BATTERIFERJEPROSJEKT I HORDALAND - VURDERING I FORHOLD TIL ANSKAFFELSESREGELVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BATTERIFERJEPROSJEKT I HORDALAND - VURDERING I FORHOLD TIL ANSKAFFELSESREGELVERKET"

Transkript

1 HOR I NOTAT Sakn20O^0/<^o9-noLnr.3J 2 4 MAR 2011 Arkivnr. J ^ ^ S.ksh. HU^. Til Hordaland Fylkeskommune v/magnus Vesfrheim, Kopl Fra Advokatfirma Thommessen AS Dato 19. januar 2011 Ansvarlig advokat Svein Aage Vaien BATTERIFERJEPROSJEKT I HORDALAND - VURDERING I FORHOLD TIL ANSKAFFELSESREGELVERKET 1 INNLEDNING VI er av Hordaland Fylkeskommune ("HFK") bedt om å foreta en vurdering av hvordan et batteridriftprosjekt kan gjennomføres under gjeldende kontakter om drift av ferjestrekninger, og særlig hvilke føringer anskaffelsesregelverket legger for en slik gjennomføring. vår hovedkonklusjon er at HFK kan påberope seg unntaket for forsknings- og utviklingstjenester i FOA 1-3 bokstav g ved anskaffelsen. Dette innebærer at forskriften om offentlige anskaffelser ikke får anvendelse. Imidlertid må HFK må i anskaffelsesprosessen følge de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser 5 Av hensyn til behovet for å minimalisere risikoen for regelbrudd er det vår anbefaling at HFK gjennomfører en konkurranse mellom eksisterende tilbydere på ferjestrekningene i Hordaland. 1 denne prosessen bør HFK I tillegg er det vår anbefaling at HFK gjennom kontraktsbestemmelser sikrer at kunnskapen som opparbeides gjennom prosjektet også skal eies av HFK. Formålet er at HFK i fremtiden, om ønskelig, kan dele den kunnskap og erfaring som høstes gjennom prosjektet med andre ferjeoperatører. Det vil ikke minst være viktig at andre operatører, i senere anbudskonkurranser om drift av ferjestrekninger, skal kunne får tilgang til denne og således kan konkurrere på samme vilkår som den leverandøren som skal gjennomføre prosjektet. 2 KORT OM SAKENS BAKGRUNN HFK har etter hva vi har fått opplyst igangsatt et prosjekt vedrørende bruk av alternativ drivstoffteknologi innen ferjedriften i Hordaland fylke. Basert på anbefalinger i en rapport utarbeidet av Zero Emission Resource Organisation (ZERO) som omhandler mulighetene for å erstatte dieselfremdriftssystem med batterielektrisk system på ferjer, vurderer HFK å teste ut teknologien hva gjelder batteridrift på én enkelt ferjestrekning.

2 THDMMESSEN HFK har ansvaret for 17 ferjestrekninger i fylket. Det er per i dag inngått kontrakter og tildelt løyver pa samtlige ferjestrekninger. Disse kontraktene har alle en varighet til 2016/2018, og vi har fått opplyst at det i utgangspunktet ikke er aktuelt å avvente utløpet at disse kontraktene før prosjektet igangsettes. Dette innebærer etter hva vi forstår at kretsen av potensielle tilbydere derfor vil være begrenset til eksisterende løyvehavere i Hordaland fylkeskommune. Basert på informasjon mottatt fra HFK har vi lagt til grunn at batteridrift av ferjer eller et prøveprosjekt vedrørende dette ikke har vært en del av konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurransene hvor løyvene på ferjestrekningene i Hordaland er tildelt. Forholdet er heller ikke regulert i kontraktene. VI har videre fått opplyst at det er begrensninger i hvilke strekninger og ferjer som er egnet for et prosjekt for bruk av batteridrift. HFK har lagt til grunn at det er særlig seks ferjestrekninger i Hordaland som anses som aktuelle for utprøving av batteridrift, tre i Midthordland/Austevoll, to i Hardanger og ett i Nordhordland. Videre er det slik at det teknisk sett er ferjer med dieselteknisk motorteknologi som er mest aktuelle for implementering av batteridrift. Basert på opplysninger mottatt fra HFK har vi lagt til grunn at det er leverandøren som skal sørge for at ferjemateriellet som skal benyttes i prøveprosjektet benytter batteridrift. Dette kan gjøres enten ved at det bygges en ny ferje eller at det foretas ombygging av en eksisterende ferje. Teknologien som skal benyttes er allerede utviklet, og kan implementeres. Ombygningen er planlagt finansiert hovedsakelig av HFK, fortrinnsvis gjennom økte tilskudd i eksisterende løyvekontrakter. Det er imidlertid planer om å søke om tilskudd fra andre kilder, slik som NOx-fondet og Enova. I tillegg er det mulig at andre offentlige organer vil kunne ha interesse i å finansiere deler av prosjektet. Vi har fått opplyst at leverandøren mest sannsynlig vil eie ferjemateriellet. Vi har videre lagt til grunn at HFK gjennom investeringen i batteriferjen skal erverve kunnskap fra leverandøren om kostnader ved batteridrift, batterienes levetid og teknologisk gjennomførbarhet, behov for ladetid og krav til infrastruktur på land. Hva gjelder investeringen i infrastruktur på land, har vi lagt til grunn at HFK vil få eierskapet til denne. Vi har videre lagt til grunn at byggingen av Infrastrukturen på land vil være en del av kontrakten med leverandøren. Basert på informasjon mottatt fra HFK har vi lagt til grunn at det er noen usikkerhet knyttet til størrelsen på kontraktens verdi, men at dette mest sannsynlig er i størrelsesorden MNOK VURDERING 3.1 Utgangspunkter HFK er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser, det vil si lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 ("LOA") og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402 ("FOA") ved kjøp av alle varer og tjenester. Inngåelse av en kontrakt med en fergeoperatør om ombygging av ferge i forbindelse med et prøveprosjekt som det foreliggende, må som utgangspunkt anses som en kontrakt som omfattes av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kravene til anskaffelsesprosedyre må da vurderes på bakgrunn av kontraktens art og anskaffelsesverdi etter bestemmelsene i anskaffelsesforskrlften. Etter vår vurdering innebærer kontraktens art og anskaffelsesverdi som utgangspunkt at man står overfor en vare- og tjenesteanskaffelse som mest nærliggende er underlagt anskaffelsesforskrlften del III. Hovedregelen er da at anskaffelsen må skje på bakgrunn av en åpen eller begrenset anbudskonkurranse, og at anskaffelsen skal kunngjøres. Flere unntak fra dette utgangspunktet må imidlertid vurderes:

3 Spørsmålet om kontrakten kan betraktes som "tillatt" justering av et eksisterende kontraktsforhold. Dette behandles i punkt 3.2 nedenfor. Spørsmålet om kontrakten kan betraktes som en forsknings- og utviklingskontrakt som omfattes av unntaket i FOA 1-3 bokstav g. Dette behandles i punkt 3.3 nedenfor. Spørsmålet om det foreligger unntak som åpner for bruk av konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Dette behandles i punkt 3.3 nedenfor. 3.2 Justering av det eksisterende kontraktsforholdet Etter anskaffelsesregelverket er det som utgangspunkt anledning til å gjøre endringer i et eksisterende kontraktsforhold uten at dette innebærer et krav om en særlig anskaffelsesprosedyre. Det må imidlertid trekkes en grense mot endringer som er så omfattende - "vesentlige endringer"- at de må anses for å utløse et krav om at anskaffelsesregelverkets prosedyrekrav må følges. Adgangen til å foreta "vesentlige endringer" må forstås med referanse til justeringer/reforhandlinger av eksisterende kontraktsvilkår. Der det i praksis gjelder avtaler om tilleggsytelser, blir utgangspunktet det motsatte; tilleqqsvtelser må anskaffes på en måte som tilfredsstiller prosedyrekravene. Batteridriftkontrakten reiser to problemstillinger i dette henseende: Spørsmålet om hvilken grensedragning som gjelder der den opprinnelige kontrakten ble inngått som en tjenestekonsesjonskontrakt som omfattes av unntaket i FOA 1-3 bokstav j. Den nærmere vurdering av om batteridriftkontrakten kan anses som en "tillatt" endring av en tjenestekonsesjonskontrakt. Løyvene på ferjestrekningene i Hordaland er tildelt i samsvar med anskaffelsesprosedyrene som er angitt I yrkestransportloven av 21. juni 2002 nr og 8 jf. forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy av 26. mars 2003 nr og forskrift om anbud i lokal rutetransport av 26. mars 2003 nr De eksisterende kontraktene med ferjeoperatørene som er tildelt etter ovennevnte regelverk er tjenestekonsesjonskontrakter som er unntatt fra anskaffelsesforskrlften etter 1-3 bokstav j. En tjenestekonsesjonskontrakt er en tjenestekontrakt hvor "vederlaget for tjenesten som skal utføres enten utelukkende består av retten til å utnytte tjenesten eller i en slik rett sammen med betaling", jf. FOA 4-1 bokstav e. Det er videre alminnelig antatt at tjenestekonsesjonskontrakter heller ikke er omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Som utgangspunkt må det være klart at det er anledning til å justere vilkårene i en tjenestekonsesjonskontrakt uten at dette utløser et krav om en særlig anskaffelsesprosedyre. Så lenge det fortsatt er tale om en tjenestekonsesjonskontrakt, vil det jo i alle tilfeller fortsatt foreligge et kontraktsforhold som etter sin art faller utenfor virkeområdet til regelverket om offentlig anskaffelser. Der det er tale om en anskaffelse av tilleggsytelser i tilknyting til en tjenestekonsesjonskontrakt, må imidlertid utgangspunktet være det motsatte - at regelverket om offentlige anskaffelser må legges til grunn med mindre det kan vises til forhold i den konkrete kontraktsrelasjonen som innebærer at anskaffelsen av tilleggsytelsen fra en annen kontraktspart i alle tilfeller vil innebære en vesentlig ulempe for oppdragsgiver. Det er for så vidt et tilsvarende resonnement som ligger til grunn når forskriften om offentlige anskaffelser på nærmere bestemte vilkår åpner for at tilleggsytelser kan anskaffes fra en

4 eksisterende leverandør gjennom forhandlinger uten forutgående kunngjøring jf. FOA Det er nærliggende å anlegge samme synsvinkel i vårt tilfelle; så langt som man legger til grunn at det er tale om en tilleggsytelse blir vurderingen i så fall om vilkårene i FOA 14-4 er oppfylt jf. punkt 3.4 nedenfor. Det kan nok i noen grad diskuteres hvordan man skal rubrisere batteridriftprosjektet; som en tilleggsytelse eller en endring av eksisterende vilkår i tjenestekonsesjonskontraktene. Mest nærliggende er det nok Imidlertid å se det slik at det er tale om anskaffelse av en tilleggsytelse. I så fall fremstår det usikkert og risikobetont å bygge på at dette er endring som kan finne sted innenfor rammen av det eksisterende kontraktsforholdet. Etter vår vurdering foreligger det således ikke tilstrekkelig klare holdepunkter for å legge til grunn at batteridriftkontrakten er unntatt fra de alminnelige prosedyrekrav i forskrift om offentlige anskaffelser med den begrunnelse at den er en justering av et eksisterende kontraktsforhold. 3.3 Unntak for forsknings- og utviklingstjenester Det neste spørsmålet er om unntaket for forsknings- og utviklingstjenester i forskrift om offentlige anskaffelser 1-3 bokstav g) kan påberopes. Kontrakter om forskning - og utviklingstjenester ("FoU") er unntatt fra forskrift om offentlige anskaffelser, forutsatt at oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller at tjenesten ikke tilfaller oppdragsgiver fullt ut i hans virksomhet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser ("KOFA") har i sak 2004/206 uttalt at "bestemmelsen er et unntak, og at den dermed må tolkes snevert. Det påligger oppdragsgiver å godtgjøre at bestemmelsens vilkår er oppfylt." For at en FoU kontrakt skal falle inn under unntaket er det som nevnt en forutsetning at HFK enten ikke fullt ut betaler for tjenesten eller at tjenesten ikke tilfaller HFK fullt ut. I dette ligger det at FoU kontrakter som har et allment formål ved at resultatet også tilfaller andre enn HFK eller at det også finansieres av andre. FAD har i en tolkningsuttalelse fra 11. juli 2003 som gjaldt samme unntak i den tidligere forskriften for offentlige anskaffelser, lagt til grunn at bestemmelsen omfatter de typer FoU kontrakter "hvor oppdragsgiver sammen med kontraktsparten "deler gevinsten" av nyskapningen eller når også andre aktører bærer kostnadene for utviklingen". Etter vår vurdering må det må sannsynligvis innfortolkes at støtten fra andre aktører må være av en viss størrelse. Vi har fått opplyst at det foreligger andre aktuelle investeringskilder til prøveprosjektet. Alternativer som nevnes er Nærlingslivets NOx-fond, Skattefunn, Transnova og Innovasjon Norge. Videre har Tide Sjø AS i brev av 6.. desember 2010 til HFK anslått størrelsen på tilskudd fra NOx fond og andre, slik som Skattefunn og Transnova, til MNOK Tide Sjø AS opplyser videre at selskapet allerede har søkt NOx fondet om tilskudd til å bygge en om en ferje med batteridrift. Etter vår vurdering vil slike tilskudd innebære at vilkåret om at HFK ikke fullt ut betaler for tjenesten er oppfylt. For at en kontrakt skal anses som en FoU kontrakt, må det foreligge et forsknings- og utviklingselement. Kontrakten kan for eksempel omfatte utvikling av ny teknologi, nye anvendelsesområder for kjent teknologi eller utvikling av ny kunnskap. Kontakten må ha til formål å frembringe noe som ikke allerede er tilgjengelig i markedet, jf. veileder til reglene om offentlige anskaffelser fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ("FAD") punkt

5 FAD har i ovennevnte tolkningsuttalelse fra 2003 uttalt at "Kontrakter om a utføre en alminnelig tjeneste som innebærer mindre elementer av videreutvikling, vil med andre ord ikke anses å oppfylle bestemmelsens krav til nyskapning. En forsknings- og utviklingskontrakt kan likevel innebære at den offentliges samarbeidspartner får ansvaret for utførelse av en tjeneste når dette er forutsetningen for nyskapningen. Det synses imidlertid å gjelde en forutsetning at kontrakten er tuftet på en innretning som stiller visse krav til dokumentasjon av de modeller som prøves ut eller resultatet." KOFA har i ovennevnte sak 2004/206 videre uttalt at "det følger av bestemmelsens ordlyd at leverandøren under gjennomføringen av tjenesten må bidra til utvikling av kompetanse eller teknologi. Klagenemnda antar at en ren innsamling og systematisering av data ikke er omfattet av forskriften, heller ikke hvis kompetansen typisk finnes i et forskningsmiljø. Det kan videre Ikke vektlegges om tjenesten senere skal kunne brukes til forskningsformål. Dersom de innsamlede data skal bearbeides ved hjelp av en metode under utvikling, kan forholdet etter omstendighetene omfattes." Etter vår vurdering er også forsøks- oo utprøvingskontrakter omfattes av unntaket, forutsatt at det Ikke bare er tale om en mekanisk utførelse av nøye fastlagte arbeidsrutiner etter oppdragsgivers instrukser. Det bør således inngå en viss grad av selvstendig og kreativ virksomhet fra leverandørens side. Spørsmålet i det følgende blir således hvilke elementer av nyskapning den konkrete kontrakten om prøveprosjektet for batteridrift av ferjer tar sikte på å oppnå. Basert på opplysninger mottatt fra HFK har vi lagt til grunn at prøveprosjektet er et pilotprosjekt, også i nasjonal sammenheng hva gjelder å ta teknologien med batteridrift av ferjer i bruk. Prosjektet innebærer slik vi har forstått det enten bygging av ny ferje eller ombygning av en eksisterende ferje med ny tekologi samt utprøving av en slik ferje med alternativ fremdriftsteknologi. Et slikt pilotprosjekt vil kunne gi nærmere svar på spørsmål om kostnader ved batteridrift, batterienes levetid og teknologisk gjennomførbarhet, behov for ladetid og krav til infrastruktur på land. Leverandøren skal slik vi forstår det stå for byggingen/ombygningen av ferje, samt stå for utprøvingen av teknologien og innsamle data og dokumentere erfaringene hva gjelder nærmere angitte parametre. Gjennom denne kunnskapen vil forskningsmiljøer kunne videreutvikle bruk av batteriteknologien i fergedrift. For HFK har prosjektet størst betydning hva gjelder resultatene fra prøveprosjektet, herunder kunnskap om kostnader, batteriets levetid, teknologisk gjennomførbarhet, behov for lade tid og krav til infrastruktur på land. Dette er kunnskap som er en nødvendig del av beslutningsgrunnlaget for HFK når det skal vurderes om batteridrift av ferjer skal igangsettes i et større omfang. Etter vår vurdering er vilkårene for å påberope seg unntaket oppfylt. På bakgrunn av at unntaket skal tolkes restriktivt, samt mangel på autorativ praksis som kan gi klar veiledning med hensyn til unntakets rekkevidde, hefter det dog noe usikkerhet ved konklusjonen. 3.4 Forskriften om offentlige anskaffelser unntak for forhandlinger uten kunngjøring Etter denne bestemmelsen bokstav j) kan oppdragsgiver på nærmere angitte vilkår ved anskaffelse av tilleggstjenester i allerede inngåtte kontrakter unnlate å kunngjøre konkurransen. Etter vår vurdering er det uklart hvorvidt vilkårene i bestemmelsen er oppfylt i foreliggende sak. Ettersom unntakene i forskrift om offentlige anskaffelser skal tolkes snevert, samt at det vil være opp til HFK å dokumentere at vilkårene for unntaket er oppfylt, er det vår vurdering at det er særlig risikobetont å påberope seg dette unntaket.

6 3.5 Nærmere om gjennomføringen av anskaffelsen Etter vårt syn kan man bygge på at unntaket for Forsknings- og utviklingskontrakter i FOA 1-3 bokstav g) kan påberopes. Anskaffelsesprosessen må imidlertid like fullt forholde seg til de grunnleggende kravene som følger av lov om offentlige anskaffelser 5. Dette innebærer blant annet at det skal tilrettelegges for konkurranse så langt som mulig. Etter vårt syn kan dette løses ved en felles generell henvendelse /invitasjon til alle løyvehaverne i fylket med informasjon om prosjektet hvor det også kan fastsettes visse kvalifikasjonskriterier. Interesserte tilbydere anmodes om å melde sin interesse, og de som fyller kvalifikasjonskravene vil motta konkurransegrunnlag. Når tilbudene er mottatt gjennomføres forhandlinger med aktuelle tilbydere. Noen kunngjøringsplikt vil ikke foreligge. Videre må HFK i anskaffelsesprosessen følge de grunnleggende kravene til god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet som følger av lov om offentlige anskaffelser 5. Som påpekt ovenfor, er det noe usikkerhet knyttet til unntaket for Forsknings- og utviklingskontrakter. Dersom man påberoper seg unntaket, og ikke når frem med dette synet ved en eventuell klage til KOFA, vil man i prinsippet kunne risikere et såkalt overtredelsesgebyr for manglende kunngjøring av konkurransen. Etter vårt syn er det imidlertid liten risiko for et slikt overtredelsesgebyr selv der KOFA skulle komme til at unntaket ikke kan påberopes. Vi bygger her særlig på at HFK i alle tilfeller tilrettelegger for konkurranse i størst mulig utstrekning (gitt ovennevnte fremgangsmåte), og det den manglende kunngjøringen under ingen omstendighet er et uttrykk for et illojalt forhold til regelverket. For å eliminere den risiko som er knyttet til å påberope seg unntaket for FoU-tjenester, vil HFK måtte bygge på de alminnelige prosedyrene i FOA del III. Dette innebærer blant annet at anskaffelsen må kunngjøres i TED basen, og at konkurransen må gjennomføres som en anbudskonkurranse. Praktisk og kommersielt, kan dette synes lite hensiktsmessig i den foreliggende sak. 3.6 EØS-avtalens regler om offentlig støtte Det gjøres oppmerksom på at et annet spørsmål er hvorvidt reglene om offentlig støtte i EØS-avtalen artikkel 61 kan komme til anvendelse. Støttebegrepet tolkes vidt og omfatter i utgangspunktet alle økonomiske fordeler som tildeles et foretak. I den forbindelse må det vurderes om tiltaket faktisk innebærer en økonomisk fordel for mottakeren. Det må derfor klargjøres om foretaket har mottatt en økonomisk fordel det ikke ville oppnådd under normale markedsforhold, for eksempel må det vurderes om investeringer foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår. Dette kan gjøres ved at man verdsetter den offentlige ytelsen i forhold til markedsverdien av en tilsvarende ytelse. Vurderingene av lønnsomhet må gjøres og dokumenteres på investeringstidspunktet. Dersom investeringene av det offentlige er gjort på markedmessige vilkår innbærer støtten ingen økonomisk fordel for det private foretaket, og det foreligger ingen støtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1). Det må således vurderes om gjenytelsen som kreves av leverandøren er av en slik karakter at betalingen fra HFK ikke kan karakteriseres som støtte. Etter vår vurdering anskaffer og betaler HFK for en tjeneste fra leverandøren. I dette ligger det at det ikke foreligger ensidig tildeling av støtte, men en gjensidig bebyrdende avtale som innebærer en tjenesteytelse fra leverandørens side. Leverandøren yter en motytelse som HFK har en økonomisk interesse i å få. Basert på den informasjonen vi har mottatt er det derfor ingen holdepunkter for å anta

7 at kontrakten fra HFK inneholder elementer av støtte som innebærer at EØS-avtalens regler om offentlig støtte kommer til anvendelse. 3.7 Om kontrakten Det er i tillegg vår anbefaling at HFK gjennom kontraktsbestemmelser sikrer at kunnskapen som opparbeides gjennom prosjektet også eies av HFK. Slik at HFK kan dele denne med andre om ønskelig, og ikke minst for at andre operatører i senere anbudskonkurranser om drift av ferjestrekninger skal kunne får tilgang til denne og således kan konkurrere på samme vilkår som den leverandøren som skal gjennomføre prosjektet. Med vennlig hilsen Advokatfirmaet Thommessen AS Kaja Wølneberg Advokat

NOTAT. Det er gjennomført 2 møter med Skyss vedrørende prosjektet.

NOTAT. Det er gjennomført 2 møter med Skyss vedrørende prosjektet. NOTAT Til: Skyss Dato: 26.09.2011 Fra: Tema: Leiv Olav Sunde Batteriferjeprosjekt 1. Innledning Vi er av Skyss bedt om å yte bistand ved gjennomføring av konkurranse på batteridriftprosjekt mellom eksisterende

Detaljer

FALLGRUVER VED OFU SAMARBEID FOU-UNNTAKET

FALLGRUVER VED OFU SAMARBEID FOU-UNNTAKET FALLGRUVER VED OFU SAMARBEID FOU-UNNTAKET Konferanse for InnoMed, Gardermoen 13. oktober 2010 Advokatfullmektig Line Camilla Werner, Wikborg, Rein & Co. 1 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE AGENDA

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Finn Arnesen, Tone Kleven og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Finn Arnesen, Tone Kleven og Jakob Wahl Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rutebåttjenester. Klagenemnda kom til at kontrakten var en tjenestekonsesjonskontrakt,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 27. oktober 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 27. oktober 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 39 27. oktober 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Enkelte kontrakter om FoU-tjenester kan unntas fra regelverket for offentlige anskaffelser. Det er viktig å forstå dette

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Innklagede inngikk en kontrakt om kjøp av et Steinway konsertflygel uten å kunngjøre en konkurranse om kjøp av konsertflygel

Detaljer

Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse

Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse Beregning av en kontrakts verdi Hjemmel

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Thore Magnussen og Sønn AS Grundstadvegen 30 8360 BØSTAD Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0131-6 05.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

Muligheter for dialog i nytt regelverk

Muligheter for dialog i nytt regelverk Muligheter for dialog i nytt regelverk Bente Hagelien Seksjonssjef Avdeling for offentlige anskaffelser Frokostseminar 21. November 2014 Nye EU-direktiver Gjennomføres i Norge innen 1. april 2016 Særlig

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa)

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Hvilke

Detaljer

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret 28.11.2011 Slide: 1 Innhold Dagens regelverk Framtidig regelverk: Direktiv 2009/81/EF (Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) Bakgrunn Formål

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005 Finansdepartementet Emma C. Jensen Stenseth Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin 200404659-/KGR 18. januar 2005 Svar: SSØ Statens senter for økonomistyring deltagelse

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Hvordan vil den påvirke entreprenører og offentlige byggherre? Rådgiver John Atle Haugland Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Innledning Nytt regelverk sentrale

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Legalis AS v/advokat Henrik A. Jensen Rosenkrantzgate 15 0160 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/190 06.11.2009 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSE MED FORHANDLING TEMA Hva er konkurranse med forhandling? Ulike former for konkurranse med forhandling Rettslige utgangspunkter foa 11-8 og 20-11 Når kan man benytte konkurranse med forhandling?

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt sentralutstyrfor intercom og lytteanlegg til Ullersmofengsel. Samtlige tilbud, herunder

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2015/0132-6 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 15.01.2016 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Wahl-Larsen Advokatfirma AS Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO Robert Myhre Deres ref.: Vår ref.: 2016/0048-8 Saksbehandler: Agnieszka Bulat Dato: 11.07.2016

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen NOTAT Til Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen Kopi til Fra Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen Dato 9. april 2017 Ansvarlig advokat: Lars Kokkin Christiansen VURDERING

Detaljer

anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Forholdet til anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Hovedproblemstillingen Hvilken betydning har anskaffelsesregelverket for utbyggingsavtalene? Når gjelder reglene? Hva er sikkert

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, Likebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, Likebehandling Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Likebehandling Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kurs- og undervisningstjenester. Klager anførte

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av kalkleveranser og håndtering av filterstøv. Anskaffelsen var kunngjort ved bruk av kunngjøringsskjemaet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/131 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/131 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Regionreform og offentlige anskaffelser

Regionreform og offentlige anskaffelser Regionreform og offentlige anskaffelser Fagdag: Regionreform og virkninger på systemnivå for fagområdet fylkesøkonomi 9. januar 2018 KS Advokatene v/ advokat Kristine Røed Brun Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd

Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd Nærings- og fiskeridepartementet Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd Elin Geitle og Marie Wiersholm Oslo, 15. November 2017. Struktur Del I: Innledning Del II: Hva er avgjørende i grensedragningen?

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand advokat/partner Åshild Fløisand Offentlige anskaffelser - FSTLs årskonferanse 2016 Dagens tema 1. Rammeavtaler regler om etablering og bruk. 1. Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. Statusrapport.

Detaljer

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Forvaltningslovens anvendelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16.

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. september 2010 Disposisjon Leverandørindustriens relative betydning Utviklingen av en

Detaljer