5. Ullensaker kommune ber om at det opprettes en permanent målestasjon på Mogreina.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5. Ullensaker kommune ber om at det opprettes en permanent målestasjon på Mogreina."

Transkript

1 ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/15 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /15 Hovedutvalg for overordnet planlegging /15 Kommunestyret HØRINGSUTTALELSE TIL NY FORSKRIFT OM STØYFOREBYGGING FOR OSLO LUFTHAVN, GARDERMOEN Vedtak Det vises til forslag om ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn Gardermoen, og høringsnotat datert Ullensaker kommune har følgende uttalelse: 1. Ullensaker kommune ber om at det iverksettes støyforebyggende tiltak/støyisolering for områder som får økt støy med den nye forskriften, herunder spesielt Mogreina. Det må også vurderes endringer i kriteriene for når krav om støyisolering utløses, som også ivaretar områder som får ekstrabelastning i forbindelse med endret banebruk f.eks. ved langvarig vedlikehold av rullebaner. Dette er områder hvor det ikke er foretatt støyisolering av boliger noe som ødelegger nattesøvn og gir en uheldig helseeffekt. 2. Bestemmelsene i gjeldende forskrift ønskes beholdt for militære flygninger. Ullensaker kommune ser ikke behovet for at forskriften skal gi unntak for alle militære flygninger. 3. Ullensaker kommune støtter endringen om at rusegropa skal brukes for motortesting i nattperioden. 4. Ullensaker kommune understreker nødvendigheten av at det innføres klare bestemmelser som gir sanksjonsmuligheter ved brudd på forskriften. Det er avgjørende at bestemmelsene utformes slik at effekten blir at forskriften overholdes. 5. Ullensaker kommune ber om at det opprettes en permanent målestasjon på Mogreina. 6. Ullensaker kommune ber samferdselsdepartementet vurdere om det er behov for en 3. rullebane ut fra konsekvenser for befolkning, klima og miljø. 7. Samferdselsdepartementet må snarest foreta en avklaring vedrørende tredje rullebane slik at kommunene får forutsigbarhet i sin arealplanlegging 8. Luftfartstilsynet bes gi tilbakemelding på effekten av Mogreinas innbyggerinitiativ. Kommunestyret i Ullensaker aksepterer ikke at Mogreina rammes av støy grunnet flybevegelser som bryter dagens korridor ved avgang 01R. Forslaget Saksnr. 2015/ Side 1 av 13

2 til ny forskrift vil medføre at flere fly passerer rett over Mogreina med den konsekvens at det blir høyere støybelastning og økte utslipp. Kommunestyret i Ullensaker mener det er avgjørende at OSL forholder seg til en rettlinjet innflygnings og utflygnings trasé som hovedprinsipp ved flybevegelser inn fra nord på østre bane. Videre mener Kommunestyret at fly må raskere og høyere opp en 400 fot og at det ikke benyttes kurvet inn- og utflygning ved bruk av nordlig ende av rullebane øst. Kommunestyret i Ullensaker mener at tungt lastede fly må benytte vestre rullebane og at redusert støy for flyplassenes naboer må ivaretas fremfor økt takse avstand og CO2 utslipp. Videre ber Kommunestyret om at flyene må bruke full «take off» power ved avgang i stedet for å ta av på «rated power» som i dag for å kunne ta av raskere av og dermed redusere støy for omgivelsene. Kommunestyret vil også påpeke det samfunnsansvar OSL og Avinor har med å behandle klager på støy. Det må kunne forventes at det gis tilbakemeldinger på klager man mottar, og at dialogen med flyplassens naboer forbedres. Det har over lengre tid vært store avvik ved flybevegelser i korridor 01R med økt støybelastning også på sen nattetid for naboer og spesielt for beboere i Mogreina. Overtredelser må også få sterkere konsekvenser ved en mer aktiv bruk av pgf 19 om å ilegge overtredelsesgebyr dersom pgf. 7 som henviser til korridor 01 R brytes. Kommunestyret minner om at støy er et viktig element i arbeidet med miljørettet helsevern det er en viktig del av folkehelsearbeidet. I dette arbeidet skal man påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. I dette er støybelastning et sentralt element. For Kommunestyret i Ullensaker er det viktig å ta våre innbyggeres folkehelse på alvor og OSL/Avinor må som en viktig samfunnsaktør også ta dette på det største alvor. Avslutningsvis vil kommunen vise til at det er satt en alt for kort høringsfrist. Det vises til kompleksiteten i saken og behovet for god medvirkning. Dette er særlig uheldig ettersom luftfartsmyndighetene selv har brukt relativt lang tid i prosessen fram mot høring. Ullensaker kommune ønsker god dialog i det videre arbeidet. Rett utskrift Reidun J. Hagen Politisk sekretariat Sendt: Saksbehandler til videre forføyning Saksnr. 2015/ Side 2 av 13

3 Saksprotokoll i Kommunestyret Det ble stilt spørsmål om Anne-Grethe Borgen og Harald Espelund var inhabil i saken. Begge ble enstemmig vedtatt habil i saken. Saken ble behandlet som sak nr. 5 etter sak PS 50/15 Sluttbehandling detaljregulering for Romsaas B3 Jessheim Hage. Behandling: Av 45 representanter var 44 til stede medregnet møtende vararepresentanter. Repr. Tom Staahle (FrP) fremmet følgende forslag: 1. Rådmannens punkt 1-6 med avsluttende kommentar vedtas 2. Som tillegg til Rådmannens innstilling vedtar Kommunestyret følgende. Kommunestyret i Ullensaker aksepterer ikke at Mogreina rammes av støy grunnet flybevegelser som bryter dagens korridor ved avgang 01R. Forslaget til ny forskrift vil medføre at flere fly passerer rett over Mogreina med den konsekvens at det blir høyere støybelastning og økte utslipp. Kommunestyret i Ullensaker mener det er avgjørende at OSL forholder seg til en rettlinjet innflygnings og utflygnings trasé som hovedprinsipp ved flybevegelser inn fra nord på østre bane. Videre mener Kommunestyret at fly må raskere og høyere opp en 400 fot og at det ikke benyttes kurvet inn- og utflygning ved bruk av nordlig ende av rullebane øst. Kommunestyret i Ullensaker mener at tungt lastede fly må benytte vestre rullebane og at redusert støy for flyplassenes naboer må ivaretas fremfor økt takse avstand og CO2 utslipp. Videre ber Kommunestyret om at flyene må bruke full «take off» power ved avgang i stedet for å ta av på «rated power» som i dag for å kunne ta av raskere av og dermed redusere støy for omgivelsene. Kommunestyret vil også påpeke det samfunnsansvar OSL og Avinor har med å behandle klager på støy. Det må kunne forventes at det gis tilbakemeldinger på klager man mottar, og at dialogen med flyplassens naboer forbedres. Det har over lengre tid vært store avvik ved flybevegelser i korridor 01R med økt støybelastning også på sen nattetid for naboer og spesielt for beboere i Mogreina. Overtredelser må også få sterkere konsekvenser ved en mer aktiv bruk av pgf 19 om å ilegge overtredelsesgebyr dersom pgf. 7 som henviser til korridor 01 R brytes. Kommunestyret minner om at støy er et viktig element i arbeidet med miljørettet helsevern det er en viktig del av folkehelsearbeidet. I dette arbeidet skal man påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. I dette er støybelastning et sentralt element. For Kommunestyret i Ullensaker er det viktig å ta våre innbyggeres folkehelse på alvor og OSL/Avinor må som en viktig samfunnsaktør også ta dette på det største alvor. Repr. Lars Egil Berg (SP) fremmet følgende forslag: Nytt punkt 6 (nåværende punkt 6 blir nytt punkt 7) Ullensaker kommune ber samferdselsdepartementet vurdere om det er behov for en 3. rullebane ut fra konsekvenser for befolkning, klima og miljø. Saksnr. 2015/ Side 3 av 13

4 Roger Axelsson (V) fremmet følgende forslag til nytt punkt 8: 8. Luftfartstilsynet bes gi tilbakemelding på effekten av Mogreinas innbyggerinitiativ. Votering: Repr. Staahles forslag ble enstemmig vedtatt Repr. Bergs forslag ble enstemmig vedtatt Repr. Axelssons forslag ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant. Repr. Tom Staahle (FrP) fremmet følgende forslag: 1. Rådmannens punkt 1-6 med avsluttende kommentar vedtas 2. Som tillegg til Rådmannens innstilling vedtar HOP følgende. Mogreina er spesielt utsatt for støy fra flybevegelser fra OSL og dette som en konsekvens av fly som bryter dagens korridor ved avgang 01R. Med forslag til ny forskrift vil flere fly passere rett over Mogreina med den konsekvens at det blir høyere støybelastning og økte utslipp. Det er avgjørende at OSL forholder seg til dagens bestemmelse med en rettlinjet innflygnings trasé som hovedprinsipp ved flybevegelser inn fra nord på østre bane. HOP vil også påpeke det samfunnsansvar OSL og Avinor har med å behandle klager på støy. Det må kunne forventes at det gis tilbakemeldinger på klager man mottar, og at dialogen med flyplassens naboer forbedres. Det har over lengre tid vært store avvik ved flybevegelser i korridor 01R med økt støybelastning også på sen nattetid for naboer og spesielt for beboere i Mogreina. Dette kan reduseres betraktelig ved å gå bort fra kurvet innflygning og opprettholde en rettlinjet innflygning samt ved å benytte den vestre rullebane i langt større grad. Overtredelser må også få sterkere konsekvenser ved en mer aktiv bruk av pgf 19 om å ilegge overtredelsesgebyr dersom pgf. 7 som henviser til korridor 01 R brytes. HOP minner om at støy er et viktig element i arbeidet med miljørettet helsevern det er en viktig del av folkehelsearbeidet. I dette arbeidet skal man påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. I dette er støybelastning et sentralt element. For HOP er det viktig å ta våre innbyggeres folkehelse på alvor og OSL/Avinor må som en viktig samfunnsaktør også ta dette på det største alvor. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2015/ Side 4 av 13

5 Vedtak Repr. Staahles forslag ble enstemmig vedtatt. Det vises til forslag om ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn Gardermoen, og høringsnotat datert Ullensaker kommune har følgende uttalelse: 1. Ullensaker kommune ber om at det iverksettes støyforebyggende tiltak/støyisolering for områder som får økt støy med den nye forskriften, herunder spesielt Mogreina. Det må også vurderes endringer i kriteriene for når krav om støyisolering utløses, som også ivaretar områder som får ekstrabelastning i forbindelse med endret banebruk f.eks. ved langvarig vedlikehold av rullebaner. Dette er områder hvor det ikke er foretatt støyisolering av boliger noe som ødelegger nattesøvn og gir en uheldig helseeffekt. 2. Bestemmelsene i gjeldende forskrift ønskes beholdt for militære flygninger. Ullensaker kommune ser ikke behovet for at forskriften skal gi unntak for alle militære flygninger. 3. Ullensaker kommune støtter endringen om at rusegropa skal brukes for motortesting i nattperioden. 4. Ullensaker kommune understreker nødvendigheten av at det innføres klare bestemmelser som gir sanksjonsmuligheter ved brudd på forskriften. Det er avgjørende at bestemmelsene utformes slik at effekten blir at forskriften overholdes. 5. Ullensaker kommune ber om at det opprettes en permanent målestasjon på Mogreina. 6. Samferdselsdepartementet må snarest foreta en avklaring vedrørende tredje rullebane slik at kommunene får forutsigbarhet i sin arealplanlegging Mogreina er spesielt utsatt for støy fra flybevegelser fra OSL og dette som en konsekvens av fly som bryter dagens korridor ved avgang 01R. Med forslag til ny forskrift vil flere fly passere rett over Mogreina med den konsekvens at det blir høyere støybelastning og økte utslipp. Det er avgjørende at OSL forholder seg til dagens bestemmelse med en rettlinjet innflygnings trasé som hovedprinsipp ved flybevegelser inn fra nord på østre bane. HOP vil også påpeke det samfunnsansvar OSL og Avinor har med å behandle klager på støy. Det må kunne forventes at det gis tilbakemeldinger på klager man mottar, og at dialogen med flyplassens naboer forbedres. Det har over lengre tid vært store avvik ved flybevegelser i korridor 01R med økt støybelastning også på sen nattetid for naboer og spesielt for beboere i Mogreina. Dette kan reduseres betraktelig ved å gå bort fra kurvet innflygning og opprettholde en rettlinjet innflygning samt ved å benytte den vestre rullebane i langt større grad. Overtredelser må også få sterkere konsekvenser ved en mer aktiv bruk av pgf 19 om å ilegge overtredelsesgebyr dersom pgf. 7 som henviser til korridor 01 R brytes. HOP minner om at støy er et viktig element i arbeidet med miljørettet helsevern det er en viktig del av folkehelsearbeidet. I dette arbeidet skal man påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. I dette er støybelastning et Saksnr. 2015/ Side 5 av 13

6 sentralt element. For HOP er det viktig å ta våre innbyggeres folkehelse på alvor og OSL/Avinor må som en viktig samfunnsaktør også ta dette på det største alvor. Avslutningsvis vil kommunen vise til at det er satt en alt for kort høringsfrist. Det vises til kompleksiteten i saken og behovet for god medvirkning. Dette er særlig uheldig ettersom luftfartsmyndighetene selv har brukt relativt lang tid i prosessen fram mot høring. Ullensaker kommune ønsker god dialog i det videre arbeidet. Saksprotokoll i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede. 1. Repr. Tom Staahle (FrP) fremmet følgende forslag: 3. Rådmannens punkt 1-6 med avsluttende kommentar vedtas Som tillegg til Rådmannens innstilling vedtar HHS følgende. Mogreina er spesielt utsatt for støy fra flybevegelser fra OSL og dette som en konsekvens av fly som bryter dagens korridor ved avgang 01R. Med forslag til ny forskrift vil flere fly passere rett over Mogreina med den konsekvens at det blir høyere støybelastning og økte utslipp. Det er avgjørende at OSL forholder seg til dagens bestemmelse med en rettlinjet innflygnings trasé som hovedprinsipp ved flybevegelser inn fra nord på østre bane. HHS vil også påpeke det samfunnsansvar OSL og Avinor har med å behandle klager på støy. Det må kunne forventes at det gis tilbakemeldinger på klager man mottar og at dialogen med flyplassens naboer forbedres. Det har over lengre tid vært store avvik ved flybevegelser i korridor 01R med økt støybelastning også på sen nattetid for naboer og spesielt for beboere i Mogreina. Dette kan reduseres betraktelig ved å gå bort fra kurvet innflygning og opprettholde en rettlinjet innflygning samt ved å benytte den vestre rullebane i langt større grad. Overtredelser må også få sterkere konsekvenser ved en mer aktiv bruk av pgf 19 om å ilegge overtredelsesgebyr dersom pgf. 7 som henviser til korridor 01 R brytes. HHS minner om at støy er et viktig element i arbeidet med miljørettet helsevern det er en viktig del av folkehelsearbeidet. I dette arbeidet skal man påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. I dette er støybelastning et sentralt element. For HHS er det viktig å ta våre innbyggeres folkehelse på alvor og OSL/Avinor må som en viktig samfunnsaktør også ta dette på det største alvor. Votering: Repr. Staahles forslag ble enstemmig vedtatt å følge saken videre Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Det vises til forslag om ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn Gardermoen, og høringsnotat datert Ullensaker kommune har følgende uttalelse: 1. Ullensaker kommune ber om at det iverksettes støyforebyggende tiltak/støyisolering for områder som får økt støy med den nye forskriften, herunder spesielt Mogreina. Det må også vurderes endringer i kriteriene for når krav om støyisolering utløses, som Saksnr. 2015/ Side 6 av 13

7 også ivaretar områder som får ekstrabelastning i forbindelse med endret banebruk f.eks. ved langvarig vedlikehold av rullebaner. Dette er områder hvor det ikke er foretatt støyisolering av boliger noe som ødelegger nattesøvn og gir en uheldig helseeffekt. 2. Bestemmelsene i gjeldende forskrift ønskes beholdt for militære flygninger. Ullensaker kommune ser ikke behovet for at forskriften skal gi unntak for alle militære flygninger. 3. Ullensaker kommune støtter endringen om at rusegropa skal brukes for motortesting i nattperioden. 4. Ullensaker kommune understreker nødvendigheten av at det innføres klare bestemmelser som gir sanksjonsmuligheter ved brudd på forskriften. Det er avgjørende at bestemmelsene utformes slik at effekten blir at forskriften overholdes. 5. Ullensaker kommune ber om at det opprettes en permanent målestasjon på Mogreina. 6. Samferdselsdepartementet må snarest foreta en avklaring vedrørende tredje rullebane slik at kommunene får forutsigbarhet i sin arealplanlegging Avslutningsvis vil kommunen vise til at det er satt en alt for kort høringsfrist. Det vises til kompleksiteten i saken og behovet for god medvirkning. Dette er særlig uheldig ettersom luftfartsmyndighetene selv har brukt relativt lang tid i prosessen fram mot høring. Ullensaker kommune ønsker god dialog i det videre arbeidet. Saksnr. 2015/ Side 7 av 13

8 RÅDMANNENS INNSTILLING Det vises til forslag om ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn Gardermoen, og høringsnotat datert Ullensaker kommune har følgende uttalelse: 1. Ullensaker kommune ber om at det iverksettes støyforebyggende tiltak/støyisolering for områder som får økt støy med den nye forskriften, herunder spesielt Mogreina. Det må også vurderes endringer i kriteriene for når krav om støyisolering utløses, som også ivaretar områder som får ekstrabelastning i forbindelse med endret banebruk f.eks. ved langvarig vedlikehold av rullebaner. Dette er områder hvor det ikke er foretatt støyisolering av boliger noe som ødelegger nattesøvn og gir en uheldig helseeffekt. 2. Bestemmelsene i gjeldende forskrift ønskes beholdt for militære flygninger. Ullensaker kommune ser ikke behovet for at forskriften skal gi unntak for alle militære flygninger. 3. Ullensaker kommune støtter endringen om at rusegropa skal brukes for motortesting i nattperioden. 4. Ullensaker kommune understreker nødvendigheten av at det innføres klare bestemmelser som gir sanksjonsmuligheter ved brudd på forskriften. Det er avgjørende at bestemmelsene utformes slik at effekten blir at forskriften overholdes. 5. Ullensaker kommune ber om at det opprettes en permanent målestasjon på Mogreina. 6. Samferdselsdepartementet må snarest foreta en avklaring vedrørende tredje rullebane slik at kommunene får forutsigbarhet i sin arealplanlegging Avslutningsvis vil kommunen vise til at det er satt en alt for kort høringsfrist. Det vises til kompleksiteten i saken og behovet for god medvirkning. Dette er særlig uheldig ettersom luftfartsmyndighetene selv har brukt relativt lang tid i prosessen fram mot høring. Ullensaker kommune ønsker god dialog i det videre arbeidet. Ullensaker, Tor Arne Gangsø Rådmann Saksnr. 2015/ Side 8 av 13

9 Saksbehandler: Vedlegg: Saksdokumenter: Kirsten Marie Sødal/Elisabet Frøyland 1. Vedlegg til utkast til ny forskrift - kart 2. Høringsnotat - revisjon av forskrift om støyforebygging, datert Vedlegg til høringsnotatet, nærmere om støyklager 4. Utkast til ny forskrift 5. Utkast til ny forskrift som viser endringer 6. Støykartlegging av Oslo Lufthavn, SINTEF-rapport Høringsuttalelse til Luftfartstilsynet fra innbyggere på Mogreina SAKEN GJELDER Utkast til ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) ble oversendt Ullensaker kommune Ny teknologi, forventet trafikkutvikling og at nåværende forskrift ikke fungerer optimalt har gjort det nødvendig med en gjennomgang av de støyforebyggende tiltakene for lufthavnen. Aktuelle datoer for ikrafttredelse er , eller De to største endringene som foreslås er endringer for innflyvingstraseene og endring av utflygingskorridoren for den østre rullebanen mot nord. VURDERINGER/DRØFTINGER Høringsperiode Ullensaker kommune poengterer viktigheten av en god prosess. Høringsfristen er satt til 21. september Det er av høringsdokumentene presisert at det ikke gis utsatt frist. Ullensaker kommune mener det pga. sommerferie og lokalvalg er satt en alt for kort høringsfrist til saksforberedelse av komplekse høringsdokumenter. Endringer i innflyvingstraseer ( 11) Dagens forskrift har en bestemmelse om at jetfly skal slutte seg til den rettlinjede innflyvingstraseen senest i en høyde av 4000 fot over havet, dvs. ca. 19 km før rullebaneterskelen. Denne bestemmelsen har ført til at innflyvingstraseer er blitt lenger for en del ruter, og dermed også økte klimagassutslipp. Det foreslås at høydebegrensingen eller etablering på ikke-presisjonsflyging ikke videreføres. Endringen legger til rette for at etableringspunktet kan flyttes noe nærmere baneendene. Gjennom alternative innflygninger kan det i større grad gjøres tilpasninger i forhold til bosettingsmønsteret, samtidig som innflyvingstraseene blir kortere, noe som reduserer utslippene. Disse alternative innflygingsprosedyrene kalles ofte kurvet innflyging. Luftfartstilsynet oppgir i høringsnotatet at en bevisst veksling av innflygingsruter kan bidra til en viss skjerming av de mest støyutsatte boligområdene, samt at når innflygingssystemet ikke er i bruk vil noen få faste rutevalg gi større forutsigbarhet. Testflyvinger og beregninger har vist at de alternative innflygingsprosedyrene gir betydelige støymessige gevinster og utslippsreduksjoner. Ny korridor for utflyging fra østre rullebane mot nord ( 7) Overholdelsen av dagens utflygingskorridor for østre rullebane mot nord (01R) er lav, og 40 % av alle avgangene ble i 2014 registrert som brudd på forskriften. Dette fører til at flystøyen blir spredt ut over et større område, særlig nordover. Hovedgrunnene til bruddene er at dagens korridor har en for skarp sving møt øst som medfører at tunge fly ofte flyr utenfor korridoren, samt at flyets automatikk ikke kan benyttes optimalt med dagens prosedyre. Saksnr. 2015/ Side 9 av 13

10 Forslaget til ny korridor (alternativ 1) oppfyller alle hensyn Luftfartstilsynet har, og er det mest gunstige alternativet støymessig totalt sett. Forslaget innebærer at dagens korridor utvides, og forskyves nordover slik at den i stedet for å gå like sør for Hersjøen vil gå over Hersjøen, se figur 1. Det er ventet at ny utflygingsprosedyre vil medføre at flere fly vil fullføre svingen nærmere lufthavnen enn hva tilfellet er i dag. Lettere fly vil fly sør for dagens korridor, mens tyngre fly vil fly midt i eller i øvre kant av den foreslåtte korridoren. Se figur 2 (neste side) for hvordan støysonene vil endre seg som følge av den foreslåtte korridoren. Endringene i støysonene i andre baneender skyldes effekten av fjerning av regelen om minstehøyde på 4000 fot og en forventning om bruk av 40 % kurvet innflyging. Figur 1 viser den foreslåtte korridoren (rød skravur) for utflyging fra østre rullebane mot nord (01R). Konsekvensene av endret utflygingstrase vil for områder i Ullensaker kommune føre til at gul støysone flyttes nordover mot og over Mogreina. De vises til figur 2 på neste side. Mogreina har tidligere vært utenfor gul støysone. På Elstad vil det, med de gitte forutsetningene, bli en reduksjon i støynivået med inntil 6 dba. En alternativ korridor med endevindu mellom Råholt og Dal (alternativ 0) har vært vurdert av Luftfartstilsynet. Flyene ville da i større grad fly rett frem og raskt oppnå riktig høyde før sving mot øst gjennomføres. Dette alternativet innebærer at støyen øker i områdene nord for den østre rullebanen, og reduseres øst for rullebanen. Råholt og Dal ville da få en fordobling av støynivået, Elstad ville få noe reduksjon. Dette alternativet ville også vært positivt for Mogreina sammenliknet med dagens prosedyre. Både Elstad og Mogreina ville imidlertid fremdeles ligge i gul støysone med alternativ 0. Alternativ 0 ville ført til at over 4500 flere bosatte og 26 flere skolebygninger ville ligget i støysone på dba sammenliknet med foreslått alternativ (gul støysone er fra dba). Beregninger viser at nær den gule sonen vil inntil 10 % av befolkningen føle seg plaget av flystøy. Sintef har gjort beregninger av hvor mange personer som faktisk ville blitt plaget av flystøy med de ulike alternativene, og beregningene viser at 1900 flere personer ville ha blitt plaget med alternativ 0 enn foreslått alternativ 1. Dette er grunnen til at Luftfartstilsynet ikke vil foreslå dette alternativet. Saksnr. 2015/ Side 10 av 13

11 Rådmannens vurdering: Endringer i forskriften som i et overordnet perspektiv fører til reduksjon i støynivået og klimagassutslipp er positivt. Det vurderes at valg av traséer er tilstrekkelig belyst. Rådmannen støtter konklusjonen om at det legges vekt på skåne områdene med høyest befolkningstetthet. Rådmannen beklager ulempene dette gir for bl.a. beboerne på Mogreina. Luftfartstilsynet se på behovet for støyforebyggende tiltak/ støyisolering for områdene som får mer støy. Kriteriene for krav om støyisolering bør revurderes, slik at disse også fanger opp områder som får belastning i forbindelse med vedlikehold av rullebaner. Det har i fire måneder i sommer blitt gjennomført vedlikehold på vestre rullebane, noe som har resultert i at denne er nattestengt og at østre rullebane brukes nattestid. Opprinnelig skulle arbeidene vært ferdige 2. august, men vil fortsette i helgene utover i august. Økt bruk av østre rullebane har ført til en ytterligere støybelastning for beboere på Mogreina og i Sand/Hovin-området som ikke er fanget opp med dagens støyisoleringsprogram. Dette er områder hvor det ikke er foretatt støyisolering av boliger noe som ødelegger nattesøvn og gir en uheldig helseeffekt. Rådmannen er positiv til at ny utflygingskorridor innebærer en reduksjon av støynivået på Elstad. Figur 2 viser hvordan støysonene vil endre seg som følge av endringer i utflygingskorridoren for 01R. De blå kurvene viser omrisset av de ulike støynivåene med den foreslåtte korridoren og effekten av fjerning av regelen om minstehøyde på 4000 fot og en forventning om bruk av 40 % kurvet innflyging. De røde og gule feltene viser støysonene om dagens forskrift beholdes. Gul støysone: dba, rød støysone: fra 62 dba. Virkeområde ( 2) Saksnr. 2015/ Side 11 av 13

12 Etter innspill fra Forsvaret er det nå gjort endring i forskriften som innebærer unntak fra forskriften for alle militære flygninger. Rådmannens vurdering: Dagens forskrift vurderes tilstrekkelig, og rådmannen ser ikke behovet for en slik endring. Nattrestriksjoner i perioden kl lokal tid ( 6) Det gjøres en endring i bestemmelsen, slik at forskriften nå slår fast at motortesting ut over tomgang i nattperioden skal benytte rusegropa. Rådmannens vurdering: Endringen i forskriften støttes. Det må være en selvfølge at rusegropa benyttes nattestid for å skåne innbyggere i nærområdene. Registrering av flytrafikken ( 15) Rapporteringsplikten for OSL endres fra å være hver måned til hvert kvartal. Rådmannens vurdering: Rapportene brukes til å oppdatere Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) om støysituasjonen ved OSL med jevne mellomrom. Rådmannen har ingen innvendinger til at rapportene utgis kvartalsvis, men påpeker at rapportene da må publiseres innen rimelig tid. Overtredelsesgebyr ( 19) Det foreslås en ny bestemmelse som regulerer sanksjonsmuligheter ved brudd på reglene for inn- og utflyging, samt bestemmelser om motortesting og bruk av motorer ved landing på nattestid. Rådmannens vurdering: Bestemmelsen er i samsvar med kommunens tidligere innspill jf. HOP- vedtak sak 65/14, den Nevnte vedtak ble ved en inkurie oversendt sent, i brev datert Rådmannen understreker nødvendigheten av at det innføres klare bestemmelser som gir sanksjonsmuligheter ved brudd på forskriften. Det er avgjørende at bestemmelsene utformes slik at effekten blir at forskriften overholdes. Andre endringer Rådmannen er positiv til at øvrige miljøhensyn tas inn i forskriftenes formål ( 1). Det er positivt at OSL i 16 pålegges å utarbeide rapport som skal redegjøre for hvordan hensynet til å unngå unødige støybelastninger i områdene rundt lufthavnen ivaretas. Tredje rullebane I høringsnotatet er etablering av en eventuell tredje rullebane kort kommentert. Uansett hvilket alternativ som velges vil det ha støymessige konsekvenser for områdene rundt lufthavnen. Det kan ikke utelukkes at områder som i dag opplever mindre støy vil få større støyplager og at eksisterende utflygingskorridorer vil måtte endres. Rådmannen vurdering: Samferdselsdepartementet må snarlig foreta en avklaring vedrørende tredje rullebane slik at kommunene får forutsigbarhet i sin arealplanlegging. Henvendelse fra innbyggere på Mogreina Rådmannen har mottatt høringsuttalelse fra innbyggere på Mogreina, se vedlegg, som skal sendes til Luftfartstilsynet. Kort oppsummert protesterer innbyggerne på Mogreina mot at store endringer i flytrasen kun omtales som en revisjon av forskriften. De mener forslaget til ny forskrift vil medføre betydelig mer støy enn med dagens forskrift, og at de endringene som foreslås strider mot forutsetningene om å etablere flyplass nært befolkede områder. Saksnr. 2015/ Side 12 av 13

13 Innbyggerne på Mogreina kommer i sin høringsuttalelse med flere forslag til endringer for å redusere støybelastningen på Mogreina. De krever også at det blir satt opp minst en fast målestasjon, nært barnehagene/barneskolen. For tiden er det en mobil målestasjon plassert på Mogreina. Rådmannen vurderer at en permanent målestasjon kan være et godt tiltak for å kartlegge støyen på Mogreina. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. KONKLUSJON Forslag til ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen vil samlet sett redusere støy og klimagassutslipp. Luftfartstilsynet bes se på behovet for støyforebyggende tiltak/ støyisolering for områdene som får mer støy. Kriteriene for krav om støyisolering bør revurderes, slik at disse også fanger opp områder som får belastning i forbindelse med vedlikehold av rullebaner. Dette er områder hvor det ikke er foretatt støyisolering av boliger noe som ødelegger nattesøvn og gir en uheldig helseeffekt. Melding om vedtak sendes: Saksbehandler Saksnr. 2015/ Side 13 av 13

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: 98261644 Vår dato: 24. oktober 2013 Vår referanse: 200900625-98/602/SHA Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015 18. July 2015 OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ Vi viser til Deres henvendelse angående flyging utenfor trasé. Støy er det miljøtemaet som opptar befolkningen rundt lufthavnen mest, og som vi oftest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

STRATEGISK KONSEKVENS- UTREDNING LOKALISERING AV NYE KAMPFLY

STRATEGISK KONSEKVENS- UTREDNING LOKALISERING AV NYE KAMPFLY STRATEGISK KONSEKVENS- UTREDNING Delutredning støy, landskap, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljøer samt reindrift (støy) LOKALISERING AV NYE KAMPFLY Dato: 04.10.2011 Forsvarsbygg Eiendom Postboks

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS!

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg. lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyremøtet

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan- og prosjekteringsgruppe EMNE KU deltema befolkningens helse og trivsel DOKUMENTNUMMER ALM-PLAN-RAP-010 00 REVISJON DATO 19.9.2013 00 19.9.2013 Foreløpig

Detaljer

Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12.

Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12. Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12. november 2014 1. Innkomne uttalelser Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 246/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.11.2013 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.01.2014 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Behandlet/Behandles av

Behandlet/Behandles av Kommunestyret Utv.sak nr.:0072/98 Behandlet/Behandles av Utvalg Saksbehandler Utv.sak nr Møtedato Arkivnr Saknr Det faste utvalg for plansaker Ivar Gudmundsen 0072/97 11.09.97 REG R-168 97/08130 Det faste

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer