BATTERIFERJEPROSJEKT I HORDALAND - VURDERING I FORHOLD TIL ANSKAFFELSESREGELVERKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BATTERIFERJEPROSJEKT I HORDALAND - VURDERING I FORHOLD TIL ANSKAFFELSESREGELVERKET"

Transkript

1 HOR I NOTAT Sakn20O^0/<^o9-noLnr.3J 2 4 MAR 2011 Arkivnr. J ^ ^ S.ksh. HU^. Til Hordaland Fylkeskommune v/magnus Vesfrheim, Kopl Fra Advokatfirma Thommessen AS Dato 19. januar 2011 Ansvarlig advokat Svein Aage Vaien BATTERIFERJEPROSJEKT I HORDALAND - VURDERING I FORHOLD TIL ANSKAFFELSESREGELVERKET 1 INNLEDNING VI er av Hordaland Fylkeskommune ("HFK") bedt om å foreta en vurdering av hvordan et batteridriftprosjekt kan gjennomføres under gjeldende kontakter om drift av ferjestrekninger, og særlig hvilke føringer anskaffelsesregelverket legger for en slik gjennomføring. vår hovedkonklusjon er at HFK kan påberope seg unntaket for forsknings- og utviklingstjenester i FOA 1-3 bokstav g ved anskaffelsen. Dette innebærer at forskriften om offentlige anskaffelser ikke får anvendelse. Imidlertid må HFK må i anskaffelsesprosessen følge de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser 5 Av hensyn til behovet for å minimalisere risikoen for regelbrudd er det vår anbefaling at HFK gjennomfører en konkurranse mellom eksisterende tilbydere på ferjestrekningene i Hordaland. 1 denne prosessen bør HFK I tillegg er det vår anbefaling at HFK gjennom kontraktsbestemmelser sikrer at kunnskapen som opparbeides gjennom prosjektet også skal eies av HFK. Formålet er at HFK i fremtiden, om ønskelig, kan dele den kunnskap og erfaring som høstes gjennom prosjektet med andre ferjeoperatører. Det vil ikke minst være viktig at andre operatører, i senere anbudskonkurranser om drift av ferjestrekninger, skal kunne får tilgang til denne og således kan konkurrere på samme vilkår som den leverandøren som skal gjennomføre prosjektet. 2 KORT OM SAKENS BAKGRUNN HFK har etter hva vi har fått opplyst igangsatt et prosjekt vedrørende bruk av alternativ drivstoffteknologi innen ferjedriften i Hordaland fylke. Basert på anbefalinger i en rapport utarbeidet av Zero Emission Resource Organisation (ZERO) som omhandler mulighetene for å erstatte dieselfremdriftssystem med batterielektrisk system på ferjer, vurderer HFK å teste ut teknologien hva gjelder batteridrift på én enkelt ferjestrekning.

2 THDMMESSEN HFK har ansvaret for 17 ferjestrekninger i fylket. Det er per i dag inngått kontrakter og tildelt løyver pa samtlige ferjestrekninger. Disse kontraktene har alle en varighet til 2016/2018, og vi har fått opplyst at det i utgangspunktet ikke er aktuelt å avvente utløpet at disse kontraktene før prosjektet igangsettes. Dette innebærer etter hva vi forstår at kretsen av potensielle tilbydere derfor vil være begrenset til eksisterende løyvehavere i Hordaland fylkeskommune. Basert på informasjon mottatt fra HFK har vi lagt til grunn at batteridrift av ferjer eller et prøveprosjekt vedrørende dette ikke har vært en del av konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurransene hvor løyvene på ferjestrekningene i Hordaland er tildelt. Forholdet er heller ikke regulert i kontraktene. VI har videre fått opplyst at det er begrensninger i hvilke strekninger og ferjer som er egnet for et prosjekt for bruk av batteridrift. HFK har lagt til grunn at det er særlig seks ferjestrekninger i Hordaland som anses som aktuelle for utprøving av batteridrift, tre i Midthordland/Austevoll, to i Hardanger og ett i Nordhordland. Videre er det slik at det teknisk sett er ferjer med dieselteknisk motorteknologi som er mest aktuelle for implementering av batteridrift. Basert på opplysninger mottatt fra HFK har vi lagt til grunn at det er leverandøren som skal sørge for at ferjemateriellet som skal benyttes i prøveprosjektet benytter batteridrift. Dette kan gjøres enten ved at det bygges en ny ferje eller at det foretas ombygging av en eksisterende ferje. Teknologien som skal benyttes er allerede utviklet, og kan implementeres. Ombygningen er planlagt finansiert hovedsakelig av HFK, fortrinnsvis gjennom økte tilskudd i eksisterende løyvekontrakter. Det er imidlertid planer om å søke om tilskudd fra andre kilder, slik som NOx-fondet og Enova. I tillegg er det mulig at andre offentlige organer vil kunne ha interesse i å finansiere deler av prosjektet. Vi har fått opplyst at leverandøren mest sannsynlig vil eie ferjemateriellet. Vi har videre lagt til grunn at HFK gjennom investeringen i batteriferjen skal erverve kunnskap fra leverandøren om kostnader ved batteridrift, batterienes levetid og teknologisk gjennomførbarhet, behov for ladetid og krav til infrastruktur på land. Hva gjelder investeringen i infrastruktur på land, har vi lagt til grunn at HFK vil få eierskapet til denne. Vi har videre lagt til grunn at byggingen av Infrastrukturen på land vil være en del av kontrakten med leverandøren. Basert på informasjon mottatt fra HFK har vi lagt til grunn at det er noen usikkerhet knyttet til størrelsen på kontraktens verdi, men at dette mest sannsynlig er i størrelsesorden MNOK VURDERING 3.1 Utgangspunkter HFK er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser, det vil si lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 ("LOA") og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402 ("FOA") ved kjøp av alle varer og tjenester. Inngåelse av en kontrakt med en fergeoperatør om ombygging av ferge i forbindelse med et prøveprosjekt som det foreliggende, må som utgangspunkt anses som en kontrakt som omfattes av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kravene til anskaffelsesprosedyre må da vurderes på bakgrunn av kontraktens art og anskaffelsesverdi etter bestemmelsene i anskaffelsesforskrlften. Etter vår vurdering innebærer kontraktens art og anskaffelsesverdi som utgangspunkt at man står overfor en vare- og tjenesteanskaffelse som mest nærliggende er underlagt anskaffelsesforskrlften del III. Hovedregelen er da at anskaffelsen må skje på bakgrunn av en åpen eller begrenset anbudskonkurranse, og at anskaffelsen skal kunngjøres. Flere unntak fra dette utgangspunktet må imidlertid vurderes:

3 Spørsmålet om kontrakten kan betraktes som "tillatt" justering av et eksisterende kontraktsforhold. Dette behandles i punkt 3.2 nedenfor. Spørsmålet om kontrakten kan betraktes som en forsknings- og utviklingskontrakt som omfattes av unntaket i FOA 1-3 bokstav g. Dette behandles i punkt 3.3 nedenfor. Spørsmålet om det foreligger unntak som åpner for bruk av konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Dette behandles i punkt 3.3 nedenfor. 3.2 Justering av det eksisterende kontraktsforholdet Etter anskaffelsesregelverket er det som utgangspunkt anledning til å gjøre endringer i et eksisterende kontraktsforhold uten at dette innebærer et krav om en særlig anskaffelsesprosedyre. Det må imidlertid trekkes en grense mot endringer som er så omfattende - "vesentlige endringer"- at de må anses for å utløse et krav om at anskaffelsesregelverkets prosedyrekrav må følges. Adgangen til å foreta "vesentlige endringer" må forstås med referanse til justeringer/reforhandlinger av eksisterende kontraktsvilkår. Der det i praksis gjelder avtaler om tilleggsytelser, blir utgangspunktet det motsatte; tilleqqsvtelser må anskaffes på en måte som tilfredsstiller prosedyrekravene. Batteridriftkontrakten reiser to problemstillinger i dette henseende: Spørsmålet om hvilken grensedragning som gjelder der den opprinnelige kontrakten ble inngått som en tjenestekonsesjonskontrakt som omfattes av unntaket i FOA 1-3 bokstav j. Den nærmere vurdering av om batteridriftkontrakten kan anses som en "tillatt" endring av en tjenestekonsesjonskontrakt. Løyvene på ferjestrekningene i Hordaland er tildelt i samsvar med anskaffelsesprosedyrene som er angitt I yrkestransportloven av 21. juni 2002 nr og 8 jf. forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy av 26. mars 2003 nr og forskrift om anbud i lokal rutetransport av 26. mars 2003 nr De eksisterende kontraktene med ferjeoperatørene som er tildelt etter ovennevnte regelverk er tjenestekonsesjonskontrakter som er unntatt fra anskaffelsesforskrlften etter 1-3 bokstav j. En tjenestekonsesjonskontrakt er en tjenestekontrakt hvor "vederlaget for tjenesten som skal utføres enten utelukkende består av retten til å utnytte tjenesten eller i en slik rett sammen med betaling", jf. FOA 4-1 bokstav e. Det er videre alminnelig antatt at tjenestekonsesjonskontrakter heller ikke er omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Som utgangspunkt må det være klart at det er anledning til å justere vilkårene i en tjenestekonsesjonskontrakt uten at dette utløser et krav om en særlig anskaffelsesprosedyre. Så lenge det fortsatt er tale om en tjenestekonsesjonskontrakt, vil det jo i alle tilfeller fortsatt foreligge et kontraktsforhold som etter sin art faller utenfor virkeområdet til regelverket om offentlig anskaffelser. Der det er tale om en anskaffelse av tilleggsytelser i tilknyting til en tjenestekonsesjonskontrakt, må imidlertid utgangspunktet være det motsatte - at regelverket om offentlige anskaffelser må legges til grunn med mindre det kan vises til forhold i den konkrete kontraktsrelasjonen som innebærer at anskaffelsen av tilleggsytelsen fra en annen kontraktspart i alle tilfeller vil innebære en vesentlig ulempe for oppdragsgiver. Det er for så vidt et tilsvarende resonnement som ligger til grunn når forskriften om offentlige anskaffelser på nærmere bestemte vilkår åpner for at tilleggsytelser kan anskaffes fra en

4 eksisterende leverandør gjennom forhandlinger uten forutgående kunngjøring jf. FOA Det er nærliggende å anlegge samme synsvinkel i vårt tilfelle; så langt som man legger til grunn at det er tale om en tilleggsytelse blir vurderingen i så fall om vilkårene i FOA 14-4 er oppfylt jf. punkt 3.4 nedenfor. Det kan nok i noen grad diskuteres hvordan man skal rubrisere batteridriftprosjektet; som en tilleggsytelse eller en endring av eksisterende vilkår i tjenestekonsesjonskontraktene. Mest nærliggende er det nok Imidlertid å se det slik at det er tale om anskaffelse av en tilleggsytelse. I så fall fremstår det usikkert og risikobetont å bygge på at dette er endring som kan finne sted innenfor rammen av det eksisterende kontraktsforholdet. Etter vår vurdering foreligger det således ikke tilstrekkelig klare holdepunkter for å legge til grunn at batteridriftkontrakten er unntatt fra de alminnelige prosedyrekrav i forskrift om offentlige anskaffelser med den begrunnelse at den er en justering av et eksisterende kontraktsforhold. 3.3 Unntak for forsknings- og utviklingstjenester Det neste spørsmålet er om unntaket for forsknings- og utviklingstjenester i forskrift om offentlige anskaffelser 1-3 bokstav g) kan påberopes. Kontrakter om forskning - og utviklingstjenester ("FoU") er unntatt fra forskrift om offentlige anskaffelser, forutsatt at oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller at tjenesten ikke tilfaller oppdragsgiver fullt ut i hans virksomhet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser ("KOFA") har i sak 2004/206 uttalt at "bestemmelsen er et unntak, og at den dermed må tolkes snevert. Det påligger oppdragsgiver å godtgjøre at bestemmelsens vilkår er oppfylt." For at en FoU kontrakt skal falle inn under unntaket er det som nevnt en forutsetning at HFK enten ikke fullt ut betaler for tjenesten eller at tjenesten ikke tilfaller HFK fullt ut. I dette ligger det at FoU kontrakter som har et allment formål ved at resultatet også tilfaller andre enn HFK eller at det også finansieres av andre. FAD har i en tolkningsuttalelse fra 11. juli 2003 som gjaldt samme unntak i den tidligere forskriften for offentlige anskaffelser, lagt til grunn at bestemmelsen omfatter de typer FoU kontrakter "hvor oppdragsgiver sammen med kontraktsparten "deler gevinsten" av nyskapningen eller når også andre aktører bærer kostnadene for utviklingen". Etter vår vurdering må det må sannsynligvis innfortolkes at støtten fra andre aktører må være av en viss størrelse. Vi har fått opplyst at det foreligger andre aktuelle investeringskilder til prøveprosjektet. Alternativer som nevnes er Nærlingslivets NOx-fond, Skattefunn, Transnova og Innovasjon Norge. Videre har Tide Sjø AS i brev av 6.. desember 2010 til HFK anslått størrelsen på tilskudd fra NOx fond og andre, slik som Skattefunn og Transnova, til MNOK Tide Sjø AS opplyser videre at selskapet allerede har søkt NOx fondet om tilskudd til å bygge en om en ferje med batteridrift. Etter vår vurdering vil slike tilskudd innebære at vilkåret om at HFK ikke fullt ut betaler for tjenesten er oppfylt. For at en kontrakt skal anses som en FoU kontrakt, må det foreligge et forsknings- og utviklingselement. Kontrakten kan for eksempel omfatte utvikling av ny teknologi, nye anvendelsesområder for kjent teknologi eller utvikling av ny kunnskap. Kontakten må ha til formål å frembringe noe som ikke allerede er tilgjengelig i markedet, jf. veileder til reglene om offentlige anskaffelser fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ("FAD") punkt

5 FAD har i ovennevnte tolkningsuttalelse fra 2003 uttalt at "Kontrakter om a utføre en alminnelig tjeneste som innebærer mindre elementer av videreutvikling, vil med andre ord ikke anses å oppfylle bestemmelsens krav til nyskapning. En forsknings- og utviklingskontrakt kan likevel innebære at den offentliges samarbeidspartner får ansvaret for utførelse av en tjeneste når dette er forutsetningen for nyskapningen. Det synses imidlertid å gjelde en forutsetning at kontrakten er tuftet på en innretning som stiller visse krav til dokumentasjon av de modeller som prøves ut eller resultatet." KOFA har i ovennevnte sak 2004/206 videre uttalt at "det følger av bestemmelsens ordlyd at leverandøren under gjennomføringen av tjenesten må bidra til utvikling av kompetanse eller teknologi. Klagenemnda antar at en ren innsamling og systematisering av data ikke er omfattet av forskriften, heller ikke hvis kompetansen typisk finnes i et forskningsmiljø. Det kan videre Ikke vektlegges om tjenesten senere skal kunne brukes til forskningsformål. Dersom de innsamlede data skal bearbeides ved hjelp av en metode under utvikling, kan forholdet etter omstendighetene omfattes." Etter vår vurdering er også forsøks- oo utprøvingskontrakter omfattes av unntaket, forutsatt at det Ikke bare er tale om en mekanisk utførelse av nøye fastlagte arbeidsrutiner etter oppdragsgivers instrukser. Det bør således inngå en viss grad av selvstendig og kreativ virksomhet fra leverandørens side. Spørsmålet i det følgende blir således hvilke elementer av nyskapning den konkrete kontrakten om prøveprosjektet for batteridrift av ferjer tar sikte på å oppnå. Basert på opplysninger mottatt fra HFK har vi lagt til grunn at prøveprosjektet er et pilotprosjekt, også i nasjonal sammenheng hva gjelder å ta teknologien med batteridrift av ferjer i bruk. Prosjektet innebærer slik vi har forstått det enten bygging av ny ferje eller ombygning av en eksisterende ferje med ny tekologi samt utprøving av en slik ferje med alternativ fremdriftsteknologi. Et slikt pilotprosjekt vil kunne gi nærmere svar på spørsmål om kostnader ved batteridrift, batterienes levetid og teknologisk gjennomførbarhet, behov for ladetid og krav til infrastruktur på land. Leverandøren skal slik vi forstår det stå for byggingen/ombygningen av ferje, samt stå for utprøvingen av teknologien og innsamle data og dokumentere erfaringene hva gjelder nærmere angitte parametre. Gjennom denne kunnskapen vil forskningsmiljøer kunne videreutvikle bruk av batteriteknologien i fergedrift. For HFK har prosjektet størst betydning hva gjelder resultatene fra prøveprosjektet, herunder kunnskap om kostnader, batteriets levetid, teknologisk gjennomførbarhet, behov for lade tid og krav til infrastruktur på land. Dette er kunnskap som er en nødvendig del av beslutningsgrunnlaget for HFK når det skal vurderes om batteridrift av ferjer skal igangsettes i et større omfang. Etter vår vurdering er vilkårene for å påberope seg unntaket oppfylt. På bakgrunn av at unntaket skal tolkes restriktivt, samt mangel på autorativ praksis som kan gi klar veiledning med hensyn til unntakets rekkevidde, hefter det dog noe usikkerhet ved konklusjonen. 3.4 Forskriften om offentlige anskaffelser unntak for forhandlinger uten kunngjøring Etter denne bestemmelsen bokstav j) kan oppdragsgiver på nærmere angitte vilkår ved anskaffelse av tilleggstjenester i allerede inngåtte kontrakter unnlate å kunngjøre konkurransen. Etter vår vurdering er det uklart hvorvidt vilkårene i bestemmelsen er oppfylt i foreliggende sak. Ettersom unntakene i forskrift om offentlige anskaffelser skal tolkes snevert, samt at det vil være opp til HFK å dokumentere at vilkårene for unntaket er oppfylt, er det vår vurdering at det er særlig risikobetont å påberope seg dette unntaket.

6 3.5 Nærmere om gjennomføringen av anskaffelsen Etter vårt syn kan man bygge på at unntaket for Forsknings- og utviklingskontrakter i FOA 1-3 bokstav g) kan påberopes. Anskaffelsesprosessen må imidlertid like fullt forholde seg til de grunnleggende kravene som følger av lov om offentlige anskaffelser 5. Dette innebærer blant annet at det skal tilrettelegges for konkurranse så langt som mulig. Etter vårt syn kan dette løses ved en felles generell henvendelse /invitasjon til alle løyvehaverne i fylket med informasjon om prosjektet hvor det også kan fastsettes visse kvalifikasjonskriterier. Interesserte tilbydere anmodes om å melde sin interesse, og de som fyller kvalifikasjonskravene vil motta konkurransegrunnlag. Når tilbudene er mottatt gjennomføres forhandlinger med aktuelle tilbydere. Noen kunngjøringsplikt vil ikke foreligge. Videre må HFK i anskaffelsesprosessen følge de grunnleggende kravene til god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet som følger av lov om offentlige anskaffelser 5. Som påpekt ovenfor, er det noe usikkerhet knyttet til unntaket for Forsknings- og utviklingskontrakter. Dersom man påberoper seg unntaket, og ikke når frem med dette synet ved en eventuell klage til KOFA, vil man i prinsippet kunne risikere et såkalt overtredelsesgebyr for manglende kunngjøring av konkurransen. Etter vårt syn er det imidlertid liten risiko for et slikt overtredelsesgebyr selv der KOFA skulle komme til at unntaket ikke kan påberopes. Vi bygger her særlig på at HFK i alle tilfeller tilrettelegger for konkurranse i størst mulig utstrekning (gitt ovennevnte fremgangsmåte), og det den manglende kunngjøringen under ingen omstendighet er et uttrykk for et illojalt forhold til regelverket. For å eliminere den risiko som er knyttet til å påberope seg unntaket for FoU-tjenester, vil HFK måtte bygge på de alminnelige prosedyrene i FOA del III. Dette innebærer blant annet at anskaffelsen må kunngjøres i TED basen, og at konkurransen må gjennomføres som en anbudskonkurranse. Praktisk og kommersielt, kan dette synes lite hensiktsmessig i den foreliggende sak. 3.6 EØS-avtalens regler om offentlig støtte Det gjøres oppmerksom på at et annet spørsmål er hvorvidt reglene om offentlig støtte i EØS-avtalen artikkel 61 kan komme til anvendelse. Støttebegrepet tolkes vidt og omfatter i utgangspunktet alle økonomiske fordeler som tildeles et foretak. I den forbindelse må det vurderes om tiltaket faktisk innebærer en økonomisk fordel for mottakeren. Det må derfor klargjøres om foretaket har mottatt en økonomisk fordel det ikke ville oppnådd under normale markedsforhold, for eksempel må det vurderes om investeringer foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår. Dette kan gjøres ved at man verdsetter den offentlige ytelsen i forhold til markedsverdien av en tilsvarende ytelse. Vurderingene av lønnsomhet må gjøres og dokumenteres på investeringstidspunktet. Dersom investeringene av det offentlige er gjort på markedmessige vilkår innbærer støtten ingen økonomisk fordel for det private foretaket, og det foreligger ingen støtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1). Det må således vurderes om gjenytelsen som kreves av leverandøren er av en slik karakter at betalingen fra HFK ikke kan karakteriseres som støtte. Etter vår vurdering anskaffer og betaler HFK for en tjeneste fra leverandøren. I dette ligger det at det ikke foreligger ensidig tildeling av støtte, men en gjensidig bebyrdende avtale som innebærer en tjenesteytelse fra leverandørens side. Leverandøren yter en motytelse som HFK har en økonomisk interesse i å få. Basert på den informasjonen vi har mottatt er det derfor ingen holdepunkter for å anta

7 at kontrakten fra HFK inneholder elementer av støtte som innebærer at EØS-avtalens regler om offentlig støtte kommer til anvendelse. 3.7 Om kontrakten Det er i tillegg vår anbefaling at HFK gjennom kontraktsbestemmelser sikrer at kunnskapen som opparbeides gjennom prosjektet også eies av HFK. Slik at HFK kan dele denne med andre om ønskelig, og ikke minst for at andre operatører i senere anbudskonkurranser om drift av ferjestrekninger skal kunne får tilgang til denne og således kan konkurrere på samme vilkår som den leverandøren som skal gjennomføre prosjektet. Med vennlig hilsen Advokatfirmaet Thommessen AS Kaja Wølneberg Advokat

FALLGRUVER VED OFU SAMARBEID FOU-UNNTAKET

FALLGRUVER VED OFU SAMARBEID FOU-UNNTAKET FALLGRUVER VED OFU SAMARBEID FOU-UNNTAKET Konferanse for InnoMed, Gardermoen 13. oktober 2010 Advokatfullmektig Line Camilla Werner, Wikborg, Rein & Co. 1 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE AGENDA

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 27. oktober 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 27. oktober 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 39 27. oktober 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Enkelte kontrakter om FoU-tjenester kan unntas fra regelverket for offentlige anskaffelser. Det er viktig å forstå dette

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Innklagede inngikk en kontrakt om kjøp av et Steinway konsertflygel uten å kunngjøre en konkurranse om kjøp av konsertflygel

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Thore Magnussen og Sønn AS Grundstadvegen 30 8360 BØSTAD Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0131-6 05.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret 28.11.2011 Slide: 1 Innhold Dagens regelverk Framtidig regelverk: Direktiv 2009/81/EF (Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) Bakgrunn Formål

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSE MED FORHANDLING TEMA Hva er konkurranse med forhandling? Ulike former for konkurranse med forhandling Rettslige utgangspunkter foa 11-8 og 20-11 Når kan man benytte konkurranse med forhandling?

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand advokat/partner Åshild Fløisand Offentlige anskaffelser - FSTLs årskonferanse 2016 Dagens tema 1. Rammeavtaler regler om etablering og bruk. 1. Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. Statusrapport.

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Wahl-Larsen Advokatfirma AS Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO Robert Myhre Deres ref.: Vår ref.: 2016/0048-8 Saksbehandler: Agnieszka Bulat Dato: 11.07.2016

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uklart konkurransegrunnlag, avvisning av tilbud, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av system

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede unnlot å kunngjøre kontrakter om skoleskyss med drosje til tross for at kontraktene oversteg beløpsgrensen for direkte anskaffelser og terskelverdien

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

KOFA-sak 2015/4. KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd

KOFA-sak 2015/4. KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd KOFA-sak 2015/4 KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd KOFA-sak 2015/4 Parter AS Miljøbygg Oppland fylkeskommune Saken gjelder Kan en gå over fra anbudskonkurranse til konkurranse med

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/131 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/131 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16.

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. september 2010 Disposisjon Leverandørindustriens relative betydning Utviklingen av en

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 4 26. januar 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Blandede kontrakter er regulert i regelverket. Men det er en slik kontrakttype som byr på hodebry. Det er om det er byggeog

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av bygg- og håndverktjenester

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med bygging av ny sentralarrest i Oslo. Klagenemnda fant

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker v/ Tore Angelsen. Advokat Bergljot Webster og advokatfullmektig Ane Grimelid

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker v/ Tore Angelsen. Advokat Bergljot Webster og advokatfullmektig Ane Grimelid Notat Til: Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker v/ Tore Angelsen Kopi: Fra: Advokat Bergljot Webster og advokatfullmektig Ane Grimelid Dato: 20. februar 2008 KOMMUNENES ADGANG TIL Å TRE INN I OFG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Kredinor SA Postboks 782 SENTRUM 0106 OSLO Tor Berntsen Deres ref.: Tor Berntsen Vår ref.: 2015/0018-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 27.05.2015 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om tolketjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

til å gjennomføre konkurranse med forhandling for anskaffelser over EØSterskelverdiene.

til å gjennomføre konkurranse med forhandling for anskaffelser over EØSterskelverdiene. Det juridiske fakultet Adgangen til å gjennomføre konkurranse med forhandling for anskaffelser over EØSterskelverdiene. Fredrik A. Bachke Liten masteroppgave i rettsvitenskap Høsten 2014 Antall ord: 14

Detaljer