Beredskapsplan Ytre Miljø. Oslo Lufthavn Gardermoen. Operativ del

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan Ytre Miljø. Oslo Lufthavn Gardermoen. Operativ del"

Transkript

1 Beredskapsplan ytre miljø for Oslo Lufthavn Gardermoen Operativ del Delplan 12 Krisehåndteringsplanverket Erstatter OSLAS-AN-PL-0003 E For implementering GMJQV GMJOS GMBVI A For kommentar JAQV JOSK BJVI E For implementering JAQV JOSK BJVI E For implementering STMO JAQV BJVI A For høring STMO JAQV BJVI REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT ORGANISASJONSENHET SYSTEM VA-Avdelingen Beredskapsplan Ytre Miljø UTGIVER FAG DOK.TYPE LØPENR. REVISJON Side: 1 av 7 OSLAS AW PL 0017 E05

2 DEL 2 Operativ del 1. INNLEDNING MELDING MOBILISERING VARSLING BEKJEMPELSE SANERING SLUTTKONTROLL RAPPORTERING ANSVARSFORDELING HENVISNINGER VEDLEGG...8

3 1. INNLEDNING Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) har etablert en beredskapsplan skal forhindre eller begrense skadevirkninger fra akutte forurensningshendelser. Beredskapsplanen er delt inn i en administrativ del og en operativ del. Beredskapsplanen for ytre miljø inngår i krisehåndteringsplanverket ved flyplassen. 2. MELDING Alle som er ansvarlig for eller oppdager en akutt forurensning som pågår eller hvor det er fare for akutt forurensning er pliktig til å melde dette videre til driftssentralen OSL. Driftssentralen loggfører alle meldinger vedrørende ytre miljø. I tillegg er enhver person eller selskap pliktig til å utføre tiltak for å stoppe lekkasjer eller forhindre spredning dersom dette lar seg gjøre uten fare for egen eller andres sikkerhet. All melding om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal skje til: Driftssentral Brann / Redning Intern Tlf: 911 Tlf: PMR radio: kanal OP911 Ved melding til driftssentralen om akutt forurensning gir Driftssentralen melding videre til Brann /redning som umiddelbart rykker ut til skadestedet. 3. MOBILISERING Ved utrykning gir Driftssentralen all tilgjengelig informasjon til Brann / redning. Utrykkningsleder Brann/redning må vurderer behovet for assistanse. Ved ankomst til hendelsessted skal utrykkningsleder Brann/redning hurtig skaffe seg en oversikt over situasjonen og vurdere miljørisiko og melde eventuelt ytterligere mannskaps eller utstyrsbehov tilbake til Driftssentralen. Når utrykkningsleder brann/redning har en oversikt over situasjonene på hendelsesstedet skal hendelsens aksjonsnivå defineres og meldes tilbake til Driftssentralen. Aksjonsgraden må vurderes opp i mot vurderinger av miljørisiko, type forurensning, lekkasje omfang, spredningspotensiale etc. Det er delt inn i tre aksjonsnivåer for akutt forurensning eller fare for akutt forurensning på lufthavnen: Aksjonsnivå 1 Aksjons nivå 2 Aksjonsnivå 3 Alle utslipp på tette flater hvor det IKKE har skjedd A. spredning til grunn, grunnvann eller vassdrag. B. spredning i VA-system Alle utslipp hvor det har skjedd A. spredning til grunn, grunnvann. B. spredning i VA-system Alle utslipp hvor det er A. spredning til store rør som fører til vassdrag B. behov for ekstern hjelp (interkommunal beredskap) C. fare for liv og helse

4 Driftssentralen gir videre varsling i henhold til Varslingsliste Akutt forurensning/farlig gods (OSLAS-BB-OI- 0057) i Varslingsplanen (OSLAS-AS-PL-0001) avhengig av aksjonsnivået satt av utrykkningsleder. Driftssentralen varsler videre Vaktsjef plassvedlikehold om behovet for absorbenter, sugebil etc, og vaktsjefen iverksetter mobilisering iht dette. Dersom mobilisering ikke umiddelbart lar seg gjennomføre skal dette meldes tilbake til Driftssentralen. Ved alvorlig eller fare for akutte lekkasjer skal ytre miljø ha prioritet i forhold til f. eks snøbrøyting. Ved ankomst hendelsessted skal mannskapet fra plassvedlikehold melde seg for utrykkningsleder Brann/redning og bistå under saneringsarbeidet. I henhold til varslingsliste definert i OSLAS-BB-OI-0057 blir VA-vakta varslet via Driftssentralen. Ved hendelser med aksjonsnivå 2 eller 3 skal VA-vakta alltid rykke ut til hendelsesstedet. Ved hendelser med aksjonsnivå 1 rykker VA-vakt ut dersom utrykningsleder ber om assistanse. VA-vakta skifter da kanal på sin PMR radio til brann/rednings kanal. Dette for at brann/redning skal kunne ta direkte ta kontakt med VA-vakta med spørsmål vedrørende VA- systemer på hendelsesstedet. Ved ankomst hendelsessted skal VA-vakta melde seg for utrykningsleder og bistå med saneringsarbeidet og spesielt spredningsbekjempning i VA-nett, tetting av rør etc. Politiet vil, avhengig av tilgjengelig mannskap og alvorsgraden av utslippet, rykke ut fra politistasjonen. Politiet vil ta over som leder av innsatsen dersom de finner dette hensiktsmessig. Dette krever god kommunikasjon mellom utrykningsleder brann/redning og politiet. 4. VARSLING All varsling fra Driftssentralen skal skje iht Varslingsliste OP911: Akutt forurensning / farlig gods (OSLAS-BB- OI-0057) i varslingsplan for Oslo Lufthavn AS ( OSLAS-AS-PL-0001). 5. BEKJEMPELSE Brann og redning er ansvarlig for iverksetting av tiltak ved bruk av egnet beredskapsmateriell for både tetting av kilden til lekkasjen og sprednings bekjemping samt sikring av oppsamlet væske. Ved akutte lekkasjer skal man alltid prioritere å: 1. Stoppe kilden til forurensningen. 2. Stoppe eller forhindre spredning av forurensningen. 3. Fjerne forurensning fra lekkasjestedet og samle opp spredt forurensning. Ved tilfeller hvor man ikke får stoppet lekkasjen eller hvor dette tar tid skal man alltid iverksette tiltak for å forhindre spredning. Ved personskade eller fare for sikkerhet kommer imidlertid alltid personsikkerheten inn som første prioritet. Prinsippene for tiltaksgjennomføring er beskrevet i aksjonskort for de mest sannsynelige forurensningskildene ved flyplassen. Aksjonskortene angir tiltak som effektivt skal forhindre eller begrense miljøskader. Aksjonskortene er vedlagt i vedlegg Nødbrytere flyoppstillingsplass (apron) Risikoen for lekkasjer eller ulykker knyttet til fuelhandling er størst inntil flyoppstillingsplasser ved gate. Det er derfor etablert et eget beredskapsmagasin som kan ta imot forurenset overvann dersom dette blir aktivert fra egen nødbryter. På hver flyoppstillingsplass er det derfor montert opp brytere for melding av brann, nødstopp for drivstoff og aktivering av beredskapsmagasin ved forurensning på Apron. Alle aktører på flyoppstillingplass er pliktig å sette seg inn i bruken av disse nødbryterene.

5 Ved akutt lekkasjer inntil gate på Apron hvor det er spredning til renner rett bak oppstillingsplass skal Brann/redning sjekke at nødbryter for forurensning på Apron er aktivert eller aktivere denne. Dette reduserer belastningen til oljeavskiller og forhindrer fare for spredning til grunn og grunnvann Beredskapsmateriell Brann/redning har i tilegg til ordinært brannvernutstyr et eget utrykningskjøretøy med utstyr beregnet for innsats mot akutte lekkasjer, spredningsbekjempelse og kjemikalie lekkasjer. Utstyret er listet i vedlegg 2. Plassvedlikehold har ansvaret for lagerhold av absorbenter og skal bringe dette hurtig ut ved behov for større mengder etter beskjed fra Brann/redning. I tilegg har Plassvedlikehold tilgang til sugebiler, feiebiler og hjullastere dersom behov for dette ved tiltaksløsninger. VA-vakta har etablert en henger med ekstra tette utstyr for tetthetsprøving av ledningsnett. Brann/redning gir beskjed ved utrykning dersom behov for tette utstyr. 5.3 Beredskapskart Vann og avløp Inne på flyplassområdet er det etablert en egen kartserie bok som viser alle vann og avløpsledninger inne på flyplassen (Beredskapsplan Ytre miljø kartgrunnlag Vann og avløp, ). Dette fordi VAledningene utgjøre en spredningsrisiko til både grunn, grunnvann og vassdrag ved akutte lekkasjer på flyplassen. Kartene skal benyttes som et hjelpemiddel for å kunne iverksette spredningsreduserende tiltak på de riktige stedene under akutte hendelser hvor lekkasjer går til VA-nett. Det er i tilegg laget egne kart for høyrisiko områder hvor potensialet for lekkasjer er størst. På disse kartene er strategiske kummer som raskt stenger av større områder oppstrøms og som hindrer utløp av eventuell forurensninger til grunn, grunnvann eller vassdrag merket med egen tagger. Dette for at man letter skal kunne lese kartene og finne riktige kummer. Det er laget egne spesial kart for: Sentralområdet Pir Vest, Apron Sentralområdet Pir Øst, Apron GA-området nord, Vestsiden RGA terminal, Vestsiden Syd vestre rullebane Disse kartene ligger foran i Beredskaps kartboken. Kartboken er distribuert til Brann/redning, Driftssentralen, Plassvedlikehold, Tårnet og VA-håndtering. 6. SANERING Etter at man har utført tiltak og stoppet den akutte faren for spredning av forurensning skal man umiddelbart gå i gang med å fjerne eventuelle rest forurensninger. Dette innebærer: 1. Sikker fjerning og transport av eventuelle restmengder fra hovedkilden. 2. Oppumping av oppsamlede restforurensninger fra bakken evt. i ledningsnett. 3. Rengjøring av tilsølte flater og fjerning av brukte absorbenter 4. Oppgraving og bortkjøring av restforurensede masser. 5. Dokumentasjon, kontroll og prøvetaking av gjenliggende masser og resipientkontroll All transport skal skje sikkert uten fare for ytterligere spredning av den aktuelle forurensningen, og all deponering av restforurensninger skal skje til godkjent behandling eller deponi. Ved større områder som er tilgriset med restforurensninger eller brukte absorbenter må feiebil fra plassvedlikehold benyttes. Likedan ved oppumping av større mengder fra ledningsnett bør sugebil benyttes.

6 Oljeforurensninger kan enten leveres ØRAS på Dalsskog eller andre godkjente deponier. OSL har også tillatelse til å mellomlagre mindre mengder lettere oljeforurensede masser i eget mellomlager ved A-syd. All tilkjøring til mellomlageret skal alltid avklares med VA-avd. OSL har avtaler med Gardermoen renseanlegg for behandling av avisningsvæsker, oppsamlede væsker som inneholder avisningsvæsker avklares med VA-avd før påslipp til evt. kommunalt ledningsnett eller oppsamlingsbasseng. Ved usikkerheter vedr. Spredningsomfang skal prøve alltid tas av nærliggende resipient. Dette gjelder enten nærmeste grunnvannsbrønn eller vassdrag. VA-vakta har ansvaret for dette. Dersom ytterligere oppfølging og prøvetaking blir nødvendig vil VA-avd være ansvarlig for dette. 7. SLUTTKONTROLL Etter at saneringsarbeidet er avsluttet skal det gjøres en sluttkontroll og gjøres en vurdering av om saneringsarbeidet er tilstrekkelig og kan avsluttes, eller om det må gjøres ytterliggere sanering. VA vakta er ansvarlig for å gjøres denne vurderingen i samråd med utrykningsleder. Unntak er i de tilfellene hvor VA vakta ikke rykker ut, for eksempel ved aksjonsnivå 1 hendelser, hvor da utrykningsleder foretar sluttkontrollen. 8. RAPPORTERING Driftssentralen logger alle hendelser vedrørende ytre miljø og rapporterer dette inn i OSLs avvikshåndteringssystem. All innformasjon vedrørende omfang av hendelse og utført arbeid skal derfor meldes tilbake til Driftssentralen for loggføring på hendelsen. Dette gjelder for alle enheter i OSL, både under utrykkning og i oppryddningsfasen, slik at om Brann/redning har overlatt ansvaret for opprydding til Plassvedlikehold eller VA-vakta etter en hendelse skal de etter utført arbeid rapportere dette inn til Driftssentralen. En avrapportering til Driftssentralen skal minimum inneholde: 1. Korrekt stedsangivelse (gate, taksebane, vei etc, etc) 2. Type forurensning og omfang 3. Aksjonsnivå 4. Om mulig, årsak til hendelsen og ansvarlig 5. Utført arbeid, utstyr benyttet og mengde fanget opp 6. Om aksjonen ansees avsluttet eller om behov for etter undersøkelser. Det er ved OSL etablert et skjema for Erkjennelse av utslipp til Ytre miljø som skal fylles ut dersom den ansvarlige for hendelsen er tilstede eller med enkelthet kan fastslås. Dette for om mulig å tilbakefakturere innsatsen til ansvarlig forurenser i ettertid (OSLAS-BP-SK-001). 8. ANSVARSFORDELING Ved akutte hendelser ytre miljø foreligger følgende ansvar hos de enkelte enheter i OSL Brann/Redning: 1. Rykke ut til hendelsessted med disponibelt personell og utstyr. 2. Ansvarlig for ledelse av innsatsen ved ankomst til hendelsesstedet (Politiet overtar evt. innsatsledelsen dersom de vurderer at dette er hensiktmessig.) 3. Utrykningsleder er ansvarlig for å vurdere miljørisiko og fastsette aksjonsnivå (1, 2 eller 3). 4. Iverksette tiltak som stopper kilden til forurensning.

7 5. Iverksette tiltak som hindrer spredning av forurensning. 6. Iverksette tiltak som samler opp og fjerner spredt forurensning. 7. Vurdere behovet for evt. Eksterne ressurser 8. Foreta evt. Nødvendige avsperringer. 9. Gi løpende informasjon til DS / OP Rapportere uhellet og utførte tiltak 11. Foreta sluttkontroll ved hendelser med aksjonsnivå 1 Driftssentralen: 1. Utføre varsling ihht. Varslingsplan og satte aksjonssnivå 2. Bistå aksjonspersonell med informasjon og skaffe materiell etter behov. 3. Loggføre alle hendelser og utrykninger. Rapportere dette videre i avvikssystemet VA-vakt: 1. Rykke ut til hendelsesstedet etter melding fra driftssentralen 2. Skifte kanal på PMR radio til Brann/redning dersom direkte avklaringer. 3. Ved behov ta med eget tetteutstyr direkte til hendelsesstedet 4. Melde seg for utrykkningsleder brann/redning ved ankomst hendelsessted 5. Bistå Brann/Redning i bekjempningsfasen, spesielt vedrørende vurderinger av spredning til VA-nett og tetting av rør for å forhindre ytterligere spredning. 6. Bidra med nødvendig tetteutstyr. 7. Bistå under saneringsarbeid med håndtering av eventuell forurensning i VA systemet. 8. Ytterligere gjennomføre vurderinger av allerede spredt forurensningen og evt. Skadeomfang på grunn, grunnvann eller vassdrag. Prøvetaking av eventuell resipient. 9. Varsle kommunen ved spredning til kommunalt avløpsnett. 10. Foreta sluttkontroll ved hendeler med aksjonsnivå 2 og 3, i samarbeid med utrykningsleder Plassvedlikehold: 1. Rykke ut til hendelsesstedet etter melding fra driftssentralen 2. Ta med absorberingsmateriale direkte ut dersom dette etterspørres. 3. Melde seg for utrykkningsleder brann/redning ved ankomst hendelsessted 4. Bistå Brann/Redning i bekjempningsfasen, spesielt ved behov for tilførsel av absorbenter og bruk av utstyr som sugebil, feiebil, hjullaster etc. 5. Bistå under saneringsarbeid med håndtering og bortkjøring av restforurensninger. Ansvarlig for sikker håndtering av oppsamlede restforurensninger. Tårnet: 1. Foreta stenging av avkjøringer, takse og rullebaner etter anvisning fra skadestedsleder. 2. Gi informasjon til nødvendig fora om evt. Endringer i flytrafikken. 9. HENVISNINGER OSLAS-AN-PR-0016 Beredskapsplan for Ytre miljø OSL, Adm. Del. Beredskapsplan Ytre miljø kartgrunnlag Vann og avløp OSLAS-AS-PL-0001 Varslingsplan OSL OSLAS-AQ-PR-0011 Overordnet prosedyre for håndtering av avvik OSLAS-BB-OI-0057 Varslingsplan akutt forurensning/farlig gods OSLAS-AW-PL-0013 Øvingsplan akutt forurensning ytre miljø OSLAS-BP-SK-001 Erkjennelse av utslipp til Ytre miljø OSLAS-BB-PL-0004 Havari og redningsplan Del 1 OSLAS-BB-PL-0006 Havari og redningsplan Del 3

8 10. VEDLEGG Vedlegg 1: Aksjonskort 1A: Bensin 1B. Diesel, Jetfuel, olje 1C: Glykolbaserte avisningsvæsker 1D: Baneavisningsvæske 1E: Saneringsvæske / toalettvæske fly 1F: Ammoniakk Vedlegg 2: Beredskapsmateriell

9 Vedlegg 1A Aksjonsblad for: Bensin 1. ANKOMST SKADESTED Vurder kilden til lekkasjen Unngå tennkilder, skumlegging er nødvendig ved anntennelsesfare, sjekk eksplosjonsfare Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. Ikke spyl eller fortynn med vann 2. UMIDDELBARE TILTAK Skumlegg ved antennelsesfare Stoppe kilden til forurensningen Avgrense / hindre spredning ved å demme inn forurensning benytte. Bruk fylte vannslager på asfalt, på ruglete overflate til grunnen eller ved snø,is etc benytt absorbenter. Om lekkasjen ikke skjer på tette flater, men direkte til grunnen, må oppumping eller bruk av oppsamlingskar umiddelbart iverksettes Begrense spredning til ledningsnett ved å benytte kummtettere evt. absorbenter Stoppe spredning i ledningsnett nedstrøms, bruk Beredskapskart, tett igjen med propp i avløpssystem. Pump opp eventuell fri fase på overflaten og evt. i kummer Ved fare for liv og helse varsler politiet kommunen og nærliggende boliger Sperr av området midlertidig 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient Evt. iverksett prøvetaking av resipient (grunnvann, vassdrag) dersom usikkerhet om dette 4. SANERING All oppsamlet restforurensning skal fjernes fra skadestedet uten fra for ytterligere spredning. Oppsamlet restforurensninger og forurensede masser skal leveres til godkjent mottak f.eks Dalskog Dersom masser skal mellomlagres på Mellomlager A-syd skal aksept innhentes fra VA-håndtering før tilkjøring. 5. Kjemikalie data: Bensin Blank, fargeløs væske, klasse A. Meget brannfarlig, eksplosjonsfarlig, flammepunkt -40 C Alvorlig forurensningsfare for miljøet spesielt for drikkevann. Virker irriterende på luftveier/hud, friskluftmaske ved dårlig ventilasjon

10 Vedlegg 1B Aksjonsblad for: Jetfuel, Diesel og Oljer 1. ANKOMST SKADESTED Vurder kilden til lekkasjen Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. Ikke skumlegg (unntatt ved antennelsesfare) Ikke spyl eller fortynn med vann 2. UMIDDELBARE TILTAK Stoppe kilden til forurensningen Avgrense / hindre spredning ved å demme inn forurensning benytte fylte vannslanger, lenser og absorbenter Om lekkasjen ikke skjer på tette flater, men direkte til grunnen, må oppumping eller bruk av oppsamlingskar umiddelbart iverksettes Begrense spredning til ledningsnett ved å benytte kummtettere evt. absorbenter Stoppe spredning i ledningsnett nedstrøms, bruk Beredskapskart, tett igjen med propp i avløpssystem. Pump opp eventuell fri fase på overflaten og evt. i kummer (ikke grav oppsamlingsgrøfter - p.g.a. økt fare for spredning) Ved fare for liv og helse varsler politiet kommunen og nærliggende boliger Sperr av området midlertidig 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient Evt. iverksett prøvetaking av resipient (grunnvann, vassdrag) dersom usikkerhet om dette 4. SANERING All oppsamlet restforurensning skal fjernes fra skadestedet uten fra for ytterligere spredning. Oppsamlet restforurensninger og forurensede masser skal leveres til godkjent mottak f.eks Dalskog Dersom masser skal mellomlagres på Mellomlager A-syd skal aksept innhentes fra VA-håndtering før tilkjøring. 5. Kjemikalie data: JETFUEL / Diesel Blank, svakt gul/rød væske, klasse C. Damp / aerosoler virker irriterende på slimhinner Eksplosjonsfarlig blanding ved oppvarming, middels brannfarlig, flammepunkt >38 C Alvorlig forurensningsfare for miljøet spesielt for drikkevann. Liten akutt helsefare, friluftsmaske og vernedrakt ved høye dampkonsentrasjoner Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E01 av Vedlegg 2B.

11 Vedlegg 1C Aksjonsblad for: Flyavisningsvæsker (glykol) 1. ANKOMST SKADESTED Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. Ikke spyl eller fortynn med vann 2. UMIDDELBARE TILTAK Stopp kilden til forurensningen avgrens spredningsveier. Avgrense / hindre spredning ved å demme inn forurensning benytte fylte vannslanger, lenser og eventuelt absorbenter. Om lekkasjen ikke skjer på tette flater, men direkte til grunnen, må oppumping eller bruk av oppsamlingskar umiddelbart iverksettes Begrense spredning til ledningsnett ved å benytte kummtettere Stoppe spredning i ledningsnett nedstrøms, bruk Beredskapskart, tett igjen med propp i avløpssystem. Pump opp eventuell oppsamlede væsker på overflaten og evt. i kummer (ikke grav oppsamlingsgrøfter - p.g.a. økt fare for spredning) Sperr av området midlertidig 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient Evt. iverksett prøvetaking av resipient (grunnvann, vassdrag) dersom usikkerhet om dette 4. SANERING All oppsamlet restforurensning skal fjernes fra skadestedet uten fare for ytterligere spredning. Oppsamlet væske med glykol kan håndteres på OSL avhenger av konsentrasjon, avklares med VA-avd. Masser med restforurensninger av glykol kan mellomlagres på Mellomlager A-syd, aksept innhentes fra VAhåndtering før tilkjøring. 5. Kjemikalie data: Flyavisningsvæsker (glykol) Svakt rød eller gul/grønn væske. Fullstendig vannløselig ikke brannfarlig væske. Forurensningsfare for miljøet ved utslipp spesielt for grunnvann og vassdrag Liten helsefare ved hudkontakt, skyll med vann dersom kontakt. Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E02 av Vedlegg 2C.

12 Vedlegg 1D Aksjonsblad for: Baneavisningsvæsker (Formiat) 1. ANKOMST SKADESTED Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. Ikke spyl eller fortynn med vann 2. UMIDDELBARE TILTAK Stopp kilden til forurensningen avgrens spredningsveier. Avgrense / hindre spredning ved å demme inn forurensning benytte fylte vannslanger, lenser og eventuelt absorbenter Om lekkasjen ikke skjer på tette flater, men direkte til grunnen, må oppumping eller bruk av oppsamlingskar umiddelbart iverksettes. Begrense spredning til ledningsnett ved å benytte kummtettere evt. absorbenter Stoppe spredning i ledningsnett nedstrøms, bruk Beredskapskart, tett igjen med propp i avløpssystem nedstrøms. Pump opp eventuell oppsamlede væsker på overflaten og evt. i kummer (ikke grav oppsamlingsgrøfter - p.g.a. økt fare for spredning) Sperr av området midlertidig 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient Evt. iverksett prøvetaking av resipient (grunnvann, vassdrag) dersom usikkerhet om dette 4. SANERING All oppsamlet restforurensning skal fjernes fra skadestedet uten fare for ytterligere spredning. Oppsamlet baneavisningsvæske kan muligens håndteres på OSL, avklares med VA-avd. Masser med restforurensninger av formiat kan mellomlagres på Mellomlager A-syd, aksept innhentes fra VA-håndtering før tilkjøring. 5. Kjemikalie data: Baneavisningsvæsker (Formiat) Klar fargeløs væske. Fullt vannløselig ikke brannfarlig væske. Forurensningsfare for miljøet ved utslipp spesielt for grunnvann og vassdrag Liten helsefare ved hudkontakt, skyll med vann dersom kontakt. Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E02 av Vedlegg 2D.

13 Vedlegg 1E Aksjonsblad for: Sanitærvæske (toalettvæsker fly) 1. ANKOMST SKADESTED Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. 2. UMIDDELBARE TILTAK Stopp kilden til forurensningen avgrens spredningsveier. Avgrense / hindre spredning ved å demme inn forurensning benytte fylte vannslanger, lenser og eventuelt absorbenter Om lekkasjen ikke skjer på tette flater, men direkte til grunnen, må oppumping eller bruk av oppsamlingskar umiddelbart iverksettes Begrense spredning til ledningsnett ved å benytte kummtettere evt. absorbenter Stoppe spredning i ledningsnett nedstrøms, bruk Beredskapskart, tett igjen med propp i avløpssystem. Sperr av området midlertidig 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient 4. SANERING All oppsamlet restforurensning skal fjernes fra skadestedet uten fare for ytterligere spredning. Oppsamlet sanitærvæske med kan håndteres som kloakk avfall, avklar videre håndtering med VA-avd. Masser med restforurensninger av sanitærvæske kan mellomlagres på Mellomlager A-syd, aksept må innhentes fra VA-håndtering før tilkjøring. 5. Kjemikalie data: Sanitærvæske (toalett væske fly)) Kloakk fra flytoaletter, tilsatt kjemikalier for å hindre biologisk aktivitet, ikke brannfarlig væske. Forurensningsfare for miljøet ved utslipp spesielt for grunnvann og vassdrag Liten akutt helsefare ved hudkontakt, skyll med vann dersom kontakt. Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E02 av Vedlegg 2E.

14 Vedlegg 1F Aksjonsblad for: Ammoniakk (NH3) 1. ANKOMST SKADESTED Lekkasjer kan skje både i gassform og væske form Ventiler lukkede rom slik at evt. gass blir sluppet ut, åndedrettsvern skal benyttes på innsatspersonell. Vurder utslippsmengde og forurensningsfare for grunn/resipient Registrer spredningsveier som f.eks. renner, grøfter, kummer, sluk, ledninger etc. 2. UMIDDELBARE TILTAK Ved mindre lekkasjer kan avgassing stoppes ved bruk av vann. Ved større lekkasjer skal ikke vann benyttes da dette vil kun øke avgassingen. Stopp kilden til lekkasjer. Ved lekkasje fra beholdere kan man vende disse til kun gass kommer ut. Avgrense / hindre spredning ved å demme inn væsken benytte fylte vannslanger, lenser, dekk evt. til med pressenning for å forhindre avdamping. Sperr av området midlertidig, vurder evt. evakuering av bygginger dersom gasslekkasjer spres til nærliggende bygginger. 3. AVKLARING AV SITUASJONEN Avklar utbredelse av forurensningen Hindre fortynning og spredning Avklar spredning til, i og fra VA systemet, evt. til grunn, grunnvann eller vassdrag Avklar forurensningen til resipient 4. SANERING Mindre lekkasjer saneres ved naturlig avdamping Eventuelt oppsamlet væske skal leveres godkjent behandlingsinnstans. 5. Kjemikalie data: Ammoniakk Meget giftig, etsende væske, lagres hovedsakelig under trykk og fordamper lett ved lekkasjer, løses i vann. Bruk åndedrettsvern ved innsats i lukkede rom, ventiller godt. Skyll med rikelige mengder vann ved hudkontakt Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E02 av Vedlegg 2F.

15 Vedlegg 2: Beredskapsmateriell BEREDSKAPSMATERIELL AKUTT FORURENSNING YTRE MILJØ Avdeling Brann/Redning: 4 stk. Rosenbauer Panther 1 stk. Lift (37 m) 1 stk. Redningsbil 1 stk. Service / redningsbil 3 stk. Rosenbauer Super Buffalo 1 stk Rosenbauer Husbrannbil 2 stk Beltevogn m / krokløft Beredskapshenger: 1 stk. Oppsamlingskar 3000 l 1 stk Oppsamlingskar 1200l 1 stk. Oppsamlingskar 100 l 4 stk. Oppsamlingskar 10 l 1 stk. Tettepute med drenering (type DLD 50/30) 1 stk. Tettepute stort rør cm 1 stk. Tettepute lite rør 5-20 cm 1 stk. Tettepute (type LD 50/30) 4 stk. Jekkestropper 3 stk. Underlagsputer for tetting 1 stk. Luftpumpe og slange 1 stk. Manometer og reduksjonsventil for tetteputer 1 stk. Yttertrekk for tetteputer 3 stk. Flate tettekiler 1 stk. Kon tettekil for luft Diverse Trekiler/plastkiler 1 stk. Forlengelseslanse 1 stk. Fotpumpe 9 stk. Rørmansjetter fra ½ 4 2 stk. Umbrakonøkler 3 stk Tettepropper VA-nett, 400mm, 800mm og 1000mm. Annet beredskapsmateriell: 3 stk. Kjemikaliedrakter - fullstendig beskyttelse med overtrykk 2 stk Gassmålere 3 stk Sluktettere 80*80 6 stk Sluktettere 60*60 2 stk Sluktettere 130*130 - Absorpsjonsmateriale Sugol - Heveputer - Containere med lokk - Eksplosjonssikkert redningsutstyr/verktøy - Prøveflasker i glass og plast Avdeling Plasstjeneste: 2 stk. Sugebiler - Større mengder Absorpsjonsmateriale Avdeling VA-håndtering Henger med tetteutstyr for VA-nett Glykolmålere for høye konsentrasjoner Gassmålere Lensepumper og agregat Prøveflasker i glass og plast Beredskapshenger med spredeutstyr for glykolholdig vann 4 senkepumper 2 Grundfos prøvetakingspumper Laget: STMO Operativ del: Beredskapsplan Ytre miljø Kontrollert: JAQV Godkjent: BJVI Rev. E02 av Vedlegg 3.

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Farlige stoffer kjemikalievern

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Farlige stoffer kjemikalievern Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Farlige stoffer kjemikalievern Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hovedinnhold i heftet...5 1.3 De vanligste

Detaljer

IUA Vestfold. Beredskapsplan mot akutt forurensning

IUA Vestfold. Beredskapsplan mot akutt forurensning Beredskapsplan mot akutt forurensning Utgave: 1. juni 2011 Dokument nr: BP 0.0.0 Utarbeidet av: POP Dato: 21.11.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REVISJONSSTATUS Hovedkapittel Kapittel Gjeldende dato 1. Innledning

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Beredskapsplanverk

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Beredskapsplanverk Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Beredskapsplanverk Innhold 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Hovedinnhold i heftet...4 1.3 Definisjoner...5 2. Aktuelle

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Farlig gods. Håndbok

Farlig gods. Håndbok Farlig gods Håndbok 2 8 Forord Denne håndboka er utviklet gjennom et samarbeid mellom DSB og en rekke ressurspersoner i det norske brannvesen, og også på grunnlag av innspill fra personer i politi og

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM November 2007 VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM 1. TILKNYTNING TIL AVLØPSNETTET I henhold til 15-7 i forurensningsforskriften skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

hms -håndbok olje vern

hms -håndbok olje vern hms-håndbok oljevern hms-håndbok oljevern INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. HMS-ARBEID VED AKUTT FORURENSING... 4 2.1 AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER... 5 2.2 OPPLÆRING I HMS... 6 3. ARBEID PÅ INNSATSOMRÅDET...

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Prosedyre for behandling av hendelser

Prosedyre for behandling av hendelser Prosedyre for behandling av hendelser E16 02.01.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH E15 26.09.12 For implementering GMIBA GMKBK CAOHH A14 13.09.12 Før høring GMIBA E13 26.09.11 For implementering GMIBA

Detaljer

REGION INN-TRØNDELAG

REGION INN-TRØNDELAG 2. Operativ del: 2.1 Beredskapsorganisasjon IUA Inn-Trøndelag region 23 Rådgivere Vertsbrannvesen Inderøy kommune Levanger kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Verdal kommune Verran kommune 2.2 Aksjonsnivåer

Detaljer

Industrivernplan Mo Industripark

Industrivernplan Mo Industripark 2014 Industrivernplan Mo Industripark Mo Industripark AS 01.1 Innholdsfortegnelse Innhold 01.1 Innholdsfortegnelse... 1 01.2 Revisjonsliste... 3 01.3 Distribusjon av Industrivernplanen... 4 01.3 Formål

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE PLANSAK AS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM I SØNDRE LAND KOMMUNE Foto: Plansak AS, Magne Kjelstad. Datert 10.12.2013 Revidert 13.01.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

Vannforsyningens ABC

Vannforsyningens ABC Vannforsyningens ABC Kapittel F Internkontroll og beredskap F. INTERNKONTROLL OG BEREDSKAP...2 F.1 INTERNKONTROLL...2 F.1.1 Regelverk...2 F.1.2 Hovedprinsippene i internkontroll...3 F.1.3 Referanse...6

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005. Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005. Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005 Oppdragsnavn: Tilleggsutredninger Frøya Vindpark Kunde: Nord-Trøndelag Elektrisitetverk (NTE) Frøya Vindpark - vurdering av fare

Detaljer

Vedtatt av Kåfjord kommunestyre i møte av 14.06.2013, sak 26/13. 1 av 66

Vedtatt av Kåfjord kommunestyre i møte av 14.06.2013, sak 26/13. 1 av 66 Vedtatt av Kåfjord kommunestyre i møte av 14.06.2013, sak 26/13 1 av 66 Innhold Rådmannens forord... 4 1 Kommunal krisehåndteringsapparat... 5 1.1 Kommunal beredskapsledelse... 5 1.1.1 Beredskapsledelsen

Detaljer

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats FORORD Øvelse Tyr er en årlig øvelse der politiet trener samhandling og samvirke med forsvaret, de andre nødetatene, frivillig sektor og andre aktører.

Detaljer

Farlige stoffer CBRNe

Farlige stoffer CBRNe Håndbok for nødetatene Farlige stoffer CBRNe Retningslinjer for ambulanse-, brann- og redningspersonell og politi i varslingsfasen, under utrykning og de første 30 minutter etter ankomst skadested. Sjekkliste

Detaljer

KJEMIKALIEDYKKEROPPLÆRING FOR KJEMIKALIEDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER

KJEMIKALIEDYKKEROPPLÆRING FOR KJEMIKALIEDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER KJEMIKALIEDYKKEROPPLÆRING FOR KJEMIKALIEDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER Kjemikaliedykkeropplæringen er et samarbeid mellom deltaker, bedrift, øvelsesenter og NSO etter følgende plan:

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer