Møteinnkalling for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til eller tlf Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. 001/12 002/12 003/12 004/12 005/12 006/12 Sakstittel Referatsaker Spørsmål og informasjon Vognskjul i flere barnehager - ferdigstilles Torødveien 96, 67/8 - salg av kommunal eiendom Valg av representant til oppnevningsutvalg for meglere til konfliktrådet Suppleringsvalg og fritak eldrerådet for valgperioden Roar Jonstang ordfører Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 1 JournalpostID 12/290 Saksbehandler: Kjersti Hauan, telefon: Sekretariatsseksjonen Referatsaker Utvalg Formannskapet Møtedato Saksnummer 001/12 Rådmannens innstilling Referatsaker tas til orientering. Skriv og meldinger Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/230 U Det Kongelige Kunnskapsdepartem ent 2 11/30810 I Stemmerettskomitee n 3 11/31215 I Kirsten Jørgensen 4 11/33358 I Randi Oshaug 5 11/33511 I Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Administrativ høringsuttalelse om forslag til endring i opplæringslova nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen. Vedr. stemmerettsjubileet i kommuner og fylker Visning av Et rom uten utsikt - søknad om støtte Søknad om støtte til markering av Allehelgen 2012 Søknad om støtte til leve Vestfold 2012

4 JournalpostID: 11/26593 Arkiv: FESaksbehandler: Heidi Camilla Svendsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Vognskjul i flere barnehager - ferdigstilles Utvalg Fast bygge- og vedlikeholdskomite Formannskapet Møtedato Rådmannens innstilling Byggeprosjektet anses som ferdigstilt og byggeregnskapet avsluttes. Det er benyttet kr ,- av bevilget beløp på kr 2,5mill Fast bygge- og vedlikeholdskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt FBV-048/11 Vedtak: Byggeprosjektet anses som ferdigstilt og byggeregnskapet avsluttes. Det er benyttet kr ,- av bevilget beløp på kr 2,5mill. Saksnummer 048/11 003/12

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Bilder av vognskjul.doc Kortversjon II de vedtatte budsjettene for 2007 og 2008 er det avsatt til sammen 2,5 mill. kr til bygging av vognskjul i 8 barnehager. Begrunnelse for vedtakene: Det mangler pr. i dag vognskjul til private barnevogner i 8 av barnehagene. Dette gjelder spesielt de minste barna, 1-3 åringene, som har behov for å sove i løpet av dagen. Det foreslås at vognskjulene bygges ut i løpet av de neste tre årene. Det arbeides med å finne rimelige men kvalitetsmessig gode løsninger for den enkelte barnehage. Disponering av midlene forutsettes fremmet som egen sak. Det er nå bygget 7 vognskjul. Behovet anses som dekket siden Teiehøyden skal bygges ny og det dermed ikke er formålstjenelig å bygge eget vognskjul. Innledning Vognskjul på Føynland og Grindløkka ble bygget i 2007 og Fra 2009 har behandlingen av de resterende vognskjulene blitt fremmet som egne saker for FBV: 007/09 Bygging av vognskjul i 3 barnehager - Labakken, Herstadløkka og Gipø Det bevilges kr til bygging av vognskjul ved Labakken, Herstadløkka og Gipø barnehage for å dekke nødvendig behov for oppbevaring av barnevogner. Kostnad belastes objekt 8232 Vognskjul 8 barnehager. For bygging av ytterligere vognskjul tas det kontakt med Tønsberg Yrkesskole 016/09 Vognskjul Skallestad barnehage Det bevilges kr til innkjøp av brakke til bruk som vognskjul i Skallestad barnehage. Kostnad belastes objekt 8232 Vognskjul 8 barnehager. 070/09 Torød barnehage - bygging av vognskjul Det bevilges kr til bygging av vognskjul ved Torød barnehage. Kostnad belastes 8232 Vognskjul 8 barnehager. 021/10 Nytt asfaltdekke rundt vognskjul på Føynland og Gipø barnehager Rådmann anbefaler at det bevilges kr ,- til nytt asfaltdekke rundt vognskjul i Føynland og Gipø Barnehager slik at HMS og brukerfunksjon ivaretas. Investeringen på kr ,- dekkes i samsvar med rehabiliteringsplan 2010 tiltak barnehager og i samsvar med Kommunestyrets vedtak i sak om rehabilitering av kommunale bygg, omsorgsboliger, skoler og barnehager. 016/11 Torød barnehage - bygging av vognskjul -ekstrabevilgning Det bevilges inntil kr inkl. mva. til å dekke ekstrakostnader rundt fundamenteringen for ny vognskjul, og nytt gjerde ved vognskjulet ved Torød barnehage. Bevilgning dekkes fra konto 8232 Vognskjul 8 barnehager. Økonomi Etter at alle fakturaer har kommet inn, ser det økonomiske bildet slik ut:

6 Bevilget kr ,- Avgifter, gebyrer, lisenser mv. Byggetjenester og nybygg Materialer til vedlikehold, nybygg Konsulenttjenester Mva Prosjektkostnader (EF) Påløpt totalt kr kr kr kr kr kr kr , ,26 697,33 704, ,45 300, ,- Avvik kr ,- Fordelt på de forskjellige barnehagene er summene slik: Vognskjul Føynland barnehage Grindløkken barnehage Labakken barnehage Herstadløkka barnehage Gipø barnehage Skallestad barnehage Torød barnehage Felles kostnader* Kostnad ink mva ,50 500, , , ,35 763, , , ,Felles kostnader* innebærer bla prosjektkostnader, arkitektkostnader og felles innkjøp av hygieneplater som ble benyttet på alle vognskjulene. Føynland barnehage På Føynland er vognskjulet bygget med overbygg frem til inngangen til barnehagen, slik at det har blitt integrert på en fin og naturlig måte. Grindløkken barnehage På Grindløkken barnehage er det satt opp midlertidige brakker til vognskjul. Dette har vært mye mindre kostbare enn de andre vognskjulene. Grunnen til at denne løsningen er valgt her er at denne barnehagen ikke er planlagt å ha så lang levetid. Labakken, Herstadløkka og Gipø barnehage Herstadløkka, Labakken og Gipø barnehage har fått like vognskjul som står fritt. Disse er basert på samme mal som Føynland barnehage sitt vognskjul. Skallestad barnehage På Skallestad barnehage er det benyttet en frittstående brakke til vognskjul. Denne løsningen har vært mye mindre kostbare enn de andre vognskjulene. Grunnen til at denne løsningen er valgt her er at denne barnehagen ikke er planlagt å ha så lang levetid. Torød barnehage På Torød er det bygget mer et påbygg enn et vognskjul. Dette er tilpasset den arkitekturen barnehagen har fra før og er ikke likt de andre vognskjulene av utseende. Vedlagt er et dokument med bilder. De har blitt fine vognskjul. Konklusjon Byggeprosjektet anses som ferdigstilt og byggeregnskapet avsluttes. Det er benyttet kr ,- av bevilget beløp på kr 2,5mill.

7 Eiendomsforvaltningen Vognskjul i barnehager Føynland barnehage: W:\websak-db01 notteroy\websak_notteroy\kmh\233591_1_p.doc Side 1 av 6

8 Eiendomsforvaltningen W:\websak-db01 notteroy\websak_notteroy\kmh\233591_1_p.doc Side 2 av 6

9 Eiendomsforvaltningen Grindløkken barnehage W:\websak-db01 notteroy\websak_notteroy\kmh\233591_1_p.doc Side 3 av 6

10 Eiendomsforvaltningen Labakken barnehage W:\websak-db01 notteroy\websak_notteroy\kmh\233591_1_p.doc Side 4 av 6

11 Eiendomsforvaltningen Herstadløkka barnehage: W:\websak-db01 notteroy\websak_notteroy\kmh\233591_1_p.doc Side 5 av 6

12 Eiendomsforvaltningen Gipø barnehage: W:\websak-db01 notteroy\websak_notteroy\kmh\233591_1_p.doc Side 6 av 6

13 JournalpostID: 11/30676 Arkiv: FE-611, TI-&50 Saksbehandler: Heidi Camilla Svendsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Torødveien 96, 67/8 - salg av kommunal eiendom Utvalg Formannskapet Møtedato Saksnummer 004/12 Rådmannens innstilling 1. Byggmester Erling Skytøen og Thorsen & Marcussen AS får tilbud om å kjøpe den del av GBnr 67/8 som er omsøkt solgt, til en pris på kr 150,-/m2 samt alle omkostninger rundt salget. 2. Fremtidig eiere skal ha ett felles ansvar for opparbeidelse og drift av felles vei. Det skal inngås en skriftlig avtale som skal tinglyses på hver eiendom.

14 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Kart Kortversjon Byggmester Erling Skytøen AS og Thorsen & Marcussen AS har gått sammen og søker nå om å kjøpe hver sin del av den kommunale næringstomten GBnr 67/8 på Torød. Innledning I Formannskapssak 107/09 den 10.juni 2009 ble det vedtatt: 1. Byggmester Erling Skytøen får tilbud om å kjøpe et areal av tomt gbnr 67/8. Administrasjonen bes om å føre forhandlinger om nærmere avgrensning på tomta. 2. Prisen settes til kr 150,-/m2. Etter oppmåling og fradeling av en tomt med bruksnummer 62 kjøpte Byggmester Erling Skytøen AS tomten høsten Da det i ettertid er utarbeidet planene om å bygge på tomten, viste det seg at det er behov for mer areal til bla parkeringsplasser. Det arealet som var fradelt og solgt ble for lite. Thorsen & Marcussen AS kjøpte nabotomten, Torødveien 100 også kjent som de gamle bussgarasjene på Torød, i De har bygget om til Håndverkshuset Torødveien 100 og det er i dag totalt 20 ansatte på bygget. I tillegg til egen virksomhet leier de ut til 3 andre håndverksfirmaer, bygg og murermester, elektroinstallatør og maskinentreprenør. I forbindelse med den aktivitet som er i bygget i dag har de behov for å utvide både bygningsmasse og uteareal. Derfor sendte de søknad om å få kjøpe det kommunale næringsarealet på tomt GBnr 67/8. (Det som gjenstår etter forrige salg og fradeling i 2010). Kommunens drift og anleggsavdeling sitt behov for å selv benytte det resterende arealet er ikke lenger tilstede da det i mellomtiden er funnet andre løsninger, bla på plassen nedenfor Tinghaug. Kommunen kan derfor være positive til å selge. Byggmester Erling Skytøen AS og Thorsen & Marcussen AS har nå sendt inn en fellessøknad om å kjøpe det aktuelle arealet, med et forslag til fordeling mellom firmaene. Se kartvedlegg. Vurderinger Ett salg av dette arealet vil bidra positivt til å fremme det lokale næringslivet i området. Det er regulert til næring og ikke blitt benyttet de siste årene. Det arealet som Byggmester Erling Skytøen kjøpte i 2010 ble solgt for kr 150,-/m2. Det resterende arealet består av mye fjell og er ikke så lett å utnytte 100% det vil derfor ikke være naturlig å kreve mer for dette arealet. Konklusjon Det anbefales at den del av tomten GBnr 67/8 som søkes solgt blir tilbydd til en markedspris til hver av de to søkerne, i tillegg til at de betaler for alle omkostninger rundt salget. Det forutsettes at de to kjøperne skal ha ett felles ansvar for opparbeidelse og drift av felles vei. Det skal inngås en skriftlig avtale som skal tinglyses op hver eiendom.

15

16 JournalpostID: 11/32338 Arkiv: FE-033 Saksbehandler: Kjersti Hauan, Telefon: Sekretariatsseksjonen Valg av representant til oppnevningsutvalg for meglere til konfliktrådet Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksnummer 005/12 Rådmannens innstilling Rådmannen får fullmakt til å oppnevne representant til oppnevningsutvalg for meglere til konfliktrådet.

17 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon skal oppnevne en representant til utvalget som skal oppnevne meglere til konfliktrådet. Innledning Med hjemmel i 3 i lov av nr. 3 om megling i konfliktråd, skal hver kommune velge en representant til oppnevningsutvalget for meglere i Konfliktrådet: Det oppnevnes konfliktrådsmeglere for hver kommune. Meglerne oppnevnes av en representant utpekt av kommunestyret/kommunestyrene, en representant fra politiet og konfliktrådslederen. Vurdering Tidligere har rådmannen fått fullmakt til å oppnevne kommunens representant. Rådmannen foreslår at hun får slik fullmakt for perioden Konklusjon Rådmannen får fullmakt til å oppnevne representant til utvalg for oppnevning av meglere til konfliktrådet.

18 JournalpostID: 11/32343 Arkiv: FE-033 Saksbehandler: Kjersti Hauan, Telefon: Sekretariatsseksjonen Suppleringsvalg og fritak eldrerådet for valgperioden Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksnummer 006/12 Rådmannens innstilling Eldrerådet Bodil Melsom fritas fra vervet som varamedlem i eldrerådet Mary Thorsen velges som nytt varamedlem for Nøtterøy Røde Kors besøkstjeneste

19 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Eldrerådet består av 8 medlemmer med personlige vararemedlemmer hvorav 5 velges etter forslag fra pensjonistorganisasjoner i Nøtterøy. Bodil Melsom representerer Nøtterøy Røde Kors besøkstjeneste som varamedlem. Vi har fått melding fra Nøtterøy Røde Kors besøkstjeneste om at hun ønsker å fratre vervet. Nøtterøy Røde Kors besøkstjeneste foreslår som nytt varamedlem Mary Thorsen, Kirkev 80H, 3140 Nøtterøy Vurderinger Siden det er pensjonistorganisasjonene som foreslår sine representanter anbefaler rådmannen at Bodil Melsom fritas fra vervet som varamedlem i eldrerådet. Konklusjon Rådmannen ber om at Mary Thorsen velges som varamedlem i eldrerådet.

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Teknisk møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 11.06.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 23.04.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.11.2013 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 10.09.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 11.09.2013 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til: postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 02.05.2012 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:30 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus kulturhuset, Store sal. 19.01.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus kulturhuset, Store sal. 19.01.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus kulturhuset, Store sal 19.01.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: SKIPTVET UNGDOMSRÅD Møtested: Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene : 10/29/2012 Tid: 16.00 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer