Luftfartstilsynet Postboks BODØ. Rygge, SØKNAD OM FORNYET KONSESJON FOR MOSS LUFTHAVN, RYGGE. 1. Konsesjonshistorikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ. Rygge, 12.12.12 SØKNAD OM FORNYET KONSESJON FOR MOSS LUFTHAVN, RYGGE. 1. Konsesjonshistorikk"

Transkript

1 Luftfartstilsynet Postboks BODØ Rygge, SØKNAD OM FORNYET KONSESJON FOR MOSS LUFTHAVN, RYGGE 1. Konsesjonshistorikk Det ble første gang søkt om konsesjon for kommersiell sivil passasjertrafikk fra Rygge Søknaden ble fremmet av Rygge sivile lufthavn AS, men den gangen med andre eiere enn i dag. I den konsekvensutredningen som fulgte søknaden ble det redegjort for en planlagt bruk av Rygge som en mateflyplass for næringslivet til København lufthavn, Kastrup i tillegg til innenrikstrafikk. Søknaden ble gjenstand for høring i to runder. Den andre runden var foranlediget av at Forsvaret trådte inn som konsesjonssøker i brev , idet det hadde oppstått en prinsipiell drøfting på myndighetssiden av spørsmålet om hvorvidt innehaver av konsesjon og teknisk-operativ godkjenning burde være den samme. Konklusjonen ble en stadfesting av nettopp det som hovedprinsipp. Luftfartstilsynet anbefalte i brev til Samferdselsdepartementet at det ble gitt konsesjon. Konsesjon ble gitt av Samferdselsdepartementet med varighet i 10 år frem til Den sivile driften på Rygge kom i gang høsten 2007, men det var først i 2008 at regulær rutetrafikk kom i gang. I konsesjonsvilkårene 6 lå det inne en mulighet for begrensning av trafikken ved lufthavnen, senere konkretisert i Forskrift om avgifter på bruk av Moss lufthavn, Rygge til maksimum passasjerer i løpet av en 12 måneders periode. Det viste seg raskt at det var behov for endringer i rammevilkårene for virksomheten og i brev søkte Forsvaret om endring av konsesjonsvilkårene. Behovet for flere flybevegelser var da blitt helt nødvendig for å drive på en fornuftig måte. Konsesjonen ble endret av Samferdselsdepartementet Konsesjonen åpner for en trafikk på inntil kommersielle flybevegelser i løpet av en 12 måneders periode. 2. Forsvarets nedtrapping av virksomheten ved lufthavnen I Prop. 73 S ( ) Et forsvar for vår tid heter det: Nedleggelse av Rygge flystasjon Rygge flystasjon anbefales nedlagt, og det tas sikte på en hensiktsmessig overføring av flyplassdriften til en annen aktør, jf skvadron med Bell 412 anbefales nedlagt. Det foreslås opprettet et detasjement hvor dagens Bell 412 taktiske transporthelikoptre videreføres underlagt 339 skvadron på Bardufoss. Helikoptrene vil i hovedsak støtte Forsvarets spesialstyrker og vil kunne gi god bistand til det sivile samfunn. Sea King redningshelikopter og Oslofjord heimevernsdistrikt (HV-01 ) med distriktsstab videreføres på Rygge, jf og 7.3. Regjeringen anbefaler at 717 skvadron ved Rygge med DA-20 fly til elektronisk krigføring, VIP og kalibreringsflyging, flyttes til Gardermoen flystasjon og konsentreres innenfor dagens flystasjonsstruktur. Aktiviteten ved skvadronen samordnes med aktiviteten med C-130J transportfly ved 335 skvadron for å oppnå en mer effektiv drift gjennom deling Rygge sivile lufthavn AS Web: Terminalveien 100, 1580 Rygge Epost: Foretaksnr: MVA Tlf: (+47)

2 av både operative og tekniske tjenester for å utnytte dagens overkapasitet ved Gardermoen flystasjon. Gardermoen flystasjon videreføres i løsningen. Flytting av DA-20 flyene er beregnet å medføre et investeringsbehov på om lag 50 mill. kroner i investeringer ved Gardermoen. Tiltaket er beregnet til å gi en positiv driftseffekt på om lag 20 mill. kroner årlig, og har en beregnet positiv nåverdi på om lag 233 mill. kroner i et 20-årsperspektiv. En nedleggelse av virksomhet ved Rygge flystasjon medfører muligheten for betydelig avhending av militær bygningsmasse og infrastruktur ved Rygge og legger til rette for omlegging av flyplassdriften. Samtidig representerer tiltaket et positivt samfunnsøkonomisk potensial ved at frigjort infrastruktur med tilhørende områder kan anvendes til sivile formål. Luftforsvaret har ennå ikke vært i stand til å klarlegge nøyaktig hvilken virksomhet som vil forbli på Rygge også i fremtiden, men det er gitt klar melding ved at Samarbeidsavtalen med Rygge sivile lufthavn ble sagt opp med virkning fra og løper nå videre gjennom en 2 års oppsigelsestid. Forsvaret ønsker å avslutte sitt nåværende engasjement , følgelig noe tidligere enn utløpet av den nåværende konsesjonsperiode Forsvaret har de siste årene hatt et omfang på virksomheten som omfatter ca flybevegelser årlig. Den reduksjonen som forventes i den militære virksomheten gir store utslag på de flystøyberegninger som nå er gjennomført av SINTEF. Den teknisk-operative godkjenningen er nylig forlenget frem til Det innebærer at det må søkes om en overføring av denne godkjenningen fra det tidspunktet Samarbeidsavtalen mellom Luftforsvaret og Rygge sivile lufthavn AS utløper Forsvarets klargjøring av at det ikke lenger er aktuelt for dem å forestå driften av flyplassen, innebærer at Rygge sivile lufthavn AS ønsker å overta så vel konsesjonen som den teknisk-operative godkjenningen. Rent praktisk sett må disse forholdene avklares med Forsvaret i tiden som kommer. Vi ber om at det i konsesjonsbehandlingen legges til grunn at Forsvaret vil tre ut av rollen som konsesjonshaver og innehaver av teknisk-operativ godkjenning før utløpet av konsesjonen og at Rygge sivile lufthavn AS ser det som formålstjenlig å kunne tre inn i disse rollene tidligere, senest Dagens trafikk og forventet trafikkutvikling Fra første fly tok av fra Rygge med passasjerer i oktober 2007 har trafikken hatt en jevn økning frem til dagens stipulerte passasjertall for 2012 på Det har underveis vært hevdet fra Avinor at hver passasjer på Rygge er en tapt passasjer på Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL). Vi skal vise hvordan trafikkutviklingen har vært positiv også på OSL siden 2008 og hvordan det snarere er grunn til å anta at driften på Rygge har ført flere flyreisende inn på markedet, og at disse vil veksle mellom bruk av Rygge og OSL, avhengig av hvilke destinasjoner de har som mål. Passasjerutviklingen på Moss lufthavn, Rygge kan illustreres slik: Side 2 av 13

3 Tallene er basert på rute- og charter inklusive transfer og transitt. I samme periode har også OSL hatt en betydelig vekst: Dersom man ser på passasjerutviklingen for OSL fra 2008 viser den passasjerer i 2008, passasjerer i 2009, passasjerer i 2010 og passasjerer i Alene veksten i antall passasjerer på OSL fra 2010 til 2011 er markert større enn det totale passasjerantall på Rygge i OSL er nå den nest største lufthavnen i Norden målt i passasjertall og med den veksten som det kan vises til over de siste årene, vil OSL formentlig også passere Kastrup i løpet av få år. Grafene ovenfor illustrerer at Moss Lufthavn Rygge ikke medfører redusert aktivitet på Oslo lufthavn, men heller bidrar til å øke tilfanget av reisende som benytter seg av flytilbud. På denne måten komplimenterer disse hverandre ved å introdusere flytilbud til en ny gruppe brukere. Dermed vil det ikke være grunnlag for å hevde at trafikkveksten på Moss lufthavn, Rygge vil redusere evnen Avinor AS har til å finansiere det landsomfattende nettverket av regionale og lokale lufthavner (Pressemelding fra Regjeringen nr. 97/09): Økt flytrafikk på Moss lufthavn, Rygge vil føre til noe redusert aktivitet på Oslo lufthavn, Gardermoen. Trafikkveksten på Rygge vil dermed redusere evnen Avinor AS har til å finansiere det landsomfattende nettverket av regionale og lokale lufthavner. Det har derfor hele tida vært en forutsetning at disse allmenne hensynene må vektlegges ved fornyelse eller endring av konsesjonen til Moss lufthavn, Rygge. Ved OSL pågår det for tiden en utvidelse av infrastrukturen for å kunne møte en forventet trafikkvekst opp mot 28 millioner passasjerer i Utbygging av en tredje rullebane er også på planleggingsstadiet. I sitt innspill til Nasjonal Transportplan skisserer Avinor for en forventet trafikkvekst på 2,3 % frem mot I dette innspillet er det antydet 26 millioner passasjerer på OSLO i Uavhengig av hvilken prognose som legges til grunn av Avinor, oppfatter vi det slik at OSL har en solid og trygg kundebase. OSL brukte bare en ti års tid på å fylle opp kapasiteten lufthavnen ble bygget for og det er åpenbart at eier gjennom den store investeringen som nå gjøres forventer at veksten vil fortsette. Det totale reisemarkedet på Østlandet har økt og fortsetter å øke såpass sterkt, at det gir et godt tilsig av passasjerer både for OSL og Rygge. Rygge har et rutetilbud som er innrettet på en annen måte enn ved OSL, samtidig som lufthavnen har utviklet seg betraktelig i forhold til reisetilbud. Det brede helårstilbudet av ruter illustrerer at Rygge har blitt en flyplass som tilbyr et vidt spekter av reisemål både med fokus på forretningsreiser Side 3 av 13

4 og feriereiser. Dette medfører også en betydelig motstrømstrafikk som introduserer Norge for en ny gruppe reisende som bruker betydelig beløp i hovedstadsregionen og lokalt i regionen. Vedlegg 1: Destinasjoner fra Moss lufthavn, Rygge De tre flyselskapene som har etablert regulær rutetrafikk er: DAT Ryanair Norwegian I dag dominerer Ryanair trafikken ved lufthavnen med sin utenlandstrafikk. Det er tale om et stadig økende antall internasjonale destinasjoner. Det ligger ikke i Ryanairs kjente ambisjoner om å tre inn på innenriksmarkedet i Norge. Selskapet vil heller ikke kunne betraktes som noen mulig kunde ved OSL ettersom det er selskapets strategi at de som oftest benytter sekundærlufthavner som ligger mindre sentralt enn hovedflyplasser som OSL. Ryanairs gunstige prismodeller bidrar også til at større grupper blir introdusert for muligheten til å benytte seg av fly som transportmiddel. Det er kun DAT som i dag trafikkerer på norske destinasjoner fra Moss lufthavn, Rygge. Det er etablert noe chartertrafikk ved lufthavnen. I alt fire ulike selskaper har regulær virksomhet: Ving Star Tour Apollo Solia Chartertrafikken har et langt mindre omfang enn rutetrafikken. Ser man på tallene fra de fire siste årene ser man tydelig at charterpassasjerer utgjør en stadig mindre del av det totale passasjerbildet. I 2008 var det passasjerer, hvorav var charterpassasjer. I 2011 var det passasjer totalt, hvorav kun av disse var charterpassasjerer. Dette illustrer tydelig at Rygge ikke kan karakteriseres som en charterflyplass. Ved Rygge forventes det at trafikken vil fortsette å øke. Innenfor et perspektiv på 5-10 år antas det at antallet passasjerer vil øke til et sted mellom 2,5 til 3 millioner. Noen vekst ut over 3 millioner passasjerer i perioden anses noe mindre sannsynlig. Det er et slikt antall passasjerer som er nødvendig for å gjøre lufthavnen økonomisk lønnsom og sikre grunnlag for fornyelsesinvesteringer. Dagens trafikkutvikling og forventet trafikktilbud illustrer at det politiske taket på antall flyvninger må oppheves for å sikre en bærekraftig vekst. Kapasiteten for lufttrafikktjenesten er tilstrekkelig til å håndtere trafikken ved Moss lufthavn, Rygge. I forbindelse med fastsettingen av åpningstiden for lufthavnen, ble det fremlagt informasjon fra Avinor AS som viste at Farris TMA er dimensjonert til å kunne håndtere trafikken både ved Sandefjord lufthavn, Torp og Moss lufthavn, Rygge. Avinor har gjort simuleringer som viser at kapasiteten er tilfredsstillende. Vi ber om at det i en ny konsesjon ikke settes noen begrensning i antallet kommersielle flygninger, men at det i stedet henvises til de plantall som nevnes i punkt 4 under. 4. Lufthavnenes lønnsomhet Det er gjort betydelige investeringer i infrastrukturen på Rygge. Det er gjort for å oppfylle alle myndighetskrav både til flysikkerhet og miljø samtidig som passasjerene møter en moderne og effektiv lufthavn som samtidig fremstår som liten og tiltalende flyplass for et publikum. Investeringene er gjort med tanke på langsiktig og trygg drift av en lufthavn i et område som har vært uten et slikt tilbud. Det ble stilt krav til Moss lufthavn, Rygge etter BSL E 3-2 som om det var en ny stor flyplass. Dette er ikke på noen måte sammenlignbart med de krav som er stilt til andre militære lufthavner som er åpnet for sivil trafikk. Det er naturlig å peke på Sandefjord lufthavn, Side 4 av 13

5 Torp som et nærliggende eksempel. Det er vår påstand at det ikke er mulig å stille slike krav til en lufthavn samtidig med at det legges begrensninger på driften gjennom et trafikktak. Forsvarets eiendom ble oppgradert for over MNOK 300 millioner på Rygge finansiert av Rygge sivile lufthavn AS. Totalt har eierne av Rygge sivile lufthavn investert over MNOK 900 millioner i infrastruktur ved lufthavnen. Eierne har forventninger om at de skal få tilbake investeringene gjennom lønnsom drift av lufthavnen. Driftsresultatet for 2011 var på MNOK 6,3, men det regnskapsmessige underskudd var på MNOK 18,3 før skatt. En lufthavn må ha rammebetingelser som gir mulighet for lønnsom drift, dersom den skal kunne ivareta flysikkerheten gjennom en kontinuerlig oppgradering av de tekniske anleggene og en effektiv gjennomføring av de securitytiltak som myndighetene til enhver tid bestemmer. Den må også ha midler til å kunne utvikle selve anlegget for å sikre passasjerene et best mulig tilbud. De beregninger som er gjort indikerer at passasjertallet må opp til et nivå på i året før det kan forventes lønnsomhet. Da vil lufthavnen formentlig ha et antall kommersielle flybevegelser som ligger over Når antallet flybevegelser strekker seg opp mot vil lønnsomheten etter all sannsynlighet være på plass. Vi ber om at det legges til grunn at lufthavnens lønnsomhet først vil være sikret når antallet passasjerer når opp til 2, på årsbasis, tilsvarende et antall kommersielle flybevegelser rundt Åpningstider for lufthavnen En moderne lufthavns åpningstider er svært vesentlig for en effektiv og publikumsvennlig drift. I den opprinnelige konsekvensutredningen ble det tatt utgangspunkt i en helt annen trafikk enn den som preger lufthavnen i dag. Allerede i 2008 ble det søkt om endringer i åpningstidene og i dag har lufthavnen åpent fra kl. 06:30 til 23:30 alle dager. I Prop. 83 L ( ) Endringer i luftfartsloven heter det: Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet har mulighet til å fastsette åpningstider i konsesjoner som gis til drift av lufthavner. Et av de viktigste hensynene ved fastsettingen av åpningstider er ønsket om å beskytte naboene til lufthavnene mot støy særlig om natten. Håndhevingen av slike åpningstider er underlagt Luftfartstilsynet. Vi ser da bort fra åpningstider som er fastsatt av lufthavnen selv eller av lokale myndigheter, og som følgelig ikke fremgår av den statlige konsesjonen. Det er svært viktig for Rygge å ha åpningstider som er tilpasset trafikken som er etablert ved lufthavnen. For Rygge heter det i konsesjonsvilkårene 6 at åpningstidene fastsettes av Luftfartstilsynet (LT). I de trafikkregulerende bestemmelser for Rygge er åpningstider angitt som tema, men kun som henvisning til departementets vedtak (kl. 06:30-23:30 alle dager). Det er i utgangspunktet ikke adgang til å tillate trafikk utenfor de fastsatte åpningstider, men i luftfarten er det nødvendigvis slik at ulike forhold inntreffer som gjør det vanskelig å unngå at mindre avvik forekommer. RSL rapporter jevnlig om slike avvik til Luftfartstilsynet. Dersom åpningstidens ytre grenser til enhver tid skal overholdes, vil det i praksis innebære at fly som kommer inn etter kl. 23:30 må gå til OSL. Da må passasjerenes fraktes med buss tilbake til Rygge og de passasjerene som skal med det samme flyet ut morgenen etter, må fraktes til OSL. Dette er ingen god løsning, verken for miljøet eller passasjerene. Noe fleksibilitet er derfor totalt sett den beste løsningen. Moss lufthavn, Rygge har etablert et godt og tillitsfullt forhold til lokale og regionale myndigheter, ulike interesse- og næringsorganisasjoner samt naboer. Forholdene ligger vel til rette for at åpningstiden for lufthavnen kan fastsettes lokalt i samråd med lokale og regionale myndigheter. Det er naturlig å sammenlikne Moss lufthavn, Rygge med konkurrenten Sandefjord lufthavn, Torp. Der fastlegges bestemmelsene for åpningstidene av lokale myndigheter. For Torps vedkommende er det Side 5 av 13

6 ingen bestemmelser eller begrensninger i konsesjonsvilkårene hva angår åpningstider. I selve saksfremlegget til kgl. res. heter det på side 9: Etter dette er departementet kommet til at åpningstidene for lufthavnen kan fastsettes av lokale myndigheter.. Moss lufthavn, Rygge har funnet en form på trafikken som gjør at dagens åpningstider er tilfredsstillende, men det er som nevnt behov for noe mer fleksibilitet i forhold til forsinkende landinger på kvelden. Det er imidlertid ingen grunn til å forvente at dagens praksis vil bli endret, slik at det kun er et fåtall overskridelser av de fastsatte åpningstider det er snakk om. Med bakgrunn i det som er sagt ønsker vi følgelig at den nye konsesjonen legger opp til at åpningstiden for Moss lufthavn, Rygge fastsettes av lokale myndigheter. 6. Takster for bruk av lufthavnen og dens tjenester Helt siden Moss lufthavn, Rygge ble åpnet for sivil ervervsmessig trafikk, har prisene for bruk av lufthavnen vært fastsatt av Samferdselsdepartementet. Dagens takstregime er forankret i forskrift nr (sist endret ). Bakgrunnen for dette prisregimet er å finne i fremlegget for kongelig resolusjon (ref. nr. 14/ ) der Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret ble gitt konsesjon til å drive sivil lufthavn på Moss lufthavn, Rygge. På side 8 i fremlegget heter det bl.a.: Konsesjon til sivil lufthavn på Rygge vil medføre økt konkurranse mellom flere lufthavner, og for å oppnå like konkurransevilkår må alle lufthavner få betydelig frihet i sin prissetting innenfor rammen av et felles takstregulativ. Samferdselsdepartementet er takstmyndighet og vil fastsette takstregulativ for flyselskapenes bruk av alle lufthavner som er åpne for allmenn bruk. Det virker åpenbart at konkurrerende lufthavner må gis like konkurransevilkår og at ett virkemiddel for å oppnå dette er å gi den enkelte lufthavn frihet til å fastsette sine egne priser. Vi finner det prinsipielt uheldig at den enkelte lufthavns prissetting skal skje innenfor rammen av et sentralt fastsatt takstregulativ som skal være felles for alle lufthavner som er åpne for allmenn bruk. Også ut fra rent praktiske hensyn er et slikt sentralt takstregulativ uhensiktsmessig. Til det er lokale forhold og forutsetninger som investeringer, trafikkgrunnlag o.a. for ulike. Vi registrerer også at i årene etter 2004 har det ikke vært aktuelt for departementet å forankre prissettingen for alle lufthavner som er åpne for allmenn bruk i et felles takstregulativ. I fremlegget til kongelig resolusjon om konsesjon for Sandefjord lufthavn Torp heter det om avgiftspørsmålet på side 11-12: Alle som har uttalt seg har, med ett unntak 1, ment at lufthavnselskapet selv skal fastsette sine takster Departementet har kommet til at lufthavnselskapet selv bør kunne fastsette avgiftene på Torp. Det legges avgjørende vekt på at erfaringene med avgiftene siden den statlige reguleringen på Torp ble oppheves (feilskrift for opphevet, tilføyet her) ikke tilsier at det er behov for slik regulering. På dette punktet skiller lufthavnene på Torp og Rygge seg fra hverandre ved at den sivile driften på Rygge fremdeles er ny.. Ut fra dette legger vi til grunn at departementet har forlatt tanken om et felles takstregulativ for alle lufthavner som er åpne for allmenn bruk 2. Videre er å merke at det i Torps tilfelle var nærmest en samstemt oppslutning fra høringsinstansene at prisene burde fastsettes lokalt av konsesjonshaver. Dette må langt på vei antas å gjelde generelt. 1 Et advokatfirma på vegne av noen naboer (noten tilføyet her). 2 Jfr. også Skien lufthavn, Geiteryggen og Stord lufthavn, Sørstokken. For begge disse lufthavnene er det lagt til konsesjonshaver å fastsette prisene. Side 6 av 13

7 Den forskjellsbehandlingen som foreligger mellom Torp og Rygge med hensyn til kompetansen til prissetting begrunnet departementet med at den sivile driften på Rygge fremdeles er ny.. Rygge sivile lufthavn AS har problemer med å se hvorfor antall driftsår skal være bestemmende for om prisene skal fastsettes sentralt eller lokalt. Uansett blir driften ved Rygge mindre ny for hver dag som går, og når den omsøkte konsesjonen trer i kraft vil det ha vært ervervsmessig sivil trafikk på Rygge i 7 år. Ut fra dette kan vi ikke se noen saklig grunn til forskjellsbehandlingen mellom Torp og Rygge. Videre vil vi fremholde at de meget betydelige investeringer Rygge sivile lufthavn AS har nedlagt i lufthavnen - med de kapital- og driftskostnader dette genererer - nå gjør det påkrevet av prisene fastsettes av konsesjonshaver. Vi ber om at det i en ny konsesjon fastsettes at Rygge sivile lufthavn AS selv fastsetter de takster som er nødvendige for driften av lufthavnen. 7. Forholdet til GA trafikken Det er viktig for Rygge å legge til rette for at GA-trafikken kan få gode vilkår innenfor det mulighetsrom som den kommersielle trafikken tillater. Samtidig vil også GA-trafikken måtte forholde seg på ordinært vis til de strenge krav til security som er nødvendig i luftfarten og som følger av bestemmelser gitt av luftfartsmyndighetene. Gjennom de første årenes drift har GAtrafikken kunnet pågå uten store konflikter, fordi småflyene har kunnet disponere arealer, inklusive hangar på Forsvarets grunn. Ut fra de signaler som er gitt så langt, vil en betydelig del av den militære virksomhet ved Rygge opphøre i løpet av Dette vil frigjøre hangarkapasitet, oppstillingsarealer og andre fasiliteter som småflyvirksomheten naturlig bør kunne dra nytte av. Det bør derfor ligge an til en løsning på Rygge der småflyvirksomheten lokaliseres innenfor det nåværende militære området nord for rullebanen, og hvor arealene syd for rullebanen forbeholdes den ervervsmessige virksomheten. Ut fra de signaler RSL har mottatt er en slik løsning også ønsket av småflymiljøet. RSL ser at denne løsningen fordrer en dialog med Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet når det gjelder tomteareal og bygningsmasse. Dersom Forsvaret vil avhende deler av de aktuelle arealene, har Rygge kommune stilt seg positivt til å overta arealene. RSL og Rygge kommune har innledet en dialog om en slik løsning. Dersom Forsvaret stiller seg positivt til en slik plan, vil det eksisterende GA-miljøet ved lufthavnen kunne videreføres under tilnærmelsesvis samme forhold som i dag. Dagens GA-trafikk utgjør ca årlige flybevegelser. Dette er nærmest halvparten av alle flybevegelser ved lufthavnen. En normal utvikling i de to flyklubbene som er lokalisert ved lufthavnen tilsier at dette kan vokse til ca i løpet av den omsøkte konsesjonsperioden gjennom den aktiviteten som utøves av de som i dag har base ved Moss lufthavn, Rygge. Vi ser ikke for oss noen ytterligere økning av GAtrafikken ved overføring av fly fra andre flyplasser eller økning av andre aktiviteter tilknyttet GAmiljøet. Det er ikke mulig å fortrenge det faktum at driftsmessig og økonomisk er RSL ikke avhengig av at slik virksomhet utøves på Moss lufthavn, Rygge. For flyplassens generelle omdømme i nærmiljøet, samt hensett til de ekstra kostnader småflyvirksomheten genererer med hensyn til tårn- og innflygingskontroll, er småflyvirksomheten snarere en økonomisk belastning for RSL. Vi legger inn som en forutsetning at GA-miljøene må betale de reelle kostnadene ved å benytte Rygge, det være seg leie av hangar og kontorer eller ordinære avgifter som følger av takstregulativet. Fra kommunalt hold har det kommet kommentarer i forhold til GA-trafikken. Vi oppfatter det slik at videreføring og normal vekst vil bli akseptert, men at det ikke ligger til rette for noen ytterligere økning av antallet fly eller flyklubber. Side 7 av 13

8 RSL vil ta sin del av ansvaret for å løse lokaliseringsutfordringene for GA-miljøet etter nedleggelsen av Fornebu. Med to flyklubber lokalisert til lufthavnen, har vi etter vår vurdering tatt det ansvaret. En økning av virksomheten kan føre til flere negative holdninger i nærområdet. En økning kan også føre til flere konflikter i forhold til kapasitet for den kommersielle trafikken. Så lenge GA-flyene parkerer på et eget område på nordsiden, er dagens trafikk ikke noe problem kapasitetsmessig sett. Vi ber om at det legges til grunn ved behandlingen av konsesjonen at Rygge sivile lufthavn AS vil legge forholdene til rette for fortsatt lokalisering av de to flyklubbene som i dag har base der og med en flyaktivitet tilsvarende opp i mot flybevegelser i året. 8. Miljøforhold a) Utslipp m.v. Fylkesmannen i Østfold har i sin tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven gitt strenge føringer i forhold til utslipp i terreng og vann. Tillatelsen ble endret og fornyet Lufthavnen oppfyller alle krav fullt ut gjennom de preventive tiltak som er iverksatt. Det føres nøye tilsyn med utslippene fra lufthavnen. Mulige utslipp i grunnvannet, alle lokale bekker og Vansjø inngår i dette. Det er etablert 25 prøvepunkter og i avisingsperioden er det prøvetaking hver 14. dag og ytterligere en utvidet prøvetaking månedlig. Alle resultater registreres og dokumenteres i henhold til gjeldende regler og oversendes Fylkesmannen i Østfold ved utløpet av hver avisingsperiode. Det er gjort nye beregninger etter åpningen av lufthavnen når det gjelder overvannshåndteringen, slik at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet på infrastrukturen. En ny modell utarbeidet av Oslo Lufthavn, Gardermoen er benyttet. Den tar i betraktning de mest oppdaterte estimater knyttet til sannsynlighet for ekstremsituasjoner som følge av klimaendringer vinterstid. Fylkesmannens tillatelse fastsetter maksimalgrenser på ulike områder for bruk av kjemikalier m.v. Grensene er fastsatt på grunnlag av erfaringene fra driften gjennom perioden /12. Det poengteres at faren for forurensning i overveiende grad relaterer seg til bruk av kjemikalier som bidrar til flysikkerheten i vinterhalvåret. Det er da tale om fly- og baneavisingskjemikalier. I tillegg kommer øvinger for slukking av branner, hvor tillatelsen regulerer utslippet av røyk. Når det nå søkes om en konsesjon uten rammebegrensninger av den type som gjelder i dag, er det viktig å merke seg at en betydelig andel av den økningen i flybevegelser som forventes i kommende konsesjonsperiode, vil komme i løpet av sommersesongen. Da benyttes det ingen kjemikalier til avisning. Vi ser i utgangspunktet ingen behov for endring av Fylkesmannens tillatelse selv om rammebegrensningene oppheves. Vi vedlegger for ordens skyld gjeldende tillatelse for virksomhet etter forurensingsloven, årsrapport miljø 2011/12 og notat fra Forsvarsbygg om miljøpåvirkning ved økning i flybevegelser i forhold til dagens konsesjon. Overføring av tillatelsen fra Forsvarsbygg til Rygge sivile lufthavn AS krever kun en melding til Fylkesmannen. Vi ber om at det ved behandlingen av konsesjonen legges til grunn at Fylkesmannen i Østfold pr med endring har gitt tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Videre at Forsvarsbygg i notat har redegjort for at økning av antallet flybevegelser vil få minimal betydning for miljøet. Vedlegg 2: Tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Østfold Vedlegg 3: Endring av tillatelse etter forurensningsloven Vedlegg 4: Notat om miljøpåvirkning ved økning i antallet flybevegelser Vedlegg 5: Forsvarsbyggs årsrapport om miljø for Side 8 av 13

9 b) Flystøy Det er gjort flere støyberegninger for Moss lufthavn, Rygge. Vi har tidligere fremlagt disse rapportene fra SINTEF. Den siste rapporten fra SINTEF ble fremlagt Rapporten gjør på en grundig måte rede for den forventede situasjonen 10 år frem i tid. Det legges da inn en økning av antall flybevegelser til kommersielle, mens GA-trafikken videreføres på tilnærmet dagens nivå og den militære trafikken reduseres kraftig. Det er et faktum at den militære trafikken på nesten årlige bevegelser har slått kraftig ut i forhold til flystøy. Når den trafikken forsvinner, vil støysonen totalt sett bli mindre og færre vil være lokalisert i rød sone, mens det er en liten økning i gul sone. Støysonen vil i sin helhet befinne seg i Rygge og Råde kommuner. Økningen i den kommersielle trafikken i ti års prognosen fører til at den sivile trafikken vil dominere i støysonen, mens det tidligere var den militære trafikken som dominerte. GA-trafikken vil til tross for det store antallet flybevegelser, gi et fullstendig ikkesignifikant bidrag til støysonen. Vi er allikevel klar over at GA-trafikken kan oppleves som mer sjenerende av personer som oppholder seg utendørs i den varme årstiden, fordi summingen fra småflyene blir hengende i lufta lenger. Det er noe av årsaken til at vi ikke ser for oss noen økning på dette området bortsett fra den naturlige veksten hos de to flyklubbene som er der i dag. SINTEFs rapport viser at den trafikksituasjonen som er lagt til grunn i 10 års prognosen vil medføre en betydelig reduksjon i antallet støyutsatte bygninger. I rød sone vil det være 528 færre personer og 171 færre bygg. I gul sone vil det være 101 flere personer og 64 flere bygg. I beregningene i rapporten er det lagt til grunn en fordeling 60/40 mellom de to rullebanene. Vedlegg 6: Notat om støyberegninger Moss lufthavn, rygge Vi ber om at det ved behandling av søknaden legges til grunn at det med en utvidelse av trafikken ikke vil være negative utslag i forhold til flystøy. 9. Allmenne hensyn og regional utvikling Moss Lufthavn, Rygge har meget sterk støtte i sitt nærmiljø og i regionen. Dette ble sist dokumentert i forbindelse med Forsvarets søknad om endring av konsesjonsvilkårene. Moss Lufthavn, Rygge gir Østfold en vekst som kompenserer for fraværet av den vekst og utvikling som følger av olje- og gassvirksomheten i store deler av landet for øvrig. Det fremgår blant annet av NHOs siste næringslivsundersøkelse og bærekraftsmåling (NHOs Nærings- og Bærekrafts-NM) hvor Rygge rangeres som den kommunen hvor næringslivet gjør det best og som opplever størst vekstkraft og bæreevne i Østfold. Til sammenligning viser NHOs bærekraftsmåling at Halden, Sarpsborg og Moss er de av landets største byer som faller flest plasser. Liten eksponering mot oljeog gassektoren bidrar til å forklare denne utviklingen. Videre pekes det på at Østfold-kommunene i stor grad sliter med sosiale problemer knyttet til industriarven og at det private arbeidsmarkedet i Østfold er svakt fordi det meste av konkurranseutsatt sektor er knyttet til bransjer med sterk priskonkurranse og høy maskinell bearbeidingsgrad. Lufthavnen er i så måte en positiv bidragsyter for regionen, og bidrar til å skape nye, verdifulle arbeidsplasser i en del av distrikts-norge. Den historiske utviklingen i NHOs undersøkelser viser også at vekstvilkårene for næringslivet og den lokale vekstkraften og bæreevnen i Rygge kommune har blitt betydelig forbedret etter I godkjent fylkesplan er det pekt på at åpningen av Moss lufthavn, Rygge for sivil trafikk er sterkt prioritert som en viktig faktor for å skape ny vekst i Østfold. I planen skisseres to scenarioer for Østfold i 2020; a) større avhengighet til Oslo b) større selvstendig regional utvikling i Østfold. Planen skisserer hvordan Østfold har tenkt å nå det sistnevnte målet, og det fremgår tydelig at samferdselssektoren er et nøkkelområde for den regionale utviklingen når det gjelder næringsliv, Side 9 av 13

10 bosetting og miljø, jf. I en nylig publisert omdømmeundersøkelse av 80 bedrifter i Moss-regionen, ble Rygge sivile lufthavn AS kåret som nr. 3. I den undersøkelsen inngikk arbeidsmiljø, forretningsmoral og samfunnsansvar, synlig troverdig ledelse, produkter og tjenester, sunn økonomi og nyskaping og utvikling. Med en så sterk støtte fra næringslivsledere i Mosseregionen, er det enda en grunn til å hevde at lufthavnen oppfattes som noe svært positivt av nærmiljøet. Erfaringstall fra europeisk luftfart og næringsutvikling, viser at det normalt vil bli etablert 10 nye arbeidsplasser på bakken for hver arbeidsplass som etableres i luften. For hver million passasjerer regnes det med minst nye arbeidsplasser. Med et mål på 2,5 til 3,0 mill passasjerer vil det således over tid skapes 2 til 3000 arbeidsplasser som direkte og indirekte følger av lufthavndriften i regionen. Passasjergrunnlaget til hovedoperatøren ved flyplassen, Ryanair, bidrar til utviklingen av næringslivet i kommunen. Tilsvarende er registrert i andre områder i Europa hvor Ryanair har etablert virksomhet og det har vært flere kontroversielle saker hvor lokale myndigheter har vært villig til å investere i selskapets oppstart på regionale og lokale flyplasser, fordi det forventes en næringsutvikling i etterkant av etableringen. Det kan nevnes at blant annet halvparten av passasjerene ved de tre daglige avgangene med Ryanair til London er på reise i forbindelse med arbeid. England, Spania og Polen er de viktigste landene for denne forretningstrafikken. Det innebærer at Moss lufthavn, Rygge har blitt noe mer enn en flyplass for charterturisme fra Norge. Ryanair er et av flyselskapene med størst andel motstrømstrafikk i Europa, foruten at selskapet er det desidert største i Europa, større enn både Lufthansa, British Airways og de andre store flyselskapene. Det er ikke bare nordmenn som reiser utenlands fra flyplassen, men en stor andel utenlandske passasjerer som reiser til Norge gjennom Moss lufthavn, Rygge. Dette bidrar til å skape bedre vekstvilkår for næringslivet i regionen, både i form av bedre tilgjengelighet så vel som å danne vekstgrunnlag for næringer tilknyttet dette passasjergrunnlaget. Utviklingen av turistnæringen er ett av fem satsingsområder i Østfold. Det er et åpenbart utviklingspotensial på det området. I dag reiser alt for mange av de som kommer på feriereiser til Rygge videre til Oslo og andre deler av landet. Gjennom mer målbevisst satsing ligger det vel til rette for at Østfold kan få langt større glede av turisttrafikken. Vi ber om at det ved behandlingen av konsesjonssøknaden legges til grunn at Moss lufthavn, Rygge er svært viktig for den videre utviklingen i Østfold og Follo-regionen. 10. Plansituasjonen i området rundt Moss lufthavn, Rygge Det er ingen reguleringssaker under behandling eller planlegging som har noen praktisk betydning for driften av Moss lufthavn, Rygge. Vi gir allikevel en beskrivelse av de forhold som er under behandling i nærområdet. Det pågår for tiden områderegulering Huggenesskogen næringsområde i Rygge kommune. Igangsetting av planarbeidet varsles i disse dager. Det er krav om en konsekvensutredning (KU). Det foreligger et planforslag for detaljregulering for Solitun i Rygge kommune. Planforslaget ble fremmet til 1. gangs behandling i plan- og miljøutvalget Det er snakk om å etablere 12 boenheter der. Kommunedelplanen for Halmstad i Rygge kommune ble vedtatt i Områderegulering for felt A, B, E3 og P ble varslet denne høsten og er igangsatt. Videre er det tale om detaljregulering for felt C og F (boliger), som skal sluttbehandles i nær fremtid. Detaljregulering for Lønnerhagen (boliger) er ferdig vedtatt og utbygging igangsatt. Side 10 av 13

11 I den umiddelbare nærhet til flyplassen er det to reguleringsplaner i Råde kommune mellom E6 og fylkesvei 118. Reguleringsplan nr. 66 for Sognstykket (like sydøst for flyterminalen med klimaskog nærmest flyterminalen og næringsområde lenger øst). Her er det ikke tillyst reguleringsendringer nå, men kommuneplanen gir mulighet for en mindre utvidelse av næringsområdet inn i skogen (3-4 dekar). Reguleringsplan nr. 104 for Løkenholtet (øst for ovennevnte reguleringsplan). Denne gjelder Råde Graveservice, som nå gjennom siste kommuneplan er gitt muligheter for utvidelse (reguleringsendring) mot fylkesvei 118. Råde Graveservice har per dato ikke varslet reguleringsendring, men det er sannsynlig at utvidelse kan skje her i løpet av 5 år. Råde kommune fremholder at alt annet pågående arbeid og gjeldende reguleringsplaner ligger i god avstand fra flyplassen, det nærmeste på Karlshus ca. 4 km i østlig retning. I tillegg til de nevnte forhold i Rygge og Råde kommuner, vil vi nevne at det pågår planlegging av en vindmøllepark i grenseområdet mellom Råde, Våler og Sarpsborg (Danserfjella vindkraftverk). Dersom en fremtidig vindmøllepark med inntil 180 m høye lyssatte møller skulle ha noen innvirkning på flyplassdriften, vil vi legge til grunn at det fanges opp gjennom behandlingen av konsesjonssøknaden fra kraftselskapet E.ON til NVE for dette vindkraftverket. Østfold fylkeskommune vil ifølge den informasjon vi har fått trolig stille seg negativt til utbygging av en vindmøllepark i dette området. Vi vedlegger oppdaterte kart over flyplassområdet fra henholdsvis Rygge og Råde kommuner, herunder også et satelittfoto over hele området. Vi ber om at det ved behandling av søknaden legges til grunn at det ikke foreligger noen planmessige forhold som er av negativ betydning for lufthavnen. Vedlegg 7: Kart over flyplassområdet i Rygge kommune Vedlegg 8: Kart over flyplassområdet i Råde kommune Vedlegg 9: Satelittfoto over flyplassområdet 11. Konsesjonens varighet Frem til 1951 gjaldt det en lovfestet lengste tid på 20 år for konsesjon til bl.a. landingsplasser. Etter den tid har luftfartsloven(e) ikke inneholdt noen bestemt begrensning for konsesjonsperiodens varighet. I konsesjonen som ble gitt for Rygge ble konsesjonsperioden - i samsvar med vanlig praksis på den tiden - satt til 10 år. I forbindelse med endringen av konsesjonsvilkårene i 2009 var konsesjonsperioden ikke noe tema, idet konsesjonshaver ikke søkte om endring av konsesjonsperioden. I dvs. etter at konsesjonsperioden for Rygge ble satt til 10 år - vedtok Luftfartstilsynet forskrift om konsesjon for landingsplasser 3. Ut fra definisjonen i forskriften 2 litr. f er Moss lufthavn, Rygge å anse som en landingsplass til offentlig bruk. I henhold til forskriften 15 første ledd gis konsesjon for landingsplass til offentlig bruk som hovedregel for 20 år. I fremlegget til kongelig resolusjon om konsesjon for Sandefjord lufthavn, Torp heter det på sidene 7 8 om konsesjonsperiodens lengde: 3 Forskrift nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1). Side 11 av 13

12 Samtlige høringsinstanser har med ett unntak 4 støttet forslaget om en konsesjonsperiode på 20 år.. Samferdselsdepartementet legger til grunn at korte konsesjonsperioder, for å oppnå hyppige konsesjonsprosesser, ikke er et hensiktsmessig middel til å utøve kontroll med virksomheten eller fremskaffe hyppige miljø- og støyutredninger. Uansett skal konsesjonshaver ha plikt til å varsle Luftfartstilsynet før alle større endringer i bruken av landingsplassen. Luftfartstilsynet avgjør om endringene er av en slik karakter at ny konsesjonsbehandling er påkrevet.. Konsesjonsperioden settes på denne bakgrunn til 20 år. Vi er enige i disse betraktningene fra departementet. Vi vil også tilføye at med de betydelige investeringer som anleggelse og drift av lufthavner generelt innebærer, er det av vesentlig betydning at konsesjonshaver over tid gis noenlunde stabile rammevilkår. Stabilitet og forutberegnelighet er også av avgjørende betydning for å få større luftfartsforetak til å etablere virksomhet på lufthavnen, og dermed gjøre det mulig for konsesjonshaver å utvikle et nødvendig inntektsgrunnlag for driften. Det hører også med i vurderingen at også en konsesjonssøknad fordrer en innsats fra søkernes side og vi vil tro også fra luftfartsmyndighetenes side. Korte konsesjonsperioder med hyppige konsesjonssøknader bør derfor unngås. Ut fra dette ber vi om at konsesjonsperioden, i tråd med konsesjonsforskriftens hovedregel settes til 20 år. 12. Oppsummering Som nevnt innledningsvis ønsker Forsvaret å tre ut av rollen som konsesjonshaver for Moss lufthavn, Rygge. Vår søknad om en ny konsesjon for 20 år fra 2014 gjelder derfor med Rygge sivile lufthavn AS v/ administrerende direktør som konsesjonshaver. Når spørsmålet om konsesjon er avklart vil vi søke Luftfartstilsynet om å kunne tre inn i rollen som innehaver av også den tekniskoperative godkjenningen. Vi legger ved en oppdatert firmaattest for Rygge sivile lufthavn AS. Vi har drøftet søknaden med ordførerne i de nærmest berørte kommuner - Moss, Rygge, Råde og Våler - og fylkesordføreren i Østfold fylkeskommune i forkant av innsendelsen. Vi har hatt som utgangspunkt at de forhold som er reist av lokale og regionale myndigheter skal bli tatt hensyn til, slik at lufthavnen på alle måter fremstår som en styrke for nærmiljøet. Vi har som målsetting å arrangere et folkemøte om konsesjonssøknaden så snart den sendes ut på høring. På den måten vil vi kunne få ytterligere synspunkter på forhold som kan forbedres, slik at flyplassdriften er til størst mulig glede og minst mulig sjenanse for befolkning og næringsliv i det området flyplassen betjener, først og fremst Østfold og Follo. Vi ber om søknaden om fornyet konsesjon behandles så raskt og effektivt som mulig. Vi står gjerne til disposisjon med ytterligere informasjon dersom det er ønskelig. Vi ser fram til å høre fra Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet. Vedlegg 10: Firmaattest for Rygge sivile lufthavn AS Med vennlig hilsen for Rygge sivile lufthavn AS Pål F. Tandberg administrerende direktør 4 Se note 1 foran, noten tilføyet her. Side 12 av 13

13 Kopi: Samferdselsdepartementet Moss kommune Råde kommune Våler kommune Rygge kommune Østfold fylkeskommune Vedleggene finnes alle i elektronisk form: Gå til https://extranet.kreabgavinanderson.com/action/login. Du finner også siden ved å gå til og velge Extranet helt til høyre i menyen øverst på siden. Brukernavn: OsloTransfer Passord: %KreGavAnd%Rygge Merk at brukernavnet og passordet skiller mellom små og store bokstaver. Dokumentene vil være tilgjengelige her til Kartene og destinasjonsoversikten bør skrives ut i størrelse A3. Side 13 av 13

T i l r å d i n g. Om konsesjon til Sandefjord Lufthavn AS til å anlegge, drive og inneha Sandefjord lufthavn, Torp.

T i l r å d i n g. Om konsesjon til Sandefjord Lufthavn AS til å anlegge, drive og inneha Sandefjord lufthavn, Torp. Samferdselsdepartementet Ref.nr. /2009-2010 T i l r å d i n g Om konsesjon til Sandefjord Lufthavn AS til å anlegge, drive og inneha Sandefjord lufthavn, Torp. Godkjent i statsråd 26. mars 2010 Samferdselsdepartementet

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Oslo Lufthavn AS Postboks 100 2061 GARDERMOEN Deres ref Vår refdato 09/713- TOV22.12.2010 Oslo, lufthavn, Gardermoen - fornyet konsesjon Vi viser til søknad fra Oslo

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Alta lufthavn

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Alta lufthavn Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 : 22.04.2016 : 15/03021-3 Deres dato 24.08.2015 Deres referanse: 15/08532 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 22.04.2016 : 14/00818-2 Deres dato 13.02.2014 Deres referanse: 14/00346 Høring - søknad om fornyet konsesjon for

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Ref.nr. 14/ T i l r å d i n g

Samferdselsdepartementet. Ref.nr. 14/ T i l r å d i n g Samferdselsdepartementet Ref.nr. 14/2004-2005 T i l r å d i n g I medhold av lov om luftfart 11. juni 1993 nr. 101 7-5 gis Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret konsesjon til å anlegge, drive

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 04.06.2015 : 13/00747-11 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres refvår ref 11/1441 Dato 07.05.2013 Fornyet konsesjon for Bergen lufthavn, Flesland Vi viser til søknad av 11. januar 2012

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Mehamn lufthavn

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Mehamn lufthavn Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 22.02.2016 : 14/04126-4 Deres dato 20.11.2014 Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 09.03.2016 : 15/01229-11 Deres dato 27.03.2015 Deres referanse: 14/08583 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å

Detaljer

Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass Jf. adresseliste Norge Saksbehandler: Finn O. Meling Telefon direkte: 45427874 : 24.07.2017 : 16/10608-11 Deres dato: 10.03.2017 Deres referanse: Bård Kjesbu Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for Vardø lufthavn, Svartnes

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for Vardø lufthavn, Svartnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 24.02.2016 : 15/03270-2 Deres dato 17.09.2015 Deres referanse: 15/20569-2 Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 05.10.2016 : 15/03022-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16 Moss kommune Saksutredning Høring flypassasjeravgift i Norge Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 27.01.2016 Arkivref.: 16/3669/FA - Q65, GmlSak - 15/6715 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016

Detaljer

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Luftfartstilsynet Civil Aviation Authority - Norway Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Telefon: 23 31 78 00 Telefaks: 23 31 79 95 postmottak@caa.no www.luftfartstilsynet.no

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen Ihht. adresseliste (siste side) Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: 0047 977 55 386 : 22.09.2014 : 14/02947-2 Deres dato 28.07.2014 Deres referanse: 200403895-5/602/FFG Høring - søknad

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Stavanger lufthavn, Sola

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Stavanger lufthavn, Sola Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 18.10.2017 : 12/01804-41 Høring - søknad om fornyet konsesjon for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: V60 &13 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - FORNYET KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA ALTA LUFTHAVN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: V60 &13 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - FORNYET KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA ALTA LUFTHAVN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2375-2 Arkiv: V60 &13 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: HØRING - FORNYET KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA ALTA LUFTHAVN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 Vår dato: 26.10.2015 Vår referanse: 13/04492-5 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Stian Hangaas 200900625-8. mai 2009 32/602/SHA Telefon direkte: Deres referanse:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR MILJØVERN OG KOMMUNALTEKNIKK. Saksnr Innhold Side

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR MILJØVERN OG KOMMUNALTEKNIKK. Saksnr Innhold Side STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR MILJØVERN OG KOMMUNALTEKNIKK Møteinnkalling Møtested: Teknisk møterom 3 etg. Dato: 04.03.2009 Tidspunkt: OBS! 14.30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 51 30, el.

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015 18. July 2015 OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ Vi viser til Deres henvendelse angående flyging utenfor trasé. Støy er det miljøtemaet som opptar befolkningen rundt lufthavnen mest, og som vi oftest

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hammerfest lufthavn

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hammerfest lufthavn Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 25.11.2015 : 14/00741-8 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

2617 LILLEHAMMER. Vedtak i klagesak om åpningstider for Moss lufthavn, Rygge

2617 LILLEHAMMER. Vedtak i klagesak om åpningstider for Moss lufthavn, Rygge Forsvaret 137 Luftving/Program MLR Postmottak 2617 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2006/045397-003/FORSVARET/613 03/1574- MF 25.01.2008 Vedtak i klagesak om åpningstider for Moss lufthavn, Rygge ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vår dato: 23.02.2016 Vår referanse: 11/01974-6. Avinor AS har i brev datert 28. januar 2015 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og

Vår dato: 23.02.2016 Vår referanse: 11/01974-6. Avinor AS har i brev datert 28. januar 2015 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og I e, Luftfartstilsynet (9025/:81 RHK Ro? J Cats-s å is lhht. adressefiste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 23.02.2016 : 11/01974-6 Arte ~ HBFP. ~ DOP T«

Detaljer

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no om.oslaz.takst12.001 16 september 2011 Avinor AS høring om forslag til regulering av Avinors lufthavn- og

Detaljer

Skattedirektoratet, Rettsavdelingen - Særavgiftsseksjonen Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO

Skattedirektoratet, Rettsavdelingen - Særavgiftsseksjonen Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Skattedirektoratet, Rettsavdelingen - Særavgiftsseksjonen Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Melding om politisk vedtak - Høring - Flypassasjeravgift Dette er et

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for

Saknr. 12/ Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for Saknr. 12/7977-2 Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for 2012-2050 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland

Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Samferdselsdepartementet Vår dato 09.03.2016 Postboks 8010 Dep Deres dato 26.10.2016 0030 Oslo Vår referanse TL Deres referanse 15/3622 Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen

Detaljer

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: 98261644 Vår dato: 24. oktober 2013 Vår referanse: 200900625-98/602/SHA Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 10/1136-14 Arkiv: BYG 92/153,165

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 10/1136-14 Arkiv: BYG 92/153,165 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 10/1136-14 Arkiv: BYG 92/153,165 GNR.92/153,165 - FLYPLASSVEIEN 22 - DISPENSASJON TIL UTVIDET BRUK AV RULLEBANEN PÅ EGGEMOEN Forslag

Detaljer

Konsekvensutredning av to rullebaner Bergen lufthavn Flesland Innspillskonferanse transport. Mona Hermansen, Norconsult,

Konsekvensutredning av to rullebaner Bergen lufthavn Flesland Innspillskonferanse transport. Mona Hermansen, Norconsult, Konsekvensutredning av to rullebaner Bergen lufthavn Flesland Innspillskonferanse transport Mona Hermansen, Norconsult, 17.03.16 1 Bakgrunn Masterplanen skisserer behov for ny rullebane i år 2026 Planprogram

Detaljer

Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn

Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn Notat Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn SINTEF IKT Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73592730 postmottak.ikt@sintef.no

Detaljer

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no osldx.om.sd0209 10 november 2009 Avinor - Høring takstregulativ for 2010. Det vises til høringsbrev av

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak FYLKESADMINISTRASJONEN Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Att. Hege Aalstad Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 03.09.2015 2015/8206-5/128263/2015 EMNE

Detaljer

MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1

MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/17 Formannskapet 28.03.2017 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1 Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge 1. Formål Disse bestemmelsene er fastsatt med grunnlag i konsesjonsvilkårenes 6 i konsesjon gitt 19.11.2004 og Samferdselsdepartementets vedtak

Detaljer

Krav om ny rullebane i Bodø

Krav om ny rullebane i Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2012 14860/2012 2010/7088 L01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/47 Formannskapet 07.03.2012 12/22 Bystyret 08.03.2012 Krav om ny rullebane i Bodø

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Luftfartens samfunnsnytte er stor Internasjonale trender Trafikkvekst skaper kapasitetsutfordringer Store krav til

Detaljer

Førde lufthamn, Bringeland - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Førde lufthamn, Bringeland - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 9 AVINOR 4 MAI2015 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge ;SKSNR 670/6 ż : Mvu. Vår ref. 15/06878-1 Deres ref. 200601787-9/602/KBH -J Vår dato: 27.04.2015 Deres dato: Vår saksbehandler: Cees Bronger,

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

Eventuell ny lufthavn i Bodø - Skisse til gjennomføringsplan

Eventuell ny lufthavn i Bodø - Skisse til gjennomføringsplan Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Norge Vår ref. Vår dato: 16/06127-3 03.10.2016 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Øyvind Hallquist Eventuell ny lufthavn i Bodø - Skisse til gjennomføringsplan

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Moss lufthavn, Rygge (MLR) forholdende for GA. VI tillater oss å sitere fra et brev fra Luftfartstilsynet 26. juli 2004 til Oslo Lufthavn, Gardermoen:

Moss lufthavn, Rygge (MLR) forholdende for GA. VI tillater oss å sitere fra et brev fra Luftfartstilsynet 26. juli 2004 til Oslo Lufthavn, Gardermoen: Luftfartstilsynet Flyplassavdelingen Postboks 243 8001 BODØ Sandefjord, 2012-03-12 Moss lufthavn, Rygge (MLR) forholdende for GA. VI tillater oss å sitere fra et brev fra Luftfartstilsynet 26. juli 2004

Detaljer

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44 Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 15.07.2016 : 16/08214-4 Deres dato Deres referanse: Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR HELIKOPTERLANDINGSPLASS NYE KIRKENES SYKEHUS

SØKNAD OM KONSESJON FOR HELIKOPTERLANDINGSPLASS NYE KIRKENES SYKEHUS BOARCH arkitekter as Momentum Arkitekter AS Norconsult AS Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 Bodø e-post: postmottak@caa.no att: Sverre Vebjørn Kjerpeseth svk@caa.no SØKNAD OM KONSESJON FOR HELIKOPTERLANDINGSPLASS

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha ny lufthavn i Mo i Rana

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha ny lufthavn i Mo i Rana Mottakere iht. høringsliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 04.04.2016 : 16/01322-10 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive

Detaljer

Framtidsmulighetene for Fagernes lufthavn Rapport fra Valdres Natur og Kulturpark og Avinor

Framtidsmulighetene for Fagernes lufthavn Rapport fra Valdres Natur og Kulturpark og Avinor Framtidsmulighetene for Fagernes lufthavn Rapport fra Valdres Natur og Kulturpark og Avinor Bakgrunn og mandat Fagernes lufthavn historie, rutetilbud og trafikkutvikling Teknisk operative forhold Organisering,

Detaljer

tol Vediejj1 Trafikkprognose Molde ØL/2035 /2007 Arbeidsdokument av 14. desember Prosjektarbeid for Avinor Cand oecon Harald Thune-Larsen

tol Vediejj1 Trafikkprognose Molde ØL/2035 /2007 Arbeidsdokument av 14. desember Prosjektarbeid for Avinor Cand oecon Harald Thune-Larsen tol Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Vediejj1 Arbeidsdokument av 14. desember 27 316 Prosjektarbeid for Avinor Cand oecon Harald Thune-Larsen ØL/235 /27 Trafikkprognose

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 98/1686-145 Arkiv: PLNID 19980154 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: ALTA LUFTHAVN - REGULERINGSPLAN 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 NOTAT Vår dato Vår referanse 2012-11-12 / /FB/ Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 1 av 5 Til Rygge sivile lufthavn. Kopi til Moss Lufthavn Rygge Miljøpåvirkning

Detaljer

Høringssvar EBL Havenergilova, lov om fornybar energiproduksjon til havs.

Høringssvar EBL Havenergilova, lov om fornybar energiproduksjon til havs. Deres referanse Vår referanse Dato 08/00549-7 17.04.2009 Olje og energidepartementet Postboks 8148 0033 Dep Saksbehandler: Tollef Taksdal Høringssvar EBL Havenergilova, lov om fornybar energiproduksjon

Detaljer

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040 Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Dagens situasjon 23 mill passasjerer i 2013 Innland: 10,5 millioner Utland: 12,5 millioner Økning i 2014:

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energiloven

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energiloven Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i energiloven 1 Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Departementets lovforslag... 3 3.1 Bakgrunn for forslaget...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/158-3 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Prosessen

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen

A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen Sammendrag: Konkurransetilsynet har på bakgrunn av en henvendelse fra Aurstad

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge (MLR) - brudd på konsesjonsvilkårene

Moss Lufthavn Rygge (MLR) - brudd på konsesjonsvilkårene AOPA Norge v/torkel Hasle Skovlyveien 4 3225 Sandefjord 930 97851 (m) Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo Sandefjord, 1. august 2012 Moss Lufthavn Rygge (MLR) - brudd på konsesjonsvilkårene

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Direktivets artikkel 1 inneholder endringer i direktiv 91/440/EF. (Henvisningene i parentes nedenfor er til direktiv 91/440.)

Direktivets artikkel 1 inneholder endringer i direktiv 91/440/EF. (Henvisningene i parentes nedenfor er til direktiv 91/440.) HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om endring av forskrift 16.12.2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Rapport. Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011.

Rapport. Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011. - Åpen Rapport Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Rolf Tore Randeberg Foto:

Detaljer

BURKELAND, LÅNG & CO ADVOKATFELLESSKAP

BURKELAND, LÅNG & CO ADVOKATFELLESSKAP 1 8 APR2016 BURKELAND, LÅNG & CO ADVOKATFELLESSKAP Luftfartstilsynet P.b. 243 LU FTFA - 8001 Bodø, d(`:,3 MNA I kontotfellesskap: Advokat Paal Olav Berg Advokat Ingrid Lång Advokat Johnny Melnæs Advokat

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

LUF:FARTSTILSYNET ARKIVKWE 603 DOKNA f .; 8 NOV2015

LUF:FARTSTILSYNET ARKIVKWE 603 DOKNA f .; 8 NOV2015 AVINOR LUF:FARTSTILSYNET ARKIVKWE 603 DOKNA f.; 8 NOV2015 1 8 NOV2a15 SAKSNA 6 rsoeh SAK Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 15/12583 Deres ref. 200602279-6/603/LBR Vår dato: 13.11.2015

Detaljer

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 14.09.2017 : 17/14138-2 Høring - søknad om konsesjon for å anlegge,

Detaljer

Dette er distriktenes kollektivtrafikk

Dette er distriktenes kollektivtrafikk 25. Oktober 2017 Vi er Norges eldste flyselskap Vi har mer enn 420 daglige avganger Hvert andre minutt letter eller lander et Widerøe-fly Dette er distriktenes kollektivtrafikk Kort om Widerøe Nordens

Detaljer

SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR BÅTSFJORD LUFTHAVN 04.03.2014

SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR BÅTSFJORD LUFTHAVN 04.03.2014 AVINOR SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR BÅTSFJORD LUFTHAVN 04.03.2014 1. Opplysninger om angjeldende lufthavn og konsesjonssøker 2. Landingsplassens anvendelsesområde og forventet utvikling 3. Orientering

Detaljer

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN Fornyings- og administrasjonsdepartementet Arbeidsgiverpolitisk avdeling v/ rådgiver Målfrid Irene Krane Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref: CFR Oslo, 7. juni 2007 HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

PRINSIPPSAK OM 2 RULLEBANER OG FLYSTØY METTE IVERSEN OG ARNE MATTHIESSEN. Orientering i komite for miljø og byutvikling 2.

PRINSIPPSAK OM 2 RULLEBANER OG FLYSTØY METTE IVERSEN OG ARNE MATTHIESSEN. Orientering i komite for miljø og byutvikling 2. PRINSIPPSAK OM 2 RULLEBANER OG FLYSTØY METTE IVERSEN OG ARNE MATTHIESSEN Orientering i komite for miljø og byutvikling 2. mai 2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Konsekvensutredning a Konsekvensutredning

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» SAMPLAN Havet, 6.4.2016 Daniel Bjarmann-Simonsen Prosjektleder Flyplassskryt Et historisk veivalg By og fly Nye muligheter: Et nytt

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.01.2012 FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD - HØRING Vedtak 1. Ullensaker kommune tar

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Høringsuttalelse endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Høringsuttalelse endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2563 17/00143 22.09.2017 Høringsuttalelse endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer