fra salget av resten av Fundia tomta gjør at kommunen har økonomiske muligheter til å sluttfinansiere bygget eventuelt også til de årlige leiekostnadene. Den økonomiske delen av tilbudet for Buen kan framstilles slik (alle tall er eks mva og i MNOK 2009 kr). Alle felt merket med x skal fylles ut: Kommunalt eie OPS Målpris eller fastpris Buen inklusiv 5 mill.kr. i x x infrastrukturbidrag Forventet offentlig bidrag - fratrekk 140,0 140,0 Netto investeringskostnad x x Netto årlig kostnad OPS, alternativ 1* x Netto årlig kostnad OPS, alternativ 2* x Forventet årlig FDV kostnad kommunalt eie x *Basert på netto investeringskostnad. Det skal skilles mellom kapital og FDV kostnadene Tilsvarende tabell kan fylles ut for sammenlikning av tilbud for kjøp av Fundia tomta (alle tall er eks mva og i MNOK 2009 kr): Kommunalt eie x OPS x Utgangspris for Fundia tomta (utenom Buen tomta), omregnet til 2009 kr Fratrekk infrastrukturbidrag 22,0 22,0 Fratrekk/tillegg eventuelle andre forbehold x x Netto pris for tomta, omregnet til 2009 kr x x For å kunne sammenlikne alternativene er det ønskelig at det i begge alternativ er separat prising av netto pris for tomta og målpris eller fastpris for Buen. I forhold til OPS tilbudet på Buen bør Leverandøren i tillegg levere en netto årlig leie hvor også betalingen for tomtekjøp er innarbeidet. Side 7 av 18

8 Prosjektets rammebetingelser Grunnidèen for området er blandet arealbruk som også framgår av reguleringsbestemmelsene, herunder ligger sentrale føringer for bygningsmassene med krav om universell utforming med gode urbane kvaliteter for Mandal. Det foreligger en reguleringsplan for hele området som ble vedtatt 21.juni Det foreligger en revisjon for Fundia tomta som har vært ute til offentlig høring uten at det har framkommet vesentlige merknader. Vedtatt reguleringsplan for Nedre Malmø og forslag til reguleringsplan for Fundia tomta følger som vedlegg til konkurransegrunnlaget. Byggeområdene under planens arealbruksformål er regulert til: - Allmennyttig kulturformål (kulturhus) på m2 BTA - Hotell med tilhørende anlegg (med mulighet for sale-leaseback) på m2 BTA - Kombinert formål: bolig/forretning/kontor. Det legges til grunn ca m2 bolig og m2 forretning/kontor. Planlagt forretningsformål skal understøtte aktivitetene i området og ikke ødelegge for nåværende forretningssentrum på motsatt side av elva. Det er foretatt grunnundersøkelser i området. Videre er forurensningssituasjonen undersøkt, både i grunnen og i eksisterende bygg. Rapportene følger som vedlegg til konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver tar ansvaret for riving av eksisterende bygningsmasse. Leverandøren må ta ansvaret for grunnforholdene basert på foreliggende opplysninger. Eventuelle forbehold må presiseres i tilbudet. For å ivareta det overordnete byplangrepet med definerte kvaliteter er det et ønske at intensjonene i vedtatt reguleringsplan skal ivaretas. Avvik fra denne kan imidlertid være aktuelt dersom endringene ivaretar intensjonene med prosjektet og dersom de gir et vesentlig bidrag til prosjektets totaløkonomi. Det presiseres at Leverandøren bærer risikoen ved en eventuell reguleringsendring. Miljøhensyn Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i tråd med Mandal kommunes krav til miljøhensyn. Dette medfører bla at hensynet til bærekraftig utvikling skal innarbeides og at innkjøp skal rettes mot miljøvennlige produkter. Universell utforming Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsninger i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av alle. Universell utforming gjelder både bygg og utomhusområder. Målgruppen for universell utforming er alle mennesker - i alle aldre og med ulike ferdigheter eller funksjonshemming. Mandal prioriterer universell utforming meget høyt og det er klar forutsetning både i forhold til uteanlegg og byggene som føres opp i området. Side 8 av 18

9 Anskaffelsesprosedyre og gjennomføring av konkurransen Konkurransen skjer i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) sist gjeldende versjon og Forskrift om offentlige anskaffelser, vedtatt ved kgl. res. 7. april 2006 (FOA) sist gjeldende versjon. For denne anskaffelsen gjelder del I og del III i forskriften. Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse med forhandling i hht. regelverket for offentlige anskaffelser, jfr. forskrift om offentlige anskaffelser 14-3 (1) b. Oppdragsgivers intensjon er å kvalifisere mellom 3 og 5 Leverandører, basert på kvalifikasjonskravene oppgitt i dette konkurransegrunnlaget, og beskrivelsen av prosess nedenfor. Eventuelle medleverandører og/eller underleverandører skal opplyses om. Dersom flere Leverandører inngir tilbud i fellesskap eller benytter underleverandører, må samtlige Leverandører og underleverandører oppfylle kvalifikasjonskravene. Det understrekes at selv om anskaffelsen gjennomføres etter forhandlinger, foreligger det ingen plikt til å forhandle. Ihht FOA kan Oppdragsgiver bestemme at forhandlingene skal forløpe i flere faser og redusere det antall tilbud som det skal forhandles om. En slik reduksjon vil skje på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier. En første reduksjon på bakgrunn av tildelingskriteriene kan skje i forkant av forhandlingene. Ved eventuelle forhandlinger vil Oppdragsgiver benytte følgende retningslinjer: Det er adgang til å forhandle om alle sider ved tilbudet, for eksempel endringer og suppleringer som: - forretningsmessige vilkår - pris og tekniske spesifikasjoner/løsninger. Forhandlingsmøter ledes av en representant fra PTL Representanter fra Halse Eiendom AS og Mandal kommune vil delta i forhandlingene. De som møter fra Leverandøren skal ha de nødvendige fullmakter, eller disse må kunne skaffes på kort varsel. Det vil bli gjennomført tilstrekkelig antall forhandlingsmøter etter Oppdragsgivers behov. Leverandør tillates bare å fremsette revidert tilbud på Oppdragsgivers oppfordring. Oppdragsgiver utarbeider referat/forhandlingsprotokoll fra hvert forhandlingsmøte. Oppdragsgiver skal sørge for at hver Leverandør er sikret konfidensialitet og likebehandling. I forhandlingsperioden kan Leverandørene kun kontakte PTL. For øvrig skal forhandlingene gjennomføres i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser og god forretningsskikk. Det vil kun bli ført forhandlinger med Leverandører som etter Oppdragsgivers vurdering har reell mulighet til å få tildelt kontrakt. Leverandørene må sende inn et konkret tilbud med beskrivelse av foreslått(e) modell(er), som vil være grunnlag for forhandlingene. Oppdragsgiver tar sikte på at den videre prosessen gjennomføres på følgende måte: 1. Ut fra vurderingene av mottatte tilbud vurderes først hvilke Leverandører som er kvalifiserte og vurderes til å ha mulighet for å bli tildelt kontrakt, uavhengig av samarbeidsmodell 2. Deretter vurderes om modell 1 med kommunalt eie eller modell 2 med OPS best tilfredsstiller tildelingskriteriene Side 9 av 18

10 3. På dette grunnlag velges ut 3-5 Leverandører som en går i forhandlinger med. Målsettingen med denne prosessen er å velge ut de best kvalifiserte Leverandørene og den samarbeidsmodellen som vurderes best i forhold til tildelingskriteriene. Dermed kan en i de videre forhandlingene går videre med én samarbeidsmodell med de mest aktuelle Leverandørene. Dersom begge modellene synes å stå relativt likt ut fra de innleverte tilbudene, vil en på bakgrunn av pkt 1 gå i forhandlinger med de 3-5 mest aktuelle Leverandørene og med begge modellene. Side 10 av 18

11 Framdriftsplan Dato Klokkeslett Aktivitet :00 Informasjonsmøte om konkurransegrunnlaget :00 Innleveringsfrist tilbud Gjennomføring av forhandlinger Kontraktsforhandlinger Vedtak og tildeling Det tas forbehold om endringer i fremdriftsplanen. Informasjonsmøtet holdes i PTLs lokaler i Lømslands vei 23, Kristiansand Kunngjøring Konkurransen er offentlig på Doffin den og TED databasen den Den vil bli publisert i Fædrelandsvennen og Lindesnes Avis og i Dagens Næringsliv Språk Besvarelsen skal være på norsk, dansk eller svensk. Forhandlingsmøtene skal være på norsk, dansk eller svensk. Avlysning og forkastelse Dersom det er saklig grunn for det, kan Oppdragsgiver avlyse konkurransen eller forkaste alle tilbud, jfr Forskrift om offentlige anskaffelser Tilbudsåpning Det vil ikke finne sted offentlig åpning av de innkomne tilbud. Tilleggsopplysninger/ supplering/ endringer av konkurransegrunnlaget Oppdragsgiver har rett til å supplere/ endre konkurransegrunnlaget. Endringer eller suppleringer kan skje senest seks dager før tilbudsfristens utløp. Leverandørene kan stille spørsmål til konkurransegrunnlaget. Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til Oppdragsgivers kontaktperson, evt i e-post. Samtlige spørsmål og svar vil bli distribuert til alle som har meldt interesse for deltakelse i konkurransen. Tilbakekalling og endring Tilbakekalling av tilbudet skal skje skriftlig. Tilbakekalling skal være fremkommet til innleveringsstedet innen innleveringsfristens utløp. Side 11 av 18

12 Etter innleveringsfristens utløp har Leverandørene ikke rett til å foreta endringer i innlevert materiale uten samtykke fra Oppdragsgiver. Opplysningsplikt Oppdragsgiver skal, jfr FOA 20-16, gi skriftlig melding med kort begrunnelse i følgende tilfeller: dersom Leverandøren eller tilbudet avvises dersom Oppdragsgiver beslutter å avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor Leverandøren eller tilbudet er avvist. Oppdragsgiver plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. Forbehold/ avvik fra konkurransegrunnlaget Leverandøren må i sitt tilbud tydelig redegjøre for eventuelle forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget, og Leverandøren skal i eget vedlegg liste alle eventuelle forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget. Avvik eller forbehold som ikke er listet opp i slikt vedlegg vil ikke bli akseptert. Leverandøren skal henvise til de aktuelle punktene i konkurransegrunnlaget som avvikene eller forbeholdene referer seg til, og skal informere om konsekvenser. Det kan ikke tas vesentlige forbehold mot avtalevilkårene. Oppdragsgiver kan velge å akseptere deler av Leverandørens tilbud. Det kan også være aktuelt å søke løsninger hvor Leverandøren inngår samarbeid med andre Leverandører, med mindre dette skaper uforholdmessige vansker for Leverandøren. Dette vil bli avklart gjennom forhandlingene. Honorering Det gis ikke honorar for arbeid med konkurransen eller forhandlingsprosessen. Behandling av tilbud Mottatte tilbud vil bli behandlet konfidensielt. Informasjon om priser og øvrige konkurranseelementer vil ikke bli distribuert utover det som er nødvendig for evalueringen. Tilbud som er innlevert / mottatt etter fristens utløp, eller som ikke oppfyller kravene til merking, innhold og levering, vil bli avvist. Vedståelsesfrist Tilbudet må vedstås i minst 6 måneder fra tilbudsfristen. Innleveringsfrist Fris for levering av tilbud er kl. 14:00 Tilbudet skal være signert av bemyndiget person hos Leverandøren. Grunnlaget for forespørselen skal utarbeides og sendes/leveres i papirformat, en original og en kopi, og i tillegg 1 elektronisk kopi på CD eller minnebrikke, i lukket konvolutt. Ved uoverensstemmelser mellom elektronisk- og papirversjon, vil papirversjonen være gjeldende. Side 12 av 18

13 E-post aksepteres ikke. Alle kostnader som Leverandøren har i forbindelse med anskaffelsesprosessen dekkes av respektive Leverandør. Oppdragsgivers kontaktperson Oppdragsgivers kontaktperson er: Prosjekt og Teknologiledelse AS, avd. Kristiansand v/jill Akselsen Telefon: E-post: All korrespondanse og dialog med Leverandøren skal gå via ovennevnte. Skriftlige henvendelser merkes med kontaktperson, ved e-post skal det bes om bekreftelse på mottatt sending. Innlevering og merking av dokumentasjon Tilbud skal sendes eller leveres til: Prosjekt og Teknologiledelse AS, avd. Kristiansand Att. Jill Akselsen Lømslandsvei 23 Serviceboks 637 N-4614 Kristiansand Tilbudet skal være undertegnet. Tilbudet kan sendes i posten, men må være oppdragsgiver i hende som nevnt over innen innleveringsfristen. Side 13 av 18

14 Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Kvalifikasjonskrav I kvalifikasjonen vil det bli foretatt en vurdering av hvorvidt Leverandørene er kvalifisert, basert på vurdering av de oppgitte kvalifikasjonskravene. For å bli kvalifisert MÅ alle Leverandører dokumentere følgende krav listet opp nedenfor. Manglende dokumentasjon kan føre til avvisning, jfr Forskrift om offentlige anskaffelser Bare tilbudene fra de kvalifiserte Leverandørene vil bli evaluert på bakgrunn av tildelingskriteriene. Bare de kvalifiserte Leverandører som vurderes til å ha mulighet for å bli tildelt kontrakt, vil bli tatt med i forhandlingene. Obligatoriske minstekrav Dersom de obligatoriske minstekravene er mangelfulle eller utilfredsstillende dokumentert, skal forespørsel om deltakelse i konkurransen avvises. Dersom flere Leverandører ønsker å gå sammen om innlevering av tilbud, eller benytter underleverandører, må samtlige deltakere innfri alle kvalifikasjonskrav. Skatteattester Det skal vedlegges 2 skatteattester, jfr FOA 17-14: Attest fra kemner/skatteoppkrever (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift). Attest fra skattefogd i vedkommende fylke (merverdiavgift) Begge attestene har betegnelsen RF-1244 og er fastsatt av Skattedirektoratet. For utenlandske leverandører skal det fremlegges attester som dokumenterer at Leverandør har oppfylt sine forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristens utløp. HMS - egenerklæring I samsvar med Forskrift for offentlig anskaffelser skal det vedlegges HMS-egenerklæring om at Leverandøren oppfyller, eller ved en eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være undertegnet av daglig leder og en representant for de ansatte. Erklæringen skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristens utløp. Øvrige kvalifikasjonskrav Oppdragsgiveren vil forbeholde seg retten til å diskvalifisere Leverandøren eller en gruppe av Leverandører, på bakgrunn av manglende eller utilfredsstillende dokumentasjon av kvalifikasjonskravene, selv om disse ikke obligatoriske. Oppdragsgiveren kan legge til grunn en større grad av skjønn enn hva som er tilfelle under de obligatoriske minstekravene. Dersom flere Leverandører ønsker å gå sammen om innlevering av tilbud, eller benytter underleverandører, må samtlige deltakere innfri alle kvalifikasjonskrav. Side 14 av 18

15 Juridisk og finansiell stilling Det kreves at Leverandøren er et lovlig etablert foretak gjennom dokumentasjon av: Firmaattest; bekreftelse på registrering i Foretaksregisteret, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. For utlandske Leverandører - attester for registrering i faglige registre, handelsregister eller foretaksregister bestemt ved lovgivning i det landet hvor Leverandøren er etablert Det kreves god soliditet ved at Leverandøren kan dokumentere: Foretakets årsberetning inklusive noter med styre- og revisjonsberetning for de to (2) siste år. Solvens og vandelserklæring for Leverandøren og tilbudte nøkkelpersonell Ansvarsforsikring for Leverandøren Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kreve/innhente ytterligere opplysninger for å verifisere om Leverandøren har tilstrekkelig finansiell styrke, og vil innhente nøkkeltall fra kredittvurderingsselskaper. Leverandøren skal ha betegnelsen tilfredsstillende økonomisk soliditet ihht Lindorff Decision. Tekniske og faglige kvalifikasjoner Leverandøren må være faglig kvalifisert, og dokumentere dette gjennom: En kort og overordnet beskrivelse av virksomheten inkludert eierstruktur og navn på daglig leder/administrerende direktør (maks 3 A4 sider) En oversikt over foretakets totale bemanning, fagkompetanse, gjennomsnittlig arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelsen En oversikt over de fem siste mest relevante prosjektene (innen eiendomsutvikling, utbygging og eventuell OPS) Det kreves et velfungerende kvalitetssikringssystem. Dette dokumenteres med at det gis en kortfattet beskrivelse av det helhetlige kvalitetssikringssystem Leverandøren vil legge til grunn for planlegging, utvikling, gjennomføring og drift av leveranser og eiendomsmasse. Samarbeid mellom tilbydere etter innlevering skal godkjennes av Oppdragsgiver. Side 15 av 18

16 Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil ha fokus på å finne en Leverandør eller gruppe av Leverandører som kan dokumentere kompetanse og erfaring som profesjonell eiendomsbesitter med betydelig erfaring fra utviklings- og nybyggprosjekter og med eventuelt etterfølgende drift- og forvalteransvar og fornøyde leietakere. I begge alternativ (kommunalt eie av Buen eller OPS) vil kriterier for tildeling av kontrakt være det Oppdragsgiver anser som det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 1. Pris a. Netto kjøpesum for arealer utenom tomta til Buen b. Målpris eller fastpris for bygging av Buen inklusiv infrastrukturkostnader (oppgis i 2009 kroner eks mva) c. Årlig kostnad ved OPS løsning (oppgis i 2009 kroner eks mva) 2. Forståelse av oppgaven a. Beskrivelse av samhandling med Oppdragsgiver og kulturhusdriveren når bygget er ferdig (gjelder ved OPS) b. Beskrivelse av hvordan OPS leverandøren skal ta ansvaret for den bygningsmessige driften og hvordan Leverandøren skal forplikte seg i forhold til kostnader til drift, vedlikehold og utvikling av Buen c. Beskrivelse av rollen til Leverandøren gjennom: i. Utvikling av prosjektet enten ved OPS eller byggeavtale ii. Bygging av Buen iii. Utvikling av resten av tomta 3. Gjennomføring a. Dokumentasjon av muligheten for å realisere utbyggingen av hotellet og eventuelt andre deler av Fundia tomta b. Organisering av prosjektet knyttet til navngitte personer ved: i. Utvikling av prosjektet enten ved OPS eller byggeavtale ii. Bygging av Buen iii. Forvaltning, drift og vedlikehold av Buen iv. Utvikling av resten av tomta Vekting av tildelingskriteriene Tildelingskriteriene er vektet: Tildelingskriterium Vekt 1. Pris 40 % 2. Forståelse av oppgaven 30 % 3. Gjennomføring 30 % Side 16 av 18

17 Vedlegg Vedlegg 1: Vedtatt reguleringsplan for Nedre Malmø Vedlegg 2: Forslag til reguleringsplan for Fundia tomta Vedlegg 3: Vedtatt forprosjekt for Buen, datert Vedlegg 4: Miljøteknisk grunnundersøkelse, datarapport, risikovurdering, tiltaksplan datert Vedlegg 5: Miljøkartlegging, miljøsaneringsbeskrivelse, datert Vedlegg 6: Calcus beregning Buen (ettersendes ca ) Side 17 av 18

18 Sjekkliste for besvarelse av tilbud Skjemaet nedenfor er ment som en sjekkliste for Leverandøren, og for å gjøre det oversiktlig både for Leverandøren og Oppdragsgiver. Skjemaet nedenfor skal i utfylt stand følge tilbudet. For mer utfyllende informasjon henvises det til forutgående sider i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon Vedlegg nr Kvalifikasjonskrav Skatteattest for skatt utstedt av kemner/ kommunekasserer Skatteattest for merverdiavgift utstedt av skattefogden/ fylkesskattekontoret Utenlandske leverandører skal framlegge attester som dokumenterer at Leverandør har oppfylt forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter. HMS-erklæring Firmaattest (Brønnøysundregisteret) Foretakets 2 siste innleverte årsregnskap eller andre relevante dokumenter som gir tilsvarende informasjon Solvens- og vandelserklæring Ansvarsforsikring Beskrivelse av virksomheten, inklusiv eierstruktur og navn på daglig leder Oversikt over Leverandørens totale bemanning, fagkompetanse, gjennomsnittlig arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelsen En oversikt over mest relevante prosjekter (innen eiendomsutvikling, utbygging og eventuell OPS) de siste 5 år Dokumentasjon på kvalitetssikringssystem Tildelingskriterier Kjøpesum for arealer utenom tomta til Buen * Målpris eller fastpris for bygging av Buen * Eventuelle forbehold *Her kan en også bruke tabellen s. 7. Årlig kostnad ved OPS løsning eller forventet årlig FDV kostnad ved kommunalt eie * Notat som dokumenterer forståelse av oppgaven Notat som dokumenterer gjennomføringsevne CV for tilbudt personell Side 18 av 18

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT 02.02.2017 Innholdsfortegnelse KONKURRANSEGRUNNLAG... 1 1 Tilbudsinnbydelse... 4 2 Konkurransebestemmelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 8.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 25.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til:

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP Revisjon 0

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Utvikling av byggeområde for leiligheter i Krøderen sentrum

Konkurransegrunnlag. Utvikling av byggeområde for leiligheter i Krøderen sentrum Konkurransegrunnlag Utvikling av byggeområde for leiligheter i Krøderen sentrum Bakgrunn: Krødsherad kommune (kommunen) har ervervet et område på 5 daa sentralt i Krøderen mellom Krøderen skole og COOP

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Grunnlag Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse med forhandling under EØS-terskel ved anskaffelse av: Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud 1 1. Oppdraget... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Nærmere om oppdraget... 3 1.3. Anskaffelsens omfang... 3 2. Administrasjon

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Målselv kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Tilbud nr

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD INVITASJON TIL DELTAGELSE I KONKURRANSE OM LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD KVALIFIKASJONSGRUNNLAG SAK NR. 2009002264 Grunnlag for prekvalifisering i sak nr 200902264 Utsmykning av Akuttbygg

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479 201 Aurskog- Høland kommune System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 1/179 Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist:.9.201 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 190 BJØRKELANGEN

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet Saksnr. 12/00258 Konkurranse med forhandling FOA del I og II Kommunikasjons- og medietrening Side 1 av 8

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Generell informasjon Tilbudsfrist: 04.04.2016 kl:12.00 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rollag kommune. Informasjon om regelverket Det anbefales

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse

Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse 1 Orientering Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarsbygg å gjennomføre en evaluering av virksomhetens avhendingsfunksjon for å få informasjon om effektivitet,

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 2. Tilbyderens utgifter i forbindelse

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER 201 Aurskog- Høland kommune AHK 1/358 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 27.1.201 Kl. 12:00 Befaring: 13.1.2015 Kl. 13:00 til 1:00 Smaksprøving: 29.1.2015. Hver tilbyder får

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007 Tokt nr: 2006 843 Tilbudsfrist 11. september 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer