Årsrapport Norsk Telegrambyrå AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Norsk Telegrambyrå AS"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Norsk Telegrambyrå AS 0

2 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning 2014 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2014 og konsernet har vært et aktivt og godt år for Norsk Telegrambyrå AS og konsernet (NTB-gruppen). Selskapet har ytterligere styrket sin posisjon i mediemarkedet gjennom ny aktivitet og nye, store avtaler. Omfanget av skreddersøm og spesialløsninger har økt. Evnen til innovasjon, produktlansering, IT-utvikling og kundetilpasning er kritiske suksessfaktorer og har hatt mye oppmerksomhet gjennom året. Bredden i produktog tjenestetilbudet er i dag så bredt at så å si samtlige aktører i mediebransjen har et kundeforhold til NTB. Omsetningen i 2014 er høyere enn året før, og kostnadsnivået er stabilt. Resultatet er marginalt over 2013 og på et historisk høyt nivå med 13,1 millioner kroner (konsern etter skatt). En stabil inntektssituasjon, langsiktige avtaler og en forsterket innovasjons- og utviklingsevne gir et godt grunnlag for fortsatt vekst og utvikling i Både gjennom egenutvikling og kjøp av virksomhet. I 2014 kjøpte NTB 100 prosent av aksjene i Arkitekst AS og styrket med det posisjonen i markedet for språkkurs og språkkonsulentvirksomhet betydelig. Styret vil takke de ansatte for god innsats. NTB, Nyhetsgrafikk, Retriever og Universum har i 2014 fått skattefunnmidler som påvirker omsetning og resultat positivt. Omsetningen i konsernet er noe høyere enn 2013 og er for 2014 på 222,3 millioner kroner. Kjøpet av NTB Arkitekst AS er finansiert av kontanter. Egenkapitalandelen per er 30,1 prosent. Faktisk innestående kontantbeholdning per er 45,7 millioner kroner. Likviditeten vurderes som god. I 2014 økte pensjonsforpliktelsene på ytelsesordningen i balanseregnskapet i NTB med 42,5 millioner kroner. For 2013 og 2014 var samlet netto effekt 76 millioner kroner i økte pensjonsforpliktelser. Som følge av denne situasjonen er det i 2015 iverksatt et arbeid for å vurdere endringer av pensjonsordningene i NTB. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT I NTB AS Årsresultat etter skatt er 12,236 millioner kroner og foreslås disponert slik: Overføres til annen egenkapital, 12,236 millioner kroner. ØKONOMI 2014 er det andre året der NTB presenterer et konsernregnskap. Årsregnskapet er derfor direkte sammenlignbart med året før. Dette innebærer at de 100 prosent eide datterselskapene Nyhetsgrafikk.no AS, Samfoto AS og Arkitekst AS konsolideres inn i konsernregnskapet. Årsregnskapet inkluderer også 50,1 prosent av resultatet i Universum AS samt 34 en prosent andel av Retriever AB (under finansinntekter). NTBs resultat i 2014 viser stabil og god utvikling i NTB, Universum, Nyhetsgrafikk, Arkitekst og Retriever. Samtlige selskaper leverer resultater over fjoråret. Datterselskapene bidrar vesentlig til konsernets resultatevne. Konsernets resultat før skatt er 15,2 millioner kroner, mot 14,7 millioner kroner året før. Selskapets frie egenkapital per er 39,6 millioner kroner. FINANSIELL RISIKO Selskapet og konsernet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko i sin ordinære forretningsvirksomhet og styrer mot å ha lav risiko innenfor disse områdene. Alle kunder blir løpende kredittvurdert. Selskapet og konsernet er eksponert for renterisiko knyttet til eksterne lån og ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning og valutarisiko knyttet til investeringen i det svenske selskapet Retriever AB. 2

3 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning 2014 FORTSATT DRIFT Styret har lagt til grunn forutsetningen om fortsatt drift når årsregnskapet legges frem, og styret bekreftet at forutsetningen er tilstede. ARBEIDSFORHOLD/MILJØ Ved årsskiftet var det 136 fast ansatte i selskapet. Det ble utført 123 årsverk. Inkludert 50,1 prosent av årsverkene i Universum AS, 100 prosent i Nyhetsgrafikk AS, 100 prosent av Samfoto AS og 100 prosent av NTB Arkitekst AS har 159 ansatte utført 146 årsverk. Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Sykefraværet i selskapet har gått noe opp i 2014 og var på sykedager (4,1 prosent, mot 3,8 prosent i 2013). Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker i selskapet i Gjennomsnittsalderen i selskapet er 45,1 år. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. NTB har hovedkontor i Oslo, i moderne og gode lokaler i Langkaia 1. LIKESTILLING I 2014 var det 136 ansatte i NTB, hvorav 57 kvinner og 79 menn. På overordnet ledernivå (ledere med fag- og/eller personalansvar) er fordelingen 8 menn og 7 kvinner. NTB har et lønnssystem som ikke skiller mellom kvinner og menn. Følgende er nedfelt i lokalavtalen med de ansatte for å sikre best mulig kjønnsfordeling i bedriften: NTB ønsker å øke andelen kvinner i selskapet og å rekruttere kvinner til ledende redaksjonelle stillinger. Så lenge kvinnene er underrepresentert i redaksjonen, vil bedriften bestrebe seg på at det ansettes minst like mange kvinner som menn som sommervikarer. Til faste stillinger skal kvinnelige søkere foretrekkes under ellers like vilkår. IKKE-DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET Styret mener at det ikke gjøres forskjell på ansatte på grunn av etnisitet, språk eller livssyn. Forholdene er lagt til rette for funksjonshemmede. FRAMTIDSUTSIKTER I 2014 er det lagt et godt grunnlag for NTBs og NTBgruppens videre utvikling. En stabil driftssituasjon og det mangfoldet NTB-gruppen representerer vil gi nye muligheter for fortsatt vekst. 3

4 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning 2014 Stig Finslo Mari Velsand Tor Olav Mørseth Cornelius Poppe Hanna Relling Berg Anette Mellbye Anna Nesje Hilde H. Odde Pål Bjerketvedt Jon Espen Lohne NØKKELTALL KONSERN (i kr) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter) 4,3 % 5,0 % 0,4 % Resultat finansposter Resultatmargin (res. etter finansposter/driftsinntekter) 6,8 % 6,7 % 0,1 % Resultat før skatt Årsresultat Totalrentabilitet (res. etter finans/totalkapital) 8,7 % 9,6 % 0,2 % Egenkapitalrentabilitet (res. etter finans/egenkapital) 29,0 % 22,8 % 0,4 % Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) 30,1 % 42,2 % 63,3 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,25 1,26 1,10 4

5 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Resultatregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Konsern Morselskap Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Nyhetstjenesten Fototjenesten Spesialtjenester Andre driftsinntekter Andel driftsinntekter felleskontr. selskaper SUM DRIFTSINNTEKTER ,4 Lønn og sosiale kostnader Innkjøpt stoff og fotos ,12 Andre driftskostnader Avskr. på varige driftsmidl. og imm. verdier Andel driftskostnader felleskontr. selskaper SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultat på investering i tilknyttet selskap Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Andel finansresultat felleskontr. selskaper RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Andel skattekostnad felleskontr. selskaper SKATTEKOSTNAD ÅRSRESULTAT DISPONERINGER: Overført fra/til annen egenkapital

6 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Balanse - eiendeler 2014 BALANSE Konsern Morselskap Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: EDB-utviklingsprosjekter Arkiv, kundedb, SW, varemerke etc Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle verdier Varige driftsmidler: ,16 Feriehytte, ferieleilighet EDB-utstyr, inventar mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer i datterselskap Aksjer i tilknyttede selskaper Sum finansielle anleggsmidler Andel anleggsmdl. felleskontr. selsk Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer: Kundefordringer ,16 Andre fordringer Sum fordringer ,15,16 Bankinnskudd, kontanter ol Andel omløpsmidl. felleskontr. selsk Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Balanse - EK og gjeld 2014 Konsern Morselskap Note Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer á 500) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld felleskontr. selskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 27. april 2015 I styret for Norsk Telegrambyrå AS Jon Espen Lohne Stig Finslo Tor Olav Mørseth Hanna Relling Berg Anette Mellbye Cornelius Poppe Anna Nesje Hilde H. Odde Mari Velsand Pål Bjerketvedt Adm. dir./sjefred. 7

8 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Noter til regnskapet REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp etter norske regnskapsstandarder. Regnskapslovens generelle vurderingsregler er benyttet. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er lignende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. I den grad enkelte poster er vurdert etter andre regler, er dette redegjort for nedenfor. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning/påkostninger på leide lokaler avskrives over fremleiekontraktenes løpetid. Aksjer i felleskontrollerte selskaper Aksjer i felleskontrollerte selskap rapporteres i h.t. bruttometoden. Universum AS (eierandel 50,1 %) er å anse som felleskontrollert virksomhet. Dette innebærer at en forholdsmessig andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i selskapet er rapportert på egne linjer i regnskapet. Aksjer i tilknyttede selskaper Investering i tilknyttede selskap rapporteres i ht. egenkapitalmetoden. Eierandel i Retriever AB (34 % eierandel) rapporteres som et tilknyttet selskap. Dette innebærer at en forholdsmessig andel av nettoresultatet i selskapet er rapportert på egen linjer under Finansposter i resultatregnskapet og netto balanseverdi av selskapet i egen linje under finansielle anleggsmidler i balansen. Datterselskaper Pr har selskapet 100% eierskap i datterselskapene Samfoto AS og Nyhetsgrafikk.no AS og NTB Arkitekst. Selskapene bokføres etter kostmetoden i morselskapet. Aksjer i andre selskaper Andre anleggsaksjer vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet har kollektive innskuddspensjonsordninger samt kollektive (sikrede) pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige ytelser (ytelsesplaner). De sikrede pensjonsforpliktelsene beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. De sikrede pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto sikrede pensjonsforpliktelser består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Endringer i forpliktelsene og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid etter særskilte regler. Selskapet har også usikrede pensjonsordninger i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP), samt direkte pensjoner som utbetales over driften. I balansen er sikrede og usikrede pensjonsforpliktelser presentert samlet. Pensjonsberegningene foretas av aktuar. Fordringer Fordringer er vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Skatter Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt)og endring i (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår, er 8

9 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Noter til regnskapet 2014 ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet og skattemessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller og skattemessig underskudd til fremføring som gir grunnlag for skattemessige fradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel oppføres som en eiendel i balansen i den grad de skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring antas å kunne utnyttes til å redusere fremtidige skattepliktig inntekt i selskapet. Utsatt skatt beregnes med nominell verdi. Finansiell markedsrisiko Det er knyttet finansiell markedsrisiko (valutakursendringer) til investeringen i det tilknyttede selskapet Retriever AB. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er rapportert iht. den indirekte metoden. Likviditetsbeholdningen tilsvarer innestående i bank. Konsernet - konsernregnskapet Konsernet består av Norsk Telegrambyrå AS (morselskap) og Samfoto AS (100% eid av Norsk Telegrambyrå AS) og Nyhetsgrafikk.no AS (100% eid av Norsk Telegrambyrå AS) og NTB Arkitekst AS (100% eid av Norsk Telegrambyrå AS). Alle har forretningskontor i Oslo. Konsolideringsprinsipper Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. I den videre oppstilling under er det presentert noter for både morselskap og konsern. I tilfeller hvor konsernnoten tilsvarer morselskapets henvises det til denne. 2 SALGSINNTEKTER Inntekter fra Nyhetstjenesten og Spesialtjenester i selskapsregnskapet knytter seg i all hovedsak til innenlandsk formidling av nyhets- og tilknyttede tjenester. Fototjenesten gjelder salg av fotos både til inn- og utland. 3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Selskapets andre driftsinntekter knytter seg til leieinntekter, salg av diverse tjenester, og inntekter fra Nynorsk Pressekontor. For konsern er også omsetning for NTB Arkitekst AS tatt med. 4 LØNN OG SOSIALE KOSTNADER Morselskapet (tall i 1000 kr) Lønn og honorarer Gavepensjoner/ sluttavtaler Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Andre ytelser Pensjoner Selskapet har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte i Storebrand Liv. Selskapets forsikringsordninger omfatter ved årsskiftet 148 personer, herav 91 personer i ytelsesbasert ordning og 57 personer i innskuddsbasert ordning. Forpliktelser i den ytelsesbaserte ordningen omfatter også 69 nåværende pensjonister pr Selskapet har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning. Denne ordningen omfatter 146 ansatte. I tillegg har NTB forpliktelser overfor 7 personer som ikke fullt ut er forsikringsmessig dekket. Pensjonsberegningen er foretatt i h.t. IAS19R og anbefalinger fra Norsk Regnskapsstiftelse. Aktuarberegning av de samlede pensjonsforpliktelsene i selskapet viser følgende tall: 9

10 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Noter til regnskapet 2014 Netto pensjonskostnad 2014: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Administrasjonskostnader Pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift inkl. i pensjonskostnaden Netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring 0 0 Netto pensjonsmidler Økonomiske forutsetninger:: Diskonteringsrente 2,30 % (2013: 4,10%) Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,30 % (2013: 4,10%) Lønnsvekst 2,75 % (2013: 3,75%) Pensjonsregulering 0,00 % (2013: 0,60%) G-regulering 2,50 % (2013: 3,50%) Forventet gjenstående tjenestetid 13,00 (2013: 13,00) Som følge av at selskapet følger IAS 19 for pensjoner har man i 2014 bokført estimatavviket direkte mot egenkapitalen. Se note 17 for mer informasjon. Konsern (tall i 1000 kr) Lønn og honorarer Gavepensjoner/sluttavtaler Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Andre ytelser Konsernet har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte i Storebrand Liv, se noteopplysning under morselskap. Konsernet har i tillegg en kollektiv pensjonsordning som omfatter 1 ansatt i datterselskap. Forpliktelsene knyttet til ordningen er dekket gjennom et forsikringsselskap. Årets pensjonspremie, korrigert med eventuelle innbetalinger til eller trekk på premiefondet, er regnskapsført som pensjonskostnad. Premiefondet pr er kr EDB-UTVIKLINGSPROSJEKTER, HISTORISK ARKIV, MASKINER, INVENTAR, INNREDNING, FERIEHYTTER, GOODWILL, ANDRE IMMATERIELLE VERDIER Morselskap: EDB-utviklingsprosj. Maskiner/inv. Innred. Feriehytter Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost pr Sum ord. avskrivninger pr

11 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Noter til regnskapet 2014 Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år 2-10 år 30 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei Goodwill Arkiv Software Anskaffelseskost pr Sum avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 10 år 20 år 15 år Kunde-database Varemerker, brands Anskaffelseskost pr Sum avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år evig Selskapet flyttet i 2013 sin virksomhet til nye lokaler i Langkaia 1. Lokalene leies og leiekontrakten løper til desember 2021 med årlig leieregulering basert på konsumprisindeksen. Leiekostnaden for 2014 utgjorde kr Leiekontrakten for selskapets tidligere kontorlokaler løper til år 2026 med årlig leieregulering basert på 85% av konsumprisindeksen. Det er inngått fremleieavtale for storparten av lokalene. Leiekostnaden for 2014 utgjorde kr Konsern: EDB-utviklingsprosj. Maskiner/inv. Innred. Feriehytter Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost pr Sum ord. avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år 2-10 år 30 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei Goodwill Arkiv Software Anskaffelseskost pr Tilgang Sum avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 10 år 20 år 15 år 11

12 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Noter til regnskapet 2014 Kunde-database Varemerker, brands Anskaffelseskost pr Sum avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år evig 6 DATTERSELSKAP/ FELLESKONTROLLERT SELSKAP/ TILKNYTTET SELSKAP NTB investerte i 2003 i Universum AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel utgjør 50,1% og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 50,0%. Selskapet er å regne som felleskontrollerte selskap og rapporteres i h.t. bruttometoden. Datterselskapet er rapportert iht. kostmetoden i selskapsregnskapet. NTB investerte i 2009 i det svenske selskapet Retriever AB. Eierandel utgjør 34% og selskapet er å regne som et tilknyttet selskap. Selskapsandelen er rapportert iht. egenkapitalmetoden i regnskapet. NTB investerte i Samfoto AS. Eierandelen er 100% og denne andelen i datterselskapet er rapportert i h.t. kostmetoden i regnskapet.: I 2013 investerte NTB ytterligere i Nyhetsgrafikk.no AS slik at eierandel og stemmeberettiget kapital utgjør 100%. Datterselskapet er rapportert iht kostmetoden i selskapsregnskapet. NTB investerte i Arkitekst AS. Eierandelen er 100% og denne andelen i datterselskapet er rapportert i h.t. kostmetoden i regnskapet. Datterselskap Nyhetsgrafikk.no AS Samfoto AS NTB Arkitekst AS Forretningskontor Oslo Oslo Oslo Eierandel 100 % 100 % 100 % Stemmeandel 100 % 100 % 100 % Årets resultat Egenkapital pr Balanseført verdi Tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Universum AS Retriever AB Forretningskontor Oslo Stockholm Eierandel 50,10 % 34 % Stemmeandel 50,00 % 34 % Årets resultat Balanseført verdi *TSEK Goodwill og merverdier Morselskap Goodwill i morselskapet er etablert gjennom innfusjonering av selskapet Scanpix AS. Årlig avskrivningsbeløp er kr Konsern Selskapet har identifisert merverdier ved oppkjøp av datterselskapene Samfoto AS, Nyhetsgrafikk.no AS og NTB Arkitekst AS. Merverdier For merverdier identifisert ved oppkjøp se note 5. 12

13 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Noter til regnskapet AKSJER I ANDRE SELSKAPER Anleggsmidler: Eierandel Balanseført verdi pr Kostpris pr Innholdsutvikling AS 17,41 % SKATTER Morselskap Beregning av utsatt skatt og endring i utsatt skatt Midlertidige forskjeller Endring Varige driftsmidler Fordringer Pensjoner Regnskapsmessig avsetning Netto midlertidige forskjeller Inntekt avsatt utbytte datterselskap Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt og endring i utsatt skatt Endring % utsatt skatt/ ( - skattefordel) Utsatt skatt/skattefordel Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Andel skattekostnad FKV/TS Resultat fra selskap rapport iht EK/Bruttometoden Endring i midlertidige forskjeller* Årets skattegrunnlag Bruk av underskudd til fremføring Skattepliktig inntekt 0 0 *Endring i midlertidige forskjeller er justert for korrigering over egenkapitalen på TNOK Beregning av årets skattekostnad Skatt beregnet av resultat før skatt Effekt av permanente forskjeller Justert for resultat felles FKV/TS Effekt av endret skattesats Årets skattekostnad

14 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Noter til regnskapet 2014 Konsern Beregning av utsatt skatt og endring i utsatt skatt Midlertidige forskjeller Endring Varige driftsmidler Fordringer Pensjoner Regnskapsmessig avsetning Netto midlertidige forskjeller Innetekt avsatt utbytte datterselskap Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt og endring i utsatt skatt Endring % utsatt skatt/ ( - skattefordel) Utsatt skatt/skattefordel Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Andel skattekostnad FKV/TS Resultat fra selskap rapport iht EK/Bruttometoden Endring i midlertidige forskjeller* Årets skattegrunnlag Bruk av underskudd til fremføring Skattepliktig inntekt 0 0 *Endring i midlertidige forskjeller er justert for korrigering over egenkapitalen på TNOK Beregning av årets skattekostnad Skatt beregnet av resultat før skatt Effekt av permanente forskjeller Justert for resultat felles FKV/TS Effekt av endret skattesats Årets skattekostnad ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V. Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer á kr 500. Hver aksje har en stemme. Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter. Det foreligger begrensninger for hvem som kan eie aksjer og kjøp av aksjer krever samtykke fra styret. Videre har aksjeeierne etter særskilte bestemmelser forkjøpsrett til aksjer som frembys for salg. Selskapets 20 største aksjeeiere: Navn Eierandel Edda Media AS 25,5 % A-pressen ASA 14,2 % Aftenposten 11,1 % NRK 11,1 % Verdens Gang 10,7 % Adresseavisen 8,2 % Bergens Tidende 4,1 % Stavanger Aftenblad 2,7 % Østlendingen 2,1 % Harstad Tidende 1,7 % Hamar Media AS 1,3 % Dagbladet 0,9 % Asker og Bærums Budstikke 0,9 % Fædrelandsvennen 0,8 % Dagsavisen 0,6 % Lillehammer Medieinvestering AS 0,4 % Gudbrandsdølen Dagningen 0,3 % 14

15 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Noter til regnskapet 2014 Agderposten 0,3 % Trønder-Avisa 0,3 % Halden Arbeiderblad 0,2 % 97,40 % Ingen av de ansattes styrerepresentanter eier aksjer i selskapet. 10 EGNE AKSJER Selskapet eier ved årets slutt 40 egne aksjer. Det er kjøpt 1 egen aksjer i KAUSJONSANSVAR/ GARANTIANSVAR Kausjonsansvar Garantiansvar NTB har stilt garanti overfor Entra Eiendom AS på kr Dette beløpet tilsvarer tre måneders kontorleie og felleskostnader i Akersgt. 55. Som sikkerhet for NTBs garanti har DnB NOR avgitt en garanti overfor Entra Eiendom. Som sikkerhet for garantiavgivelsen har DnB NOR pant i NTBs særvilkårskonto i bank for et beløp tilsvarende kr Administrerende direktør omfattes av selskapets generelle pensjonsordning. Revisjonshonorar er kostnadsført med kr Honoraret fordeler seg med kr på revisjon og kr på andre tjenester utenfor revisjonen. Konsern Revisjonshonorar er kostnadsført med kr Honoraret fordeler seg med kr på revisjon og kr på andre tjenester utenfor revisjonen. 14 LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL ANSATTE Samlede utlån til ansatte utgjør kr Lånene er usikret og har en løpetid på mindre enn ett år. 15 BETALINGSMIDLER Morselskap tall i 1000 kr Bundne bankinnskudd Konsern tall i 1000 kr Bundne bankinnskudd ANTALL ÅRSVERK Det har i regnskapsåret blitt utført 127 årsverk i morselskapet og 139 årsverk i konsernet. 13 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V. Morselskap Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Pensjon FORDRINGER, GJELD, PANTSTILLELSER Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang. Kortsiktig utlån til datterselskap utgjør kr pr Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Det er avgitt pant i en andel av særvilkårskonto i bank på kr (jfr. note 11). Selskapets feriehytte er pantsatt med kr for pensjonsforpliktelser. Bokført verdi av eiendommen pr utgjør kr

16 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Noter til regnskapet EGENKAPITAL Morselskap Aksjekapital Overkurs Egne aksjer Annen Sum egenkapital egenkapital Pr Korreksjon Retriever AB Årsresultat Estimatavvik ført mot EK Kjøp av egne aksjer Pr Konsern Aksjekapital Overkurs Egne aksjer Annen Sum egenkapital egenkapital Pr Korreksjon Retriever AB Årsresultat Estimatavvik ført mot EK Kjøp av egne aksjer Pr NÆRSTÅENDE PARTER Selskapet har betydelige forretningsmessige avtaler med eiere og datterselskap Avtalene baseres på markedsmessige betingelser. tall i 1000 kr Fordringer på nærstående parter: Gjeld til nærstående parter: Salg til nærstående parter Kjøp fra nærstående parter OFFENTLIG TILSKUDD Forskningsrådet har godkjent utviklingen av Sportsweb som et Skattefunn-prosjekt. Det er kostnadsført prosjektkostnader med kr i Prosjektet ble tatt i bruk i selskapet fra og med 2013 og vil avskrives lineært over 5 år. I regnskapet for 2014 er kr oppført som et Skattefunnkrav under andre kortsiktige fordringer i balansen. Av kravet er kr bokført som en kostnadsreduksjon under posten Lønn og sosiale kostnader i resultatregnskapet og kr som kostnadsreduksjon av innkjøpte utviklingsarbeider under Andre driftskostnader i resultatregnskapet. Resterende kr er bokført som utsatt inntekt og inntektsføres i takt med avskrivningen. 16

17 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Noter til regnskapet KONTANTSTRØMANALYSE Konsern Morselskap Likvider tilført/brukt på virksomheten: Tilført fra årets virksomhet (1) Endring tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i immaterielle eiendeler/varige driftsmidler Investert i anleggsaksjer Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Nedbetalt gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr (1) Dette tallet fremkommer slik: Årets resultat Endring utsatt skatt Ordinære avskrivninger Resultat selskap rapportert i h.t. Ek/ bruttometoden Endring pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser

18 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Revisors beretning

19 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Revisors beretning

20 Årsrapport 2014 Norsk Telegrambyrå AS Langkaia 1, 0150 OSLO Postboks 6817 St. Olavs plass N-0130 Oslo Org nr:

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

Årsrapport 2011. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2011. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2011 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Årsberetning 2011 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2011 2011 har vært et positivt, men også et travelt og krevende år for selskapet.

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2009. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2009 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2009 Nyhetsbyråets utvikling i 2009 har vært stabil, med en tilnærmet uendret kundesituasjon

Detaljer

INNHOLD NØKKELTALL KONSE RN. Nøkkeltall konsern 3. Årsberetning 2006 4. Kontantstrømanalyse 8. Resultatregnskap 9. Balanse 10

INNHOLD NØKKELTALL KONSE RN. Nøkkeltall konsern 3. Årsberetning 2006 4. Kontantstrømanalyse 8. Resultatregnskap 9. Balanse 10 ÅRSRAPPORT 2006 INNHOLD NØKKELTALL KONSE RN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2006 4 Kontantstrømanalyse 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors beretning 20 Klar Tale 21 (i

Detaljer

Årsrapport 2007 2007

Årsrapport 2007 2007 Årsrapport 2007 INNHOLD2007 NTBs pris for godt mediespråk2007 Aftenposten-journalist Kjetil S. Østli (t.h.) ble 1. september tildelt "NTBs pris for godt mediespråk". Den ble delt ut for første gang i 2007.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i

ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i t og kaos blant nordmenn i katastrofe rt: 27.12.2004 18:39 (NTB): Det grusomme omfanget av flodbølge ke turister i Thailand og Sri Lanka er hardt r den kaotiske situasjonen. Dette kan vise seg å bli den

Detaljer

Å R S R A P P O RT 2003

Å R S R A P P O RT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2003 4 Nettet utfordrer nyhetstjenesten 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømanalyse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors

Detaljer

Å R S R A P P O RT 2002

Å R S R A P P O RT 2002 ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2002 4 Harde tak og nye muligheter 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømanalyse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors

Detaljer

kt og kaos blant nordmenn i katastrofe

kt og kaos blant nordmenn i katastrofe t og kaos blant nordmenn i katastrofe rt: 27.12.2004 18:39 (NTB): Det grusomme omfanget av flodbølge ke turister i Thailand og Sri Lanka er hardt r den kaotiske situasjonen. Dette kan vise seg å bli den

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2014 3M Norge AS - Årsrapport 2013 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Årsberetning...

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer