Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot"

Transkript

1 Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot Knut Vareide Mars 2006 Arbeidsrapport 2006/06

2 Bakgrunn Denne rapporten er en del av forprosjektet Regionalt næringsutviklingssamarbeid i. Rapporten er utarbeidet av Knut Vareide ved på oppdrag fra Oddbjørn Vassli, som er prosjektleder for forprosjektet. Rapporten ble utarbeidet i februar-mars 2006.

3 Befolkningsutvikling Regionene i Hedmark Folketallet i Norge har økt jevnt med 0,6 prosent pr år i de siste årene. Befolkningen i Hedmark har også økt, men ganske langsomt. Av regionene i Hedmark, er det bare Hamar-regionen som har hatt vekst i de siste årene. Sør-Østerdal hadde litt vekst fra 2000 til 2004, men nedgang etter dette. Glåmdal og Fjellregionen har hatt synkende folketall i de siste årene Norge Hamar Regionen Hedmark Glåmdal Fjellregionen kv2005 Figur 1: Befolkningsutvikling, indeksert slik at 2000=100. Data: SSB.

4 Befolkningsutvikling Kommunene Det er stor spredning i befolkningsutviklingen mellom kommunene Elverum har hatt en sterk befolkningsvekst, faktisk den sterkeste av alle kommunene i Hedmark etter Åmot har hatt omtrent konstant befolkning. Våler og Stor-Elvdal har hatt sterk nedgang i befolkningen etter Stor-Elvdal har den sterkeste befolkningsnedgangen av alle kommunene i Hedmark Elverum Åmot Våler Stor-Elvdal kv2005 Figur 2: Befolkningsutvikling, indeksert slik at 2000=100. Data: SSB.

5 Mønstre i befolkningsutvikling Befolkningen øker i og rundt de store sentra: Oslo, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen og Trondheim. Områder som ligger langt fra storbyene har synkende folketall. I Innlandet danner Mjøsbyen Gjøvik, Lillehammer og Hamar et slikt sentrum.

6 Samlet sysselsetting i regionene I Norge var det en ganske svak vekst i antall arbeidsplasser fra 2000 til 2004, men omtrent en halv prosent for hele perioden. Veksten i Hedmark var tre ganger så sterk. Både Hamarregionen og Sør Østerdal hadde sterkere vekst i sysselsettingen enn både lands- og fylkesgjennomsnitt. Glåmdal hadde lav vekst, mens Fjellregionen har hatt nedgang i samlet sysselsetting siden Hamar Regionen Hedmark Norge Glåmdal Fjellregionen Figur 3: Utvikling i samlet antall ansatte, indeksert slik at 2000=100. Data: SSB, BoF.

7 Samlet sysselsetting i kommunene Åmot har hatt den sterkeste veksten i samlet sysselsetting. Her har det vært vekst i både privat og spesielt offentlig sysselsetting. Elverum har også hatt vekst i sysselsettingen, men ganske svak. I Våler og Stor-Elvdal har sysselsettingen falt ganske sterkt i de siste fem årene Åmot Elverum Stor-Elvdal Våler Figur 4: Utvikling i samlet antall ansatte, indeksert slik at 2000=100. Data: SSB, BoF

8 Privat sysselsetting i regionene Norge hadde en nedgang i den private sysselsettingen fra 2000 til Hedmark hadde også nedgang i samme perioden. Hamarregionen hadde derimot vekst i den private sysselsettingen i perioden, selv om det var en nedgang fra 2003 til De andre regionene i Hedmark hadde alle en nedgang i privat sysselsetting sterkere enn landsgjennomsnittet. De prosentvise endringene i privat sysselsetting var imidlertid ganske små Hamar Regionen Hedmark Norge Glåmdal Fjellregionen Figur 5: Utvikling av privat sysselsetting, indeksert slik at 2000=100. Data: SSB, BoF.

9 Privat sysselsetting i kommunene De prosentvise utslagene i privat sysselsetting i kommunene er langt større enn for regioner og fylker. Åmot hadde klar vekst i privat sysselsetting, mens Våler og Stor- Elvdal hadde nedgang. I disse kommunene var nedgangen generell, dvs det var ikke spesielle endringer i større hjørnesteinsbedrifter som førte til nedgangen Åmot Elverum Våler Stor-Elvdal Figur 6: Utvikling av privat sysselsetting, indeksert slik at 2000=100. Data: SSB, BoF.

10 Offentlig sysselsetting i regionene Det har vært en økning i offentlig ansatte i Norge i de siste årene. I Hedmark har økningen i offentlig ansatte vært sterkere enn landsgjennomsnittet. Regionene Sør-Østerdal og Hamarregionen har hatt sterkere økning enn fylkesgjennomsnittet, mens Glåmdal og Fjellregionene har hatt lavere vekst i offentlig sysselsetting. I Fjellregionen har antall offentlig ansatte gått ned Hamar Regionen Hedmark Glåmdal Norge Fjellregionen Figur 7: Utvikling av offentlig sysselsetting, indeksert slik at 2000=100. Data: SSB, BoF.

11 Offentlig sysselsetting i kommunene Det har vært relativt store endringer i antall ansatte i offentlig sektor i kommunene. Åmot har hatt en kraftig økning i offentlige ansatte. Det er først og fremst antall ansatte i statlig sektor (forsvaret) som har økt. Elverum har også en økning i offentlige ansatte. Både kommunalt ansatte og statlig ansatte (sykehuset) har økt sterkt. Våler har en sterk nedgang. Dette er hovedsaklige kommunalt ansatte, ettersom det er få fylkeskommunale og statlige ansatte i Våler Åmot Elverum Stor-Elvdal Våler Figur 8: Utvikling av offentlig sysselsetting, indeksert slik at 2000=100. Data: SSB, BoF.

12 Næringsstruktur i Sør- Østerdal Norge Hedmark Sør-Østerdal I er det mange ansatte i offentlig sektor og bygg og anlegg. Her er andelen sysselsatte høyere enn både lands- og fylkesgjennomsnitt. Det er tilsvarende få ansatte i tjenesteytende næringer og i transportbransjen. Her er sysselsettingsandelen lavere i Hedmark enn på landsbasis, men enda lavere i Offentlig adm Undervisning Helse- og sosial Annen pers tjeneste Forr tjeneste Transport Hotell og restaurant Handel Bygg og anlegg Industri Primær 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Figur 9: Andel av arbeidsplasser innenfor ulike bransjer. Data: SSB.

13 Næringsstruktur i kommunene Åmot har svært mange ansatte i offentlig administrasjon (som også omfatter forsvaret), samt transport. Våler har en stor andel av syssel-settingen i industrien, i hjørnesteins-bedriftene Forestia og Moelven. Elverum er service og handels-sentrum, med mange ansatte i handel og sykehus og annen tjenesteyting. Også Stor-Elvdal har en stor andel av sysselsettingen i offentlig sektor, spesielt undervisning og helse. Stor- Elvdal og Våler har også en stor landbrukssektor Offentlig adm Undervisning Helse- og sosial Annen pers tjeneste Forr tjeneste Transport Hotell og restaurant Handel Bygg og anlegg Industri Primær Elverum Våler Stor-Elvdal Åmot 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Figur 10: Andel av arbeidsplasser innenfor ulike bransjer. Data: SSB.

14 Strukturendringer i regionene På landsbasis har det vært en nedgang i sysselsettingen i primærnæringene, industrien, transport, hotell og restaurant og offentlig administrasjon. Helse og sosial Undervisning Offentlig adm Per tjeneste Forr tjeneste Vekstnæringer har vært helse og sosial, undervisning, personlig og forretningsmessig tjenesteyting, handel og bygg og anlegg. Regionene i Hedmark har for en stor del fulgt det samme mønsteret. har imidlertid nedgang i antall ansatte i personlig tjenesteyting. Transport Hotell & rest Handel Bygg og anlegg Industri Primær Glåmdal Fjellreg Hamarreg Hedmark Norge Figur 11: Prosentvis vekst i sysselsetting fra 2000 til Data: SSB.

15 Strukturendringer i kommunene Det blir lett store prosentvise utslag i sysselsettingen i de enkelte bransjene på kommunenivå, ettersom det er få ansatte i de minste bransjene i de små kommunene. Det mest framtredende trekket i perioden er at Våler har doblet sysselsettingen i hotell og restaurant. Det er imidlertid snakk om en økning fra 15 til 30 ansatte fra 2000 til2004. Ellers har Åmot og Stor-Elvdal en økning i industrisysselsettingen i perioden. Helse og sosial Undervisning Offentlig adm Per tjeneste Forr tjeneste Transport Hotell & rest Bygg og anlegg Handel Industri Primær Våler Elverum Åmot Stor-Elvdal Figur 12: Prosentvis vekst i sysselsetting fra 2000 til Data: SSB.

16 Nettopendling i regionene Alle regionene i Hedmark har netto utpendling. Det skyldes at fylket som helhet har ganske stor utpendling til Akershus og Oslo. Glåmdal har desidert størst underskudd på arbeidsplasser, mens de tre andre regionene har netto utpendling fra 5-8 prosent. Alle regionene unntatt Fjellregionen, har redusert underskuddet på arbeidsplasser fra 2000 til Hamar Regionen -18,3 Glåmdal -15,5 Fjellregionen ,8-7,3-7,2-7,6-5,3-5, Figur 13: Nettopendling, innpendling minus utpendling. Data: SSB.

17 Nettopendling i kommunene Elverum oppnådde overskudd på arbeidsplasser for første gang i De andre tre kommunene har relativt stor netto utpendling. Stor-Elvdal og Åmot fikk redusert netto utpendling. I Våler økte underskuddet på arbeidsplasser fra 2000 til Stor- Elvdal Åmot Elverum Våler -18,2-13,9-13,8-13,8-12, ,9-1,4 0, Figur 14: Nettopendling, innpendling minus utpendling. Data: SSB.

18 Arbeidsmarkedsintegrasjon i regionene Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål på hvor stor grad arbeidsmarkedet i et område har utveksling med arbeidsmarkedet utenfor området. Arbeidsmarkedsintegrasjon er målt ved å summere andelen av arbeidstakerne i området som pendler ut av regionen med andelen innpendlere i prosent av arbeidsplasser i området. De tre regionene, Hamarregionen og Glåmdal har litt over middels arbeidsmarkeds-integrasjon i forhold til gjennomsnittet blant norske regioner. Arbeidsmarkedet i Fjellregionen har svært liten integrasjon med områdene utenfor Hamar Regionen Glåmdal Fjellregionen 17,2 30,0 27,9 33, Figur 15: Arbeidsmarkedsintegrasjon, dvs brutto innpendling + brutto utpendling i Tallene til venstre angir rangeringen blant 81 regioner i Norge, Data fra SSB.

19 Arbeidsmarkedsintegrasjon i kommunene Av de aktuelle kommunene har arbeidsmarkedet i Våler ganske stor integrasjon med andre kommuner. De andre kommunene, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal har litt under middels arbeidsmarkedsintegrasjon i forhold til gjennomsnittet blant norske kommuner Stor- Elvdal Åmot Elverum Våler 40,6 46,5 48,4 74, Figur 16: Arbeidsmarkedsintegrasjon, dvs brutto innpendling + brutto utpendling i Tallene til venstre angir rangeringen blant 433 kommuner i Norge, Data fra SSB.

20 Konkurranseutsatte næringer i regionene Bransjer hvor det er stor andel eksport og import i forhold til innenlandsk produksjon er konkurranseutsatte. Dette gjelder store deler av industrien, fiske og oppdrett, samt sjøfart og forretningsmessig tjenesteyting. Også reiselivsnæringen er regnet med som konkurranseutsatt. Alle regionene i Sør-Østerdal har lavere andel sysselsetting i konkurranseutsatte næringer enn gjennomsnittet for norske regioner, som er 21,9 prosent. Hamar ligger tett opp til dette gjennomsnittet, mens Sør-Østerdal ligger langt under Hamar Regionen Glåmdal Fjellregionen 13,1 14,0 16,0 18,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Figur 17: Andel ansatte i konkurranseutsatt næringsliv i Tallene til venstre angir regionene rangering mht andelen ansatte konkurranseutsatte næringer.

21 Konkurranseutsatte næringer i kommunene Våler og Elverum har begge større andel av sysselsettingen i konkurranseutsatte næringer enn gjennomsnittet for norske kommuner. Stor-Elvdal og Åmot hadde relativt sett mindre andel av den private sysselsettingen i de Elverum 19,8 konkurranse-utsatte næringene. 23, Stor- Elvdal Åmot Våler 12,3 11,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Figur 18: Andel ansatte i konkurranseutsatt næringsliv i Tallene til venstre angir kommunenes rangering mht andelen ansatte konkurranseutsatte næringer.

22 Nyetableringer i regionene For å måle nyetableringer i et område, kan vi se på antall nyregistrerte foretak i prosent av eksisterende foretak i Foretaksregisteret.Alle regionene i Hedmark hadde lavere etableringsfrekvens enn landsgjennomsnittet i Hedmark hadde høyere etableringsfrekvens enn landsgjennomsnittet i 2003, ellers har etableringsfrekvensen vært under landsgjennomsnittet. Glåmdal hadde lavest etableringsfrekvens i 2005, og har også lavest etableringsfrekvens i snitt de siste årene. Det er små forskjeller på de andre regionene i Hedmark. 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 Hedmark Norge Fjellregionen Glåmdal Hamar-regionen Figur 19: Etableringsfrekvens. Data: Brønnøysundregistrene.

23 Nyetableringer i kommunene 12,0 Små kommuner som Våler, Åmot og Stor-Elvdal får ofte ganske store variasjoner i etableringsfrekvens fra år til år. Åmot og Våler hadde ganske høy etableringsfrekvens i 2005, mens Elverum og Stor-Elvdal hadde få nyetableringer. 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Åmot Våler Elverum Stor-Elvdal Figur 20: Etableringsfrekvens. Data: Brønnøysundregistrene.

24 Lønnsomhet i regionene Som mål for den generelle lønnsomheten i næringslivet i et område kan vi bruke andelen foretak som har positivt resultat før skatt. Lønnsomheten i næringslivet har blitt kraftig forbedret i de siste årene. Utviklingen i Hedmark har vært ganske lik landsgjennomsnittet. Det er imidlertid ganske store forskjeller mellom lønnsomheten i de ulike regionene i Hedmark. Hamarregionen har i hele perioden hatt bedre lønnsomhet enn landsgjennomsnittet, mens Glåmdal har ligget ganske nær landsgjennomsnittet. og Fjellregionen har hatt dårligere lønnsomhet enn gjennomsnittet. har nærmet seg landsgjennomsnittet i de siste par årene. 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 Hedmark Norge Fjellregionen Glåmdal Hamar Regionen Figur 21: Andel foretak med positivt resultat. Data: Brønnøysundregistrene.

25 Lønnsomhet i kommunene Elverum har hatt ganske god lønnsomhet i hele perioden. 80,0 75,0 70,0 Elverum Våler Åmot Stor-Elvdal Stor-Elvdal og Våler har hatt varierende lønnsomhet, men i 2004 var lønnsomheten god i Våler, mens Stor-Elvdal hadde få lønnsomme foretak. Åmot har hatt svært stor andel foretak med underskudd i hele perioden. 65,0 60,0 55,0 50,0 45, Figur 22: Andel foretak med positivt resultat. Data: Brønnøysundregistrene.

26 Vekst i regionene For å måle veksten i næringslivet, har vi brukt andelen foretak med omsetningsvekst høyere enn konsumprisindeksen som mål Glåmdal Norge Hedmark Hamar Regionen Fjellregionen Andelen vekstforetak steg kraftig på landsbasis i Regionene i Hedmark har hatt større andel vekstforetak enn landsgjennomsnittet de siste årene. Glåmdal hadde høyest andel vekstforetak i 2004, mens Sør Østerdal hadde lavest andel vekstforetak. lå likevel på landsgjennomsnittet Figur 23: Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen. Data: Brønnøysundregistrene.

27 65,0 Vekst i kommunene 60,0 Det er ganske store variasjoner mellom de fire kommunene når det gjelder andel vekstforetak. Elverum og Åmot hadde ganske stor andel vekstforetak, mens Våler og Stor-Elvdal hadde relativt få vekstforetak. 55,0 50,0 45,0 40, Elverum Åmot Stor-Elvdal Våler Figur 24: Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen. Data: Brønnøysundregistrene.

28 Næringstetthet i regionene Næringstetthet er et begrep som forteller hvor mye næringsliv det er i et område i forhold til folketallet. Det er målt som antall arbeidsplasser i privat næringsliv i prosent av folketallet. Av kommunene i Hedmark, er det Fjellregionen og Hamarregionen som har høyest næringstetthet. På landsbasis er næringstettheten 34,2 prosent, men de fleste regionene ligger under dette fordi de største regionene, særlig Oslo, drar opp gjennomsnittet. Hamar- og Fjellregionen ligger derfor over gjennomsnittet (medianen) for regionene i Norge. Glåmdal og ligger under dette gjennomsnittet. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 31,3 25,0 30,8 Fjellregionen Glåmdal Hamar Regionen 27,0 Figur 25: Næringstetthet i Data: SSB.

29 Næringstetthet i kommunene Av kommunene i er det Elverum som har mest næringsliv i forhold til folketallet. Åmot og Stor-Elvdal har lavest næringstetthet. Her er også underskuddet på arbeidsplasser stort, med stor netto utpendling. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 24,3 29,1 26,9 21,3 21,2 Våler Elverum Trysil Åmot Stor-Elvdal Figur 26: Næringstetthet i Data: SSB.

30 Næringslivsindeksen regioner Næringslivsindeksen gir et samlet mål for næringsutviklingen i en region eller kommune. Indeksen er sammensatt av andel lønnsomme foretak, andel vekstforetak, etableringsfrekvens og næringstetthet. De regionene som har den beste næringsutviklingen de siste årene er Jæren, Trondheimsregionen, Oslo, Bergensregionen og Sørlandet. Hamarregionen har også gode resultat og er nr åtte av regionene i Norge. Fjellregionen, og Glåmdal ligger noe under gjennomsnittet av norske regioner Jæren Trondheimsreg. Oslo Bergen Sørlandet Hamarregionen Fjellregionen Glåmdal Indre Namdal Indre Troms Øst-Finnmark Nord-Troms Midt-Finnmark P2004 Snitt ,8 7,7 6,5 6,2 6,4 6,1 6,2 6,6 6,0 6,9 5,9 5,7 4,9 4,6 4,7 4,0 4,2 4,4 3,1 3,1 3,1 4,0 3,1 2,5 2,8 3,2 2,5 1,9 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Figur 27: De fem beste og de fem dårligste regionene i Norge, samt regionene i Hedmark, næringslivsindeksen

31 Næringslivsindeksen kommuner Kommuner i Rogaland dominerer blant de beste kommunene, med Bjerkreim, Hå og Klepp på topp. Verdal er nr fire mens Sola er nr fem. Elverum er nr 107 av 433 kommuner, og dermed langt bedre enn gjennomsnittet. Stor-Elvdal, Våler og Åmot skårer dårligere enn gjennomsnittet. Mange kommuner fra de nordligste fylkene er blant de dårligste ** ** ** * ** * * ** ** Bjerkreim Hå Klepp Verdal Sola Elverum Stor- Elvdal Våler Åmot Bjarkøy Frei Kåfjord Røyrvik Kvalsund 2004 Snitt Figur 28: De fem beste og de fem dårligste kommunene samt kommunene i Sør Østerdal, næringslivsindeksen

32 Næringslivsindeksen

33 Sammenheng mellom næringsutvikling og befolkningsutvikling regioner Det er en sterk sammenheng mellom regionenes score på næringslivs-indeksen og befolkningsutviklingen. Regioner med positiv befolknings-utvikling har generelt bedre nærings-utvikling. I Hedmark har Hamarregionen og Sør Østerdal befolkningsvekst, mens Fjellregionen og Glåmdal har nedgang. Hamarregionen skårer svært bra på næringslivsindeksen, også korrigert for befolkningsveksten, mens skårer lavere enn befolkningsveksten skulle tilsi. Fjellregionen har ganske bra resultat tatt i betraktning at regionen har synkende folketall. Glåmdal står omtrent stille befolkningsmessig, men skårer likevel en del under gjennomsnittet. Næringslivsindeksen ,0 5,0 Befolkningsvekstkorrigert næringslivsindeks. Fjellregionen Glåmdal Hamarregionen R 2 = 0,3879 2,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 Endring i folketall Figur 29: Regionenes score på næringslivs-indeksen og befolkningsutvikling

34 Sammenheng mellom næringsutvikling og befolkningsutvikling kommuner Elverum har befolkningsvekst og en næringsutvikling som tilsvarer denne befolkningsveksten. Stor- Elvdal har størst befolkningsnedgang, men skårer likevel ganske bra. Våler og Åmot har dårligere næringsutvikling enn forventet i forhold til befolkningsendringen. Næringslivsindeks Stor-Elvdal Våler Åmot Elverum Befolkingsendring Figur 30: kommunenes score på næringslivsindeksen og befolkningsutvikling

35 Strategiske typer Stor konkurranseutsatt sektor Vi har tidligere i denne rapporten rangert regioner og kommuner med hensyn til hvor integrert arbeidsmarkedet er med omkringliggende områder, og med hensyn til den relative størrelsen til konkurranseutsatt sektor. Disse to dimensjonene kan brukes til å kategorisere regioner i fire ulike strategiske typer. Svakt integrert arbeidsmarked KONKUR- RANSE SKJERMET Liten konkurranseutsatt sektor MOTOR BOSTED Sterkt integrert arbeidsmarked

36 Motor-regioner er områder som har en stor konkurranseutsatt sektor, og samtidig har et arbeidsmarked som er integrert med naboregionene. Næringslivet i slike regioner skaper sysselsetting til omkringliggende områder og fungerer dermed som en regional motor. Konkurranse-regioner har stor konkurranseutsatt sektor, men liten pendling til og fra omkringliggende områder. Disse områdene er dermed avhengige av å opprettholde egne arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor. Bosted-regioner har lite konkurranseutsatt næringsliv og samtidig sterk integrasjon til arbeidsmarkedet i naboregioner. Dette er regioner hvor store deler av befolkningen pendler til naboregioner, og utviklingen i eget næringsliv er ikke lenger avgjørende. Skjermede regioner har lite konkurranse-utsatt næringsliv, og samtidig lite pendling til og fra naboregioner. Slike regioner er avhengige av å leve av skjermet sektor, som f eks offentlig virksomhet, eller som handelssentrum for omlandet. I figuren til venstre er regionene på Østlandet sortert etter de to dimensjonene. Østlandet har høyest befolkningstetthet av landsdelene, og har derfor mange regioner med høy grad av arbeidsmarkeds-integrasjon. Det gjør at mange regioner er enten motor- eller bostedsregioner. SSSSBBBBBBBBBBBBBBBKKMMMMMMMMM Akershus Vest Oslo Mosseregionen Ringerike/Hole Halden Sandefjord/Larvik Kongsbergregionen 9K Vestfold Nedre Glomma Gjøvik-regionen Grenland Nedre Romerike Follo Øvre Romerike Hadeland Midtfylket Drammensregionen Indre Østfold Midt-Telemark Lillehammerregionen Vestmar Vest-Telemark Hamar Regionen Midt-Gudbrandsdal Glåmdal Nord-Gudbrandsdal Valdres Hallingdal Fjellregionen typen. Konkurranse Integrasjon Konkurranse Integrasjon Figur 32: Grad av integrasjon av arbeidsmarked, og størrelse på konkurranseutsatt sektor i regioner på Østlandet. Nullpunktene er medianverdien, og bokstavene til venstre angir

37 Strategiske typer Regioner Ingen av regionene i Hedmark har med konkurranseutsatt næringsliv enn gjennomsnittet blant norske regioner. Hamarregionen er nesten på gjennomsnittet. Glåmdal og har også relativt mye inn og utpendling, men lite konkurranseutsatt næringsliv. Disse regionene er derfor at typen bostedsregioner. Fjellregionen er karakterisert som skjermet region. Det er liten inn og utpendling, men også lite konkurranseutsatt næringsliv. Størrelse på konkurranseutsatt sektor Storfjord Hitra/Frøya Jæren Fjellreg. Figur 33: Regionene orientert etter grad av arbeidsmarkedsintegrasjon og konkurranse-utsatthet. 5 Strategisk type Hamarreg Midt-Gudbr Sør-Østerdal Indre Troms Oslo Ø Romerike Akershus Vest Øygarden N Romerike Follo Integrasjon i arbeidsmarkedet

38 Strategiske typer Kommuner Våler kommune er en motor-kommune. Det er mye konkurranse-utsatt næringsliv (industri), samtidig er det stor ut- og innpendling slik at også omlandet kan dele arbeids-plassene. Elverum har litt over middels andel konkurranseutsatt næringsliv, men også litt under middels integrasjon med andre arbeidsmarked. Dermed blir kommunen karakterisert som konkurransekommune. Stor-Elvdal og Åmot er skjermede kommuner. Det er lite konkurranse-utsatt næringsliv, og samtidig lite inn og utpendling. Kommunene lever for en stor del av offentlig virksomhet og landbruk. Konkurranse Røst Stor-Elvdal Strategiske typer Elverum Stordal Åmot Våler Sola Integrasjon Figur 34: Kommunene orientert etter grad av arbeidsmarkedsintegrasjon og konkurranseutsatthet.

39 Strategiske kommunetyper Innlandet Det er mange motorkommuner i Oppland og Hedmark, men kommunene Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik er de klart største. De sørligste delene av landsdelen er for en stor grad orientert mot arbeidsmarkedet i Akershus og Oslo. Den nordlige delen av Hedmark er med unntak av Alvdal, bestående av skjermede kommuner og bostedskommuner.

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 29/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 20/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Forord. 04. januar Knut Vareide

Forord. 04. januar Knut Vareide Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Grenland Pr august 2006 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 15/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG). Hensikten med

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Follo Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Follorådet. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Næringsanalyse Ryfylke

Næringsanalyse Ryfylke Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 24/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra IKS. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver viktige

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet

Næringsutvikling og attraktivitet Næringsutvikling og attraktivitet Hvordan er status og utvikling i Oppland og regionene der? Hva skaper bostedsattraktivitet? Hvordan henger ting sammen? telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide Rapportens struktur: Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Grenland Pr november 2006 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 23/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG). Hensikten med

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 16/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking Hvordan går det egentlig med Telemark? 28.05.2010 Knut Vareude telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no 28 05 2010 2 1,6 190 000 1,4 1,2 Årlig vekst i % Befolkning

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2005 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Forord Innhold: Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionrådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2005 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon

Detaljer

Næringsanalyse for Sauda. Av Knut Vareide

Næringsanalyse for Sauda. Av Knut Vareide Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2007 Næringsanalyse for Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Vekst AS. Næringsanalysen inngår som en del av

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 18/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2006 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den åttende rapporten

Detaljer

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Glåmdalen Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret

Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret Hva må til for å klatre på rangeringene? 23. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for

Detaljer

Næringsanalyse Østfold

Næringsanalyse Østfold Næringsanalyse Østfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 21/2007 Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 21/2007 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Glåmdalsanalysen 2008. Telemarksforsking

Glåmdalsanalysen 2008. Telemarksforsking Glåmdalsanalysen 2008 telemarksforsking.no 1 Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Vestfold Buskerud Akershus Østfold Oppland Nord-Trøndelag Lofoten Øvre Romerike Lørenskog +++ VRI-Forskerprosjekt Attraktivitet

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Næringsanalyse for Glåmdal

Næringsanalyse for Glåmdal Næringsanalyse for Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 18/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Regionrådet i. Rapporten er laget ut fra

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Næringsanalyse for Vest- Telemark

Næringsanalyse for Vest- Telemark Næringsanalyse for Vest- Telemark KNUT VAREIDE TF-notat nr. 50/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for TF-notat nr: 50/2009 Forfatter(e): Knut Vareide Dato: 22. november 2009 Gradering: Åpen Antall sider:

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem?

Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem? Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem? Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 27.03.2014 2 Innenlands flytting Innvandring

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal 1. september 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker

Detaljer

Næringsanalyse for Telemark 2008

Næringsanalyse for Telemark 2008 Næringsanalyse for Telemark 2008 Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 27/2008 Forord I VRI Telemark (VRI er Norges forskningsråd satsing på virkemidler for

Detaljer

Næringsanalyse for Øvre Romerike

Næringsanalyse for Øvre Romerike Næringsanalyse for Øvre Romerike Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 21/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvikling. Rapporten er laget

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Gjøvikregionen. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Gjøvikregionen. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Gjøvikregionen Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Gjøvikregionen Norge Oppland 71 000 70 707 120 116,8 70 200 115 69 400

Detaljer

Næringsanalyse Setesdal. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda

Næringsanalyse Setesdal. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 13/2007 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionrådet for. Hensikten med rapporten er

Detaljer

Utgitt av: Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO. Analyse, tekst og grafikk: Telemarksforsking-Bø

Utgitt av: Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO. Analyse, tekst og grafikk: Telemarksforsking-Bø Utgitt av: Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO Analyse, tekst og grafikk: Telemarksforsking-Bø Layout/trykk: September Reklamebyrå DMT 62 35 18 30 LEVENDE SMÅBEDRIFTER -

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Glåmdal. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Glåmdal. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Glåmdal Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Glåmdal Norge Hedmark 54 000 120 116,8 53 760 115 53 768 53 520 110 53 280 105

Detaljer

Næringsanalyse for Sauda

Næringsanalyse for Sauda Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 33/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Vekst AS. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Næringsanalyse Follo

Næringsanalyse Follo Næringsanalyse Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 59-2009 1 TF-notat Tittel: Næringsanalyse TF-notat nr: 59/2009 Forfatter(e): Knut Vareide Dato: 9. desember 2009

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 41/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold fylkeskommune og er den

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

Næringsanalyse for Gjøvikregionen

Næringsanalyse for Gjøvikregionen Næringsanalyse for Gjøvikregionen Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE og HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 01/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for Gjøvikregionen TF-notat nr:

Detaljer

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg Tjøme Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013 Verken attraktiv som bosted eller for næring Nøtterøy Attraktiv for næring, ikke som bosted Kap 1

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

Benchmarking og innovasjonsforskning. Næringskollegiets samling i Skien 8-9 januar 2009. Telemarksforsking

Benchmarking og innovasjonsforskning. Næringskollegiets samling i Skien 8-9 januar 2009. Telemarksforsking Benchmarking og innovasjonsforskning Næringskollegiets samling i Skien 8-9 januar 2009 telemarksforsking.no 1 Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Vestfold Buskerud Akershus Østfold Oppland Nord-Trøndelag

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Grenland

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Grenland Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Grenland KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 42/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Grenland.

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus Av Knut Vareide og Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 18/2006 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den åttende

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen

Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen Regionrådet for Kongsbergregionen 6. Desember 2011 Knut Vareide Tema Befolkning Arbeidsplasser Utdanning Innovasjon NæringsNM Attraktivitet 54 000 Endring

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Næringsanalyse for Vestfold 2009

Næringsanalyse for Vestfold 2009 Næringsanalyse for Vestfold 2009 Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 44/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for Vestfold TF-notat nr: 44/2009 Forfatter(e): Knut

Detaljer

Perspektiver for regional utvikling

Perspektiver for regional utvikling Perspektiver for regional utvikling Innspill til workshop i regi av Distriktssenteret 10. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i et (små-) regionalt perspektiv

Attraktivitet og næringsutvikling i et (små-) regionalt perspektiv Attraktivitet og næringsutvikling i et (små-) regionalt perspektiv 27. januar 2010 1 2 Vårt primære fokus: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Næringsanalyse Buskerud

Næringsanalyse Buskerud Næringsanalyse Buskerud Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune og er den niende rapporten i en serie årlige

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Grenland Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 15/2008 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG).

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Øst-Telemark

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Øst-Telemark Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Øst-Telemark KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 45/2011 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 45/2011 Forfattere: Dato: 11.11.2011

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Porsgrunn. Porsgrunns utvikling drivkrefter og utfordringer. Porsgrunn kommune 30. august

Porsgrunn. Porsgrunns utvikling drivkrefter og utfordringer. Porsgrunn kommune 30. august Porsgrunn Porsgrunns utvikling drivkrefter og utfordringer Porsgrunn kommune 30. august Fødselsbalansen Regional vekst Flytting Arbeids-plasser Offentlige arbeidsplasser Næringsliv Besøk Bostedsattraktivitet

Detaljer

Næringsanalyse for Giske

Næringsanalyse for Giske Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer