SAMARBEID I VERDIKJEDEN SKOG- OG TRENÆRINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEID I VERDIKJEDEN SKOG- OG TRENÆRINGEN"

Transkript

1 Utgave 2, mai 2014 SAMARBEID I VERDIKJEDEN SKOG- OG TRENÆRINGEN Dette er et dynamisk dokument som viser status i skog- og trenæringen sine behov knyttet til rammebetingelser, og som oppdateres løpende.

2 2 3 Samarbeid om grønn verdiskaping SAMFERDSELSTILTAK FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN Skog- og trenæringen er en fremtidsrettet og bærekraftig næring hvor Norge har kompetansen og alle forutsetninger for å lykkes. Dette krever en helhetlig politisk satsing. Den skogbaserte verdikjeden er omfattende og den gjensidige avhengigheten innenfor kjeden er sterk. Forsvinner ett ledd ut av markedet, får resten av verdikjeden store problemer. I samarbeid med myndighetene vil vi sikre økt effektivitet og lønnsomhet i alle ledd. Det er etablert et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden, bestående av organisasjoner som inngår i verdikjeden for skog og tre. Hensikten med samarbeidet er å fremme et felles budskap som grunnlag for en næringspolitikk som trygger norsk verdiskaping basert på skogen som ressurs. Målet er å utvikle rammebetingelsene slik at hele den skogbaserte verdikjeden blir konkurransedyktig. Treindustrien, treforedlingsindustrien, skogbruket, og arbeidstakersiden legger frem forslag til tiltak for å avhjelpe den kritiske situasjonen i skognæringene. Transport utgjør en betydelig del av verdikjedens kostnadsbilde. Infrastruktur som effektiviserer transport og bidrar til konkurransedyktige rammevilkår, er av stor betydning for den skogbaserte verdikjeden. Samferdselstiltakene er nødvendige, men ikke tilstrekkelige for å sikre videreføring og utvikling av arbeidsplasser, kompetanse og verdiskaping i den skogbaserte verdikjeden. Flere av tiltakene vil kunne iverksettes raskt. Vi foreslår følgende tiltak i prioritert rekkefølge: VEITRANSPORT 1. Fylkes- og kommunale veilister må kontinuerlig oppdateres slik at veinettets kapasitet til enhver tid utnyttes fullt ut. Samferdselsdepartementet må påse at Statens Vegvesen bidrar med faglige råd og sørger for at fylkeskommuner og kommuner følger opp dette. 2. Flaskehalser for godstransport som kan fjernes gjennom enkle tiltak som skilting og lysregulering, må prioriteres gjennomført. 3. Kommuner og fylkeskommuner må prioritere utbedringer av flaskehalser på fylkeskom-munale og kommunale veier, for å sikre verdiskaping i sine områder. Dette sikres gjennom opprettelse av en tilskuddsordning på minst 300 millioner kroner. 4. Modulvogntogordningen må gjøres til en permanent ordning, blant annet for å gjøre det mulig å investere i kjøretøypark, og slik sørge for reduserte transport kostnader. Samtidig må mest mulig av vegnettet åpnes for slike kjøretøyer. I dag er dette en prøveordning frem til Vi forutsetter at NTP for veiinvesteringer i planperioden følges opp. Det bør utarbeides en helhetlig transportplan for den skogbaserte verdikjeden. KAI OG JERNBANE Det haster med utbygging av kai, i tillegg til forbedringer og effektivisering av godstransport på jernbane. Samtidig er planprosesser når det gjelder denne type forbedringstiltak tidkrevende. Å legge til rette for denne type transport over lange avstander er i tillegg både miljømessig og økonomisk rasjonelt. 6. Forsere arbeidet med kapasitetsøkende tiltak på jernbane, herunder bygging av nye, samt forlengelse av eksisterende, krysningsspor på Kongsvingerbanen. Dette for å fjerne flaskehalser på jernbanenettet. 7. Utbedre terminaler for å redusere kostnader ved omlasting fra bil til bane, på terminalene ved Kongsvinger, Bø i Telemark, Elverum og Koppang. 8. Ny terminal for omlasting av tømmer fra bil til jernbane i Hønefossområdet og i Kvam. 9. Sørge for midler til tømmerkai i tilknytning til jernbane i Drammen og for kaianlegget på Herre i Bamble. Hensikten er å sikre avsetning for massevirke som følge av bortfall av treforedlingsindustri og sikre råstofftilgang til tremekanisk industri slik at verdikjeden opprettholdes. 10. Gradvis oppbygging av kaistruktur langs den delen av norskekysten som har store stående tømmerressurser, for blant annet å sikre eksisterende norsk treforedlingsindustri. 11. Utbedre terminalstruktur og sidespor til tømmerterminaler på Sørlandsbanen, Treungenbanen (Jordøya/Simonstad i Åmli kommune) og Rudshøgda. 12. Forsere elektrifisering av Solør- og Rørosbanene. Dette for å gjøre banestrekningene mer kostnadseffektive for tømmertransport. 13. Legge til rette for å ta i bruk nedlagte jernbanespor som rene godsårer.

3 4 5 FORNYBARE RESSURSER SKATT OG AVGIFT Samfunnet er avhengig av at landbasert industri har konkurranseevne til å møte morgendagens behov for verdiskaping. Skogen og dens ressurser har en nøkkelrolle i løsningen av klimautfordringen, både som karbonlager, bygningsmateriale, i nye og innovative produkter og som energiressurs. Når klimaforliket skal styrkes er utnyttelse av skogressursene en del av løsningen. Det er mange og til dels motstridende hensyn som må tas. Det må føres en helhetlig politikk med balanserte tiltak. Det må føres en ansvarlig økonomisk politikk som ikke svekker norsk konkuranseevne. Skatte- og avgiftssystemet skal blant annet brukes til å fremme norsk verdiskaping og å oppnå mer effektiv ressursutnyttelse og gi bedre vilkår for norsk næringsliv. Norsk selskapsbeskatning må tilpasses den internasjonale utviklingen og skattemessige avskrivninger må forbedres. For at skogsvirke skal kunne tilbys til konkurransedyktige priser må skogbruket gis rammevilkår som gjør det attraktivt å øke skogproduksjonen og avvirkningen. Slik kan Norge bidra til å redusere det nasjonale og internasjonale CO2-utslipp fra byggevirksomhet og energiproduksjon, både ved eksempel og internasjonal påvirkning: BÆREKRAFT I BYGG : FORNYBARE RESSURSER SOM BYGGEMATERIALER Fornybare materialer kan erstatte ikke-fornybare materialer i byggeprosessen, og derigjennom redusere klimagassutslippene. 1. Det må settes krav til alle byggeprosjekters CO2- fotavtrykk, basert på materialenes totale livsløp inklusiv gjenvinning til energi, slik at det oppnås årlig reduksjon i det samlede nasjonale CO2-fotavtrykk fra byggeprosjekter. 2. Det må sikres økt bruk av fornybare materialer som klimatiltak i all byggevirksomhet gjennom plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter. FORNYBARE RESSURSER SOM ENERGIBÆRER Bioenergi kan erstatte fossile energibærere og bidra til en diversifisert og mer robust energiforsyning. Økt satsing på bioenergi må sees i sammenheng med råstofftilførselen til øvrig skogbasert industri. Økt bruk av bioenergi krever at myndighetene tilrettelegger rammevilkår gjennom lover, forskrifter og konkrete tiltak: 3. Energifleksibilitet i nybygg må styrkes i tekniske forskrifter. 4. Fjernvarme og bioenergi skal ikke utelukke energimerke A i energimerkeordningen for bygg. 5. Klimaforliket følges opp ved at omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk økes fra 3,5 til 5,0 % når bærekraftskriteriet trer i kraft. Det må lages en opptrappingsplan hvor kravet økes til 10 % i løpet av denne stortingsperioden. AVSKRIVNINGSSATSER Norge som høykostland er avhengig av at bedrifter investerer kontinuerlig, og at avskrivningsreglene tilpasses teknologisk levetid. Målet må være å få avskrivningsregler som gjør norsk landbasert industri mer konkurransedyktig og fremmer investeringer i Norge. Høyere avskrivningssatser gir bedre likviditet, med større mulighet for økt aktivitet, herunder at følgende tiltak vurderes: 1. Avskrivningssats for maskiner (saldogruppe d) på 30 pst. beholdes som permanent ordning. 2. Vurdere muligheter for lineær avskrivning som et valgfritt alternativ til saldoavskrivning. 3. Skillet mellom saldogruppe d og h bør gjennomgås slik at produksjonskabiner omfattes av saldogruppe d. (Med produksjonskabiner definerer vi bygg som fungerer som et skall for maskiner, og som ikke kan benyttes til andre formål). SÆRAVGIFTER 8. Utformingen av el-avgiften i Norge har vært godkjent av ESA i tråd med regelverket i EUs energiskattedirektiv for bedrifter som deltar i program for energieffektivisering. Denne løper ut 1. juli Det er avgjørende for skogsindustrien at ordningen forlenges etter dette tidspunktet. 9. Kvotepliktige bedrifter må fritas for CO2-avgiften på mineralolje (grunnavgiften på fyringsolje) og naturgass slik at samme utslipp knyttet til produksjonen kun avgiftsbelegges én gang. 10. Deponiavgift for aske må fjernes og det må legges til rette for at aske fra skogsindustri kan benyttes kommersielt, på lik linje som i Sverige. SKATT SOM VIRKEMIDDEL FOR Å FREMME AVVIRKNING 6. Gi fullt avgiftsfritak for 2. generasjons biodrivstoff basert på skog. 7. Norge må arbeide for internasjonale regler som fører til at fossilt drivstoff i lufttrafikken fases ut og erstattes med 2. generasjons biodrivstoff. 8. For innenlands lufttransport bør 20 % av drivstoffet være 2.generasjons biodrivstoff innen Det opprettes en ordning (varmesertifikatmarked/ feed-in) som sikrer støtte til produksjon av fornybar varme som grønne sertifikater gjør for elektrisitet. 4. Vurdere avskrivningsreglene i samsvar med eiendomsskattereglene, med tilsvarende skille mellom bygning og produksjonsutstyr. EIENDOMSSKATT Dagens eiendomsskattelov gir uforutsigbare forhold og svekker konkurransekraften for landbasert industri, og dermed verdiskapingen. 5. Vi støtter målet om å frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt. 6. Vurdere lavere maksimalsats på verk og bruk for å trygge verdiskaping i distriktene. Vi har en ressursbase og en tilvekst i norske skoger som ikke utnyttes i dag i forhold til mulig verdiskaping. For å sikre råstofftilførsel til norsk industri og for å fremme lønnsomhet for skogeiere, bør følgende punkter vurderes: 11. Innføre mulighet for fondsavsetning for enkeltpersonforetak for å utjevne forskjellen mot eierformer som landbruket i dag er avskåret fra. 12. Skogfondordningen må sikres og behovet for å forsterke eksisterende ordning må utredes. 13. Skogbruksinntekt bør beskattes som kapitalinntekt. SKATTEFUNN 7. Praksis for taksering må være lik i alle kommuner. 14. Opprettholde og styrke skattefunnordningen som virkemiddel, med mål om å fjerne taket.

4 6 FORSKNING OG INNOVASJON KAPITAL OG EIERSKAP Norske skogindustribedrifter opererer i markeder med store muligheter og hvor kravet til endringstakt og innovasjon er stor. Felles for mange av disse bedriftene er at de har godt kvalifisert arbeidskraft, men mangler kapital til videre satsing. Norsk skogbruk er avhengig av innenlands foredling og verdiskaping. Kapital som virkemiddel må innrettes mot dette. For å sikre en fremtidig robust og konkurransedyktig verdikjede for skog i Norge, er det nødvendig med en sterkere satsing på forskning og innovasjon. Dette vil bidra til økt aktivitet i norske skoger, styrking av skogbasert industri og erstatning av svart karbon med grønt karbon, slik at Norge kan lykkes i målsetningen om å være karbonnøytral i 2050, med en vital bioøkonomi. Organisasjonene i verdikjeden skog og tre foreslår følgende tiltak: Tiltak for økt forskning og innovasjon i skognæringene: 1. Det er viktig å sikre et stabil og langsiktig eierskap i verdikjeden. Sammen med privat kapital, kan etablering av et dedikert statlig strategisk eierskapsinstrument være et viktig verktøy for å oppnå dette. Et nytt eierskapsinstrument må kunne eie, og foreta strategiske oppkjøp i modne og etablerte selskaper med sikte på økt langsiktig verdiskaping i Norge. En mulighet kan være at Investinors mandat og investeringshorisont tilpasses et slikt formål. 2. For å kunne foreta strategiske oppkjøp i eksisterende industribedrifter må eierskapsinstrumentet sikres en tilstrekkelig egenkapital for å kunne være en aktiv eier, sikre nasjonal forankring og industriell utvikling. 3. Vurdere om samvirkeloven bør endres for å bedre muligheten for kapitalreising gjennom skogeiersamvirket, blant annet slik at egenkapitalemisjon kan tillates. 4. Bidra til at forskning og utvikling skjer i Norge gjennom et bredt produksjonsmiljø innenlands. 1. Det opprettes et særskilt program for forskning, innovasjon og investeringsstøtte i verdikjeden for skog. Programmet bør innebære en storstilt satsing, enten gjennom et eget program med øremerkede midler eller tilpassing av eksisterende ordninger (Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA, Enova, Transnova, etc.). 2. Satsingen må dekke alle steg i utviklingen, fra grunnleggende forskning frem til kommersialisering. Det må settes av et betydelig beløp til pilot- og demonstrasjonsanlegg (first of a kind) til Innovasjon Norge. 3. Satsingen må innrettes slik at potensialet for fremtidig verdiskaping i verdikjeden blir prioritert. Forbedrede prosesser, videreutvikling av eksisterende og utvikling av nye produkter er forutsetning for økt verdiskaping. 4. Det er viktig at Innovasjon Norges forslag til ny stor satsing «Skogsindustri Grønn Verdiskaping» blir realisert. 5. Skattefunnordningen bør styrkes. 5. Videreutvikle Innovasjon Norge, slik at eksisterende industri utvikler seg til å møte et fremtidig marked, f. eks ved å gjennomføre programmet Skogindustri Grønn verdiskaping i perioden : Sikre lån og garantier for å fremme produktivitetsutvikling og høyere råstoffutnyttelse i treindustrien. Sikre virkemidler i forhold til prosesser som fremmer produktutvikling i sagbruksindustrien. Videreføre miljøteknologiordningen og tilpasse tilskudd til demonstrasjons og pilotanlegg til også å kunne fungere for skogbasert prosessindustri. 6. Det er viktig at handlingsrommet i EØS-avtalen, gjennom statsstøtteregelverket, for støtte til forskningsog utviklingsprosjekter utnyttes fullt ut. 7. Skognæringene er avhengig av at sterke FoU-miljøer. Eksisterende FoU-miljøer på universiteter, høyskoler og institutter knyttet til den skogbaserte verdikjeden bør styrkes, og kobling til næringen bør styrkes ytterligere.

5 9 8 SKOGDRIFT Produksjonsarealene drives i dag ikke optimalt. Når kapitalkrevende utstyr må flyttes mellom mange små drifter øker kostnadene. Samtidig står industrien overfor store utfordringer knyttet til stabil og effektiv råvaretilgang for å utvikle nødvendig konkurransekraft. EFFEKTIV SKOGSDRIFT 1. For å bedre eiendomsstrukturen i skogbruket på sikt, må: Landbrukslovgivningens bestemmelser knyttet til omsetning av skog tilpasses for å bidra til mer rasjonell eiendomsstruktur. Jordskifte stimuleres for å oppnå bedre teigstruktur Gevinstbeskatningen ved salg av landbrukseiendommer fjernes 2. Utbygging av skogsbilveier er nødvendig for effektivisering av skognæringa. Både nybygging og oppgradering av skogsbilveier må prioriteres langt høyere i virkemiddelbruken på en slik måte at hensynet til næringen og miljø ivaretas. Illustrasjonen over viser samarbeidet i verdikjeden: «Alt henger sammen med alt.» 3. Offentlig investeringsstøtte utløser bruk av private skogfondsmidler og gir et styringsverktøy som målretter investeringene mot prioriterte samfunnsmål. Investeringsstøtte til primærskogbruket må styrkes og målrettes for å utløse økte investeringer i skogskjøtsel og utvikling av infrastruktur. 4. Opplysnings-og veiledningsarbeidet må styrkes for å fremme bedre drift og høyere avvirkningsnivå, for eksempel ved at skogbrukssjefens rolle målrettes. Foto: Per Skogstad (s 2, 3 og 9), Sören Håkanlind (s 4 og 9), Finn Erik Bjørnstad (s 2, 6, 7), Einar Østhassel/MEF (s 8) og Jan Lillehamre (bilde nederst til venstre s 9).

6

7 norskindustri.no treindustrien.no mef.no lo.no fellesforbundet.no nobio.no skoginfo.no skog.no

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK SKOG22 Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK Innhold I. VISJON... 2 II. NÆRINGSMULIGHETER, UTFORDRINGER,INNOVASJONS- OG FoU-BEHOV... 3 III. TEMAER... 4 1. Rammebetingelser

Detaljer

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi SKOG22 Rapport Energi Arbeidsgruppe Energi Bioenergi Bakgrunn Målet for strategiarbeidet i SKOG22 er å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK OG VIRKEMIDLER RETTET MOT SKOGBRUKET MÅ HA SOM OVERORDNET MÅL Å ØKE VERDISKAPINGEN I SKOGBRUKET

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG SKOG22 Rapport fra arbeidsgruppe SKOG Høringsutkast Arbeidsgruppens sammensetning: Nils Bøhn - leder (Norges Skogeierforbund) Erling Bergsaker sekretær NORSKOG Reidar Bergene Holm (Treindustrien) Ole Randin

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG SKOG22 Rapport fra arbeidsgruppe SKOG Arbeidsgruppens sammensetning: Nils Bøhn - leder (Norges Skogeierforbund) Erling Bergsaker sekretær (NORSKOG) Reidar Bergene Holm (Treindustrien) Ole Randin Klokkerengen

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 7: NÆRINGSPOLITIKK

LANDSMØTEHEFTE 7: NÆRINGSPOLITIKK LANDSMØTEHEFTE 7: NÆRINGSPOLITIKK 2 Innholdsfortegnelse 3. NÆRINGSPOLITIKK...3 3.1 NÆRINGSPOLITIKK...3 3.1.1 GENERELLE RAMMEVILKÅR...3 3.1.2 STATLIG EIERSKAP OG STATLIGE INVESTERINGSFOND...4 3.1.3 NÆRINGSPOLITISKE

Detaljer

Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet

Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet Styrket satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering Innhold SAMMENDRAG... 2 1. HVORFOR TRENGER VI EN LAVUTSLIPPSSATSING?... 5 2. DAGENS VIRKEMIDLER FOR UTVIKLING

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Industripolitikk Verdikjedene knyttet til skog og tre er en av landets viktigste produksjoner. Verdikjeden sysselsetter rundt 30.000 personer og omsetter

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

3) Vi vil fortsette å arbeide for bedre bærekraftskriterier. Etter en vurdering av kriteriene valgte regjeringen å øke omsettingspåbudet til 5%.

3) Vi vil fortsette å arbeide for bedre bærekraftskriterier. Etter en vurdering av kriteriene valgte regjeringen å øke omsettingspåbudet til 5%. HVA SIER PARTIENE? Bioenergistrategien regjeringen la fram i 2008 har en målsetning om 28 TWh bioenergi til energiformål innen 2020. Dagens nivå er ca. 17 TWh og det er dermed langt igjen. Det ble lovet

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Innhold Vår tids største utfordring 4 Arbeiderpartiets Klimapolitikk på 1-2-3 6 Løsningen ligger i ny teknologi 7 Nye mål 8 Vi trenger et løft for

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innlandets grønne gull skal vokse, bygge og varme! Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innholdsfortegnelse: INNLANDETS HANDLINGSPLAKAT 1 INNLEDNING 2 Nasjonale

Detaljer

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport 1 Innhold Innledning 3 Fornybar energi og grønt karbon Styrk norsk vindkraftindustri 4 Bygg Havvind 5 Investeringsstøtte solceller 6 Illustrasjoner 7 Klimavennlig oppvarming 8 Statlige plusshus 9 Skattefradrag

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 HØRINGSUTKAST OSLO 07. APRIL 2015 Innhold KAP. 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2

Detaljer

Sak 8/07 Temadebatt 1: Et mangfoldig næringsliv i hele landet

Sak 8/07 Temadebatt 1: Et mangfoldig næringsliv i hele landet Sak 8/07 Temadebatt 1: Et mangfoldig næringsliv i hele landet Lørdag 17. mars blir det temadebatt på landsmøtet om næringspolitikk. Innledninger v/ Lars Peder Brekk, nestleder i Sp Finn Bergesen jr., adm.direktør

Detaljer

ÅRRINGER. Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen

ÅRRINGER. Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen ÅRRINGER Nr 25/10 15. juni Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen Av Arne Rørå (Adm. dir. NORSKOG) NORSKOG avgir med dette sine synspunkter på hvilke områder vi mener bør vektlegges særskilt i arbeidet

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Innledning. Utbyggingen av fornybar energi må økes. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket (side 4).

Innledning. Utbyggingen av fornybar energi må økes. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket (side 4). Utdrag fra Regjeringsplattformen 2013-2017: Energi- og miljø Utvalg gjort av Thor Egil Braadland, april 2014 Innledning Utbyggingen av fornybar energi må økes. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk

Detaljer

03:13 TEMA: STORTINGSVALG OG BIOENERGIPOLITIKK 9 13 BIOENERGI

03:13 TEMA: STORTINGSVALG OG BIOENERGIPOLITIKK 9 13 BIOENERGI 03:13 TEMA: STORTINGSVALG OG BIOENERGIPOLITIKK 9 13 BIOENERGI Hva sier partiene? 9 Flisproduksjon 23 kjører på Gass 26 9 24 26 6 INNHOLD Norsk Bioenergi - hva nå?...4 Portrett: Nikolai Astrup...6 Hva sier

Detaljer

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 2 Innhold 1. Utgangspunktet og utfordringene... 3 2. Mulighetene og løsningene... 7 3. Beslutningene og politikken... 12 4. Gjennomføring krever samarbeid... 14 3

Detaljer