S T Y R E S A K # 51/12 C STYREMØTET DEN BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 51/12 C STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 51/12 C Vedrørende: STYREMØTET DEN BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsplanene for avdelingene til etterretning, og understreker at planene skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som stilles til rådighet. Samtidig viser styret til premissene for budsjettildelingen, jfr. sak 51/12 B. Vedlegg: Saksfremlegg Virksomhetsplan for Avdeling for design Virksomhetsplan for Avdeling for kunst Virksomhetsplan for fellesnivået Tidligere dokumenter: Vedlagte sak 51/12 A og B til dette møtet Bergen, den

2 Saksfremlegg Virksomhetsplaner 2014 Vedlagt følger virksomhetsplaner for avdelingene, samt for fellesnivået. Virksomhetsplanene, som et kortsiktig planleggingsverktøy, bygger opp under KHiBs mer langsiktige strategi. I det følgende trekkes noen av hovedpunktene fra virksomhetsplanene frem. 1. Avdeling for design Avdeling for design trekker frem følgende hovedpunkt fra sin virksomhetsplan for 2013: Utdanning og læringsmiljø Undervisningen skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid Prosjektene skal være utforskende og eksperimentelle Masterstudentene skal ta aktiv del i undervisningen på BA-nivå Styrke prioriterte undervisningsområder, som samarbeid med næringslivet Styrke tverrfaglige samarbeid mellom fagområdene og avdelingene Videreutvikle PPU som deltidsstudium Styrke teoriundervisningen «Do-It-Yourself»-perioden i BA-studiet vil bli utvidet og synliggjort Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning (KU) Gjenspeiling av KU i undervisning og workshops Styrke arenaer for KU-baserte diskusjoner Erfaringsutveksling og seminarer med aktuelle samarbeidspartnere inne forskning Styrke dialog mellom stipendiatene og MA-studenter gjennom Graduate Seminar Samle faglige ansatte i et bygg for tettere samarbeid innen KU Samfunnsrollen og formidling Aktive samfunnsaktører regionalt Eksamensutstillingene skal foregå i det offentlige rom Styrke etter - og videreutdanning Forvaltning av ressurser Iverksette ny organisasjonsmodell Bruk av Its learning for alle faglige ansatte og studenter Løpende diskusjoner og utforming av handlingsplan for etiske utfordringer med utgangspunkt i KHiBs etiske retningslinjer Jevnlige møter med avdelingsrådet Månedlige møter med tillitsvalgte for samtlige kull 1

3 2. Avdeling for kunst Som et overordnet mål vil Avdeling for kunst arbeide videre med konsolidering av den nye avdelingsstrukturen og faglig profil. Utdanning og læringsmiljø Den nye undervisningsstrukturen for BA1 studenter bygges videre. Våren 2014 skal de siste BA-kandidatene fra de gamle avdelingene uteksamineres. Fra høsten 2014 er alle BA-studenter på samme utdanningsløp. Dette vil forenkle flere hovedoppgaver, inkludert BA-eksamen og BA-utstillingen. MA-programmet blir forsterket, med krav på mer forpliktende deltakelse i bl.a. MAforelesningsprogram og teoriseminarer. Graduate Symposium videreføres som møteplass rundt KU diskusjoner med både MAstudenter, stipendiater og fagstab. Videre utvikling av etter- og videreutdanningstilbud, med spesialiserte fagseminarer og praktisk kurs fokusert på bruk av nye teknologier (laserkutter, 3D printing, digitalvev). Avdelingen tilbyr et kurs for stipendiatprogrammet med fokus på produsentrollen, februar Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning (KU) Avdelingens KU-uker (2 uker per semester) blir igjen en fast kalenderpost. Første KUperiode i 2014 er uke 4 5 og innenfor dette blir det arrangert avdelings KU-seminar, hvor temaet KU-basert undervisning og læring står i fokus. I løpet av tidlig våren blir det også arrangert et seminar med særlig fokus på undervisningsmetodikk innenfor kunstutdanning. Flere nye, større KHiB-finansierte KU-prosjekter blir lansert i løpet av våren, og samtidig har mange av fagstaben planer for utstillinger i Norge og internasjonalt som skal åpne våren Samfunnsrollen og formidling Synliggjøring og formidling av stabens faglige virksomhet gjennom webpublisering, utstillinger og andre former for offentlig formidling, inkludert seminarer og symposier, skal styrke grunnlaget for videreutvikling av KU-basert undervisning og læringsform. 3. Fellesnivået Fellesnivåets virksomhetsplan skal favne hele KHiB og støtte opp under den faglige aktiviteten. I vedlagte virksomhetsplan for 2014 er de strategiske budsjettprioriteringene vektlagt. Vi vil spesielt trekke frem følgende momenter: 2

4 Den pågående organisasjonsutviklingen vil ha hovedfokus også i Gjennom sammenslåingen av Avdeling for spesialisert kunst og Avdeling kunstakademiet til Avdeling for kunst, samt etablering av KU-grupper ved Avdeling for design har man fått tydeliggjort behovet for tettere administrativ støtte til avdelingene. Gjennom opprettelsen av Enhet for avdelingsstøtte får vi et virkemiddel som forhåpentligvis kan gi avdelingene mer robust administrativ oppfølging. Etter intervjuprosessen i forbindelse med akkrediteringssøknaden om godkjenning som vitenskapelig høgskole har NOKUT kommet med noen anbefalinger. Rent konkret pekes det på sikring av erfaringsoverføring og relevant og god veiledning. Det anbefales at KHiB, gjerne i samarbeid med fagmiljøet rundt PPU, utarbeider et strukturert opplegg for utvikling av undervisnings- og veilederkompetanse. I 2014 vil vi jobbe med å få på plass et læringssenter der PPU-utdanningen inngår, men der også våre egne veiledere kan tilegne seg kompetanse. KHiB har gjennom budsjettildelingen for 2014 fått 15 nye studieplasser på masternivå. Disse er foreslått fordelt med 5 plasser ved Avdeling for kunst og 10 plasser ved Avdeling for design. Høsten 2014 vil de første nye studentene være på plass, og tilbudet er fullt utbygget fra høsten Dette vil bl.a. medføre behov for økte arealer til masterstudentene. Vi vil våren 2014 planlegge og implementere denne utvidelsen. Med tildeling til nybygg over statsbudsjettet for 2014 er det nå fortgang i byggeprosjektet i Møllendal. Eksisterende bygningsmasse skal rives i vår og KHiB er sterkt involvert i planlegging av det nye bygget. Våren 2014 må vi søke Kunnskapsdepartementet om midler til brukerutstyr og spesifisering av dette er en særdeles viktig oppgave i årets første måneder. Organisasjonsutviklingen ved avdelingene har også gjort det nødvendig å se nærmere på verkstedene og verkstedstilbudet. Det settes i disse dager ned en arbeidsgruppe som skal utrede verkstedsorganiseringene. Arbeidsgruppen har representanter fra begge avdelingene og ledes av prorektor. I forlengelsen av KHiBs strategiplan utarbeidet vi i 2013 en handlingsplan for kunstnerisk utviklingsarbeid og en IKT-strategi. I 2014 vil vi tilsvarende få på plass handlingsplaner for internasjonalisering og formidling. I 2013 ble it s learning anskaffet og verktøyet ble tilpasset som læringsstøttesystem ved KHiB. Innføring av it s learning på begge avdelinger implementeres våren 2014 og gamle løsninger fases ut frem til høsten I 2013 inngikk KHiB avtale med UNINETT om anskaffelse og innføring av saksbehandlings- og arkivsystemet Public 360. Dette innføres fra høsten Videre er det inngått avtale med BIBSYS om overgang til BIBSYS bibliotekssystem. Denne overgangen vil også skje i løpet av

5 4. Forslag til vedtak På bakgrunn av det ovenstående fremlegges følgende Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsplanene for avdelingene til etterretning, og understreker at planene skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som stilles til rådighet. Samtidig viser styret til premissene for budsjettildelingen, jfr. sak 51/12 B. Bergen, Cecilie Ohm høgskoledirektør 4

6 VIRKSOMHETSPLAN 2014 AVDELING FOR DESIGN 1 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

7 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme. Her følger mal for utarbeidelse av virksomhetsplanen. Malen for virksomhetsplan 2014 er utformet i samsvar med målstrukturen for UH-sektoren, slik at kapittelinndelingen følger KDs sektormål 1-4. Under hvert av KDs sektormål har KHiB utformet egne virksomhetsmål. Virksomhetsmålene er utledet av KHiBs strategiplan for Avdelingen må vise måloppnåelse i forhold til KHiBs virksomhetsmål. Under hvert virksomhetsmål er avdelingen bedt om å vise hvilke konkrete tiltak avdelingen planlegger for å oppnå virksomhetsmålet. Som for de siste par års planarbeid er det ønskelig at VPL-malen skal bidra til samsvar og overføringsverdi i forhold til Rapport og planer som skal ferdigstilles 15. mars For høstens plan- og budsjettprosess vises det til oversikten «Budsjettprosess 2014» som bl.a. viser når utkast for virksomhetsplaner skal foreligge. Malen for virksomhetsplaner er tema i ledermøte , og innhold gjennomgås videre utover høsten Øivind Skaar Økonomisjef 1 Strategiplan for perioden Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

8 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET I STUDENTTALL PLANER FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET I PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET I PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTANDSVURDERING PLANER FOR BUDSJETTPRIORITERINGER INVESTERINGSFORSLAG Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

9 0. SAMMENDRAG Hovedsatsing i 2014 blir iverksetting av omorganiseringen som er vedtatt av KHiBs styre. Samtlige ansatte blir berørt av omleggingen til KU-grupper. To KU-ledere og koordinatorer for BA og MA-programmene skal på plass. Ansatte og studenter skal alle ha arbeidsplass i Kong Oscars gt. 62, mens verksteder og prosjektrom blir lokalisert i Marken 37. Flytteprosessen er godt planlagt. Avdelingen skal også videreføre utbyggingen av laboratorier og verksteder for å bedre rammevilkårene for læring, undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). 1. Utdanning og læringsmiljø Undervisningen skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid Prosjektene skal være utforskende og eksperimentelle Masterstudentene skal ta aktiv del i undervisningen på BA-nivå Styrke prioriterte undervisningsområder, som samarbeid med næringslivet Styrke tverrfaglige samarbeid mellom fagområdene og avdelingene Videreutvikle PPU som deltidsstudium Styrke teoriundervisningen «Do-It-Yourself»-perioden i BA-studiet vil bli utvidet og synliggjort 2. Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Gjenspeiling av KU i undervisning og workshops Styrke arenaer for KU-baserte diskusjoner Erfaringsutveksling og seminarer med aktuelle samarbeidspartnere inne forskning Styrke dialog mellom stipendiatene og MA-studenter gjennom Graduate Seminar Samle faglige ansatte i et bygg for tettere samarbeid innen KU 3. Samfunnsrolle og formidling Aktive samfunnsaktører regionalt Eksamensutstillingene skal foregå i det offentlige rom Styrke etter - og videreutdanning 4. Forvaltning av ressurser Iverksette ny organisasjonsmodell Bruk av Its learning for alle faglige ansatte og studenter Løpende diskusjoner og utforming av handlingsplan for etiske utfordringer med utgangspunkt i KHiBs etiske retningslinjer Jevnlige møter med avdelingsrådet Månedlige møter med tillitsvalgte for samtlige kull 4 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

10 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov AKTIVITET I 2013 Avdeling for design har i 2013 styrket sammenhengen mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning. Det er i større grad tilrettelagt for debatt, gjennom kurset «Perspektiv på design» ved visuell kommunikasjon, et samarbeid med KHiBs fagbibliotek. Læringsmål og vurderingskriteriene er naturlig integrerte i kurs og diskusjoner. Avdeling for design har et høyt aktivitetsnivå både nasjonalt og internasjonalt. I februar deltok studenter og kandidater fra designinkubatoren på Stockholms Internasjonale møbelmesse, noe som har fått stor oppmerksomhet fra internasjonale universitet og næringsliv. Årets største satsning fant sted september, utstillingen KHiB With friends i London. Utstillingen inkluderte arbeider av nåværende og tidligere studenter, samt et utvalg fra regionens næringsliv. To forelesninger på et høyt internasjonalt nivå ble også gjennomført og fikk mye positiv oppmerksomhet. Den norske ambassaden i London og kongehuset var representert. I oktober deltok fagområde møbel- og romdesign/ interiørarkitektur på Nordic Passion i Seoul, med et faglig seminar og en utstilling. Regionalt har vi deltatt på Portfoliodagen, som ble en fin markering av studentarbeider. I februar var vi også delaktig i Manøver, en månedlig fagsesjon av og med kulturaktører i Bergen, og innovasjonskonferansen Grow. Avgangsutstillingen Substans, som gikk av stabelen i april, startet med en seminarrekke, Design i sammenheng, DIS, på Verftet, USF. Treklang som er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland og tømrerlinjen ved Arna vgs. ble med stor suksess avviklet i Vågsbunnen i mai. På Designers Saturday i Oslo, i september i KHiOs lokaler, var avdelingen representert med studentarbeider fra BA og MA innenfor møbel/interiørarkitektur. Førsteplassen i studentkonkurransen gikk til én av utstillerne fra KHiB. Den 30. oktober presenterte KHiB, Avdeling for design og Avdeling for kunst (tekstil) på en nasjonal samling for fagområdet Tekstil og Design i videregående skole. Woodstock var i år samarbeid med Bergen arkitekthøgskole på Festplassen og var støttet av Bergen kommune. PPU har representert KHiB på innspillkonferanse arrangert av KD, i november, som handlet om hvordan kunst og kultur best kan ivaretas som fag i skolen. Omorganisering Arbeidsgruppen for omorganisering har ferdigstilt sitt arbeid og ny organisasjonsplan er godkjent av styret. Fremdriften og gjennomføring av prosjektene går som planlagt og skal være på plass august Det er blitt arbeidet med styrking av laboratorier og utstyr til verksteder, noe som vil fortsette i Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

11 Akkrediteringsprosess: Alle deler av institusjonen har på ulike måter vært involvert i prosessen for å bli akkreditert som vitenskapelig høgskole. Ved Avdeling for design har vi arbeidet for å synliggjøre all faglig aktivitet med forankring i kunstnerisk utviklingsarbeid. Faglige ansatte har brukt tid på skriftlig formulering og presisering av KU-arbeider og - prosjekter. Avdelingen har også skrevet om KU-virksomheten ved de to fagområdene ved Avdeling for design og forberedt seg til NOKUT sitt komitébesøk til KHiB i november KU, undervisning og stipendiater: Det har vært stor aktivitet ved avdelingen. De faglige ansatte har vært til stede på ulike nasjonale og internasjonale arenaer og formidlet avdelingens undervisnings- og KUprosjekter. De fleste er oppsummert i en egen publikasjon utgitt av KHiB, november De blir derfor ikke omtalt her. Videre har de faglig ansatte benyttet mye av sin KU-tid på skriveprosesser og kan dokumentere og redegjøre for KU-aktivitet ved avdelingen. Denne informasjonen skal også være transparent og lett tilgjengelig på websiden. Avdeling for design er også nasjonalt og internasjonalt synlig bl.a. via våre prisvinnende studenter. Avdelingen har arbeidet med å forankre teori med en naturlig progresjon i all undervisning ved fagområdene. Dette arbeidet vil videreføres og utvikles av MA-koordinator og BAkoordinator. Avdeling for design er gjennom prosjektet Design Arena involvert sammen med NHH og HiB i et prøveprosjekt om utvikling av felles MA-program i Strategisk design. Avdelingen startet kartleggingen av et potensielt PPU deltidsstudium med start høsten Avdeling for design har også holdt felles fagseminar med samarbeidsinstitusjoner, hvor KHiB flere ganger har fungert som vertskap. Aktuelle eksempler er Material Library Day, Fargeforums seminar Surfing Colour og DIS, design i sammenheng. Samlokalisering: Institusjonens styre vedtok i oktober 2013 den nye organisasjonsstrukturen ved avdelingen med to KU-grupper med tilhørende ledere. Det har vært viktig for avdelingen at den nye strukturen skal bygge opp og forankre all KU- og undervisningsarbeid til det beste for de faglige ansatte, stipendiater og studentene. Nedsatt arbeidsgruppe har startet arbeidet med å samle alle faglige ansatte og studenter i Kong Oscars gate 62 til semesterstart høsten Nye stillinger: I siste halvår av 2013 har avdelingen lyst ut flere sentrale faglige stillinger, da flere åremål går ut. Stillingsbetenkninger for professor i illustrasjon, professor i farge og BAkoordinator er godkjent av styret. Betenkningene til nye KU-ledere er forelagt styret og godkjent. Samtlige stillinger vil lyses ut i starten av Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

12 1.2. STUDENTTALL Studenttall for vår og høst Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år perm. Bachelor rom 11(12) Bachelor viskom Aktive, heltid 22(20) 26(24) 21(20) 2(6) Master rom 9(10) 8(13) 2 3(1) Måltall x Master viskom 7(9) 9(10) 3(2) x1 24x2 10 PPU (årsstudium) Avd. for design 44(43) 38(36) 33(32) 16(19) 17(23) 11(9) NB! Tallene i parentes er fra Avdeling for designs dokumenter Inn- og utvekslingsstudenter I 2013 var det 4 innvekslings- og 5 utvekslingsstudenter inne de ulike fagområdene Studentprognose for Vi forventer å oppfylle oppsatte måltall også i kommende år. Når det gjelder rekruttering, ser Avdeling for design det som generelt problematisk at vårt grunnlag for rekruttering i stor grad begynner å falle vekk, ved at yrkesfag nedprioriteres eller legges ned. Avdeling for design ber KHiB generelt være oppmerksom på denne tendensen og i den grad det er mulig aktiv søke å motvirke dette. (Hører dette hjemme i VPL?) Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år totalt Måltall Bachelor rom Bachelor viskom (26) 66 Master rom 9(10) 9(10) 20 7 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

13 Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design (38) 18(19) 18(19) PLANER FOR 2014 Individuell utdanningsplan. Studieplanen er et viktig verktøy for at studentene kan bruke individuell utdanningsplan optimalt. Det er en øvelse å få studenter til å reflektere over egen studieprogresjon og presisere læringsmål i planen, her bidrar studieplanen konstruktivt. Ved Avdeling for design legger alle obligatoriske grunnkurs til de tre første semestrene. Prosedyrene (?) og studieplanen er verktøy som fungerer godt for både studenter og sensorer. Nye Masterplasser. Tildelingen av nye masterplasser vil gi oss mulighet til å styrke fagmiljøet innen våre satsingsområder og dermed kunne tenke langsiktig i rekruttering av masterstudenter fra internasjonale utdanninger. Det vil også gi større mulighet til rekruttering av stipendiater i tilknytning til KU satsinger. Virksomhetsmål 1.1 Kunst- og designhøgskolen skal utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Undervisningsopplegget ved Avdeling for design er i stadig utvikling for at studentene skal bli ledende på sine felt innen formgiving og utvikling av helhetlige løsninger. Studentene lærer å utvikle ukonvensjonelle løsninger på fremtidige utfordringer - fra miljømessige til demokratiske. Utdanningene bidrar også med kompetanse som er relevant for samfunnets behov gjennom vektlegging av bærekraftige, nye og fremtidsrettete medier og materialer. Avdelingen har gjennomgått det teoretiske grunnlaget i undervisningen på BA og MA-nivå, og vil gjøre endringer i BA1 og BA2 sin undervisningsplattform. Det legges også ned et arbeid for å lage bedre sammenheng og rytme (?) i undervisningsopplegget på MA-nivå. På dette nivået skal en også fokusere på studentenes skriveferdigheter og skriftlighet som verktøy for refleksjon og prosessutvikling. Avdelingens tiltak: Studentene skal arbeide mer eksperimentelt og undervisningen skal forankres i KUaktivitet ved avdelingen. Vi skal styrke kunnskapen om og eksperimenteringen med designprosesser gjennom bevisstgjøring og utforsking av designmetoder. Studentene skal i større grad arbeide «hands-on» for å utforske og eksperimentere. Det vil være nødvendig å styrke materialkunnskapene i undervisning ved hjelp av materialbibliotek, laboratorier, verksteder og andre aktiviteter. Undervisningen er tett knyttet til studieplanen og læringsmålene, og styrkes gjennom samarbeid med næringslivet. 8 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

14 Vi skal arbeide med samfunns- og næringsrelevante kurs som adresserer aktuelle problemstillinger for et samfunn i endring. Øke bevisstheten om universell utforming og samfunnets utfordringer knyttet til miljø og ressursknapphet gjennom KU, undervisning og seminarer Videreutvikle fellesprosjektet for masterstudenter og knytte det enda tettere til pågående KU-prosjekt om designprosesser og -metoder. Utvikle prøveprosjekt Master i Strategisk design og kursvirksomhet via Design Arena i samarbeid med HIB, NHH, i regi av Designregion Bergen. Lokaliteter og plassmangel kan begrense utviklingen. Spissing og spesialisering kan gå på bekostning av faglig bredde. Verkstedene for utprøving og modellbygging er ikke dimensjonert for studenttallet ved avdelingen. Ressursene er heller ikke tilpasset behov og realiteter. Virksomhetsmål 1.2 Kunst- og designhøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Avdelingens tiltak: Kunstnerisk utviklingsarbeid skal i økende grad gjenspeiles i undervisningen og koordineres i avdelingens satsingsområde med menneskelige behov i fokus. Studentene involveres i planlegging av kurstilbud og utvikling av avdelingen gjennom jevnlige møter og avdelingsråd Do-It-Yourself-perioder tilrettelegges ytterligere for å fremme faglig selvstendighet. Tverrfaglig samarbeid mellom fagområdene har vært vellykket og skal utvikles videre. Målet er og i større grad å få samarbeid med Avdeling for kunst. Studentene skal kunne arbeide i grupper/team på tvers av årskullene for å lære å stille kritiske spørsmål til egne og andres prosjekter. Veilederavtaler er opprettet og skal gjennomføres på alle nivå. Sammenheng mellom teori, praksis og de ulike kursrekker er nødvendig for å sikre god progresjon i utdanningen. Avdelingen og KHiB har startet arbeidet med å videreutvikle PPU deltid og med mulighet for læringssenter for PPU ved KHiB. Flytting av de faglige ansatte og studenter til et bygg i Kong Oscars gt. og utbygging av ulike laboratorier og verksteder kan trekke ut og være vanskelig å få til i et bygg. Kvaliteter som studentene har i dag kan gå på bekostning av at verksteder og prosjektrom blir i ulike bygg. Dette får innvirkning på avdelingens 9 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

15 undervisningsformer og arbeidsmetoder. Lokalene må re-designes i tett samarbeid med studentene og ved bruk av fagkompetanse. Læringsmiljøet på tvers av fagområdene og avdelingene er vanskelig å opprettholde på grunn av stor spredning mellom bygningene og mangel på lokaler som kan romme større grupper. Grunnet obligatoriske kurs på BA1 og BA2 kan det være vanskelig å få tid til individuelle kurs og individuelle planer er ofte vanskelig å gjennomføre på grunn av for sene tilbakemeldinger om fulltegnete kurs. Virksomhetsmål 1.3 Kunst- og designhøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelingens tiltak: Økning av antall MA-plasser gir større mulighet til å styrke fagmiljøer i utdanningen med flere internasjonale studenter. Seminarer og forelesninger på et høyt internasjonalt nivå med spisskompetanse på våre satsingsområder er en klar prioritet. Gjestelærere tilknyttet andre institusjoner utgjør en vesentlig faglig ressurs Sikre integrering av innvekslingsstudenter og at de bidrar til læringsmiljø med deres erfaring. Oppfordre våre studenter til å benytte seg av utveksling Lærerutveksling internasjonalt vil vektlegges og arbeides videre med avtaler i 2014 Språkbarriere er stadig en utfordring og kan føre til manglende kvalitet på utdanningen. Utenlandske ansatte har ingen nordisk språklige ferdigheter. Allerede fra første år bachelor har vi utenlandske studenter, og også mange innvekslingsstudenter, noe som skaper språklige utfordringer. Det skal bevilges ressurser til oversetting, og utvikling av bedre rutiner. Virksomhetsmål 1.4 Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning som er tett knyttet til kjernevirksomheten og som er faglig relevant. Avdelingens tiltak: Videreføre ulike seminar og EVU i tett samarbeid med Verdighetssenteret Sanselig arkitektur, knyttet til KU er et nasjonalt og internasjonalt seminar som er åpent Substans, seminarrekke knyttet til Master studentene avgangsutstilling er åpen for alle Prøveprosjekt innen Risikokommunikasjon, tverrfaglig med Kriminalomsorgen og Sandviken sykehus Åpne forelesinger i større grad for eksterne deltakere After Effects, Arcicad, Solid works og InDesign under planlegging MA studenter benyttes til kurs og workshop på de ulike kullene (?) 10 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

16 Utvikling og videreføring av Graduate seminar Faste møter med EVU-koordiantor Utvikle etter- og videreutdanningstilbud, EVU, basert på fagstabs kompetanse og KUprosjekter. Jevnlige møter med Enheten for kvalitetsutvikling, EVU. Videreføre og klargjøre samarbeidet med Kriminalomsorgen i forhold til Vik fengsel og prøveprosjekt med EVU innen Risikokommunikasjon. Fare for overbelastning i staben ved å påta seg ekstra oppdrag, siden en allerede har mange studenter per ansatt på avdelingen. Avlønning/avspasering for ekstra oppdrag bør avklares. Tydeliggjøre et helhetlig verdiskapingsperspektiv, som integrerer faglig, kulturell, sosial og økonomisk inntjening. Utvikling og gjennomføring av tilbud innen etter- og videreutdanning kan gå på bekostning av faglige ansattes tid til å undervise og veilede programstudenter og bør derfor være naturlig innen ansattes kunstnerisk utviklingsarbeid. 11 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

17 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet AKTIVITET I 2013 Det har vært stort engasjement for individuelle arbeider og samarbeidsprosjekter innen KU. For å sikre bredere forankring og styrking av det kunstneriske utviklingsarbeidet, har vi startet arbeidet med å samle alle faglige ansatte i et bygg. Dette skal bidra til at prosjekter utvikles og gjennomføres på tvers av avdelingens fagområder og kompetansemiljø. Vi har hatt flere arenaer for erfaringsdeling og diskusjon av KU-prosjekter. Vi er godt i gang med å implementere kunstnerisk utviklingsarbeid i undervisningen, men arbeidet må systematiseres og utvikles videre. De faglige ansatte har arbeidet med et bredt spekter av KU-prosjekter som er beskrevet i egen publikasjon; Kunstnerisk utviklingsarbeid Utvalgte eksmpler: Pictogram-me: Hvordan kan en piktogrammatisk undersøkelse av ulike opplevelser og oppfatninger bidra til refleksjon om hva det betyr å være menneske i en vanskelig hverdag? Not storytelling, but storychanging: Med særlig vekt på brukermedvirkning og menneskesentrerte designprosesser, er siktemålet for prosjektet å aktualisere design som katalysator i samfunnsendring. Samarbeidsprosjekt med Pictogram-me. Sanselig arkitektur: Hva skjer når en av våre sanser svekkes? Hvordan opplever vi rommet hvis vi ikke er i stand til å se, høre eller gå, og hvordan vil dette virke inn på rommets funksjonalitet? Hvis opplevelsen av arkitektur og form er multisensorisk, registreres gjennom alle sanser, hvordan kan vi som arkitekter og designere så forsikre oss om at alle, uansett, får en tilgjengelig opplevelse av arkitekturen? KHiB with friends: Prosjektet har sitt utspring i en langvarig interesse for designfeltet som et sammensatt landskap av ulike interesser og impulser, og hvordan studenter best kan forberede seg på å etablere seg som yrkesutøvere i dette feltet. Gjennom kuraterte utstillinger som presenterer og synliggjør dynamikken i designmiljøet ved og rundt KHiB, bidrar prosjektet til internasjonal dialog og fagutvikling. Studenter, undervisere og etablerte designere er fysisk tilstede på internasjonale møteplasser hvor de kan sammenligne eget fagmiljø med tilsvarende fagmiljø i andre land og regioner. 12 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

18 Demens: Stipendiatprosjektet har som mål å utvikle innovative løsninger som bidrar til velvære i sykehjem, med fokus på demens. Med utgangspunkt i interiørarkitekter og informasjonsteknologi vil det skapes løsninger i samarbeid med omsorgssektoren. The inbetween project: I stipendiatprosjektet eksperimenteres det med presentasjonsformene til skjermbaserte tegneserier. Tegneserieskaping i grenselandet mellom statisk billedfortelling, multimedia og interaksjon. Kjente og ukjente former skal utprøves i et tegneserieprosjekt med arbeidstittelen «Eg kjenner ikkje morfar» PLANER FOR 2014 Vi vil fortsette med utvikling av våre KU-prosjekter, både individuelle og tverrfaglige. I utviklingen trenger vi å styrke selvtilliten, utvikle særpreg, definere forskingsfokus og identitet innad ved KHiB og i samarbeid med andre aktuelle institusjoner og forskningsarener. Virksomhetsmål 2.1 Kunst- og designhøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal ha høy internasjonal kvalitet, samt være utfordrende og undersøkende. Kritisk refleksjon og utveksling av prosess og resultat skal danne grunnlag for utvikling av kunnskap. Avdelingens tiltak: Vi vil fortsette med å styrke KU-miljøet ved å videreutvikle arenaer for erfaringsdeling og diskusjon av KU-prosjekter, og bidra til utvikling av felles møteplasser for kunst og design, nasjonalt og internasjonalt. For å sikre en bredere forankring av kunstnerisk utviklingsarbeid som et felles anliggende, på tvers av avdelingens fagområder og kompetansemiljø, har vi startet arbeidet med å kunne samle alle faglige ansatte i et bygg. Vi skal styrke satsingsområdene sosial design, fornybare ressurser (tre), naturmaterialer, eksperimentering og utvikling av materialbibliotek. Videreutvikle Graduate Seminar for MA-studenter, stipendiater og faglige ansatte Skape klynger for MA- og KU-prosjekter for styrking og rekruttering til stipendiatstillinger Øke antall ansatte for styrking av KU og skape større miljø for kritisk refleksjon Etablering og styrking av verksteder og laboratorier for både ansatte og studenter, for slik å kunne arbeide hands-on Kort vurdering av hovedrisiko for ikke å oppnå virksomhetsmålet, og tiltak for å redusere risikoen. Krever tid og ressurser å etablere arenaer for samarbeid utenfor Avdeling for design Flytting av alle faglige ansatte og studenter til et bygg kan bli problematisk grunnet plassmangel Utfordring med små og spredte verksteder og laboratorier (fordelt på flere bygg) 13 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

19 Virksomhetsmål 2.2 Kunst- og designhøgskolen skal videreutvikle det kunstneriske utviklingsarbeidet gjennom strategisk rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale. Avdelingens tiltak: Utlysning av nye stillinger internasjonalt Gjestelærere og forelesere rekrutteres fra et internasjonalt miljø Lærerutveksling med internasjonale universitet og høgskoler Styrke nettverksbygging ved å delta på internasjonale seminar og forelesninger, også med innlegg og keynotes Synliggjøring av kompetanse og forskingsfokus gjennom websider og de faglige ansattes profil Styrking av engelsk språk i KU-tekster Kort vurdering av hovedrisiko for ikke å oppnå virksomhetsmålet, og tiltak for å redusere risikoen. Bergen kan være et geografisk og kulturelt hinder for rekruttering til åremålsstillinger Stor spredning mellom byggene kan virke fragmenterende for samarbeid og arbeidsflyt. Profilen på Web, spesielt engelsk tekst, kan virke svak og ikke målrettet nok Virksomhetsmål 2.3 Kunst- og designhøgskolen skal tilby stipendiatutdanning av høy kvalitet og bidra til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Avdelingens tiltak: Videreutvikle arenaer for kontakt og erfaringsutveksling mellom stipendiater og sentrale ressurspersoner i fagmiljøene Videreutvikle koblinger mellom stipendiaters og faglige ansattes KU Tilby kurs for Stipendiatprogrammet; 1.visualiserings- og presentasjonskompetanse,- 2.brukersentret designmetodikk og 3.utstillingsteknikk Motivere stipendiatene ved KHiB til å etablere og drive egne faglige forum Tilrettelegge for gjennomganger av stipendprosjekt og visninger av Works-inprogress ved Graduate seminar og avdelingsmøtet Lite miljø for stipendiatene Manglende studio/egnet arbeidsplass for videreutvikling av stipendiatprosjekter. De blir plassert i ulike lokaler som fører til at samarbeid vanskeliggjøres Verksteder er lite tilgjengelig for work in prosess 14 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

20 3. SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping AKTIVITET I 2013 Avdeling for design har hatt omfattende samfunnskontakt og formidlet faglige prosjekter aktivt. Avdelingen har bidratt substansielt til profilering av egen faglig virksomhet og spisskompetanse. KHiB som institusjon har blitt eksponert og synliggjort, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Innen Kunstnerisk utviklingsarbeid samarbeider avdelingens ansatte med partnere i samfunns- og næringsliv og i frivillige organisasjoner. Også studentene har utstrakt kontakt med designmiljø og andre kompetansemiljø utenfor KHiB. Utadrettet aktivitet i 2013 KHiB-utstilling i Greenhouse under Stockholm Furniture fair: 12 studentarbeider vist på egen-designet stand + studieturprogram. Portfoliodagen ved KHiB: Utstilling og mottagelse i KO62 av Viskom og utstilling i det Røde rommet fra Møbel-romdesign/interiørarkitektur. Manøver DRB, Studentrepresentasjoner og faglige ansatte stilte ut. Grow seminar, næringslivet, Bergen Kjøtt. 3 BA m/ utstilling fra Stockholm KHiBs Stockholmutstilling ble montert og presentert under innovasjonskonferansen Grow i Grieghallen. Studentene deltok på konferansen. Faglig ansattes KU-utstilling i Rom8, «By the way». Syv fra Viskom og en fra Møbel deltok. Treklang, kreering og utstilling i Vågsbunnen. Samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og tømrerlinjen Arna vgs. Substans-utstilling, KU-basert workshop og seminarrekke i forhold til Design i Sammenheng på USF. Arrangementet inkluderte også videre- og etterutdanning. MAs avgangsutstilling i galleriet til USF. Designers Saturday i Oslo: 3 MA -og 3 BA-studenter stilte ut. London Furniture fair på Tent. For SeMA Seoul Museum of Modern Art, er KHiB invitert til å delta som medarrangør av den Nordiske utstillingen «Nordic Passion» Organisatorer blir SeMA, Alvar Alto Universitetet i Helsingfors, Museum of Finnish Architecture og de nordiske 15 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

21 ambassadene i Seoul. Woodstock, Kreering og utstilling på Festplassen. Samarbeid med BAS 3-dagers workshop på oppdrag for stipendprogrammet, knyttet til kritisk refleksjon og dokumentasjon. Workshop ved Universitetet i Agder knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid. Studieturerer og etablering av faglige nettverkt i forbindelse med prosjektet Storychanging til Oslo, København, Glasgow og Edinburgh. Visning av prosjekt på Lepramuseet, tverrfaglig, eksterne bidragsytere. Interaktivitet i forhold til global krisehandtering, presentasjoner på konferanser og seminarer både i Norge og Nairobi. Pictogram-me knyttet tettere til relevante interne KU-prosjekt. Deltagelse og medlemskai råd og utvalg: Avdelingen er representert i styret for Designregion Bergen, i UHRsprofesjonsråd for designutdanning, og i UHRsnasjonale råd for lærerutdanning. I 2013 har avdelingen inngått samarbeidsavtale med Verdighetsenteret og Samspel Hordaland, et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt om de estetiske fagenes plass i utdanning på alle nivå 3.2. PLANER FOR 2014 Kunst- og designhøgskolen sees på som en ressurs i møte med andre kunnskaps- og kompetansemiljø, spesielt når det gjelder vår KU-aktivitet. Oppstartsseminar med studentene blir også lagt merke til internasjonalt. Vi får stadig forespørsler om deltagelse på messer og utstillinger, noe som gir studentene og fagstab anerkjennelse for sitt arbeid. Deltakelse på faglige arenaer og i faglige debatter medvirker til vesentlig kunnskapsutvikling og -overføring. I 2014 vil avdelingen jobbe systematiske med å prioritere og profilere KU- og utdanningsprosjekter som har sitt utspring i faglige satsingsområder, samt i større grad knytte pågående aktivitet opp mot EVU. Virksomhetsmål 3.1 Kunst- og designhøgskolen skal være en opplagt samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og kulturliv for styrking av kunst og design. Kunst- og designhøgskolen skal bidra i fora der kunnskapen vår er en ressurs, og bygge nettverk med relevante partnere. Avdelingens tiltak: Not storytelling, but storychanging-prosjektet fått KU-midler, det er etablert nettverk, og KHiB oppleves som en interessant samarbeidspartner internasjonalt. Kunnskapsdeling og formidling blir sentralt. 16 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

22 Oppfordre studenter og fagstab til å drive oppsøkende virksomhet, og aktiv bevisstgjøring i tilknytning til sitt kunstnerisk utviklingsarbeid og studieprosjekter. Avgangsutstillingen til masterstudentene og masterseminaret skal videreutvikles og synliggjøres på flere arenaer i det offentlige, inkludert USF. (?) Forelesninger/teori skal videreutvikles og tilbys faglige ansatte, studenter og der det er mulig åpnes for eksterne deltagere. Samarbeid med kultur- og næringsliv skal videreføres og styrkes og settes inn i en langsiktig handlingsplan. Formidling av studentprosjekter og KU nasjonalt og internasjonalt ved deltagelse på ulike seminarer, forelesninger og utstillinger. Studenter og fagstab skal aktivt bidra i det offentlige rom som naturlige samtalepartnere og delta i faglige debatter, nasjonalt og internasjonalt. Planlagte arrangementer i 2014: Deltagelse for BAR3 på Greenhouse i Stockholm Furniture Fair i februar. Utvides som faglig møteplass mellom internasjonale utdanninger, i form av seminar, og med vekt på diskusjon og refleksjon. Aktivitet på portfoliodagen i februar Lyskultur, felles arrangement i mars Fargeseminar ved KHiB i mars Deltagelse på Visuelldagene i Oslo i mai Deltagelse på Cumulus-konferanse i Porto i mai Seminar og avgangsutstilling på USF, Verftet i mai BA-eksamensutstilling i Rom 8 og Marken i mai Workshop og seminar på Finse i februar Trefestivalen i mai London Furniture fair i september Woodstock i november Det blir jevnt med aktiviteter i 2014, knyttet til seminarer om blant annet farger, materialer og lys. Samarbeidet med Vik fengsel og Verdighetssenteret fører til flere store tverrfaglige seminarer, som også blir en del av EVU. 17 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

23 Samtlige aktiviteter avhenger av midler både eksternt og internt. Ved mangler på tilskudd kan det bli nødvendig med ytterligere prioritering. Virksomhetsmål 3.2 Kunst- og designhøgskolen skal formidle egne prosesser og resultater for å øke den offentlige bevisstheten om kunst og design, synliggjøre virksomheten vår og møte andres kompetanse. Avdelingens tiltak:. Videreutvikle samarbeidet med Design Region Bergen, DRB, for å øke forståelsen for design i samfunnet, men bl.a. deltagelse på RAFF designuke. Opprettholde og utvikle samarbeidet med Bergen Kommune og Fylkeskommunen om ulike arrangementer i bybildet og videreføring av Designinkubator Avdeling for design har inngått et samarbeid med Verdighetssenteret. Utvikle og videreføre ulike prosjekter gjennom samarbeidet.. Kan gå på bekostning av andre aktiviteter. Ressurskrevende med høyt aktivitetsnivå. Kan føre til at innsatsen blir for spredd og at kvaliteten på de ulike aktivitetene svekkes Virksomhetsmål 3.3 Kunst- og designhøgskolen skal øke eksternfinansiert virksomhet gjennom å tilby nyskapende og attraktiv kunnskap for samfunns- og næringsliv. Avdelingens tiltak:. Utvikle flere eksterne kurs innen KU.. Igangsette workshop for Risikokommunikasjon for evt. videre arbeid med kurs/utdanning innen fagfeltet.. Design Arena, DRB er et samarbeid hvor Avdeling for design skal bidra med vår kompetanse i et tverrfaglig miljø. Deltagelse på internasjonale næringsarenaer i forbindelse med utstillinger og seminarer, delvis med ekstern finansiering.. Innhente finansiering fra eksterne samarbeidspartnere i forbindelse med BOA, bidragog oppdragsaktiviteter. Kan være tidkrevende hvis en ikke beregner aktiviteten inn i KU-basert undervisning.. Ressurskrevende hvis en ikke klarer å prioritere.. Krever eksterne midler for gjennomføring av planlagte aktiviteter. 18 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

24 4. FORVALTNING AV RESSURSER Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle TILSTANDSVURDERING Faglig ansatte har vært aktive i utforming av avdelingens nye organisasjonsform som vil gi klarere roller og ansvar. Arbeidet er startet med styrking av KU-arbeidet, samt klarere rollefordeling. Planen er å tilsette to KU-ledere, som vil utgjøre en del av ledergruppen sammen med Dekan, en BA-koordiantor og en MA-koordinator. Arbeidet intensiveres og videreføres i 2014, med nye stillinger besatt som beskrevet i Avdelingen har vært og er med på å videreutvikle en åpen organisasjon med velfungerende støttefunksjoner og godt samarbeid.. Avdelinger har også i 2013 vært rammet av endel sykefravær som har gått på bekostning av arbeid med stabens egne KU-prosjektet. Arbeidstidsavtaler har dermed blitt endret.. Arbeid med søknad, forberedelser og gjennomføring av akkrediteringsprosess har vært tidkrevende, men også skjerpende og lærerik.. Avdelinger har stor fokus på åpenhet, likeverd, respekt og toleranse og arbeider for et godt arbeidsmiljø. Staben gir åpent uttrykk for at arbeidsmiljøet oppleves som støttende og godt.. Avdelingen har med vellykkethet benyttet Its learning. Viskom har vært pådrivere og benyttet utelukkende Its learning som formidling og kommunikasjonsarena. 19 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

25 4.2. PLANER FOR 2014 Avdeling for design medvirker målrettet til at KHiBs langsiktige prioriteringer er faglig fundert og at ressurser tildeles i tråd med strategiske målsettinger. Virksomhetsmål 4.1 Kunst- og designhøgskolen skal sikre god og effektiv styring, organisering og forvaltning av ressursene. Kunst- og designhøgskolens strategiske prioriteringer skal styrke kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling. Avdelingens tiltak: Instrukser for både nye og nåværende stillinger må gjennomarbeides og kvalitetssikres. Bruken av Itslearning videreutvikles, og Its learning blir vår hovedplattform for all formidling og informasjonsutveksling som skjer på avdelingen. Samtlige faglige ansatte og studenter skal benytte plattformen innen høsten Jevnlige møter med avdelingsrådet vil fortsette, utvides fra to til fire i året. Arbeidet med implementering av ny organisasjonsmodell og nytilsettelser, kan i en periode gå på bekostning av andre oppgaver. Flytting av ressurser fra undervisningsstillinger til KU-ledere uten undervisningsplikt kan gå på bekostning av førstnevnte. Virksomhetsmål 4.2 Kunst- og designhøgskolen skal fremme åpen og helhetlig ledelse. Kunstog designhøgskolens arbeidsmiljø skal kjennetegnes av likeverd og toleranse, der ansatte og studenter bidrar til institusjonens utvikling gjennom medvirkning og samarbeid. Avdelingens tiltak: Avdelingen har stor fokus på åpenhet, likeverd, respekt og toleranse og arbeider for et godt arbeidsmiljø, både for studenter og ansatte. Det gjennomføres jevnlige møter på både avdelings- og fagområdenivå. Staben inviteres til halvårlige seminarer der avdelingens identitet, strategier og satstingsområder diskuteres. Månedlige møter med tillitsvalgte for hvert kull videreføres. Møtene sikrer tett samarbeid, og gir studentene mulighet til påvirkning og medbestemmelse. 20 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

26 Deltakelse i møter og på seminarer kan bli nedprioritert i konkurranse med mange pågående prosjekter og knappe tidsfrister. Møter er tidkrevende, og kan gå på bekostning av andre aktiviteter. Virksomhetsmål 4.3 Kunst- og designhøgskolen skal ta etiske utfordringer på alvor, og arbeide for utviklingen av et bærekraftig og inkluderende miljø. Avdelingens tiltak:. Vi søker å skape fora og arenaer for diskusjon av etiske spørsmål, med utgangspunkt i KHiBs etiske retningslinjer.. Det tilrettelegges for både faglige og sosiale samlinger, studenter og stab har etablert fysiske, uformelle møteplasser. Fast stab og gjestelærere inviteres med på ukentlige felleslunsjer i KO62. Virksomhetsmål 4.4 Kunst- og designhøgskolen skal ha høy kvalitet i økonomiforvaltningen. Avdelingens tiltak: Avdelingen bidrar til sunn økonomisk drift Avdelingen bidrar til innhenting av eksterne midler til prosjektgjennomføring Ku-ledere vil få budsjettansvar knyttet til sine fagområder Hvis støtte fra eksterne samarbeidspartnere uteblir kan det gå utover vår prosjektgjennomføring Ved budsjett delegering fordres god budsjettopplæring for Ku-ledere 21 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

27 4.3. BUDSJETTPRIORITERINGER 2014 Budsjettfordelingen er foreløpig og vil bli justert ved detaljbudsjettering av de enkelte poster. Fagområde Prosjektnummer Beløp Viskom sensur Viskom gjestelærere Viskom drift Møbel sensur Møbel Gjestelærere Møbel drift BA- eksamensutstilling Verkstedsmateriell PPU sensur PPU gjestelærere PPU praksislærer PPU drift MA sensur MA gjestelærere MA drift MA Substans utstilling Form/farge/rom Kurs for faglige ansatte Studiereiser, konferanser, messer Personalsamlinger Prosjekter fra avdelingen Støtte til studiereiser Medlemsavgifter og deltagelser i rådene Avdelingsråd Div. Telefonkostnader, m.m Teori BA Ny Total Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

28 4.4. INVESTERINGSFORSLAG Her settes det opp en samlet prioritert oversikt over forslag til investeringer for Forslagene må knyttes til omtalen av mål og tiltak under ett eller flere av de foranstående kapitlene. Type investering Innkjøp total inkl. drift og materiell Flytting og ombygging i KO se; egen oversikt ca. kr ,- 62 og Marken 37 Videreføring av LYD, LYS, Material, Farge etc. Plateknekker HM manuell ,- kantbukkemaskin HS-3A- 3SH Superflex, 1270 x 2,0mm Schechtl manuell ,- knekkemaskin Unikant UK 125/S, 1275x1,25 mm Enkelt bakanslag 3.300,- Sag ,- Samling av Avd. Antall: Stykkpris: Sum: Antall design i KO 62 Hov Dokka: Pulter grå 140x80 cm kr 8 044,20 kr Stoler 1 kr 3 419,00 kr 3 419, Stumtjener 1 kr 1 699,00 kr 1 699, Hylleskap m. Lås 1 kr 5 565,00 kr 5 565, Skillere 1 kr 2 493,60 kr 2 493, Printer 8 stk kr Kopimaskin 2 stk kr Kjøkkenanretning , Maling pr kvm ,00 kr Farge workshop kr - Elekstrisk anlegg kr - kr , Flyttebyrå kr Håndverk kr Marken Container Totalsum Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

29 VIRKSOMHETSPLAN 2014 AVDELING FOR KUNST 1 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

30 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme. Her følger mal for utarbeidelse av virksomhetsplanen. Malen for virksomhetsplan 2014 er utformet i samsvar med målstrukturen for UH-sektoren, slik at kapittelinndelingen følger KDs sektormål 1-4. Under hvert av KDs sektormål har KHiB utformet egne virksomhetsmål. Virksomhetsmålene er utledet av KHiBs strategiplan for Avdelingen må vise måloppnåelse i forhold til KHiBs virksomhetsmål. Under hvert virksomhetsmål er avdelingen bedt om å vise hvilke konkrete tiltak avdelingen planlegger for å oppnå virksomhetsmålet. Som for de siste par års planarbeid er det ønskelig at VPL-malen skal bidra til samsvar og overføringsverdi i forhold til Rapport og planer som skal ferdigstilles 15. mars For høstens plan- og budsjettprosess vises det til oversikten «Budsjettprosess 2014» som bl.a. viser når utkast for virksomhetsplaner skal foreligge. Malen for virksomhetsplaner er tema i ledermøte , og innhold gjennomgås videre utover høsten Øivind Skaar Økonomisjef 1 Strategiplan for perioden Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

31 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET I STUDENTTALL PLANER FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET I PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET I PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTANDSVURDERING PLANER FOR BUDSJETTPRIORITERINGER INVESTERINGSFORSLAG Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 6111C Virksomhetsplan fellesnivået 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 6111C Virksomhetsplan fellesnivået 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 2 1.1. AKTIVITET I 2012... 2 1.2. STUDENTTALL... 3 ANTALL STUDENTER HØSTEN 2012... 3 ANTALL STUDENTER HØSTEN 2011... 3 1.3. PLANER

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram, og akkreditering som vitenskapelig høyskole Februar 2014 Institusjon: Kunst-

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Design avgangsutstilling juni 2013. Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014

Design avgangsutstilling juni 2013. Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Design avgangsutstilling juni 2013 Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Dato 08.11.2013 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå

Detaljer

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg):

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg): S-SAK 06/10 Møtedato: 23. februar 2010 Saksbehandler: Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen m.fl. Arkivreferanse: 2009/999-4 UNIVERSITETETS RAPPORT FOR 2009 OG PLANDOKUMENT FOR 2010 Universitetet

Detaljer

1. Satsningsforslag for 2014... 2. 2. Nybygget og dagens leiekontrakter... 2. 3. KHiBs rammebetingelser... 3. 4. Fremtidige satsningsforslag...

1. Satsningsforslag for 2014... 2. 2. Nybygget og dagens leiekontrakter... 2. 3. KHiBs rammebetingelser... 3. 4. Fremtidige satsningsforslag... Budsjettforslag 2014 Cecilia Jonsson: The original arrangement was for a solo violin and a string orchestra. Fra masterutstillingen i Kunst, mai 2012. Foto: Bjarte Bjørkum INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Kunsthøgskolen Årsrapport 2014

Kunsthøgskolen Årsrapport 2014 Kunsthøgskolen Årsrapport 2014 13.03.2015 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning... 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 3 Årets aktiviteter og resultater... 7 a. Samlet vurdering av resultater,

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014

Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014 Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014 Dato 03.03.2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Innledning... 3 1 Oppsummering... 4 2 Rapport fra styrets arbeid... 6 Del II Rapport 2013... 7 1 Utdanning... 8 2 Kunstnerisk

Detaljer

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning - kort oppsummering... 3 1. Utdanning... 6 1.1 Studietilbud...

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole. Referanse 13/513

Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole. Referanse 13/513 Rapportering 2013 og Planer 2014 Diakonhjemmet Høgskole Referanse 13/513 15. mars 2014 A Innledning...5 B Resultatrapportering 2013...7 1. Sektormål: Høyskolene skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi

Detaljer