KF Brukerkonferanse 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KF Brukerkonferanse 2013"

Transkript

1 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring

2 Program Sesjon 1 [ ] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll et innblikk i våre styringssystemer v/ Morten Kaland og Stig B. Nilsen, Kommuneforlaget Sesjon 2 [ ] Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser v/ Jens-Einar Johansen, KS Effektiviseringsnettverkene Lunsj [ ] Sesjon 3 [ ] Internkontroll og informasjonssikkerhet v/ Anders Ragner, Kommuneforlaget Sesjon 4 [ ] Er det mulig for rådmannen å ha «forsvarlig kontroll» når antallet forskrifter har nådd 3.280, pluss en rekke omfattende sentrale veiledninger? v/ Ove Monsen, Kommuneforlaget

3 Sesjon 1 Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll et innblikk i våre styringssystemer Kåfjord kommune Stig Berge Nilsen - Salgs- og markedsansvarlig KF Kvalitetsstyring Morten Kaland - Salgs- og markedsansvarlig KF BedreStyring

4 KF Kvalitetsstyring KF Kvalitetsstyring har et omfattende innhold som skal bidra til at kommunene kan bruke sine ressurser på å utvikle kvaliteten i tjenestene. Et innblikk i løsningens oppdaterte kvalitetsindikatorer og kvalitetsprosedyrer, samt inkluderte sjekklister over de dokumenter som av erfaring etterlyses av de ulike tilsynsorganer

5 Styrings kravene Kommuneloven 23.2: «Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll» Avledede begreper: o o Internkontroll, kvalitetsstyring, risikovurdering, avviksrapportering, informasjonssikkerhet, HMS-system forskrifter regulerer offentlige virksomheter o Omfattende og ukoordinert tilsyn fra Fylkesmannen, Direktorater og Tilsyn (ikke samordnet, slitsomt for kommunene o Antallet forskrifter er økende, og forskriftene blir mer og mer detaljert

6 «Når rådmennene delegerer fra seg myndighet, må de samtidig sørge for å lage rutiner og systemer som sikrer god informasjonsflyt. Dette er nødvendig både for rådmannens egen internkontroll, men også en forutsetning for at rådmannen skal kunne rapportere til kommunestyret om tilstanden i tjenesten»

7 KF Kvalitetsstyring En «bank» av anbefalte kommunale kvalitetsindikatorer og kvalitetsprosedyrer Sentrale lover, forskrifter og veiledere pr. tjenesteområde Anbefalte kvalitetsindikatorer pr. tjenesteområde Anbefalte prosedyrebeskrivelser pr. kvalitetsindikator Alt vedlikeholdes og oppdateres av KF o med varslingsrutiner om alle endringer

8 Internkontroll og informasjonssikkerhet Internkontroll o Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus! o 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane Informasjonssikkerhet o Sikker håndtering av personopplysninger i skolen - Veiledning fra Senter for IKT i utdanningen o Internkontroll: En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet (Datatilsynet) o Norm for informasjonssikkerhet (Helsedirektoratet) Prosedyrer for informasjonssikkerhet (maler) o Styringsdokument for informasjonssikkerhet o Mal for ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet o Skjema for risikovurderinger o Oversikt over personopplysninger som behandles o Sikkerhetsinstruks for ansatte i kommunen o Mal for taushetserklæring o Gjennomførende informasjonssikkerhet

9 Tilsynsberedskap Forskningsrådet har godkjent Kommuneforlagets Skattefunnsøknad for prosjektet «Tilsynsberedskap i Kommune-Norge» En forlengelse av KF Kvalitetsstyring Prosjektets hovedelementer o utvikle et avansert system for dynamisk risikostyring o utvikle fullstendige lister over hvilke dokumenter en kommune må ha på plass for å være forberedt på alle former for tilsyn

10 Sjekklister ved tilsyn Sjekklister for hva en kommune bør ha på plass i sin organisasjon for å unngå avvik ved tilsyn fra fylkesmannen. Grunnskole o Felles nasjonalt tilsyn etter opplæringsloven kapittel 5 om spesialundervisning og om skoleeier har et forsvarlig system o Felles nasjonalt tilsyn etter opplæringsloven om krav til forsvarlig system for å organisere i grupper i henhold til 8-2 o Felles nasjonalt tilsyn med elevenes psykososiale skolemiljø, opplæringsloven 9a Helse og omsorg o Felles nasjonalt tilsyn med tvungen helsehjelp, pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4a Barnevern og sosiale tjenester o Felles nasjonalt tilsyn med Barnevernstjenesten etter 4-3 og 4-5 i barnevernloven Flere sjekklister tilkommer fortløpende

11 KF Kvalitetsstyring Bidra til at kommunene kan fokusere på målstyring og kvalitetsutvikling, framfor å bruke unødig mye ressurser på vedlikehold og tilsynsberedskap Sikre at lover og forskrifter om internkontroll, samt interne kvalitetskrav, tilfredsstilles i kommunen Sikre tilgjengelighet til prosedyrer, reglement, forskrifter og håndbøker. Alt samlet på et sted

12 KF BedreStyring

13 Virksomhetsstyring Betegner den totale styringen av kommunen på alle nivåer, favner alle ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll Iverksette politiske vedtak, prioriteringer og føringer Sikre at kommunen løser sine oppgaver og når sine mål Innenfor tildelte økonomiske rammer Innenfor gjeldende lover og regler God virksomhetsstyring gir kommunens innbyggere tillit til at kommunen kan levere tjenester med rett kvalitet

14 Virksomhetsstyring bidrar til Operasjonalisere kommunens plan og styringsdokumenter Tydeliggjør mål og valgt strategi for alle ledere Evaluering av måloppnåelse og effekten av igangsatte tiltak Godt grunnlag for læring og forbedring Enhetlig rapportering mellom ulike nivå God dialog mellom administrativt og politisk nivå ved å synliggjøre effekten av politiske vedtak

15 Innhold og datafangst 1. Automatisk oppdatering av eksterne kilder KOSTRA Bedrekommune.no Skoleporten 2. Filoverføring - Rapporter fra Økonomi og personal systemer lastes inn automatisk 3. Manuell - Ulike fagsystemer oppdateres ved hjelp av ved manuell inntasting

16 Eksterne kilder Bedrekommune.no 24 ulike spørreundersøkelser Brukere av kommunens tjenester, medarbeiderundersøkelser, interne tjenester Sammenligningsgrunnlag mot over 300 kommuner KOSTRA Opptil 100 utvalgte indikatorer for alle tjenesteområder Egne valg mulig Skoleporten Elev-/foreldreundersøkelser og nasjonale prøver

17 Interne kilder Økonomisystem som Agresso/Visma Inntekter/Utgifter i forhold til budsjett Netto forbruk i forhold til budsjett Lønn Personalsystem Nærvær/fravær Langtid/korttid/egenmeldt/sykemeldt Sak og arkiv system Antall registrerte saker per dag/uke/måned Saksbehandlingstid Andre relevante fagsystemer Egne brukerundersøkelser

18 Styringsindikatorer Valg av indikatorer Bør være kommunens egne valg Samsvar med kommunens fokusområder og mål Tilpasset ulike tjenesteområders unike natur Både gjennomgående og tilpasset tjenesteområder Vær kritisk til antall indikatorer

19 Styringsindikatorer

20 Sammenligning sektor

21 Sammenligne enheter

22 Målkart med styringsgrunnlag Bedrekommune.no 24 ulike spørreundersøkelser Brukere av kommunens tjenester, medarbeiderundersøkelser, interne tjenester Sammenligningsgrunnlag mot over 300 kommuner KOSTRA Opptil 100 utvalgte indikatorer for alle tjenesteområder Egne valg mulig Skoleporten Elev-/foreldreundersøkelser og nasjonale prøver Egne kilder Tjenesteområdenes egne indikatorer

23 Målkart - Tjenesteområde

24 Målkart - Enhet

25 Visualisering av mål - Strategikart Barnehage - tjenestekvalitet Mål Høy kvalitet og fornøyde brukere Kritiske Suksessfaktorer Foreldresamarbeid Dekningsgrader Åpningstider Indikatorer knyttes til hver av suksessfaktorene

26 Tiltak og aktiviteter En konkret angivelse av noe som skal være gjennomført innen et gitt tidspunkt Tiltakene og aktiviteter utformes basert på valgt strategi og representerer de handlinger som skal til for å oppnå et mål Eksempler på tiltak Internkontroll tiltak Korrektive tiltak ved avvik Risikoreduserende tiltak der risikonivået er høyt

27 Tiltaksoppfølging

28 Aktiviteter

29 Rapporter Dekker kommunens rapporteringsbehov Rapporter tilpasses kommunens behov Enhetlig rapportering mellom ulike nivå Måneds/kvartal/tertial rapporter Grunnlag for årsmelding

30 Implementering Avgjørende med forankring i ledelsen Kommunen må ha en ressursperson/gruppe som driver prosjektet og har god dialog med ledelsen Sette av nødvendige ressurser og tid til implementering Realistisk tilnærming til fremdrift og utrulling basert på eget modenhetsnivå Kommunens bidrag Løsningen er satt opp med styringsgrunnlag. men dere må selv bidra med mål, styringsindikatorer, tiltak, aktiviteter

31 Takk for oppmerksomheten! Stig Berge Nilsen [Salgs- og markedsansvarlig KF Kvalitetsstyring] E-post: Chat: Tlf: / Morten Kaland [Salgs- og markedsansvarlig KF BedreStyring] E-post: Chat: Tlf: /

Styring i Kommune-Norge

Styring i Kommune-Norge Styring i Kommune-Norge Brukerkonferanse Oslo, 22. mars 2013 Ove Monsen Adm.dir. 3.280 forskrifter pluss alle lover og særlover pluss sentrale veiledere «Forskriftene blir mer og mer detaljerte» (Difi)

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Internkontroll og informasjonssikkerhet Lovkravene Personopplysningsloven 13 - Informasjonssikkerhet Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Ledelse og styring i Asker kommune

Ledelse og styring i Asker kommune Ledelse og styring i Asker kommune asker mulighetenes kommune Ledere viser vei, griper mulighetene og oppnår resultater sammen med andre 1 2 Innledning Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?

Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? Rådmannens internkontroll Hvordan få orden i eget hus? Forord Kommunesektoren har i dag ansvar for mange oppgaver som er viktige for inn byggerne, og det er nødvendig med god styring for å ivareta innbyggernes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet. Internkontroll i norske kommuner

Kommunal- og regionaldepartementet. Internkontroll i norske kommuner Kommunal- og regionaldepartementet Internkontroll i norske kommuner Kommunal- og regionaldepartementet Internkontroll i norske kommuner Status og utviklingsbehov AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

Intern kontroll i kommunen for

Intern kontroll i kommunen for Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 16-2014 Forvaltningsrevisjon i Rennebu kommune Intern kontroll i kommunen for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte Forvaltningsrevisjon i Os oppgaver

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. Kalfaret sykehjem

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. Kalfaret sykehjem Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune Kalfaret sykehjem Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode...

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer

Bydel Bjerkes overordnede kvalitetssystem

Bydel Bjerkes overordnede kvalitetssystem Oslo kommune Bydel Bjerke Revidert utgave 05.01.2009 Bydel Bjerkes overordnede kvalitetssystem 1 Forord Kvalitetssystemet er et helhetlig system som skal ivareta kvaliteten på bydelens totale virksomhet.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Rutiner for internkontroll

Rutiner for internkontroll www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Rutiner for internkontroll ALTA KOMMUNE FORORD Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Alta

Detaljer

INTERNKONTROLL OG REGELETTERLEVELSE Rygge kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTERNKONTROLL OG REGELETTERLEVELSE Rygge kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTERNKONTROLL OG REGELETTERLEVELSE Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 30.januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Internkontrollprosjektet i Rana kommune

Internkontrollprosjektet i Rana kommune Internkontrollprosjektet i Rana kommune Fellessamling 10. januar 2014 Kontrollutvalgene i Indre Helgeland Kontrollutvalgsdistrikt Linda Løvaas Økonomisjef/leder støtte 10.01.2014 1 Agenda 1. Bakgrunn Rana

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

Internkontroll og regeletterlevelse

Internkontroll og regeletterlevelse FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Internkontroll og regeletterlevelse Råde kommune 22.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Forord Utdanningssjefene i Aust- og Vest-Agder tok initiativ til samarbeid om et kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder. Høsten

Detaljer