Leiekontrakt for bolig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiekontrakt for bolig"

Transkript

1 1. Utleier Leiekontrakt for bolig Navn Tord Bern Hansen, Tone Kristin Larsen Adresse Kikkutveien 4A, 0491 OSLO Telefon , E-post 2. Leier Navn Fødselsnr Arbeidsgiver/skole Telefon E-post 3. Eiendom Adresse: Grefsenveien 78, 0487 Oslo.,Gnr. 73 bnr. 681, 2. etg, Oslo kommune 4. Leieobjekt 5 rom + kjøkken + bad + gang + loftsplass Denne kontrakten gjelder følgende alminnelige leieforhold: A. Lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, hvor utleier bor i samme hus. B. Enkelt beboelsesrom med adgang til en annens bolig (hybel). C. Bolig som utleier selv har brukt som egen bolig, og som han skal ta i bruk selv som egen bolig etter et midlertidig fravær på inntil fem år. D. Annen bolig. 5. Ytre rom Del av hage som forklart på visning. 6. Begrensning Leier har ikke rett til å bruke garasje eller utebod. 7. Varighet Leieforholdet starter den 19/ kl og opphører uten oppsigelse den... For tidsbestemte leieavtaler gjelder følgende: Minstetiden er i utgangspunktet tre år. Minstetiden kan likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleier bor i samme hus. Dersom kortere tid enn minstetiden er valgt i denne kontrakt, er det likevel lovlig fordi: boligen skal brukes som bolig av huseieren selv eller noen som hører husstanden til (spesifiser i punkt 25), eller utleier har en annen saklig grunn for tidsavgrensningen. (Spesifiser i punkt 25.) 8. Leiesum kr pr. mnd. Leiekontrakt for Kikkutveien 4A for Side 1 av 1

2 9. Strøm og brensel Leier tegner eget strømabonnement. 10. Utleiers plikter Utleier plikter i leietiden å stille boligen til leiers disposisjon i samsvar med denne avtalen. Utleier plikter å stille boligen til rådighet for leier til avtalt tid, rengjort med hele ruter og brukelige låser med nøkler til alle utvendige dører. I leietiden plikter utleier å holde boligen og eiendommen for øvrig i den stand som følger av avtalen og husleielovens bestemmelser. Misligholder utleier sine plikter, kan leier gjøre beføyelsene i husleielovens kap. 2 gjeldende. Erstatning for indirekte tap som nevnt i 2-14 annet ledd kan ikke kreves. Melding om at boligen ikke er i den stand som følger av avtalen eller husleieloven, må leier gi til utleier innen rimelig tid etter at leier burde oppdaget forholdet. I motsatt fall mister leier retten til å påberope manglene. Dette gjelder likevel ikke dersom utleier har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. 11. Leiers vedlikeholdsplikt Leier forestår det sedvanemessige indre vedlikeholdet. Til dette hører vedlikehold og fornying av gulvbelegg, maling og tapet på og innenfor de vegger som omgir boligen. Det samme gjelder innvendige dører samt dør til og den innvendige del av balkong, terrasse og veranda. Leier skal også vedlikeholde og om nødvendig skifte ut låser med nøkler, sikringer, ruter, kraner, brytere, kontakter og lignende forbruksmateriell. Ved innbrudd i boligen har leier plikt til å reparere/skifte ut ødelagte dører/vinduer, så langt utgiften er dekket av vanlig hjemforsikring (se pkt. 20). Leier dekker mulig egenandel. Leier skal vedlikeholde alle installasjoner, utstyr og gjenstander som boligen er utleid med. Dersom vedlikehold ikke er regningssvarende, påhviler utskiftning utleier. 12. Leiers øvrige plikter Leier plikter å behandle boligen med tilbørlig aktsomhet, og for øvrig i samsvar med denne avtalen. Boligen kan ikke brukes til annet formål enn beboelse. Leier plikter å følge vanlige ordensregler, og rimelige påbud som utleier har fastsatt til sikring av god husorden. Leieobjektet skal holdes oppvarmet når det er fare for frost. Leier plikter å erstatte all selvforskyldt skade, og all skade som skyldes medlemmer av husstanden, fremleiere eller andre leier har gitt adgang til boligen, innen de rammer husleieloven 5-8 setter. Leier plikter straks å sende melding til utleier om skade på boligen som må utbedres uten opphold. Andre skader på boligen plikter leier å sende melding om innen rimelig tid. Leier plikter for øvrig å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge økonomisk tap for utleier som følge av skade som nevnt over. Er leier selv ikke skyld i skaden, kan forsvarlige utgifter ved tiltaket kreves erstattet, sammen med en rimelig godtgjørelse for utført arbeid. Leier plikter å gi utleier eller dennes representant adgang til boligen for tilsyn. Videre plikter leier å gi utleier eller andre adgang til boligen i den utstrekning det er nødvendig for å utføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider for å forhindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig. Utleier disponerer egen nøkkel som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller. Leier skal varsles i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider. 13. Fremleie Fremleie er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke, med mindre annet er avtalt eller følger av husleieloven. 14. Dyrehold Dyrehold er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke. Leier kan likevel holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleier eller andre brukere av eiendommen. Samtykke til, og eventuelle vilkår for avtalt dyrehold, skal påføres denne kontrakten. Leiekontrakt for Kikkutveien 4A for Side 2 av 2

3 15. Oppsigelse Dersom kontrakten er oppsigelig, og utleier vil si opp, skal oppsigelsen være skriftlig og begrunnet. Oppsigelsen skal opplyse om at leier kan protestere skriftlig til utleier innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at dersom leier ikke protesterer innen fristen, taper leier sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med husleieloven, jf. dens 9-8 første ledd annet punktum, og at utleier i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav c. 16. Flyttingsoppfordring Dersom kontrakten er inngått på tid, må utleier innen tre måneder etter kontraktens utløpsdato sende skriftlig oppfordring om at leier må fraflytte leieobjektet. l motsatt fall vil kontrakten gå over til å være tidsubestemt. 17. Leiers avtalebrudd/utkastelsesklausul A. Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 er sendt, har fraflyttet leiligheten, jf. samme lov 13-2 tredje ledd a). I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før utkastelsen gjennomføres. B. Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf tredje ledd b) i tvanasfullbyrdelsesloven. C. Gjør leier ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen kan leieavtalen heves, jf. husleieloven 9-9. Leier pilkter da å fraflytte boligen. En leier som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller fraviker som følge av konkurs, plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten opphører i det utleier får leid ut boligen på ny, til samme eller høyere pris. Leier må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av boligen fører med seg, samt utgifter til ny utleie. I tilfelle fraflytting pga. mislighold får pkt. 18 tilsvarende anvendelse. 18. Leieforholdets opphør Den dagen leieforholdet opphører, skal leier stille boligen med tilbehør til utleiers disposisjon. Tilbakelevering anses for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til boligen. Forlater leier boligen på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier igjen straks disponere over den. Boligen med tilbehør skal være ryddet, rengjort og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand. Dersom vedlikeholdsplikten etter pkt. 11 er oppfylt med normale intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting. Utleier kan kreve at leier setter boligen tilbake til opprinnelig stand selvom det gjelder endringer som leier hadde rett til å utføre, med mindre annet ble avtalt da godkjenning ble gitt. Utleier kan ikke i noe tilfelle kreve boligen satt tilbake til opprinnelig stand dersom dette ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap, men utleier kan kreve erstattet den verdireduksjon endringene har medført, hvis det gjelder endringer leier ikke hadde rett til å utføre. Fast inventar, ledninger o.l. som leier har anbrakt eller latt anbringe i leieobjektet, tilfaller utleier hvis utskilling ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap. Ved en eventuell utskilling må leier utbedre de skader som oppstår på boligen med tilbehør. Stilles ikke boligen til utleiers disposisjon den dagen leieforholdet skal opphøre, kan utleier kreve vederlag tilsvarende avtalt leie inntil leiers bruk opphører. Er boligen i dårligere stand enn hva som er avtalt eller fastsatt i pkt. 11, kan utleier kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. Kravet skal være fremsatt innen rimelig tid etter at utleier burde ha oppdaget Leiekontrakt for Kikkutveien 4A for Side 3 av 3

4 mangelen. Denne fristen gjelder ikke hvis leier har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Etterlatt løsøre som tilhører leier eller noen i leiers husstand skal tas hånd om av utleier for leiers regning. Rent skrot kan kastes umiddelbart. Medfører omsorgsplikten arbeid, kan utleier kreve en rimelig godtgjørelse for dette. Utleier skal så vidt mulig skriftlig oppfordre leier til å hente løsøret. Utleier kan holde løsøret tilbake inntil kostnadene med oppbevaringen dekkes eller betryggende sikkerhet stilles. Utleier kan selge løsøret for leiers regning dersom kostnadene eller ulempene med oppbevaringen blir urimelige, eller dersom leier venter urimelig lenge med å betale kostnadene eller med å overta løsøret. Er det grunn til å tro at salgssummen ikke vil dekke salgskostnadene, kan utleier i stedet rå over tingen på annen hensiktsmessig måte. 19. Tinglysing Kontrakten kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke. 20. Forsikring Leier plikter til enhver tid å ha hjemforsikring som på vanlig måte dekker innbrudd, brann, vannskade m.v. Utleier kan kreve at leier fremlegger forsikringsbevis med vilkår, og kvittering for betalt forsikring. Ved skade på boligen skal leiers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring benyttes. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv., utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader eller tap som skyldes utleiers mislighold. 21. Regulering av leie Partene kan, med en måneds skriftlig varsel, kreve leien regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Regulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeks som forelå ved kontraktsinngåelsen. Dersom leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder uten annen leieregulering enn etter konsumprisindeksen, kan begge parter, uten oppsigelse men med seks måneders skriftlig varsel, kreve at leien blir satt til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende bolig på liknende avtalevilkår. Iverksettingstidspunktet kan tidligst settes til ett år etter siste regulering, og ved leiefastsettelsen skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leiers forbedringer og innsats. 22. Leiebetaling Forskuddsvis den 1. i hver måned til konto nr Sikkerhet Leier skal deponere et beløp oppad begrenset til summen av seks måneders le ie, til sikkerhet for skyldig leie, skader på boligen, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen. Depositumet skal endres i takt med endringer i leien. Depositumet settes på særskilt konto med vanlige rentevilkår i finansinstitusjon som har rett til å tilby slike tjenester i Norge. Så lenge leieforholdet varer, kan ingen av partene disponere over beløpet på egen hånd. Leier kan kreve opptjente renter utbetalt. Etter leieforholdets opphør kan finansinstitusjonen med frigjørende virkning utbetale skyldig leie fra kontoen dersom utleier har dokumentert tidspunktet for når betalingsplikten inntrådte og opphørte. Hver av partene kan kreve utbetaling av det deponerte beløpet i samsvar med den annen parts skriftlige samtykke, rettskraftig dom eller annen rettsavgjørelse som har virkning som rettskraftig dom. Krever leier utbetaling av depositum ut over opptjente renter, skal banken skriftlig varsle utleier om kravet og opplyse om at beløpet utbetales tilleier hvis utleier ikke innen en måned etter at varselet ble mottatt krever utbetalt skyldig leie som nevnt over, eller Leiekontrakt for Kikkutveien 4A for Side 4 av 4

5 dokumenterer å ha reist søksmål. Mottar banken ikke slik melding innen fristen, og leier ikke har trukket kravet tilbake, kan beløpet utbetales tilleier med frigjørende virkning for banken. Avtalt depositumsbeløp er kr ,- OBS: Kontoen må være i samme finansinstitusjon som mottar leien! 24. Fraflytting I de siste 3 måneder av leieforholdet plikter leier å gi leiesøkende og/eller mulige kjøpere av eiendommen adgang til å se boligen hver onsdag og torsdag fra kl Særlige bestemmelser A. Gang med trapp til loft er fellesareal, men leietaker kan benytte rommet til frasetting av sko og ytterklær. B. Tørkemuligheter for klær på loft. C. Varigheten av leieforholdet er begrenset da to-mannsboligen etter utleieperioden skal brukes av familien. 26. Boligens stand Leier er oppfordret til å undersøke boligen på forhånd. Boligen leies ut i den stand den er ved overtakelsen. 27. Underskrifter Sted/dato Utleier Sted/dato Sted/dato Sted/dato Leietaker 1 Leietaker 2 Leietaker Vedlegg 1. Husordensregler for Grefsenveien Signert inventarliste 3. Plantegning Leiekontrakt for Kikkutveien 4A for Side 5 av 5

6 Vedlegg 1 Husordensregler for Grefsenveien 78 Ytre orden 1. Gårdsplass, portrom, trappeoppgang, trapperepos, korridorer, felles kjeller- og loftsrom må ikke opptas med gjenstander tilhørende beboeme så som kasser, innbo, sportsartikler, barnevogner o.l. Brannbalkonger må ikke brukes til oppbevaring av gjenstander som hindrer passasje. Sykler og kjøretøyer skal settes på sted anvist av utleier. 2. Enhver forurensning av gårdsplassen, portrom og ovennevnte fellesrom er forbudt. Alt avfall skal legges i dertil bestemte beholdere. Ethvert søl omkring søppelbeholdere og søppelsjakten skal unngås. 3. Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengeklær m.v. må kun foregå på gårdsplass eller annen av utleier anvist plass. 4. Uten utleiers skriftlige samtykke er det forbudt å anbringe plakater og oppslag av enhver art på eiendommen, likeså å male vinduer og vegger og sette opp skilter, antenner eller lignende. 5. Inngangsdøren skal alltid holdes låst. Fellesrom 6. Fellesrom som vaskrom, tørkerom eller tørkeloft benyttes av leierne etter utleiers nærmere bestemmelser. I den grad vasking av fellesrom som trapper og ganger skal utføres av leier, skal dette skje etter vaktlister satt opp av utleier. Indre orden 8. Spikring i vegger, dører og karmer er ikke tillatt. Oppheng på vegger må gjøres med tynne stifter. 9. Leier plikter å innhente utleiers tillatelse før vaskemaskin/oppvaskmaskin insta1leres. 10. Vinduene må ikke stå åpne i regn og blåst. Om en beboer finner det nødvendig å sette opp et vindu i trapp eller korridor, plikter han å påse at det etter kort tid blir lukket. Erstatningsansvar kan oppstå hvis skade inntreffer. Har leiligheten egen balkong, plikter leier å fjerne snø og is fra denne. Hvis dette ikke utføres, kan leier bli ansvarlig for eventuell skade. Skal ved lagres i kjelleren, må vedstablene isoleres effektivt fra gulv. Stablene må ikke legges inntil bygningsverk, men ha en klaring på minst 10 cm mellom ved og gulv /vegger/ tak. Våt ved må ikke lagres i kjelleren. 11. Det skal være ro i leiligheten og ellers i huset mellom kl og kl Fester skal varsles andre beboere i god tid på forhånd. Overdreven festing anses som mislighold av leieavtalen. 12. Røyking er ikke tillatt Leier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hans husstand og fremleiere eller andre han har gitt tilgang tilleiligheten eller eiendommen forøvrig. 7. Tap av nøkler skal meldes til utleier omgående. Leier må bekoste nye nøkler. Husordensregler Side 1 av 1

7 Vedlegg 2 Inventarliste for Grefsenveien 78 Trappegang 1 skohylle 1 kles-/hattehylle Gang 1 røykvarsler 1 brannslukningsapparat x knagger Kjøkken div. krus, kopper, skåler, suppeboller, glass, tallerkner, serveringsfat, boller div bestikk; skjeer, gafler, kniver, teskjeer mm desilitermål, bakeboller, stekepanne, kjeler 1 komfyr 1 kjøleskap 1 vaskemaskin 1 oppvaskmaskin 2 fastmonterte lamper 1 spisebord 4 spisestoler 1 feiebrett 2 vaskebøtte 1 langkoster skurefiller, kluter, oppvaskhåndklær 1 oppvask- og bestikkstativ 1 søplebøtte Bad 1 speil 1 hylle 1 skap 1 dobørste Stue x sofa stol x salongbord 1 skap 2 taklamper (svart og kurv) 1 CD stativ 1 trådhylle Soverom/hybel 1, nord-øst 1 sovesofa 3 fastmonterte skap 1 dyne 1 pute 1 pult 1 stol 1 skrivebordslampe 1 søppelkasse 1 bord knaggrekker Soverom/hybel 2, syd-øst 1 sovesofa 3 fastmonterte skap 1 dyne 1 pute 1 pult 1 stol 1 skrivebordslampe 1 søppelkasse 1 bord knaggrekker Soverom/hybel 3, syd-øst 1 sovesofa, grønt stoff 1 dyne 1 pute 1 pult 1 stol 1 skrivebordslampe 1 søppelkasse 1 knaggerekke 1 skap Soverom/hybel 4 syd-vest 1 sovesofa, rutet stoff 1 skap 1 dyne 1 pute 1 pult 1 stol 1 skrivebordslampe 1 søppelkasse 1 knaggerekke Annet utstyr 1 støvsuger, Volta 1 ringeklokke 1 2-veis fordeler (kontakt) 1 3-veis fordeler (kontakt) 4 røykvarslere 4 nøkler, inngangsdør 4 nøkler nr xx 1 nøkkel til kjeller 1 nøkkel til soverom syd-øst, nr Sted/dato Utleier Sted/dato Leietaker 1 Leietaker 2 Leietaker 3 Leietaker 4 Inventarliste Side 1 av 1

8 Vedlegg 3 Plantegning 2.etasje, Grefsenveien 78 2 Syd-øst 3 Syd-øst 4 Syd-vest 1 Nord-øst Plantegning Side 1 av 1

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig Parter i leieavtalen: Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:......... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... Leietager Navn:... Ekstra leietager:...

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Informasjon om regler i husleieforhold

Informasjon om regler i husleieforhold Informasjon om regler i husleieforhold Denne informasjonen er utarbeidet som et tillegg til Norsk Huseierforenings standardkontrakt i husleieforhold. Avtaler om leie av bolig reguleres av leieavtalen samt

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema Side 3 Om oss Side 4 Husordensregler Side 6 Brannsikkerhet Side 9 Inneklima Side 10 Beboere i leiligheten Side 11 Reklamasjon Side 12 Husleieloven, kap.2 Side 14 Forsikring Side 15 Fellesvaskeri Side 16

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

Forbrukerrådets faktablad: Husleieregler. Skrevet av: Forbrukerrådet

Forbrukerrådets faktablad: Husleieregler. Skrevet av: Forbrukerrådet Forbrukerrådets faktablad: Husleieregler Skrevet av: Forbrukerrådet Under har vi gjengitt Forbrukerrådets faktablad om "Husleieregler". Disse reglene omhandler ikke de spesielle reglene som gjelder for

Detaljer