REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: /20 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: TBMY Dato: YTREBYGDA, GNR. 116, BNR. 107, 115, 117, 128 M.FL, SANDSLI VEST. PLANNUMMER FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, OFFENTLIG ETTERSYN. Kort om planforslaget Planforslaget fremmes av Rambøll Norge AS på vegne av Statoilhydro ASA. Planområdet tilhører Ytrebygda bydel og er på 721 daa. Området omfatter store deler av Sandsli vest og innbefatter Håvardtunsvatnet i øst, Sandslimarka i vest, Skranevasshaugane i nord og deler av området grenser til Flyplassvegen i sør. Planavgrensing Sandslivegen Birkelandsvatnet Håvardstunvatnet Sandslimarka Flyplassvegen Oversiktskart Bakgrunn Bakgrunnen for planarbeidet er fusjonen mellom Statoil og Hydro, og deres ønsker om å samlokalisere næringsvirksomheten på Sandsli i et område med felles bygningsmasse. Kommunen på sin side ønsker en mer helhetlig ny plan for området, og ba om at et større område enn bare Statoilhydro sine eiendommer ble tatt med i reguleringen. Gjeldende reguleringsplaner for området har relativt lav utnyttelse, er av eldre dato, og er ikke egnet til å håndtere nåværende og fremtidige behov i området, blant annet på infrastruktursiden. Hovedformål-kontor Planforslaget viser nye og eksisterende kontorbygg/bebyggelse innenfor planområdet på 3-5 etasjer med varierende utnyttelsesgrad og byggehøyde, unntaket er K15a og b som åpner for

2 4-6 etasjer. Totalt for hele planområdet åpnes det for over m2 nytt bruksareal til kontorformål. I dag er det bygget rundt m2 kontorarealer innenfor planområdet. For sistnevnte tall tar vi forbehold om at ikke alle nylig ferdigstilte byggeprosjekter er kommet med i tallgrunnlaget. Annet kombinert formål (A/K) og kombinert formål forretning/kontor (F/K) Forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn med to alternative forslag innenfor samme planavgrensning. Det er først og fremst når det gjelder lokalisering av bybanestopp og "sentrumsfunksjoner" (A/K) at de to alternativene skiller seg fra hverandre. Alternativ 1 Alternativ 1 viser annet kombinert formål (A/K), det vil si sentrumsfunksjoner som innbefatter formålene forretning, bevertning, kontor og bolig, sør i planområdet der disse funksjonene allerede er lokalisert i dag. I tillegg åpner planforslaget for "sentrumsfunksjoner" ved et eventuelt fremtidig bybanestopp (AK2), like ved innkjøringen til K15. Alternativ 2 I alternativ 2 blir et eventuelt fremtidig bybanestopp plassert nord i planområde og benevnes (AK). Planforslaget (alt2) viser et større område til sentrumsfunksjoner enn i alt.1. Eksisterende AK1 i sør blir dette planalternativet erstattet med kontorformål (K16). Området forretning/kontor er beholdt for å gi rom for en nærbutikk i god tilknytning til hovedveisystemet. Kombinertformål kontor/hotel Området kan nyttes til apartementsleiligheter for utleie. Dersom denne virksomheten opphører kan arealene nyttes til kontorformål( ). Bybanetrasse Planforslaget viser en øst/vestgående bybanetrase, basert på kommunedelplanen for bybanetrase (Pl.nr ), med kombinert formål sporvei, offentlig gang- og sykkelvei og friområde på deler av streket og som sporvei og friområde eller sporvei og offentlig vei på de resterende strekene. Barnehager Planforslaget viser 4 barnehager, 3 eksisterende og 1 ny barnehage. For alle de tre eksisterende barnehagene åpner planforslaget for maks 2 etasjer, og høyere utnyttelse enn det barnehagene har i dag. For den nye barnehagen tillattes det maks 3 etasjer. Offentlig skole Innenfor skoleområdet åpner planforslaget for økt utnyttelse i forhold til dagens situasjon. Boligformål Planforslaget legger ikke opp til boligfortetting innenfor eksisterende boligområder/ blokkbebyggelse eller konsentrert småhusbebyggelse. Både for alternativ 1 og alternativ 2 inngår imidlertid bolig som et av flere aktuelle formål innenfor kategorien annet kombinert formål ved bybanestoppene. Trafikkforhold Planforslaget viser forlengelse av offentlig fortau på østsiden av Sandslivegen, fra innkjøring til Sandsliåsen og frem til og med ny foreslått rundkjøring ved K15a og b. Sandslivegen er ellers vist som i dag med offentlig fortau eller gang- og sykkelvei på hele strekningen. Langs Side 2 av 12

3 østsiden av Sandslimarka er det regulert inn nytt offentlig fortau fra K13 frem til AB1, slik at vegen får løsninger for myke trafikanter på begge sider. Langs bybanetrasen, fra K6 til Sandslimarka åpner planforslaget for at det kan opparbeides offentlig gang- og sykkelvei. Innenfor S/F/OGS 2 kan det også etableres en gang- og sykkel bro over det nord/sør gående grønne daldraget. Planforslaget viser en gjennomgående felles gang- og sykkelvei fra innkjøring mellom K12 og K13 og frem til K3. Gang- og sykkelveien følger delvis eksisterende gangvei, men med bedre bredde og kurvatur. Gang- sykkelveien langs K/H og OS sør i området er ny. Det fremgår av reguleringsbestemmelsenes 7.10 hvem gangveien er felles for. Nye tiltak innenfor planområdet forutsetter oppgraderinger av krysset ved Flyplassvegen- Sandslivegen(jf ). Egen reguleringsplan for Flyplassvegkrysset er startet opp. Parkering Parkeringsdekning for nye tiltak følger de til en hver tid gjeldene krav til parkeringsnorm for Bergen Kommune. Etter at en eventuell bybane har fått rammetillatelse gjennom eller forbi området gjelder bestemmelsene for indre by (jf ). For nye kontorbygg skal ansatte parkering dekkes i kjeller/u-etasje eller i p-hus. Gjesteparkering tillates på bakkeplan, men behovet skal dokumenteres. Ved etablering av FP2 (øst i området) skal det etableres et fysisk skille mellom FP1 og FP2, i form av beplantning, mur eller gjerde (jf ). Grøntstruktur I nord/sør gående daldrag fra Skranevatnet til Sandslivegen er det regulert inn et sammenhengende offentlig friområde med eksisterende turvei i dalbunnen. Elven som renner fra Skranevatnet til Håvardstunvatnet er i likhet med Håvardstunvatnet regulert som friområde i vann og vassdrag. Videre er arealene rundt Håvardstunvatnet fra Sandslivegen til Flyplassvegen i sør vist som offentlige friområder. Skranevasshaugen ved K15b og noen partier på øst- og vestsiden av Sandslivegen er også foreslått som friområder. Innenfor disse friområdene viser planforslaget eksisterende turveier fra Flyplassvegen frem til innkjøringen ved Sandsliåsen. Planforslaget viser videre omlegging av turveien ved påkobling mot Sandslimarka ved AB3. Omlegging av gangveien skal være ferdig utført før igangsettingstillatelse for barnehagen(jf ). I tillegg er bybanetrassen som krysser gjennom området regulert til kombinerte formål sporvei/friområde og offentlig gang- og sykkelvei. Planforslaget viser også 5 parkbelter, av ulik størrelse, som buffersoner mellom boligområdene, Skranevatnet skole, barnehage og næringsvirksomheten på Sandsli. For utfyllende opplysninger om planområdet, planforslaget, konsekvenser av planforslaget samt oppsummering og kommentarer til uttalelser og merknader se forslagsstillers planbeskrivelse, vedlegg C. Fagetatens kommentarer Fagetaten har ingen merknader til planprosessen så langt og vurderer det mottatte planmateriellet til å ha tilfredsstillende kvalitet for utleggelse til offentlig ettersyn. Fagetaten er i utgangspunktet positiv til hovedformålene kontor, friområde og barnehage, men har noen kommentarer som blant annet går på utviklingen av Sandsli som næringspark, landskapstilpasning, byggehøyder og utnyttelsesgrad. Nedenfor følger våre kommentarer til utvalgte tema som fagetaten mener krever ytterligere avklaring. Øvrige aktuelle tema anser Side 3 av 12

4 Side 4 av 12 Bergen kommune. Byggesak og bydeler Saksnr /20 fagetaten som tilfredsstillende løst og belyst. For opplysninger om disse tema henvises til forslagsstillers planbeskrivelse (vedlegg C). Generelt Sandsli/Kokstad er Norges nest største næringsområde kun slått av Nydalen i Oslo. Foreliggende planforslag omfatter hele næringsområde innenfor Sandsli vest. Området er satt av til byggeområde i kommuneplanen. I tekstdelen side 61 står følgende: "Sammenliknet med resten av Bergen har Kokstad og Sandsli en høyere andel store selskaper, og selskaper med mer eksportrettet virksomhet. I disse områdene må det unngås etablering av boliger eller bruksendringer som reduserer fleksibiliteten til områdene. Det er stor oppmerksomhet rundt trafikkforholdene på Sandsli og Kokstad, og det er viktig å få til en høyere andel kollektivreisende til og fra disse områdene. Når ringveg vest står ferdig i 2009, vil næringsvirksområdene i Ytrebygda få god forbindelse mot nordvest. Den interne forbindelsen mellom Sandsli og Kokstad må styrkes." Bybanetrase, Annet kombinert formål og utvikling av Sandsli som næringsklynge Bortsett fra kommunedelplan for bybanetrase som viser bybanen gjennom området vet vi pr i dag lite om både hvor bybanen eventuelt vil ha trase fra Lagunen og mot Flesland eller tidsperspektivet for eventuell videreføring (fra Lagunen). Den uavklarte situasjonen rundt bybanen er helt klart en av hovedutfordringene planarbeidet. Lokalisering av trase, samt om og når banen vil bli videreført har betydning for blant annet lokalisering av nye næringsområder sett i relasjon til å sikre tilstrekkelige arealer til bybanetrase, lokalisering av bybanestopp, etablering av tverrforbindelser mot eventuelle bybanestopp og omfang av veiutbedringer. For på nåværende tidspunkt å kunne få belyst flest mulig av de nevnte problemstillingene har vi valgt å legge planforslaget ut i to alternativ. Det er tidligere i fagnotatet, samt i planbeskrivelsen kapitel 10, redegjort for forskjellen mellom de to alternativene, men i korte trekk handler det om lokalisering av bybanestopp og hva som kan bli fremtidige senterområder på Sandsli. Kommunedelplanen for bybanetrase viser to stoppesteder på Sandsli, AK2 i alt.1 og ved AK i alt.2, men det er pr i dag bare naturlig å knytte senterfunksjoner til et av stoppene dersom det blir to stoppesteder. I løpet av planarbeidet har fagetaten stilt spørsmål ved hvilke fellesfunksjoner en næringspark på Sandslis, eller Sandsli-Kokstads, størrelse har behov for eller kunne ønske seg, og videre hvor det er mest hensiktsmessig å lokalisere et slikt senterområde. På bakgrunn av at vi i fremtiden ønsker å kanalisere flest mulig av de reisende til Sandsli området via en eventuell bybane, var det naturlig å tenke at tyngdepunktet for senteret kanskje bør ligge ved et bybanestopp. Et områdeløft på Sandsli kan være Sandsli sin mulighet til kunne oppleves som noe mer enn en samling av kontorbygg, og hensikten er ikke å svekke senterområde rundt Fanatorget. Intensjonen er først og fremst å gjøre Sandsli til et attraktivt næringsområde både i forhold til eksisterende og fremtidige arbeidsplasser, samt å gi eksisterende boliger i og utenfor området nye kvaliteter. Hvilke funksjoner mangler i dag og hvilke fasiliteter vil fremtidens arbeidstakere etterspørre i arbeidsmarked? Sør i planområdet finnes det i dag dagligvareforretning, frisør, tannlege, fysioterapi, kiropraktor, bowlinghall og en bensinstasjon. Det kan imidlertid være grunn til å tro at fremtidens arbeidsmarked vil bli mer fleksibelt og at jobb og fritid blir tettere knyttet sammen, og en vil etterspørre flere tilbud i nærheten av arbeidsplassen. Det mest åpenbare vil være å legge til rette for kafeer og spisesteder i senterområdet ved et bybanestopp som ligger i gangavstand fra arbeidsplassene. Med økt fokus på helsegevinster knyttet til trening og fysisk aktivitet bør det imidlertid også sees nærmere på om en form for utendørs aktivitetspark kunne fått innpass i området. Et slikt tilbud vil kunne være attraktivt å benytte både for arbeidstakerne og beboerne i området, og kan eksempelvis inneholde sandvollyballbaner/løpetraser o.l og ellers legge til rette for parkmessig opphold. Etablering av denne typen aktiviterer bygger opp under fagetatens ønske om at næringsområdet på Sandsli skal fremstå som et åpent og tilgjengelig område, og ikke

5 som en lukket næringspark. På et bybanestopp som også skal fungere som senterområde synes fagetaten videre det vil være naturlig å sette av arealer til en offentlig plass. I forbindelse med utarbeidelsen av konsekvensutredning for planområdet ble tre ulike grader av utnyttelse diskutert, liten, middels og høy utnyttelse. Foreliggende planforslag baserer seg på en middels utnyttelse av området. Planområdet slik det fremstår i dag, md blant annet flere ubebygde regulerte næringsområder, er ikke fult utbygget i henhold til gjeldende reguleringsplaner. Fagetaten opplever imidlertid at planområdet har stort potensialet uten å redusere på ovenfor nevnte ambisjoner om fellesfunksjoner. Alternativ 1 Dette alternativet viser en opprettholdelse av dagens område for senterfunksjoner (AK1 + F/K). Selv om det ideelle hadde vært å utvikle et senterområde ved et bybanestopp. Kan det være enklere å ta utgangspunkt i et allerede eksisterende område med fellesfunksjoner. Et av de aktuelle alternativene for bybanen kan være at den går langs Flyplassvegen. Ved en slik løsning vil AK1/F/K være et naturlig område å videreutvikle. Alternativet viser også en mulighet for senterutvikling ved det østre bybanestoppet i kommunedelplanen(jf. område AK2). At en skal ha to "senterområder" på Sandsli er trolig ikke heldig. Hvis bybanestoppet lokaliseres her kan det imidlertid være behov for noen enkle fellesfunksjoner og muligens også park & ride. Planforslaget sikrer en mulighet for dette, ved de av stoppene i Kommunedelplan-linjen som ligger nærmest veisystemet. Alternativ 2 For alt. 2 ser fagetaten at det kan være uheldig, av trafikkmessige årsaker, at tyngdepunktet i senterområdet er lokalisert innerst i Sandslimarka. Fagetaten vil imidlertid vektlegge gang/sykkel-bruk og mener dette området er det mest sentrale i næringsområdet på Sandsli. F/k er beholdt sør i området slik at det fortsatt kan være en dagligvareforetning i dette området. AK er et stort areal med mange muligheter der en også vil vurdere om boligformål, leiligheter med andre funksjoner i underetasjen, er aktuelt. Også her er mulighet for "park&ride" opprettholdt for det mulige østre bybanestoppet i kommunedelplan-linjen (jf. areal regulert til annet trafikkareal). Hvilke løsninger og hvor omfattende et eventuelt nytt senterområde på Sandsli skal bli må avklares nærmere og vurderes opp imot bybanens videre fremdrift. Krav om detaljplan med hvilke funksjoner senterområdene skal inneholde bør tas inn i reguleringsbestemmelsene til 2. gangs behandling. Hovedformål Kontor Delfelt K1 er ubebygget, og deler av området benyttes i dag som parkering til K3. Delfeltets beskaffenhet med boligområder både i nord, øst og til dels i vest, samt en relativt stor kolle mot Sandslimarka, gjør arealet krevende å bebygge. Utifra foreliggende soldiagram ser det også ut til at et eventuelt bygg vil kunne kaste skygge på tilgrensende boligområder i øst, og med 4-5 etasjer vil et bygg kunne virke ruvende opp i mot boligområdene. Fagetaten vil i den videre planprosessen vurdere både byggehøyder, utnyttelsesgrad og hensynet til kollen nærmere. Fagetaten vil imidlertid gjøre oppmerksom på at utnyttelsesgraden for delfelt K1 (%BRA=300) også inkluderer parkering både for både for K1 og K3. Når det gjelder delfelt K2 synest det ikke som om byggegrensene mot boligene i nord er tilstrekkelig ivaretatt. Fagetaten har heller ikke konkludert på om vi vil anbefale ytterligere utbygging innenfor dette delfeltet slik planforslaget åpner for. Side 5 av 12

6 For delfeltene K4 og K8 synest ikke fagetaten at foreliggende terrengsnitt i tilstrekkelig grad illustrerer konsekvensene, verken for boligene i vest eller for barnehagen (nord for K4), ved en eventuell utbygging. Byggehøyder og utnyttelsesgrad må vurderes nærmere til 2. gangs behandling. Statoilhydro, som er eier av arealene, har ikke planer om utbygging av disse områdene i uoverskuelig fremtid. Fagetaten er imidlertid uavhengig av Statoilhydros fremdriftsplaner nødt til å vurdere konsekvensene av en eventuell utbygging. Når det gjelder K15a og b har ikke fagetaten så mange kommentarer. Først og fremst vil vi påpeke at turveien som går gjennom F1 ligger på vestsiden av daldraget, og dermed er det bebyggelsen i øst, altså spesielt K15a, som vil være mest synlig, og ikke bør ruve over turområdet. Dernest er det bygningsmassens eksponering fra Sandslivegen, hvor silhuett virkningen må vurderes oppimot ønsket om å markere for vegfarende at dette er et næringsområde. Fagetaten vil ta en endelig vurdering av byggehøydene til 2. gangs behandling, og bemerker at maks byggehøyde for K15a må påføres plankaret. Innenfor K15b viser planforslaget en byggehøyde som innebærer at bebyggelsen kan rage 13meter høyere enn det høyeste terrenget i F1. Fagetaten har heller ikke, spesielt med tanke på nær- og fjernvirkning, tatt endelig stilling til byggehøydene og volumene på byggene i denne delen av området. Fagetaten ser at kommunen har behov for næringsområder, men er skeptisk til å bygge ut K14 til næringsformål. Skepsisen grunner i at det finnes en stor kolle innenfor området, og området er en del av de grønne omgivelsen til den gjennomgående turveien og friområdet rundt Håvardstunvatnet. Videre er vi kjent med at tilstøtende omsorgsboliger (KS2) benyttes til personer med spesielt behov for rolige omgivelser. Delfelt K9 og K10 er bebygde eiendommer som nylig har utvidet bygningsmassen. Begge feltene beholder dagens byggehøyder, men det åpnes for høyere utnyttelse. Fagetaten er også her av den oppfattning at det må redegjøres nærmere for konsekvensene for naboene med hensyn til både solforhold og volum på bebyggelsen. Når det gjelder K5, som bare inngår i alternativ 1, synes vi fremdeles ikke at byggegrensene tar nok hensyn til platået ned mot F1. Når det gjelder K16, som bare inngår i alternativ 2, er tanken her at dersom A/K utvikles til et senterområde ved et bybanestopp så bør de publikumsrettede funksjonene etter hvert flyttes dit. K16 bør da transformeres til et kontorområde. Alle kontorområdene har i foreliggende planforslag fått en høyere utnyttelse enn det de har i dag. Gjennom planprosessen har fagetaten påpekt at byggegrensene i større grad må tilpasses terrenget i planområdet. Foreliggende planforslag ikke tar godt nok opp i seg disse tilbakemeldingene, og det vil være behov for å jobbe videre med terrengtilpassningen, for de fleste delområdene, frem til 2. gangs behandling. Kombinert formål kontor og hotell (K/H) For dette delområdet foreligger det allerede en rammetillatelse, som ble gitt før planarbeidet for Sandsli vest ble startet opp, til oppføring av appartementshotell. Det er imidlertid i forbindelse med foreliggende planarbeid vært sendt inn forespørsel om å inkludere bolig, som en del av kombinerte formål. Fagetaten er på nåværende tidspunkt skeptisk til boliger i en del av planområdet hvor vi ønsker å rendyrke næringsformålene. Vi viser til kommuneplanens arealdel, planrapporten s. 61, hvor det står at boliger må unngås på Sandsli. På en annen side kan det være positivt med et innslag av boliger i et område med mange arbeidsplasser. Side 6 av 12

7 Dersom boligformål skal vurderes til 2. gangs behandling må blant annet kravene til uteareal og støy være ivaretatt. Barnehager Bedriftsbarnehage (AB2) for Statoilhydro har i dag ca 70 barn, og er lokalisert inneklemt mellom boliger og kontorbygg. Fagetaten har sett på mulighetene til å utvide banehagens arealer, men har ikke funnet noen aktuelle utvidelses alternativ. Planforslaget åpner for noe høyere utnyttelsesgrad innenfor eksisterende arealer, men fagetaten har behov for nærmere dokumentasjon til 2. gangs behandling på hvordan en eventuell økt utnyttelse tenkes løst før vi kan ta endelig stilling til forslaget. Fagetaten mener også at det må vurderes om det er ønskelig at arealet fortsatt skal benyttes til barnehageformål, og at adkomsten til området må fremgå tydeligere på plankartet. Innenfor delfelt AB4 ligger Statoilhydros bedriftsbarnehage Furuholtet. Fagetaten har ingen innvendinger til at eksisterende barnehage skal rives og at det skal oppføres en ny og større barnehage i dette området. Vi er imidlertid ikke fornøyd med hvordan byggegrensene er lagt i forhold til terrengtilpassning mot kollen. Fagetaten vil frem til 2. gangs behandling vurdere nærmere spesielt fastlegging av byggegrenser, men også avgrensning av AB4 med tanke på behov for inngjerding av barnehagens arealer. Det er tilsvarende problemstillinger knyttet til etablering av barnehage innenfor AB3, og fagetaten vil se nærmere på tilpassning av byggegrensene slik at de best mulig ivaretar omkringliggende terreng. I tillegg vil vi frem til 2. gangs behandling vurdere om vi vil anbefale den foreslåtte byggehøyden (AB3), som i følge planbeskrivelsen gjør det mulig å bygge 3. etasjes barnehage. Som nevnt tidligere er det knyttet spesielle behov til omsorgsboligene sør for AB3, og etablering av ny barnehage i dette området må avklares nærmere før fagetaten kan ta endelig stilling til planforslaget. Avslutningsvis er det helt nødvendig at det fremgår av reguleringsbestemmelsene, til 2. gangs behandling, hvor mange enheter de forskjellige barnehagene åpner for. Med enheter mener vi store barn. Trafikkforhold En av hovedutfordringene på Sandsli i dag er den høye andelen privatbilisme. Det er nok flere årsaker til denne situasjonen, men en av forklaringene er at bussen taper tid i konkurranse med bilen. Trafikkproblemene har røtter langt utover Sandsliområdet, og endringer i situasjonen er avhengig av hvilke beslutninger som blir fattet vedrørende kollektivtilbudet (buss/bybane) og andre bevilgninger innenfor samferdselssektoren. Tilrettelegging for økt næringsaktivitet på Sandsli kombinert med dagens trafikkavviklingsproblemer i området utløser behov for oppgradering av tilkomstmuligheten til området. På bakgrunn av ovenfor nevnte beskrivelser av den uavklarte situasjonen rundt bybanen er det nødvendig å sette krav om andre tilgjengelighets tiltak knyttet til videre utbygging av området. Fagetaten mener med dette ikke å si at oppgraderinger av Flyplasskrysset ville være unødvendig dersom bybanen gjennom området var klarlagt, men det er mulig at utbedringene ville/kunne vært mindre omfattende. Det er meldt oppstart av egen reguleringsplan for Flyplasskrysset, og fagetaten vil vurdere nærmere hvordan de to planarbeidene skal koordineres. Forslagsstiller har foreslått at tiltak som ikke utløser behov for flere enn 6 parkeringsplasser skal slippe rekkefølgekravet knyttet til Flyplasskrysset(jf ). Fagetaten har imidlertid ikke tatt endelig stilling til om reguleringsbestemmelsene skal inneholde en slik unntaksbestemmelse, eller om 6 parkeringsplasser er riktig parameter for å unngå rekkefølgekravet. Med stor trafikkmengder i området er det viktig å sikre og å legge til rette for de myke trafikkantene. En viktig del av planarbeidet så langt har vært å søke å finne ny og å oppgradere eksisterende tverrforbindelser i området. Gode tverrforbindelser er viktig både for Side 7 av 12

8 å binde sammen og for å forkorte avstandene til fots eller på sykkel innad i planområdet, men selvsagt også for å knytte planområde til omkringliggende boligområder og ikke minst til næringsområdet på Kokstad. Fagetaten har gjennom planprosessen vært klar på at den viktige nord-sørgående tverrforbindelsen fra K3 og frem til og med K12 og 13 skal reguleres som offentlig gang- og sykkelvei, både av hensyn til bruken innad og gjennomgangsforbindelse til omkringliggende områder. En offentlig gangvei vil også være med på å skape en viss grad av urbanitet noe fagetaten mener at Sandsli trenger for å fremstå som et moderne næringsområde. I foreliggende planforslag er forbindelsen vist som felles gangvei, men fagetaten kommer til å fastholde at gangveien skal være offentlig i sin anbefaling til 2. gangs behandling. Når planområdet en gang blir fult utbygget vil landskapet langs gangveien få en helt annen karakter enn i dag, og forbindelsen er i så henseende snarere tenkt som en "transportvei" gjennom næringsområdet enn en turvei. Fagetaten vil i den videre planprosessen se nærmere på muligheten for å etablere et grønt innslag, foreksempel en allé, langs gangveien. Det er imidlertid behov for et par forbedringer av trasen. FG4 må i større grad fremstå som en separat gangvei og ikke som et bredt fortau langs kjøreveien. Dette er spesielt viktig siden dette er innfallsporten/utløpet til tverrforbindelsen. Også for deler av FG2 er det behov for å se om vi kan separere gang- og kjørevei. Ved FV5 må gangforbindelsen reguleres gjennomgående, og rett til å kjøre over gangveien for nyttekjøring til K7b må tas inn i reguleringsbestemmelsene. I planforslaget er det vist en offentlig tverrforbindelse mellom K9 og K7 etter fagetatens ønske. Tanken var for det første å binde sammen næringsområdene øst og vest for boligområdene og for det andre å skape en forbindelse til nord-sørgående gang- og sykkelvei som fagetaten som nevnt ønsker offentlig. Planforslaget legger opp til etablering av gangbro over daldraget fra K15a til K6 og S/F/OGS 1. Innenfor S/F/OGS 2 er det lagt opp til fleksibilitet i forhold til endelig plassering av broen. Fleksibilitet er spesielt viktig med tanke på en mulig bybane gjennom samme område. Broen er en viktig del av tverrforbindelsene gjennom området, og fagetaten vil frem til 2. gangs behandling vurdere om etablering av gangbro skal inngå som en del av rekkefølgebestemmelsene. Dersom en eventuell bybane kun får stoppested ved AK2 (alternativ 1) nedenfor K15a blir det også viktig å etablere offentlige tverrforbindelser innenfor K15a. Fagetaten har diskutert denne problemstillingen med forslagsstiller, og det er først og fremst FG6 og 7 som vil ha offentlighetens interesse. Denne forbindelsen er selvsagt bare aktuell dersom det etableres en gangbro over daldraget F1. Fagetaten håper på nærmere avklaringer rundt aktuelle bybanestopp før 2. gangs behandling. På vestsiden av Sandslimarka viser planforslaget blanding av fortau og gang/sykkelvei. Fagetaten mener at en bør vurdere sammenhengende gang/sykkevei på vestsiden. I de deler av Sandslimarka som i dag har gang- og sykkelvei benyttes grøftene mellom kjørevei og gangvei enkelte steder som parkering. Opparbeiding av grønne soner mellom kjørevei og gang/sykkelvei bør tas inn i reguleringsbestemmelsene til 2. gangs behandling. Adkomst til K15 er vist som rundkjøring fra Sandslivegen i nord. Det ideelle ville vært en kryssløsning i kombinasjon med Sandsliåsen i vest, for å bedre knytte næringsområdene sammen. Fagetaten ser imidlertid at det i det aktuelle området er stor høydeforskjell og at det kan bli vanskelig å finne en god felles løsning. Fagetaten er kjent med at beboerne i området ønsker en undergang over Sandslivegen i området ved rundkjøringen. Fagetaten er usikker på om undergang er den beste løsningen sett i relasjon til kriminalitet og også ønske om mer Side 8 av 12

9 "urbane" løsninger opp mot et eventuelt fremtidig bybanestopp. Det må sees nærmere på aktuelle krysnings muligheter frem mot 2. gangs behandling. Parkering På Sandsli er det i dag mange store parkeringsarealer som med eller uten biler er visuelt skjemmende og skaper lite trivelige utearealer. For nye tiltak i området stiller planforslaget riktignok krav om at all parkering, bortsett fra dokumentert behov for gjesteparkering, ikke kan skje som overflaten(jf ). For å redusere bilbruken hevder mange at parkeringsplassene må plasseres så langt borte fra arbeidsplassen at det er kortere å gå fra kollektivholdeplass. Fagetaten er i stor grad enig i denne måten å tenke arealplanlegging på, men har i dette planforslaget ikke hittil funnet noe klart svar på hvordan dette kan løses når vi samtidig oppfordrer til at all ansatteparkering skal skje i kjeller/u-etasje. Fagetaten savner imidlertid en mer offensiv satsning i forhold til økt bruk av sykkel i planmaterialet, som blir fulgt opp med lavere parkeringsdekning. Slik fagetaten ser det handler sykkeltilrettelegging mye om å ha gode gjennomgående sykkeltraser, gode/tørre og tyverisikre sykkelparkeringsmuligheter nær jobbinngang, tilrettelagte garderober og oppfordring og eventuell "premiering" av bruk av sykkel til jobben. Parkeringsplass (FP2) for ny barnehage (AB3) skal i følge planforslaget etableres parallelt med eksisterende parkering (FP1). Selv om reguleringsbestemmelsene ( ) fastslår at det skal etableres fysisk skille mellom de to parkeringsplassene blir det samlet et stort parkeringsareal. Fagetaten vil frem til 2. gangs behandling se nærmere på om det for eksempel er mulig med sambruk med FP1 eller om det finnes andre bedre løsninger for parkeringssituasjonen. For bedriftsbarnehagene i området vil fagetaten vurdere nærmere om vi skal kreve at det blir satt lavere maksimumsgrense for hente- og bringeplasser en det som er vanlig i andre barnehager. Disse bedriftsbarnehagene er lokalisert nært opptil de arbeidsplassene som det er knyttet til, og en kan stille spørsmål ved om de strengt tatt har behov for parkeringsdekning på to forskjellige steder innenfor samme område. Selv om det ikke fremgår helt klart av planmaterialet har fagetaten forstått det slik at alle bygninger innenfor K7 har parkering i parkeringsanlegget GA. Av hensyn til nord-sørgående gangforbindelse over FV5 må det vurderes om det skal innarbeides i reguleringsbestemmelse at det ikke kan tillattes nye parkeringsplasser innenfor K7b, fordi dette vil føre til unødvendig kryssing av gangforbindelsen. Støy Søyrapporten viser at boliger og idrettsbane langs Sandslivegen får en merkbar økning i støynivået som følge av utbygging i K15. Her må det inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer støyskjerming i henhold til rapporten. Rapporten tar ikke for seg økt støynivå langs Sandslimarka som følge av utbygging langs denne veien. Utredning av dette må foreligge til 2. gangs behandling. Grøntstruktur og barn og unges interesser Det er foretatt barnetråkkregistrering i forbindelse med kartlegging av barn og unges interesser i området. I forbindelse med kartleggingen er det utarbeidet et kart som blant annet viser hvor barna liker å være (merket med gul stjerne og nummerhenvisning på kart i planbeskrivelsen s.58) Ved Sandslihaugane, merket 7 på barnetråkkart, viser planforslaget utbyggingsformål (jf. også gjeldende reguleringsplan for området). Planforslaget har sikret et grøntområde i nærheten(pb4), som også er avsatt til kontorformål i gjeldede reguleringsplan. Her fant fagetaten i forbindelse med befaring spor etter barns lek som ikke fremkommer i Side 9 av 12

10 barnetråkkregistreringen. Området merket 4 er i barnetråkkregistreringen sikret som friområde innenfor F1. Andre områder som barna omtaler som "bra/elsker å være" ligger utenfor planområdet. De mest sentrale områdene for barns lek, opp mot boligene og opp mot skolen, er sikret i planforslaget. Fagetaten mener planforslaget totalt sett hensyntar barn og unge på en tilfredsstillende måte, spesielt med tanke på at dette er et allerede regulert næringsområde. Hensynet bak rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planforslaget antas ivaretatt. Planforslaget legger opp til etablering av 5 parkbelter, fagetaten er stort sett fornøyde med avgrensningen av parkbeltene, men synes at PB5 kan virke noe smalt til å skulle fungere som buffer mellom næringsvirksomheten og Skranevatnet skole. Fagetaten ser imidlertid at det eksisterer et grøntområde mot skolen utenfor planområdet, som i tilgrensende reguleringsplan, pl. nr , er regulert til offentlig formål. Det vil bli foretatt en endelig av grensning av parkbeltene til 2. gangs behandling. I tillegg mener fagetaten at en må se på muligheten til å regulere inn ett parkbelte mellom K2 og boligområde i nord. VA- rammeplan Det foreligger ikke utkast til VA-rammeplan til 1.gangs behandling, men forslagsstiller er sammen med Vann - og avløpsetaten i gang med å utarbeide rammeplanen, og rammeplanen vil følge saken til 2. gangs behandling. Fagetaten vil imidlertid understreke viktigheten av overvann håndteres lokalt, og at det tilrettelegges for åpne vannveier. Energiløsninger Da området ligger innenfor konseksjonsområdet for fjernvarme må det inn et krav om tilknytning for nybygg i bestemmelsene til planen. I kombinasjon med fjernvarme kan det imidlertid finnes andre energibesparende løsninger. Det bør redegjøres nærmere for dette frem mot 2.gangs behandling. Planfremstilling Følgende må rettes opp til 2. gangs behandling Der ikke annet er oppgitt gjelder opprettingene for begge alternativ: - Maks antall etasjer bør tas inn på plankart eller i bestemmelsene for hvert enkelt delfelt. - I må det tas med at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn. - I bør "utvides" endres til "utbygges". - Henvisning til paragraf er feil i Det skal være og ikke I mangler henvisning til delfelt K12 blant delfeltene som er knytet til opparbeiding av gangforbindelse. - Under må det fremgå at behov for gjesteparkering skal dokumenteres i forbindelse med byggesøknad. - Under må tas med at behov for gjesteparkering skal dokumenteres i forbindelse med byggesøknad(jf ) til at området kan benyttes til foretning, bevertning, kontor og bolig. Spørsmål om konsekvensutredning Forslagsstiller har fremmet et planforslag med konsekvensutredning. Fagetaten har imidlertid, etter en nærmere vurdering, kommet til at vi er usikker på om forslaget utløser krav til konsekvensutredning. Planforslaget er en endring av eksisterende planer og fanges dermed opp av 2, vedlegg 1, pkt 35. Slik fagetaten forstår pkt 35 vil tiltak etter pkt 1 i vedlegg 1 (industri-, nærings, -lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til almennyttige formål over m2 eller over 500 mill i investeringskostnader) ikke slå ut med automatisk krav om konsekvensutredning dersom det er endring. Side 10 av 12

11 Tiltaket skal uansett vurderes opp mot 3, jf vedlegg 4, i forskriften, men fagetaten kan, som en foreløpig vurdering, ikke se at kriteriene i 4 slår ut. Fagetaten vil presisere at dette er en meget stor næringsplan hvor det er behov for både en plan for planarbeidet (planprogram) og omfattende utredninger. Vi kan ikke se at det er utført utredninger som har vært unødvendige selv om kravet om konsekvensutredning formelt sett muligens ikke slår ut. Fagetaten vil vurdere frem mot 2.gangs behandling om planforslaget skal behandles etter forskrift om konsekvensutredninger eller om det kun skal behandles som et planforslag med omfattende utredninger. Forskjellen vil uansett kun være av formell karakter. Konklusjon Fagetaten er i positiv til hovedformålet (kontor) og hovedgrepet i planforslaget. Fagetaten har imidlertid noen merknader. Frem mot 2.gangs behandling må det sees nærmere på en del tema. Bla vil det være viktig å vurdere nærmere: hva som skal til for å skape en velfungerende og fremtidrettet næringsklynge på Sandsli, herunder vurdering av senterfunksjoner og andre fellesfunksjoner knyttet opp mot bybanestopp hvordan få til et best mulig gang/ sykkelveinett til, innad, og gjennom området trafikkløsninger hensyn til grønnstruktur og terreng hensyn til naboer Dette er foreløpige vurderinger. Fagetatens endelige anbefaling vil fremkomme i vårt fagnotat til 2.gangs behandling Vedtak I medhold av plan- og bygningslovens 27-1 nr. 2, første ledd, første punktum, og i henhold til delegert myndighet, legges følgende forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn: Ytrebygda, gnr. 116, bnr. 107, 115, 117, 128 m.fl, Sandsli Vest Plannummer , vist på plankartene, alternativ 1 og alternativ 2, sist datert Tilhørende bestemmelser, alternativ 1 og alternativ 2, datert/revidert ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Else-Kristin Foss Vikenes byggesakssjef Finn Wetteland seksjonsleder Side 11 av 12

12 Vedlegg: A. Plankart datert , del av dok nr 20. B. Reguleringsbestemmelser, datert , del av dok nr 20. C. Forslagsstillers planbeskrivelse, datert , del av dok nr 24. D. Snittanvisning del av dok nr 23. E. Snitt delav dok nr 23. F. Solstudier delfelt K1 dok nr 22. G. BRA- tabell for hele planområdet del av dok 25. Bergen kommune. Byggesak og bydeler Saksnr /20 Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se snr Kopi til: - Rambøll As Side 12 av 12

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201019062/15 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: THHE Dato: 02.11.2012 LAKSEVÅG, GNR. 151, BNR. 196 M.FL., LAKSEVÅG INDUSTRIHUS. REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201101801/31 Emnekode: ESARK 5123 Saksbeh.: HILK Dato: 13.08.2013 FANA, GNR. 13, BNR. 54, 68 M.FL., NY-PARADIS/PARADIS, FELT KB4, DETALJPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200708989/12 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: EMRA Dato: 05.03.2009 ARNA, GNR. 292, BNR. 19, UNNELANDSVEGEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 19560000 FORSLAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201318412/13 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 16.02.2015

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200909087/12 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: ANSV Dato: 08.04.2011 FANA, GNR. 13, BNR. 808, STORETVEIT BARNEHAGE, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 61400000 FORSLAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201117808/19 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: TRES Dato: 21.12.2012 YTREBYGDA, GNR. 38, BNR. 3, 133, 190, SØVIKA SMÅBÅTANLEGG, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /71

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /71 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 12.01.2010 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201105720/14 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: TRES Dato: 01.02.2012 YTREBYGDA, GNR. 121, BNR. 445, NORDÅSGRENDA, REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER 62120000 FORSLAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201611467/19 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: IMKA Dato: 01.08.2017 Laksevåg Gnr 149 Bnr 1135

Detaljer

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - OPPSTART Plannavn

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - OPPSTART Plannavn Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - OPPSTART Plannavn Ytrebygda, gnr 116 bnr 182 m.fl, Sandsliåsen, reguleringsendring PlanID. 62200000 Saksnummer Utarbeidet

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201535322/18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: HAFO Dato: 06.04.2017 BERGENHUS, GNR. 164 BNR.

Detaljer

ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING.

ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201533931/30 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAFO Dato: 23.11.2016 ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 14.11.2012 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200901321/21 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: ANSV Dato: 18.02.2011 YTREBYGDA, GNR. 35, BNR. 58 M.FL., INDRE KURVAVIKA, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 61480000

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201632158/44 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Dato: 14.08.2017

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200513627/27 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: KAKN Dato: 25.06.2009 FORSLAG TIL VESENTLIG REGULERINGSENDRING VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN. ÅRSTAD, GNR. 160,

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200810509/11 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: SHOL Dato: 29.06.2009 BERGENHUS, GNR. 168, BNR. 1785, 2071 M.FL., HELLEN PANORAMA, PLANNUMMER 60110000. HOVEDFORMÅL:

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trygg og framtidsrettet

Trygg og framtidsrettet Trygg og framtidsrettet Reguleringsendring av detaljreguleringsplan for offentlig formål nord for Stemmen, Plan 0410.01 Time kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 1.1 BAKGRUNN FOR SAKEN... 2 1.2

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201400874/15 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 04.09.15

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Fastsetting av planprogram. Ytrebygda, gnr 110, bnr 5, Kvernhusbakken næringsområde, reguleringsplan med konsekvensutredning.

Fastsetting av planprogram. Ytrebygda, gnr 110, bnr 5, Kvernhusbakken næringsområde, reguleringsplan med konsekvensutredning. BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Notat Saksnr.: 200401685/18 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: MOHR Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200918788/2 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201009553/10 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: SWSY Dato: 12.03.2014 YTREBYGDA, GNR. 116, BNR. 107 M.FL., SANDSLI VEST. PLANID 61500000. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /18

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /18 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.05.09 Saksnr.: 200707407/18

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /61

Fagnotat Saksnr.: /61 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Til: Byrådsavd. Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.02.2011 Fagnotat Saksnr.: 200513627/61

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.01.2011 Saksnr.: 200715189/11 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: GSSA FANA

Detaljer

Åsane Gnr 188 Bnr 4, 9 m. fl., Myrdalsveien, Boliger, idrettsanlegg m. m. PRINSIPPSAK. Nytt boligfelt. Vestlandshallen

Åsane Gnr 188 Bnr 4, 9 m. fl., Myrdalsveien, Boliger, idrettsanlegg m. m. PRINSIPPSAK. Nytt boligfelt. Vestlandshallen BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: Emnekode: Saksbeh.: Til: Fra: Dato: 201518402/12 ESARK 5120 MOAS Byrådsavdeling Byutvikling Etat for byggesak og private

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201209102/17 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAGE Dato: 06.09.2013 YTREBYGDA GNR 35 BNR 32 SØREIDNESET 94 REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 62770000 FORSLAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 27.04.2011 Saksnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200416704/21 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: AMBR Dato: 12.06.2009 YTREBYGDA, GNR. 38, BNR. 268 M.FL. SØVIKMARKA, PLANNUMMER 19000000. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdelingen Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.09.2013 Saksnr.: 201216813/37 Emnekode: ESARK

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.02.2008 Saksnr.: 200610367/6

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200709558/36 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SIFJ Dato: 02.06.2009 Fyllingsdalen, gnr 21, bnr 3, 4 mfl., Strømme gård boligområde. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200913527-44 Emnekode: BBY-5121 Saksbeh: MAGO

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Byrådssak 275 /16 302/16

Byrådssak 275 /16 302/16 Byrådssak 275 /16 302/16 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane 25. Arealplan-ID 62920000. Planforslaget fremmes ikke. ASRO ESARK-5120-201211326-91 Hva saken gjelder: Forum Arkitekter AS og Ard arealplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK Byrådssak 185/14 Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id 61770000. 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201015746-80 Hva saken gjelder: Sameiet Storetveitvegen 96-98

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400223 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 SMALVOLLVEIEN

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201015746/20 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: MAYH/STHU Dato: 08.10.2012 ÅRSTAD, GNR. 13, BNR. 995, 996 M.FL., STORETVEITVEGEN 96, REGULERINGSPLAN. PLANID

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201421730/27 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: MAYH Dato: 15.9.2015

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling Byrådssak 56/15 Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID 3320101. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-200908950-67 Hva saken gjelder: Opus AS fremmer på vegne

Detaljer

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID FAGNOTAT MINDRE REGULERINGSENDRING.

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID FAGNOTAT MINDRE REGULERINGSENDRING. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Byplanavdelingen Dato: 18.10.2016 Saksnr.: 201533198/77 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ARBO Åsane, Gnr.

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER NORD FOR FJELLVEGEN - LYEFJELL - PLAN 298. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 079/

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER NORD FOR FJELLVEGEN - LYEFJELL - PLAN 298. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 079/ TIME KOMMUNE Arkiv: PLNR-298, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 06/2841-14 JournalpostID: 08/18503 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER NORD FOR FJELLVEGEN - LYEFJELL - PLAN 298 Saksgang:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201017606/11 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: LSKJ Dato: 23.11.2011 FANA, GNR. 96, BNR. 78, JONSOKHAUGEN BOLIGOMRÅDE, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 61790000

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /8 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /8 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201212973/36 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAFO Dato: 16.12.2015

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

EKSEMPLER- VARSLINGSBREV

EKSEMPLER- VARSLINGSBREV EKSEMPLER- VARSLINGSBREV I det følgende finnes eksempler på varslingsbrev: 1) Mal for utforming av varslingsbrev (ordinær varsling): 2) Mal for utforming av varslingsbrev- vesentlig reguleringsendring

Detaljer

Nesttunbrekka næringsområde, Nesttunbrekka 95/97 - Områdeanalyse

Nesttunbrekka næringsområde, Nesttunbrekka 95/97 - Områdeanalyse Nesttunbrekka næringsområde, Nesttunbrekka 95/97 - Områdeanalyse 1. Innledning Planområdet er lokalisert sør for Nesttun bydelssenter ved krysset Nesttunbrekka/ Fanavegen. Tomten er avgrenset i nord og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 200610367/50 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ULSA Dato: 08.05.2014

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201211326/33 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ULSA Dato: 05.01.2015

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Ytrebygda Gnr 36 Bnr 6 Ruskeneshaugen Reguleringsplan Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, OFFENTLIG ETTERSYN

Ytrebygda Gnr 36 Bnr 6 Ruskeneshaugen Reguleringsplan Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, OFFENTLIG ETTERSYN BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201504551/24 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: TRES Dato: 03.02.2016 Ytrebygda Gnr

Detaljer