Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015"

Transkript

1

2

3

4 Oslo Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for Studentparlamentet HiOA søker Velferdstinget i Oslo og Akershus om kr ,- for Mvh Studentparlamentets Arbeidsutvalg Høgskolen i Oslo og Akershus Tord Øverland Leder Tamara Eiret Nestleder Kine Nossen Fagpolitisk ansvarlig Jørgen Andersen Læringsmiljøansvarlig

5 Forkortelser HiOA- Høgskolen i Oslo og Akershus SP- Studentparlamentet SFR- Studentenes fakultetsråd AU- Arbeidsutvalget VT- Velferdstinget i Oslo og Akershus SIO- Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus OAS- Oslo- og Akershusstudentenes samskipnad EK- Egenkapital Redegjørelse Midlene det søkes om skal hovedsakelig gå til drift av studentdemokratiet og velferdstiltak for studenter og studenttillitsvalgte ved HiOA. Da SP HiOA har opparbeidet seg relativt stor egenkapital i perioden frem til 2010, vil denne selvfølgelig også være med på å finansiere denne type tiltak i 2015 og i årene fremover. Midlene det søkes om skal finansiere 50 % prosent av budsjettet. Det vil si at vi søker om ,- og budsjetterer med å bruke ,- av egne midler. Vi budsjetterer også med noe frifondsmidler fra NSO til enkelte kampanjer. Studentparlamentet 2015 Studentdemokrati og velferd Som tidligere år søkes om midler til drift av studentdemokratiet og velferdstiltak for tillitsvalgte. Det lokale studentdemokratiet på HiOA har vært i kontinuerlig utvikling siden høgskolene ble slått sammen i Det har vært ganske store omveltninger i hvordan man både har finansiert og organisert både foreninger, studentråd og SFR. Dette har derfor også hatt mye å si for driften av og arbeidet til SP HiOA. SP HIOA har de to siste årene blitt en mye mer «politisk» rettet organisasjon enn tidligere. Vi ønsker å legge til rette for et høyt aktivitetsnivå, både i SP og AU og andre studentpolitiske organer ved HiOA. Selv om mye er gjort både med organisering og i arbeidet ved å vedlikeholde aktiviteten, ser AU det som viktig å fortsette å legge ressurser i oppfølging av det lokale studentdemokratiet. HiOA hadde våren 2014 besøk av NOKUT som blant annet evaluerte studentdemokratiet, hvor det kom frem at studentdemokratiet trenger et løft. Viktige prioriteringer for ) Opprettholde og videreutvikle kurs og konferansetilbudet. Vårt viktigste virkemiddel i prosessen ved å lære opp, beholde og rekruttere tillitsvalgte. Vi ser verdien av å reise bort 2 ganger i året, både for opplæring, sosialisering og for at studentparlamentsrepresentantene skal kunne diskutere ulike temaer i uformelle settinger. Nyvalgt Parlament reiser på opplæringstur i januar før det første parlamentsmøte. På høstseminaret fokuserer vi på litt mer viderekommen opplæring og motivasjon. Vi kommer også til å prioritere å få til temakvelder og tillitsvalgtkvelder både for parlamentsmedlemmer og for klassetillitsvalgte i 2015.

6 2) Avholde og videreføre viktige kampanjer som «De ti bud i praksis», fokus på f. eks Psykisk helse og utdanningskvalitet. I tillegg kommer selvfølgelig de større kampanjene i forbindelse med parlamentsvalget på høsten, og til tyngre verv som AU og Høgskolestyret på våren. 3) Vi skal fortsette med å gjøre oss selv synlige på campus både i Pilestredet og på Kjeller med kampanjer, stand og informasjon. Fokus for 2015 er å også være noe mer tilstede på studiested Sandvika. 4) SP vil prioritere å utvikle ny politikk på nye områder. Blant annet vil vi bruke mer tid og ressurser på internasjonalisering, forskning og mangfold. Økonomiske hensyn SP HiOAs handlingsplan er enda ikke vedtatt. Det er heller ikke vedtatt budsjett for Dette er derfor et veiledende budsjett, basert på det vi nå tror vil bli et «normalår» for SP HiOA. Siden organisasjonen fremdeles er ung og har vært gjennom ganske store omveltninger hvert år siden sammenslåingen, tror vi nå vi har funnet ut hva som trengs av midler til en fornuftig drift i et normalår. Summen vi søker om er dermed svært realistisk. Det er ikke tatt høyde for noe ekstraordinært. Eventuelle endringer ved budsjettbehandlingen senere i år, vil derfor bli tatt av egenkapitalen, eller ved frifondsøknad til NSO. Vi har varslet i begge de foregående år at vi i takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil søke om høyere beløp fra VT. Vi er veldig klar over at det ikke er blitt brukt like mye egenkapital de to siste årene som forespeilet. SP havnet ganske langt unna budsjett i Dette henger sammen med at flere poster er veldig «aktivitetsstyrt». Dette gjelder særlig tildelinger, seminarer, profilering, samt noe bespisning. Det har vært viktig for SP at vi har budsjettert med å gi et fornuftig antall tillitsvalgte muligheten til å være med på aktivitetene vi avholder. For oss er det viktig å ha en fornuftig og gjennomtenkt bruk av studentenes midler og har derfor heller ikke brukt unødvendig med midler. Vi har også jobbet med å få til så gode som mulige avtaler utenom de gunstige avtalene vi allerede har via HiOAs rammeavtaler. Med en såpass stor drift som SP HiOA har, er det helt nødvendig med en del egenkapital på bok. I mener derfor at det er fornuftig å finansiere 50 % av neste års drift med egenkapitalen. SP HIOA er underlagt HiOA og har derfor flere budsjettenheter og prosjekter, noe som er helt normal praksis i statlig virksomhet. I vårt tilfelle har vi midler fra HiOA som sikrer lønn og andre nødvendige driftsutgifter. På denne budsjettenheten går vi så å si i null hvert år. Midlene man tidligere mottok fra OAS (nå fra VT/SiO) var øremerkede midler til driften av studentdemokratiet og velferdstiltak for studenter og tillitsvalgte studenter. Disse ble derfor plassert på et eget budsjettenhet/prosjekt, noe som er det mest fornuftige så lenge finansieringen av driften fremdeles er todelt. Dette sikrer også i større grad at midlene vi mottar fra VT blir brukt på det vi faktisk søker om. Regnskapstallene hittil i år viser tom juli. Vi gjør oppmerksom på at hovedvekten av studentaktivitet ligger på høstsemesteret, da spesielt i forhold til studiestart og valget. Det vil derfor naturlig nok vise endel avvik slik det foreligger nå. Våre beregninger tilsier likevel at vi kommer til å treffe veldig bra på budsjett i år. De avvik som eventuelt kommer vet vi om og de er allerede justert i neste års budsjett.

7 Drift av kontoret Inntekter Budsjett 2014 Budsjett 2015 Noter Tilskudd fra HiOA/KD kr ,00 kr ,00 1 Annen støtte kr Sum inntekter kr ,00 kr ,00 Kostnader Lønn kr ,00 kr ,00 2 Kontorrekvisita kr ,00 kr ,00 3 Møtekostnader kr ,00 kr ,00 4 Kurs og konferanse kr ,00 kr ,00 5 Trykking kr ,00 kr ,00 6 Reiseutgifter kr ,00 kr ,00 7 IT/ programvare/service kr 5 000,00 kr 5 000,00 8 Gaver eksterne kr 5 000,00 kr 3 000,00 9 Andre kostnader kr Sum kostnader kr ,00 kr ,00 Resultat kr kr 10 IB 1.1 kr ,50 kr ,50 UB kr ,50 kr ,50 Noter: 1 Rammetildeling fra HiOA/KD ca regulert for Alle lønnskostander for 5,5 stilling 3 Kontorrekvistita 4 Tidligere budsjettert under kontoklasse 5, lønnskostnader. 5 Overlappsemniar for AU, deltageravgift på eksterne seminarer og kurs for konsulenter 6 Trykk av sakspapirer Parlamentsmøter og evt årsrapport. 7 Buss t/r Kjeller i forbindelse med Parlamentsmøter, reisekostnader i forbindelse med tjenestereiser. 8 Det meste dekkes av HiOA. Evt. ekstra utstyr/programvare. 9 Oppmerksomheter til ordstyrere og andre eksterne innledere. 10 Det budsjetteres mot null.

8 Drift av studentdemokratiet(velferd) Inntekter Budsjett 2014 Budsjett 2015 Noter Tilskudd fra VT kr ,00 kr ,00 13 Frifond NSO kr ,00 kr ,00 14 Midler fra avd SK kr ,00 kr 15 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 Kostnader Grillkonsert kr ,00 kr 16 Informasjon og profilerin kr ,00 kr ,00 17 Egne konferanser kr ,00 kr ,00 18 Bespisning kr ,00 kr ,00 19 Andre kostnader kr kr Sum kostnader kr ,00 kr ,00 Resultat kr ,00 kr ,00 20 IB 1.1 kr ,69 kr ,69 UB kr ,69 kr ,69 Noter: 13 Tilskudd fra VT etter søknad i foregående år. 14 Frifond midler fra NSO etter søknad. 15 Midler fra avd. SK øremerket grillkonsert. Det ser per dags dato ikke ut til at det blir grillkonsert neste år. 16 Det ser per dags dato ikke ut som det blir grillkonsert neste år. 17 Her er alle kostnader til profileringsartikler, trykk av plakater, standkostander i forbindelse med valg, studiestart og kampanjer. 18 Alle kostnader til seminar er samlet, inkl tranport. 19 All bespisning. Parlamentsmøter, komitemøter, julebord og sommerfest. 20 Vi busjetterer med å bruke av egenkapitalen.

9 Drift av kontoret Inntekter Budsjett 2014 Regnskap tom juli 2 Avvik Tilskudd fra HiOA/KD kr ,00 kr ,00 kr ,00 Annen støtte kr - kr - kr - Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kostnader kr - Lønn kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kontorrekvisita kr ,00 kr 4 994,00 kr 5 006,00 Møtekostnader kr ,00 kr 623,00 kr 9 377,00 Kurs og konferanse kr ,00 kr - kr ,00 Trykking kr ,00 kr ,00 kr 3 508,00 Reiseutgifter kr ,00 kr 8 334,00 kr ,00 IT/ programvare/service kr 5 000,00 kr - kr 5 000,00 Gaver eksterne kr 5 000,00 kr 908,00 kr 4 092,00 Andre kostnader kr - kr 1 522,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - Resultat kr - kr ,00 kr ,00 Drift av studentdemokratiet(velferd) Inntekter Budsjett 2014 Regnskap tom juli Avvik Tilskudd fra VT kr ,00 kr ,00 kr ,00 Frifond NSO kr ,00 kr - kr ,00 Midler fra avd SK kr ,00 kr - kr ,00 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kostnader kr - Grillkonsert kr ,00 kr - kr ,00 Informasjon og profilerin kr ,00 kr ,00 kr ,00 Egne konferanser kr ,00 kr ,00 kr ,00 Bespisning kr ,00 kr ,00 kr ,00 Andre kostnader kr - kr 211,00 kr -211,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - Resultat kr ,00 kr ,00 kr ,00

10 19150 Drift Inntekter Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Noter Tilskudd fra HiOA/KD kr ,00 kr ,00 kr - 1 Annen støtte kr ,00 kr - kr ,00 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kostnader kr - Lønn kr ,00 kr ,00 kr ,00 3 Kontorrekvisita kr ,00 kr ,00 kr -740,00 4 Møtekostnader kr 7 647,00 kr - kr ,00 5 Kurs og konferanse kr ,00 kr ,00 kr 372,00 6 Trykking kr ,00 kr ,00 kr 3 999,00 7 Reiseutgifter kr ,00 kr ,00 kr ,00 8 IT/ programvare/service kr - kr ,00 kr ,00 9 Gaver eksterne kr 4 186,00 kr 8 000,00 kr 3 814,00 10 Andre kostnader kr 7 756,00 kr - kr ,00 11 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - Resultat kr ,00 kr - kr ,00 Noter: 1 Rammetildeling fra HiOA/KD regulert for Frifondsmidler fra NSO. Refusjon for selve reisen i forbindelse med Praksis FTW. 3 Alle lønnskostander for 5,5 stilling. 4 Kontorrekvistita i form av penner, post its, kaffe og kaffetrakter 5 Møtekostnader, baguetter og kaffe i hovedsak til interne møter for AU og konsulenter. Budsjettert under lønnskostnader. 6 Overlappsemniar og deltageravgift på kurs og konferanser for AU. 7 Trykk av sakspapirer Parlamentsmøter og årsrapport 8 Buss t/r Kjeller i forbindelse med Parlamentsmøter og reisekostnader i forbindelse med kurs og konferanser for ansatte. Midler fra NSO frifond dekker reiser i forbindelse med Praksis FTW. 9 HiOA dekker det meste. Ingen programvareavgift eller andre IT innkjøp i Midlene er satt av i tilfelle behov. 10 Oppmerksomheter til ordstyrere og andre eksterne innledere. 11 Feilføring. 12 Resultat viser et underforbruk på 27125,-.

11 Velferd Inntekter Regnskap Budsjett 2013 Avvik Noter Tilskudd fra VT kr ,00 kr ,00 kr ,00 13 Frifond NSO kr ,00 kr ,00 kr ,00 14 Midler fra avd SK kr ,00 kr ,00 kr - 15 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kostnader kr - Grillkonsert kr ,00 kr ,00 kr ,00 16 Informasjon og profilerin kr ,00 kr ,00 kr ,00 17 Egne konferanser kr ,00 kr ,00 kr ,00 18 Bespisning kr ,00 kr ,00 kr ,00 19 Driftstøtte SR kr ,00 kr ,00 kr ,00 20 Støtte studentarrangemekr - kr ,00 kr ,00 21 Andre kostnader kr 284,00 kr - kr -284,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - Resultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 22 Noter: 13 Tilskudd fra VT etter søknad i foregående år. 14 Frifond NSO til kampanje for Psykisk helse og Praksis FTW 15 Midler fra avd. SK øremerket grillkonsert. Mulig det også blir grillkonsert på Kjeller, men da vil også overføringen bli større. 16 Grillkonsert. Noe mindre enn budsjettert pga lave bandhonorar. 17 Her er alle kostnader til profileringsartikler, trykk av plakater, standkostander i forbindelse med valg, studiestart og kampanjer. Ingen kjøpte annonser i forbindelse med valg, samt litt lavere aktivitet enn mulig. 18 Alle kostnader til seminar, inkl buss. Avvik skyldes at det ble budsjettert for at flere kunne bli med på seminar enn de som faktisk meldte seg på. 19 Mat til forskjellige møte, tillitsvalgtkvelder, julebord og sommerfest. Litt mindre pizza i 2013 enn forventet. 20 Dårlig søkning, gir lite utbetaling. Ordningen er avviklet. 21 Ingen søknte om penger til studentarrangement i Ordningen er avviklet. 22 Resultatet viser et overforbruk på ,-. Dette er likevel et stor underforbruk i forhold til budsjett.

12 Årsrapport 2013 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar desember 2013

13 Innhold Innledning... 3 Generelt for året... 3 Oppfølging av handlingsplanene... 3 Hovedprioriteringer... 4 Fagpolitikk... 4 Organisasjon... 6 Læringsmiljø... 7 Strategiske satsninger ved HiOA... 9 Miljø... 9 Kompetanseheving og bevisstgjøring Profilering og informasjon Studentdemokratiet Internasjonalisering Eksternt samarbeid Studentparlamentets organer Parlamentet Arbeidsutvalget (AU) Valgkomiteen (VK) Kontroll- og organisasjonskomiteen Kommunikasjonskomiteen (KomKom) Internasjonal komite Arbeidsgruppe for ecampus Komite for Universell Utforming (KUU) Sekretariatet Møtevirksomhet Valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet

14 Innledning Parlamentet skal hvert halvår få fremlagt en halvårsrapport over Studentparlamentets (SP) og Arbeidsutvalgets (AU) aktivitet den siste perioden. Rapporten tar utgangspunkt i Studentparlamentets handlingsplan og den daglige virksomheten på parlamentskontoret. Arbeidsutvalget ønsker at årsrapporten skal følge budsjettåret, og leverer derfor en årsrapport for hele Generelt for året Første halvdel av 2013 var preget av at Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok Strategi 2020, og kontoret har sammen med de nye representantene i Studentparlamentet og andre interesserte arbeidet hardt for å utarbeide vårt eget politiske dokument hvor vi skisserer studentenes betraktninger og krav rundt høgskolens nye vedtatte strategi. Denne var oppe til behandling i Studentparlamentet og vedtatt med mindre endringer. Dette har gjort arbeidet med å jobbe opp mot ledelsen betraktelig mye lettere for Arbeidsutvalget ettersom vi har mer detaljert politikk på hva vi egentlig mener. I april ble det valgt nytt arbeidsutvalg, og i den forbindelse hadde vi arrangement på Samfunnet Bislet hvor det var anledning for kandidatene å presentere seg selv og hvor studentene kunne stille spørsmål. I juli ble Jannicke Døvre ansatt som ny organisasjonskonsulent. I den forbindelse har vi gjennomført en del omstruktureringer på arbeidsoppgaver internt på kontoret, noe som har bidratt til effektivisering av arbeidet. I tillegg har Studentparlamentet og studentdemokratiet gjennomgått en organisasjonsgjennomgang hvor vi ser store forbedringspotensialer på det organisatoriske planet. Kontoret og Studentparlamentet har i fellesskap fått på plass en rekke politiske dokumenter dette året. I tillegg til politisk dokument om strategi 2020, utarbeidet SP i høst ny handlingsplan, nytt politisk prinsipprogram samt en egen organisasjonserklæring. Det sittende arbeidsutvalget er SP HiOAs tredje Arbeidsutvalg, og vi synes at det første halvåret har vært veldig spennende. Det ligger gode forutsetninger til grunn for å drive mer politikk i fremtiden nå som mye av det organisatoriske er godt innarbeidet, gode kulturer og tradisjoner er på vei til å vokse frem både på kontoret, i Studentparlamentet og i studentdemokratiet for øvrig. Oppfølging av handlingsplanene Studentparlamentets handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for seg Studentparlamentets politiske og organisatoriske prioriteringer. Dokumentet fastsetter hvilke mål Parlamentet og Arbeidsutvalget skal jobbe for å oppnå i løpet av en gitt periode. 3

15 Årets handlingsplaner kan leses på Studentparlamentets nettsider. Denne rapporten tar for seg arbeidet med begge handlingsplanene. Våren: Høsten: https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/files/handlingsplan pdf Hovedprioriteringer Studentparlamentet valgte høsten 2013 å videreføre de tre hovedprioriteringene fra foregående år: HiOAs Strategi , Kvalitetssikringssystemet og plassproblematikk. I tillegg valgte vi å legge til to hovedprioriteringer som vi synes var svært viktig og vil jobbe mye med det kommende året; ecampus og Studentombud. I utgangspunktet tenkte vi at det var fint å ha 5 hovedprioriteringer, men har etter det første halvåret innsett at det kanskje ikke er helt optimalt. AU jobber med alle punktene og ønsker selvsagt å fortsette med dette, men etter vår mening er en hovedprioritering noe man bruker ekstra mye tid og ressurser på, og da er det utfordrende å ha 5 punkter å fokusere på. Etter å ha diskutert saken har AU kommet frem til at vi fortsetter arbeidet med samtlige av punktene, men at vi kun har 2 hovedprioriteringer som vi legger ekstra ressurser i å få gjennomslag for. Dette endringsforslaget vil bli tatt opp på P Arbeidet med hovedprioriteringene vil bli redegjort for videre i årsrapporten. Fagpolitikk Hovedfokuset på det fagpolitiske feltet har gått til arbeid med kvalitetssikringssystem. Fra Arbeidsutvalget er det særlig fagpolitisk ansvarlig som har vært tett involvert i dette arbeidet gjennom blant annet gjennom HiOAs Ressursgruppe for studiekvalitet og kvalitetssikring. I utgangspunktet var det tenkt at det nye kvalitetssikringssystemet skulle være på plass våren 2012, deretter hadde man et mål om høsten Kvalitetssikringssystemet ble endelig vedtatt på Styremøte i mars Nå starter arbeidet med implementeringen av systemet for fullt. Arbeidet med å utvikle en verktøykasse for evaluering av studier er nå ferdig på en egen side for kvalitet på hioa.no. På denne siden ligger det nyttig info for tillitsvalgte og andre studenter om kvalitetssikring, veiledning til klage samt mal for evaluering. I tillegg har vi utarbeidet en egen trifolder hvor vi har samlet all nødvendig informasjon vedrørende kvalitetssikringsarbeidet som de tillitsvalgte og studenter trenger å vite. Både nettsiden og informasjonsbrosjyren har blitt vist og utdelt til studenter på ulike fora som for eksempel tillitsvalgtkvelder og studentrådsmøter. I forbindelse med kvalitetssikringsarbeidet har det blitt opprettet en egen kvalitetssikringsgruppe innenfor prosjektet «Fornyelse av studieadministrasjonen». Her sitter fagpolitisk ansvarlig sammen med flere fra administrasjonen og jobber med hvordan få kvalitetssikring mer på banen og hvordan få studenter mer interessert i dette. Fagpolitisk ansvarlig har de siste månedene før jul jobbet med forberedelser til Kvalitetsuka 2014 som skal avholdes januar på campus Pilestredet, og 4.februar på campus Kjeller. 4

16 Kvalitetsuka er et samarbeid mellom SP og rektoratet, og det er bestilt flere spennende foredragsholdere som vil ta for seg ulike aspekter som representerer god kvalitet. SP har i perioden videreført kåringen av «Årets foreleser», et populært prosjekt som tidligere har vært gjennomført både ved HiO, HiAK og HiOA. AU har et samarbeid med Studentrådene og SFR ene om både nominering og kåring. Det ble satt ned en sentral Årets foreleser-komite som tok den endelige beslutningen på hvem som fikk prisen under åpningsseremonien i studiestartsuken Vinneren av «Årets foreleser 2013» ble Ragnhild Augustson som er utdannet sivilingeniør fra NTH og er ansatt som førstelektor ved HiOA hvor hun underviser ved Institutt for Industriell Utvikling, nærmere bestemt bioteknologi og kjemi. Ragnhild ble nominert og valgt som vinner fordi hun viser god struktur i forelesningene, kommer godt forberedt, er svært engasjert og er faglig dyktig. Før jul ble det satt sammen en ny komité som skal jobbe mot kåringen av «Årets foreleser 2014». Høsten 2011 etablerte SP HiOA et samarbeidsforum med studentparlamentene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Bergen (HiB). Dette er et samarbeid AU har dratt stor nytte av, store deler av også dette halve året. Medlemmer fra de tre Arbeidsutvalgene møttes i Trondheim i oktober for å diskutere hvordan vi skulle arbeide videre med tematikken «Kvalitet i praksis» som hadde sitt utspring i kampanjen «PraksisWTF» høsten Vi ble enige om å samarbeide om en felles praksiskampanje med oppstart i slutten av februar Til kampanjen har vi fått grafisk hjelp til å lage en plakat med «praksisstudentenes ti bud» hvor de viktigste punktene for praksisstudent og veileder er listet opp. Tanken er at «De ti bud» skal tas med til praksisstedene og henges opp på veggene der, slik at vi får satt fokus på hva vi mener er god kvalitet i praksis. Vi har fått med oss 10 andre utdanningsinstitusjoner som også ønsker å være med på kampanjen, som dermed også har fått sin logo med på plakaten. Studentparlamentet satte ned sin egen arbeidsgruppe for ecampus høsten Den ble slått sammen med arbeidsgruppe for digital eksamen og arbeidsgruppe for evaluering og vurdering. Denne arbeidsgruppens mandat var å utarbeide et forslag til et politisk dokument om ecampus eller digitalisering av høgskolen. Tema som skal inngå i den politiske plattformen er blant annet: digital eksamen, digital automatisk begrunnelse på eksamen, digital innelvering av oppgaver og eksamen og opptak av forelesninger. Det er en gruppe studenter fra et masterprogram på UiO som utfører sin skoleoppgave her på HiOA hvor de da skal kartlegge hva som er studentenes behov i forbindelse med en digitalisering av høgskolen. Da disse resultatene ikke ble klare før i slutten av mai og var avgjørende for det videre arbeidet med det politiske dokumentet har arbeidsgruppen vært relativt inaktiv hele det første halvåret. Fagpolitisk ansvarlig og et medlem fra arbeidsgruppen har allikevel representert på seminarer, konferanser og møter med både eksterne og interne grupper som jobber med tematikken. Her fikk vi mange gode innspill og aktive deltakere for å fremme studentenes syn i prosessen. På det siste parlamentsmøtet for 2013 ble politisk plattform for ecampus vedtatt av parlamentet. Dette politiske dokumentet sier noe om hva vi mener om digitalisering i utdanningen og hvordan vi ønsker å jobbe fremover mot det. 5

17 I forbindelse med ecampus og digitalisering har fagpolitisk ansvarlig vært med i en arbeidsgruppe for ProLab fremtidens klasserom. Det jobbes nå mot at HiOA skal få slike rom fra og med studiestart 2014, og arbeidsgruppen var i høst på HiST for å se på hvordan tilsvarende rom var utformet der. Høsten 2013 ble det opprettet flere arbeidsgrupper for prosjektet «Fornyelse av studieadministrasjonen», hvor digitalisering var én av gruppene. Her er fagpolitisk ansvarlig med for innspill. Målet er å undersøke mulighetene for en mer digitalisert studiehverdag på HiOA, og det er i den forbindelse satt i gang pilot-prosjekter på flere studier som tester ut digital eksamensinnlevering på fronter. Da forskrift om studier og eksamen ble revidert fjernet høgskolen studentenes mulighet til å konte en eksamen de hadde bestått før neste ordinære eksamen. Samtlige i AU har engasjert seg i dette og tatt dette opp med både ledelsen og studiedirektør. Det er et vanskelig arbeid å få reversert vedtaket. Grunnen til dette er at de fleste andre utdanningsinstitusjoner har samme regel som det vi har nå. Vi er også i løpende dialog med ledelsen og andre aktuelle parter for å sørge for at lovpålagte frister i blant annet klagesaker og sensur blir overholdt og hva som er grunnen til at de i tilfeller ikke blir det. Den største utfordringen er klagesaker som ofte blir liggende på fakultetsnivå før den går til videre behandling i Klagenemda, noe som trekker ut behandlingstiden. Et annet fagpolitisk tiltak som AU har jobbet mye med er muligheten for automatisk begrunnelse på eksamen. Vi anser dette som et svært viktig tiltak for å øke studentenes læringsutbytte, uavhengig av om man har gjort det bra eller dårlig på eksamen. Ved å få innført automatisk begrunnelse vil også klagesaksgangen bli noe redusert. AU har snakket om dette både på vår blogg og på HiOAs nettavis, i tillegg til at vi har tatt dette opp gjentatte ganger på rektoratmøter, samt møter med instituttledere og studieledere ved HiOA. Det har imidlertid vist seg at innføring av automatisk begrunnelse kan bli utfordrende for flere institutter med tanke på ressursbruk. Selv om vi har fått positive tilbakemeldinger på at dette fungerer noen steder, er det allikevel mange som opplyser om at det ikke er nok ressurser per dags dato og at de frykter at man i såfall måtte ha valgt bort undervisningstid for å få realisert automatisk begrunnelse til alle studenter. Fremover velger AU å fokusere på å jobbe mot at studentene får gode tilbakemeldinger, både når det gjelder arbeidskrav og eksamen. Noe vi synes er svært spennende er at leder for Studentparlamentet har fått plass i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) hvor i tillegg til rektor, høgskoledirektør og dekaner, sitter representanter fra Stortinget, Helse SørØst, NHO med flere. Hensikten med rådet er å gjøre HiOA sine utdanninger mer praksisnær og bedre innrettet mot arbeidslivets behov. Organisasjon Under organisasjon har mye av tiden gått med på å evaluere oppbyggingen av studentdemokratiet og det nye SP-HiOA. Det er i all hovedsak nestleder og organisasjonskonsulent som har hatt hovedansvaret for gjennomføringen og inkluderingen av andre aktuelle aktører. Organisasjonsgjennomgangen startet i første halvdel av 2013 og fortsatte så smått utover høsten. Gjennomgangen resulterte i en del vedtektsendringsforslag 6

18 som Parlamentet tok stilling til i tillegg til en del omstrukturering på arbeidsoppgaver internt på kontoret. Grunnet mye annet i fokus denne våren ble det ikke anledning til å revidere prinsipprogrammet på vårparten, men dette ble igangsatt av det nye arbeidsutvalget og gjennomført på første parlamentsmøte høsten Studentenes fakultetsråd (SFR) ble vurdert under organisasjonsgjennomgangen, og det ble besluttet at SFR skulle få en ny struktur. Implementeringen av ny struktur ble påstartet som følge av gjennomgangen, noe nestleder har hatt ansvar for. Arbeidsutvalget har fulgt opp tillitsvalgtfora på studiested Kjeller, blant annet gjennom facebookgruppen «Kjellerfora». Her har Arbeidsutvalget muligheten til å dele informasjon som trenger å nå Kjellerstudentene samtidig som at de tillitsvalgte på Kjeller kan informere AU og hverandre om ting som foregår der. Det må sies at aktivitetsnivået på Kjeller har vært noe labert. AU har forsøkt å være tilstede hver uke, men det er ikke alltid det har latt seg gjennomføre. De gangene vi har hatt arrangementer på Kjeller har det dessverre ikke vært så mange deltagere, enda vi har forsøkt å gi så god informasjon som mulig. Men vi gir ikke opp! HiOA har så vidt AU bekjent vært gode til å selv påse at de følger lover og regler for studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg. Studentparlamentet har fortløpende supplert inn studentrepresentanter der hvor folk har falt i fra og meldt tilbake til institusjonen. Det skal dog sies at få har stilt til valg på eget initiativ der det har manglet representanter, så AU har drevet aktiv mobilisering for å få fylt opp studenter der vi har trengt det. AU har også fått en oppfatning av at råd og utvalg på fakultetsnivå også etterspør studentrepresentanter der hvor det ikke er representanter allerede. Læringsmiljø Læringsmiljøansvarlig har vært i flere møter med avdeling for Drift både i forbindelse med Senter i Sentrum og Andrea Arntzens hus (P32). Når det kommer til Senter i Sentrum går det sakte men sikkert fremover. Vi venter på at det skal komme på plass tilstrekkelig med kontorrekvisita for å kunne drive forenings- og studentpolitisk aktivitet der, og vi har også spilt inn dette i relevante møter med eiendom og LMU. Husstyret som ble opprettet i fjor fikk en kort levetid, og mye tyder på at de ikke har vært operative siden mars Det har etter det vært mye usikkerhet rundt dette, og mye arbeid med å kartlegge forholdene rundt styret. Det har endt med at man startet på nytt og har brukt tid på å planlegge opprettelsen av et nytt SiS-styre. Møtene som har dreid seg om Andrea Arntzens hus har vært positive. Læringssenteret har fått en god del grupperom til disposisjon for studenter og studentrådet for sykepleie har fått eget kontor. Videre er det en fin kantine med mange sitteplasser og PP35 har fått datarom som skal ha maskiner med de programmene som EST-studentene trenger. Arbeidsgruppe for leseplasser er inne i en fase hvor de jobber med å ferdigstille en rapport over arbeidet sitt. Læringsmiljøansvarlig har hovedansvar for å ferdigstille denne og det vil bli gjort innen våren er omme. Ellers jobber vi mye opp mot ledelsen og sammen med andre studentorganisasjoner som Høgskolen i Lillehammer og Norsk studentorganisasjon for å synliggjøre nasjonalt at det er behov for mer penger til flere og større auditorier og klasserom, flere leseplasser og flere bygg, spesielt siden studentmassen øker. 7

19 Vi samarbeider med Velferdstinget- og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus på veldig mange av velferds- og læringsmiljøspørsmålene. Studentparlamentet vedtok i november 2012 å videreføre ordningen med billig trening for HiOA-studenter hos SiO. Læringsmiljøansvarlig er i jevnlig dialog med SiO Foreninger. Her orienteres det om hvordan situasjonen for foreninger ved HiOA er og hvordan det kan forbedres. I vår ble det arrangert en foreningskveld for studentforeninger ved høgskolen. Her var SiO Foreninger tilstede for å snakke om sine tilbud og Læringsmiljøansvarlig var tilstede for å fortelle om Studentparlamentets rolle i foreningsvirksomheten. I handlingsplanen til Velferdstinget i Oslo og Akershus ble det i januar vedtatt at Velferdstinget skal jobbe for at flere utdanningsinstitusjoner i SiO skal få innført ordningen med «Studier Med Støtte» (SMS). SMS er et tilbud til studenter med psykiske helseproblemer, som trenger hjelp og støtte for å kunne gjennomføre studiene. Høgskolen har i vår fått på plass retningslinjer for studentforeninger. De definerer hva som skal til få å kunne bli registrert som studentforening ved HiOA. Læringsmiljøansvarlig har vært svært delaktig i utarbeidelsen av disse helt frem til de endelig kom på plass. I tillegg har Læringsmiljøansvarlig hjulpet flere nyoppstartede studentforeninger å komme i gang. Oversikten over studentforeninger ved HiOA lå tidligere under Studentparlamentets nettsider. Studentparlamentet har lenge ønsket at dette ansvaret blir underlagt HiOAs studentlivsnettsider og dette har endelig blitt en realitet. Studentparlamentet opprettet i vår en Komite for Universell Utforming (KUU). Den har nå fått på plass mandat, funnet en tilfredsstillende arbeidsmåte og etablert et godt nettverk. KUU tok sikte på å starte selve arbeidet etter sommerferien 2013, men vi kan opplyse om at det ikke har vært noe aktivitet i komiteen siste halvdel av Studentparlamentet arrangerte en kampanje om psykisk helse mars Fagpolitisk ansvarlig hadde fra kontorets side hovedansvar for planlegging og gjennomføringen av denne sammen med en arbeidsgruppe bestående av studenter som ønsket å arbeide med tematikken. Kampanjen var en stor suksess. Uken besto av foredrag, kurs, sosiale arrangementer og stands. Vi samarbeidet med Helsedirektoratet, Råd for psykisk helse, Nina Emilie Ørbech som er 22 år og blogger om livet med bipolar lidelse, SiO og Samfunnet Bislet. Det var varierende oppmøte på de ulike arrangementene som ga en indikasjon på hva som var mer populært og vil være en god pekepinn dersom kampanjen skal arrangeres igjen til neste år. Det nye arbeidsutvalget har besluttet at vi ønsker å gjennomføre en psykisk helsedag i mars, i stedet for en hel uke. Dette er mye fordi vi arrangerer praksiskampanje og mye tid vil derfor gå med til dette. Læringsmiljøansvarlig fikk hovedansvar for studiestart, hvor det var mye arbeid rundt koordinering og en del arbeid som ble pålagt, blant annet med å finne studiestart-crew og samarbeid med leder av STUDiO-telt og innhold. LMA tok over en del ansvar da ingen hadde oversikt over foreningsdagene. Læringsmiljøansvarlig har hjulpet flere foreninger med oppstart. Selv om arbeidet er faset ut så er det vanskelig å legge det helt vekk da dette ikke er informert om godt nok høyere i systemet. 8

20 Noe vi er svært glade for er at vi har fått tillatelse fra Eiendom til å benytte toaletter til dassaviser. Dette har vist seg å være en svært effektiv måte å få ut informasjon på. LMA har generelt hatt tett kontakt med SiO om foreningsarbeid og mattilbud ut til studentene. Mye spennende skjer i foreningsarbeidet, SiO ønsker å satse hardt på å heve engasjementet rundt foreningene på HiOA i Arbeidet med Studentombudet er i gang, dette blir jobbet med i flere kanaler. Fagpol og LMU samarbeider om dette, og det har blitt tatt opp i LMU, rektoratmøte og SP. Man jobber med å kartlegge hvordan bruken av studentombud er på UiO og rundt i Skandinavia. LMA sitter nå i HiOA sitt Kulturutvalg og har kommet med innspill til hvordan man kan trekke inn studenter i kulturtilbudet som fremmes. Det har kommet nye leseplasser og avlukker for gruppearbeid hovedsaklig i P 52. Det samme konseptet skal fortsette i de øvrige byggene og på Kjeller. Strategiske satsninger ved HiOA I arbeidet med å sørge for at studentenes interesser blir ivaretatt i implementeringen av Strategi vedtok Studentparlamentet sitt eget politiske dokument om studentenes tanker frem mot Det har vært positivt for AU å få på plass et godt arbeidsverktøy å bruke i diskusjoner med ledelsen og andre aktuelle parter rundt strategi 2020 og universitetssatsningen. Leder har hatt jevnlige møter med arbeidsgruppen som er ansvarlig for å utarbeide søknaden om universitetsstatus til Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT). Det har blitt ansatt en sentral studiestartskoordinator og det merkes på kroppen. Tidligere har det vært Arbeidsutvalget som har hatt det meste av ansvaret rundt fadderkoordinering og andre aktiviteter rundt studiestart. Læringsmiljøansvarlig har påtatt seg hovedansvaret for å ha kontakt med vedkommende og sørge for at alles interesser blir ivaretatt. Høgskolestyret gikk i fjor vår inn for en sammenslåing av forskningsinstituttene AFI og NOVA og satte da i gang en risikoanalyse av virksomhetsoverdragelsen. Nestleder har fulgt denne prosessen nøye, også i vår. På Høgskolestyremøte den 11.april 2013 ble analysen presentert og risikoen vurdert til såpass lav at Høgskolestyret gikk inn for virksomhetsoverdragelsen. Det samme gjorde AFI. NOVA hadde styremøte i mai hvor dette ble behandlet. Prosessen videre var å sende søknad til Kunnskapsdepartementet om samlokalisering, basisbevilgninger og andre rammer rundt den praktiske gjennomføringen. Alt gikk etter planen og søknaden ble innvilget, og Senter for Velferds- og Arbeidslivsforsknig (SVA) ble startet opp 1. januar På styremøtet i desember 2013 ble det også vedtatt at det skal sitte to studentrepresentanter i dette styret. Miljø Miljøkomiteen har i 2013 ikke vært noe mer aktiv enn det den var siste halvdel av Grunnen til dette er et generelt lavt engasjement for miljøspørsmål blant parlamentsrepresentantene. Studentparlamentet har sin egen miljøkomite, men der er det kun sekretær og kontaktperson som er fagpolitisk ansvarlig som sitter. Miljøkomiteen har 9

21 orientert skriftlig til Parlamentet og bedt om at flere melder seg til arbeidet. Læringsmiljøansvarlig har nedprioritert dette arbeidet grunnet labert engasjement i Parlamentet. Det skal dog nevnes at Læringsmiljøansvarlig har fremmet forslag på utbygging av miljøstasjoner på relevante plasser på campus og funnet tiltak som fører til mer gjenvinning. Eiendom har i media uttalt at de skal øke kildesorteringen, det er gledelig å se at det blir tatt på alvor. Når det kommer til klimaanlegget på Kjeller så vil dette være for kostbart. Alle som Læringsmiljøansvarlig har vært i kontakt med har vært negative til å bruke så mye midler på rensing. Alternativet vil være å bytte ut hele anlegget, men dette er heller ikke populært. LMA jobber med å finne en mellomløsning og ønsker innspill fra studenter. Kompetanseheving og bevisstgjøring Det første halvåret i 2013 har Studentparlamentet ikke arrangert like mange seminarer, tillitsvalgtkvelder og temakvelder som det ble i høst. Det har sin årsak i at vi har produsert mer politikk og avholdt en større kampanje om psykisk helse. Vi hadde allikevel to arrangementer som kan kategoriseres som temakvelder. Den første vi arrangerte var sofaprat med kandidatene til Norsk studentorganisasjon sitt Arbeidsutvalg. Dette arrangementer var åpent for alle studenter i Oslo og Akershus for å gi studentene muligheten til å bli kjent med hvem som skal representere oss på nasjonalt nivå. Videre arrangerte vi «Møt kandidatene» i forkant av Valgmøtet til Studentparlamentet (Se profilering og informasjon). Nestleder har i vår vært på instituttlederfora for å snakke om studentdemokratiets oppbygging. Leder har vært innom hos de tilsatte å snakket om Studentparlamentet og resten av studentdemokratiets arbeid. Grunnet valg av nytt Parlament før jul i 2012 arrangerte vi oppstartsseminar for de nye representantene januar i Kongsberg. I tillegg til de nye representantene var også ledere for SFR representert, Valgkomiteen og en Høgskolestyrerepresentant. Vi fikk med oss Kim Kantardijev og Amund Aarvelta fra kursgruppen til NSO for å holde kurs i tale- og debatteknikk. Vi hadde en veldig godt debatt i grupper rundt universitetssatsningen til HiOA som var med på å legge premissene for utarbeidelsen av det politiske dokumentet om Strategi I tillegg til dette hadde vi teambuilding, bli kjent-leker, et fiktivt Parlamentsmøte, informasjon om studentdemokratiets oppbygging og sosialisering på kveldstid. Oppstartsseminaret ble evaluert av alle deltakerne i etterkant og det virket som om alle jevnt over var fornøyd med tilbudet på tilbakemeldingene vi fikk. Høsten 2013 gjennomførte vi motivasjonsseminar på Tjøme som var svært vellykket med teambuilding og mye spennende diskusjoner, blant annet om SP sitt Prinsippragram. Før parlamentsvalget gjennomførte vi en liten kampanje om studentengasjement. I den forbindelse satte vi fokus på hva studenter kan engasjere seg i iløpet av studietiden, og trakk frem studentdemokratiet og studentforeninger. I løpet av studentengasjementsuka gjennomførte vi en engasjementskveld for tillitsvalgte hvor vi blant annet fikk besøk av Det norske Studentersamfunn og flere HiOA-foreninger som HiOA Lacrosse og Pedagogstudentene. 10

22 Vi gjennomførte også en eksamensvettkampanje hvor vi ønsket å sette fokus på hvilke rettigheter og plikter studentene har, men også hvilke regler som er gjeldene i forbindelse med eksamen. Vi laget plakater med eksamensvettsregler, samt fiktive skrekkhistorier om studenter som blir tatt i fusk. Det har i senere tid vist seg at kampanjen har satt sine spor, for vi fikk bekreftet av eksamenskontoret at det kun var 2 fuskesaker med mobil på eksamen. I løpet av kampanjeuken arrangerte vi en tillitsvalgtkveld hvor vi hadde opplæring av tillitsvalgte, snakket om kvalitetssikring, samt hadde besøk av eksamenskontoret som snakket om eksamensreglement. NSO var også tilstede og snakket om studentenes rettigheter og plikter. Profilering og informasjon Arbeidsutvalget har i vår prøvd en ny strategi på Facebooksiden for å få høyere aktivitet. Vi har funnet ut at studentene i mye større grad er aktiv på Facebooksiden vår dersom vi stiller spørsmål på statusen som de kan svare på. Vi har klart å nå målet om 1000 likes på Facebook, og har derfor satt et nytt mål om 1500 likes i løpet av vår periode som AU. Vi har forsøkt å bli flinkere på å blogge om Studentparlamentets oppnåelser, arbeid og arrangementer, men kan absolutt bli flinkere til å gjøre det. Vi har blogget om valg som skal gjennomføres, men ikke i like stor grad om politikk. Vi har heller ikke klart å blogge og legge ut viktig informasjon på engelsk på nettsidene. I forkant av valgmøtet i april var vi aktive på sosiale medier for å informere studentene om hvilke verv som skulle fylles i tillegg til å samarbeide tett med Valgkomiteen. Vi arrangerte ikke en rekrutteringskampanje i forbindelse med dette. I forkant av valgmøtet avholdt vi et arrangement kalt «Møt kandidatene» på Samfunnet Bislet. Her inviterte vi alle studentene til å komme for å høre på presentasjon og debatt mellom kandidatene som stilte til Arbeidsutvalget, Landsstyret til Norsk Studentorganisasjon, Høgskolestyret, Klagenemda, Skikkethetsnemda og Kontroll- og organisasjonskomiteen. Påtroppende AU bestemte seg tidlig for å prioritere Kjeller og satte opp en fast plan for hvem som skulle til Kjeller hver uke. Vi ønsket å være mer synlige på Kjeller, så i løpet av høsten 2013 hadde vi to vaffeltorsdager, i tillegg til at vi har hatt stand der i forbindelse med semesterstart, engasjementskampanjen, og valget. I oktober ble det avholdt valg til Studentparlamentet 2014, og nytt av året var nytt valgsystem, der hver enkelt student kunne logge seg rett på valgsidene, uten å måtte gå via epost. Dette gjorde stemmingen lettere, men vi nådde allikvel ikke målet om et høyere valgttall enn fjoråret. Men vi hadde veldig fine plakater under valget, så mange fikk nok med seg valget, selv om de ikke tok seg tid til å stemme. I perioden har SP gjennomført følgende større kampanjer: Mars: Hvordan har du det EGENTLIG? (Kampanje om psykisk helse med foredrag, arrangementer, kurs, sosiale tilstelninger og sosiale medier) I tillegg til dette har SP hatt flere mindre kampanjer/prosjekter gående: 11

23 PraksisFTW Studentengasjementskampanje Eksamensvettskampanje Eksempler på åpne SP-arrangementer gjennom året: Fredagslunsjer Kurs i stressmestring sammen med Tanketrener Line Langaard Solberg Sofaprat med kandidater til Arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon Møt kandidatene til verv Studentparlamentet velger til Studentdemokratiet Studentparlamentet vedtok i fjor at det skulle foretas en evaluering av oppbyggingen av det nye studentdemokratiet ved HiOA. Dette arbeidet har også fortsatt i vår. Det er primært Nestleder og Organisasjonskonsulent fra kontorets side som har arbeidet med dette. De har inkludert aktuelle aktører som Kontroll- og organisasjonskomiteen, representanter i Studentparlamentet, SFR osv. Første halvdel av 2013 hadde læringsmiljøansvarlig ansvar for studentdemokratiet på institutt- og klassenivå, mens i siste halvdel hadde Fagpolitisk ansvarlig dette ansvaret. De har forsøkt, sammen med de aktuelle SFR ene og de studenttillitsvalgte å opprette Studentråd der hvor det ikke eksisterer. Dette viste seg å være utfordrende, men SFR TKD fikk opprettet et nytt studentråd på Kjeller i løpet av høstsemesteret. LMA og FPA har i tillegg bistått en del nye studentråd med å få på plass driften. Før jul 2012 ble det jobbet for å få på plass tillitsvalgtlokaler i Pilestredet 48, som fikk gjennomslag. Arbeidet har fortsatt etter jul med å få på plass kontorrekvisita. Lederforum har blitt videreført og fulgt opp av Nestleder som en møteplass mellom lederpar i SFR og mellom SFR og Arbeidsutvalget. I tillegg til dette er vi alle i Arbeidsutvalget tilgjengelige dersom SFR ønsker å rådføre seg med oss. Flere av lederparene i SFR er innom kontoret for faglige diskusjoner og med praktiske spørsmål, det håper vi kommer til å fortsette. Gjennom Studentrådsledernes deltakelse på SFR-møtene og SFR lederforum med gjensidig orientering og muligheten til å ta opp saker sørges det for at samarbeidet mellom Studentråd, SFR og Studentparlamentet ivaretas. AU har dog en opplevelse av at studentdemokratiet ikke utnytter sitt fulle potensial, og har derfor startet et prosjekt som går ut på å styrke klassetillitsvalgte og studentråd. Dette mener vi vil styrke hele studentdemokratiet, og er noe vi vil jobbe ekstra mye med i Internasjonalisering Det internasjonale ansvaret på kontoret fordeles internt når Arbeidsutvalget konstituerer seg selv. Første halvdel av året var det Fagpolitisk ansvarlig som hadde dette ansvaret, men etter det nye arbeidsutvalget tiltrådde ble det byttet til læringsmiljøansvarlig. Studentparlamentet har i tillegg sin egen internasjonale komite hvor leder for International Students Union (ISU), internasjonalt ansvarlig i Arbeidsutvalget og andre interesserte studenter sitter. Denne komiteen har ikke vært særlig aktiv i

24 Kontoret har imidlertid hatt jevnlig besøk av leder og nestleder i ISU og vært behjelpelig med både praktiske, organisatoriske og politiske saker. Læringsmiljøansvarlig har et godt samarbeid med ledelsen i ISU og har bidratt med å få på plass Internasjonal Uke i februar 2014 i samarbeid med HiOA, Samfunnet, og ISU som skal fremme det internasjonale miljøet på HiOA. Meningen er å lage en festival der internasjonale og lokale studenter møtes. Både faglig og sosialt innhold er planlagt og vi har tro på at det vil lykkes selv med stramt budsjett. Eksternt samarbeid I første halvdel av 2013 har vi i større grad klart å koordinere det eksterne samarbeidet med andre aktører. Etter en omstrukturering på kontoret fikk Nestleder ansvar for kontoret internt og Leder kunne dermed konsentrere seg om representasjon og eksternt samarbeid. Eksternt samarbeid har vært viktig for oss i en rekke spørsmål, både når det kommer til kvalitet i utdanning, kvalitet i praksis, plassproblematikk og organisering og dimensjonering av høyere utdanning. Det må nevnes at nåværende AU har valgt å gjøre det annerledes, slik at Leder og Organisasjonskonsulent i størst grad koordinerer det interne på kontoret. Som nevnt tidligere i halvårsrapporten har vi videreført samarbeidet med Studentparlamentene ved Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i spørsmål angående kvalitet i praksis. I 2014 skal vi som nevnt ha en praksiskampanje som vi arrangerer i felleskap. Vi har deltatt på alle arrangementer i regi av Norsk Studentorganisasjon. To i Arbeidsutvalget, Leder og Fagpolitisk ansvarlig, i tillegg til William Sæbø satt i Landsstyret til Norsk Studentorganisasjon og var delaktig på tre Landsstyremøter i vår. Etter valgmøtet i april ble nåværende Leder Eline Stølan, Therese Eia Lerøen og Kine Nossen valgt til LS og har sammen med 1. vara William Sæbø deltatt på alle møter det siste halvåret. I tillegg til dette hadde vi 17 delegater tilstede på Landsmøtet til NSO i april. Videre har vi vært representert på Vinterkonferansen og Trippelkonferansen i regi av NSO. Arbeidsutvalget har også vært på NSOs kontor på kurs. Velferds- og likestillingspolitisk komite i NSO arrangerte Likestillingskonferansen «Vi vil ha flere menn» her på HiOA. Der holdt Leder appell og var deltaker i paneldebatt senere på dagen om kjønnsbalanse i helse- og omsorgssektoren. I august deltok vi på NSOs Avspark som ble avholdt på Romerike Folkehøgskole. Dette var et svært lærerikt og sosialt arrangement. I tillegg har vi deltatt på NSOs høstkonferanse i Trondheim hvor vi startet å diskutere organisering og dimensjonering av høyere utdanning. Vi inviterer alltid NSO, Velferdstinget og SiO til å komme på våre Parlamentsmøter. Vi opplever det som et positivt tiltak hvor disse eksterne aktørene får muligheten til å selv orientere om hva de jobber med til enhver tid. I forkant av NSOs og Velferdstingets møter arrangerer vi formøter for delegatene og representantene som skal delta for å skape en arena hvor høgskolens studenter får muligheten til å diskutere saker på forhånd og være godt rustet til å delta i debatter for å fremme og få gjennomslag for vår felles politikk. Leder er representert i Studenthovedstaden og Kunnskap Oslo som er arenaer for samarbeid mellom studentrepresentanter og ansatte fra utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus, representanter fra forskningsmiljøer og Byråd for Kultur og Næring i Oslo kommune. I vår ble 13

25 de arrangert et boligseminar i regi av Kunnskap Oslo etter initiativ fra Studenthovedstaden hvor både vårens Leder og høstens Leder var tilstede fra HiOA. Studentparlamentets organer Studentparlamentet har i 2013 hatt følgende organer i virke: Parlamentet Parlamentet er Studentparlamentets øverste organ, bestående av 25 urnevalgte representanter fra de fire fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt 25 vararepresentanter. Representantene velges av studentmassen ved HiOA for ett kalenderår. Parlamentet 2013 bestod av følgende representanter: TKD SAM LUI HF Representanter Feisal Iqbal Martin Gulli (trukket seg) Mikkel Brattset Oddum Sindre Säfvenbom Cathleen Nyman Christoffer Alsvik Eline Stølan (trukket seg) Miriam Ellefsen (trukket seg) Nina Stautland Sætervik Siri Søberg Suzanne Helen Nordgård (trukket seg) Christoffer Næsfeldt Kine Nossen Magnus Erling Johannessen Sverre Søraas Mari Tønnessen Flåtåmo Tamara Vadueza Eiret Viktor Emmanuel Johansson Anders Hverven Anette Børsum Elisabeth Hurum (trukket seg) Joachim Harstad Sæternes Vararepresentanter Behnam Sharifi Sigrid Mæhle Grimsrud Ragnhild Knezevic Cathrine Berger Maria Therese Wiig Sina H.Hassani (rykket opp som fast) Kai Tore Ravndal (rykket opp som fast) Haakon Hasli Ødegårdstuen Ashkan Sadeghi Caroline Strømlid Kainaat Quaiser Erlend K.Schjelderup Aurora Charlotte Hasselgård Ellen Bjørkelid Jalila Halvorsen Bouzaida Marius Nome Ninni Cecilie Eriksen Ledig plass Kirsten Malmberg (rykket opp som fast) Jakob Loe (rykket opp som fast) Ane Larsen Mjøen Christopher Dragnes Norderhaug 14

26 Kristine Madeleine Øverland Lasse Johan Thue (trukket seg) Marianne Negård Robert R.A Øystein Martinsen Live Øverlier Arbeidsutvalget (AU) Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende organ mellom Parlamentsmøtene og består av fire fulltidstillitsvalgte. Arbeidsutvalget første halvdel 2013 har bestått av: Leder: Tuva Aune Wettland Nestleder: Eirik Strøm Solberg Læringsmiljøansvarlig: Tord Øverland Fagpolitisk ansvarlig: Therese Eia Lerøen Arbeidsutvalget andre halvdel av 2013 har bestått av: Leder: Eline Stølan Nestleder: Torbjørn Jonassen Læringsmiljøansvarlig: Philip Stampe Fagpolitisk ansvarlig: Suzanne Nordgård Valgkomiteen (VK) Valgkomiteen består av fem medlemmer og skal i samarbeid med AU profilere og søke kandidater til valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet. Komiteen har i oppgave å rekruttere og intervjue kandidater, innstille på kandidater til utvalgte verv og bidra til planlegging og gjennomføring av valg til Studentparlamentet. Valgkomiteen har høst 2012 t.o.m 23.april 2013 bestått av: Leder: Erlend Kristoffer Schjelderup Øvrige medlemmer: Lars Kristian Nielsen Stensrud Suzanne Helen Nordgård (trukket seg i løpet av perioden) Lasse Johan Thue Jan Marius Gathen Kristiansen Valgkomiteen f.o.m 23.april 2013: Leder: Lars Kristian Nielsen Stensrud Øvrige medlemmer: Tord Øverland (trukket seg i løpet av perioden) Eirik Strøm Solberg Ane Larsen Mjøen Trine Oftedal Anette Børsum (valgt inn på P7) 15

27 Kontroll- og organisasjonskomiteen Kontroll- og Organisasjonskomiteen er SPs kontrollorgan, og har i å oppgave å kontrollere at Studentparlamentet og det organer opererer i henhold til norsk lov, SPs vedtekter, øvrige reglementer og vedtak. Medlemmer t.o.m 23.april 2013: William Sæbø Martin Gulli Simen Øien Aasgaard Medlemmer f.o.m 23.april 2013: William Sæbø Martin Gulli Beate Thandiwe Dessingthon Kommunikasjonskomiteen (KomKom) Kommunikasjonskomiteen er Studentparlamentets egen ekspertgruppe på kommunikasjon. De bistår Arbeidsutvalget i arbeidet med å formidle Studentparlamentets arbeid og politikk i tillegg til å legge til rette for et velfungerende studentdemokrati gjennom informasjon. Dette gjøres ved å bistå med å videreutvikle Studentparlamentets egen verktøykasse og andre til Arbeidsutvalget ønsker hjelp med. Kommunikasjonskomiteen har i perioden hatt følgende medlemmer: Kontaktperson i AU/Sekretær: Tord Øverland Medlemmer: Sindre Säfvenbom Mikkel Brattset Oddum Jakob Loe Christoffer Tiller Alsvik Kine Nossen Mari Tønnessen Flåtåmo Internasjonal komite Internasjonal komite skal fungere som bindeleddet mellom studentdemokratiet på HiOA og interesseorganisasjonene for internasjonale studenter. Internasjonal komite skal være Studentparlamentet sin ekspert på forhold rundt det å være internasjonal student ved HiOA. Kontaktperson i AU/Sekretær: Januar-juni: Therese Eia Lerøen, Juli-desember: Philip Stampe Medlemmer: William Sæbø Gagan Chhabra Rinson Jose 16

28 Arbeidsgruppe for ecampus Arbeidsgruppe for ecampus har som mandat å utarbeide et forslag til politisk dokument om ecampus for Parlamentet. Gjennom å samarbeide med eksterne aktører og hente erfaringer fra andre utdanningsinstitusjoner skal de klare å danne et grunnlag for et godt dokument. Medlemmene av arbeidsgruppen er også representert på både møter internt på høgskolen og eksternt for å hente erfaringer og fremme studentenes behov i arbeidet med digitalisering av høgskolen. Kontaktperson i AU/Sekretær: Januar-juni: Therese Eia Lerøen, Juli-desember: Suzanne Nordgård Medlemmer: Øystein Fimland Mikkel Brattset Oddum Sindre Säfvenbom Kåre Søvde Sigrid Mæhle Grimsrud Komite for Universell Utforming (KUU) Komite for Universell Utforming er Studentparlamentets egen komite som skal kartlegge hvordan HiOA er utformet med tanke på prinsippene for Universell utforming. Det er viktig å legge til rette for studenter med ulik funksjonsevne for at alle skal kunne studere ved høgskolen og føle seg velkomne. KUU skal komme med forslag på hvilke tiltak HiOA bør iverksette for å skape et inkluderende læringsmiljø. Kontaktperson i AU/Sekretær: Januar-Juni: Tord Øverland, Juli-Desember: Philip Stampe Medlemmer: Mikkel Brattset Oddum Jakob Loe Kine Nossen Øystein Martinsen Sekretariatet For å sikre den daglige driften på Parlamentskontoret har Studentparlamentet et gitt antall administrativt tilsatte. Siden 01.januar har følgende personer vært tilsatt i Studentparlamentet: Organisasjonskonsulent (100%): Cato Haugland t.o.m 31. juli, Jannicke Døvre f.o.m 15.juli Økonomikonsulent (50%): Kristin E.Z. Møtevirksomhet Internt: I løpet av året har Studentparlamentet avholdt følgende møter: 7 ordinære Parlamentsmøter, hvorav 1 valgmøte39 Arbeidsutvalgsmøter Arbeidsutvalget har hatt møter med: 17

29 Ledere og nestledere i Studentenes Fakultetsråd (SFR-lederforum) Rektoratet og høgskoledirektør Studentrepresentantene i Høgskolestyret Studentrepresentatnene i Studieutvalget Studentrepresentantene i FoU-utvalget Studentrepresentantene i Internasjonalt utvalg HiOAs representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus Læringsmiljøutvalget ved HiOA Studieutvalget FoU-utvalget Ressursgruppe for studiekvalitet og kvalitetssikring Studiestartskoordinator Utvalg for bønne- og stillerom Studentenes Fakultetsråd (LUI, TKD, SAM og HF) Årets foreleser-komité Styret for uavhengig nettavis Khrono Studentråd ved instituttene Avdeling for økonomi OU-programmet Læringsmiljøutvalget Arbeidsgruppe for ecampus Arbeidsgruppe for verktøykasse for kvalitetssikring Arbeidsgruppe for utforming av universitetssøknad Eksternt: Arbeidsutvalget og/eller representanter fra Parlamentet har hatt møter med: Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO Studentliv Kulturstyret Arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon Landsstyret i Norsk studentorganisasjon Landsmøtet i Norsk studentorganisasjon Velferds- og likestillingspolitisk komite i Norsk Studentorganisasjon Studenthovedstaden Styret i Kunnskap Oslo Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentparlamentene v/høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Bergen Rådet for psykisk helse Helsedirektoratet Byråd for Kultur og Næring i Oslo kommune Oslo kommune Bergen kommune 18

30 Private stiftelser for studentboligbygging OBOS Valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus: Høgskolestyret Faste representanter: Therese Eia Lerøen Øystein Fimland Vararepresentanter Lozan Balisany Steinar Olberg Klagenemnda Faste representanter: Kine Nossen Sverre Søraas Vararepresentanter: Sigrid Mæhle Grimsrud Aleksander Norén Skikkethetsnemnda Kine Nossen Jakob Loe Opptakskomiteen Fast representant: Eirin Hovdenakk Vararepresentant: Aleksander Norén Læringsmiljøutvalget Faste representanter: Philip Stampe Christopher Norderhaug Tord Øverland (trukket seg i perioden) Viktor E. Johansson 19

31 Mikkel Oddum Vararepresentanter: Siri Søberg (rykket opp som fast) Sverre Søraas Maria Grimstveit Lerum Kristian Rosskopf Christoffer Storm Tiller Alsvik Studieutvalget Faste representanter: Suzanne Nordgård William Sæbø Vararepresentanter: Siri Søberg Mari Flåtåmo FoU-utvalget Faste representanter: Siri Søberg Steinar Olberg Vararepresentanter: Torbjørn Jonassen Steinar sin vara William Sæbø Siri sin vara Internasjonalt utvalg: Faste representanter: Suzanne Nordgård William Sæbø Vararepresentanter: Philip Stampe Omar Alejandro Perez Torres Tilsettingsutvalget for UF-tilsatte: Fast representant: Jørgen Erlandsen Vararepresentant: Beate Thandiwe Dessingthon 20

32 Tilsettingsutvalget for professorer og dosenter: Fast representant: Beate Thandiwe Dessingthon Vararepresentant: Jørgen Erlandsen Norsk studentorganisasjon: Landsstyret 2013/2014: Faste representanter: Eline Stølan Therese Eia Lerøen Kine Nossen Vararepresentanter: William Sæbø Mikkel Brattset Oddum Christoffer Alsvik Ane Larsen Mjøen Viktor Emanuel Johansson Mari Tønnessen Flåtåmo Landsmøtet 2013: Faste representanter: Eirik Strøm Solberg Elisabeth Hurum Anette Børsum Ane Larsen Mjøen Erlend K. Schjelderup (trukket seg) Kine Nossen Sverre Søraas Mari Tønnessen Flåtåmo Mikkel Brattset Oddum Siri Søberg Christoffer Alsvik Suzanne Helen Nordgård Eline Stølan Jon Zwaig Kolstad Jakob Loe Anders Hverven Lasse Johan Thue (trukket seg) 21

33 Vararepresentanter: Tord Øverland (rykket opp til fast) Øystein Fimland (trukket seg) Sindre Säfvenbom (rykket opp til fast) Tuva Aune Wettland William Sæbø Therese Eia Lerøen Marianne Negård Simen Aasgaard Øien Velferdstinget i Oslo og Akershus: Velferdstinget 2014: Faste representanter: Benedicte Edel F Fearnley Landmark Manjit Kaur Kristian Rosskopf Carl Alexander Kessen Sverdrup Christoffer Storm Tiller Alsvik Sverre V. A. Søraas Philip Stampe Viktor Emanuel Johansson Vararepresentanter: 1 Eline Stølan 2 Maria Grimstveit Lerum 3 Christine Adriane Svendrus 4 Torbjørn Jonassen 5 Ane Mjøen 6 Mari Flåtamo 7 Suzanne Nordgård 22

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Handlingsplan for studieåret 2012-13 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for

Detaljer

Halvårsrapport Vår 2013

Halvårsrapport Vår 2013 Halvårsrapport Vår 2013 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 01.januar 03.mai 2013 Vår ref.: Psak 24/13 Halvårsrapport fra Arbeidsutvalget, vedlegg 1 1 Saksbehandler: Therese Eia Lerøen Innhold

Detaljer

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017 Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017 Dag og dato: tirsdag, 21. november 2017 Tidspunkt: 17.00-21.15 Rom: Pilestredet 42, rom Q1015 Gi beskjed her https://skjema.uio.no/89844 om du kommer eller ikke, så

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

SFR-LU møte Referat

SFR-LU møte Referat Til: Studentrådsledere, parlamentsmedlemmer, fakultetsstyrerepresentanter, dekan og adm. Fra: Studentenes fakultetsråd ved Fakultet for Lærerutdanning Referent: Yvonne Belsten SFR-LU møte 27. 10.2011 Referat

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Oslo 04.09.2013 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Campusleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for campusleder,

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar desember 2013

Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar desember 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar 2013 31.desember 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Innhold Innledning... 3 Generelt for året...

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps.

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps. SFR-LUI PROTOKOLL Studentenes fakultetsråd LUI Ekstraordinært allmøte Dato: 21.09.17 Tid: 15.30-17.00 Sted: Følg med på Facebookarrangement: Innkalt: Alle studenter ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema Formalia: Navn: Sandra Yeomans Telefonnummer: 41209307 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: x Studie: Administrasjon og ledelse (bachelor)

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Formål Bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant studentene på HiOA. Hvem kan søke om støtte Studentforeninger, studentorganisasjoner

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Forslag til dagsorden 28.10.10 Sted: Driv, 3.etg. Tid: 17.00 Saksliste: 1011/38 Semesteravgiftsfordelingen 2011 Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Driv, DebutUKA, Hurradio

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.05-16/17 Gjelder Revidering av retningslinjer for Frifond 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til reviderte

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. førstekonsulent

MØTEINNKALLING. førstekonsulent MØTEINNKALLING Dato tirsdag 28.02.17 Tid Kl. 16.15 Sted D152 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 02/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet SUs møte 31.01.17 * Ref-sak 03/17 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

Prinsipprogram for SP-HiOA

Prinsipprogram for SP-HiOA 1 Innledning Prinsipprogram for SP-HiOA Studentparlamentet (SP) er øverste studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og skal ivareta studentenes interesser. Studentparlamentet skal fremme studentenes

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer