Beredskapsplan Ytre Miljø. Oslo Lufthavn Gardermoen. Operativ del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan Ytre Miljø. Oslo Lufthavn Gardermoen. Operativ del"

Transkript

1 Beredskapsplan ytre miljø for Oslo Lufthavn Gardermoen Operativ del Delplan 12 Krisehåndteringsplanverket Erstatter OSLAS-AN-PL-0003 E For implementering GMJQV GMJOS GMBVI A For kommentar JAQV JOSK BJVI E For implementering JAQV JOSK BJVI E For implementering STMO JAQV BJVI A For høring STMO JAQV BJVI REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT ORGANISASJONSENHET SYSTEM VA-Avdelingen Beredskapsplan Ytre Miljø UTGIVER FAG DOK.TYPE LØPENR. REVISJON Side: 1 av 7 OSLAS AW PL 0017 E05

2 DEL 2 Operativ del 1. INNLEDNING MELDING MOBILISERING VARSLING BEKJEMPELSE SANERING SLUTTKONTROLL RAPPORTERING ANSVARSFORDELING HENVISNINGER VEDLEGG...8

3 1. INNLEDNING Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) har etablert en beredskapsplan skal forhindre eller begrense skadevirkninger fra akutte forurensningshendelser. Beredskapsplanen er delt inn i en administrativ del og en operativ del. Beredskapsplanen for ytre miljø inngår i krisehåndteringsplanverket ved flyplassen. 2. MELDING Alle som er ansvarlig for eller oppdager en akutt forurensning som pågår eller hvor det er fare for akutt forurensning er pliktig til å melde dette videre til driftssentralen OSL. Driftssentralen loggfører alle meldinger vedrørende ytre miljø. I tillegg er enhver person eller selskap pliktig til å utføre tiltak for å stoppe lekkasjer eller forhindre spredning dersom dette lar seg gjøre uten fare for egen eller andres sikkerhet. All melding om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal skje til: Driftssentral Brann / Redning Intern Tlf: 911 Tlf: PMR radio: kanal OP911 Ved melding til driftssentralen om akutt forurensning gir Driftssentralen melding videre til Brann /redning som umiddelbart rykker ut til skadestedet. 3. MOBILISERING Ved utrykning gir Driftssentralen all tilgjengelig informasjon til Brann / redning. Utrykkningsleder Brann/redning må vurderer behovet for assistanse. Ved ankomst til hendelsessted skal utrykkningsleder Brann/redning hurtig skaffe seg en oversikt over situasjonen og vurdere miljørisiko og melde eventuelt ytterligere mannskaps eller utstyrsbehov tilbake til Driftssentralen. Når utrykkningsleder brann/redning har en oversikt over situasjonene på hendelsesstedet skal hendelsens aksjonsnivå defineres og meldes tilbake til Driftssentralen. Aksjonsgraden må vurderes opp i mot vurderinger av miljørisiko, type forurensning, lekkasje omfang, spredningspotensiale etc. Det er delt inn i tre aksjonsnivåer for akutt forurensning eller fare for akutt forurensning på lufthavnen: Aksjonsnivå 1 Aksjons nivå 2 Aksjonsnivå 3 Alle utslipp på tette flater hvor det IKKE har skjedd A. spredning til grunn, grunnvann eller vassdrag. B. spredning i VA-system Alle utslipp hvor det har skjedd A. spredning til grunn, grunnvann. B. spredning i VA-system Alle utslipp hvor det er A. spredning til store rør som fører til vassdrag B. behov for ekstern hjelp (interkommunal beredskap) C. fare for liv og helse

4 Driftssentralen gir videre varsling i henhold til Varslingsliste Akutt forurensning/farlig gods (OSLAS-BB-OI- 0057) i Varslingsplanen (OSLAS-AS-PL-0001) avhengig av aksjonsnivået satt av utrykkningsleder. Driftssentralen varsler videre Vaktsjef plassvedlikehold om behovet for absorbenter, sugebil etc, og vaktsjefen iverksetter mobilisering iht dette. Dersom mobilisering ikke umiddelbart lar seg gjennomføre skal dette meldes tilbake til Driftssentralen. Ved alvorlig eller fare for akutte lekkasjer skal ytre miljø ha prioritet i forhold til f. eks snøbrøyting. Ved ankomst hendelsessted skal mannskapet fra plassvedlikehold melde seg for utrykkningsleder Brann/redning og bistå under saneringsarbeidet. I henhold til varslingsliste definert i OSLAS-BB-OI-0057 blir VA-vakta varslet via Driftssentralen. Ved hendelser med aksjonsnivå 2 eller 3 skal VA-vakta alltid rykke ut til hendelsesstedet. Ved hendelser med aksjonsnivå 1 rykker VA-vakt ut dersom utrykningsleder ber om assistanse. VA-vakta skifter da kanal på sin PMR radio til brann/rednings kanal. Dette for at brann/redning skal kunne ta direkte ta kontakt med VA-vakta med spørsmål vedrørende VA- systemer på hendelsesstedet. Ved ankomst hendelsessted skal VA-vakta melde seg for utrykningsleder og bistå med saneringsarbeidet og spesielt spredningsbekjempning i VA-nett, tetting av rør etc. Politiet vil, avhengig av tilgjengelig mannskap og alvorsgraden av utslippet, rykke ut fra politistasjonen. Politiet vil ta over som leder av innsatsen dersom de finner dette hensiktsmessig. Dette krever god kommunikasjon mellom utrykningsleder brann/redning og politiet. 4. VARSLING All varsling fra Driftssentralen skal skje iht Varslingsliste OP911: Akutt forurensning / farlig gods (OSLAS-BB- OI-0057) i varslingsplan for Oslo Lufthavn AS ( OSLAS-AS-PL-0001). 5. BEKJEMPELSE Brann og redning er ansvarlig for iverksetting av tiltak ved bruk av egnet beredskapsmateriell for både tetting av kilden til lekkasjen og sprednings bekjemping samt sikring av oppsamlet væske. Ved akutte lekkasjer skal man alltid prioritere å: 1. Stoppe kilden til forurensningen. 2. Stoppe eller forhindre spredning av forurensningen. 3. Fjerne forurensning fra lekkasjestedet og samle opp spredt forurensning. Ved tilfeller hvor man ikke får stoppet lekkasjen eller hvor dette tar tid skal man alltid iverksette tiltak for å forhindre spredning. Ved personskade eller fare for sikkerhet kommer imidlertid alltid personsikkerheten inn som første prioritet. Prinsippene for tiltaksgjennomføring er beskrevet i aksjonskort for de mest sannsynelige forurensningskildene ved flyplassen. Aksjonskortene angir tiltak som effektivt skal forhindre eller begrense miljøskader. Aksjonskortene er vedlagt i vedlegg Nødbrytere flyoppstillingsplass (apron) Risikoen for lekkasjer eller ulykker knyttet til fuelhandling er størst inntil flyoppstillingsplasser ved gate. Det er derfor etablert et eget beredskapsmagasin som kan ta imot forurenset overvann dersom dette blir aktivert fra egen nødbryter. På hver flyoppstillingsplass er det derfor montert opp brytere for melding av brann, nødstopp for drivstoff og aktivering av beredskapsmagasin ved forurensning på Apron. Alle aktører på flyoppstillingplass er pliktig å sette seg inn i bruken av disse nødbryterene.

5 Ved akutt lekkasjer inntil gate på Apron hvor det er spredning til renner rett bak oppstillingsplass skal Brann/redning sjekke at nødbryter for forurensning på Apron er aktivert eller aktivere denne. Dette reduserer belastningen til oljeavskiller og forhindrer fare for spredning til grunn og grunnvann Beredskapsmateriell Brann/redning har i tilegg til ordinært brannvernutstyr et eget utrykningskjøretøy med utstyr beregnet for innsats mot akutte lekkasjer, spredningsbekjempelse og kjemikalie lekkasjer. Utstyret er listet i vedlegg 2. Plassvedlikehold har ansvaret for lagerhold av absorbenter og skal bringe dette hurtig ut ved behov for større mengder etter beskjed fra Brann/redning. I tilegg har Plassvedlikehold tilgang til sugebiler, feiebiler og hjullastere dersom behov for dette ved tiltaksløsninger. VA-vakta har etablert en henger med ekstra tette utstyr for tetthetsprøving av ledningsnett. Brann/redning gir beskjed ved utrykning dersom behov for tette utstyr. 5.3 Beredskapskart Vann og avløp Inne på flyplassområdet er det etablert en egen kartserie bok som viser alle vann og avløpsledninger inne på flyplassen (Beredskapsplan Ytre miljø kartgrunnlag Vann og avløp, ). Dette fordi VAledningene utgjøre en spredningsrisiko til både grunn, grunnvann og vassdrag ved akutte lekkasjer på flyplassen. Kartene skal benyttes som et hjelpemiddel for å kunne iverksette spredningsreduserende tiltak på de riktige stedene under akutte hendelser hvor lekkasjer går til VA-nett. Det er i tilegg laget egne kart for høyrisiko områder hvor potensialet for lekkasjer er størst. På disse kartene er strategiske kummer som raskt stenger av større områder oppstrøms og som hindrer utløp av eventuell forurensninger til grunn, grunnvann eller vassdrag merket med egen tagger. Dette for at man letter skal kunne lese kartene og finne riktige kummer. Det er laget egne spesial kart for: Sentralområdet Pir Vest, Apron Sentralområdet Pir Øst, Apron GA-området nord, Vestsiden RGA terminal, Vestsiden Syd vestre rullebane Disse kartene ligger foran i Beredskaps kartboken. Kartboken er distribuert til Brann/redning, Driftssentralen, Plassvedlikehold, Tårnet og VA-håndtering. 6. SANERING Etter at man har utført tiltak og stoppet den akutte faren for spredning av forurensning skal man umiddelbart gå i gang med å fjerne eventuelle rest forurensninger. Dette innebærer: 1. Sikker fjerning og transport av eventuelle restmengder fra hovedkilden. 2. Oppumping av oppsamlede restforurensninger fra bakken evt. i ledningsnett. 3. Rengjøring av tilsølte flater og fjerning av brukte absorbenter 4. Oppgraving og bortkjøring av restforurensede masser. 5. Dokumentasjon, kontroll og prøvetaking av gjenliggende masser og resipientkontroll All transport skal skje sikkert uten fare for ytterligere spredning av den aktuelle forurensningen, og all deponering av restforurensninger skal skje til godkjent behandling eller deponi. Ved større områder som er tilgriset med restforurensninger eller brukte absorbenter må feiebil fra plassvedlikehold benyttes. Likedan ved oppumping av større mengder fra ledningsnett bør sugebil benyttes.

6 Oljeforurensninger kan enten leveres ØRAS på Dalsskog eller andre godkjente deponier. OSL har også tillatelse til å mellomlagre mindre mengder lettere oljeforurensede masser i eget mellomlager ved A-syd. All tilkjøring til mellomlageret skal alltid avklares med VA-avd. OSL har avtaler med Gardermoen renseanlegg for behandling av avisningsvæsker, oppsamlede væsker som inneholder avisningsvæsker avklares med VA-avd før påslipp til evt. kommunalt ledningsnett eller oppsamlingsbasseng. Ved usikkerheter vedr. Spredningsomfang skal prøve alltid tas av nærliggende resipient. Dette gjelder enten nærmeste grunnvannsbrønn eller vassdrag. VA-vakta har ansvaret for dette. Dersom ytterligere oppfølging og prøvetaking blir nødvendig vil VA-avd være ansvarlig for dette. 7. SLUTTKONTROLL Etter at saneringsarbeidet er avsluttet skal det gjøres en sluttkontroll og gjøres en vurdering av om saneringsarbeidet er tilstrekkelig og kan avsluttes, eller om det må gjøres ytterliggere sanering. VA vakta er ansvarlig for å gjøres denne vurderingen i samråd med utrykningsleder. Unntak er i de tilfellene hvor VA vakta ikke rykker ut, for eksempel ved aksjonsnivå 1 hendelser, hvor da utrykningsleder foretar sluttkontrollen. 8. RAPPORTERING Driftssentralen logger alle hendelser vedrørende ytre miljø og rapporterer dette inn i OSLs avvikshåndteringssystem. All innformasjon vedrørende omfang av hendelse og utført arbeid skal derfor meldes tilbake til Driftssentralen for loggføring på hendelsen. Dette gjelder for alle enheter i OSL, både under utrykkning og i oppryddningsfasen, slik at om Brann/redning har overlatt ansvaret for opprydding til Plassvedlikehold eller VA-vakta etter en hendelse skal de etter utført arbeid rapportere dette inn til Driftssentralen. En avrapportering til Driftssentralen skal minimum inneholde: 1. Korrekt stedsangivelse (gate, taksebane, vei etc, etc) 2. Type forurensning og omfang 3. Aksjonsnivå 4. Om mulig, årsak til hendelsen og ansvarlig 5. Utført arbeid, utstyr benyttet og mengde fanget opp 6. Om aksjonen ansees avsluttet eller om behov for etter undersøkelser. Det er ved OSL etablert et skjema for Erkjennelse av utslipp til Ytre miljø som skal fylles ut dersom den ansvarlige for hendelsen er tilstede eller med enkelthet kan fastslås. Dette for om mulig å tilbakefakturere innsatsen til ansvarlig forurenser i ettertid (OSLAS-BP-SK-001). 8. ANSVARSFORDELING Ved akutte hendelser ytre miljø foreligger følgende ansvar hos de enkelte enheter i OSL Brann/Redning: 1. Rykke ut til hendelsessted med disponibelt personell og utstyr. 2. Ansvarlig for ledelse av innsatsen ved ankomst til hendelsesstedet (Politiet overtar evt. innsatsledelsen dersom de vurderer at dette er hensiktmessig.) 3. Utrykningsleder er ansvarlig for å vurdere miljørisiko og fastsette aksjonsnivå (1, 2 eller 3). 4. Iverksette tiltak som stopper kilden til forurensning.

7 5. Iverksette tiltak som hindrer spredning av forurensning. 6. Iverksette tiltak som samler opp og fjerner spredt forurensning. 7. Vurdere behovet for evt. Eksterne ressurser 8. Foreta evt. Nødvendige avsperringer. 9. Gi løpende informasjon til DS / OP Rapportere uhellet og utførte tiltak 11. Foreta sluttkontroll ved hendelser med aksjonsnivå 1 Driftssentralen: 1. Utføre varsling ihht. Varslingsplan og satte aksjonssnivå 2. Bistå aksjonspersonell med informasjon og skaffe materiell etter behov. 3. Loggføre alle hendelser og utrykninger. Rapportere dette videre i avvikssystemet VA-vakt: 1. Rykke ut til hendelsesstedet etter melding fra driftssentralen 2. Skifte kanal på PMR radio til Brann/redning dersom direkte avklaringer. 3. Ved behov ta med eget tetteutstyr direkte til hendelsesstedet 4. Melde seg for utrykkningsleder brann/redning ved ankomst hendelsessted 5. Bistå Brann/Redning i bekjempningsfasen, spesielt vedrørende vurderinger av spredning til VA-nett og tetting av rør for å forhindre ytterligere spredning. 6. Bidra med nødvendig tetteutstyr. 7. Bistå under saneringsarbeid med håndtering av eventuell forurensning i VA systemet. 8. Ytterligere gjennomføre vurderinger av allerede spredt forurensningen og evt. Skadeomfang på grunn, grunnvann eller vassdrag. Prøvetaking av eventuell resipient. 9. Varsle kommunen ved spredning til kommunalt avløpsnett. 10. Foreta sluttkontroll ved hendeler med aksjonsnivå 2 og 3, i samarbeid med utrykningsleder Plassvedlikehold: 1. Rykke ut til hendelsesstedet etter melding fra driftssentralen 2. Ta med absorberingsmateriale direkte ut dersom dette etterspørres. 3. Melde seg for utrykkningsleder brann/redning ved ankomst hendelsessted 4. Bistå Brann/Redning i bekjempningsfasen, spesielt ved behov for tilførsel av absorbenter og bruk av utstyr som sugebil, feiebil, hjullaster etc. 5. Bistå under saneringsarbeid med håndtering og bortkjøring av restforurensninger. Ansvarlig for sikker håndtering av oppsamlede restforurensninger. Tårnet: 1. Foreta stenging av avkjøringer, takse og rullebaner etter anvisning fra skadestedsleder. 2. Gi informasjon til nødvendig fora om evt. Endringer i flytrafikken. 9. HENVISNINGER OSLAS-AN-PR-0016 Beredskapsplan for Ytre miljø OSL, Adm. Del. Beredskapsplan Ytre miljø kartgrunnlag Vann og avløp OSLAS-AS-PL-0001 Varslingsplan OSL OSLAS-AQ-PR-0011 Overordnet prosedyre for håndtering av avvik OSLAS-BB-OI-0057 Varslingsplan akutt forurensning/farlig gods OSLAS-AW-PL-0013 Øvingsplan akutt forurensning ytre miljø OSLAS-BP-SK-001 Erkjennelse av utslipp til Ytre miljø OSLAS-BB-PL-0004 Havari og redningsplan Del 1 OSLAS-BB-PL-0006 Havari og redningsplan Del 3

8 10. VEDLEGG Vedlegg 1: Aksjonskort 1A: Bensin 1B. Diesel, Jetfuel, olje 1C: Glykolbaserte avisningsvæsker 1D: Baneavisningsvæske 1E: Saneringsvæske / toalettvæske fly 1F: Ammoniakk Vedlegg 2: Beredskapsmateriell

9 Vedlegg 1A Aksjonsblad for: Bensin 1. ANKOMST SKADESTED Vurder kilden til lekkasjen Unngå tennkilder, skumlegging er nødvendig ved anntennelsesfare, sjekk eksplosjonsfare Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. Ikke spyl eller fortynn med vann 2. UMIDDELBARE TILTAK Skumlegg ved antennelsesfare Stoppe kilden til forurensningen Avgrense / hindre spredning ved å demme inn forurensning benytte. Bruk fylte vannslager på asfalt, på ruglete overflate til grunnen eller ved snø,is etc benytt absorbenter. Om lekkasjen ikke skjer på tette flater, men direkte til grunnen, må oppumping eller bruk av oppsamlingskar umiddelbart iverksettes Begrense spredning til ledningsnett ved å benytte kummtettere evt. absorbenter Stoppe spredning i ledningsnett nedstrøms, bruk Beredskapskart, tett igjen med propp i avløpssystem. Pump opp eventuell fri fase på overflaten og evt. i kummer Ved fare for liv og helse varsler politiet kommunen og nærliggende boliger Sperr av området midlertidig 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient Evt. iverksett prøvetaking av resipient (grunnvann, vassdrag) dersom usikkerhet om dette 4. SANERING All oppsamlet restforurensning skal fjernes fra skadestedet uten fra for ytterligere spredning. Oppsamlet restforurensninger og forurensede masser skal leveres til godkjent mottak f.eks Dalskog Dersom masser skal mellomlagres på Mellomlager A-syd skal aksept innhentes fra VA-håndtering før tilkjøring. 5. Kjemikalie data: Bensin Blank, fargeløs væske, klasse A. Meget brannfarlig, eksplosjonsfarlig, flammepunkt -40 C Alvorlig forurensningsfare for miljøet spesielt for drikkevann. Virker irriterende på luftveier/hud, friskluftmaske ved dårlig ventilasjon

10 Vedlegg 1B Aksjonsblad for: Jetfuel, Diesel og Oljer 1. ANKOMST SKADESTED Vurder kilden til lekkasjen Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. Ikke skumlegg (unntatt ved antennelsesfare) Ikke spyl eller fortynn med vann 2. UMIDDELBARE TILTAK Stoppe kilden til forurensningen Avgrense / hindre spredning ved å demme inn forurensning benytte fylte vannslanger, lenser og absorbenter Om lekkasjen ikke skjer på tette flater, men direkte til grunnen, må oppumping eller bruk av oppsamlingskar umiddelbart iverksettes Begrense spredning til ledningsnett ved å benytte kummtettere evt. absorbenter Stoppe spredning i ledningsnett nedstrøms, bruk Beredskapskart, tett igjen med propp i avløpssystem. Pump opp eventuell fri fase på overflaten og evt. i kummer (ikke grav oppsamlingsgrøfter - p.g.a. økt fare for spredning) Ved fare for liv og helse varsler politiet kommunen og nærliggende boliger Sperr av området midlertidig 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient Evt. iverksett prøvetaking av resipient (grunnvann, vassdrag) dersom usikkerhet om dette 4. SANERING All oppsamlet restforurensning skal fjernes fra skadestedet uten fra for ytterligere spredning. Oppsamlet restforurensninger og forurensede masser skal leveres til godkjent mottak f.eks Dalskog Dersom masser skal mellomlagres på Mellomlager A-syd skal aksept innhentes fra VA-håndtering før tilkjøring. 5. Kjemikalie data: JETFUEL / Diesel Blank, svakt gul/rød væske, klasse C. Damp / aerosoler virker irriterende på slimhinner Eksplosjonsfarlig blanding ved oppvarming, middels brannfarlig, flammepunkt >38 C Alvorlig forurensningsfare for miljøet spesielt for drikkevann. Liten akutt helsefare, friluftsmaske og vernedrakt ved høye dampkonsentrasjoner Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E01 av Vedlegg 2B.

11 Vedlegg 1C Aksjonsblad for: Flyavisningsvæsker (glykol) 1. ANKOMST SKADESTED Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. Ikke spyl eller fortynn med vann 2. UMIDDELBARE TILTAK Stopp kilden til forurensningen avgrens spredningsveier. Avgrense / hindre spredning ved å demme inn forurensning benytte fylte vannslanger, lenser og eventuelt absorbenter. Om lekkasjen ikke skjer på tette flater, men direkte til grunnen, må oppumping eller bruk av oppsamlingskar umiddelbart iverksettes Begrense spredning til ledningsnett ved å benytte kummtettere Stoppe spredning i ledningsnett nedstrøms, bruk Beredskapskart, tett igjen med propp i avløpssystem. Pump opp eventuell oppsamlede væsker på overflaten og evt. i kummer (ikke grav oppsamlingsgrøfter - p.g.a. økt fare for spredning) Sperr av området midlertidig 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient Evt. iverksett prøvetaking av resipient (grunnvann, vassdrag) dersom usikkerhet om dette 4. SANERING All oppsamlet restforurensning skal fjernes fra skadestedet uten fare for ytterligere spredning. Oppsamlet væske med glykol kan håndteres på OSL avhenger av konsentrasjon, avklares med VA-avd. Masser med restforurensninger av glykol kan mellomlagres på Mellomlager A-syd, aksept innhentes fra VAhåndtering før tilkjøring. 5. Kjemikalie data: Flyavisningsvæsker (glykol) Svakt rød eller gul/grønn væske. Fullstendig vannløselig ikke brannfarlig væske. Forurensningsfare for miljøet ved utslipp spesielt for grunnvann og vassdrag Liten helsefare ved hudkontakt, skyll med vann dersom kontakt. Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E02 av Vedlegg 2C.

12 Vedlegg 1D Aksjonsblad for: Baneavisningsvæsker (Formiat) 1. ANKOMST SKADESTED Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. Ikke spyl eller fortynn med vann 2. UMIDDELBARE TILTAK Stopp kilden til forurensningen avgrens spredningsveier. Avgrense / hindre spredning ved å demme inn forurensning benytte fylte vannslanger, lenser og eventuelt absorbenter Om lekkasjen ikke skjer på tette flater, men direkte til grunnen, må oppumping eller bruk av oppsamlingskar umiddelbart iverksettes. Begrense spredning til ledningsnett ved å benytte kummtettere evt. absorbenter Stoppe spredning i ledningsnett nedstrøms, bruk Beredskapskart, tett igjen med propp i avløpssystem nedstrøms. Pump opp eventuell oppsamlede væsker på overflaten og evt. i kummer (ikke grav oppsamlingsgrøfter - p.g.a. økt fare for spredning) Sperr av området midlertidig 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient Evt. iverksett prøvetaking av resipient (grunnvann, vassdrag) dersom usikkerhet om dette 4. SANERING All oppsamlet restforurensning skal fjernes fra skadestedet uten fare for ytterligere spredning. Oppsamlet baneavisningsvæske kan muligens håndteres på OSL, avklares med VA-avd. Masser med restforurensninger av formiat kan mellomlagres på Mellomlager A-syd, aksept innhentes fra VA-håndtering før tilkjøring. 5. Kjemikalie data: Baneavisningsvæsker (Formiat) Klar fargeløs væske. Fullt vannløselig ikke brannfarlig væske. Forurensningsfare for miljøet ved utslipp spesielt for grunnvann og vassdrag Liten helsefare ved hudkontakt, skyll med vann dersom kontakt. Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E02 av Vedlegg 2D.

13 Vedlegg 1E Aksjonsblad for: Sanitærvæske (toalettvæsker fly) 1. ANKOMST SKADESTED Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. 2. UMIDDELBARE TILTAK Stopp kilden til forurensningen avgrens spredningsveier. Avgrense / hindre spredning ved å demme inn forurensning benytte fylte vannslanger, lenser og eventuelt absorbenter Om lekkasjen ikke skjer på tette flater, men direkte til grunnen, må oppumping eller bruk av oppsamlingskar umiddelbart iverksettes Begrense spredning til ledningsnett ved å benytte kummtettere evt. absorbenter Stoppe spredning i ledningsnett nedstrøms, bruk Beredskapskart, tett igjen med propp i avløpssystem. Sperr av området midlertidig 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient 4. SANERING All oppsamlet restforurensning skal fjernes fra skadestedet uten fare for ytterligere spredning. Oppsamlet sanitærvæske med kan håndteres som kloakk avfall, avklar videre håndtering med VA-avd. Masser med restforurensninger av sanitærvæske kan mellomlagres på Mellomlager A-syd, aksept må innhentes fra VA-håndtering før tilkjøring. 5. Kjemikalie data: Sanitærvæske (toalett væske fly)) Kloakk fra flytoaletter, tilsatt kjemikalier for å hindre biologisk aktivitet, ikke brannfarlig væske. Forurensningsfare for miljøet ved utslipp spesielt for grunnvann og vassdrag Liten akutt helsefare ved hudkontakt, skyll med vann dersom kontakt. Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E02 av Vedlegg 2E.

14 Vedlegg 1F Aksjonsblad for: Ammoniakk (NH3) 1. ANKOMST SKADESTED Lekkasjer kan skje både i gassform og væske form Ventiler lukkede rom slik at evt. gass blir sluppet ut, åndedrettsvern skal benyttes på innsatspersonell. Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. 2. UMIDDELBARE TILTAK Ved mindre lekkasjer kan avgassing stoppes ved bruk av vann. Ved større lekkasjer skal ikke vann benyttes da dette vil kun øke avgassingen. Stopp kilden til lekkasjer. Ved lekkasje fra beholdere kan man vende disse til kun gass kommer ut. Avgrense / hindre spredning ved å demme inn væsken benytte fylte vannslanger, lenser, dekk evt. til med pressenning for å forhindre avdamping. Sperr av området midlertidig, vurder evt. evakuering av bygginger dersom gasslekkasjer spres til nærliggende bygginger. 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient 4. SANERING Mindre lekkasjer saneres ved naturlig avdamping Eventuelt oppsamlet væske skal leveres godkjent behandlingsinnstans. 5. Kjemikalie data: Ammoniakk Meget giftig, etsende væske, lagres hovedsakelig under trykk og fordamper lett ved lekkasjer, løses i vann. Bruk åndedrettsvern ved innsats i lukkede rom, ventiller godt. Skyll med rikelige mengder vann ved hudkontakt Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E02 av Vedlegg 2F.

15 Vedlegg 2: Beredskapsmateriell BEREDSKAPSMATERIELL AKUTT FORURENSNING YTRE MILJØ Avdeling Brann/Redning: 4 stk. Rosenbauer Panther 1 stk. Lift (37 m) 1 stk. Redningsbil 1 stk. Service / redningsbil 3 stk. Rosenbauer Super Buffalo 1 stk Rosenbauer Husbrannbil 2 stk Beltevogn m / krokløft Beredskapshenger: 1 stk. Oppsamlingskar 3000 l 1 stk Oppsamlingskar 1200l 1 stk. Oppsamlingskar 100 l 4 stk. Oppsamlingskar 10 l 1 stk. Tettepute med drenering (type DLD 50/30) 1 stk. Tettepute stort rør cm 1 stk. Tettepute lite rør 5-20 cm 1 stk. Tettepute (type LD 50/30) 4 stk. Jekkestropper 3 stk. Underlagsputer for tetting 1 stk. Luftpumpe og slange 1 stk. Manometer og reduksjonsventil for tetteputer 1 stk. Yttertrekk for tetteputer 3 stk. Flate tettekiler 1 stk. Kon tettekil for luft Diverse Trekiler/plastkiler 1 stk. Forlengelseslanse 1 stk. Fotpumpe 9 stk. Rørmansjetter fra ½ 4 2 stk. Umbrakonøkler 3 stk Tettepropper VA-nett, 400mm, 800mm og 1000mm. Annet beredskapsmateriell: 3 stk. Kjemikaliedrakter - fullstendig beskyttelse med overtrykk 2 stk Gassmålere 3 stk Sluktettere 80*80 6 stk Sluktettere 60*60 2 stk Sluktettere 130*130 - Absorpsjonsmateriale Sugol - Heveputer - Containere med lokk - Eksplosjonssikkert redningsutstyr/verktøy - Prøveflasker i glass og plast Avdeling Plasstjeneste: 2 stk. Sugebiler - Større mengder Absorpsjonsmateriale Avdeling VA-håndtering Henger med tetteutstyr for VA-nett Glykolmålere for høye konsentrasjoner Gassmålere Lensepumper og agregat Prøveflasker i glass og plast Beredskapshenger med spredeutstyr for glykolholdig vann 4 senkepumper 2 Grundfos prøvetakingspumper Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E02 av Vedlegg 3.

Beredskapsplan Ytre Miljø. Oslo Lufthavn Gardermoen. Administrativ del

Beredskapsplan Ytre Miljø. Oslo Lufthavn Gardermoen. Administrativ del Beredskapsplan ytre miljø for Oslo Lufthavn Gardermoen Administrativ del Delplan 12 Krisehåndteringsplanverket Erstatter OSLAS-AN-PL-0003 E05 30.11.07 For implementering GMJQV GMJOS GMBVI A04 22.08.07

Detaljer

Miljøovervåkning og beredskap ved Oslo lufthavn

Miljøovervåkning og beredskap ved Oslo lufthavn Miljøovervåkning og beredskap ved Oslo lufthavn Julie Stene Krokstad og Andrea Nymo Fikse Agenda Om Oslo lufthavn Oslo lufthavn Myndighetskrav Kjemikalieforbruk Beredskap Beredskapsverket ved OSL Tiltak

Detaljer

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing 1 2 3 Om beredskapsplanen Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: Brann/eksplosjon Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer Utslipp

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN RENOVASJON Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722

Detaljer

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING Rammeavtale for avfallshåndtering ved akutt forurensning www.ngn.no Komplette avfallstjenester ved akutt forurensning Høsten 2015 signerte Kystverket og Norsk Gjenvinning

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Bakgrunn og hensikt Alle båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk, ref. forurensningsforskriften

Detaljer

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN 1 Oppdragsgiver: Arendal Lufthavn Gullknapp AS Oppdrag: 521583 Reguleringsplan Gullknapp Dato: 2014-12-11 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Tore Terkelsen SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD

Detaljer

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG AGA AS har med virkning fra 10.november 2016 overtatt virksomheten til tidligere

Detaljer

Lavsiktsinstruks - Teknisk

Lavsiktsinstruks - Teknisk E38 17.09.13 For implementering GMMJH GMBBO GMMHR REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G6000 UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON Side 1 av 10 OSLAS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR LANGFJORD FISHFARM AS

BEREDSKAPSPLANER FOR LANGFJORD FISHFARM AS li^q-q C> ^ 14 _i.^ "^.: BEREDSKAPSPLANER FOR LANGFJORD FISHFARM AS Langfjord Fishfarm AS (SUS) har følgende beredskapsplaner angående; Massedød og sykdom, Avvik i driftsrutiner Havari Strømstans elektrisk

Detaljer

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Tittel Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Avdeling Uspesifisert Lokasjon Dato 21.03.2014 Gjennomført av Formål med risikoanalysen

Detaljer

Beredskap for transportsektoren

Beredskap for transportsektoren Beredskap for transportsektoren Lastebiler, trucker, drivstoffanlegg, lagerhaller og farlig gods som f. Eks oljefat og andre kjemikalier er typiske risikoområder for utslipp og lekkasjer i transportsektoren.

Detaljer

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 NOTAT Vår dato Vår referanse 2012-11-12 / /FB/ Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 1 av 5 Til Rygge sivile lufthavn. Kopi til Moss Lufthavn Rygge Miljøpåvirkning

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging

FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Prosessnavn: Beredskapsplan Prosjekt Sist endret/erstatter: 12.09.2013/ 12.08.2008 Prosesseier/sist endret av (e-postadresse):

Detaljer

Rapport: IUA øvelse, kveldroveien 5 - Vinterbro (REMA 1000 lager)

Rapport: IUA øvelse, kveldroveien 5 - Vinterbro (REMA 1000 lager) Rapport: IUA øvelse, kveldroveien 5 - Vinterbro (REMA 1000 lager) Søndre Follo Brannvesen IKS Nordre Follo Brannvesen IKS Oslo Brann og Rednings etat Follo politidistrikt Ambulansetjenesten Oslo Akershus

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Virksomhet: Verdal kommune Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens 7750 Verdal Virksomhetens adresse: kontaktperson: 27.09.2013 Bård Kotheim,

Detaljer

Bestemmelser for håndtering av flydrivstoff ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Bestemmelser for håndtering av flydrivstoff ved Oslo Lufthavn Gardermoen Bestemmelser for håndtering av flydrivstoff ved Oslo Lufthavn Gardermoen E06 15.10.13 For implementering GMPEJ GMGSA GMMHR E05 30.05.13 For implementering GMPEJ GMGSA GMMHR E04 04.12.09 For implementering

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg

Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg Høy trafikk på land og i vann forbindes med båthavner og kaianlegg. Her har du selve båteierne med sine biler og båter, samt ofte mer kommersielle aktører

Detaljer

TILTAKSPLAN TIL KYSTVERKET VAKTHAVENDE. e-post: vakt@kystverket.no. Telefon: 33034800 Faks: 33034949

TILTAKSPLAN TIL KYSTVERKET VAKTHAVENDE. e-post: vakt@kystverket.no. Telefon: 33034800 Faks: 33034949 TILTAKSPLAN TIL KYSTVERKET VAKTHAVENDE e-post: vakt@kystverket.no Telefon: 33034800 Faks: 33034949 NB! Husk at tiltaksplanen skal oversendes kystverket snarest mulig etter at førstehjelp er gjort. Det

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer E06 03.10.14 For implementering GMGSA GMPEJ GMMHR A05 25.09.14 For høring GMGSA GMPEJ GMMHR E04 15.05.06 For implementering GMPEJ

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning Tittel Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning Avdeling Uspesifisert Lokasjon Dato 25.03.2014 Gjennomført av Formål med risikoanalysen

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Vår dato: 12.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2395 Arkivkode:463 Deres ref.: Oppfølging av sak om oljefilm på Levangersundet -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 1-Bakgrunn og hensikt Båtforeninger er pålagt å ha en avfalls-

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Formålet med beredskapsplan? Formålet er å beskrive: Hvem, gjør hva,

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Lede innsatsen i tildelt område for IUA. IUA kan flytte innsatsen til andre områder. Et innsatsområde kan for eksempel være en kommune. Skadestedsleder rapporterer

Detaljer

Å sikre at miljø-skader som følge av eventuelle utslipp unngås eller reduseres.

Å sikre at miljø-skader som følge av eventuelle utslipp unngås eller reduseres. Prosedyre for håndtering av akutt forurensing Stavanger Dokumentnummer: Arkivnummer.: ZV-P-Y001 P2822 PROSEDYRE Versjon/Ikrafttr.: 2 Utarbeidet av: Pål Ranestad Kontrollert av: Pål Ranestad Godkjent av:

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit Tiltak for sikker drift av vannledningsnett Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Våre rutiner i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva gjør vi

Detaljer

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt Status Tiltak Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) Brukes bl.a. til impregnering av tekstiler, lær, papir, brannslukning, gulvvoks etc Miljøegenskaper Persistent

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg Orientering om sikkerhet og beredskap ved Kårstø Prosessanlegg Prosessanlegget på Kårstø Formålet med denne brosjyren er å informere personer utenfor Kårstø Prosessanlegg om de stoffene og situasjonene

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no SIKKERHET OG BEREDSKAP SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer skangass.no TIL VÅRE LESERE. Skangass ønsker å gi relevant og nyttig informasjon om vår LNG-terminal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Beredskapshendelser Helse Sør-Øst. Siri Bjørnson, Beredskapsrådgiver, SiV

Beredskapshendelser Helse Sør-Øst. Siri Bjørnson, Beredskapsrådgiver, SiV Beredskapshendelser Helse Sør-Øst Siri Bjørnson, Beredskapsrådgiver, SiV Hendelser i vår region 2016 Beredskapshendelse ved SiV HF 1-2 juni 2016 Postsending med potensielt biologisk trusselstoff Hva skjedde?

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip Vedlegg J Miljørisiko- og beredskapsanalyse Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip For at beredskapen skal innrettes mot den aktuelle risiko i regionen, må det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Fastsatt 00.00.2011 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45

Detaljer

Lavsiktprosedyre. E For implementering GMSVB GMHAS GMHBR

Lavsiktprosedyre. E For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E14 13.12.12 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E13 16.02.12 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E12 01.11.06 For implementering GMODB GMHAS GMNNI A11 22.08.06 Høring GODB E10 23.01.03 Implementering

Detaljer

Søknad om revidert utslippstillatelse for brannøvingsfeltet ved Lakselv lufthavn Banak

Søknad om revidert utslippstillatelse for brannøvingsfeltet ved Lakselv lufthavn Banak Søknad om revidert utslippstillatelse for brannøvingsfeltet ved Lakselv lufthavn Banak Avinor AS Christian Fredrik plass 6 NO-0154 OSLO Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20 01 Utslippssøknad Lakselv

Detaljer

Etablering av skadested Farlige stoffer

Etablering av skadested Farlige stoffer Etablering av skadested Farlige stoffer Fareklasser og bekledning 8. Etsende 9. Andre 1. Eksplosiver 6.2 Infeksjon 6.1 Giftig 7. Radioaktiv 5.2 organiske peroksider 6. Helseskadelig 5. Brannfrem mende

Detaljer

Prosedyre for innmelding og godkjenning av gravearbeider

Prosedyre for innmelding og godkjenning av gravearbeider Prosedyre for innmelding og godkjenning av gravearbeider E05 13.10.11 For Implementering GMBBO GMFAG GMTBR A04 29.09.11 For Høring GMBBO GMFAG GMTBR E03 02.01.06 For implementering HPST/TEBR PEJA BJVI

Detaljer

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Bane NOR sine høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper

Detaljer

Norsk olje og gass : FAGPLANER Gjeldende fra dato: 15.01.03 Revisjon nr: 10 Rev. dato: 15.01.03 Side: 1. Krav til utførelse Innhold Eksempel på metode

Norsk olje og gass : FAGPLANER Gjeldende fra dato: 15.01.03 Revisjon nr: 10 Rev. dato: 15.01.03 Side: 1. Krav til utførelse Innhold Eksempel på metode Norsk olje og gass : FAGPLANER Gjeldende fra dato: 15.01.03 Revisjon nr: 10 Rev. dato: 15.01.03 Side: 1 Ledelse- og beslutningsprosess i en beredskapssituasjon Krav til utførelse Innhold Beskrive skadestedsleders

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Beredskapsplan Generelt

Beredskapsplan Generelt Beredskapsplan Generelt Denne beredskapsplanen gjelder for Norsk Gjenvinning Industri, avd.: Mongstad. Utarbeidet av: NCL Dato: 6/3-12 Endret dato: 17.10.2012 Ved en hver situasjon hvor media (presse og

Detaljer

FELLES LEDELSESSYSTEM

FELLES LEDELSESSYSTEM FELLES LEDELSESSYSTEM Beredskapsplan Prosjekt Felles/ Resultatenhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Sist endret/erstatter: 12.08.2008 Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): RE-leder /bjørn.erik.brennum@asker.kommune.no

Detaljer

Sanering av nedgravde fyringsoljetanker

Sanering av nedgravde fyringsoljetanker Sanering av nedgravde fyringsoljetanker Tjenesteområder Mottaksanlegg for farlig avfall Innsamling av flytende oljeavfall Behandling av oljeforurensede masser Sanering av nedgravde oljetanker Rengjøring

Detaljer

Sjåføren før og under uhell

Sjåføren før og under uhell Sjåføren før og under uhell Erik Bleken, DSB 1 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods 1.3.2.3 Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene

Detaljer

HMS DATABLAD. [Ref. nr: ] handelsnavn: Coop Änglamark Miljø Maskinoppvask Tabletter Dato:

HMS DATABLAD. [Ref. nr: ] handelsnavn: Coop Änglamark Miljø Maskinoppvask Tabletter Dato: Trykdato: 22.11.2006 Side 1/5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma - Opplysninger om produktet - Handelsnavn: Coop Änglamark Miljø Maskinoppvask Tabletter - Produkttype: Konsentrert produkt

Detaljer

HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Super Absorberende pulver

HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Super Absorberende pulver HMS DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Super Absorberende pulver 1. IDENTIFIKASJON AF STOFFET/DET KJEMISKE PRODUKT OG AV SELSKAPET/VIRKSOMHETEN 1/5 Handelsnavn Anvendelse Leverandør

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Grønn Bygg Allianse, 3. Februar 2004 Tone Westby, Statsbygg Fornebu 1998 Statsbygg og Oslo kommune: Forvaltningsansvar fra 8. oktober 1998. Miljøoppfølgingsprogram

Detaljer

Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade

Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade Tittel Utslipp som kan medføre miljøskade Avdeling ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP Lokasjon alle anlegg Dato 13.12.2013 Gjennomført av,tone BEATE MAURSTAD

Detaljer

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune Bakgrunn Plan og bygningsloven, krav om ROS-analyser Internkontrollforskriften (IK-HMS) kartlegge farer og problemer, vurdere

Detaljer

Prosedyre for bruk av radiosamband på lufthavnen

Prosedyre for bruk av radiosamband på lufthavnen E26 05.01.16 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E25 19.10.15 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E24 17.09.15 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E23 17.09.15 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E22

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX ØVINGDSDIREKTIV Stor øvelse Øvelse XX 1 1. Situasjon Direktivet for øvelse «XX 20XX» gir bestemmelser, veiledning og informasjon for alle aktører som skal delta under øvelsen. Det forutsettes at direktivet

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske systemer Energiforbruk 100 GWh/år 13 000 arbeidsplasser Oslo

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den vedrørende tanklagring ved Grans Bryggeri AS, Sandefjord

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den vedrørende tanklagring ved Grans Bryggeri AS, Sandefjord Grans Bryggeri AS Postboks 1713 Kilen 3206 SANDEFJORD Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/3327 30.05.2016 33 37 11 95 Arkivnr: Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Kontraktsnummer(e) med OSL: Kontaktperson i OSL:.. 1. KVALITETSSTYRING / INTERNKONTROLL Aktørens navn: Antall årsverk: Egenrapport periode/år

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Jernbaneverkets høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper ved

Detaljer

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER)

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) øvreoppdragsgiver Avinor Rapporttype Standard 2012-02-16 AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) Oppdragsnr.: 1100572 Oppdragsnavn: Avinor Delprosjekt tankanlegg Dokument nr.:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish).

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). Artikkelnummer 225770 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune

Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune Bedriften plikter heretter å drive sin virksomhet i samsvar med vilkårene gitt her. For enkelte vilkår er det

Detaljer

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato:

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato: 2 Brann, eksplosjon og evakuering Beskriving Innsatsplanen dekker brann og/eller eksplosjon med fare for eskalering til storbrann. Den dekker også omfattande evakuering av heile eller deler av bygningsmasse

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

E16 15.10.15 For implementering GMEKE GMKAW GMKBV. E15 04.07.14 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE

E16 15.10.15 For implementering GMEKE GMKAW GMKBV. E15 04.07.14 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE E16 15.10.15 For implementering GMEKE GMKAW GMKBV E15 04.07.14 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE E14 12.03.14 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam)

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) PFOS og brannslukkemidler for flybranner Det stilles spesielle internasjonale

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM HMS-DATABLAD Importør: Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI Produkt: Maneurop Oil 160P og 160ABM Bruk, anvendelse: Smøreolje for hermetiske kuldekompressorer Utseende,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer