S T Y R E S A K # 51/12 C STYREMØTET DEN BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 51/12 C STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 51/12 C Vedrørende: STYREMØTET DEN BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsplanene for avdelingene til etterretning, og understreker at planene skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som stilles til rådighet. Samtidig viser styret til premissene for budsjettildelingen, jfr. sak 51/12 B. Vedlegg: Saksfremlegg Virksomhetsplan for Avdeling for design Virksomhetsplan for Avdeling for kunst Virksomhetsplan for fellesnivået Tidligere dokumenter: Vedlagte sak 51/12 A og B til dette møtet Bergen, den

2 Saksfremlegg Virksomhetsplaner 2014 Vedlagt følger virksomhetsplaner for avdelingene, samt for fellesnivået. Virksomhetsplanene, som et kortsiktig planleggingsverktøy, bygger opp under KHiBs mer langsiktige strategi. I det følgende trekkes noen av hovedpunktene fra virksomhetsplanene frem. 1. Avdeling for design Avdeling for design trekker frem følgende hovedpunkt fra sin virksomhetsplan for 2013: Utdanning og læringsmiljø Undervisningen skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid Prosjektene skal være utforskende og eksperimentelle Masterstudentene skal ta aktiv del i undervisningen på BA-nivå Styrke prioriterte undervisningsområder, som samarbeid med næringslivet Styrke tverrfaglige samarbeid mellom fagområdene og avdelingene Videreutvikle PPU som deltidsstudium Styrke teoriundervisningen «Do-It-Yourself»-perioden i BA-studiet vil bli utvidet og synliggjort Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning (KU) Gjenspeiling av KU i undervisning og workshops Styrke arenaer for KU-baserte diskusjoner Erfaringsutveksling og seminarer med aktuelle samarbeidspartnere inne forskning Styrke dialog mellom stipendiatene og MA-studenter gjennom Graduate Seminar Samle faglige ansatte i et bygg for tettere samarbeid innen KU Samfunnsrollen og formidling Aktive samfunnsaktører regionalt Eksamensutstillingene skal foregå i det offentlige rom Styrke etter - og videreutdanning Forvaltning av ressurser Iverksette ny organisasjonsmodell Bruk av Its learning for alle faglige ansatte og studenter Løpende diskusjoner og utforming av handlingsplan for etiske utfordringer med utgangspunkt i KHiBs etiske retningslinjer Jevnlige møter med avdelingsrådet Månedlige møter med tillitsvalgte for samtlige kull 1

3 2. Avdeling for kunst Som et overordnet mål vil Avdeling for kunst arbeide videre med konsolidering av den nye avdelingsstrukturen og faglig profil. Utdanning og læringsmiljø Den nye undervisningsstrukturen for BA1 studenter bygges videre. Våren 2014 skal de siste BA-kandidatene fra de gamle avdelingene uteksamineres. Fra høsten 2014 er alle BA-studenter på samme utdanningsløp. Dette vil forenkle flere hovedoppgaver, inkludert BA-eksamen og BA-utstillingen. MA-programmet blir forsterket, med krav på mer forpliktende deltakelse i bl.a. MAforelesningsprogram og teoriseminarer. Graduate Symposium videreføres som møteplass rundt KU diskusjoner med både MAstudenter, stipendiater og fagstab. Videre utvikling av etter- og videreutdanningstilbud, med spesialiserte fagseminarer og praktisk kurs fokusert på bruk av nye teknologier (laserkutter, 3D printing, digitalvev). Avdelingen tilbyr et kurs for stipendiatprogrammet med fokus på produsentrollen, februar Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning (KU) Avdelingens KU-uker (2 uker per semester) blir igjen en fast kalenderpost. Første KUperiode i 2014 er uke 4 5 og innenfor dette blir det arrangert avdelings KU-seminar, hvor temaet KU-basert undervisning og læring står i fokus. I løpet av tidlig våren blir det også arrangert et seminar med særlig fokus på undervisningsmetodikk innenfor kunstutdanning. Flere nye, større KHiB-finansierte KU-prosjekter blir lansert i løpet av våren, og samtidig har mange av fagstaben planer for utstillinger i Norge og internasjonalt som skal åpne våren Samfunnsrollen og formidling Synliggjøring og formidling av stabens faglige virksomhet gjennom webpublisering, utstillinger og andre former for offentlig formidling, inkludert seminarer og symposier, skal styrke grunnlaget for videreutvikling av KU-basert undervisning og læringsform. 3. Fellesnivået Fellesnivåets virksomhetsplan skal favne hele KHiB og støtte opp under den faglige aktiviteten. I vedlagte virksomhetsplan for 2014 er de strategiske budsjettprioriteringene vektlagt. Vi vil spesielt trekke frem følgende momenter: 2

4 Den pågående organisasjonsutviklingen vil ha hovedfokus også i Gjennom sammenslåingen av Avdeling for spesialisert kunst og Avdeling kunstakademiet til Avdeling for kunst, samt etablering av KU-grupper ved Avdeling for design har man fått tydeliggjort behovet for tettere administrativ støtte til avdelingene. Gjennom opprettelsen av Enhet for avdelingsstøtte får vi et virkemiddel som forhåpentligvis kan gi avdelingene mer robust administrativ oppfølging. Etter intervjuprosessen i forbindelse med akkrediteringssøknaden om godkjenning som vitenskapelig høgskole har NOKUT kommet med noen anbefalinger. Rent konkret pekes det på sikring av erfaringsoverføring og relevant og god veiledning. Det anbefales at KHiB, gjerne i samarbeid med fagmiljøet rundt PPU, utarbeider et strukturert opplegg for utvikling av undervisnings- og veilederkompetanse. I 2014 vil vi jobbe med å få på plass et læringssenter der PPU-utdanningen inngår, men der også våre egne veiledere kan tilegne seg kompetanse. KHiB har gjennom budsjettildelingen for 2014 fått 15 nye studieplasser på masternivå. Disse er foreslått fordelt med 5 plasser ved Avdeling for kunst og 10 plasser ved Avdeling for design. Høsten 2014 vil de første nye studentene være på plass, og tilbudet er fullt utbygget fra høsten Dette vil bl.a. medføre behov for økte arealer til masterstudentene. Vi vil våren 2014 planlegge og implementere denne utvidelsen. Med tildeling til nybygg over statsbudsjettet for 2014 er det nå fortgang i byggeprosjektet i Møllendal. Eksisterende bygningsmasse skal rives i vår og KHiB er sterkt involvert i planlegging av det nye bygget. Våren 2014 må vi søke Kunnskapsdepartementet om midler til brukerutstyr og spesifisering av dette er en særdeles viktig oppgave i årets første måneder. Organisasjonsutviklingen ved avdelingene har også gjort det nødvendig å se nærmere på verkstedene og verkstedstilbudet. Det settes i disse dager ned en arbeidsgruppe som skal utrede verkstedsorganiseringene. Arbeidsgruppen har representanter fra begge avdelingene og ledes av prorektor. I forlengelsen av KHiBs strategiplan utarbeidet vi i 2013 en handlingsplan for kunstnerisk utviklingsarbeid og en IKT-strategi. I 2014 vil vi tilsvarende få på plass handlingsplaner for internasjonalisering og formidling. I 2013 ble it s learning anskaffet og verktøyet ble tilpasset som læringsstøttesystem ved KHiB. Innføring av it s learning på begge avdelinger implementeres våren 2014 og gamle løsninger fases ut frem til høsten I 2013 inngikk KHiB avtale med UNINETT om anskaffelse og innføring av saksbehandlings- og arkivsystemet Public 360. Dette innføres fra høsten Videre er det inngått avtale med BIBSYS om overgang til BIBSYS bibliotekssystem. Denne overgangen vil også skje i løpet av

5 4. Forslag til vedtak På bakgrunn av det ovenstående fremlegges følgende Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsplanene for avdelingene til etterretning, og understreker at planene skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som stilles til rådighet. Samtidig viser styret til premissene for budsjettildelingen, jfr. sak 51/12 B. Bergen, Cecilie Ohm høgskoledirektør 4

6 VIRKSOMHETSPLAN 2014 AVDELING FOR DESIGN 1 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

7 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme. Her følger mal for utarbeidelse av virksomhetsplanen. Malen for virksomhetsplan 2014 er utformet i samsvar med målstrukturen for UH-sektoren, slik at kapittelinndelingen følger KDs sektormål 1-4. Under hvert av KDs sektormål har KHiB utformet egne virksomhetsmål. Virksomhetsmålene er utledet av KHiBs strategiplan for Avdelingen må vise måloppnåelse i forhold til KHiBs virksomhetsmål. Under hvert virksomhetsmål er avdelingen bedt om å vise hvilke konkrete tiltak avdelingen planlegger for å oppnå virksomhetsmålet. Som for de siste par års planarbeid er det ønskelig at VPL-malen skal bidra til samsvar og overføringsverdi i forhold til Rapport og planer som skal ferdigstilles 15. mars For høstens plan- og budsjettprosess vises det til oversikten «Budsjettprosess 2014» som bl.a. viser når utkast for virksomhetsplaner skal foreligge. Malen for virksomhetsplaner er tema i ledermøte , og innhold gjennomgås videre utover høsten Øivind Skaar Økonomisjef 1 Strategiplan for perioden Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

8 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET I STUDENTTALL PLANER FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET I PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET I PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTANDSVURDERING PLANER FOR BUDSJETTPRIORITERINGER INVESTERINGSFORSLAG Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

9 0. SAMMENDRAG Hovedsatsing i 2014 blir iverksetting av omorganiseringen som er vedtatt av KHiBs styre. Samtlige ansatte blir berørt av omleggingen til KU-grupper. To KU-ledere og koordinatorer for BA og MA-programmene skal på plass. Ansatte og studenter skal alle ha arbeidsplass i Kong Oscars gt. 62, mens verksteder og prosjektrom blir lokalisert i Marken 37. Flytteprosessen er godt planlagt. Avdelingen skal også videreføre utbyggingen av laboratorier og verksteder for å bedre rammevilkårene for læring, undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). 1. Utdanning og læringsmiljø Undervisningen skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid Prosjektene skal være utforskende og eksperimentelle Masterstudentene skal ta aktiv del i undervisningen på BA-nivå Styrke prioriterte undervisningsområder, som samarbeid med næringslivet Styrke tverrfaglige samarbeid mellom fagområdene og avdelingene Videreutvikle PPU som deltidsstudium Styrke teoriundervisningen «Do-It-Yourself»-perioden i BA-studiet vil bli utvidet og synliggjort 2. Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Gjenspeiling av KU i undervisning og workshops Styrke arenaer for KU-baserte diskusjoner Erfaringsutveksling og seminarer med aktuelle samarbeidspartnere inne forskning Styrke dialog mellom stipendiatene og MA-studenter gjennom Graduate Seminar Samle faglige ansatte i et bygg for tettere samarbeid innen KU 3. Samfunnsrolle og formidling Aktive samfunnsaktører regionalt Eksamensutstillingene skal foregå i det offentlige rom Styrke etter - og videreutdanning 4. Forvaltning av ressurser Iverksette ny organisasjonsmodell Bruk av Its learning for alle faglige ansatte og studenter Løpende diskusjoner og utforming av handlingsplan for etiske utfordringer med utgangspunkt i KHiBs etiske retningslinjer Jevnlige møter med avdelingsrådet Månedlige møter med tillitsvalgte for samtlige kull 4 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

10 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov AKTIVITET I 2013 Avdeling for design har i 2013 styrket sammenhengen mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning. Det er i større grad tilrettelagt for debatt, gjennom kurset «Perspektiv på design» ved visuell kommunikasjon, et samarbeid med KHiBs fagbibliotek. Læringsmål og vurderingskriteriene er naturlig integrerte i kurs og diskusjoner. Avdeling for design har et høyt aktivitetsnivå både nasjonalt og internasjonalt. I februar deltok studenter og kandidater fra designinkubatoren på Stockholms Internasjonale møbelmesse, noe som har fått stor oppmerksomhet fra internasjonale universitet og næringsliv. Årets største satsning fant sted september, utstillingen KHiB With friends i London. Utstillingen inkluderte arbeider av nåværende og tidligere studenter, samt et utvalg fra regionens næringsliv. To forelesninger på et høyt internasjonalt nivå ble også gjennomført og fikk mye positiv oppmerksomhet. Den norske ambassaden i London og kongehuset var representert. I oktober deltok fagområde møbel- og romdesign/ interiørarkitektur på Nordic Passion i Seoul, med et faglig seminar og en utstilling. Regionalt har vi deltatt på Portfoliodagen, som ble en fin markering av studentarbeider. I februar var vi også delaktig i Manøver, en månedlig fagsesjon av og med kulturaktører i Bergen, og innovasjonskonferansen Grow. Avgangsutstillingen Substans, som gikk av stabelen i april, startet med en seminarrekke, Design i sammenheng, DIS, på Verftet, USF. Treklang som er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland og tømrerlinjen ved Arna vgs. ble med stor suksess avviklet i Vågsbunnen i mai. På Designers Saturday i Oslo, i september i KHiOs lokaler, var avdelingen representert med studentarbeider fra BA og MA innenfor møbel/interiørarkitektur. Førsteplassen i studentkonkurransen gikk til én av utstillerne fra KHiB. Den 30. oktober presenterte KHiB, Avdeling for design og Avdeling for kunst (tekstil) på en nasjonal samling for fagområdet Tekstil og Design i videregående skole. Woodstock var i år samarbeid med Bergen arkitekthøgskole på Festplassen og var støttet av Bergen kommune. PPU har representert KHiB på innspillkonferanse arrangert av KD, i november, som handlet om hvordan kunst og kultur best kan ivaretas som fag i skolen. Omorganisering Arbeidsgruppen for omorganisering har ferdigstilt sitt arbeid og ny organisasjonsplan er godkjent av styret. Fremdriften og gjennomføring av prosjektene går som planlagt og skal være på plass august Det er blitt arbeidet med styrking av laboratorier og utstyr til verksteder, noe som vil fortsette i Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

11 Akkrediteringsprosess: Alle deler av institusjonen har på ulike måter vært involvert i prosessen for å bli akkreditert som vitenskapelig høgskole. Ved Avdeling for design har vi arbeidet for å synliggjøre all faglig aktivitet med forankring i kunstnerisk utviklingsarbeid. Faglige ansatte har brukt tid på skriftlig formulering og presisering av KU-arbeider og - prosjekter. Avdelingen har også skrevet om KU-virksomheten ved de to fagområdene ved Avdeling for design og forberedt seg til NOKUT sitt komitébesøk til KHiB i november KU, undervisning og stipendiater: Det har vært stor aktivitet ved avdelingen. De faglige ansatte har vært til stede på ulike nasjonale og internasjonale arenaer og formidlet avdelingens undervisnings- og KUprosjekter. De fleste er oppsummert i en egen publikasjon utgitt av KHiB, november De blir derfor ikke omtalt her. Videre har de faglig ansatte benyttet mye av sin KU-tid på skriveprosesser og kan dokumentere og redegjøre for KU-aktivitet ved avdelingen. Denne informasjonen skal også være transparent og lett tilgjengelig på websiden. Avdeling for design er også nasjonalt og internasjonalt synlig bl.a. via våre prisvinnende studenter. Avdelingen har arbeidet med å forankre teori med en naturlig progresjon i all undervisning ved fagområdene. Dette arbeidet vil videreføres og utvikles av MA-koordinator og BAkoordinator. Avdeling for design er gjennom prosjektet Design Arena involvert sammen med NHH og HiB i et prøveprosjekt om utvikling av felles MA-program i Strategisk design. Avdelingen startet kartleggingen av et potensielt PPU deltidsstudium med start høsten Avdeling for design har også holdt felles fagseminar med samarbeidsinstitusjoner, hvor KHiB flere ganger har fungert som vertskap. Aktuelle eksempler er Material Library Day, Fargeforums seminar Surfing Colour og DIS, design i sammenheng. Samlokalisering: Institusjonens styre vedtok i oktober 2013 den nye organisasjonsstrukturen ved avdelingen med to KU-grupper med tilhørende ledere. Det har vært viktig for avdelingen at den nye strukturen skal bygge opp og forankre all KU- og undervisningsarbeid til det beste for de faglige ansatte, stipendiater og studentene. Nedsatt arbeidsgruppe har startet arbeidet med å samle alle faglige ansatte og studenter i Kong Oscars gate 62 til semesterstart høsten Nye stillinger: I siste halvår av 2013 har avdelingen lyst ut flere sentrale faglige stillinger, da flere åremål går ut. Stillingsbetenkninger for professor i illustrasjon, professor i farge og BAkoordinator er godkjent av styret. Betenkningene til nye KU-ledere er forelagt styret og godkjent. Samtlige stillinger vil lyses ut i starten av Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

12 1.2. STUDENTTALL Studenttall for vår og høst Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år perm. Bachelor rom 11(12) Bachelor viskom Aktive, heltid 22(20) 26(24) 21(20) 2(6) Master rom 9(10) 8(13) 2 3(1) Måltall x Master viskom 7(9) 9(10) 3(2) x1 24x2 10 PPU (årsstudium) Avd. for design 44(43) 38(36) 33(32) 16(19) 17(23) 11(9) NB! Tallene i parentes er fra Avdeling for designs dokumenter Inn- og utvekslingsstudenter I 2013 var det 4 innvekslings- og 5 utvekslingsstudenter inne de ulike fagområdene Studentprognose for Vi forventer å oppfylle oppsatte måltall også i kommende år. Når det gjelder rekruttering, ser Avdeling for design det som generelt problematisk at vårt grunnlag for rekruttering i stor grad begynner å falle vekk, ved at yrkesfag nedprioriteres eller legges ned. Avdeling for design ber KHiB generelt være oppmerksom på denne tendensen og i den grad det er mulig aktiv søke å motvirke dette. (Hører dette hjemme i VPL?) Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år totalt Måltall Bachelor rom Bachelor viskom (26) 66 Master rom 9(10) 9(10) 20 7 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

13 Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design (38) 18(19) 18(19) PLANER FOR 2014 Individuell utdanningsplan. Studieplanen er et viktig verktøy for at studentene kan bruke individuell utdanningsplan optimalt. Det er en øvelse å få studenter til å reflektere over egen studieprogresjon og presisere læringsmål i planen, her bidrar studieplanen konstruktivt. Ved Avdeling for design legger alle obligatoriske grunnkurs til de tre første semestrene. Prosedyrene (?) og studieplanen er verktøy som fungerer godt for både studenter og sensorer. Nye Masterplasser. Tildelingen av nye masterplasser vil gi oss mulighet til å styrke fagmiljøet innen våre satsingsområder og dermed kunne tenke langsiktig i rekruttering av masterstudenter fra internasjonale utdanninger. Det vil også gi større mulighet til rekruttering av stipendiater i tilknytning til KU satsinger. Virksomhetsmål 1.1 Kunst- og designhøgskolen skal utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Undervisningsopplegget ved Avdeling for design er i stadig utvikling for at studentene skal bli ledende på sine felt innen formgiving og utvikling av helhetlige løsninger. Studentene lærer å utvikle ukonvensjonelle løsninger på fremtidige utfordringer - fra miljømessige til demokratiske. Utdanningene bidrar også med kompetanse som er relevant for samfunnets behov gjennom vektlegging av bærekraftige, nye og fremtidsrettete medier og materialer. Avdelingen har gjennomgått det teoretiske grunnlaget i undervisningen på BA og MA-nivå, og vil gjøre endringer i BA1 og BA2 sin undervisningsplattform. Det legges også ned et arbeid for å lage bedre sammenheng og rytme (?) i undervisningsopplegget på MA-nivå. På dette nivået skal en også fokusere på studentenes skriveferdigheter og skriftlighet som verktøy for refleksjon og prosessutvikling. Avdelingens tiltak: Studentene skal arbeide mer eksperimentelt og undervisningen skal forankres i KUaktivitet ved avdelingen. Vi skal styrke kunnskapen om og eksperimenteringen med designprosesser gjennom bevisstgjøring og utforsking av designmetoder. Studentene skal i større grad arbeide «hands-on» for å utforske og eksperimentere. Det vil være nødvendig å styrke materialkunnskapene i undervisning ved hjelp av materialbibliotek, laboratorier, verksteder og andre aktiviteter. Undervisningen er tett knyttet til studieplanen og læringsmålene, og styrkes gjennom samarbeid med næringslivet. 8 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

14 Vi skal arbeide med samfunns- og næringsrelevante kurs som adresserer aktuelle problemstillinger for et samfunn i endring. Øke bevisstheten om universell utforming og samfunnets utfordringer knyttet til miljø og ressursknapphet gjennom KU, undervisning og seminarer Videreutvikle fellesprosjektet for masterstudenter og knytte det enda tettere til pågående KU-prosjekt om designprosesser og -metoder. Utvikle prøveprosjekt Master i Strategisk design og kursvirksomhet via Design Arena i samarbeid med HIB, NHH, i regi av Designregion Bergen. Lokaliteter og plassmangel kan begrense utviklingen. Spissing og spesialisering kan gå på bekostning av faglig bredde. Verkstedene for utprøving og modellbygging er ikke dimensjonert for studenttallet ved avdelingen. Ressursene er heller ikke tilpasset behov og realiteter. Virksomhetsmål 1.2 Kunst- og designhøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Avdelingens tiltak: Kunstnerisk utviklingsarbeid skal i økende grad gjenspeiles i undervisningen og koordineres i avdelingens satsingsområde med menneskelige behov i fokus. Studentene involveres i planlegging av kurstilbud og utvikling av avdelingen gjennom jevnlige møter og avdelingsråd Do-It-Yourself-perioder tilrettelegges ytterligere for å fremme faglig selvstendighet. Tverrfaglig samarbeid mellom fagområdene har vært vellykket og skal utvikles videre. Målet er og i større grad å få samarbeid med Avdeling for kunst. Studentene skal kunne arbeide i grupper/team på tvers av årskullene for å lære å stille kritiske spørsmål til egne og andres prosjekter. Veilederavtaler er opprettet og skal gjennomføres på alle nivå. Sammenheng mellom teori, praksis og de ulike kursrekker er nødvendig for å sikre god progresjon i utdanningen. Avdelingen og KHiB har startet arbeidet med å videreutvikle PPU deltid og med mulighet for læringssenter for PPU ved KHiB. Flytting av de faglige ansatte og studenter til et bygg i Kong Oscars gt. og utbygging av ulike laboratorier og verksteder kan trekke ut og være vanskelig å få til i et bygg. Kvaliteter som studentene har i dag kan gå på bekostning av at verksteder og prosjektrom blir i ulike bygg. Dette får innvirkning på avdelingens 9 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

15 undervisningsformer og arbeidsmetoder. Lokalene må re-designes i tett samarbeid med studentene og ved bruk av fagkompetanse. Læringsmiljøet på tvers av fagområdene og avdelingene er vanskelig å opprettholde på grunn av stor spredning mellom bygningene og mangel på lokaler som kan romme større grupper. Grunnet obligatoriske kurs på BA1 og BA2 kan det være vanskelig å få tid til individuelle kurs og individuelle planer er ofte vanskelig å gjennomføre på grunn av for sene tilbakemeldinger om fulltegnete kurs. Virksomhetsmål 1.3 Kunst- og designhøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelingens tiltak: Økning av antall MA-plasser gir større mulighet til å styrke fagmiljøer i utdanningen med flere internasjonale studenter. Seminarer og forelesninger på et høyt internasjonalt nivå med spisskompetanse på våre satsingsområder er en klar prioritet. Gjestelærere tilknyttet andre institusjoner utgjør en vesentlig faglig ressurs Sikre integrering av innvekslingsstudenter og at de bidrar til læringsmiljø med deres erfaring. Oppfordre våre studenter til å benytte seg av utveksling Lærerutveksling internasjonalt vil vektlegges og arbeides videre med avtaler i 2014 Språkbarriere er stadig en utfordring og kan føre til manglende kvalitet på utdanningen. Utenlandske ansatte har ingen nordisk språklige ferdigheter. Allerede fra første år bachelor har vi utenlandske studenter, og også mange innvekslingsstudenter, noe som skaper språklige utfordringer. Det skal bevilges ressurser til oversetting, og utvikling av bedre rutiner. Virksomhetsmål 1.4 Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning som er tett knyttet til kjernevirksomheten og som er faglig relevant. Avdelingens tiltak: Videreføre ulike seminar og EVU i tett samarbeid med Verdighetssenteret Sanselig arkitektur, knyttet til KU er et nasjonalt og internasjonalt seminar som er åpent Substans, seminarrekke knyttet til Master studentene avgangsutstilling er åpen for alle Prøveprosjekt innen Risikokommunikasjon, tverrfaglig med Kriminalomsorgen og Sandviken sykehus Åpne forelesinger i større grad for eksterne deltakere After Effects, Arcicad, Solid works og InDesign under planlegging MA studenter benyttes til kurs og workshop på de ulike kullene (?) 10 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

16 Utvikling og videreføring av Graduate seminar Faste møter med EVU-koordiantor Utvikle etter- og videreutdanningstilbud, EVU, basert på fagstabs kompetanse og KUprosjekter. Jevnlige møter med Enheten for kvalitetsutvikling, EVU. Videreføre og klargjøre samarbeidet med Kriminalomsorgen i forhold til Vik fengsel og prøveprosjekt med EVU innen Risikokommunikasjon. Fare for overbelastning i staben ved å påta seg ekstra oppdrag, siden en allerede har mange studenter per ansatt på avdelingen. Avlønning/avspasering for ekstra oppdrag bør avklares. Tydeliggjøre et helhetlig verdiskapingsperspektiv, som integrerer faglig, kulturell, sosial og økonomisk inntjening. Utvikling og gjennomføring av tilbud innen etter- og videreutdanning kan gå på bekostning av faglige ansattes tid til å undervise og veilede programstudenter og bør derfor være naturlig innen ansattes kunstnerisk utviklingsarbeid. 11 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

17 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet AKTIVITET I 2013 Det har vært stort engasjement for individuelle arbeider og samarbeidsprosjekter innen KU. For å sikre bredere forankring og styrking av det kunstneriske utviklingsarbeidet, har vi startet arbeidet med å samle alle faglige ansatte i et bygg. Dette skal bidra til at prosjekter utvikles og gjennomføres på tvers av avdelingens fagområder og kompetansemiljø. Vi har hatt flere arenaer for erfaringsdeling og diskusjon av KU-prosjekter. Vi er godt i gang med å implementere kunstnerisk utviklingsarbeid i undervisningen, men arbeidet må systematiseres og utvikles videre. De faglige ansatte har arbeidet med et bredt spekter av KU-prosjekter som er beskrevet i egen publikasjon; Kunstnerisk utviklingsarbeid Utvalgte eksmpler: Pictogram-me: Hvordan kan en piktogrammatisk undersøkelse av ulike opplevelser og oppfatninger bidra til refleksjon om hva det betyr å være menneske i en vanskelig hverdag? Not storytelling, but storychanging: Med særlig vekt på brukermedvirkning og menneskesentrerte designprosesser, er siktemålet for prosjektet å aktualisere design som katalysator i samfunnsendring. Samarbeidsprosjekt med Pictogram-me. Sanselig arkitektur: Hva skjer når en av våre sanser svekkes? Hvordan opplever vi rommet hvis vi ikke er i stand til å se, høre eller gå, og hvordan vil dette virke inn på rommets funksjonalitet? Hvis opplevelsen av arkitektur og form er multisensorisk, registreres gjennom alle sanser, hvordan kan vi som arkitekter og designere så forsikre oss om at alle, uansett, får en tilgjengelig opplevelse av arkitekturen? KHiB with friends: Prosjektet har sitt utspring i en langvarig interesse for designfeltet som et sammensatt landskap av ulike interesser og impulser, og hvordan studenter best kan forberede seg på å etablere seg som yrkesutøvere i dette feltet. Gjennom kuraterte utstillinger som presenterer og synliggjør dynamikken i designmiljøet ved og rundt KHiB, bidrar prosjektet til internasjonal dialog og fagutvikling. Studenter, undervisere og etablerte designere er fysisk tilstede på internasjonale møteplasser hvor de kan sammenligne eget fagmiljø med tilsvarende fagmiljø i andre land og regioner. 12 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

18 Demens: Stipendiatprosjektet har som mål å utvikle innovative løsninger som bidrar til velvære i sykehjem, med fokus på demens. Med utgangspunkt i interiørarkitekter og informasjonsteknologi vil det skapes løsninger i samarbeid med omsorgssektoren. The inbetween project: I stipendiatprosjektet eksperimenteres det med presentasjonsformene til skjermbaserte tegneserier. Tegneserieskaping i grenselandet mellom statisk billedfortelling, multimedia og interaksjon. Kjente og ukjente former skal utprøves i et tegneserieprosjekt med arbeidstittelen «Eg kjenner ikkje morfar» PLANER FOR 2014 Vi vil fortsette med utvikling av våre KU-prosjekter, både individuelle og tverrfaglige. I utviklingen trenger vi å styrke selvtilliten, utvikle særpreg, definere forskingsfokus og identitet innad ved KHiB og i samarbeid med andre aktuelle institusjoner og forskningsarener. Virksomhetsmål 2.1 Kunst- og designhøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal ha høy internasjonal kvalitet, samt være utfordrende og undersøkende. Kritisk refleksjon og utveksling av prosess og resultat skal danne grunnlag for utvikling av kunnskap. Avdelingens tiltak: Vi vil fortsette med å styrke KU-miljøet ved å videreutvikle arenaer for erfaringsdeling og diskusjon av KU-prosjekter, og bidra til utvikling av felles møteplasser for kunst og design, nasjonalt og internasjonalt. For å sikre en bredere forankring av kunstnerisk utviklingsarbeid som et felles anliggende, på tvers av avdelingens fagområder og kompetansemiljø, har vi startet arbeidet med å kunne samle alle faglige ansatte i et bygg. Vi skal styrke satsingsområdene sosial design, fornybare ressurser (tre), naturmaterialer, eksperimentering og utvikling av materialbibliotek. Videreutvikle Graduate Seminar for MA-studenter, stipendiater og faglige ansatte Skape klynger for MA- og KU-prosjekter for styrking og rekruttering til stipendiatstillinger Øke antall ansatte for styrking av KU og skape større miljø for kritisk refleksjon Etablering og styrking av verksteder og laboratorier for både ansatte og studenter, for slik å kunne arbeide hands-on Kort vurdering av hovedrisiko for ikke å oppnå virksomhetsmålet, og tiltak for å redusere risikoen. Krever tid og ressurser å etablere arenaer for samarbeid utenfor Avdeling for design Flytting av alle faglige ansatte og studenter til et bygg kan bli problematisk grunnet plassmangel Utfordring med små og spredte verksteder og laboratorier (fordelt på flere bygg) 13 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

19 Virksomhetsmål 2.2 Kunst- og designhøgskolen skal videreutvikle det kunstneriske utviklingsarbeidet gjennom strategisk rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale. Avdelingens tiltak: Utlysning av nye stillinger internasjonalt Gjestelærere og forelesere rekrutteres fra et internasjonalt miljø Lærerutveksling med internasjonale universitet og høgskoler Styrke nettverksbygging ved å delta på internasjonale seminar og forelesninger, også med innlegg og keynotes Synliggjøring av kompetanse og forskingsfokus gjennom websider og de faglige ansattes profil Styrking av engelsk språk i KU-tekster Kort vurdering av hovedrisiko for ikke å oppnå virksomhetsmålet, og tiltak for å redusere risikoen. Bergen kan være et geografisk og kulturelt hinder for rekruttering til åremålsstillinger Stor spredning mellom byggene kan virke fragmenterende for samarbeid og arbeidsflyt. Profilen på Web, spesielt engelsk tekst, kan virke svak og ikke målrettet nok Virksomhetsmål 2.3 Kunst- og designhøgskolen skal tilby stipendiatutdanning av høy kvalitet og bidra til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Avdelingens tiltak: Videreutvikle arenaer for kontakt og erfaringsutveksling mellom stipendiater og sentrale ressurspersoner i fagmiljøene Videreutvikle koblinger mellom stipendiaters og faglige ansattes KU Tilby kurs for Stipendiatprogrammet; 1.visualiserings- og presentasjonskompetanse,- 2.brukersentret designmetodikk og 3.utstillingsteknikk Motivere stipendiatene ved KHiB til å etablere og drive egne faglige forum Tilrettelegge for gjennomganger av stipendprosjekt og visninger av Works-inprogress ved Graduate seminar og avdelingsmøtet Lite miljø for stipendiatene Manglende studio/egnet arbeidsplass for videreutvikling av stipendiatprosjekter. De blir plassert i ulike lokaler som fører til at samarbeid vanskeliggjøres Verksteder er lite tilgjengelig for work in prosess 14 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

20 3. SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping AKTIVITET I 2013 Avdeling for design har hatt omfattende samfunnskontakt og formidlet faglige prosjekter aktivt. Avdelingen har bidratt substansielt til profilering av egen faglig virksomhet og spisskompetanse. KHiB som institusjon har blitt eksponert og synliggjort, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Innen Kunstnerisk utviklingsarbeid samarbeider avdelingens ansatte med partnere i samfunns- og næringsliv og i frivillige organisasjoner. Også studentene har utstrakt kontakt med designmiljø og andre kompetansemiljø utenfor KHiB. Utadrettet aktivitet i 2013 KHiB-utstilling i Greenhouse under Stockholm Furniture fair: 12 studentarbeider vist på egen-designet stand + studieturprogram. Portfoliodagen ved KHiB: Utstilling og mottagelse i KO62 av Viskom og utstilling i det Røde rommet fra Møbel-romdesign/interiørarkitektur. Manøver DRB, Studentrepresentasjoner og faglige ansatte stilte ut. Grow seminar, næringslivet, Bergen Kjøtt. 3 BA m/ utstilling fra Stockholm KHiBs Stockholmutstilling ble montert og presentert under innovasjonskonferansen Grow i Grieghallen. Studentene deltok på konferansen. Faglig ansattes KU-utstilling i Rom8, «By the way». Syv fra Viskom og en fra Møbel deltok. Treklang, kreering og utstilling i Vågsbunnen. Samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og tømrerlinjen Arna vgs. Substans-utstilling, KU-basert workshop og seminarrekke i forhold til Design i Sammenheng på USF. Arrangementet inkluderte også videre- og etterutdanning. MAs avgangsutstilling i galleriet til USF. Designers Saturday i Oslo: 3 MA -og 3 BA-studenter stilte ut. London Furniture fair på Tent. For SeMA Seoul Museum of Modern Art, er KHiB invitert til å delta som medarrangør av den Nordiske utstillingen «Nordic Passion» Organisatorer blir SeMA, Alvar Alto Universitetet i Helsingfors, Museum of Finnish Architecture og de nordiske 15 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

21 ambassadene i Seoul. Woodstock, Kreering og utstilling på Festplassen. Samarbeid med BAS 3-dagers workshop på oppdrag for stipendprogrammet, knyttet til kritisk refleksjon og dokumentasjon. Workshop ved Universitetet i Agder knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid. Studieturerer og etablering av faglige nettverkt i forbindelse med prosjektet Storychanging til Oslo, København, Glasgow og Edinburgh. Visning av prosjekt på Lepramuseet, tverrfaglig, eksterne bidragsytere. Interaktivitet i forhold til global krisehandtering, presentasjoner på konferanser og seminarer både i Norge og Nairobi. Pictogram-me knyttet tettere til relevante interne KU-prosjekt. Deltagelse og medlemskai råd og utvalg: Avdelingen er representert i styret for Designregion Bergen, i UHRsprofesjonsråd for designutdanning, og i UHRsnasjonale råd for lærerutdanning. I 2013 har avdelingen inngått samarbeidsavtale med Verdighetsenteret og Samspel Hordaland, et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt om de estetiske fagenes plass i utdanning på alle nivå 3.2. PLANER FOR 2014 Kunst- og designhøgskolen sees på som en ressurs i møte med andre kunnskaps- og kompetansemiljø, spesielt når det gjelder vår KU-aktivitet. Oppstartsseminar med studentene blir også lagt merke til internasjonalt. Vi får stadig forespørsler om deltagelse på messer og utstillinger, noe som gir studentene og fagstab anerkjennelse for sitt arbeid. Deltakelse på faglige arenaer og i faglige debatter medvirker til vesentlig kunnskapsutvikling og -overføring. I 2014 vil avdelingen jobbe systematiske med å prioritere og profilere KU- og utdanningsprosjekter som har sitt utspring i faglige satsingsområder, samt i større grad knytte pågående aktivitet opp mot EVU. Virksomhetsmål 3.1 Kunst- og designhøgskolen skal være en opplagt samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og kulturliv for styrking av kunst og design. Kunst- og designhøgskolen skal bidra i fora der kunnskapen vår er en ressurs, og bygge nettverk med relevante partnere. Avdelingens tiltak: Not storytelling, but storychanging-prosjektet fått KU-midler, det er etablert nettverk, og KHiB oppleves som en interessant samarbeidspartner internasjonalt. Kunnskapsdeling og formidling blir sentralt. 16 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

22 Oppfordre studenter og fagstab til å drive oppsøkende virksomhet, og aktiv bevisstgjøring i tilknytning til sitt kunstnerisk utviklingsarbeid og studieprosjekter. Avgangsutstillingen til masterstudentene og masterseminaret skal videreutvikles og synliggjøres på flere arenaer i det offentlige, inkludert USF. (?) Forelesninger/teori skal videreutvikles og tilbys faglige ansatte, studenter og der det er mulig åpnes for eksterne deltagere. Samarbeid med kultur- og næringsliv skal videreføres og styrkes og settes inn i en langsiktig handlingsplan. Formidling av studentprosjekter og KU nasjonalt og internasjonalt ved deltagelse på ulike seminarer, forelesninger og utstillinger. Studenter og fagstab skal aktivt bidra i det offentlige rom som naturlige samtalepartnere og delta i faglige debatter, nasjonalt og internasjonalt. Planlagte arrangementer i 2014: Deltagelse for BAR3 på Greenhouse i Stockholm Furniture Fair i februar. Utvides som faglig møteplass mellom internasjonale utdanninger, i form av seminar, og med vekt på diskusjon og refleksjon. Aktivitet på portfoliodagen i februar Lyskultur, felles arrangement i mars Fargeseminar ved KHiB i mars Deltagelse på Visuelldagene i Oslo i mai Deltagelse på Cumulus-konferanse i Porto i mai Seminar og avgangsutstilling på USF, Verftet i mai BA-eksamensutstilling i Rom 8 og Marken i mai Workshop og seminar på Finse i februar Trefestivalen i mai London Furniture fair i september Woodstock i november Det blir jevnt med aktiviteter i 2014, knyttet til seminarer om blant annet farger, materialer og lys. Samarbeidet med Vik fengsel og Verdighetssenteret fører til flere store tverrfaglige seminarer, som også blir en del av EVU. 17 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

23 Samtlige aktiviteter avhenger av midler både eksternt og internt. Ved mangler på tilskudd kan det bli nødvendig med ytterligere prioritering. Virksomhetsmål 3.2 Kunst- og designhøgskolen skal formidle egne prosesser og resultater for å øke den offentlige bevisstheten om kunst og design, synliggjøre virksomheten vår og møte andres kompetanse. Avdelingens tiltak:. Videreutvikle samarbeidet med Design Region Bergen, DRB, for å øke forståelsen for design i samfunnet, men bl.a. deltagelse på RAFF designuke. Opprettholde og utvikle samarbeidet med Bergen Kommune og Fylkeskommunen om ulike arrangementer i bybildet og videreføring av Designinkubator Avdeling for design har inngått et samarbeid med Verdighetssenteret. Utvikle og videreføre ulike prosjekter gjennom samarbeidet.. Kan gå på bekostning av andre aktiviteter. Ressurskrevende med høyt aktivitetsnivå. Kan føre til at innsatsen blir for spredd og at kvaliteten på de ulike aktivitetene svekkes Virksomhetsmål 3.3 Kunst- og designhøgskolen skal øke eksternfinansiert virksomhet gjennom å tilby nyskapende og attraktiv kunnskap for samfunns- og næringsliv. Avdelingens tiltak:. Utvikle flere eksterne kurs innen KU.. Igangsette workshop for Risikokommunikasjon for evt. videre arbeid med kurs/utdanning innen fagfeltet.. Design Arena, DRB er et samarbeid hvor Avdeling for design skal bidra med vår kompetanse i et tverrfaglig miljø. Deltagelse på internasjonale næringsarenaer i forbindelse med utstillinger og seminarer, delvis med ekstern finansiering.. Innhente finansiering fra eksterne samarbeidspartnere i forbindelse med BOA, bidragog oppdragsaktiviteter. Kan være tidkrevende hvis en ikke beregner aktiviteten inn i KU-basert undervisning.. Ressurskrevende hvis en ikke klarer å prioritere.. Krever eksterne midler for gjennomføring av planlagte aktiviteter. 18 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

24 4. FORVALTNING AV RESSURSER Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle TILSTANDSVURDERING Faglig ansatte har vært aktive i utforming av avdelingens nye organisasjonsform som vil gi klarere roller og ansvar. Arbeidet er startet med styrking av KU-arbeidet, samt klarere rollefordeling. Planen er å tilsette to KU-ledere, som vil utgjøre en del av ledergruppen sammen med Dekan, en BA-koordiantor og en MA-koordinator. Arbeidet intensiveres og videreføres i 2014, med nye stillinger besatt som beskrevet i Avdelingen har vært og er med på å videreutvikle en åpen organisasjon med velfungerende støttefunksjoner og godt samarbeid.. Avdelinger har også i 2013 vært rammet av endel sykefravær som har gått på bekostning av arbeid med stabens egne KU-prosjektet. Arbeidstidsavtaler har dermed blitt endret.. Arbeid med søknad, forberedelser og gjennomføring av akkrediteringsprosess har vært tidkrevende, men også skjerpende og lærerik.. Avdelinger har stor fokus på åpenhet, likeverd, respekt og toleranse og arbeider for et godt arbeidsmiljø. Staben gir åpent uttrykk for at arbeidsmiljøet oppleves som støttende og godt.. Avdelingen har med vellykkethet benyttet Its learning. Viskom har vært pådrivere og benyttet utelukkende Its learning som formidling og kommunikasjonsarena. 19 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

25 4.2. PLANER FOR 2014 Avdeling for design medvirker målrettet til at KHiBs langsiktige prioriteringer er faglig fundert og at ressurser tildeles i tråd med strategiske målsettinger. Virksomhetsmål 4.1 Kunst- og designhøgskolen skal sikre god og effektiv styring, organisering og forvaltning av ressursene. Kunst- og designhøgskolens strategiske prioriteringer skal styrke kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling. Avdelingens tiltak: Instrukser for både nye og nåværende stillinger må gjennomarbeides og kvalitetssikres. Bruken av Itslearning videreutvikles, og Its learning blir vår hovedplattform for all formidling og informasjonsutveksling som skjer på avdelingen. Samtlige faglige ansatte og studenter skal benytte plattformen innen høsten Jevnlige møter med avdelingsrådet vil fortsette, utvides fra to til fire i året. Arbeidet med implementering av ny organisasjonsmodell og nytilsettelser, kan i en periode gå på bekostning av andre oppgaver. Flytting av ressurser fra undervisningsstillinger til KU-ledere uten undervisningsplikt kan gå på bekostning av førstnevnte. Virksomhetsmål 4.2 Kunst- og designhøgskolen skal fremme åpen og helhetlig ledelse. Kunstog designhøgskolens arbeidsmiljø skal kjennetegnes av likeverd og toleranse, der ansatte og studenter bidrar til institusjonens utvikling gjennom medvirkning og samarbeid. Avdelingens tiltak: Avdelingen har stor fokus på åpenhet, likeverd, respekt og toleranse og arbeider for et godt arbeidsmiljø, både for studenter og ansatte. Det gjennomføres jevnlige møter på både avdelings- og fagområdenivå. Staben inviteres til halvårlige seminarer der avdelingens identitet, strategier og satstingsområder diskuteres. Månedlige møter med tillitsvalgte for hvert kull videreføres. Møtene sikrer tett samarbeid, og gir studentene mulighet til påvirkning og medbestemmelse. 20 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

26 Deltakelse i møter og på seminarer kan bli nedprioritert i konkurranse med mange pågående prosjekter og knappe tidsfrister. Møter er tidkrevende, og kan gå på bekostning av andre aktiviteter. Virksomhetsmål 4.3 Kunst- og designhøgskolen skal ta etiske utfordringer på alvor, og arbeide for utviklingen av et bærekraftig og inkluderende miljø. Avdelingens tiltak:. Vi søker å skape fora og arenaer for diskusjon av etiske spørsmål, med utgangspunkt i KHiBs etiske retningslinjer.. Det tilrettelegges for både faglige og sosiale samlinger, studenter og stab har etablert fysiske, uformelle møteplasser. Fast stab og gjestelærere inviteres med på ukentlige felleslunsjer i KO62. Virksomhetsmål 4.4 Kunst- og designhøgskolen skal ha høy kvalitet i økonomiforvaltningen. Avdelingens tiltak: Avdelingen bidrar til sunn økonomisk drift Avdelingen bidrar til innhenting av eksterne midler til prosjektgjennomføring Ku-ledere vil få budsjettansvar knyttet til sine fagområder Hvis støtte fra eksterne samarbeidspartnere uteblir kan det gå utover vår prosjektgjennomføring Ved budsjett delegering fordres god budsjettopplæring for Ku-ledere 21 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

27 4.3. BUDSJETTPRIORITERINGER 2014 Budsjettfordelingen er foreløpig og vil bli justert ved detaljbudsjettering av de enkelte poster. Fagområde Prosjektnummer Beløp Viskom sensur Viskom gjestelærere Viskom drift Møbel sensur Møbel Gjestelærere Møbel drift BA- eksamensutstilling Verkstedsmateriell PPU sensur PPU gjestelærere PPU praksislærer PPU drift MA sensur MA gjestelærere MA drift MA Substans utstilling Form/farge/rom Kurs for faglige ansatte Studiereiser, konferanser, messer Personalsamlinger Prosjekter fra avdelingen Støtte til studiereiser Medlemsavgifter og deltagelser i rådene Avdelingsråd Div. Telefonkostnader, m.m Teori BA Ny Total Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

28 4.4. INVESTERINGSFORSLAG Her settes det opp en samlet prioritert oversikt over forslag til investeringer for Forslagene må knyttes til omtalen av mål og tiltak under ett eller flere av de foranstående kapitlene. Type investering Innkjøp total inkl. drift og materiell Flytting og ombygging i KO se; egen oversikt ca. kr ,- 62 og Marken 37 Videreføring av LYD, LYS, Material, Farge etc. Plateknekker HM manuell ,- kantbukkemaskin HS-3A- 3SH Superflex, 1270 x 2,0mm Schechtl manuell ,- knekkemaskin Unikant UK 125/S, 1275x1,25 mm Enkelt bakanslag 3.300,- Sag ,- Samling av Avd. Antall: Stykkpris: Sum: Antall design i KO 62 Hov Dokka: Pulter grå 140x80 cm kr 8 044,20 kr Stoler 1 kr 3 419,00 kr 3 419, Stumtjener 1 kr 1 699,00 kr 1 699, Hylleskap m. Lås 1 kr 5 565,00 kr 5 565, Skillere 1 kr 2 493,60 kr 2 493, Printer 8 stk kr Kopimaskin 2 stk kr Kjøkkenanretning , Maling pr kvm ,00 kr Farge workshop kr - Elekstrisk anlegg kr - kr , Flyttebyrå kr Håndverk kr Marken Container Totalsum Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Design-2014

29 VIRKSOMHETSPLAN 2014 AVDELING FOR KUNST 1 Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

30 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme. Her følger mal for utarbeidelse av virksomhetsplanen. Malen for virksomhetsplan 2014 er utformet i samsvar med målstrukturen for UH-sektoren, slik at kapittelinndelingen følger KDs sektormål 1-4. Under hvert av KDs sektormål har KHiB utformet egne virksomhetsmål. Virksomhetsmålene er utledet av KHiBs strategiplan for Avdelingen må vise måloppnåelse i forhold til KHiBs virksomhetsmål. Under hvert virksomhetsmål er avdelingen bedt om å vise hvilke konkrete tiltak avdelingen planlegger for å oppnå virksomhetsmålet. Som for de siste par års planarbeid er det ønskelig at VPL-malen skal bidra til samsvar og overføringsverdi i forhold til Rapport og planer som skal ferdigstilles 15. mars For høstens plan- og budsjettprosess vises det til oversikten «Budsjettprosess 2014» som bl.a. viser når utkast for virksomhetsplaner skal foreligge. Malen for virksomhetsplaner er tema i ledermøte , og innhold gjennomgås videre utover høsten Øivind Skaar Økonomisjef 1 Strategiplan for perioden Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

31 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET I STUDENTTALL PLANER FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET I PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET I PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTANDSVURDERING PLANER FOR BUDSJETTPRIORITERINGER INVESTERINGSFORSLAG Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 46/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT Forslag til vedtak: Styret tar rektors bruk av hastefullmakten til orientering. Vedlegg: Justert betenkning for

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

(t Ô-LV% STYRESAK # 24/13 HØGSKOLELEKTOR I KUNST MED HOVEDFOKUS PÅ GRAFIKK VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING STYREMØTET DEN

(t Ô-LV% STYRESAK # 24/13 HØGSKOLELEKTOR I KUNST MED HOVEDFOKUS PÅ GRAFIKK VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING STYREMØTET DEN Vedrørende: STYREMØTET DEN 23.04.13 STYRESAK # 24/13 A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: +4 55 5873 00 F: -4-47 55 8 73 10 E: khib@khib.no W: www.khib.no KunsthøgskoLen i Bergen, Bergen National Academy

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

S T Y R E S A K # 12/16 STYREMØTET DEN FØRSTEAMANUENSIS I MØBELDESIGN

S T Y R E S A K # 12/16 STYREMØTET DEN FØRSTEAMANUENSIS I MØBELDESIGN S T Y R E S A K # 12/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: FØRSTEAMANUENSIS I MØBELDESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som førsteamanuensis 50 % i møbeldesign lyses ut. 2.

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON

S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

STYREMØTET DEN

STYREMØTET DEN Kunst- og designhøgskoten i Bergen Bergen Academy of Art and Design STYR ESAK # 30/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I BILLEDKUNST BACH ELORKOORDINATOR VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

S T Y R E S A K # 09/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR KUNST

S T Y R E S A K # 09/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR KUNST S T Y R E S A K # 09/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: DEKAN VED AVDELING FOR KUNST Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

S T Y R E S A K # 11/16 STYREMØTET DEN FØRSTEAMANUENSIS I ILLUSTRASJON

S T Y R E S A K # 11/16 STYREMØTET DEN FØRSTEAMANUENSIS I ILLUSTRASJON S T Y R E S A K # 11/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: FØRSTEAMANUENSIS I ILLUSTRASJON Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som førsteamanuensis 50 % i illustrasjon lyses ut.

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/14 STYREMØTET DEN 08.04.14 PROFESSOR I MØBEL- ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR: BETENKNING

S T Y R E S A K # 17/14 STYREMØTET DEN 08.04.14 PROFESSOR I MØBEL- ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR: BETENKNING S T Y R E S A K # 17/14 STYREMØTET DEN 08.04.14 Vedrørende: PROFESSOR I MØBEL- ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en fast 100 % stilling som professor

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR S T Y R E S A K # 04/16 STYREMØTET DEN 10. OG 11.03.2016 Vedrørende: KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2016-2017 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslåtte kommunikasjonsplan for 2016-2017 Vedlegg:

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

CLL STYR ESAK# 51/13 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS 100 % I ILLUSTRASJON VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING STYREMØTET DEN

CLL STYR ESAK# 51/13 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS 100 % I ILLUSTRASJON VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING STYREMØTET DEN CLL Bergen, den 25.10.13 STYREMØTET DEN 31.10.13 BETENKNING Saksfremlegg m/forslag til stillingsbetenkning DESIGN: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS 100 % I ILLUSTRASJON VED AVDELING FOR Vedrørende: STYR ESAK#

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

Innledning. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler:

Innledning. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler: Innledning Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal være det fremste forsknings- og utdanningsmiljø i Norge innen sosiologi og samfunnsgeografi. Instituttets hovedoppgave er å drive langsiktig

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET S T Y R E S A K # 50/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 31.10.12 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til strategi for samarbeid med

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer