Aktuelt fra Kommunalbanken og våre utlånsaktiviteter innen infrastruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelt fra Kommunalbanken og våre utlånsaktiviteter innen infrastruktur"

Transkript

1 Aktuelt fra Kommunalbanken og våre utlånsaktiviteter innen infrastruktur Norvegkonferansen, september 2012 Utlånsdirektør Anette Berg

2 Seksjon 1 Kommunalbanken - introduksjon Seksjon 2 Våre utlånsaktiviteter innen infrastruktur-prosjekter Seksjon 3 En kurv av finansieringsprodukter og noen overveielser Seksjon 4 Oppsummering

3 Seksjon 1 Kommunalbanken - introduksjon Seksjon 2 Våre utlånsaktiviteter innen infrastruktur-prosjekter Seksjon 3 En kurv av finansieringsprodukter og noen overveielser Seksjon 4 Oppsummering

4 Kommunalbanken i ord... Finansinstitusjon for kommunal sektor 100 % eid av Kommunal- og regionaldepartementet Kommunalbankens hovedmål: Sikre stabil og forutsigbar tilgang til langsiktig kostnadseffektiv finansiering slik at kommunale oppgaver oppnår lavest mulige finansieringskostnader Sikre inntjening som o gir eier tilfredsstillende avkastning o styrker kapitalen for å kunne opprettholde utlånskapasiteten o gir tilfredsstillende kjernekapital og buffer Lav risikoprofil Ingen rente-/valutarisiko Konservative rammer for kredittrisiko Ingen tap i løpet av 85 års drift Best oppnåelig kredittrating AAA/Aaa Kilde: 4

5 og Kommunalbanken i tall Forvaltningskapital NOK 366 mrd. Utlån NOK 218 mrd. Likviditetsportefølje NOK 100 mrd. Kjernekapital NOK 6,6 mrd ,7 75,4 81,25 85,8 86,45 115,05 143, , Antall ansatte 52 0 KBNs utlånsvekst skal finansieres over driften Lønnsom drift og solid resultat danner grunnlag for fortsatt god utlånskapasitet MEN, nye kapitaldekningskrav kan svekke utlånskapasiteten Mer enn 95 % av innlånene gjort utenfor Norge Japan og USA er de viktigste enkeltmarkedene, etterfulgt av Australia, Storbritannia og Sveits Kommunalbankens eierskap og sektorpolitiske funksjon for kommunal sektor gjenspeiles også i klassifiseringen av Kommunalbankens gjeld hos internasjonale regulatoriske myndigheter Resultat etter skatt Innlånsporteføljen per valuta,

6 Hvem er våre låntagere? Og hvilke formål låner vi ut til? Låntagere Kommuner Fylkeskommuner IKS og KF Selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver mot kommunal garanti (NOK 26,3 mrd. / 12 % per ) KF, IKS, AS 16,3 % Låneformål Låneopptak i forbindelse med årets investeringer helse, omsorg, oppvekst, infrastruktur, VAR, etc. Refinansieringer Investeringer i kommunale selskaper (IKS/KF), for eksempel havneutbygging, VAR, idrettsanlegg Selskapslån, for eksempel bompengeprosjekter, kulturinvesteringer, barnehaver Fylkeskomm uner 11,0 % Kommuner 72,7 % E6 ved Kolomoen-krysset. Foto: Jan Walbeck / KBN 6

7 Seksjon 1 Kommunalbanken - introduksjon Seksjon 2 Våre utlånsaktiviteter innen infrastruktur-prosjekter Seksjon 3 En kurv av finansieringsprodukter og noen overveielser Seksjon 4 Oppsummering

8 Finansiering av infrastruktur-prosjekter Kommunalbanken har pr forpliktende låneengasjement på NOK 26,2 mrd. til 53 vei- og havneprosjekter. Løpende lån er på NOK 18,3 mrd. Forventninger om økt etterspørsel etter lån til infrastruktur i årene som kommer Forvaltningsreformen fra 2010 store deler av riksveinettet ble overført fra stat til fylkeskommunene Stor del av finansieringen gjøres gjennom bompengeprosjekter i dag hvordan vil fremtidens finansiering se ut? Utvikling av porteføljen av 23 bompengeprosjekter (NOK mill.) Hardangerbrua AS Q

9 Hvilke veiprosjekter finansierer vi? Selskap Atlanterhavstunnelen AS Bergen Bompengeselskap AS Prosjekt Tunnelen mellom Kristiansund og Averøy - INNFRIDD Bomringen i Bergen / Bybanen Bømlo Vegfinans AS Bømlopakken omfattar prosjekt og tiltak på tidlegare Rv. 541, Rv. 542 og på Fv. 11, 12, 14, 18, 19 og 23. I samband med forvaltningsreforma vart Rv. 541 og Rv. 542 omklassifiserte til fylkesvegar frå E 18 Vestfold AS Firefelts motorvei gjennom Vestfold E 6 Gardermoen-Moelv AS E 6 Oppland AS Eksportvegen AS Fastlandssamband Halsnøy AS Fatlatunnelen AS Finnfast AS Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS FV 34 Oppland AS Firefelts motorvei fra Gardermoen til Moelv E6 strekningen mellom Øyer og Tretten Bompengeprosjektet Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen på E 136 i Møre og Romsdal Undersjøisk tunnel (4,1 km) og ny vei (2 km) mellom Sunde og Tofte på Halsnøy RV 55 Faltaberg Rassikring mellom Leikanger og Sogndal FV Fastlandssamband til Finnøy i Rogaland Ny Kråkerøyforbindelse FV 34 strekningen Grime - Vesleelva i Oppland Gausdalsvegen AS RV 255 Gausdalsvegen / FV 315 Lundgård 9

10 Hvilke veiprosjekter finansierer vi? Selskap Prosjekt Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal omfatter utbedringstiltak langs FV 45 mellom Ålgård og Sirdal i Gjesdal kommune. Hallingporten Vegfinans AS 65 m lang veitunnel på RV 7 nord for Gulsvik i Hallingdal Hardangerbrua AS Norges største bro, m bro med hovedspenn på m Haugaland Bompengeselskap AS Utbygging av Rv 47 T-forbindelsen i Rogaland Horten Bompengeselskap RV 19 AS Ny RV 19 i Horten kommune Imarfinans AS RV 68 Imarsundsforbindelsen, Ertvågøya ved broen over Litjsundet Selskap Prosjekt Jondalstunnelen AS FV 107 Jondalstunnelen mellom Nordrepollen i Kvinnherad og Torsnes Nordkapp Bompengeselskap as Nordkapptunnelen forbinder Magerøya med fastlandet - INNFRIDD Nye Kristiansand Bompengeselskap Bomringen i Kristiansand AS Rv 2 Kongsvingervegen AS RV 2 Kløfta Kongsvinger Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS Trekantsamband som forbinder Bømlo, Stord og Fitjar til fastlandet BLIR INNFRIDD I ÅR Tromsø Veg AS Tromsøpakke 2 - INNFRIDD Voss og Omland Bompengeselskap RV 13 / E 16 Vossapakko AS Østfold Bompengeselskap AS E 18 Østfold 10

11 Finansiering av miljø- og klimavennlige investeringer Vårt miljøfokus utøves gjennom å yde grønne p.t. lån. Renten ligger 0,10 % under ordinære p.t. lån. Vi markedsfører vårt engasjement gjennom den daglige kundekontakt, markedsaktiviteter og KommuneDialog. Kommunalbanken har forpliktende låneengasjement på NOK 7 mrd. til ca. 100 miljø- og klimaprosjekter. Løpende lån var pr på NOK 6 mrd. Grønn p.t. rente 0,10 % lavere enn ordinær P.t. For klimavennlige investeringer Eksempelvis; investeringer til strømreduserende bygg, produsere fornybar energi, avfallshåndtering, kildesortering, utbygging av gang/sykkelveier, forbedring vannkvalitet, anskaffelse miljøvennlige biler og tilrettelegging for aktivt friluftsliv Innlemmet i kommunenes klimaplan Kommunalbanken er sertifisert som Miljøfyrtårn og ønsker å ta energiøkonomisering og klima på alvor. Foto: Jan Walbeck / KBN Bergen Bompengeselskap AS Formål å forestå delfinansiering av vedutbygging i Bergen, administrasjon og innkreving av bompenger. Selskapet er eid av Hordaland Fylkeskommune. Aktuelt: Finansiering av Bybanen i Bergen. Nettopp fått Vegvesenets pris Vakre veiers pris for

12 Seksjon 1 Kommunalbanken - introduksjon Seksjon 2 Våre utlånsaktiviteter innen infrastruktur-prosjekter Seksjon 3 En kurv av finansieringsprodukter og noen overveielser Seksjon 4 Oppsummering

13 Finansieringsbehovet hos bompengeselskapet Hvilket finansieringsbehov har selskapet? Utbyggingsfase og driftsfase Krav til fleksibilitet hos långiver mht låneopptrekk bompengeselskapet vs Statens Vegvesen Mulighetene for forlenget løpetid og endret avdragsprofil Langsiktig finansiering av langsiktig investering? år år Er konkurransen mellom långiverne reell? Ikke alltid konkurranse på det enkelte låneprodukt, men innbyrdes produktkonkurranse Større kommuner og FK benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet aktivt => konkurransedyktig prising Langsiktig og forutsigbar finansieringspartner oppgis som et viktig parameter Hva innebærer dette? 13

14 Tilgang på rentetilknytning over hele rentekurven Flytende rente P.t. rente og grønn p.t. rente (KBN) Rente tilknyttet 3 eller 6 mnd NIBOR (flytende/fast margin) Fast rente Fast rente 1-10 år Lån med sertifikatvilkår (tilbys for tiden ikke av KBN) Obligasjonslån (tilbys ikke av KBN) KBNs utlånsfordeling pr Niborlån 23 % Sertifikatlån 0 % P.t. lån 32 % Skreddersøm Kombinasjon av flere renteprodukter Bruk av derivater Match mellom renteswapper og underliggende lån er viktig Fastrentelån 45 % 14

15 Tilbud på finansiering har endret seg de seneste årene Kommunalbanken har gradvis økt markedsandel innen lån til kommunal sektor - topp i 2011 Kommunekreditt og andre banker har vært mindre aktive Nedgradering av kredittratinger har gitt økte innlånskostnader Økte egenkapitalkrav for banker gjør utlån med lav margin til kommunal sektor mindre attraktive God konkurranse fra kapitalmarkedet Utstedelse av obligasjoner og sertifikater er primært forbeholdt de større kommunene og FK 60,0 % 50,0 % 48,8 % 40,0 % 38,5 % ,0 % 23,9 % 28,7 % 25,8 % ,0 % ,0 % 9,0 % 8,1 % 4,8 % 3,7 % 8,8 % ,0 % Kilde: SSB m.fl. KBN Kapitalmarkedet KLP KK Husbanken (est) Andre 15

16 Valg av finansieringsprodukt representerer finansiell risiko Hva er akseptabel finansiell risiko? Ingen definisjon på akseptabel finansiell risiko, og det vil avhenge av Type institusjon Mandat Risikoprofil og avkastningsmål God mix av fast og flytende rente Likviditetssituasjon Risiki både ved plassering og gjeld Marked, rente, likviditet, margin, refinansiering, kreditt, operasjonell Kommune, låntager med kommunal garanti Har uendelig horisont på sin drift Må overholde Kommuneloven og Finansforskriften o Ikke påta seg vesentlig finansiell risiko Opprettholde tjenesteproduksjonen til enhver tid 16

17 Lån til selskaper med sikkerhet i kommunal garanti Høsten 2008 åpnet KRD for at kommuner og fylkeskommuner på nytt kan stille selvskyldnergaranti for tredjepersons økonomiske forpliktelser. Tidligere var kun simpel garanti tillatt. Simpel garanti : Långiver må først søke dekning hos virksomheten det garanteres for ved et eventuelt mislighold Kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her Lånet risikovektes 100 % hos långiver Selvskyldnergaranti : Långiver kan gå direkte på garantisten ved et eventuelt mislighold Lånet risikovektes 20 % hos långiver Lån med selvskyldnergaranti får 1,00 % lavere rente (hos KBN) enn lån med simpel garanti, og oppnår samme rente som kommuner og fylkeskommuner Garantist Lånedokumentasjon Garantiavtale Garanti Låntager Långiver Risikovekting et viktig tema innen finansiering av store infrastruktur-prosjekter Garantiavtale mellom selskap og garantist sikring av rettigheter og styringskontroll 17

18 Seksjon 1 Kommunalbanken introduksjon Seksjon 2 Våre utlånsaktiviteter innen infrastruktur-prosjekter Seksjon 3 En kurv av finansieringsprodukter og noen overveielser Seksjon 4 Oppsummering

19 Oppsummering finansiering av infrastruktur-prosjekter Store samferdselsinvesteringer i kommunal sektor i årene som kommer, som del av mange andre viktige velferdsinvesteringer => fortsatt høy etterspørsel etter finansiering Konkurransesituasjonen har endret seg blant långiverne KBNs markedsandel har økt fotfulgt av kapitalmarkedet (?) og bankene (?) på infrastruktur Utlånsbegrensinger i 2012 fremtidige kapitalkrav kan begrense utlåningen i årene som kommer Alternative finansieringsformer fremover? God match mellom aktivasiden og passivasiden i balansen lukke eventuelt durasjonsgap så mye som mulig Kort investering/finansplassering kort finansiering Lang investering lang finansiering Klar definisjon og policy omkring finansiell risiko kort og langt perspektiv redusere finansiell og operasjonell risiko til et minimum hva er kommunens/virksomhetens overordnede oppgave? Selskapsorganisering omkring infrastruktur-prosjekter kommunal garanti husk garantiavtale 19

20 Kommunalbankens utlånsrolle og utfordringer Sikre stabil og forutsigbar tilgang til langsiktig kostnadseffektiv finansiering den sektorpolitiske funksjon Være tilstede for alle kommuner som trenger langsiktig lånefinansiering gjennom finanskrisen har banken vært i stand til å tilby lån til alle kommuner og fylkeskommuner som har søkt Ingen rentedifferensiering mellom kundene Kommunalbankens utlånsvekst styres av Kjernekapitalen Tilgang på innlån til fordelaktige vilkår Konkurransesituasjonen generelt Kommunal sektors lånebehov Stadig flere og strengere regulatoriske krav Kan svekke utlånskapasiteten Fortsatt solide resultater og tilfredsstillende kjernekapital for å styrke EK slik at utlånskapasitet opprettholdes og kommunal sektor oppnår gode lånevilkår Kilde:

21 Aktuelt fra Kommunalbanken og våre utlånsaktiviteter innen infrastruktur Takk for oppmerksomheten! 21

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital DET NORSKE RENTEMARKEDET EN EFFEKTIV KILDE TIL KAPITAL Bente A. Landsnes Børsdirektør Norsk og internasjonalt næringsliv

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer