ÅRSBERETNING 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012/2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012/2013 Kretstinget Bodø Februar 2014 NORDLAND FOTBALLKRETS NM-vinner junior kvinner 2013.

2 KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED : Thon Hotel Bodø DATO : februar 2014 KLOKKESLETT : 15:00 SAKSLISTE : 1. Tingets åpning v/leder Ernst Pedersen. 2. Godkjennelse av fullmakter og dagsorden 3. Valg av dirigent 4. Valg av desisorer/ reisefordelingskomite 3 medlemmer. 5. Årsberetning 6. Regnskap 7. Innkomne forslag 8. Fastsette neste års kontingenter og avgifter 9. Faglig program : Kvalitetsklubb v/ Kjell Nikolaisen Spillerutvikling v/ Torkild Veraas Kvinneprosjektet v/ Jeanette Kristensen 10. Budsjett Valg 12. Tingets avslutning 13. Ting middag (utdeling av pokaler, diplomer og blomster) NORDLAND FOTBALLKRETS Ernst Pedersen leder Tore Børstad daglig leder 2

3 FORRETNINGSORDEN FOR KRETSTINGET 1. Tingforhandlingene ledes av en/to valgte dirigenter som skifter på å lede tingforhandlingene. Representantene benytter talerstolen ved innlegg, replikk, oppklaringer, etc.. Protokollen føres av valgt sekretærer. 2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 5 minutter første gang og 3 minutter senere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens og klubbens navn. Forslag kan ikke trekkes, og nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lov for NFF og fotballkretsene. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt. 5. Det velges to representanter til å undertegne protokollen. (desisorer). Alle må slå av lyden på sine mobiltelefoner under tingforhandlingene. 3

4 ÅRSBERETNING FOR På Nordland Fotballkrets ting 2012 ble følgende valgt for en 2-års periode: STYRET Leder Ernst Pedersen FK Bodø/Glimt Nestleder Pål Vinje Nesna IL Styremedlem Turid J. Willumstad Sørfold FK Styremedlem Jeanette S.Kristensen Nedre Beiarn IL Styremedlem Kjell Vist Mosjøen IL Varamedlem Karl A. Langbakk FK Bodø/Glimt Varamedlem Mette Anfindsen Dønna IL Varamedlem Ketil Monssen FK Saltdalkameratene KONTROLLKOMITE Leder Geir Terje Hansen Tverlandet IL Medlem Frithjof Arntsen FK Bodø/Glimt Varamedlem Karl Einar Haukland IL Stålkameratene Varamedlem Rita Kristensen Bossmo & Ytteren IL VALGKOMITE Leder Einar Mikalsen Bossmo & Ytteren IL Medlem Terje Hansen FK Bodø/Glimt Medlem Anita Sollie Mo IL Varamedlem Øystein Moldrem Mosjøen IL Varamedlem Mona Lisa Skipnes Grønnåsen IL ADMINISTRASJON KRETSKONTOR: Kretskontor Aspmyra Stadion, Postboks 1421, 8002 Bodø. Telefon Daglig leder Tore Børstad Utviklingskonsulent Torkild Veraas Serie/ kampavikler Frank Aas Dommerkonsulent Kjell Nikolaisen Engasjement spillerutvikler Stein Hanssen ( 19 % stilling ) Styremøter: Nordland Fotballkrets har i 2012 avholdt 7 styremøter, hvor det har blitt behandlet 21 saker. i 2013 avholdt 3 styremøter, hvor det har blitt behandlet 8 saker. Nordland Fotballkrets vil takke sine samarbeidspartnere for gode forbindelser i sesongen Disse er : Statens Vegvesen Sparebank 1 Nord-Norge Indre Østfold Reisebyrå Umbro Thon Hotel Nordlys 4

5 STYRET HAR I PERIODEN OPPNEVNT FØLGENDE UTVALG: ANLEGGSUTVALG: Leder Per Eidsvik Bodø Internasjonale Idrettsklubb Medlem Karl Anton Langbakk Kretsstyret Medlem Sven Aune IK Junkeren Sekretær Tore Børstad Administrasjon DOMMERUTVALG: Leder Karl Anton Langbakk Kretsstyret Medlem Jens Johansen IL Stålkameratene Medlem Jan-Egil Løvli Olderskog IL Medlem Arnfinn Sørensen Dønna IL Medlem Geir Nydahl Sømna IL Sekretær Kjell Nikolaisen Administrasjon FAIR-PLAY UTVALG: Leder Kjell Vist Kretsstyret Kjell Nikolaisen Administrasjon Torkild Veraas Administrasjon SPILLERUTVIKLINGSUTVALGET: Leder Pål Vinje Kretsstyret Medlem Kjell Vist Kretsstyret Torkild Veraas Administrasjon Stein Hanssen Administrasjon SONEANSVARLIGE: Cato Johnsen Olderskog IL Roy Arve Pedersen Brønnøysund IL Kenneth Karlsen Sandnessjøen IL Stein Hanssen Mo IL Per G. Tysnes Stålkameratene IL Sven Håvard Bakken Sørfold FK Sture Karlsen Fauske/Sprint, FK Hans J. Andersen Bodøkameratene FK 5

6 STYRETS ÅRSBERETNING FOR TINGPERIODEN Det nyvalgte styret med Ketil Monsen som eneste nye representant fortsatte sitt arbeid. Alle i styret har fått rikelig anledning til å delta i kretsens oppgaver og det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. I tillegg har det vært avholdt mange møter i forbindelse med jenteprosjektet, spillerutvikling og dommerarbeidet. På kretstinget i Bodø 2012 ble det argumentert med at kretsen måtte ha større fokus på Futsal. Nordland Fotballkrets etablerte Futsalserier for menn på Helgeland og Salten med totalt 9 lag i 2012/2013 og 10 lag i 2013/2014. I 2012 ble det arrangert Nord Norsk mesterskap i Mørkvedhallen hvor Svartisen Futsal og Hulløy FC representerte Nordland Fotballkrets. I desember måned 2012 ble det arrangert tre nasjons-landskaper i Futsal hvor Danmnark, England og Norge deltok. Landskampene ble arrangert i Bodø Spektrum i samarbeid med Bodø HK og FC Hulløy. Uten deres deltakelse hadde det vært umulig å ta dette store arrangementet til Bodø. Anleggskomiteen ved Per Eidsvik har også hatt møter med Hålogaland FK om samarbeidstiltak i forbindelse med anleggsutvikling. Styreleder deltar jevnlig på møter i NFF og møter mellom de nord-norske kretsene. I NFF deltar styreleder også i AU for breddekomiteen. AU består av 3 representanter fra kretsene og er koordinerende utvalg for breddekomiteen i saker som skal behandles i NFF. På møtene i breddekomiteen blir kretsene orientert om NFF sin status og utvikling. Forbundet har fortsatt hatt en anstrengt økonomi og dårlige sportslige resultater rund A- landslaget har medført mindre kampinntekter enn budsjettert for 2013 spesielt. Dette medfører at kretsene ikke har fått tilført de ønskede midler med oppstart av ny prosjekter. Det medfører at kretsene selv må basere sin virksomhet på organisasjonsbaserte inntekter. Aktiviteten i kretsen må anses som stabil og god. Likevel har vi trender på jentesiden som ikke er bra. 6

7 Tilbudet til jenter som ønsker å spille fotball er magert i mange av våre klubber. På dette området må vi bedre tilbudet. Se egen rapport fra Jenteprosjektet. Kretsens egenkapital viser fortsatt en positiv utvikling og har i tingperioden økt fra kr 1,2 mill til kr 4,88 mill. Av dette er ca 2,9 mill. bundet opp i Klubb Nordland og kunstgressprosjekter. Likevel har vi gjennom driften akkumulert overskudd på ca kr i tingperioden. Dette skyldes i all hovedsak økt momskompensasjon, økt tilskudd og streng kostnadskontroll. Kretsens administrasjon fikk mere ressurser gjennom omorganisering på utviklingssiden der det ble flere aktive sonekontakter. Dette har medført at spillerutviklingen har fått et bedre innhold og gjennomføring. I forbindelse med NFF sin satsing på kvalitetsklubbprosjektet har styret vedtatt å utvide administrasjonen med en 50% stilling for å ivareta denne aktiviteten. Dette skjer fra 1.januar Vi tror at dette vil medføre bedre klubbdrift og mer målrettet arbeid i de klubbene som deltar i prosjektet. Kompetanse er viktig i alle deler av organisasjonen og kretsens utdanningsaktivteter har vi fortsatt store forventninger til. Klubbene må utdanne flere ledere, trenere og dommere. Fotballens interne kommunikasjonssystem FIKS er for de aller fleste klubbene et nyttig verktøy. Her må klubbene berømmes for sin forståelse og viktighet ved bruk av dette systemet. Det har vært en stor innsats fra administrasjonen og klubbene for å få dette på plass. Styret er godt fornøyd med at dette systemet nå er implementert. Kretsen har i perioden arrangert sonemøter minst to ganger årlig i hver av våre 7 soner og dette viser seg å være verdifulle møte både for kretsen og klubbene. Fagseminarer er en ønsket tiltaksaktivitet og samarbeidet i Klubb Nordland og spillerutviklingen har medført stor aktivitet i samarbeid med FK Bodø Glimt og IK Grand og de andre klubbene. 7

8 Det ble arrangert et fotballseminar høsten 2013 med over 60 deltakere. Forelesere var president Yngve Hallen, Stein Rodahl fra UiN, Trond Schjølberg fra IK Grand, Tynke Tøring fra Toppfotballsentret og Sigurd Rushfeldt fra Tromsø IL. I tillegg deltok Øyvind Iversen fra FK Bodø Glimt. Det ble foretatt en Quest back undersøkelse etter seminaret med gode tilbakemeldinger. Klubbene ønsker slike seminarer velkommen. Styret vil takke administrasjonen og klubbene for en utmerket innsats i tingperioden. Kretsens arbeid er helt avhengig av et godt samarbeidsklima mellom deltagende klubber og administrasjonen. Vi vil gratulerer alle som har vunnet mesterskap eller på annen måte utmerket seg med utvikling av spillere, utdannet ledere, trenere og dommere, bygget haller, binger og baner eller klubbhus. Vi gir en ekstra hyllest til IK Grand som rykket opp i Toppserien i 2013 og som vant jr.nm for jenter 19 år. Til slutt gratulerer vi også FK Bodø Glimt med opprykket til Tippeligaen i Nordland FK er i fortsatt solid fremgang takket være dere. Lykke til med tinget! 8

9 ÅRSBERETNING UTDANNING OG UTVIKLING Tingperioden 2012 og 2013 har vært preget av ferdigstillelse og iverksetting av nye kurs både innen leder- og trenerutdanningen. For lederkursene har alle fire nivåer gjennomgått en total forvandling, og kommet ut i ny drakt. Lederkursene, med materiell og kursveileder, ble først ferdigstilt senhøsten Trenerkursets første trinn, C-Lisens, består nå av totalt 72 timer fordelt på seks ulike del-kurs, hvorav to er keepertrenerkurs. Dette kurset stod ferdig i 2012, men har altså gjennomgått en endring av både innhold og tid. Det medfører en lengre, men forhåpentligvis kvalitativt bedre, vei for deltageren. Det har dermed ikke vært lagt ordentlig trykk på spesielt lederutdanningen i tingperioden. Den oppvakte ting-delegat vil kanskje erindre at man ved forrige kretsting fikk servert gode tall for trenerutdanningen. Tallene for tingperioden var gledelige. For vårt vedkommende fortsatte veksten på dette området inn i I 2010 var Nordland Fotballkrets den kretsen med sterkest vekst fra året før på Trener 1 kurs i Norge. Et år da landet i gjennomsnitt opplevde en reduksjon i gjennomsnitt på 10 prosent, hadde vi 30% vekst fra året før på de fire delkursene. I 2011 var vi imidlertid tilbake til nivået i Vi ligger nå omtrent på samme nivå som foregående tingperiode for antall deltagere på trenerkurs. Men vi har opplevd en økning på 20% siden i forhold til antall trenere med fullstendig C-lisens / Trener 1 kompetanse. I årsrapporten for to og for fire år siden ropte jeg et varsku for ungdoms- og inkluderingsarbeidet. Vi har heller ikke i siste tingperiode klart å sette disse områdene godt nok på kartet. Spesielt innen inkludering av fremmedkulturelle og funksjonshemmede, og tiltak for disse gruppene, har vi et stort forbedringspotensiale. Et annet område hvor man kan se på tiltak er jentefotballen. Tiltak for å bedre rekrutteringen er spesielt ønsket. Avventer i skrivende stund et prosjekt styret satte i gang i forrige tingperiode, som forhåpentligvis kan igangsettes snarlig og forhåpentligvis gi en effekt. I tråd med ønsket fra Fotballforbundet om at kvaliteten på klubbesøk skal bli bedre er det en reduksjon i antall klubbesøk fra forrige tingperiode. Oppfølging både i forkant og etterkant av besøket er mer inngående. Både hva gjelder vår deltagelse, men også klubbens engasjement. 9

10 Det er grunn til å tro at disse tallene vil ta seg opp, både i forhold til hver enkelt klubb, men også generell mengde klubbesøk i neste tingperiode. Norges Fotballforbund setter i skrivende stund i gang sitt Kvalitetsklubb-prosjekt. Dette innebærer også en økt satsing fra vår side, med Kjell Nikolaisen som ansvarlig for gjennomføringen hos oss, og som kontaktperson ut til klubbene. Siden spillerutviklingsområdet falt mellom flere stoler vintersesongen , og undertegnede først kom i gang med jobben som Spillerutvikler høsten 2011, har det vært en av hovedoppgavene å gjøre våre tiltak både faglig og administrativt godt gjennomført og forutsigbare for klubbene. Vi har et erfarent og godt skolert sonekorps som forvalter kretsens ansvar på en utmerket måte i sonene. Med 5-6 tiltak i hver av de sju sonene på høsten, to kretssamlinger (desember og februar) samt to områdesamlinger for Helgeland og Salten i januar, har vi innarbeidet en fin arena både for påvirkning og kartlegging av spillere. I tillegg og parallelt med våre tiltak har det dukket opp akademier drevet av klubbene i Vefsn og Rana. Ekstratrening organiseres i Brønnøy, og Glimt har ekstratilbud til talentfulle guttespillere i Salten. Det jobbes også i IK Grand Bodø med å få til et lignende opplegg på jentesiden. Videre er det gledelig at Fotballfritidsordninger har dukket opp i vår krets. Reipå IL, Grand Bodø, Bodø/Glimt og Sandnessjøen IL startet opp i 2012 med sine tilbud. I tillegg jobber Mosjøen IL, Brønnøysund IL og IL Stålkameratene nå med å starte opp egne FFO. Totalt sett har vi en tingperiode med store endringer i innhold og kvalitetskrav innen feltet utvikling. Gledelig da at antall lag i serien, kursdeltagere innen trenerutdanningen og antall spillere på sone- og kretstiltak ligger på et jevnt nivå. Torkild Veraas Utviklingsansvarlig Nordland Fotballkrets 10

11 Gjennomførte tiltak 2012/2013 Klubbesøk I følgende klubber ble det arrangert klubbesøk, klubbkvelder eller lignende, hvor tema var utvikling eller utdanning: FK Fauske/Sprint, IK Grand Bodø, Hamarøy IL, Halsøy IL, Sandnessjøen IL, Steigen SPK, Tjongsfjord IL, Tverlandet IL. Utdanning 2012/2013 Fotballeder 1 Bjugn, Peder Christensen, Erik Jensen, Rune Jensen, Rune Kaspersen, Kent Are Langfjell, Andreas Moen, Eirik Olsen, Roger Strøm, Frank Ulrik Svendsen, Magnus Trondsen, Eva Wikerøy, Roger Aagnes, Kjetil Innstrandens IL Tverlandet IL Grønnåsen IL FK Bodø/Glimt Tverlandet IL Hunstad FK Innstrandens IL Tverlandet IL Tverlandet IL Tverlandet IL Tverlandet IL Tverlandet IL Tverlandet IL 11

12 Trener 1 / C-lisens Trener 1 / C-lisens består av fire delkurs av 16 skoletimer. Pluss Keepertrener 1 Barn og Keepertrener 1 Ungdom, hver seg av fire timer. Hvert del-kurs er delt opp i fire moduler. Totalt 72 timer. Følgende personer har gjennomført hele kursrekken i Trener 1 og er dermed autorisert: 2012 Albertsen, Sissel Marit Didriksen, Christian Fiskum, Simon Fossmo, Jøran E. Guttormsen, Morten Henriksen, Åge Ingebrigtsen, Elise Ingebrigtsen, Johan-Chr. Iversen, Didrik Jensen, Bjørn Terje Johansen, Stian N Klaussen, Ivar Larsen, Rune Leirvik, Tom Snorre Monssen, Ketil Møgster, Adrian Nygård, Martin Olsen, Lena C. Olsen, Stephan Rinø, Ole Gerhard Rise, William Robertsen, Runar L Rølvåg, Knut Salamonsen, Kjell Sjøvoll, Vegar Sandnessjøen IL Grand Bodø, IK Stålkameratene, IL Stålkameratene, IL Sandnessjøen IL Sandnessjøen IL Saltdalkameratene, FK Saltdalkameratene, FK Mo IL Sandnessjøen IL Mo IL Saltdalkameratene, FK Sandnessjøen IL Dønna IL Saltdalkameratene, FK Mo IL Stålkameratene, IL Saltdalkameratene, FK Saltdalkameratene, FK Sandnessjøen IL Mo IL Bossmo & Ytteren IL Sandnessjøen IL Sandnessjøen IL Sandnessjøen IL 12

13 Skevik, Ida Skjæran, Helen Slotterøy, Jonas Trulsen, Stian Unosen, Christian Vassbotn, Lars Værnes, Tom Rune Bossmo & Ytteren IL Bossmo & Ytteren IL Stålkameratene, IL Bossmo & Ytteren IL Saltdalkameratene, FK Saltdalkameratene, FK Sandnessjøen IL 2013 Andreassen, Børge Berg-Hanssen, Erling Ole Berntsen, Ole Magnus Bjugn, Peder Blakstad, Julie Brønlund, Terje Dreyer, Morten Fredriksen, Danielle Halvorsen, Lars Kalstad, Magnus B. Kaspersen, Kent Are Loe, Bendik Marthinussen, Espen Mjelde, Erlend O. Nielsen, Maria A Olsen, Torkil Rørmark, Jon-Erik Rånes, Vebjørn Sandbakk, Ingar Sjåvik, Henrik Steinli, Kristian Steiro, Victoria Sørmo, Stian Tverlandet IL Grand Bodø, IK Nesna IL Innstrandens IL Hemnes IL Mo IL Grand Bodø, IK Hemnes IL Grand Bodø, IK Bossmo & Ytteren IL Tverlandet IL Mo IL Grønnåsen IL Grønnåsen IL Hemnes IL Grand Bodø, IK Sømna IL Grand Bodø, IK Nordstranda IL Åga IL Bossmo & Ytteren IL Bossmo & Ytteren IL Innstrandens IL 13

14 Spillerutvikling Sone- og kretsaktivitet Både høsten 2012 og 2013 har det blitt avholdt fem-seks sonesamlinger i de sju sonene; Brønnøy, Vefsn, Alstahaug, Rana, Indre Salten, Meløy og Bodø. Til sammen har omtrent 380 spillere født 1998, 1999 og 2000 deltatt på disse tiltakene hvert år. Målet er kartlegging, påvirkning og inspirasjon gjennom trening og samtaler. Hver sone har oppstartsmøte med foreldre og trenere om innhold, veien videre og treningstips. Våre faste kretstiltak går av stabelen første helga i desember hvert år for 13- og 14-åringer, med totalt 90 spillere. I januar arrangeres områdesamlinger (Salten og Helgeland) for 14-, 15- og 16-åringer med totalt 100 spillere, og i månedsskiftet er de samme aldersgruppene på kretssamling på Mo med 64 spillere. Sistnevnte samling danner grunnlag for uttak til Statoil Region som arrangeres av NFF og Krets, hvorpå uttak til nasjonale tiltak foregår. Statoil Region Følgende spillere har deltatt på regionssamling for Nord-Norge: 2012 Tromsø 18.april (spillere født 1996) Fredrik Rise IL Stålkameratene Ali Al-Nashi FK Fauske/Sprint Elias Undersåker Enga Meløy FK Cecilie Falch IK Grand Bodø Ane Marie Johansen Breimo Bossmo &Ytteren IL Ingvild Villa IK Grand Bodø Ingrid Altermark Bossmo &Ytteren IL Maja Olsen Bossmo &Ytteren IL 14

15 Bodø april (spillere født 1997 og 1998): William Torsvik FK Bodø/Glimt Per Magnus Steiring FK Fauske/Sprint Patrick Berg FK Bodø/Glimt Marius Andre Paulsen FK Bodø/Glimt Vebjørn A. Lysberg FK Bodø/Glimt James Ainasoja Åga IL Vilde Steinåmo Meløy FK Marthe Berg Andreassen Meløy FK Benedicte Leiråmo Åga IL Sortland 9-11.november (spillere født 1997 og 1998): William Torsvik FK Bodø/Glimt Per Magnus Steiring FK Fauske/Sprint Patrick Berg FK Bodø/Glimt Marius Andre Paulsen FK Bodø/Glimt Vebjørn A. Lysberg FK Bodø/Glimt Andreas Fossmo Åga IL Vilde Steinåmo Meløy FK Marthe Berg Andreassen Meløy FK Iselin Sandes Olsen Grand Sara Eggesvik Grand Benedicte Leiråmo Åga IL 15

16 2013 Hommelvik 7-10.mars (spillere født 1997 og 1998) Sara K. Eggesvik IK Grand Bodø Elise N. Johnsen IK Grand Bodø Vilde Steinåmo Meløy FK Marthe B. Andreassen Meløy FK Iselin S. Olsen IK Grand Bodø Fredrikke Johansen IL Tjalg Per Magnus Steiring FK Fauske/Sprint Marius A. Paulsen FK Bodø/Glimt William Arne Hanssen FK Bodø/Glimt Daniel Anfindsen Sandnessjøen IL James Ainasoja Åga IL Dennis B. Smalsundmo Korgen IL Bodø oktober (spillere født 1998 og 1999) Helene Schjelderup IK Grand Bodø Karoline Waage Bossmo & Ytteren IL Astrid Kirkesæther Hunstad IL Sirianna S. Pettersen Ørnes IL Oda B. Røst IK Grand Bodø Ronaldo Paul FK Fauske Sprint Fredrik A. Bjørkan Bodø/Glimt Casper Øyvann Bodø/Glimt Dennis B. Smalsundmo Brønnøysund IL Joakim S. Halsen Brønnøysund IL Magnus Fjellgaard Gruben IL 16

17 Statoil Talentleir 2012 Stavanger juni (spillere født 1998) Benedicte Leiråmo Åga IL James Ainasoja Åga IL Porsgrunn 27.juni-1.juli (spillere født 1996 og 1997) Morten Ågnes Konradsen FK Bodø/Glimt Ali Al Nashi FK Fauske/Sprint Marius Andre Paulsen FK Bodø/Glimt Vilde Steinåmo Meløy FK 2013 Stavanger juni (spillere født 1999) Helene Schjelderup IK Grand Bodø Casper Øyvann FK Bodø/Glimt Porsgrunn juni (spillere født 1997 og 1998) Per Magnus Steiring FK Fauske/Sprint Patrik Berg FK Bodø/Glimt Marius Andre Paulsen FK Bodø/Glimt Fredrik Andrè Bjørkan FK Bodø/Glimt 17

18 Landslag Følgende spillere har deltatt på aldersbestemte landslag: Martin Pedersen Mathias Normann Morten Ågnes Konradsen Ali Al Nashi Per Magnus Steiring Patrik Berg Marius Andre Paulsen FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt FK Fauske/Sprint FK Fauske/Sprint FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 18

19 SKOLECUPEN Det har vært arrangert skole-cup for ungdomstrinnet i kretsen i 2012/2013: Arrangør har vært: Bankgata ungdomskole v/ Per Ivar Steinbakk Totalt har over ca 300 elever fra ungdomsskolene vært i aktivitet i forbindelse med skolecupen begge årene. Nordland Fotballkrets har stilt med baller, diplomer og pokaler til vinnerne. Nordland Fotballkrets har for 2012 og 2013 behandlet og godkjent henholdsvis 80 turneringssøknader for disse to årene. Følgende klubber søkte om å få gjennomføre Tine Fotballskole i 2012 : IK Grand Bodø, Bossmo/Gruben/Mo IL, Brønnøysund IL, Dønna IL, Innstrandens IL, Nesna IL, Herøy IL, Hunstad FK, Sandnessjøen IL, Grane IL, Leirfjord IL, IL Vega, Tverlandet IL. Følgende klubber søkte om å få gjennomføre Tine Fotballskole i 2013 : IK Grand Bodø, Herøy IL, Brønnøysund IL, Dønna IL, Grane IL, Innstrandens IL, Nesna IL Sandnessjøen IL, IL Vega, Leirfjord IL, Tverlandet IL, Glomfjord IL, Hunstad FK. 19

20 Rapport fra anleggskomiteen Utviklingen i Nordland Fotballkrets i antall kunstgressbaner har vært meget positiv. De aller fleste kommunene har nå egne anlegg, og de største kommunene har flere baner, både 11, 7-er og 5-er. Det er imponerende når de minste kommunene, til tross for store økonomiske utfordringer, sammen med idrettslag, greier å bygge gode kunstgress 11 baner. Dette viser at denne type anlegg betyr mye for de ulike lokalsamfunnene i fylket, både i by og distrikter. Baner som ble bygd i 2012 er følgende : Valnesfjord 11 Hemnes 11 Nesna 11 Skjerstad 11 Bodøsjøen 7 Grønnåsen ( Bodø ) 7 Neverdal 7 Neverdal 5 Baner som ble bygd i 2013 er følgende : Brønnøyhallen 11 Hattfjelldal 11 Finneid 7 Finneid 5 For 2014 ligger det an til at Saltstraumen og Halsa får ferdigstilt 11-er baner. Alt tyder på at det vil bli bygd flere haller med kunstgressbaner. At Brønnøy nå har en hall med 11-er bane er et uttrykk for dette. Kostnadene er på et akseptabelt nivå og løsningene blir stadig bedre. Når det gjelder ball-binger er interessen avtagende, noe som skyldes at dette er bygd ut en rekke steder. Det kan imidlertid være behov for mindre og enklere binger, ikke minst knyttet til skoler, barnehager og kunstgressbaner. Det er mange barn som blir med foreldre og søsken på kamper og trening som ønsker å spille fotball mens de venter. Da bør det være muligheter ved siden av de nye anleggene. 20

21 Det er også grunn til å tro at det vil bli lagt kunstgress på flere skolegårder og ball-løkker. Dette bør koordineres med utskifting av kunstgress på store baner. Anleggskomiteen har også tatt initiativ sammen med Hålogaland FK å arrangere seminar om bygging av tribuner og andre fasiliteter knyttet til kunstgressbanene. Disse har nå en topp kvalitet, men omgivelsene er ofte ikke i stil med dette. Her kan det gjøres mye på dugnad, men løsningene er ofte ikke de beste. Her kan felles erfaringer komme til nytte. Anleggskomiteen har prøvd, sammen med Hålogaland FK, å utvikle et samarbeidsprosjekt med mulige partnere i Barentsregionen, etter et initiativ fra NIF for noen år siden. Dette initiativet er blitt motarbeidet av NFF, og er foreløpig stilt i bero, til tross for at det oppmuntres til samarbeid her og det stilles penger til disposisjon. Anleggskomiteen har gitt innspill til kommuner, spesielt Bodø kommune, i anleggsspørsmål. Komiteen er beredt til å gi råd og støtte til klubbene og kommuner som ber om dette. Leder anleggskomiteen Per Eidsvik 21

22 RAPPORT FRA DOMMERUTVALGET 2013 INNLEDNING Dommerutvalget har i perioden bestått av: Leder: Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt & Kretsen Medlemmer: Jens Johansen IL Stålkameratene Jan Egil Løvli Mosjøen IL Geir Nydahl Sømna IL Arnfinn Sørensen Dønna IL Dommerutvikler NFK Inge Henning Andersen Innstrandens IL Sekretær: - Dommerkonsulent Kjell Nikolaisen Kretskontoret Regionvise kontaktmenn (områdekontakter) har vært: - Salten Kjell Nikolaisen Kretskontoret * Hjelpekontakt i Indre Salten Johnny Pedersen Sørfold FK * Hjelpekontakt i Indre Salten Tom-Gunnar Rasmussen FK Fauske/Sprint - Rana / Hemnes / Nesna / Lurøy Jens Johansen IL Stålkameratene - Sandnessjøen - området Arnfinn Sørensen Dønna IL * Hjelpekontakt i Sandnessjøen Knut Wang Sandnessjøen IL - Mosjøen - området Jan Egil Løvli Mosjøen IL - Brønnøysund - området Geir Nydahl Sømna IL * Hjelpekontakt i Brønnøysund Jan Solbakk Brønnøysund IL ADMINISTRASJON/MØTER Dommerutvalget har avholdt to møter, herav et telefonmøte. Til sammen er det behandlet 21 saker. Kontakten medlemmene imellom har vært opprettholdt pr e-post og telefon. 22

23 MÅL / TILTAK OG RESULTATVURDERING AV SESONGEN Innledende kommentarer Dommerdekningen i kretsen er tilfredsstillende, men dessverre med en noe skjev geografisk fordeling. Situasjonen er fortsatt anstrengt i Rana-regionen. Ny utdanning har imidlertid hjulpet noe i denne regionen da det våren 2012 ble gjennomført både rekrutteringsdommerkurs og klubbdommerkurs. Klubbdommerkurs er også gjennomført av Bossmo &Ytteren IL i april 2013 i med 18 deltagere. La oss håpe at dette gir en bedre dommerkapasitet i Rana-regionen? Rekruttering Det er avviklet rekrutteringsdommerkurs på/i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Nesna, Fauske og Bodø(2). Klubbdommerkurs er gjennomført i Mo i Rana, Fauske og Valnesfjord. Det er til sammen utdannet 54 nye rekrutteringsdommere, 84 kampledere og 41 klubbdommere. Klubbdommerne skal primært dømme 7'- og 5 er fotball. De nye dommermedhjelperne får den praktiske veiledningen i hovedsak under turneringene. Dommerkontakter Klubbene skal ha/har en ansvarlig og aktiv dommerkontakt. Dommerutvalget ser det som en fordel om dommerkontakten har dommerutdanning og at kontakten kan og vil veilede nyutdannede rekrutterings- og klubbdommere. En god støtte/oppfølging av nye dommere er en forutsetning for å beholde disse noen år, samtidig som Dommerkontakten skal bidra til at det blir et godt miljø for de nye dommerne. Dommerkontakter Klubbene skal ha/har en ansvarlig og aktiv dommerkontakt. Dommerutvalget ser det som en fordel om dommerkontakten har dommerutdanning og at kontakten kan veilede nyutdannede rekrutterings- og klubbdommere. En god oppfølging av nye dommere er en forutsetning for å kunne beholde disse noen år, samtidig som Dommerkontakten skal bidra til at det blir et godt miljø for de nye dommerne. Dommerkontaktenes arbeid i klubbene kan absolutt bli bedre. Dommersamlinger Forbundsassistentdommer Øystein Havig, Innstrandens IL deltok på NFFs elitedommersamling(er). 23

24 Dette året ble hovedsamlingen for regiondommerne(2 div) avviklet felles for hele landet i NFF-regi. Kretsen hadde et lag i årets 2.div, ingen regiondommere, men 2 veiledere er oppnevnt for evaluering på dette nivå. Årets distriktsdommersamling ble avviklet i Bodø 5-7 april. De fleste distriktsdommerne og veiledere/observatører i kretsen deltok, samt at det også var godt oppmøte fra gruppene 3,4,5 - og 6 divisjonsdommere. Kretsens øvrige veiledere/observatører, dommere og eldre rekrutteringsdommere var før sesongstart innkalt til en kveldssamlinger i henholdsvis Bodø, Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Samlingene hadde en teoretisk del og det ble avviklet fysisk test. Evalueringsmøter etter sesongen, med leder i dommerutvalget og dommerkonsulent til stede, er gjennomført i Bodø, Mosjøen og Mo i Rana i nov/des I noen regioner ble det i tillegg gjennomført lokale evalueringsmøter. Veiledervirksomheten Kretsens dommerutvikler, Inge Henning Andersen har vært presset i egen arbeidssituasjon og har kun delvis ivaretatt samarbeidet med NFFs Regionansvarlige for Nord-Norge(RA). Målsettingen for veiledertjenesten i kretsen er å få til gjennomsnittlig 2 3 rapporter pr dommer. Unge dommerne i 3,4 og 5 div ble gitt prioritet dette året. NFK endte opp med en dekningsprosent på 19,0 % og dette er alt for lavt. Høyere dekningsprosent og oftere veiledning for dommere lengre ned i systemet må være en arbeidsoppgave i årene framover. Veiledere er dessverre mangelvare og de etablerte dommerne i kretsen er bedt om å følge opp yngre dommere/rekrutteringsdommere i løpet av sesongen. Dette fungerer ikke som det skal og DU velger derfor å fokusere videre på dette området for å få til en heving av veilederdekningen i kommende sesonger. Tildeling av oppgaver Det er satt opp dommere/assistentdommere på alle kamper ned t o m smågutter/småjenter, samt i de fleste av kampene i smågutte- / småjenteklassene. Selv om kretsen har reisefordeling for dommerutgiftene på seniornivå, er det under oppsettet tatt et hensyn til utgiftene for klubbene. 24

25 Nord-Norsk dommersamarbeid NFF og de fire N-N-dommerkomitene dannet høsten 2012 et forum for å få fram N-N talenter og en bedre dommerutvikling i nord. Regionansvarlig og dommerutviklerne i kretsene har nå et ansvar for å få til en ennå bedre utvikling innenfor dommersektoren. Det ble bestemt at et par turneringer, inneholdende juniorlag, årlig skulle benyttes i dommerutviklingen og at alle kretsene skulle delta med unge talentfulle dommere og assistentdommere. (1) Juniorkvalifisering/Juniorturnering i Bodø (mars): Fra vår krets deltok følgende dommere: Martin Skarstein, Halsøy IL - Simon Bakkan Eidem, Skonseng UL Tor Morten Strøm, Halsøy IL Martin Berg, Hunstad FK Jørgen Nesje, Tverlandet IL. (2) Alta-turneringen (aug): Fra vår krets deltok følgende dommere: Chakkrit Sandmo, Olderskog IL og Fredrik Kristiansen, Nordstranda IL REPRESENTASJON Et viktig årlig utviklingstiltak for unge dommere er NFFs NTF U19 -turnering på Hamar. Kretsen var denne sommeren representert med en dommer, Martin Berg, Hunstad FK som var med som assistentdommer. NFK var dette året representert med lovende Jørgen Nesje, Tverlandet IL på dommerkurset under Norway Cup. NFF avviklet også samling/kurs for kvinnelige dommere under turneringen og Kristin Haugen, IK Junkeren representerte NFK i denne forbindelse. Også Utover overnevnte deltok det på frivillig basis flere dommere, rekrutteringsdommere og veiledere fra NFK i Norway Cup. Kjell Brækkan, Innstrandens IL, deltok i NFF s oppdateringskurs i januar for regioninstruktører. 25

26 STATUSOVERSIKT Dommerinstruktører Fotballkretsen disponerer i dag følgende aktive dommerinstruktører: Navn Klubb Regioninstruktør Kjell Brækkan Innstrandens IL Kretsinstruktører Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL Lars Ove Sørmo Hanssen Halvard Johansen Jens Johansen Karl Anton Langbakk Geir Nydahl Remi Strand FK Bodø / Glimt IK Grand Bodø IL Stålkameratene FK Bodø/Glimt Sømna IL Nordstranda IL Klubbene må bruke dommerinstruktørene aktivt i klubbforberedelsene før sesongstart. Veileder- / observatøroppnevnelser for sesongen 2013 Navn Klubb Kampinspektør Tippeligaen Ingen 1 div menn / Toppserien for Halvard Johansen IK Grand Bodø Jonny Ditlefsen Gruben IL 2 div menn / 1 div kvinner Kjell Brækkan Innstrandens IL Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL 3-4 div menn / 1 & 2 div Jens Johansen IL Stålkameratene Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt Inge Henning Andersen Innstrandens IL Karl - Einar Haukland IL Stålkameratene Kjell Nikolaisen IK Grand Bodø Rolf Karlsen IK Grand Bodø Geir Nydahl Sømna IL Arnfinn Sørensen Dønna Il Knut Wang Sandnessjøen IL Kay Bjørnar Øyås IK Grand Bodø 26

27 Dommeroppnevnelser for sesongen 2013 Navn Klubb Forbundsdommere Tippeligaen Forbundsassistentdommere Tippeligaen og 1 div, menn Forbundsdommere 1 divisjon, menn Regiondommere 2 divisjon, menn Ingen Øystein Havig Ingen Ingen Innstrandens IL Distriktsdommere - 3 divisjon (HÅNO) Navn Klubb Navn Klubb Simon Bakkan Eidem Skonseng UIL Fredrik Olsson IK Grand Bodø Lars Ove Sørmo Hanssen FK Bodø / Glimt Tom-Gunnar Rasmussen FK Fauske / Sprint Tor Anders Johansen Halsøy IL Martin Skarstein Halsøy IL - Fotball Frans Oskar Myrvang Gruben IL Remi Strand Nordstranda IL Geir Håkon Olsen Nordstranda IL Øyvind Wang Sandnessjøen IL 4 divisjon (HESA) Navn Klubb Navn Klubb Knut Arild Antonsen FK Herøy/Dønna Ole Jørgen Holan Nidelv IL Kjell Brækkan Innstrandens IL Andrej Jefremov Bossmo & Ytteren IL Jeppe Halvorsen Nardo FK Tor Morten Strøm Halsøy IL - Fotball Oddbjørn Lund Hansen IK Junkeren Kristian Wangsfjord FK Bodø / Glimt Ove Andre Hansen FK Bodø / Glimt Herlof Øverdal Åga IL Rune Haugen IL Tjalg 5 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Martin Berg Hunstad FK Karl Øyvind Nilsson Tverlandet IL Runar Ness Eide FK Bodø / Glimt Johnny Pedersen Sørfold FK - Fotball Roger Fick Mosjøen IL Geir Rådmannsøy Sandnessjøen IL Sture Hansen Innstrandens IL Jan Solbakk Brønnøysund IL Kristin Haugen IK Junkeren - Fotball Kurt Eirik Steffensen Hunstad FK Tommy Horn Brønnøysund IL Tommy Sørensen FK Fauske/Sprint Øyvind Iversen IL Stålkameratene Per Frode Titland Hunstad FK Hallgeir Jensen Åga IL - Fotball Morten Trælnes FK Fauske/Sprint Håkon Johansen FK Bodø / Glimt Tony Øwre Nesna IL Bjørn Tore Myrvang IK Grand Bodø 27

28 6 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Gustav Busch Arntsen Sport Torghatten Kristian Krey Løkås FK Fauske/Sprint Espen Aune Mosjøen IL Johannes Martinussen IK Grand Bodø Per Arne Berg Hunstad FK Jørgen Nesje Tverlandet IL Ole Harry Hansen Brønnøysund IL Åge Andreas Røilid Mosjøen IL Elin Sofie Helland IK Grand Bodø Trygve Johnsen Rønning Sandnessjøen IL Jan Vidar Hildrum IL Stålkameratene Chakkrit Sandmo Mosjøen IL Roger Johansen Neverdal IUL Remi Alexander Aase FK Fauske/Sprint Jean Karekezi Sandnessjøen IL Frank Ulrik Strøm Tverlandet IL Kjell Kristiansen Ørnes IL - Fotball Ahmed Taki Bossmo & Ytteren IL Glenn Larsen IL Stålkameratene Hans - Eirik Trodal IK Grand Bodø Bård Løkås Sandnessjøen IL Bård Våtvik Tverlandet IL AUTORISASJON AV DOMMERE Etterfølgende 56 rekrutteringsdommere er autorisert til kretsdommere etter sesongen 2013: Navn ALSTAD, Thomas Klubb FK Bodø/Glimt Navn Klubb JOHANSEN, Silje Mari Meløy FK BANGSTAD, Sigurd Sandnessjøen IL JOHANSEN, Vegard IK Grand Bodø BHELLAY, Ajit Innstrandens IL JOHNSEN, Linn IK Grand Bodø BIRKELUND, Ove IL Halsakameratene KASPERSEN, Edvard Sandnessjøen IL BJERK, Anna Innstrandens IL KIBROM, Robel IK Grand Bodø BREIVIK, Nicholas FK Bodø/Glimt KJELDÅSLETT, IK Grand Bodø DOBAKK, Fredrik Innstrandens IL LARSEN, Rune N IK Grand Bodø DOBOYOU, Alpha FK LEIRVIK, Luis Miguel IK Junkeren DUNDAS, Anne-Julie IK Grand Bodø LEIRÅMO, Andreas Åga IL EDVARTSEN, Selfors UL MOE, Adam Bossmo & Ytteren ELIASSEN, Christer FK Bodø/Glimt NÆSTBY, Tor Asbjørn FK Fauske/Sprint FAGERMO, Erlend Hunstad FK O'KEEFFE, Patrick Gruben IL FAGERVIK, Håvard Leirfjord IL OLSEN, Sander FK Bodø/Glimt FINNSETH, Didrik IK Grand Bodø OPLAND, Anna Dønna IL FØRDE, Joakim Innstrandens IL RASMUSSEN, Tom FK Fauske/Sprint HAGEN, Erling Olderskog IL ROSØ, Nikolai Nesna IL HAGEN, Jørgen Olderskog IL SALHUS, Fredrik Brønnøysund IL HAMID, Rafiola Sandnessjøen IL SKIPNES, Viktoria Innstrandens IL HANSEN, Benjamin Nordstranda IL SLOTVIK, Kristian Brønnøysund IL HANSSEN, Marie IK Grand Bodø STØVER, Isak Innstrandens IL HOGNESTAD, IK Junkeren TRONDSEN, Eva Tverlandet IL HOLMSTRØM, FK Fauske/Sprint TVERÅMO, Simon Brønnøysund IL HOLMVÅG, Espen Innstrandens IL UTVIK, Simon Rene Brønnøysund IL HOSET, Sveinung Innstrandens IL VAN DER SPA, FK Bodø/Glimt 28

29 HAARVIK, Reidun Innstrandens IL WETJEN, Magnus Åga IL IMØY, Trym Adrian IK Junkeren WÅDE, Ingeborg Dønna IL JENSEN, Eirik IK Grand Bodø ØVERDAL, Mathias F Åga IL JENSEN, Håvard Åga IL AAGNES, Bente Tverlandet IL DOMMERSTATISTIKK STATUSOVERSIKT Antall veiledere, dommere, rekr.dommere, kampledere & KLD Antall veiledere ved sesongstart Antall dommere ved sesongstart - forbundsdommere (Tippel og 1 div) forbundsassistentdommere regiondommere (divisjonsdommere) distriktsdommere ( 3 div - HÅNO) distriktsdommere ( 3 div - HESA) divisjonsdommere (HESA) divisjonsdommere divisjonsdommere divisjonsdommere kretsdommere resevedommere Antall dommere og veiledere rekrutteringsdommere Dommerantall inkludert rekrutteringsdommerne

30 Tilgang gjennom året (+) Avgang gjennom året (-) Dommere & rekrutteringsdommere v/sesongslutt herav kvinnelige dommere Antall kampledere v/ sesongstart herav kvinnelige dommere Antall klubbdommere v/sesongstart herav kvinnelige dommere Antall rekrutteringsdommere som ble autorisert etter sesongen Etter sesongslutt blir kretsens dommer- / rekrutteringsdommerstall evaluert. Det vil også dette året bli sett med kritiske øyne på hvordan den enkelte dommer har gjennomført denne og tidligere sesonger, hvoretter flere av ulike årsaker vil bli plassert på listen over passive. ÅRETS DOMMER OG -DOMMERKLUBB I tråd med tradisjoner og med bakgrunn i god innsats og arbeide for dommersiden i Nordland siste sesong, har dommerutvalget i samarbeid med ulike partnere, kommet fram til at etterfølgende fortjener årets hedersbevisninger på dommersiden: ÅRETS DOMMER: Ahmed Taki, Bossmo & Ytteren IL ÅRETS DOMMERKLUBB: Innstrandens IL Karl Anton Langbakk (sign) Jens Johansen (sign) Jan Egil Løvli (sign) Geir Nydahl (sign) Arnfinn Sørensen (sign) Inge Henning Andersen(sign) 30

31 RAPPORT FRA DOMMERUTVALGET 2012 INNLEDNING Dommerutvalget har i perioden bestått av: Leder: Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt & Kretsen Medlemmer: Jens Johansen IL Stålkameratene Jan Egil Løvli Mosjøen IL Geir Nydahl Sømna IL Arnfinn Sørensen Dønna IL Dommerutvikler NFK Inge Henning Andersen Innstrandens IL Sekretær: - Dommerkonsulent Kjell Nikolaisen Kretskontoret Regionvise kontaktmenn (områdekontakter) har vært: - Salten Kjell Nikolaisen Kretskontoret * Hjelpekontakt i Meløy Roger Johansen Neverdal IL * Hjelpekontakt Indre Salten Johnny Pedersen Sørfold FK * Hjelpekontakt på Fauske Tom-Gunnar Rasmussen FK Fauske/Sprint - Rana / Hemnes / Nesna / Lurøy Jens Johansen IL Stålkameratene - Sandnessjøen - området Arnfinn Sørensen Dønna IL * Hjelpekontakt i Sandnessjøen Knut Wang Sandnessjøen IL - Mosjøen - området Jan Egil Løvli Mosjøen IL - Brønnøysund - området Geir Nydahl Sømna IL * Hjelpekontakt i Brønnøysund Jan Solbakk Brønnøysund IL 31

32 ADMINISTRASJON/MØTER Dommerutvalget har avholdt to møter, herav et telefonmøte. Til sammen er det behandlet 23 saker. Kontakten medlemmene imellom har vært opprettholdt pr e-post og telefon. MÅL / TILTAK OG RESULTATVURDERING AV SESONGEN Innledende kommentarer Dommerdekningen i kretsen er tilfredsstillende, men dessverre med en noe skjev geografisk fordeling. Situasjonen er fortsatt vanskelig i Rana-regionen. Nyutdanning har imidlertid hjulpet noe i denne regionen da det i mai 2012 ble gjennomført et rekrutteringsdommerkurs med 12 deltagere og et klubbdommerkurs i april i regie av Selfors UIL, med 13 deltagere. La oss håpe at dette gir det resultat at vi får til en økende dommervirksomhet i denne regionen? Rekruttering Det er avviklet rekrutteringsdommerkurs på/i Mosjøen, Korgen, Mo i Rana og Bodø(2). Klubbdommerkurs er gjennomført i Saltdal og Selfors(Mo i Rana). Det er til sammen utdannet 25 nye rekrutteringsdommere, 49 kampledere og 30 klubbdommere. Klubbdommerne skal primært dømme 7'- og 5 er fotball. De nye dommermedhjelperne får den praktiske veiledningen i hovedsak under turneringene. Dommerkontakter Klubbene skal ha en ansvarlig og aktiv dommerkontakt. Dommerutvalget ser det som en fordel om dommerkontakten har dommerutdanning og at kontakten kan veilede nyutdannede rekrutterings- og klubbdommere. En god oppfølging av nye dommere er en forutsetning for å kunne beholde disse noen år, samtidig som Dommerkontakten skal bidra til at det blir et godt miljø for de nye dommerne. 32

33 Dommersamlinger Forbundsassistentdommer Øystein Havig, Innstrandens IL deltok på NFFs elitedommersamling(er). Dette året ble hovedsamlingen for regiondommerne(2 div) avviklet felles for hele landet i NFF-regie. Kretsen hadde et lag i årets 2.div, ingen regiondommere, men 2 veiledere er oppnevnt for evaluering på dette nivå. Årets distriktsdommersamling ble avviklet i Mo i Rana mars. De fleste distriktsdommerne og veiledere/observatører i kretsen deltok, samt at det også var godt oppmøte fra gruppene 3, 4,5- og 6 divisjonsdommere. Kretsens øvrige veiledere/observatører, dommere og eldre rekrutteringsdommere var før sesongstart innkalt til enkveldssamlinger i henholdsvis Bodø, Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Samlingene hadde en teoretisk del og det ble avviklet fysisk test. Evalueringsmøter etter sesongen, med leder i dommerutvalget og dommerkonsulent til stede, er gjennomført i Bodø, Mosjøen og Mo i Rana i nov/des I noen regioner ble det i tillegg gjennomført lokale evalueringsmøter. Veiledervirksomheten Kretsens dommerutvikler, Inge Henning Andersen har ivaretatt samarbeidet med NFFs Regionansvarlige for Nord-Norge(RA). Målsettingen for veiledertjenesten i kretsen er å få til gjennomsnittlig 2 3 rapporter pr dommer. Dommerne i 3 og 4 div har prioritet og dette året endte NFK opp med en dekningsprosent på 37,0 %. Dekningen er akseptabelt disse divisjonene, men utover disse divisjonene burde det nok vært oftere veiledning for dommere lengre ned i systemet. Veiledere er dessverre mangelvare og de etablerte dommerne i kretsen er bedt om å følge opp yngre dommere/rekrutteringsdommere i løpet av sesongen. Dette fungerer ikke som det skal og DU velger derfor å fokusere videre på dette området for å få til en heving av veilederdekningen i kommende sesonger. Tildeling av oppgaver Det er satt opp dommere/assistentdommere på alle kamper ned t o m smågutter/småjenter, samt i de fleste av kampene i smågutte- / småjenteklassene. Selv om kretsen har reisefordeling for dommerutgiftene på seniornivå, er det under oppsettet tatt et hensyn til utgiftene for klubbene. 33

34 REPRESENTASJON Et viktig årlig utviklingstiltak for unge dommere er NFFs NTF U19 -turnering på Hamar. Kretsen var denne sommeren representert med en dommer. Dette var Tommy Sørensen, FK Fauske/Sprint som var med som assistentdommer. NFK var dette året representert med lovende Kristian Wangsfjord, FK Bodø/Glimt på dommerkurset under Norway Cup. Også dette året deltok det på frivillig basis flere dommere, rekrutteringsdommere og veiledere fra NFK i Norway Cup. Kjell Brækkan, Innstrandens IL, deltok i NFF s oppdateringskurs i januar for regioninstruktører. STATUSOVERSIKT Dommerinstruktører Fotballkretsen disponerer i dag følgende aktive dommerinstruktører: Navn Klubb Regioninstruktør Kjell Brækkan Innstrandens IL Kretsinstruktører Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL Lars Ove Sørmo Hanssen Olav Hogstad Halvard Johansen Jens Johansen Karl Anton Langbakk Geir Nydahl Remi Strand FK Bodø / Glimt Ørnes IL IK Grand Bodø IL Stålkameratene FK Bodø/Glimt Sømna IL Nordstranda IL Klubbene må bruke dommerinstruktørene aktivt i klubbforberedelsene før sesongstart. 34

35 Veileder- / observatøroppnevnelser for sesongen 2012 Navn Klubb Kampinspektør Tippeligaen Ingen 1 div menn / Toppserien for Halvard Johansen IK Grand Bodø Jonny Ditlefsen Gruben IL 2 div menn / 1 div kvinner Kjell Brækkan Innstrandens IL Tor Arne Fiskum Bossmo & Ytteren IL 3-4 div menn / 1 & 2 div Jens Johansen IL Stålkameratene Karl Anton Langbakk FK Bodø/Glimt Inge Henning Andersen Innstrandens IL Karl - Einar Haukland IL Stålkameratene Olav Hogstad Ørnes IL Kjell Nikolaisen IK Grand Bodø Rolf Karlsen IK Grand Bodø Geir Nydahl Sømna IL Arnfinn Sørensen Dønna Il Knut Wang Sandnessjøen IL Kay Bjørnar Øyås IK Grand Bodø Dommeroppnevnelser for sesongen 2012 Navn Klubb Forbundsdommere Tippeligaen Forbundsassistentdommere Tippeligaen og 1 div, menn Forbundsdommere 1 divisjon, menn Regiondommere 2 divisjon, menn Ingen Øystein Havig Ingen Ingen Innstrandens IL 35

36 Distriktsdommere - 3 divisjon (HÅNO) Navn Klubb Navn Klubb Lars Ove Sørmo Hanssen FK Bodø / Glimt Tom-Gunnar Rasmussen FK Fauske / Sprint Tor Anders Johansen Halsøy IL Martin Skarstein Halsøy IL - Fotball Frans Oskar Myrvang Gruben IL Remi Strand Nordstranda IL Fredrik Olsson IK Grand Bodø Øyvind Wang Sandnessjøen IL 4 divisjon (HESA) Navn Klubb Navn Klubb Knut Arild Antonsen Dønna IL Ole Jørgen Holan IL Nidelv Kjell Brækkan Innstrandens IL Andrej Jefremov Bossmo & Ytteren IL Simon Bakkan Eidem Skonseng UIL Geir Håkon Olsen Nordstranda IL Ove Andre Hansen FK Bodø/Glimt Tor Morten Strøm Halsøy IL - Fotball Rune Haugen IL Tjalg Herlof Øverdal Åga IL Navn Klubb Navn Klubb Runar Ness Eide FK Bodø/Glimt Johnny Pedersen Sørfold FK - Fotball Roger Fick Mosjøen IL Martin Pettersen FK Saltdalkameratene Tor Gusjås FK Saltdalkameratene Geir Rådmannsøy Sandnessjøen IL Sture Hansen Innstrandens IL Jan Solbakk Brønnøysund IL Kristin Haugen IK Junkeren - Fotball Kurt Eirik Steffensen Hunstad FK Hallgeir Jensen Åga IL - Fotball Tommy Sørensen FK Fauske/Sprint Håkon Johansen FK Bodø/Glimt Per Frode Titland Hunstad FK Bjørn Tore Myrvang IK Grand Bodø Tony Øwre Nesna IL Freddy Pedersen Innstrandens IL 6 divisjon Navn Klubb Navn Klubb Øyvind Alstad Skjerstad IL Glenn Larsen IL Stålkameratene Martin Berg Hunstad FK Frode Lyeng Drevja IL Per Arne Berg Hunstad FK Bård Løkås Sandnesssjøen IL Einar Lohne Bjøru Sømna IL - Fotball Åge Andreas Røilid Mosjøen IL Mari Darell FK Vinkelen Remi Alexander Aase FK Fauske/Sprint Ole Harry Hansen Brønnøysund IL Frank Ulrik Strøm Tverlandet IL Elin Sofie Helland IK Grand Bodø Matts William Sørensen IL Stålkameratene Jan Vidar Hildrum IL Stålkameratene Ahmed Taki Bossmo & Ytteren IL Tommy Horn Brønnøysund IL Morten Trælnes FK Fauske/Sprint Roger Johansen Neverdal IUL Bård Våtvik Tverlandet IL Jean Karekezi Sandnessjøen IL Kristian Wangsfjord FK Bodø/Glimt Kjell Kristiansen Ørnes IL - Fotball 36

37 AUTORISASJON AV DOMMERE Etterfølgende 42 rekrutteringsdommere er autorisert til kretsdommere etter sesongen 2012: Navn EIDE, Vegard Klubb FK Bodø/Glimt Navn BRÅTEN, Lars - Otto Klubb Mosjøen IL LARSEN, Matias FK Bodø/Glimt ERIKSEN, Lehart Mosjøen IL MARTHINUSSEN, FK Bodø/Glimt SIMONSEN, Lars Mosjøen IL ALBERTSEN, Gard Brønnøysund IL STENSLAND, Marcus Mosjøen IL FLATÅS, Ruben Brønnøysund IL WIIK, Julian Mosjøen IL GRANDE, Hallvard Brønnøysund IL DAHL, Elise Nesna IL HAUGEN, Christian Brønnøysund IL HEISKANEN, Tuomas Nesna IL STEGLI, Benjamin Brønnøysund IL MEHUS, Øyvind Nesna IL BJØRNVIK, Martin Dønna IL RABLIÅS, Solveig Nesna IL SKAR, Mathias Dønna IL SMUKKESTAD, Jonas Nesna IL ILSTAD, Thorbjørn IK Grand Bodø ANDREASSEN, Nordstranda IL JÆGER, Amalie Miko IK Grand Bodø HELSTAD, Elias Nordstranda IL RYDMARK, Vetle IK Grand Bodø ERIKSEN, Øyvind Ny Kronborg JOHANSEN, Serine Hunstad FK JOHANSEN, Mathilde Olderskog IL DOBAKK, Vebjørn Innstrandens IL LARSEN, Camilla H Olderskog IL HANSEN, Marte Innstrandens IL GUSJÅS, Lars-Jøran FK Saltdalkam OLAUSSEN, Sandra Innstrandens IL BERG, Ida Mari Hals Sandnessjøen IL SKARSTAD, Amalie Innstrandens IL BERGE, Olve Sandnessjøen IL ÅSENG, Kjerstin Innstrandens IL RINGKJØP, Marius Sandnessjøen IL ELLE, Erland IK Junkeren DAHLE, Unn-Mari Tverlandet IL NORDLAND, Morits IK Junkeren LØBECK, Kent Andre IL Vega 37

38 DOMMERSTATISTIKK STATUSOVERSIKT Antall veiledere, dommere, rekrdommere, kampledere & KLD Antall veiledere ved sesongstart Antall dommere ved sesongstart - forbundsdommere (Tippel og 1 div) forbundsassistentdommere regiondommere (divisjonsdommere) distriktsdommere ( 3 div - HÅNO) distriktsdommere ( 3 div - HESA) divisjonsdommere (HESA) divisjonsdommere divisjonsdommere divisjonsdommere kretsdommere resevedommere Antall dommere og veiledere rekrutteringsdommere Dommerantall inkludert rekrutteringsdommerne Tilgang gjennom året (+) Avgang gjennom året (-) Dommere & rekrutteringsdommere v/sesongslutt herav kvinnelige dommere Antall kampledere v/ sesongstart

39 - herav kvinnelige dommere Antall klubbdommere v/sesongstart herav kvinnelige dommere Antall rekrutteringsdommere som ble autorisert etter sesongen Etter sesongslutt blir kretsens dommer- / rekrutteringsdommerstall evaluert. Det vil også dette året bli sett med kritiske øyne på hvordan den enkelte dommer har gjennomført denne og tidligere sesonger, hvoretter flere av ulike årsaker vil bli plassert på listen over passive. ÅRETS DOMMER OG -DOMMERKLUBB I tråd med tradisjoner og med bakgrunn i god innsats og arbeide for dommersiden i Nordland siste sesong, har dommerutvalget i samarbeid med ulike partnere, kommet fram til at etterfølgende fortjener årets hedersbevisninger på dommersiden: ÅRETS DOMMER: Tom Gunnar Rasmussen, FK Fauske/Sprint ÅRETS DOMMERKLUBB: Nordstranda IL Karl Anton Langbakk (sign) Jens Johansen (sign) Jan Egil Løvli (sign) Geir Nydahl (sign) Arnfinn Sørensen (sign) Inge Henning Andersen(sign) 39

ÅRSBERETNING 2008/2009

ÅRSBERETNING 2008/2009 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse ÅRSBERETNING 2013 Fotballcuper 201 4 Ta med deg laget på turnering i 2014. Se vårt utvalg av cuper i bl.a. Danmark, Spania og Italia. Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere å finne cupen som passer for

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2009-2010 - 12. februar 2011 Strømsgodset TF Norgesmester 2010 Dommertrio fra Buskerud G13 finalen i Norway cup Gol IL Jenter 14 Konnerud IL Jenter 15 Fair

Detaljer

Årsberetning Nidelv IL fotball

Årsberetning Nidelv IL fotball 2010 Årsberetning Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag Side 1 av 32 ÅRSMØTE NIDELV IL, FOTBALLAVDELINGEN 01. MARS 2011 KL. 19.00, STED: KLUBBHUSET TEMPE 1. ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2011-2012 - 16. februar 2013 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Invitasjon til Fotballfaglig seminar og Kretstinget

Detaljer

Notodden Fotballklubb 2014

Notodden Fotballklubb 2014 Årsberetning 2014 Notodden Fotballklubb 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Dagsorden.. 2 Administrasjonsberetning.. 3 Adelskalenderen for Notodden Fotballklubb pr.

Detaljer

Møbelringen-cup 2014 ÅRSMELDING 2014

Møbelringen-cup 2014 ÅRSMELDING 2014 ! HALSØY IL Fotball Møbelringen-cup 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Saksliste for årsmøte 2014 Styrets beretning Årsrapport fra klubben Årsrapport fra lagene Regnskap 2014 og Budsjett 2015 Noter til regnskap

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Komiteen har bestått av: Leder: Marthon Høvring, Kopervik IL / Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Medlem: Janne Dirdal, Randaberg IL Medlem: Alf Morten Skeie,

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

NORDMØRE OG ROMSDAL FOTBALLKRETS ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 / BUDSJETT 2015 GENERALSPONSOR:

NORDMØRE OG ROMSDAL FOTBALLKRETS ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 / BUDSJETT 2015 GENERALSPONSOR: NORDMØRE OG ROMSDAL FOTBALLKRETS ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 / BUDSJETT 2015 GENERALSPONSOR: Foto: istock EKTE ENGASJERT Ekte engasjert Sparebanken Møre ønsker å være en lagspiller Sparebanken Møre

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD

HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD INNHOLD Innkalling til ordinært kretsting 2 Forretningsorden 3 ORGANISASJON 2010 Klubber og lag per kommune 5 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 16 Representasjon 18 Organisasjon

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

INNHOLD. Innkalling til ledermøte Agenda for ledermøte ORGANISASJON. Klubber og lag Administrasjon og styre Representasjon BERETNING 2011

INNHOLD. Innkalling til ledermøte Agenda for ledermøte ORGANISASJON. Klubber og lag Administrasjon og styre Representasjon BERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNHOLD Innkalling til ledermøte Agenda for ledermøte ORGANISASJON Klubber og lag Administrasjon og styre Representasjon BERETNING 2011 Styrets beretning ØKONOMI OG REGNSKAP 2011 Økonomisk

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Norges Bryteforbund Ting 2013. Lørdag 15.juni kl.: 09:00 Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33

Norges Bryteforbund Ting 2013. Lørdag 15.juni kl.: 09:00 Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 Norges Bryteforbund Ting 2013 Lørdag 15.juni kl.: 09:00 Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 Foto: Marthin Hamlet Nielsen i junior VM, Thailand 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksliste... 3 Åpning ved presidenten...

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2014

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2014 ÅRSBERETNING G REGNSKA BUDSJETT GENERALSNSR: ÅRE SAARBEIDSARTNERE GENERALSNSR: trykk: EKH.no miljømerket trykksak KRETSTINGET R avholdes fredag. februar - lørdag. mars. øtestart: fredag kl.. øtested: Quality

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2010 76. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL

ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL Bildetekst: Finnsnes IL Fotball ble på kretstinget i februar 2015, som første og eneste klubb i Nord-Norge, autorisert «Kvalitetsklubb» nivå 1 av Norges Fotballforbund. Foto:

Detaljer